EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B1975

2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2020/1975 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

OL L 417, 2020 12 11, p. 444–445 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1975/oj

2020 12 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 417/444


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS (ES) 2020/1975

2020 m. gegužės 13 d.

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (2),

atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9–0050/2020),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4), ypač į jo 70 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (5), ypač į jo 76 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (6), ypač į jo 116 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (7) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (8), ypač į jo 105 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9–0072/2020),

1.   

patvirtina Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

David Maria SASSOLI

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

(2)  OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)  OL L 251, 2016 9 16, p. 1.

(6)  OL L 295, 2019 11 14, p. 1.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)  OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


Top