EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2026

Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2026 2019 m. lapkričio 21 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis

ST/8011/2019/INIT

OJ L 313, 4.12.2019, p. 14–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2026/oj

4.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/14


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2026

2019 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 397 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2006/112/EB buvo iš dalies pakeista Tarybos direktyva (ES) 2017/2455 (2), kuria, inter alia, specialių schemų, skirtų neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, taikymo sritis buvo išplėsta įtraukiant visas paslaugų rūšis, taip pat Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir nuotolinę prekybą prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių. Direktyvoje (ES) 2017/2455 taip pat nustatytos tam tikros nuostatos, taikomos apmokestinamiesiems asmenims, sudarantiems sąlygas kitiems apmokestinamiesiems asmenims tiekti prekes ar teikti paslaugas naudojant elektroninę sąsają, pavyzdžiui, prekyvietę, platformą, portalą ar panašias priemones;

(2)

išplėtus Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (3) nustatytų specialių schemų taikymo išsamių nuostatų taikymo sritį tos nuostatos turėtų būti atnaujintos;

(3)

Direktyvoje 2006/112/EB pateiktos „Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis“ ir „nuotolinės prekybos prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių“ apibrėžtys taip pat apima prekių, kurias siunčiant ar gabenant klientui tiekėjas dalyvauja netiesiogiai, tiekimą. Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą tų apibrėžčių taikymą visose valstybėse narėse ir padidinti teisinį tikrumą tiek ekonominės veiklos vykdytojams, tiek mokesčių administratoriams, būtina paaiškinti ir apibrėžti sąvokos „netiesiogiai“ reikšmę šiame kontekste;

(4)

siekiant užtikrinti vienodą nuostatų, susijusių su apmokestinamaisiais asmenimis, sudarančiais sąlygas tiekti prekes ir teikti paslaugas Bendrijoje, taikymą visose valstybėse narėse ir padidinti teisinį tikrumą apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikomos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taisyklės, ir mokesčių administratoriams, užtikrinantiems tų taisyklių laikymąsi, būtina išsamiau apibrėžti sąvokos „sudaro sąlygas“ reikšmę ir paaiškinti, kada nelaikoma, kad apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas tiekti prekes ar teikti paslaugas naudojant elektroninę sąsają;

(5)

siekiant užtikrinti vienodą PVM taisyklių taikymą, būtina aiškiai nustatyti momentą, kada kliento atliktas mokėjimas gali būti laikomas priimtu, kad būtų galima nustatyti, kuriuo mokestiniu laikotarpiu turi būti deklaruojamos apmokestinamųjų asmenų, sudarančių sąlygas tiekti prekes Bendrijoje naudojant elektroninę sąsają, ar bet kokio apmokestinamojo asmens, besinaudojančio specialia nuotolinės prekybos prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių, schema, tiekiamos prekės;

(6)

būtina nustatyti, kokios rūšies informacija turėtų būti saugoma apmokestinamųjų asmenų, sudarančių sąlygas tiekti prekes ir teikti paslaugas Bendrijoje naudojant elektroninę sąsają, apskaitos dokumentuose. Reikėtų atsižvelgti į informacijos, kurią gali gauti tokie apmokestinamieji asmenys, pobūdį, jos svarbą mokesčių administratoriams ir reikalavimą, kad tokia apskaita ir registravimas būtų proporcingi siekiant, kad jie atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (4) nustatytas teises ir pareigas;

(7)

laikoma, kad apmokestinamasis asmuo, kuris naudodamas elektroninę sąsają sudaro sąlygas tiekti tam tikras prekes Bendrijoje, pats gauna ir tiekia tas prekes ir jam tenka prievolė sumokėti už jas PVM. Svarbu atsižvelgti į tai, kad toks apmokestinamasis asmuo gali būti priklausomas nuo tiekėjų, prekiaujančių prekėmis per tą elektroninę sąsają, pateiktos informacijos tikslumo siekiant teisingai deklaruoti ir sumokėti mokėtiną PVM. Todėl pagrįsta nustatyti, kad, kai gauta informacija yra klaidinga, toks apmokestinamasis asmuo neturi būti laikomas atsakingu už jokią PVM sumą, viršijančią PVM sumą, kurią jis deklaravo ir sumokėjo už tas prekes, jei jis gali įrodyti, kad jis to nežinojo ir pagrįstai negalėjo to žinoti, kad gauta informacija buvo neteisinga. Tai turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę atleisti tuos apmokestinamuosius asmenis nuo papildomos atsakomybės už PVM, jeigu jie vykdė veiklą sąžiningai;

(8)

siekiant sumažinti apmokestinamiesiems asmenims, kurie naudodami elektroninę sąsają sudaro sąlygas tiekti tam tikras prekes Bendrijoje, tenkančią administracinę naštą, tikslinga atleisti juos nuo prievolės įrodyti pardavėjo ir kliento statusą. Todėl turėtų būti nustatytos tam tikros nuginčijamos prezumpcijos, kad tiekėjai, prekiaujantys prekėmis per tą elektroninę sąsają, laikomi apmokestinamaisiais asmenimis, o jų klientai – neapmokestinamaisiais asmenimis;

(9)

siekiant išvengti abejonių, būtina aiškiai nurodyti, kad apmokestinamojo asmens, kuris naudojasi importo schema, vardu ir jo naudai veikiančiam tarpininkui suteiktas identifikacinis kodas yra leidimas, suteikiantis jam galimybę veikti kaip tarpininkui, ir negali būti tarpininko naudojamas deklaruojant PVM už jo paties sudarytus apmokestinamuosius sandorius;

(10)

valstybės narės mano, kad nuostata, pagal kurią apmokestinamajam asmeniui, savanoriškai nutraukusiam naudojimąsi specialia schema, dviejų kalendorinių ketvirčių laikotarpiu neleidžiama vėl naudotis ta specialia schema, nėra naudinga ir gali sudaryti papildomą naštą atitinkamam apmokestinamajam asmeniui. Todėl ta nuostata turėtų būti panaikinta;

(11)

siekiant sumažinti informacinių technologijų poveikį keičiant ankstesnių PVM deklaracijų pataisymų pagal specialią schemą pateikimo tvarką, pageidautina nustatyti, kad PVM deklaracijų pataisymai, susiję su mokestiniu laikotarpiu iki datos, nuo kurios valstybės narės turi taikyti nacionalines priemones, kuriomis laikomasi Direktyvos (ES) 2017/2455 2 ir 3 straipsnių, turi būti daromi taisant tą deklaraciją. Be to, kadangi ankstesnių PVM deklaracijų pataisymai turės būti pateikiami vėlesnėje deklaracijoje už mokestinius laikotarpius nuo 2021 m. sausio 1 d., iš specialios schemos pašalinti apmokestinamieji asmenys nebegalės atlikti pataisymų vėlesnėje deklaracijoje. Todėl būtina nustatyti, kad tokie pataisymai turėtų būti pateikiami tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms;

(12)

kadangi kliento vardas ir pavardė ar pavadinimas turi būti įrašyti specialia schema besinaudojančio apmokestinamojo asmens apskaitos dokumentuose tik tuo atveju, jeigu jis tam apmokestinamajam asmeniui yra žinomas, jie nereikalingi norint nustatyti, kurioje valstybėje narėje tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos yra apmokestinamos PVM, ir dėl to gali kilti su duomenų apsauga susijusių problemų. Todėl kliento vardo ir pavardės ar pavadinimo nebereikia įtraukti į apskaitos dokumentus, kuriuos turi turėti specialią schemą naudojantys apmokestinamieji asmenys. Tačiau siekiant palengvinti prekių, kurioms taikoma speciali schema, tiekimo kontrolę, būtina informaciją apie prekių grąžinimus ir siuntų ar sandorių numerius įtraukti į informaciją, kurią turi saugoti apmokestinamieji asmenys;

(13)

siekiant užtikrinti, viena vertus, specialių importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūrų ir, kita vertus, muitų nuostatų dėl muito mokėjimo atidėjimo ir prekes muitinei pateikiančio asmens pareigų nuoseklumą ir garantuoti teisingą importo PVM sumokėjimą, kai naudojamasi tomis procedūromis, turėtų būti nurodyta, kad importo PVM mokėjimui kas mėnesį pagal specialias procedūras galėtų būti taikomos įprastos sąlygos, pagal muitų teisės aktus taikomos suteikiant leidimą atidėti importo muito mokėjimą. Be to, turėtų būti nurodyta, kad dėl specialių procedūrų taikymo valstybės narės neprivalo reikalauti, kad asmuo, pateikiantis prekes muitinei, būtų asmens, kuriam prekės yra skirtos, įgaliotas jo vardu pateikti prekes muitinei;

(14)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

IV skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

IV skyriaus antraštinė dalis pakeičiama taip:

APMOKESTINAMIEJI SANDORIAI

(DIREKTYVOS 2006/112/EB IV ANTRAŠTINĖ DALIS)

1 SKIRSNIS

Prekių tiekimas

(Direktyvos 2006/112/EB 14–19 straipsniai)“;

b)

įterpiami šie straipsniai:

5a straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/112/EB 14 straipsnio 4 dalį laikoma, kad prekės yra siunčiamos ar gabenamos tiekėjo arba tiekėjo vardu, įskaitant atvejus, kai tiekėjas netiesiogiai dalyvauja siunčiant ar gabenant prekes, visų pirma šiais atvejais:

a)

kai tiekėjas subrangos sutartimi prekių siuntimą ar gabenimą paveda trečiajai šaliai, kuri pristato prekes klientui;

b)

kai prekių siuntimą ar gabenimą vykdo trečioji šalis, tačiau tiekėjas prisiima visą arba dalinę atsakomybę už prekių pristatymą klientui;

c)

jeigu tiekėjas išrašo sąskaitas faktūras ir iš kliento gauna mokesčius už transporto išlaidas, o tada perduoda juos trečiajai šaliai, kuri organizuos prekių siuntimą ar gabenimą;

d)

jeigu tiekėjas bet kokiomis priemonėmis skatina klientą naudotis trečiosios šalies teikiamomis pristatymo paslaugomis, padeda klientui užmegzti ryšius su trečiąja šalimi ar kitais būdais suteikia trečiajai šaliai informaciją, kurios reikia pristatant prekes klientui.

Tačiau jeigu klientas gabena prekes pats arba organizuoja prekių pristatymą su trečiuoju asmeniu, o tiekėjas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja teikiant ar padedant organizuoti prekių siuntimo ar gabenimo paslaugas, nelaikoma, kad prekės buvo siunčiamos ar gabenamos tiekėjo ar tiekėjo vardu.

5b straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/112/EB 14a straipsnį, terminas „sudaro sąlygas“ reiškia, kad naudojant elektroninę sąsają klientui suteikiama galimybė užmegzti ryšį su tiekėju, siūlančiu parduoti prekes per elektroninę sąsają, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę sąsają tiekiamos prekės.

Tačiau apmokestinamasis asmuo nesudaro sąlygų tiekti prekes, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

tas apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenustato sąlygų, pagal kurias tiekiamos prekės;

b)

tas apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą mokėjimą;

c)

tas apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja užsakant ar pristatant prekes.

Direktyvos 2006/112/EB 14a straipsnis netaikomas apmokestinamajam asmeniui, kuris tik teikia bet kurią iš šių paslaugų:

a)

tvarko mokėjimus už prekių tiekimą;

b)

įtraukia prekes į sąrašus ar jas reklamuoja;

c)

nukreipia ar perkelia klientus į kitas elektronines sąsajas, kuriose siūlomos parduoti prekės, bet toliau nedalyvauja jas tiekiant.

5c straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/112/EB 14a straipsnį apmokestinamasis asmuo, kuris laikomas pats gaunantis ir tiekiantis prekes, nelaikomas atsakingu už PVM, viršijančio PVM, kurį jis deklaravo ir sumokėjo už tas prekes, mokėjimą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

apmokestinamasis asmuo remiasi tiekėjų, prekiaujančių prekėmis per elektroninę sąsają, arba kitų trečiųjų šalių pateikta informacija, kad teisingai deklaruotų ir sumokėtų už tas prekes mokėtiną PVM;

b)

a punkte nurodyta informacija yra klaidinga;

c)

apmokestinamasis asmuo gali įrodyti, kad jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti, kad ši informacija buvo klaidinga.

5d straipsnis

Apmokestinamasis asmuo, kuris laikomas gaunantis ar teikiantis prekes pagal Direktyvos 2006/112/EB 14a straipsnį, nebent jis turi priešingos informacijos, laiko, kad:

a)

asmuo, prekiaujantis prekėmis per elektroninę sąsają, yra apmokestinamasis asmuo;

b)

asmuo, perkantis tas prekes, yra neapmokestinamasis asmuo;

c)

prieš 6 straipsnį įterpiama ši antraštė:

2 SKIRSNIS

Paslaugų teikimas

(Direktyvos 2006/112/EB 24–29 straipsniai)“;

2)

14 straipsnis išbraukiamas;

3)

įterpiamas šis skyrius:

„Va SKYRIUS

APMOKESTINIMO MOMENTAS IR PRIEVOLĖ APSKAIČIUOTI PVM

(DIREKTYVOS 2006/112/EB VI ANTRAŠTINĖ DALIS)

41a straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/112/EB 66a straipsnį, momentas, kai mokėjimas yra priimtas, yra momentas, kai prekes per elektroninę sąsają parduodantis tiekėjas pats ar savo vardu iš kliento gauna mokėjimo patvirtinimą, pranešimą dėl leidimo atlikti mokėjimą arba įsipareigojimą apmokėti, nepaisant, kada faktiškai atliekamas mokėjimas, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.“;

4)

X skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

1B SKIRSNIS

Apskaita

(Direktyvos 2006/112/EB 241–249 straipsniai)

54b straipsnis

1.   Taikant Direktyvos 2006/112/EB 242a straipsnį, terminas „sudaro sąlygas“ reiškia, kad naudojant elektroninę sąsają klientui suteikiama galimybė užmegzti ryšį su tiekėju, siūlančiu parduoti paslaugas arba prekes per elektroninę sąsają, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę sąsają tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos.

Tačiau terminas „sudaro sąlygas“ neapima prekių tiekimo arba paslaugų teikimo, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenustato sąlygų, pagal kurias tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos;

b)

apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą mokėjimą;

c)

apmokestinamasis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja užsakant ar pristatant prekes arba teikiant paslaugas.

2.   Taikant Direktyvos 2006/112/EB 242a straipsnį terminas „sudaro sąlygas“ neapima atvejų, kai apmokestinamasis asmuo tik teikia bet kurią iš šių paslaugų:

a)

tvarko mokėjimus už prekių tiekimą arba paslaugų teikimą;

b)

įtraukia prekes arba paslaugas į sąrašus arba jas reklamuoja;

c)

nukreipia arba perkelia klientus į kitas elektronines sąsajas, kuriose siūlomos prekės arba paslaugos, bet toliau nedalyvauja jas tiekiant arba teikiant.

54c straipsnis

1.   Kai pagal Direktyvos 2006/112/EB 14a straipsnį laikoma, kad Direktyvos 2006/112/EB 242a straipsnyje nurodytas apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia prekes, arba kai pagal šio reglamento 9a straipsnį laikoma, kad dalyvaudamas teikiant elektroninėmis priemonėmis teikiamas paslaugas jis veikia savo vardu, jis saugo šiuos su tiekiamomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis susijusius apskaitos dokumentus:

a)

šio reglamento 63c straipsnyje nurodytus apskaitos dokumentus, jeigu apmokestinamasis asmuo pasirinko taikyti vieną iš specialių schemų, numatytų Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriuje;

b)

Direktyvos 2006/112/EB 242 straipsnyje nurodytus apskaitos dokumentus, jeigu apmokestinamasis asmuo pasirinko netaikyti jokios specialios schemos, numatytos Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriuje.

2.   Direktyvos 2006/112/EB 242a straipsnyje nurodytas apmokestinamasis asmuo saugo šią su kitomis tiekiamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis, nei nurodyta 1 dalyje, susijusią informaciją:

a)

tiekėjo, kurio prekių tiekimui ar paslaugų teikimui sudaromos sąlygos naudojant elektroninę sąsają, vardą ir pavardę arba pavadinimą, pašto adresą, elektroninį adresą arba svetainę ir, jeigu yra:

i)

tiekėjo PVM mokėtojo kodą arba nacionalinį mokesčių mokėtojo numerį;

ii)

tiekėjo banko sąskaitos numerį arba virtualios sąskaitos numerį;

b)

prekių aprašymą, jų vertę, vietą, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba gabenimas, taip pat pristatymo laiką ir, jei jis žinomas, užsakymo numerį arba unikalų sandorio numerį;

c)

paslaugų aprašymą, jų vertę, informaciją, skirtą paslaugų teikimo vietai ir laikui nustatyti, ir, jei jis žinomas, užsakymo numerį arba unikalų sandorio numerį.“;

5)

XI skyriaus 2 skirsnis pakeičiamas taip:

2 SKIRSNIS

Specialios schemos, skirtos apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims arba vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis arba tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis

(Direktyvos 2006/112/EB 358–369x straipsniai)

1 poskirsnis

Apibrėžtys

57a straipsnis

Šiame skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema – Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 2 skirsnyje nustatyta speciali schema, taikoma Bendrijoje neįsisteigusių apmokestinamųjų asmenų teikiamoms paslaugoms;

2)

Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema – Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnyje nustatyta speciali schema, taikoma Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis, naudojant elektronines sąsajas valstybėje narėje tiekiamoms prekėms ir apmokestinamųjų asmenų, įsisteigusių Bendrijoje, bet ne vartojimo valstybėje narėje, teikiamoms paslaugoms;

3)

importo schema – Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje nustatyta speciali schema, taikoma nuotolinei prekybai prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių;

4)

speciali schema – Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba importo schema, priklausomai nuo konteksto;

5)

apmokestinamasis asmuo – Direktyvos 2006/112/EB 359 straipsnyje nurodytas apmokestinamasis asmuo, kuriam leidžiama naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, tos direktyvos 369b straipsnyje nurodytas apmokestinamasis asmuo, kuriam leidžiama naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, arba tos direktyvos 369m straipsnyje nurodytas apmokestinamasis asmuo, kuriam leidžiama naudotis importo schema;

6)

tarpininkas – Direktyvos 2006/112/EB 369l straipsnio antros dalies 2 punkte apibrėžtas asmuo.

2 poskirsnis

Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymas

57b straipsnis

(išbraukta)

3 poskirsnis

Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymo sritis

57c straipsnis

Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema netaikoma paslaugoms, teikiamoms valstybėje narėje, kurioje apmokestinamasis asmuo yra įsteigęs savo verslą arba turi nuolatinį padalinį. Tų paslaugų teikimas deklaruojamas tos valstybės narės kompetentingoms mokesčių institucijoms PVM deklaracijoje, kaip numatyta Direktyvos 2006/112/EB 250 straipsnyje.

4 poskirsnis

Registravimas

57d straipsnis

1.   Jeigu apmokestinamasis asmuo praneša registravimosi valstybei narei, kad jis ketina naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, ta speciali schema taikoma nuo pirmos paskesnio kalendorinio ketvirčio dienos.

Vis dėlto, jeigu paslaugos ar prekės, kurioms turi būti taikoma Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, pirmą kartą tiekiamos ar suteikiamos anksčiau nei nurodytą dieną, ta speciali schema taikoma nuo to pirmo prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo dienos, su sąlyga, kad apmokestinamasis asmuo praneša registravimosi valstybei narei apie savo veiklos, kuriai turi būti taikoma schema, pradžią ne vėliau kaip kito mėnesio po to pirmojo prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo dešimtą mėnesio dieną.

2.   Jeigu apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas praneša registravimosi valstybei narei, kad jis ketina naudotis importo schema, ta speciali schema taikoma nuo tos dienos, kai apmokestinamajam asmeniui ar tarpininkui suteikiamas individualus PVM mokėtojo kodas, skirtas importo schemai, kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 369q straipsnio 1 ir 3 dalyse.

57e straipsnis

Registravimosi valstybė narė įregistruoja apmokestinamąjį asmenį, kuris naudojasi Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, suteikdama jam PVM mokėtojo kodą, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 214 ir 215 straipsniuose.

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 369q straipsnio 2 dalį tarpininkui suteiktas individualus identifikacinis kodas suteikia jam galimybę veikti kaip tarpininkui apmokestinamųjų asmenų, kurie naudojasi importo schema, vardu. Tačiau tarpininkas negali naudoti šio kodo deklaruodamas apmokestinamiesiems sandoriams taikomą PVM.

57f straipsnis

1.   Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, nebeatitinka apibrėžties sąlygų, nustatytų Direktyvos 2006/112/EB 369a straipsnio 2 punkte, valstybė narė, kurioje jis yra įregistruotas, nustoja būti registravimosi valstybė narė.

Tačiau jei tas apmokestinamasis asmuo vis dar atitinka naudojimosi ta specialia schema sąlygas, tam, kad galėtų toliau naudotis ta schema, kaip naują registravimosi valstybę narę jis nurodo valstybę narę, kurioje yra įsteigęs savo verslą, arba, jei nėra įsteigęs verslo Bendrijoje, nurodo valstybę narę, kurioje turi nuolatinį padalinį. Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris prekėms tiekti naudojasi Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, nėra įsisteigęs Bendrijoje, kaip naują registravimosi valstybę narę jis nurodo valstybę narę, iš kurios jis siunčia ar gabena prekes.

Jeigu registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal antrą pastraipą, tas pakeitimas taikomas nuo tos dienos, kurią apmokestinamasis asmuo nustoja turėti verslo vietą arba nuolatinį padalinį valstybėje narėje, kuri anksčiau buvo nurodyta kaip registravimosi valstybė narė, arba nuo tos dienos, kurią tas apmokestinamasis asmuo nustoja siųsti ar gabenti prekes iš tos valstybės narės.

2.   Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi importo schema, arba jo vardu veikiantis tarpininkas nebeatitinka Direktyvos 2006/112/EB 369l straipsnio antros pastraipos 3 punkto b–e papunkčiuose nustatytų sąlygų, valstybė narė, kurioje apmokestinamasis asmuo ar jo tarpininkas yra įregistruotas, nustoja būti registravimosi valstybė narė.

Tačiau jei tas apmokestinamasis asmuo ar jo tarpininkas vis dar atitinka naudojimosi ta specialia schema sąlygas, tam, kad galėtų toliau naudotis ta schema, kaip naują registravimosi valstybę narę jis nurodo valstybę narę, kurioje yra įsteigęs savo verslą, arba, jei nėra įsteigęs verslo Bendrijoje, nurodo valstybę narę, kurioje turi nuolatinį padalinį.

Jeigu registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal antrą pastraipą, tas pakeitimas taikomas nuo tos dienos, kurią apmokestinamasis asmuo ar jo tarpininkas nustoja turėti verslo vietą arba nuolatinį padalinį valstybėje narėje, kuri anksčiau buvo nurodyta kaip registravimosi valstybė narė.

57g straipsnis

1.   Apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, gali nutraukti naudojimąsi tomis specialiomis schemomis, neatsižvelgiant į tai, ar jis toliau tiekia prekes ar teikia paslaugas, kurioms gali būti taikomos tos specialios schemos. Apmokestinamasis asmuo registravimosi valstybę narę informuoja likus ne mažiau nei 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio, ankstesnio nei tas, kurį jis ketina nutraukti naudojimąsi schema, pabaigos. Nutraukimas įsigalioja pirmą paskesnio kalendorinio ketvirčio dieną.

PVM prievolės, susijusios su tiekiamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis ir atsiradusios po naudojimosi nutraukimo įsigaliojimo dienos, įvykdomos tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

2.   Apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi importo schema, gali nutraukti naudojimąsi ta schema, neatsižvelgiant į tai, ar jis toliau vykdo nuotolinę prekybą prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių. Apmokestinamasis asmuo arba jo vardu veikiantis tarpininkas informuoja registravimosi valstybę narę likus ne mažiau nei 15 dienų iki mėnesio, ankstesnio nei tas, kurį jis ketina nutraukti naudojimąsi schema, pabaigos. Naudojimosi nutraukimas įsigalioja kito mėnesio pirmą dieną ir nuo tos dienos apmokestinamasis asmuo nebegali naudotis ta schema tiekdamas prekes ar teikdamas paslaugas.

5 poskirsnis

Informavimo pareigos

57h straipsnis

1.   Apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas ne vėliau kaip kito mėnesio dešimtą dieną elektroninėmis priemonėmis praneša registravimosi valstybei narei apie:

a)

savo veiklos, kuriai taikoma speciali schema, nutraukimą,

b)

tokius savo veiklos, kuriai taikoma speciali schema, pasikeitimus, dėl kurių jis nebeatitinka naudojimosi ta specialia schema sąlygų;

c)

bet kokius registravimosi valstybei narei anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus.

2.   Jeigu registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal 57f straipsnį, apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas informuoja abi atitinkamas valstybes nares apie pakeitimą ne vėliau kaip kito mėnesio po to pakeitimo dešimtą dieną. Jis naujajai registravimosi valstybei narei pateikia registracijos duomenis, kuriuos būtina pateikti, kai apmokestinamasis asmuo pirmą kartą naudojasi specialia schema.

6 poskirsnis

Pašalinimas iš schemos

58 straipsnis

1.   Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi viena iš specialių schemų, atitinka vieną ar kelis Direktyvos 2006/112/EB 369e straipsnyje nustatytus pašalinimo kriterijus arba 363 straipsnyje ar 369r straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus išbraukimo iš mokėtojų registro kriterijus, registravimosi valstybė narė pašalina tą apmokestinamąjį asmenį iš tos schemos.

Tik registravimosi valstybė narė gali pašalinti apmokestinamąjį asmenį iš vienos iš specialių schemų.

Savo sprendimą dėl pašalinimo ar išbraukimo registravimosi valstybė narė grindžia bet kokia turima informacija, įskaitant bet kurios kitos valstybės narės suteiktą informaciją.

2.   Apmokestinamojo asmens pašalinimas iš Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos arba Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos įsigalioja nuo kito kalendorinio ketvirčio po to, kai apmokestinamajam asmeniui elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl pašalinimo, pirmos dienos. Tačiau jei pašalinama dėl verslo ar nuolatinio padalinio vietos arba vietos, kurioje pradedamas prekių siuntimas ar gabenimas, pakeitimo, pašalinimas įsigalioja nuo to pakeitimo dienos.

3.   Apmokestinamojo asmens pašalinimas iš importo schemos įsigalioja nuo kito mėnesio po to, kai apmokestinamajam asmeniui elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl pašalinimo, pirmos dienos, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu pašalinama dėl verslo ar nuolatinio padalinio vietos pakeitimo, pašalinimas įsigalioja nuo to pakeitimo dienos;

b)

jeigu pašalinama dėl to, kad jis nuolat nesilaiko šios schemos taisyklių, pašalinimas įsigalioja kitą dieną po tos, kurią apmokestinamajam asmeniui elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl pašalinimo.

4.   Išskyrus 3 dalies b punkte numatytą atvejį, suteiktas individualus PVM mokėtojo kodas, skirtas naudojimuisi importo schema, lieka galioti laikotarpį, kuris reikalingas norint importuoti prekes, pradėtas tiekti iki pašalinimo iš schemos dienos, tačiau šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei du mėnesiai nuo tos dienos.

5.   Jeigu tarpininkas atitinka vieną iš Direktyvos 2006/112/EB 369r straipsnio 2 dalyje nustatytų išbraukimo kriterijų, registravimosi valstybė narė tą tarpininką išbraukia iš mokėtojų registro, o to tarpininko atstovaujamus apmokestinamuosius asmenis pašalina iš importo schemos.

Tik registravimosi valstybė narė gali išbraukti tarpininką iš mokėtojų registro.

Savo sprendimą dėl išbraukimo registravimosi valstybė narė grindžia bet kokia turima informacija, įskaitant bet kurios kitos valstybės narės suteiktą informaciją.

Tarpininko išbraukimas iš mokėtojų registro įsigalioja nuo kito mėnesio po to, kai tarpininkui ir jo atstovaujamiems apmokestinamiesiems asmenims elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl išbraukimo, pirmos dienos, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu išbraukiama dėl jo verslo ar nuolatinio padalinio vietos pakeitimo, išbraukimas įsigalioja nuo to pakeitimo dienos;

b)

jeigu tarpininkas išbraukiamas dėl to, kad jis nuolat nesilaiko importo schemos taisyklių, išbraukimas įsigalioja kitą dieną po tos, kurią tarpininkui ir jo atstovaujamiems apmokestinamiesiems asmenims elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl išbraukimo.

58a straipsnis

Laikoma, kad apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia schema ir kuris dvejus metus jokioje vartojimo valstybėje narėje netiekė prekių ar neteikė paslaugų, kurioms taikoma ta schema, nutraukė savo apmokestinamą veiklą, kaip apibrėžta atitinkamai Direktyvos 2006/112/EB 363 straipsnio b punkte, 369e straipsnio b punkte, 369r straipsnio 1 dalies b punkte arba 369r straipsnio 3 dalies b punkte. Šis nutraukimas neužkerta jam kelio naudotis specialia schema vėl pradėjus vykdyti veiklą, kuriai taikoma bet kuri iš schemų.

58b straipsnis

1.   Jeigu apmokestinamasis asmuo pašalinamas iš vienos iš specialių schemų dėl to, kad jis nuolat nesilaiko su ta schema susijusių taisyklių, tam apmokestinamajam asmeniui nebeleidžiama naudotis nė viena iš specialių schemų jokioje valstybėje narėje dvejus metus po mokestinio laikotarpio, kurį apmokestinamasis asmuo buvo pašalintas.

Tačiau pirma pastraipa netaikoma importo schemos atžvilgiu, jeigu apmokestinamojo asmens vardu veikiantis tarpininkas buvo pašalintas dėl to, kad jis nuolat nesilaikė taisyklių.

Jeigu tarpininkas išbraukiamas iš mokėtojų registro dėl to, kad jis nuolat nesilaikė importo schemos taisyklių, jam neleidžiama veikti kaip tarpininkui dvejus metus po to mėnesio, kurį jis buvo išbrauktas iš to registro.

2.   Laikoma, kad apmokestinamasis asmuo ar tarpininkas nuolat nesilaiko su viena iš specialių schemų susijusių taisyklių, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 363 straipsnio d punkte, 369e straipsnio d punkte, 369r straipsnio 1 dalies d punkte, 369r straipsnio 2 dalies c punkte arba 369r straipsnio 3 dalies d punkte, bent šiais atvejais:

a)

jeigu registravimosi valstybė narė jam ar jo vardu veikiančiam tarpininkui pateikė priminimus pagal 60a straipsnį dėl trijų prieš tai einančių mokestinių laikotarpių ir PVM deklaracija nebuvo pateikta už kiekvieną iš tų mokestinių laikotarpių per dešimt dienų po priminimo nusiuntimo;

b)

jeigu registravimosi valstybė narė jam ar jo vardu veikiančiam tarpininkui pateikė priminimus pagal 63a straipsnį dėl trijų prieš tai einančių mokestinių laikotarpių ir jis arba jo vardu veikiantis tarpininkas nesumokėjo visos deklaruotos PVM sumos už kiekvieną iš tų mokestinių laikotarpių per dešimt dienų po priminimo nusiuntimo, išskyrus atvejus, kai likusi nesumokėta suma už kiekvieną mokestinį laikotarpį yra mažesnė kaip 100 EUR;

c)

jeigu po registravimosi valstybės narės prašymo gavimo ir vieną mėnesį po vėliau gauto registravimosi valstybės narės priminimo jis ar jo vardu veikiantis tarpininkas elektroninėmis priemonėmis nepateikė Direktyvos 2006/112/EB 369, 369k ir 369x straipsniuose nurodytų apskaitos dokumentų.

58c straipsnis

Apmokestinamasis asmuo, pašalintas iš Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos arba iš Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos, įvykdo visas PVM prievoles, susijusias su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu ir atsiradusias po pašalinimo iš schemos įsigaliojimo dienos, tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

7 poskirsnis

PVM deklaracija

59 straipsnis

1.   Kiekvienas mokestinis laikotarpis, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 364, 369f arba 369s straipsniuose, yra atskiras mokestinis laikotarpis.

2.   Jeigu, remiantis 57d straipsnio 1 dalies antra pastraipa, Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema ar Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema taikoma nuo pirmojo prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo dienos, apmokestinamasis asmuo pateikia atskirą PVM deklaraciją už kalendorinį ketvirtį, kurio metu prekės patiektos ar paslaugos suteiktos pirmą kartą.

3.   Jeigu apmokestinamasis asmuo per mokestinį laikotarpį buvo užregistruotas taikant Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą ir Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą, jis pateikia PVM deklaracijas ir atlieka atitinkamus mokėjimus registravimosi valstybei narei už kiekvieną schemą dėl tiektų prekių ar suteiktų paslaugų ir laikotarpių, kuriais taikomos tos schemos.

4.   Jeigu registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal 57f straipsnį po pirmos atitinkamo mokestinio laikotarpio dienos, apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas pateikia PVM deklaracijas ir atlieka atitinkamus mokėjimus tiek buvusiai, tiek naujajai registravimosi valstybei narei už prekes ar paslaugas, suteiktas atitinkamais laikotarpiais, kuriais valstybės narės buvo registravimosi valstybės narės.

59a straipsnis

Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia schema, per mokestinį laikotarpį pagal tą specialią schemą netiekė prekių ir neteikė paslaugų jokioje vartojimo valstybėje narėje ir neturi pateikti jokių ankstesnių deklaracijų pataisymų, jis arba jo vardu veikiantis tarpininkas pateikia PVM deklaraciją, kurioje nurodo, kad per tą laikotarpį nebuvo tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos (nulinė PVM deklaracija).

60 straipsnis

Sumos pagal specialias schemas pateiktose PVM deklaracijose iki kito artimiausio didesnės vertės arba iki artimiausio mažesnės vertės piniginio vieneto neapvalinamos. Deklaruojama ir pervedama tiksli PVM suma.

60a straipsnis

Registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis primena apmokestinamiesiems asmenims ar jų vardu veikiantiems tarpininkams, kurie nepateikė PVM deklaracijos pagal Direktyvos 2006/112/EB 364, 369f arba 369s straipsnius, apie jų prievolę pateikti tokią deklaraciją. Registravimosi valstybė narė pateikia priminimą dešimtą dieną po tos dienos, kurią deklaracija turėjo būti pateikta, ir elektroninėmis priemonėmis informuoja kitas valstybes nares apie tai, kad buvo pateiktas priminimas.

Paskesni priminimai ir priemonės, kurių imamasi siekiant nustatyti ir surinkti PVM, yra atitinkamos vartojimo valstybės narės atsakomybė.

Nepaisant vartojimo valstybės narės pateiktų priminimų ir priemonių, kurių ji ėmėsi, apmokestinamasis asmuo arba jo vardu veikiantis tarpininkas pateikia PVM deklaraciją registravimosi valstybei narei.

61 straipsnis

1.   PVM deklaracijoje nurodytų skaičių pakeitimus, susijusius su mokestiniais laikotarpiais iki 2020 m., įskaitant paskutinį 2020 m. mokestinį laikotarpį, kai ta PVM deklaracija jau pateikta, galima daryti tik tą deklaraciją taisant, o ne tikslinant paskesnę deklaraciją.

PVM deklaracijoje nurodytų skaičių pakeitimus, susijusius su mokestiniais laikotarpiais nuo pirmo 2021 m. mokestinio laikotarpio, kai ta PVM deklaracija jau pateikta, galima daryti tik tikslinant paskesnę deklaraciją.

2.   1 dalyje nurodyti pakeitimai registravimosi valstybei narei elektroninėmis priemonėmis pateikiami per trejus metus nuo dienos, kurią turėjo būti pateikta pradinė deklaracija.

Tačiau tai nedaro poveikio vartojimo valstybės narės taisyklėms dėl apskaičiavimo ir pakeitimo.

61a straipsnis

1.   Apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas savo galutinę PVM deklaraciją bei dar nepateiktas ankstesnes deklaracijas pateikia ir atitinkamus mokėjimus atlieka valstybei narei, kuri buvo registravimosi valstybė narė naudojimosi nutraukimo, pašalinimo iš schemos arba pakeitimo metu, jeigu:

a)

jis nutraukia naudojimąsi viena iš specialių schemų;

b)

jis pašalinamas iš vienos iš specialių schemų;

c)

jis pagal 57f straipsnį pakeičia registravimosi valstybę narę.

Visi galutinės deklaracijos ir ankstesnių deklaracijų pataisymai, atsiradę po to, kai pateikiama galutinė deklaracija, pateikiami tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

2.   Tarpininkas visų apmokestinamųjų asmenų, kurių vardu jis veikia, galutines PVM deklaracijas bei visas dar nepateiktas ankstesnes deklaracijas pateikia ir atitinkamus mokėjimus atlieka valstybei narei, kuri buvo registravimosi valstybė narė išbraukimo arba pakeitimo metu, jeigu:

a)

jis išbraukiamas iš mokėtojų registro;

b)

jis pagal 57f straipsnio 2 dalį pakeičia registravimosi valstybę narę.

Visi galutinės deklaracijos ir ankstesnių deklaracijų pataisymai, atsiradę po to, kai pateikiama galutinė deklaracija, pateikiami tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

7a poskirsnis

Importo schema. Apmokestinimo momentas

61b straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/112/EB 369n straipsnį, momentas, kai mokėjimas yra priimtas, yra momentas, kai apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi importo schema, pats ar savo vardu iš kliento gauna mokėjimo patvirtinimą, pranešimą dėl leidimo atlikti mokėjimą arba įsipareigojimo apmokėti a, nepaisant, kada faktiškai atliekamas mokėjimas, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

8 poskirsnis

Valiuta

61c straipsnis

Jeigu registravimosi valstybė narė, kurios valiuta nėra euro, nusprendžia, kad PVM deklaracijos turi būti pateikiamos jos nacionaline valiuta, tas sprendimas taikomas visų apmokestinamųjų asmenų, kurie naudojasi specialiomis schemomis, PVM deklaracijoms.

9 poskirsnis

Mokėjimai

62 straipsnis

Nedarant poveikio 63a straipsnio trečiai pastraipai ir 63b straipsniui, apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas atlieka visus mokėjimus registravimosi valstybei narei.

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 367, 369i arba 369v straipsnius apmokestinamojo asmens ar jo vardu veikiančio tarpininko atliekami PVM mokėjimai skiriami konkrečiai PVM deklaracijai, pateiktai pagal tos direktyvos 364, 369f arba 369s straipsnius. Paskesnius mokamų sumų patikslinimus apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas atlieka tik darydamas nuorodą į tą deklaraciją ir negali jų priskirti kitai deklaracijai ar tikslinti paskesnėje deklaracijoje. Atliekant kiekvieną mokėjimą nurodomas tos konkrečios deklaracijos numeris.

63 straipsnis

Registravimosi valstybė narė, kuri gauna didesnę nei PVM deklaracijoje, pateiktoje pagal Direktyvos 2006/112/EB 364, 369f arba 369s straipsnius, nurodytą sumą, permokėtą sumą tiesiogiai grąžina atitinkamam apmokestinamajam asmeniui ar jo vardu veikiančiam tarpininkui.

Jeigu registravimosi valstybė narė gavo sumą pagal PVM deklaraciją, kuri, kaip nustatyta paskiau, buvo užpildyta neteisingai, ir jeigu tą sumą ta valstybė narė jau paskirstė vartojimo valstybėms narėms, tos vartojimo valstybės narės kiekviena tiesiogiai grąžina apmokestinamajam asmeniui ar jo vardu veikiančiam tarpininkui atitinkamą kiekvienai jų permokėtos sumos dalį.

Tačiau jei permokėjimai yra susiję su laikotarpiais iki 2018 m. imtinai, įskaitant paskutinį mokestinį laikotarpį, registravimosi valstybė narė grąžina pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 46 straipsnio 3 dalį pasiliktos sumos atitinkamą dalį, o vartojimo valstybė narė grąžina permokėjimą, išskaičiusi registravimosi valstybės narės grąžintiną sumą.

Vartojimo valstybės narės elektroninėmis priemonėmis praneša registravimosi valstybei narei apie tų grąžintų sumų dydį.

63a straipsnis

Jeigu apmokestinamasis asmuo ar jo vardu veikiantis tarpininkas pateikė PVM deklaraciją pagal Direktyvos 2006/112/EB 364, 369f arba 369s straipsnius, tačiau nebuvo atliktas joks mokėjimas arba mokėjimas yra mažesnis nei nurodyta deklaracijoje, registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis dešimtą dieną po dienos, kurią turėjo būti vėliausiai atliktas mokėjimas pagal Direktyvos 2006/112/EB 367, 369i arba 369v straipsnius, primena apmokestinamajam asmeniui ar jo vardu veikiančiam tarpininkui apie nesumokėtą PVM mokėjimą.

Registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis informuoja vartojimo valstybes nares, kad priminimas buvo išsiųstas.

Paskesni priminimai ir priemonės, kurių imamasi siekiant surinkti PVM, yra atitinkamos vartojimo valstybės narės atsakomybė. Kai vartojimo valstybė narė pateikia tokius paskesnius priminimus, atitinkamas PVM sumokamas tai valstybei narei.

Vartojimo valstybė narė elektroninėmis priemonėmis informuoja registravimosi valstybę narę apie tai, kad buvo pateiktas priminimas.

63b straipsnis

Jeigu PVM deklaracija nebuvo pateikta, buvo pateikta pavėluotai arba buvo užpildyta nevisiškai ar neteisingai, arba jeigu vėluojama sumokėti PVM, visus delspinigius, baudas arba visus kitus mokėjimus apskaičiuoja ir nustato vartojimo valstybė narė. Apmokestinamasis asmuo arba jo vardu veikiantis tarpininkas sumoka tokius delspinigius, baudas arba visus kitus mokėjimus tiesiogiai vartojimo valstybei narei.

10 poskirsnis

Apskaitos dokumentai

63c straipsnis

1.   Siekiant, kad apmokestinamojo asmens turimi apskaitos dokumentai būtų laikomi pakankamai išsamiais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 369 ir 369k straipsniuose, juose turi būti nurodyta ši informacija:

a)

vartojimo valstybė narė, kurioje tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos;

b)

suteiktų paslaugų rūšis ar tiektų prekių aprašymas ir kiekis;

c)

prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data;

d)

apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;

e)

bet kuris paskesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas;

f)

taikomas PVM tarifas;

g)

mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;

h)

gautų mokėjimų data ir suma;

i)

bet kokie mokėjimai į sąskaitą, gauti prieš prekių tiekimą ar paslaugų teikimą;

j)

jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje faktūroje pateikta informacija;

k)

su paslaugomis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kur paslaugą įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai gyvena, ir su prekėmis susijusi informacija, pagal kurią nustatyta vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas klientui;

l)

bet kokie galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą.

2.   Siekiant, kad apmokestinamojo asmens arba jo vardu veikiančio tarpininko turimi apskaitos dokumentai būtų laikomi pakankamai išsamiais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 369x straipsnyje, juose turi būti nurodyta ši informacija:

a)

vartojimo valstybė narė, į kurią tiekiamos prekės;

b)

tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis;

c)

prekių tiekimo data;

d)

apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;

e)

bet kuris paskesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas;

f)

taikomas PVM tarifas;

g)

mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;

h)

gautų mokėjimų data ir suma;

i)

jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje faktūroje pateikta informacija;

j)

informacija, pagal kurią nustatoma vieta, kurioje pradedamas ir baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas klientui;

k)

galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą;

l)

užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris;

m)

unikalus siuntos numeris, jeigu tas apmokestinamasis asmuo tiesiogiai dalyvauja pristatant.

3.   Apmokestinamasis asmuo arba jo vardu veikiantis tarpininkas vykdo tokią 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apskaitą, kad informaciją būtų galima elektroninėmis priemonėmis pateikti nedelsiant ir apie kiekvieną atskirą tiektą prekę arba suteiktą paslaugą.

Jeigu apmokestinamojo asmens ar jo vardu veikiančio tarpininko prašoma elektroninėmis priemonėmis pateikti Direktyvos 2006/112/EB 369, 369k ir 369x straipsniuose nurodytus apskaitos dokumentus ir jis jų nepateikia per 20 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, registravimosi valstybė narė primena apmokestinamajam asmeniui ar jo vardu veikiančiam tarpininkui, kad jis turi pateikti tuos apskaitos dokumentus. Registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis informuoja vartojimo valstybes nares, kad priminimas buvo išsiųstas.

6.

XI skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

3 SKIRSNIS

Specialios importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūros

(Direktyvos 2006/112/EB 369y–369zb straipsniai)

63d straipsnis

Importo PVM mokėjimui kas mėnesį pagal specialias importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūras, numatytas Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 7 skyriuje, gali būti taikomos muito mokėjimo atidėjimui taikomos sąlygos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 (*1).

Specialių procedūrų taikymo tikslais valstybės narės gali laikyti, kad sąlyga „pateikti prekes muitinei asmens, kuriam prekės yra skirtos, vardu“ yra įvykdyta, jeigu asmuo, pateikiantis prekes muitinei, pareiškia ketinantis pasinaudoti specialia procedūra ir surinkti PVM iš asmens, kuriam prekės yra skirtos.

(*1)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės leidžia apmokestinamiesiems asmenims ir jų vardu veikiantiems tarpininkams informaciją, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 360, 369c arba 369o straipsniuose, reikalingą registracijai pagal specialias schemas, pateikti nuo 2020 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. KOSONEN


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).

(3)  2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011 3 23, p. 1).

(4)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).


Top