EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2028

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2028 2019 m. lapkričio 29 d. kuriuo dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/8650

OJ L 313, 4.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2028/oj

4.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2028

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (1), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 (2) III priede nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (toliau – ECAI) nustatytų atitinkamų kredito rizikos vertinimų ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis (priskyrimas);

(2)

atsižvelgiant į naujausius Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priedo pakeitimus, padarytus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/634 (3), pasikeitė kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai, kuriais grindžiami kai kurių Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priede nurodytų priskyrimų kredito rizikos vertinimai. Be to, kai kurios ECAI savo kredito vertinimus pradėjo taikyti naujiems rinkos segmentams, todėl atsirado naujų reitingų skalių ir naujų kredito reitingų rūšių. Todėl reikia atnaujinti atitinkamoms ECAI nustatytus priskyrimus;

(3)

po Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/634 priėmimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (4) buvo užregistruota dar viena kredito reitingų agentūra. Kadangi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnio 1 dalyje reikalaujama tiksliai nurodyti visoms ECAI nustatytus priskyrimus, būtina tai įregistruotai naujai ECAI nustatyti priskyrimą. Įregistruotos naujos ECAI taikomi kredito vertinimai yra pagrįsti ta pačia metodika, kaip ta, kurią taiko jos patronuojančioji įmonė, t. y. trečiosios šalies ECAI, kuriai priskyrimas jau buvo nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priede. Todėl šiuo konkrečiu atveju tikslinga, kad įregistruotai naujai ECAI nustatytas priskyrimas atitiktų tai trečiosios šalies ECAI nustatytą priskyrimą;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (Europos priežiūros institucijų) kartu Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos priežiūros institucijos dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė savo nuomonę pateikti Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37 straipsnį, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37 straipsnį, ir Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (7) 37 straipsnį.

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnio 1 ir 3 dalis nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų pozicijų, susijusių su kredito rizika, kredito rizikos vertinimų priskyrimu (OL L 275, 2016 10 12, p. 3).

(3)  2018 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/634, kuriuo dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 (OL L 105, 2018 4 25, p. 14).

(4)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


PRIEDAS

III PRIEDAS

Priskyrimo lentelės 16 straipsnio taikymo tikslais

Kredito kokybės žingsnis

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (buvusi European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Finansinio patikimumo reitingų skalė

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Emitentų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Įmonių trumpalaikių reitingų skalė

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų draudimo įmonių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pensijų draudimo įmonių trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Garantijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Garantijų fondų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitentų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emitentų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Emisijų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Įmonių ilgalaikių reitingų skalė

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių įsipareigojimų reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komercinių vekselių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų reitingų skalė

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Finansinio patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Emitentų įsipareigojimų neįvykdymo ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Įmonių finansavimo įsipareigojimų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių reitingų skalė

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Trumpalaikių reitingų skalė

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo trumpalaikių reitingų skalė

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (buvusi Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Tarptautinių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Tarptautinių patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Vidutinės rinkos vertės įmonių reitingų skalė

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitentų trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Valstybių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top