EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0472

Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/472 2020 m. kovo 31 d. dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI)

ST/6414/2020/INIT

OJ L 101, 1.4.2020, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/472/oj

1.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/4


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/472

2020 m. kovo 31 d.

dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2020 m. sausio 19 d. Berlyne buvo surengta konferencija dėl Libijos. Dalyviai visų pirma įsipareigojo vienareikšmiškai ir visapusiškai laikytis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 1970 (2011) ir vėlesnėmis rezoliucijomis, ypač rezoliucijomis 2292 (2016) ir 2473 (2019), nustatyto ginklų embargo ir jį įgyvendinti;

(2)

2020 m. vasario 12 d. JT ST rezoliucijoje 2510 (2020) JT ST palankiai įvertino Berlyno konferenciją dėl Libijos ir patvirtino jos išvadas, pažymėdama, kad jos yra svarbus visapusiško padėties Libijoje sprendimo elementas. Ji taip pat pareikalavo, kad visos Jungtinių Tautų valstybės narės laikytųsi ginklų embargo, taip pat pareikalavo, kad nė viena valstybė nesikištų į konfliktą ir nesiimtų priemonių, kurios jį galėtų paaštrinti;

(3)

2020 m. vasario 11 d. rezoliucija 2509 (2020) JT ST pratęsė JT ST rezoliucija 2146 (2014) nustatytų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtam naftos, įskaitant žalią naftą ir rafinuotus naftos produktus, eksportui iš Libijos, taikymą ir pratęsė JT ST rezoliucija 1973 (2011) įsteigtos ekspertų grupės įgaliojimus;

(4)

2020 m. vasario 17 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą pradėti naują operaciją Viduržemio jūroje, kuria siekiama įgyvendinti JT ginklų embargą Libijai pasitelkiant oro, palydovų ir jūrų išteklius. Šia operacija, vykdant papildomas užduotis, turėtų būti padedama įgyvendinti JT priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtam naftos eksportui iš Libijos, stiprinti Libijos pakrančių apsaugos pajėgų ir karinių jūrų pajėgų pajėgumus ir rengti jų mokymą bei ardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklų verslo modelį. Operacijos rajonas ir operacijos interesų rajonas turėtų būti apibrėžti atitinkamuose planavimo dokumentuose, vadovaujantis sutartais įgaliojimais;

(5)

be to, Taryba galėtų nuspręsti ateityje išplėsti operacijos apimtį, kad būtų numatytas stebėjimo iš oro vykdymas Libijos oro erdvėje vadovaujantis taikytinomis JT ST rezoliucijomis arba Libijos valdžios institucijoms davus sutikimą, jei jos vertinimu bus įvykdyti reikiami teisiniai reikalavimai ir išpildytos reikiamos politinės sąlygos;

(6)

2015 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/778 (1). EUNAVFOR MED operacija SOPHIA nuo tos dienos yra vykdoma ir buvo pratęsta Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/1595 (2);

(7)

Politinis ir saugumo komitetas (PSK) turėtų Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) atsakomybe vykdyti operacijos politinę kontrolę, užtikrinti strateginį vadovavimą jai ir priimti atitinkamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 38 straipsnio trečią pastraipą;

(8)

leidimas vykdyti operaciją turėtų būti pakartotinai patvirtinamas kas keturis mėnesius, o PSK vykdant operacijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą turėtų būti leidžiama priimti tokį sprendimą pratęsti operaciją, nebent remiantis pagrįstais įrodymais, surinktais pagal operacijos plane nustatytus kriterijus, būtų nustatyta, kad operacijos jūrų išteklių panaudojimas yra migracijos traukos veiksnys;

(9)

pagal ES sutarties 41 straipsnio 2 dalį ir pagal Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/528 (3) dėl šio sprendimo patiriamas veiklos išlaidas, kurios yra karinio ar gynybinio pobūdžio, turi padengti valstybės narės;

(10)

pagal prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, jis nėra jai privalomas ar taikomas ir ji nedalyvauja finansuojant šią operaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misija

1.   Sąjunga nustato ir pradeda karinę krizių valdymo operaciją, kuria prisidedama prie neteisėtos prekybos ginklais prevencijos jos sutartame operacijos rajone ir interesų rajone, laikantis JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir vėlesnių rezoliucijų dėl ginklų embargo Libijai, įskaitant JT ST rezoliucijas 2292 (2016) ir 2473(2019). Be to, šia operacija padedama įgyvendinti JT priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtam naftos eksportui iš Libijos laikantis JT ST rezoliucijos 2146 (2014) ir vėlesnių rezoliucijų, ypač JT ST rezoliucijos 2509 (2020) ir JT ST rezoliucijos 2510 (2020). Šia operacija taip pat padedama plėtoti Libijos pakrančių apsaugos pajėgų ir karinių jūrų pajėgų pajėgumus ir rengti jų mokymą teisėsaugos užduočių jūroje klausimais. Šia operacija taip pat padedama ardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklų verslo modelį, vadovaujantis taikytina tarptautine teise, įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją ir atitinkamas JT ST rezoliucijas bei atitinkamą tarptautinę teisę žmogaus teisių srityje.

2.   Operacijos pavadinimas – EUNAVFOR MED IRINI.

3.   Operacijos rajonas, interesų rajonas ir detali informacijos rinkimo tuose rajonuose, siekiant vykdyti operacijos uždavinius, tvarka apibrėžiami atitinkamuose planavimo dokumentuose, kuriuos tvirtina Taryba.

2 straipsnis

Pagalba įgyvendinant JT ginklų embargą Libijai

1.   Pagrindinė operacijos EUNAVFOR MED IRINI užduotis – padėti įgyvendinti JT ginklų embargą oro, palydovų ir jūrų ištekliais Libijai,

2.   Tuo tikslu per operaciją EUNAVFOR MED IRINI, taikant susijusiuose planavimo dokumentuose numatytus mechanizmus, renkama išsami ir visapusiška informacija apie neteisėtą prekybą ginklais ir susijusiais reikmenimis visomis kryptimis ir ja dalijamasi su atitinkamais partneriais ir agentūromis vertinant kiekvieną atvejį atskirai ir remiantis būtinybės žinoti principu, pasitelkiant planavimo dokumentų mechanizmus, kad būtų prisidėta prie visapusiško informuotumo apie padėtį operacijos rajone ir interesų rajone. Tais atvejais, kai tokia informacija yra įslaptinta ir pažymėta ne aukštesnio laipsnio slaptumo žyma nei „SECRET UE/ES SECRET“, ja gali būti keičiamasi su atitinkamais partneriais ir agentūromis vadovaujantis Tarybos sprendimu 2013/488/ES (4) ir remiantis pagal šio sprendimo 14 straipsnio 9 dalį operaciniu lygmeniu sudarytais susitarimais, taip pat visapusiškai laikantis abipusiškumo ir įtraukumo principų. Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI, gauta įslaptinta informacija tvarkoma nedarant skirtumo tarp jos personalo narių ir tik operacinių reikalavimų pagrindu.

3.   Laikantis atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, ypač JT ST rezoliucijos 2292 (2016), ir reikiamu mastu, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI pagal atitinkamuose planavimo dokumentuose nustatytą tvarką ir sutartame operacijos rajone, atviroje jūroje prie Libijos krantų tikrinami į Libiją ar iš jos plaukiantys laivai, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tokiais laivais į Libiją ar iš jos tiesiogiai arba netiesiogiai vežami ginklai arba susiję reikmenys, pažeidžiant ginklų embargą Libijai. Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI imamasi atitinkamų veiksmų tokiems objektams konfiskuoti ir nukenksminti, be kita ko, siekiant, kad tokie laivai ir jų įgulos būtų nukreipti į tinkamą uostą tokiam nukenksminimui palengvinti, gavus uosto valstybės sutikimą, įskaitant JT ST rezoliuciją 2292 (2016).

4.   EUNAVFOR MED IRINI turi pranešti PSK apie visus su tokiais patikrinimais susijusius klausimus ir įvykius. PSK atitinkamai gali svarstyti tolesnes priemones.

5.   Atsižvelgiant į išimtinius operacinius reikalavimus ir pakvietus valstybei narei, per operaciją EUNAVFOR MED IRINI laivai gali būti nukreipiami į tos valstybės narės uostus, o pagal 3 dalį konfiskuoti ginklai ir susiję reikmenys nukenksminami toje valstybėje narėje, įskaitant jų saugojimą ir sunaikinimą. Uostai, į kuriuos laivai gali būti nukreipiami, nurodomi operacijų plane.

6.   Laikantis atitinkamų JT ST rezoliucijų, įskaitant JT ST rezoliuciją 2292 (2016), vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI galima, atliekant patikrinimus pagal 3 dalį, rinkti ir saugoti įrodymus, susijusius su objektų, draudžiamų pagal ginklų embargą Libijai, vežimu. Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI galima, vadovaujantis taikytina teise, rinkti ir saugoti asmenų, susijusių su tokių draudžiamų objektų vežimu, asmens duomenis, susijusius su jų tapatybę galinčiomis padėti nustatyti savybėmis, įskaitant pirštų atspaudus, taip pat šiuos duomenis, išskyrus kitus asmens duomenis: pavardę, mergautinę pavardę, vardus ir, jei yra, bet kokius kitus vardus ar išgalvotus vardus; gimimo datą ir vietą, pilietybę, lytį, gyvenamąją vietą, profesiją ir buvimo vietą; vairuotojo pažymėjimų, tapatybės nustatymo dokumentų ir paso duomenis. Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI galima tuos duomenis ir su laivais bei įranga, kuriais tokie asmenys naudojasi, susijusius duomenis, taip pat svarbią informaciją, gautą vykdant šią pagrindinę užduotį, perduoti atitinkamoms valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir kompetentingoms Sąjungos įstaigoms, vadovaujantis taikytina teise.

3 straipsnis

Pagalba įgyvendinant JT kovos su neteisėtu naftos eksportu iš Libijos priemones

1.   Operacijos rajone ir atsižvelgiant į operacijos EUNAVFOR MED IRINI priemones ir pajėgumus, vykdoma papildoma užduotis – vykdoma stebėsenos ir stebėjimo veikla ir renkama informacija apie neteisėtą naftos, įskaitant žalią naftą ir rafinuotus naftos produktus, eksportą iš Libijos, kuriuo pažeidžiama JT ST rezoliucija 2146 (2014) ir vėlesnės rezoliucijos, ypač JT ST rezoliucija 2509 (2020), taip prisidedant prie informuotumo apie padėtį operacijos rajone ir interesų rajone.

2.   Taip surinkta informacija gali būti saugoma ir suteikiama teisėtoms Libijos valdžios institucijoms, taip pat atitinkamoms valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir kompetentingoms Sąjungos įstaigoms.

4 straipsnis

Libijos pakrančių apsaugos pajėgų ir karinių jūrų pajėgų pajėgumų stiprinimas ir mokymas

1.   Per operaciją EUNAVFOR MED IRINI vykdoma kita papildoma užduotis – padedama plėtoti Libijos pakrančių apsaugos pajėgų ir karinių jūrų pajėgų pajėgumus ir rengti jų mokymą teisėsaugos užduočių jūroje klausimais, visų pirma siekiant užkirsti kelią neteisėtam žmonių gabenimui ir prekybai žmonėmis.

2.   1 dalyje nurodyta užduotis vykdoma atviroje jūroje operacijos EUNAVFOR MED IRINI sutartame operacijos rajone. Ji taip pat gali būti vykdoma Libijos arba priimančiosios trečiosios Libijos kaimyninės valstybės teritorijoje, įskaitant jos teritorinius vandenis, jei, Tarybai atlikus įvertinimą, taip nuspręstų PSK, remiantis Libijos arba atitinkamos priimančiosios valstybės kvietimu ir vadovaujantis tarptautine teise.

3.   Atsižvelgiant į išimtinius operacinius reikalavimus, dalis 1 dalyje nurodytos užduoties gali būti vykdoma valstybėje narėje tos valstybės narės kvietimu, be kita ko, atitinkamuose mokymo centruose.

4.   1 dalyje nurodytos užduoties tikslais, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI nustatomas ir taikomas stebėsenos mechanizmas, glaudžiai koordinuojant veiksmus su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, prireikus taip pat ir Libijoje.

5.   Kiek to reikia 1 dalyje nurodytai užduočiai vykdyti, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI gali būti renkama ir saugoma informacija, įskaitant asmens duomenis, surinkta galimų besimokančiųjų patikrinimo procedūrų tikslais, ir ja keičiamasi su atitinkamomis valstybių narių institucijomis, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, JT paramos misija Libijoje, Interpolu, Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, jei yra gautas besimokančiųjų rašytinis sutikimas. Be to, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI galima rinkti ir saugoti reikiamą besimokančiųjų medicininę informaciją ir biometrinius duomenis, jei yra gautas jų rašytinis sutikimas.

5 straipsnis

Pagalba ardant neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklų verslo modelį

1.   Per operaciją EUNAVFOR MED IRINI vykdoma kita papildoma užduotis pagal JT ST rezoliuciją 2240 (2015) – padedama nustatyti ir stebėti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklus, renkant informaciją ir aviacijos ištekliams vykdant patruliavimą atviroje jūroje, sutartame operacijos rajone.

2.   Vykdant šią užduotį, per operaciją EUNAVFOR MED IRINI galima rinkti ir saugoti, vadovaujantis tarptautine teise, duomenis apie neteisėtą žmonių gabenimą ir prekybą žmonėmis, įskaitant nusikaltimus, susijusius su operacijos saugumu; šiuos duomenis ją vykdant galima perduoti atitinkamoms valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir kompetentingoms Sąjungos įstaigoms.

6 straipsnis

ES operacijos vado skyrimas

ES operacijos EUNAVFOR MED IRINI vadu skiriamas kontradmirolas Fabio AGOSTINI.

7 straipsnis

ES operacijos štabo skyrimas

Operacijos EUNAVFOR MED IRINI štabas įkuriamas Romoje (Italija).

8 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe PSK vykdo operacijos EUNAVFOR MED IRINI politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai.

2.   Taryba suteikia leidimą PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal ES sutarties 38 straipsnį. Šis leidimas apima įgaliojimus iš dalies keisti planavimo dokumentus, įskaitant operacijų planą, pavaldumo tvarką ir kovos veiksmų taisykles. Jis taip pat apima įgaliojimus priimti sprendimus dėl ES operacijos vado ir ES pajėgų vado skyrimo. Įgaliojimai priimti sprendimus dėl ES karinės operacijos tikslų ir nutraukimo paliekami Tarybai.

3.   Nepaisant 15 straipsnio 2 dalyje nustatyto laikotarpio, kas keturis mėnesius leidimas vykdyti operaciją pakartotinai tvirtinamas. PSK pratęsia operaciją, nebent remiantis pagrįstais įrodymais, surinktais pagal operacijos plane nustatytus kriterijus, būtų nustatyta, kad operacijos jūrų išteklių panaudojimas yra migracijos traukos veiksnys.

4.   Operacijos vadas reguliariai teikia ataskaitas dėl operacijos vykdymo, įskaitant jos poveikį operacijos rajone. Pagal ES sutarties 38 straipsnį PSK gali bet kuriuo metu, remdamasis vyriausiojo įgaliotinio arba valstybės narės prašymu, duoti operacijos vadui nurodymus dėl išteklių panaudojimo.

5.   PSK reguliariai teikia ataskaitas Tarybai.

6.   ES karinio komiteto (ESKK) pirmininkas reguliariai teikia ataskaitas PSK dėl operacijos EUNAVFOR MED IRINI vykdymo. PSK gali į savo posėdžius pakviesti atitinkamai ES operacijos vadą arba ES pajėgų vadą.

9 straipsnis

Karinis vadovavimas

1.   ESKK prižiūri, kad operacija EUNAVFOR MED IRINI būtų tinkamai vykdoma ES operacijos vado atsakomybe.

2.   ES operacijos vadas reguliariai teikia ataskaitas ESKK. ESKK gali į savo posėdžius pakviesti atitinkamai ES operacijos vadą arba ES pajėgų vadą.

3.   ESKK pirmininkas veikia kaip pagrindinis ryšio su ES operacijos vadu palaikymo punktas.

10 straipsnis

Sąjungos reagavimo veiksmų suderinamumas ir koordinavimas

1.   Vyriausiasis įgaliotinis užtikrina šio sprendimo įgyvendinimą ir jo suderinamumą su Sąjungos išorės veiksmais apskritai, įskaitant Sąjungos vystymosi programas ir jos teikiamą humanitarinę pagalbą.

2.   Vyriausiasis įgaliotinis, padedamas Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), veikia kaip pagrindinis ryšio su JT, regiono šalių valdžios institucijomis ir kitais tarptautiniais bei dvišaliais subjektais, įskaitant NATO, Afrikos Sąjungą ir Arabų Valstybių Lygą, punktas.

3.   Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI bendradarbiaujama su atitinkamomis valstybių narių institucijomis ir sukuriamas veiklos koordinavimo su kitomis Sąjungos agentūromis ir organais, visų pirma FRONTEX, Europolu, Eurojustu, Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos Sąjungos palydovų centru (SATCEN) ir susijusiomis BSGP misijomis, mechanizmas, taip pat prireikus su jais sudaromi susitarimai.

4.   Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI įsteigiamas informacijos apie nusikalstamumą padalinys (CIC), sudarytas iš atitinkamų valstybių narių teisėsaugos institucijų ir 3 dalyje nurodytų Sąjungos agentūrų darbuotojų, kad būtų sudarytos sąlygos gauti, rinkti ir perduoti informaciją, įskaitant asmens duomenis, apie ginklų embargą Libijai, kaip nurodyta 2 straipsnyje, neteisėtą naftos eksportą iš Libijos, kaip nurodyta 3 straipsnyje, neteisėtą žmonių gabenimą ir prekybą žmonėmis, kaip nurodyta 5 straipsnyje, ir nusikaltimus, susijusius su operacijos saugumu.

5.   Asmens duomenų tvarkymas šiame kontekste atliekamas laikantis laivo, kuriame yra informacijos apie nusikalstamumą padalinys, vėliavos valstybės teisės, o Sąjungos agentūrų darbuotojų atžvilgiu – laikantis atitinkamoms agentūroms taikytinos teisinės sistemos.

6.   Rinkti informaciją, būtiną operacijos EUNAVFOR MED IRINI užduotims atlikti, jai padeda Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN) ir ES žvalgybos ir situacijų centras (INTCEN).

11 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nedarant poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumui arba bendrai institucijų struktūrai ir laikantis atitinkamų Europos Vadovų Tarybos gairių, trečiosios valstybės gali būti pakviestos dalyvauti operacijoje.

2.   Taryba įgalioja PSK kviesti trečiąsias valstybes prisidėti prie operacijos, ir priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ES operacijos vadui ir ESKK rekomendavus.

3.   Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimuose, sudarytuose pagal ES sutarties 37 straipsnį ir laikantis SESV 218 straipsnyje nustatytos tvarkos. Tais atvejais, kai Sąjunga ir trečioji valstybė yra sudariusios susitarimą, kuriuo nustatomos pastarosios dalyvavimo Sąjungos krizių valdymo misijose bendrosios sąlygos, tokio susitarimo nuostatos taikomos ir operacijai EUNAVFOR MED IRINI.

4.   Trečiosios valstybės, kurių kariniai įnašai į operaciją EUNAVFOR MED IRINI yra dideli, turi tokias pačias teises ir pareigas atliekant kasdienį operacijos valdymą kaip ir operacijoje dalyvaujančios valstybės narės.

5.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl Prisidedančiųjų valstybių komiteto sudarymo, jei trečiosios valstybės suteiktų didelių karinių įnašų.

12 straipsnis

Sąjungos vadovaujamo personalo statusas

Sąjungos vadovaujamų padalinių ir personalo statusas prireikus nustatomas pagal tarptautinę teisę.

13 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   ES karinės operacijos bendrosios sąnaudos administruojamos vadovaujantis Sprendimu (BUSP) 2015/528.

2.   Laikotarpio iki 2021 m. kovo 31 d. operacijos EUNAVFOR MED IRINI bendrųjų sąnaudų orientacinė suma –9 837 800 EUR. Sprendimo (BUSP) 2015/528 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos orientacinės sumos procentinė dalis – 30 % įsipareigojimams ir 30 % mokėjimams.

14 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas nustatytoms trečiosioms valstybėms ir Tarptautiniam baudžiamajam teismui, tinkamu būdu ir atsižvelgiant į operacijos EUNAVFOR MED IRINI veiklos poreikius, taip pat visapusiškai laikantis abipusiškumo ir įtraukumo principų, suteikti ES neįslaptintus dokumentus, susijusius su operacijos aspektų svarstymu Taryboje, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (5) 6 straipsnio 1 dalį. PSK kiekvienu konkrečiu atveju nustato atitinkamas trečiąsias valstybes, su sąlyga, kad tenkinamos minėtos sąlygos.

2.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas nustatytoms trečiosioms valstybėms ir Tarptautiniam baudžiamajam teismui, tinkamu būdu ir atsižvelgiant į operacijos EUNAVFOR MED IRINI veiklos poreikius, taip pat visapusiškai laikantis abipusiškumo ir įtraukumo principų, suteikti ES įslaptintą informaciją, sukauptą operacijos tikslais, laikantis Sprendimo 2013/488/ES:

a)

neviršijant slaptumo lygio, nustatyto taikomuose Sąjungos ir atitinkamos trečiosios valstybės sudarytuose susitarimuose dėl informacijos saugumo, arba

b)

kitais atvejais neviršijant slaptumo lygio „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“.

PSK kiekvienu konkrečiu atveju nustato atitinkamas trečiąsias valstybes, su sąlyga, kad tenkinamos minėtos sąlygos.

3.   Vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI, gauta įslaptinta informacija tvarkoma nedarant skirtumo tarp jos personalo narių ir tik operacinių reikalavimų pagrindu.

4.   Be to, vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas suteikti JT, atsižvelgiant į operacijos EUNAVFOR MED IRINI veiklos poreikius, ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio laipsnio slaptumo žyma nei „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“, kuri sukaupta operacijos EUNAVFOR MED IRINI tikslais, laikantis Sprendimo 2013/488/ES.

5.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas suteikti Interpolui svarbią informaciją, įskaitant asmens duomenis, atsižvelgiant į operacijos EUNAVFOR MED IRINI veiklos poreikius.

6.   Iki to laiko, kol bus sudarytas Sąjungos ir Interpolo susitarimas, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI tokia informacija galima keistis su valstybių narių Interpolo nacionaliniais centriniais biurais, remiantis susitarimais, kuriuos turi sudaryti ES operacijos vadas ir atitinkamo nacionalinio centrinio biuro vadovas.

7.   Tuo atveju, kai reikia patenkinti konkrečius veiklos poreikius, vyriausiasis įgaliotinis po to, kai patvirtina PSK, įgaliojamas teisėtoms Libijos valdžios institucijoms suteikti bet kokią ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio laipsnio slaptumo žyma nei „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“, kuri sukaupta operacijos EUNAVFOR MED IRINI tikslais, laikantis Sprendimo 2013/488/ES.

8.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas sudaryti susitarimus, kurie yra būtini šiame sprendime išdėstytoms nuostatoms dėl keitimosi informacija įgyvendinti.

9.   Vyriausiasis įgaliotinis gali įgaliojimus suteikti informaciją ir kompetenciją sudaryti šiame sprendime nurodytus susitarimus deleguoti EIVT pareigūnams, ES operacijos vadui arba ES pajėgų vadui pagal Sprendimo 2013/488/ES VI priedo VII skirsnį.

10.   Surinkta informacija apie įtariamus incidentus, susijusius su JT ginklų embargo Libijai, kaip numatyta JT ST rezoliucijoje 1970 (2011) ir vėlesnėse rezoliucijose, ypač rezoliucijoje 2292 (2016) ir 2473 (2019), taip pat surinkta informacija apie įtariamus incidentus, susijusius su JT priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtam naftos eksportui iš Libijos, nesilaikymu, kaip numatyta JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) ir vėlesnėse rezoliucijose, vykdant operaciją EUNAVFOR MED IRINI nedelsiant perduodama JT, laikantis JT ST rezoliucijos 2509 (2020).

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Operacija EUNAVFOR MED IRINI užbaigiama 2021 m. kovo 31 d.

3.   Šis sprendimas panaikinamas nuo ES operacijos štabo uždarymo dienos vadovaujantis patvirtintais operacijos EUNAVFOR MED IRINI nutraukimo planais ir nedarant poveikio operacijos EUNAVFOR MED IRINI audito ir sąskaitų pateikimo procedūroms, kaip nustatyta Sprendime (BUSP) 2015/528.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2015 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/778 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED operacija SOPHIA) (OL L 122, 2015 5 19, p. 31).

(2)  2019 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1595, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/778 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED operacija SOPHIA) (OL L 248, 2019 9 27, p. 73).

(3)  2015 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/528, kuriuo nustatomas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmas (ATHENA) ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/871/BUSP (OL L 84, 2015 3 28, p. 39).

(4)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).

(5)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


Top