EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Tarybos sprendimas (ES) 2020/1109 2020 m. liepos 20 d. kuriuo dėl COVID-19 pandemijos keičiamos direktyvos (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 244/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/1109

2020 m. liepos 20 d.

kuriuo dėl COVID-19 pandemijos keičiamos direktyvos (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyva 2006/112/EB (3) buvo iš dalies pakeista Tarybos direktyvomis (ES) 2017/2455 (4) ir (ES) 2019/1995 (5), kad būtų modernizuota tarpvalstybinei įmonių e. prekybai su vartotojais taikomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) teisinė sistema. Dauguma šių naujų nuostatų turi būti taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(2)

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) COVID-19 protrūkį paskelbė tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija. 2020 m. kovo 11 d. PSO COVID-19 protrūkį paskelbė pandemija. COVID-19 pandemija paveikė visas valstybes nares. Dėl grėsmingai augančio užsikrėtimo atvejų skaičiaus ir tuojau pat prieinamų veiksmingų kovos su COVID-19 pandemija priemonių trūkumo daugelis valstybių narių paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį;

(3)

dėl COVID-19 pandemijos susiklostė netikėta ir precedento neturinti ekstremalioji situacija, kuri daro didelį poveikį valstybėms narėms ir dėl kurios jos turi prioriteto tvarka imtis neatidėliotinų nacionalinio lygmens veiksmų kilusiai krizei įveikti ir perskirti kitiems klausimams spręsti skirtus išteklius. Dėl šios krizės kelioms valstybėms narėms sudėtinga iki 2020 m. gruodžio 31 d. užbaigti plėtoti IT sistemas, kurių reikia, kad būtų galima nuo 2021 m. sausio 1 d. taikyti taisykles nustatytas direktyvose (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995. Todėl kelios valstybės narės ir pašto bei kurjerių paslaugų teikėjai paprašė atidėti ir Direktyvos (ES) 2017/2455, ir Direktyvos (ES) 2019/1995 taikymo datas;

(4)

atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės siekdamos įveikti COVID-19 krizę, ir į tai, kad naujos nuostatos grindžiamos principu, kad visos valstybės narės turi atnaujinti savo IT sistemas, kad galėtų taikyti direktyvose (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 nustatytas taisykles ir užtikrinti informacijos ir mokėjimų surinkimą ir perdavimą pagal pakeistas schemas, būtina atidėti šių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datas šešis mėnesius. Atidėti terminą šešis mėnesius yra tinkama, nes atidėjimas turėtų būti kuo trumpesnis, kad papildomi valstybių narių biudžeto nuostoliai būtų kuo mažesni;

(5)

atsižvelgiant į ekonominių sutrikimų ir galimų papildomų sunkumų dėl COVID-19 pandemijos didelį poveikį ir siekiant remti teisingą ir savalaikį naujų e. prekybai taikomo PVM taisyklių taikymą, Komisija galėtų glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamomis valstybėmis narėmis, kad būtų stebimas nacionalinių IT sistemų prisitaikymas ir prireikus suteikta techninė pagalba;

(6)

todėl direktyvos (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos (ES) 2017/2455 pakeitimai

Direktyva (ES) 2017/2455 iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

Direktyvos 2006/112/EB pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2021 m. liepos 1 d.“;

b)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Nuo 2021 m. liepos 1 d. Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:“;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

3 straipsnis

Direktyvos 2009/132/EB pakeitimas

Nuo 2021 m. liepos 1 d. išbraukiama Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė dalis.“;

3)

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.“;

b)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Priemones, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos 2 ir 3 straipsnių, jos taiko nuo 2021 m. liepos 1 d.“

2 straipsnis

Direktyvos (ES) 2019/1995 pakeitimai

Direktyvos (ES) 2019/1995 2 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas priemones jos taiko nuo 2021 m. liepos 1 d.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. liepos 10 d. nuomonė [dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

(2)  2020 m. birželio 10 d. nuomonė [dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

(3)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(4)  2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).

(5)  2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva (ES) 2019/1995, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis (OL L 310, 2019 12 2, p. 1).


Top