EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1866

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1866 2019 m. liepos 3 d. kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/4912

OJ L 289, 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

8.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1866

2019 m. liepos 3 d.

kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalį valdymo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (2) 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms bendrovėms, kaip nurodyta jos 27 straipsnyje, ir asmenims, konsultuojantiems ar parduodantiems KIPVPS investicinius vienetus, kaip nurodyta jos 1 straipsnio 2 dalyje, netaikomos pareigos pagal tą reglamentą iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kai valstybė narė taiko pagrindinės informacijos dokumento formato ir turinio taisykles, kaip nustatyta Direktyvos 2009/65/EB 78–81 straipsniuose, ne KIPVPS fondams, kurie siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams, Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis taikoma tokių fondų vienetų klausimais neprofesionaliuosius investuotojus konsultuojančioms ar juos jiems parduodančioms valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims. Kad tiems fondams būtų nuosekliai taikomas pereinamojo laikotarpio teisinis režimas, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 (3) 18 straipsnio trečią pastraipą mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų teikėjams (toliau – MIPP ir DIP teikėjai) leidžiama toliau naudoti tokius dokumentus, parengtus pagal tuos straipsnius, iki 2019 m. gruodžio 31 d., jeigu bent viena iš pagrindinių investavimo galimybių yra KIPVPS arba ne KIPVPS fondas;

(2)

Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 iš dalies pakeistas, kad 32 straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio priemonių galiojimas būtų pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. (4) Siekiant sudaryti sąlygas MIPP ir DIP teikėjams užtikrintai nustatyti savo pareigas, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 18 straipsnio trečioje pastraipoje nustatytą datą reikėtų atitinkamai pakeisti;

(3)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Europos priežiūros institucijos) Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(5)

Europos priežiūros institucijos atvirų viešų konsultacijų dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, nerengė ir galimų susijusių sąnaudų ir naudos nenagrinėjo, nes poveikio vertinimas jau buvo parengtas dėl techninių reguliavimo standartų, nustatytų Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653. Šiuo reglamentu nekeičiama Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 esmė ir nenustatoma naujų pareigų MIPP ir DIP teikėjams ar MIPP ir DIP klausimais konsultuojantiems ar juos parduodantiems asmenims, įskaitant nurodytuosius Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje. Europos priežiūros institucijos paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37 straipsnį, Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (6) 37 straipsnį, ir Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (7) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 18 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„14 straipsnio 2 dalis taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 352, 2014 12 9, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(3)  2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).

(4)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 (OL L 188, 2019 7 12, p. 55).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top