EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2223

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2223 2019 m. gruodžio 13 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 nuostatos dėl duomenų, reikalingų tarpusavio administracinės pagalbos dokumentams, naudojamiems keičiantis informacija apie akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas

C/2019/8810

OJ L 333, 27.12.2019, p. 82–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2223/oj

27.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/82


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2223

2019 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 nuostatos dėl duomenų, reikalingų tarpusavio administracinės pagalbos dokumentams, naudojamiems keičiantis informacija apie akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2073/2004 (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/323 (2) nustatyta tarpusavio administracinės pagalbos dokumentų, naudojamų keičiantis informacija apie akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, struktūra ir turinys, taip pat kodai, kuriuos reikia įrašyti pildant tam tikrus tų dokumentų duomenų elementus;

(2)

atsižvelgiant į pasikeitusius kompiuterizuotos sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1152/2003/EB (3), naujos versijos duomenų reikalavimus ir siekiant užtikrinti nuoseklumą, reikia padaryti tam tikrus tarpusavio pagalbos dokumentuose naudojamų pranešimų struktūros ir kodų sąrašų pakeitimus;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 I priedo 4 lentelės F skiltyje pateiktas paaiškinimas turėtų būti atnaujintas, kad būtų aiškiai nurodyta duomenų elemento reikšmė, kai „Pagrindinio kriterijaus“ rūšies kodas yra „46 = Transporto rūšis“;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 I priedo 5 ir 14 lentelėse reikėtų atnaujinti duomenų grupės „Prekiautojas. Gavėjas“ parinktis, kad būtų galima siųsti atitinkamus pranešimus atsakant į užklausą dėl elektroninio administracinio dokumento, kai paskirties vieta nežinoma arba kai pateikimas susijęs su eksporto procedūrų įforminimu vietoje;

(5)

siekiant užtikrinti teisingą su akcizais susijusių teisės aktų taikymą, kompiuterizuota sistema turėtų būti nustatyta standartinė tarpusavio administracinės pagalbos dokumentų struktūra, kuri padėtų keistis informacija, kai reikia rankiniu būdu sustabdyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą. Visų pirma kompiuterizuotoje sistemoje turėtų būti nustatyta standartinė struktūra, susijusi su prašymu rankiniu būdu nutraukti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas laikino atidėjimo režimas, gabenimą į išsiuntimo valstybę narę;

(6)

siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar akcizų praradimui, išsiuntimo valstybė narė visada turėtų pranešti paskirties valstybės narės arba eksporto valstybės narės kompetentingai institucijai apie procedūros nutraukimą rankiniu būdu. Kompiuterizuotoje sistemoje turėtų būti numatyta standartinė tokių atsakymų struktūra;

(7)

siekiant pagerinti ūkinės veiklos vykdytojų teikiamos informacijos kokybę reikėtų atnaujinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 I priedo 4, 5, 7, 10, 11, 12 ir 14 lentelėse pateiktų kelių duomenų elementų vertes. Šiomis techninėmis pataisomis turėtų būti paaiškintos ir patikslintos taikytinos nuostatos;

(8)

užbaigiant procedūrą rankiniu būdu, siekiant užtikrinti, kad valstybių narių susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikiama reikalinga informacija būtų tiksli ir tinkama, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 II priede pateikiami būtini priežasčių, dėl kurių procedūra užbaigiama rankiniu būdu, ir priežasčių, dėl kurių atsisakoma procedūrą užbaigti rankiniu būdu, kodų sąrašai;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

siekiant suderinti šio reglamento taikymo datą su Sprendimu 1152/2003/EB nustatytos kompiuterizuotos sistemos naujos versijos taikymo data, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. vasario 13 d.;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis IIA skirsnis:

„IIA SKIRSNIS

Prašymai užbaigti procedūrą rankiniu būdu

6a straipsnis

Prašymas užbaigti procedūrą rankiniu būdu

Taikant Reglamento (ES) Nr. 389/2012 8 straipsnio 1 dalį, kai akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas negali būti nutrauktas pagal Direktyvos 2008/118/EB 25 ar 24 straipsnį, prašančioji institucija gali paprašyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos užbaigti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą rankiniu būdu. Toks prašymas pateikiamas užpildant I priedo 15 lentelėje pateiktą dokumentą „Prašymas užbaigti procedūrą rankiniu būdu.“;“

2)

įterpiamas šis 14a straipsnis:

14a straipsnis

Privalomas keitimasis informacija. Procedūros užbaigimas rankiniu būdu

Taikant Reglamento (ES) Nr. 389/2012 15 straipsnio 1 dalies c punktą, kai išsiuntimo valstybės narės kompetentinga institucija gavo įrodymų, kad buvo baigtas akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas ir šio gabenimo negalima užbaigti pagal Direktyvos 2008/118/EB 24 straipsnį arba 25 straipsnį, ji sprendžia, ar užbaigti akcizais apmokestinamų prekių gabenimo procedūrą rankiniu būdu.

Išsiuntimo valstybės narės kompetentinga institucija apie savo sprendimą praneša paskirties valstybės narės arba eksporto valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pranešimas apie sprendimą užbaigti procedūrą rankiniu būdu pateikiamas naudojant šio reglamento I priedo 16 lentelėje pateiktą dokumentą „Atsakymas dėl procedūros užbaigimo rankiniu būdu“.“

3)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

4)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. vasario 13 d.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 121, 2012 5 8, p. 1.

(2)  2016 m. vasario 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323, kuriuo, remiantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 389/2012, nustatomos išsamios valstybių narių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija apie prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, taisyklės (OL L 66, 2016 3 11, p. 1).

(3)  2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (OL L 162, 2003 7 1, p. 5).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) 2016/323 I priedo 4, 5, 7, 10, 11, 12 ir 14 lentelės pakeičiamos toliau pateikiamomis lentelėmis ir įterpiamos naujos 15 ir 16 lentelės:

4 lentelė

(nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje)

Įprastas prašymas

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIAI

R

 

 

 

 

a

Prašymo rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

(rezervuota)

2

=

prašymas gauti bazinius duomenis

3

=

(rezervuota)

4

=

(rezervuota)

5

=

prašymas iš naujo sinchronizuoti ūkinės veiklos vykdytojų registrą

6

=

prašymas gauti e-AD sąrašą

7

=

prašymas gauti SEED statistinius duomenis

n1

 

b

Prašymo pavadinimas

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

Galimos reikšmės:

„C_COD_DAT“

=

bendras kodų sąrašas

„C_PAR_DAT“

=

bendri sistemos parametrai

„ALL“

=

visa struktūra

a..9

 

c

Prašymą teikianti įstaiga

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

d

Prašymo koreliacijos identifikatorius

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“, „5“, „6“ arba „7“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

Požymio <Prašymo koreliacijos identifikatorius> reikšmė skirtinga kiekvienai valstybei narei.

an..44

 

e

Pradžios data

C

1 e ir f atveju:

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“ arba „5“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

date

 

f

Pabaigos data

C

 

data

 

g

Viena data

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“ arba „5“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

data

2

PRAŠYMAS GAUTI E-AD SĄRAŠĄ

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „6“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

Valstybės narės kodas

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą.)

a2

2.1

PRAŠYMO POŽYMIS_PAGRINDINIS KRITERIJUS

R

 

 

99x

 

a

Pagrindinio kriterijaus rūšies kodas

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

ARC

2

=

produkto prekės ženklas

3

=

gabenamų akcizais apmokestinamų produktų kategorijos

4

=

(rezervuota)

5

=

(rezervuota)

6

=

(rezervuota)

7

=

(rezervuota)

8

=

gavėjo miestas

9

=

siuntėjo miestas

10

=

garanto miestas

11

=

(rezervuota)

12

=

miestas, kuriame yra pristatymo vieta

13

=

miestas, kuriame yra akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo sandėlis

14

=

vežėjo miestas

15

=

produkto KN kodas

16

=

sąskaitos faktūros data

17

=

gavėjo akcizo numeris

18

=

siuntėjo akcizo numeris

19

=

garanto akcizo numeris

20

=

(rezervuota)

21

=

(rezervuota)

22

=

akcizais apmokestinamų prekių paskirties sandėlio akcizo numeris

23

=

akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo sandėlio akcizo numeris

24

=

(rezervuota)

25

=

akcizais apmokestinamo produkto kodas

26

=

kelionės laikas

27

=

paskirties valstybė narė

28

=

išsiuntimo valstybė narė:

29

=

gavėjo pavadinimas

30

=

siuntėjo pavadinimas

31

=

garanto pavadinimas

32

=

(rezervuota)

33

=

pristatymo vietos pavadinimas

34

=

akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo sandėlio pavadinimas

35

=

vežėjo pavadinimas

36

=

sąskaitos faktūros numeris

37

=

gavėjo pašto kodas

38

=

Siuntėjo pašto kodas

39

=

garanto pašto kodas

40

=

(rezervuota)

41

=

pristatymo vietos pašto kodas

42

=

akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo sandėlio pašto kodas

43

=

vežėjo pašto kodas

44

=

prekių kiekis (pagal e-AD pagrindinius duomenis)

45

=

vietos nuorodos numeris, t. y. siuntėjo suteiktas serijos numeris

46

=

transporto rūšis

47

=

(rezervuota)

48

=

(rezervuota)

49

=

gavėjo PVM mokėtojo kodas

50

=

(rezervuota)

51

=

vežėjo PVM mokėtojo kodas

52

=

paskirties vietos pakeitimas (sekos numeris ≥ 2)

n..2

2.1.1

PRAŠYMO POŽYMIS_PAGRINDINĖ REIKŠMĖ

O

 

 

99x

 

a

Reikšmė

R

 

Jei požymio < Pagrindinio kriterijaus rūšies kodas > reikšmė yra „46“ (Transporto rūšis), sąraše <TRANSPORTO PRIEMONIŲ RŪŠYS> naudojamas esamas <Transporto priemonės rūšies kodas>.

an..255

3

STATISTINIAI DUOMENYS_ PRAŠYMAS

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „7“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

Statistinių duomenų rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

aktyvūs ir neaktyvūs su ūkinės veiklos vykdytojais susiję įrašai

2

=

besibaigiančio galiojimo leidimai

3

=

ūkinės veiklos vykdytojai pagal rūšį ir akcizais apmokestinamų prekių sandėliai

4

=

su akcizais apmokestinamomis prekėmis susijusi veikla

5

=

akcizų leidimų pakeitimai

n1

3.1

VALSTYBIŲ NARIŲ SĄRAŠAS. Kodas

R

 

 

99x

 

a

Valstybės narės kodas

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą.)

a2

4

STATISTINIAI DUOMENYS_ LAIKOTARPIS

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „7“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

Metai

R

 

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n4

 

b

Pusmetis

C

4 b, c ir d atveju:

Šie trys duomenų laukai yra neprivalomi, ir galima rinktis tik vieną iš jų:

<Pusmetis>

<Ketvirtis>

<Mėnuo>

T. y. nurodžius vieną iš šių laukų, kiti du laukai nebetaikytini.

Galimos reikšmės:

1

=

pirmasis pusmetis

2

=

antrasis pusmetis

n1

 

c

Ketvirtis

C

Galimos reikšmės:

1

=

pirmasis ketvirtis

2

=

antrasis ketvirtis

3

=

trečiasis ketvirtis

4

=

ketvirtasis ketvirtis

n1

 

d

Mėnuo

C

Galimos reikšmės:

1

=

sausis

2

=

vasaris

3

=

kovas

4

=

balandis

5

=

gegužė

6

=

birželis

7

=

liepa

8

=

rugpjūtis

9

=

rugsėjis

10

=

spalis

11

=

lapkritis

12

=

gruodis

n..2

5

BAZINIAI DUOMENYS_ PRAŠYMAS

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

Bendro rizikos vertinimo kriterijaus žyma

O

 

Galimos reikšmės:

0

=

„Ne“ arba „Neteisinga“

1

=

„Taip“ arba „Teisinga“

n1

5.1

KODŲ SĄRAŠAS. Kodas

O

 

 

99x

 

a

Prašomas gauti kodų sąrašas

O

 

Galimos reikšmės:

1

=

matavimo vienetai

2

=

įvykių rūšys

3

=

įrodymų rūšys

4

=

(rezervuota)

5

=

(rezervuota)

6

=

kalbų kodai

7

=

valstybės narės

8

=

šalių kodai

9

=

pakuočių kodai

10

=

nepatenkinamo prekių gavimo arba patikrinimo ataskaitos priežastys

11

=

pertraukimo priežastys

12

=

(rezervuota)

13

=

transporto priemonių rūšys

14

=

transporto priemonių vienetai

15

=

vynuogių auginimo zonos

16

=

proceso, atlikto su vynu, kodai

17

=

akcizais apmokestinamų produktų kategorijos

18

=

akcizais apmokestinami produktai

19

=

KN kodai

20

=

KN kodų ir akcizais apmokestinamų produktų kodų tarpusavio atitikmenys

21

=

atšaukimo priežastys

22

=

įspėjimo arba E-AD atmetimo priežastys

23

=

vėlavimo paaiškinimai

24

=

(rezervuota)

25

=

įvykį registruojantys asmenys

26

=

netinkamumo priežastys

27

=

vėlavimo pateikti rezultatą priežastys

28

=

prašomi veiksmai

29

=

prašymo priežastys

30

=

(rezervuota)

31

=

(rezervuota)

32

=

(rezervuota)

33

=

(rezervuota)

34

=

negalėjimo vykdyti administracinio bendradarbiavimo veiksmus priežastys

35

=

(rezervuota)

36

=

dokumento rūšis

37

=

(rezervuota)

38

=

(rezervuota)

39

=

prašymo užbaigti procedūrą rankiniu būdu priežastys

40

=

prašymo užbaigti procedūrą rankiniu būdu atmetimo priežastys

n..2


5 lentelė

(nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje)

E-AD sąrašas, gautas pateikus bendrą užklausą

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIAI

R

 

 

 

 

a

Prašymą teikianti įstaiga

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

b

Prašymo koreliacijos identifikatorius

R

 

Požymio <Prašymo koreliacijos identifikatorius> reikšmė skirtinga kiekvienai valstybei narei.

an..44

2

E-AD SĄRAŠO PUNKTAI

O

 

 

99x

 

a

Išsiuntimo data

R

 

 

data

2.1

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMAS

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

b

e-AD patvirtinimo data ir laikas

R

 

 

dateTime

 

c

Sekos numeris

R

 

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..2

2.2

PREKIAUTOJAS. Siuntėjas

R

 

 

 

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

R

 

PREKIAUTOJAS. Siuntėjas atveju:

Naudojamas duomenų rinkinyje < PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS > esantis identifikatorius < Prekiautojo akcizo numeris >

Nurodytos duomenų grupės <PREKIAUTOJAS> požymio <Ūkinės veiklos vykdytojo rūšies kodas> reikšmė turi būti:

„Įgaliotas sandėlio savininkas“ ARBA

„Registruotas siuntėjas“

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 kodų sąrašą.)

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

2.3

PREKIAUTOJAS. Išsiuntimo vieta

C

JEI požymio <E-AD kilmės vietos tipo kodas> reikšmė yra „Kilmės vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis“

TADA

<PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta> yra „R“

<Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA. Importas> netaikoma

PRIEŠINGU ATVEJU

<PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta> netaikoma

<Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA Importas> yra „R“

 

 

 

a

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda

R

 

PREKIAUTOJAS. Išsiuntimo vieta atveju

Esamas identifikatorius <Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda> (Akcizo numeris SEED).

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 kodų sąrašą.)

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

O

 

 

an..182

2.4

Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA. Importas

C

JEI požymio <E-AD kilmės vietos tipo kodas> reikšmė yra „Kilmės vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis“

TADA

<PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta> yra „R“

<Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA. Importas> netaikoma

PRIEŠINGU ATVEJU

<PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta> netaikoma

<Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA Importas> yra „R“

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

2.5

PREKIAUTOJAS. Gavėjas

C

„R“, išskyrus kai pranešimo tipas yra „2 – Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju“ arba kai paskirties vietos tipo kodas yra „8“

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

JEI požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra:

„Paskirties vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis“

„Paskirties vieta. Registruotas gavėjas“

„Paskirties vieta. Laikinasis registruotas gavėjas“

„Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas“

TADA <PREKIAUTOJAS Gavėjas. Prekiautojo identifikavimas> yra „R“

PRIEŠINGU ATVEJU

JEI požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra:

„Paskirties vieta. Eksportas“

TADA <PREKIAUTOJAS Gavėjas. Prekiautojo identifikavimas> yra „O“

PRIEŠINGU ATVEJU <PREKIAUTOJAS Gavėjas. Prekiautojo identifikavimas> netaikoma

Galimos požymio <Prekiautojo identifikavimas> reikšmės aprašytos toliau pateiktoje lentelėje:

an..16

Paskirties vietos tipo kodas

GAVĖJAS. Prekiautojo identifikavimas

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta. Prekiautojo identifikavimas

1 –

Paskirties vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis

Akcizo numeris (1)

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda (Akcizo numeris) (2)

2 –

Paskirties vieta. Registruotas gavėjas

Akcizo numeris (3)

Bet kuri identifikavimo priemonė (4)

3 –

Paskirties vieta. Laikinasis registruotas gavėjas

Laikino leidimo nuoroda (5)

Bet kuri identifikavimo priemonė (6)

4 –

Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas

Akcizo numeris (7)

(Netaikoma.)

5 –

Paskirties vieta. Nuo akcizų mokėjimo atleistas gavėjas

(Netaikoma.)

Bet kuri identifikavimo priemonė 8

6 –

Paskirties vieta. Eksportas

PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

(Duomenų grupė <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta> neegzistuoja)

8 –

Nežinoma paskirties vieta

(Netaikoma.)

(Netaikoma.)

(1)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Įgaliotas sandėlio savininkas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(2)

Duomenų rinkinyje <AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIS> naudojama <Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda>.

(3)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Registruotas gavėjas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(4)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(5)

Duomenų rinkinyje <LAIKINAS LEIDIMAS> naudojama <Laikino leidimo nuoroda>.

(6)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(7)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Įgaliotas sandėlio savininkas“ arba „Registruotas gavėjas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(8)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(Jei taikytina, žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 ir 2 kodų sąrašus.)

 

b

EORI kodas

C

„O“, jei požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra „Paskirties vieta. Eksportas“

Priešingu atveju netaikoma

Nurodyti asmens, atsakingo už eksporto deklaracijos pateikimą, kaip nustatyta Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 5 dalyje, EORI kodą.

an..17

 

c

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

2.6

PREKIAUTOJAS. Pristatymo vieta

C

Duomenų grupių <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta> ir <ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė> pasirinkimai yra aprašyti toliau pagal požymį <Paskirties vietos tipo kodas>:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas yra „1“ ir „4“

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas yra „2“, „3“ ir „5“

Priešingu atveju netaikoma

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

JEI požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra „Paskirties vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis“

TADA <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta Prekiautojo identifikavimas> yra „R“

PRIEŠINGU ATVEJU

JEI požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra „Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas“

TADA<PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta. Prekiautojo identifikavimas> netaikoma

PRIEŠINGU ATVEJU <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta. Prekiautojo identifikavimas> yra „O“

Galimos požymio <Prekiautojo identifikavimas> reikšmės aprašytos toliau pateiktoje lentelėje:

an..16

Paskirties vietos tipo kodas

GAVĖJAS. Prekiautojo identifikavimas

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta. Prekiautojo identifikavimas

1 –

Paskirties vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis

Akcizo numeris (1)

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda (Akcizo numeris) (2)

2 –

Paskirties vieta. Registruotas gavėjas

Akcizo numeris (3)

Bet kuri identifikavimo priemonė (4)

3 –

Paskirties vieta. Laikinasis registruotas gavėjas

Laikino leidimo nuoroda (5)

Bet kuri identifikavimo priemonė (6)

4 –

Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas

Akcizo numeris (7)

(Netaikoma.)

5 –

Paskirties vieta. Nuo akcizų mokėjimo atleistas gavėjas

(Netaikoma.)

Bet kuri identifikavimo priemonė 8

6 –

Paskirties vieta. Eksportas

PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

(Duomenų grupė <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta> neegzistuoja)

8 –

Nežinoma paskirties vieta

(Netaikoma.)

(Netaikoma.)

(1)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Įgaliotas sandėlio savininkas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(2)

Duomenų rinkinyje <AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIS> naudojama <Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda>.

(3)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Registruotas gavėjas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(4)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(5)

Duomenų rinkinyje <LAIKINAS LEIDIMAS> naudojama <Laikino leidimo nuoroda>.

(6)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(7)

Gavėjo ūkinės veiklos vykdytojo rūšis yra „Įgaliotas sandėlio savininkas“ arba „Registruotas gavėjas“. Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Prekiautojo akcizo numeris>.

(8)

Pristatymo vietos atveju „Bet kuri identifikavimo priemonė“ reiškia: PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas identifikavimo numeris; galima pasirinkti.

(Jei taikytina, žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 kodų sąrašą.)

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

JEI požymio <Paskirties vietos tipo kodas> reikšmė yra „Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas“

TADA <Prekiautojo pavadinimas> yra „O“

PRIEŠINGU ATVEJU <Prekiautojo pavadinimas> yra „R“

 

an..182

2.7

ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė

C

Duomenų grupių <PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta> ir <ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė> pasirinkimai yra aprašyti lentelėje toliau pagal požymį <Paskirties vietos tipo kodas>:

 

 

Paskirties vietos tipo kodas

<PREKIAUTOJAS. Pristatymo vieta>

<ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė>

1 –

Paskirties vieta. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis

„R“

Netaikoma

2 –

Paskirties vieta. Registruotas gavėjas

„O“

Netaikoma

3 –

Paskirties vieta. Laikinasis registruotas gavėjas

„O“

Netaikoma

4 –

Paskirties vieta. Tiesioginis pristatymas

„R“

Netaikoma

5 –

Paskirties vieta. Nuo akcizų mokėjimo atleistas gavėjas

„O“

Netaikoma

6 –

Paskirties vieta. Eksportas

Netaikoma

„R“

8 –

Nežinoma paskirties vieta (nežinomas gavėjas)

Netaikoma

Netaikoma

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

2.8

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PRODUKTŲ KATEGORIJOS kodas

R

 

 

9x

 

a

Akcizais apmokestinamų produktų kategorijos kodas

R

 

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 3 kodų sąrašą.)

a1

2.9

PREKIAUTOJAS. Vežimo organizatorius

C

JEI <E-AD antraštė. Vežimo organizavimas>(IE801) (arba <E-AD antraštė. Vežimo organizavimas>(IE815)) yra „Siuntėjas“ arba „Gavėjas“

TADA <PREKIAUTOJAS. Vežimo organizatorius> netaikoma

PRIEŠINGU ATVEJU <PREKIAUTOJAS. Vežimo organizatorius> yra „R“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

2.10

PREKIAUTOJAS. Pirmasis vežėjas

O

 

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182


7 lentelė

(nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje)

Įprastas administracinio bendradarbiavimo prašymas

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIAI

R

 

 

 

 

a

Prašymo rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

administracinis bendradarbiavimas

2

=

prašymas pateikti ankstesnius duomenis

n1

 

b

Rezultatų pateikimo terminas

R

 

 

data

2

TOLESNI PRANEŠIMAI

R

 

 

 

 

a

Tolesnių pranešimų koreliacijos ID

R

 

(Žr. II priedo 1 kodų sąrašą.)

an28

 

b

Išdavimo data

R

 

 

data

 

c

Siuntėjo valstybės narės kodas

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

d

Siuntėjo įstaigos nuorodos numeris

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

e

Siuntėjo pareigūnas

O

 

 

an..35

 

f

Adresato valstybės narės kodas

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

g

Adresato įstaigos nuorodos numeris

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

h

Adresato pareigūnas

O

 

 

an..35

 

i

Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius

O

 

 

an..99

3

ACO_PRAŠYMAS

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „1“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

Administracinio bendradarbiavimo prašymo informacija

R

 

 

an..999

 

b

Administracinio bendradarbiavimo prašymo informacija_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

c

Žyma

O

 

Galimos reikšmės:

0

=

„Ne“ arba „Neteisinga“

1

=

„Taip“ arba „Teisinga“

n1

3.1

PRAŠYMO PRIEŽASTIES kodas

R

 

 

99x

 

a

Administracinio bendradarbiavimo prašymo priežasties kodas

R

 

(Žr. II priedo 8 kodų sąrašą.)

n..2

 

b

ACO_Papildoma informacija

C

„R“, jei požymio <Administracinio bendradarbiavimo prašymo priežasties kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

an..999

 

c

ACO_Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

3.1.1

NUORODA Į RIZIKOS VERTINIMĄ

O

 

 

99x

 

a

Kitas rizikos profilis

O

 

 

an..999

 

b

Kitas rizikos profilis_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

3.2

ARC sąrašas

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

b

Sekos numeris

O

 

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..2

3.3

PREKIAUTOJAS Asmuo

O

 

 

99x

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

C

3.3 a, b ir c atveju turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<PVM mokėtojo kodas>

<Prekiautojo pavadinimas>

Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius (Akcizo numeris) <Prekiautojo akcizo numeris> arba duomenų rinkinyje <LAIKINAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Laikino leidimo nuoroda>.

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 ir 2 kodų sąrašus.)

an13

 

b

PVM mokėtojo kodas

C

 

an..14

 

c

Prekiautojo pavadinimas

C

 

an..182

 

d

Valstybės narės kodas

C

„R“, jei požymis <Prekiautojo pavadinimas> yra pateiktas, o požymiai <Prekiautojo akcizo numeris> ir <PVM mokėtojo kodas> nėra pateikti

Priešingu atveju netaikoma

(Prekiautojo akcizo numerį žr. 3.3a langelyje, PVM mokėtojo kodą žr. 3.3b langelyje ir Prekiautojo pavadinimą žr. 3.3c langelyje.)

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

e

Gatvės pavadinimas

O

 

 

an..65

 

f

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

g

Pašto kodas

O

 

 

an..10

 

h

Miestas

O

 

 

an..50

 

i

Kalba, kuria nurodytas pavadinimas ir adresas (NAD_LNG)

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

j

Telefono numeris

O

 

 

an..35

 

k

Fakso numeris

O

 

 

an..35

 

l

E. pašto adresas

O

 

 

an..70

3.4

PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

O

 

 

9x

 

a

Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas

C

„R“, jei požymio <Patvirtinamojo dokumento tipas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(Patvirtinamojo dokumento nuorodą žr. 3.4c langelyje ir Dokumento atvaizdą žr. 3.4e langelyje.)

 

an..999

 

b

Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

c

Patvirtinamojo dokumento nuoroda

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Patvirtinamojo dokumento tipas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Trumpą patvirtinamojo dokumento aprašą žr. 3.4a langelyje ir Dokumento atvaizdą žr. 3.4e langelyje.)

 

an..999

 

d

Patvirtinamojo dokumento nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

e

Dokumento atvaizdas

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Patvirtinamojo dokumento tipas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Trumpą patvirtinamojo dokumento aprašą žr. 3.4a langelyje ir Patvirtinamojo dokumento nuorodą žr. 3.4c langelyje.)

 

 

 

f

Patvirtinamojo dokumento tipas

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Patvirtinamojo dokumento tipas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Patvirtinamojo dokumento nuorodą žr. 3.4c langelyje ir Dokumento atvaizdą žr. 3.4e langelyje.)

(Žr. II priedo 15 kodų sąrašą.)

n..4

3.5

Prašomi atlikti VEIKSMAI

O

 

 

99x

 

a

Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodas

R

 

(Žr. II priedo 9 kodų sąrašą.)

n..2

 

b

ACO veiksmų papildomasis kodas

C

„R“, jei požymio <Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

(Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodus žr. 3.5a langelyje.)

 

an..999

 

c

ACO veiksmų papildomasis kodas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

4

PRAŠYMAS PATEIKTI ANKSTESNIUS DUOMENIS

C

„R“, jei požymio <Prašymo rūšis > reikšmė yra „2“

Priešingu atveju netaikoma

(Prašymo rūšį žr. 1a langelyje.)

 

 

 

a

ARC

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

b

Prašymo pateikti ankstesnius duomenis aprėpties rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

duomenys, galiojantys konkrečią datą, nustatytą laukelyje<Datos aprėptis>

2

=

ankstesni duomenys nuo konkrečios datos, nustatytos laukelyje <Datos aprėptis>

3

=

visi ankstesni duomenys

(Datos aprėptį žr. 4c langelyje.)

n1

 

c

Datos aprėptis

C

Netaikoma, jei požymio <Prašymo pateikti ankstesnius duomenis aprėpties rūšis> reikšmė yra „3“

Priešingu atveju – „R“

(Prašymo pateikti ankstesnius duomenis aprėpties rūšį žr. 4b langelyje.)

 

data

 

d

Prašymo pateikti ankstesnius duomenis priežastis

R

 

 

an..999

 

e

Prašymo pateikti ankstesnius duomenis priežastis_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5

KONTAKTAS

O

 

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

b

Pateikiantis akcizų pareigūnas

O

 

 

an..35

 

c

Tel. numeris

O

 

 

an..35

 

d

Fakso numeris

O

 

 

an..35

 

e

E. pašto adresas

O

 

 

an..70


10 lentelė

(nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 ir 16 straipsniuose)

Administracinio bendradarbiavimo rezultatai

A

B

C

D

E

F

G

1

TOLESNI PRANEŠIMAI

R

 

 

 

 

a

Tolesnių pranešimų koreliacijos ID

R

 

(Žr. II priedo 1 kodų sąrašą.)

an28

 

b

Išdavimo data

R

 

 

data

 

c

Siuntėjo valstybės narės kodas

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

d

Siuntėjo įstaigos nuorodos numeris

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

e

Siuntėjo pareigūnas

O

 

 

an..35

 

f

Adresato valstybės narės kodas

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

g

Adresato įstaigos nuorodos numeris

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

h

Adresato pareigūnas

O

 

 

an..35

 

i

Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius

C

„O“, jei <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID> neatitinka prašymo pranešime pateikto <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID>

„R“, jei <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID> atitinka prašymo pranešime pateiktą <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID> IR

prašymo pranešime nurodytas <Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius>

Priešingu atveju netaikoma.

JEI <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID> atitinka prašymo pranešime pateiktą <Tolesnių pranešimų koreliacijos ID> IR prašymo pranešime nurodytas <Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius>

TADA

<Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius> turi būti tapatus prašymo pranešime nurodyto požymio <Nacionalinės bylos nuorodos identifikatorius> reikšmei.

an..99

2

KONTAKTAS

O

 

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

b

Pateikiantis akcizų pareigūnas

O

 

 

an..35

 

c

Tel. numeris

O

 

 

an..35

 

d

Fakso numeris

O

 

 

an..35

 

e

E. pašto adresas

O

 

 

an..70

3

ACO_VEIKSMŲ REZULTATAS

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

b

Sekos numeris

C

„O“, jei nurodytas <ARC>

Priešingu atveju netaikoma

(ARC žr. 3a langelyje.)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..2

 

c

Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodas

R

 

(Žr. II priedo 9 kodų sąrašą.)

n..2

 

d

ACO veiksmų papildomasis kodas

C

„R“, jei požymio <Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

(Administracinio bendradarbiavimo veiksmų kodus žr. 3c langelyje.)

 

an..999

 

e

ACO veiksmų papildomasis kodas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

f

Negalėjimo vykdyti ACO veiksmų priežasties kodas

O

 

(Žr. II priedo 11 kodų sąrašą.)

n..2

 

g

Negalėjimo vykdyti ACO veiksmų priežasties papildomasis kodas

C

„R“, jei požymio <Negalėjimo vykdyti ACO veiksmų priežasties kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

(Negalėjimo atlikti ACO veiksmų priežasties kodus žr. 3f langelyje.)

 

an..999

 

h

Negalėjimo atlikti ACO veiksmų priežasties papildomasis kodas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

i

Paskirties vietoje nustatyti faktai

O

 

Galimos reikšmės:

0

=

kiti nustatyti faktai

1

=

(rezervuota)

2

=

siunta tvarkinga

3

=

siunta paskirties vietos nepasiekė

4

=

siunta gauta pavėluotai

5

=

nustatytas trūkumas

6

=

akcizais apmokestinami produktai netvarkingi

7

=

siunta neįrašyta į sandėliuojamų prekių apskaitą

8

=

nepavyko susisiekti su prekiautoju

9

=

dingęs prekiautojas

10

=

nustatytas perteklius

11

=

neteisingas EPC

12

=

neteisingas paskirties vietos tipo kodas

13

=

skirtumai patvirtinti

14

=

rekomenduojama uždaryti rankiniu būdu

15

=

rekomenduojama sustabdyti gabenimą

16

=

nustatyti pažeidimai

n..2

 

j

Kitos rūšies nustatyti faktai

C

„R“, jei požymio <Paskirties vietoje nustatyti faktai> reikšmė yra „Kiti nustatyti faktai“

Priešingu atveju netaikoma

(Paskirties vietoje nustatytus faktus žr. 3i langelyje.)

 

an..999

 

k

Kitos rūšies nustatyti faktai_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

l

Papildomi paaiškinimai

O

 

 

an..999

 

m

Papildomi paaiškinimai_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

n

Patikrinimo ataskaitos nuoroda

O

 

(Žr. II priedo 2 kodų sąrašą.)

Pranešimas „Patikrinimo ataskaita“ egzistuoja sistemoje (įskaitant atvejį, kai jis įtrauktas į gautą pranešimą „Ankstesni gabenimo duomenys“ ir (arba) „Ankstesni rezultatai“) ir jo <Patikrinimo ataskaitos nuoroda> yra tokia pati kaip ir pateiktame pranešime. Be to, jei <ARC> yra nurodytas pateiktame pranešime, tai jis sutampa su <ARC>, nurodytu pranešime „Patikrinimo ataskaita“.

(ARC žr. 3a langelyje.)

an16

4

PAŠYMAS PATEIKTI GRĮŽTAMĄJĄ INFORMACIJĄ

O

 

 

 

 

a

Prašyta pateikti grįžtamąją informaciją arba ji pateikta

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

grįžtamosios informacijos neprašyta

1

=

prašyta pateikti grįžtamąją informaciją

2

=

grįžtamoji informacija pateikta

n1

 

b

Tolesni veiksmai

C

Bent vienas iš šių dviejų laukelių, jei nurodytas 4a langelis:

<Tolesni veiksmai>

<Informacijos svarba>

an..999

 

c

Tolesni veiksmai_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

d

Pateiktos informacijos svarba

C

Bent vienas iš šių dviejų laukelių, jei nurodytas 4a langelis:

<Tolesni veiksmai>

<Informacijos svarba>

an..999

 

e

Informacijos svarba_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5

PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

O

 

 

9x

 

a

Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas

C

„R“, jei požymio <Patvirtinamojo dokumento tipas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(Patvirtinamojo dokumento tipą žr. 5f langelyje)

 

an..999

 

b

Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

c

Patvirtinamojo dokumento nuoroda

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Trumpą patvirtinamojo dokumento aprašą žr. 5a langelyje ir Dokumento atvaizdą žr. 5e langelyje.)

 

an..999

 

d

Patvirtinamojo dokumento nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

e

Dokumento atvaizdas

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Trumpą patvirtinamojo dokumento aprašą žr. 5 a langelyje ir Patvirtinamojo dokumento nuorodą žr. 5c langelyje.)

 

 

 

f

Patvirtinamojo dokumento tipas

C

Turi būti bent vienas iš šių trijų laukų:

<Trumpas patvirtinamojo dokumento aprašas>

<Patvirtinamojo dokumento nuoroda>

<Dokumento atvaizdas>

(Trumpą patvirtinamojo dokumento aprašą žr. 5a langelyje, Patvirtinamojo dokumento nuorodą žr. 5c langelyje, o Dokumento atvaizdą 5e langelyje.)

(Žr. II priedo 15 kodų sąrašą.)

n..4


11 lentelė

(nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnyje)

Patikrinimo ataskaita

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIAI

R

 

 

 

 

a

Pranešimo rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

Patvirtintas dokumentas

n1

 

b

Patikrinimo ataskaitos patvirtinimo data ir laikas

C

„R“ – po sėkmingo patvirtinimo

Priešingu atveju netaikoma

 

„dateTime“

2

PATIKRINIMO ATASKAITOS ANTRAŠTĖ

R

 

 

 

 

a

Patikrinimo ataskaitos nuoroda

R

 

(Žr. II priedo 2 kodų sąrašą.)

an16

2.1

PATIKRINIMĄ ATLIEKANTI ĮSTAIGA

R

 

 

 

 

a

Patikrinimą atliekančios įstaigos nuorodos numeris

O

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 kodų sąrašą.)

an8

 

b

Valstybės narės kodas

C

2.1 b, c, d, e, f ir g atveju:

„R“, išskyrus <Namo numeris>, kuris yra „O“, jei <Patikrinimą atliekančios įstaigos nuorodos numeris> nenurodytas

Priešingu atveju netaikoma

(Patikrinimą atliekančios įstaigos nuorodos numerį žr. 2.1a langelyje.)

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

c

Patikrinimą atliekančios įstaigos pavadinimas

C

 

an..35

 

d

Gatvės pavadinimas

C

 

an..65

 

e

Namo numeris

C

 

an..11

 

f

Pašto kodas

C

 

an..10

 

g

Miestas

C

 

an..50

 

h

Telefono numeris

C

2.1 h, i ir j atveju:

Jei <Patikrinimą atliekančios įstaigos nuorodos numeris> nepateiktas, turi būti bent vienas iš šių trijų požymių:

<Telefono numeris>

<Fakso numeris>

<E. pašto adresas>

Priešingu atveju nė vienas iš trijų požymių netaikomas

(Patikrinimą atliekančios įstaigos nuorodos numerį žr. 2.1a langelyje.)

 

an..35

 

i

Fakso numeris

C

 

an..35

 

j

E. pašto adresas

C

 

an..70

 

k

Kalba, kuria nurodytas pavadinimas ir adresas (NAD_LNG)

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

3

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO E-AD

C

Turi būti viena iš duomenų grupių<AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO E-AD> arba <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

 

 

 

a

ARC

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

b

Sekos numeris

R

 

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..2

4

KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS

C

Turi būti viena iš duomenų grupių<AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO E-AD> arba <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

 

 

 

a

Kito lydimojo dokumento tipas

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

kita

2

=

supaprastintas administracinis lydraštis

n1

 

b

Trumpas kito lydimojo dokumento aprašas

C

„R“, jei <Kito lydimojo dokumento tipas> yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

 

an…350

 

c

Trumpas kito lydimojo dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

n2

 

d

Kito lydimojo dokumento numeris

R

 

 

an…350

 

e

Kito lydimojo dokumento data

R

 

 

data

 

f

Kito lydimojo dokumento vaizdas

O

 

 

 

 

g

Išsiuntimo valstybė narė

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

h

Paskirties valstybė narė

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

4.1

PREKIAUTOJAS. Gabenime dalyvaujantis asmuo

O

 

 

9x

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius (Akcizo numeris) <Prekiautojo akcizo numeris> arba duomenų rinkinyje <LAIKINAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Laikino leidimo nuoroda>.

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 kodų sąrašą.)

an13

 

b

Prekiautojo identifikavimas

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas nacionalinis numeris.

an16

 

c

Prekiautojo pavadinimas

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

an..182

 

d

Prekiautojo tipas

O

 

Galimos reikšmės yra tokios:

1

=

siuntėjas

2

=

gavėjas

3

=

fiskalinis agentas

4

=

pardavėjas

5

=

atsakingas asmuo

6

=

klientas privatus asmuo

n..2

 

e

Valstybės narės kodas

C

„R“, jei pateiktas <Prekiautojo pavadinimas> IR nepateiktas <Prekiautojo akcizo numeris> ir <Prekiautojo identifikatorius>.

Priešingu atveju netaikoma

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą.)

a2

 

f

Gatvės pavadinimas

O

 

 

an..65

 

g

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

h

Pašto kodas

O

 

 

an..10

 

i

Miestas

O

 

 

an..50

 

j

Kalba, kuria nurodytas pavadinimas ir adresas (NAD_LNG)

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

k

Telefono numeris

O

 

 

an..35

 

m

E. pašto adresas

O

 

 

an..70

4.2

PREKIŲ RŪŠIS

O

 

 

999x

 

a

Prekių aprašymas

O

 

 

an..55

 

b

KN kodas

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 4 ir 4f langelius)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n8

 

c

Komercinis prekių aprašymas

O

 

 

an..999

 

d

Papildomas kodas

O

 

 

an..35

 

e

Kiekis

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 4 ir 4f langelius)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,3

 

f

Matavimo vieneto kodas

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 4 ir 4f langelius)

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 12 kodų sąrašą.)

n..2

 

g

Bruto svoris

O

 

Bruto svoris turi būti lygus grynajam svoriui arba už jį didesnis.

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,2

 

h

Grynasis svoris

O

 

Bruto svoris turi būti lygus grynajam svoriui arba už jį didesnis.

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,2

4.3

TRANSPORTO PRIEMONĖ

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 4 ir 4f langelius)

 

 

 

a

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

b

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

c

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

d

Vežėjo šalis

R

 

Nurodyti šalies kodą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 4 kodų sąraše, bet neįtrauktą į Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą, išskyrus šalies kodą „GR“.

a2

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

Transporto priemonės rūšies kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonę, naudojant Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 7 kodų sąrašą.

n..2

 

h

ACO_Papildoma informacija

C

„R“, jei <TRANSPORTO PRIEMONĖ. Transporto priemonės rūšies kodas> yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 4.3 g langelį)

 

an..999

 

i

ACO_Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

j

Registracija

R

 

 

an..35

 

k

Registracijos šalis

R

 

Nurodyti šalies kodą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 4 kodų sąraše, bet neįtrauktą į Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą, išskyrus šalies kodą „GR“.

a2

5

PATIKRINIMO ATASKAITA

R

 

 

 

 

a

Patikrinimo data

R

 

 

data

 

b

Patikrinimo vieta

R

 

 

an..350

 

c

Patikrinimo vieta_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

d

Patikrinimo rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

fizinis patikrinimas

2

=

dokumentų tikrinimas

n1

 

e

patikrinimo priežastis

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

kita priežastis

1

=

patikrinimas pradėtas atsitiktine tvarka

2

=

įvykis, apie kurį pranešta

3

=

gautas pagalbos prašymas

4

=

prašymas iš kitos įstaigos

5

=

gautas įspėjimas

n1

 

f

Papildoma nuoroda į kilmės vietą

O

 

 

an..350

 

g

Papildoma nuoroda į kilmės vietą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto laukas

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

h

Patikrinimą atliekančio pareigūno tapatybė

R

 

 

an..350

 

i

Patikrinimą atliekančio pareigūno tapatybė_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

j

Galutinė patikrinimo išvada

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

patenkinamas

2

=

nustatyti nereikšmingi neatitikimai

3

=

rekomenduojama sustabdyti gabenimą

4

=

ketinimas pateiktireikalavimą pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB 10 straipsnį

5

=

nustatytas leidžiamas praradimas pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB 7 straipsnio 4 dalį

n1

 

k

Reikalingas patikrinimas prekių atvežimo metu

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

„Ne“ arba „Neteisinga“

1

=

„Taip“ arba „Teisinga“

n1

 

l

Žyma

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

„Ne“ arba „Neteisinga“

1

=

„Taip“ arba „Teisinga“

n1

 

m

Pastabos

O

 

 

an..350

 

n

Pastabos_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5.1

ATLIKTAS PATIKRINIMO VEIKSMAS

R

 

 

99x

 

a

Atliktas patikrinimo veiksmas

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

kitas patikrinimo veiksmas

1

=

patikrinti suskaičiuoti paketai

2

=

iškrauti

3

=

atidaryti paketai

4

=

anotuota spausdintinė dokumentų kopija (pvz., supaprastintas administracinis lydraštis)

5

=

skaičiavimas

6

=

atranka

7

=

administracinis patikrinimas

8

=

pasvertos / išmatuotos prekės

9

=

atsitiktinė patikra

10

=

įrašų valdymas

11

=

palyginti pateiktus dokumentus su E-AD

n..2

 

b

Kitas patikrinimo veiksmas

C

„R“, jei požymio <Atliktas patikrinimo veiksmas> reikšmė yra „0“

Priešingu atveju netaikoma

(Atliktus patikrinimo veiksmus žr. 5.1a langelyje.)

 

an..350

 

c

Kitas patikrinimo veiksmas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5.2

PATVIRTINAMIEJI ĮRODYMAI

C

„R“, jei požymio <Patikrinimo priežastis> reikšmė yra „2“

Priešingu atveju – „O“

(Patikrinimo priežasties kodus žr. 5e langelyje.)

 

9x

 

a

Išduodanti institucija

O

 

 

an..35

 

b

Išduodanti institucija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

c

Įrodymų rūšies kodas

R

 

(Žr. II priedo 6 kodų sąrašą.)

n..2

 

d

Įrodymų rūšies papildomasis kodas

C

„R“, jei požymio <Įrodymų rūšies kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(Įrodymų rūšies kodą žr. 5.2c langelyje.)

 

an..350

 

e

Įrodymų rūšies papildomasis kodas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

f

Nuoroda į įrodymą

O

 

 

an..350

 

g

Nuoroda į įrodymą_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

h

Įrodymo atvaizdas

O

 

 

 

5.3

NEPATENKINAMA PRIEŽASTIS

O

 

 

9x

 

a

Nepatenkinamos priežasties kodas

R

 

(Žr. II priedo 12 kodų sąrašą.)

n..2

 

b

Papildoma informacija

C

„R“, jei požymio <Nepatenkinamos priežasties kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(Nepatenkinamos priežasties kodus žr. 5.3a langelyje.)

 

an..350

 

c

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5.4

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

O

 

 

99x

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 7 kodų sąrašą.)

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

C

„R“, jei požymio <Transporto priemonės kodas> reikšmė nėra „Stacionarūs transportavimo įrenginiai“.

Priešingu atveju netaikoma

(Transporto priemonės kodus žr. 5.4a langelyje.)

 

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

O

 

 

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

 

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

 

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5.5

PATIKRINIMO ATASKAITOS pagrindiniai duomenys

O

 

 

99x

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

C

„R“, jei nurodyta duomenų grupė <AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO E-AD>

Priešingu atveju netaikoma

Ši reikšmė – atitinkamo E-AD pagrindinių duomenų <Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda> ir turi būti unikali visame pranešime.

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..3

 

b

Prekių aprašymas

C

„O“, jei nurodyta duomenų grupė <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

an..55

 

c

KN kodas

C

„O“, jei nurodyta duomenų grupė <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n8

 

d

Papildomas kodas

C

„O“, jei nurodyta duomenų grupė <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

an..35

 

e

Trūkumo arba pertekliaus rodiklis

O

 

Galimos reikšmės:

S

=

trūkumas

E

=

perviršis

a1

 

f

Pastebėtas trūkumas arba perteklius

C

„R“, jei nurodytas požymis <Trūkumo arba pertekliaus rodiklis>

Priešingu atveju netaikoma

(Trūkumo arba pertekliaus rodiklius žr. 5.5e langelyje.)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,3

 

g

Pastabos

O

 

 

an..350

 

h

Pastabos_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

5.5.1

NEPATENKINAMA PRIEŽASTIS

O

 

 

9x

 

a

Nepatenkinamos priežasties kodas

R

 

(Žr. II priedo 12 kodų sąrašą.)

n..2

 

b

Papildoma informacija

C

„R“, jei požymio <Nepatenkinamos priežasties kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

(Nepatenkinamos priežasties kodų rodiklius žr. 5.5.1a langelyje.)

 

an..350

 

c

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2


12 lentelė

(nurodyta 14 straipsnyje)

Įvykio ataskaita

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIAI

R

 

 

 

 

a

Pranešimo rūšis

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

pradinis duomenų pateikimas

3

=

patvirtintas dokumentas

n1

 

b

Įvykio ataskaitos patvirtinimo data ir laikas

C

„R“ – po sėkmingo patvirtinimo

Priešingu atveju netaikoma

„dateTime“

2

ĮVYKIO ATASKAITOS ANTRAŠTĖ

R

 

 

 

 

a

Įvykio ataskaitos numeris

C

„R“, jei požymio <Pranešimo rūšis > reikšmė yra „3“

Priešingu atveju netaikoma

(Pranešimo rūšį žr. 1a langelyje.)

(Žr. II priedo 2 kodų sąrašą.)

an16

 

b

Įvykio ataskaitą pateikusios VN nuoroda

C

„R“, jei požymio <Pranešimo rūšis> reikšmė yra „1“ arba „3“, o pateikusi VN yra kita nei VN, kurioje nutiko įvykis

„O“, jei požymio <Pranešimo rūšis> reikšmė yra „1“ arba „3“, o pateikusi VN yra VN, kurioje nutiko įvykis

Priešingu atveju netaikoma

(Pranešimo rūšį žr. 1a langelyje.)

Požymio <Įvykio ataskaitą pateikusios VN nuoroda> formatas yra:

2 raidiniai ženklai: Įvykio ataskaitą pateikusios valstybės narės identifikatorius

po to pateikiamas nacionaliniu lygiu priskirtas unikalus kodas.

an..35

 

c

ARC

R

 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 2 kodų sąrašą.)

an21

 

d

Sekos numeris

R

 

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..2

3

KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS

C

Turi būti viena iš duomenų grupių<AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO E-AD> arba <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

 

 

 

a

Kito lydimojo dokumento tipas

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

kita

2

=

supaprastintas administracinis lydraštis

n1

 

b

Trumpas kito lydimojo dokumento aprašas

C

„R“, jei <Kito lydimojo dokumento tipas> yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

an..350

 

c

Trumpas kito lydimojo dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

a2

 

d

Kito lydimojo dokumento numeris

R

 

 

an..350

 

e

Kito lydimojo dokumento data

R

 

 

data

 

f

Kito lydimojo dokumento vaizdas

O

 

 

 

 

g

Išsiuntimo valstybė narė

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

 

h

Paskirties valstybė narė

R

 

Valstybė narė, identifikuojama pagal Valstybės narės kodą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąraše.

a2

3.1

PREKIAUTOJAS. Gabenime dalyvaujantis asmuo

O

 

 

9x

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

Naudojamas duomenų rinkinyje <PREKIAUTOJUI SUTEIKTAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius (Akcizo numeris) <Prekiautojo akcizo numeris> arba duomenų rinkinyje <LAIKINAS LEIDIMAS> esantis identifikatorius <Laikino leidimo nuoroda>.

(Žr. Reglamento (ES) Nr. 612/2013 II priedo 1 kodų sąrašą.)

an13

 

b

Prekiautojo identifikavimas

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

PVM mokėtojo kodas arba bet kuris kitas nacionalinis numeris.

an16

 

c

Prekiautojo pavadinimas

C

Turi būti bent vienas iš šių požymių:

<Prekiautojo akcizo numeris>

<Prekiautojo identifikavimas>

<Prekiautojo pavadinimas>

an..182

 

d

Prekiautojo tipas

O

 

Galimos reikšmės yra tokios:

1

=

siuntėjas

2

=

gavėjas

3

=

fiskalinis agentas

4

=

pardavėjas

5

=

atsakingas asmuo

6

=

klientas privatus asmuo

n..2

 

e

Valstybės narės kodas

C

„R“, jei pateiktas <Prekiautojo pavadinimas> IR nepateiktas <Prekiautojo akcizo numeris> ir <Prekiautojo identifikatorius>.

Priešingu atveju netaikoma

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą.)

a2

 

f

Gatvės pavadinimas

O

 

 

an..65

 

g

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

h

Pašto kodas

O

 

 

an..10

 

j

Kalba, kuria nurodytas pavadinimas ir adresas (NAD_LNG)

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

k

Telefono numeris

O

 

 

an..35

 

l

Fakso numeris

O

 

 

an..35

 

m

E. pašto adresas

O

 

 

an..70

3.2

PREKIŲ RŪŠIS

O

 

 

999x

 

a

Prekių aprašymas

O

 

 

an..55

 

b

KN kodas

C

„R“, jei <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma (žr. 3 ir 3f langelius)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n8

 

c

Komercinis prekių aprašymas

O

 

 

an..999

 

d

Papildomas kodas

O

 

 

an..35

 

e

Kiekis

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 3 ir 3f langelius)

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,3

 

f

Matavimo vieneto kodas

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 3 ir 3f langelius)

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 12 kodų sąrašą.)

n..2

 

g

Bruto svoris

O

 

Bruto svoris turi būti lygus grynajam svoriui arba už jį didesnis.

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,2

 

h

Grynasis svoris

O

 

Bruto svoris turi būti lygus grynajam svoriui arba už jį didesnis.

Duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.

n..15,2

3.3

TRANSPORTO PRIEMONĖ

C

„R“, jei požymis <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS. Kito lydimojo dokumento vaizdas> nepateiktas duomenų grupėje <KITAS LYDIMASIS DOKUMENTAS>

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 3 ir 3f langelius)

 

 

 

a

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

b

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

c

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

d

Vežėjo šalis

R

 

Nurodyti šalies kodą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 4 kodų sąraše, bet neįtrauktą į Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą, išskyrus šalies kodą „GR“.

a2

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

Transporto priemonės rūšies kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonę, naudojant Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 7 kodų sąrašą.

n..2

 

h

ACO_Papildoma informacija

C

„R“, jei požymio <TRANSPORTO PRIEMONĖ. Transporto priemonės rūšies kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju netaikoma

(žr. 3,3 g langelį)

 

an..999

 

i

ACO_Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

j

Registracija

R

 

 

an..35

 

k

Registracijos šalis

R

 

Nurodyti šalies kodą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 4 kodų sąraše, bet neįtrauktą į Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 kodų sąrašą, išskyrus šalies kodą „GR“.

a2

4

ĮVYKIO ATASKAITA

R

 

 

 

 

a

Įvykio data

R

 

 

data

 

b

Įvykio vieta

R

 

 

an..350

 

c

Įvykio vieta_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto laukas

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

d

Akcizų pareigūno identifikavimas

O

 

 

an..35

 

e

Pateikiantis asmuo

R

 

 

an..35

 

f

Pateikiančio asmens kodas

R

 

(Žr. II priedo 10 kodų sąrašą.)

n..2

 

g

Pateikiančio asmens papildomasis kodas

C

„R“, jei požymio <Pateikiančiojo asmens kodas> reikšmė yra „Kita“

Priešingu atveju – „O“

(Pateikiančio asmens kodą žr. 4f langelyje.)

 

an..350

 

h

Pateikiančio asmens papildomasis kodas_LNG

C

„R“, jei naudojamas (-i) susijęs (-ę) teksto laukas (-ai)

Priešingu atveju netaikoma

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 1 kodų sąraše.

a2

 

i

Vežimo pakeitimo organizavimas

O

 

Galimos reikšmės:

1

=

siuntėjas