EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0265

Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas (ES) 2020/265 2019 m. lapkričio 27 d. dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

OJ L 58, 27.2.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/265/oj

27.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/51


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/265

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)

kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis) (2) ir, kai taikytina, ji gali būti padidinama panaikintomis sumomis, kurias galima panaudoti remiantis to straipsnio 1 dalies antra pastraipa;

(3)

siekiant spręsti nuolatines migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemas, būtina mobilizuoti dideles papildomų lėšų sumas, kuriomis tokios priemonės būtų skubiai finansuojamos;

(4)

išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutinę ribą, būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti Sąjungos 2020 finansinių metų bendrajame biudžete numatytą finansavimą, 778 074 489 EUR dydžio suma, viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, priemonėms migracijos, pabėgėlių ir saugumo srityje finansuoti;

(5)

remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti paskirstyti per keletą finansinių metų;

(6)

siekiant užtikrinti galimybę šias lėšas panaudoti kuo greičiau, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2020 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   2020 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš lankstumo priemonės mobilizuojama 778 074 489 EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė).

Pirmoje pastraipoje nurodyta suma naudojama nuolatinių migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemų sprendimo priemonėms finansuoti.

2.   Remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, numatomi mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, yra tokie:

a)

2020 m. – 407 402 108 EUR;

b)

2021 m. – 312 205 134 EUR;

c)

2022 m. –42 336 587 EUR;

d)

2023 m. –16 130 660 EUR.

Konkrečios mokėjimų asignavimų sumos kiekvienais finansiniais metais tvirtinamos laikantis metinės biudžeto procedūros.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Priimta Strasbūre 2019 m. lapkričio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

T TUPPURAINEN


(1)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


Top