EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0363

Komisijos Deleguotoji Direktyva (ES) 2020/363 2019 m. gruodžio 17 d. kuria dėl tam tikrų išimčių taikymo transporto priemonių dalyse naudojamam švinui ir jo junginiams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/9121

OJ L 67, 5.3.2020, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/363/oj

5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/119


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2020/363

2019 m. gruodžio 17 d.

kuria dėl tam tikrų išimčių taikymo transporto priemonių dalyse naudojamam švinui ir jo junginiams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punktą valstybės narės turi uždrausti transporto priemonių medžiagose ir dalyse, kurios pateikiamos rinkai nuo 2003 m. liepos 1 d., naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį ir šešiavalentį chromą;

(2)

Direktyvos 2000/53/EB II priede išvardytos transporto priemonių medžiagos ir dalys, kurioms daroma tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto draudimo išimtis. Remiantis II priedu, 8e, 8f b ir 8g išimtys turi būti peržiūrėtos 2019 m. Be to, atsižvelgiant į naujausią su mokslo ir technikos pažanga susijusią informaciją, 8j išimtis turi būti iš naujo įvertinta;

(3)

atsižvelgiant į tą informaciją atlikus 8e ir 8g išimčių vertinimą prieita prie išvados, kad šiuo metu tinkamų švino naudojimo medžiagose ir dalyse, kurioms tos išimtys taikomos, alternatyvų nėra. Todėl reikėtų nustatyti naujos tų išimčių peržiūros datą. Tačiau 8g išimtis turėtų būti patikslinta, nustatant siauresnę jos taikymo sritį. Kad automobilių pramonės sektorius galėtų prisitaikyti prie šių pokyčių, dabartinė 8g išimties taikymo sritis turėtų ir toliau apimti transporto priemones, kurių tipas patvirtintas iki 2022 m. spalio 1 d., o siauresnė tos išimties taikymo sritis turėtų apimti transporto priemones, kurių tipas patvirtintas po tos datos;

(4)

įvertinus 8f b išimtį padaryta išvada, kad švino naudojimo reikmėms, kurioms ta išimtis taikoma, terminas neturėtų būti pratęstas, nes esama švino naudojimo toms reikmėms alternatyvų;

(5)

įvertinus 8j išimtį, kuria leidžiama naudoti šviną lydmetaliuose, naudojamuose lituoti sluoksniuotame stikle, prieita prie išvados, kad esama tokio švino naudojimo kai kurioms reikmėms alternatyvų. Tačiau dėl tam tikrų stiklo plokščių ir reikmių nėra tiksliai žinoma, ar šiuo metu esama tinkamų švino naudojimo alternatyvų. Todėl tikslinga dėl tų stiklo plokščių ir reikmių nustatyti naują, siauresnės taikymo srities 8k išimtį;

(6)

8j išimtis taikoma tik toms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2020 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti, kad išimtis, kuria leidžiama naudoti šviną toms stiklo plokštėms ir reikmėms, dėl kurių nėra tiksliai žinoma, ar šiuo metu esama tinkamų švino naudojimo alternatyvų, būtų toliau taikoma, būtina naująją 8k išimtį pradėti taikyti kuo greičiau. Taigi ši direktyva turėtų skubiai įsigalioti;

(7)

todėl Direktyva 2000/53/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/53/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 5 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34.


PRIEDAS

Direktyvos 2000/53/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

8e įrašas pakeičiamas taip:

„8e. Švinas aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydiniuose, kuriuose švinas sudaro 85 % masės arba daugiau)

(2)

X“;

2)

8f b įrašas pakeičiamas taip:

„8f. b) Švinas standartinių kištukinių jungčių sistemose, išskyrus kontaktų sąlyčio paviršių transporto priemonių laidų pynių jungtyse

Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims

X“;

3)

8g įrašas pakeičiamas taip:

„8g. i) Švinas lydmetaliuose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose

Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims

X

8g. ii) Švinas lydmetaliuose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose, kai tą elektrinę jungtį sudaro vienas šių dalykų:

i)

ne mažesnė kaip 90 nm puslaidininkių technologija;

ii)

ne mažesnis kaip 300 mm2 pavienis lustas, nepriklausomai nuo puslaidininkių technologijos;

iii)

sluoksniuotų lustų korpusai, kuriuose yra ne mažesni kaip 300 mm2 lustai arba ne mažesnės kaip 300 mm2 silicio tarpinės plokštelės

(2)

Taikoma transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas nuo 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims

X“;

4)

įterpiamas šis 8k įrašas:

„8k. Šildymo įrangos litavimas naudojant 0,5 A ar stipresnę kaitinimo srovę kiekvienai susijusiai lituotinei jungčiai su atskiromis sluoksniuotojo stiklo plokštėmis, kurių storis neviršija 2,1 mm. Ši išimtis netaikoma litavimui prie tarpiniame polimere įterptų kontaktų

Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims

X (4)“.


Top