EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1842

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1842 2019 m. spalio 31 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka

C/2019/7864

OJ L 282, 4.11.2019, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj

4.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1842

2019 m. spalio 31 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10a straipsnio 21 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB sukurta Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, siekiant skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Jos 10a straipsnyje numatyta pereinamuoju laikotarpiu apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) skirti nemokamai;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/331 (2) nustatytos pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, kaip ketvirtuoju prekybos laikotarpiu 2021–2030 m. suderintai skirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį;

(3)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 20 dalį nemokamų ATL, suteikiamų įrenginiams, kuriuose pagal vertinimą, grindžiamą dvejų metų slankiuoju vidurkiu, daugiau nei 15 % padaugėjo arba sumažėjo vykdomų operacijų, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, skaičius turi būti koreguojamas simetriškai. Kadangi įrenginiai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 10 straipsnį yra padalyti į įrenginio technologinio proceso dalis (toliau – TPD), koreguojant ATL skaičių dėl veiklos lygio pokyčių, tikslinga šiuo pokyčius su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu lyginti įrenginio TPD lygmeniu;

(4)

norint pakoreguoti nemokamų ATL skaičių, būtina surinkti kokybiškus ir nepriklausomai patikrintus duomenis. Reikėtų užtikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų, pagal kuriuos nustatomas nemokamų ATL skaičius, tikslumo ir kokybės nuoseklumą. Šiuo tikslu, atsižvelgiant į atitinkamas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 nuostatas, reikėtų nustatyti specialias įrenginių TPD veiklos lygio duomenų teikimo taisykles. Pagal šias taisykles iš veiklos vykdytojų surinkti duomenys turėtų atspindėti faktines įrenginio TPD operacijas;

(5)

reikalaujamus duomenis veiklos vykdytojai turėtų teikti kasmet. Duomenys turėtų būti stebimi laikantis stebėsenos reikalavimų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 8 straipsnį;

(6)

siekiant užtikrinti metinių pagal Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnį teikiamų ŠESD kiekio ataskaitų ir veiklos lygio duomenų tikrinimo nuoseklumą bei siekiant išnaudoti sinergiją, tikslinga naudotis teisine sistema, nustatyta pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 (3) priimtomis priemonėmis;

(7)

siekiant užkirsti kelią manipuliavimui ar piktnaudžiavimui ATL skirstymo koregavimo sistema, išvengti nereikalingos administracinės naštos ir užtikrinti, kad ATL būtų skirstomi veiksmingai, nediskriminuojant ir vienodai, įrenginio TPD veiklos lygiui padidėjus arba sumažėjus daugiau kaip 15 %, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, turėtų būti taikomos papildomos nemokamų ATL skyrimo įrenginių TPD koregavimo taisyklės. Vidutinį veiklos lygį reikėtų apibrėžti kaip dvejų visų kalendorinių veiklos metų metinio veiklos lygio aritmetinį vidurkį. Pirmieji vidutinio aktyvumo lygio skaičiavimo metai turėtų būti pirmieji kiekvieno paskirstymo laikotarpio metai. Jei ankstesnio laikotarpio veiklos lygio ir vidutinio veiklos lygio skirtumas yra didesnis kaip 15 %, nemokamų ATL skaičius turėtų būti pakoreguotas tiksliai tiek, kokia procentine dalimi pasikeitė veiklos lygis. Jei vėlesni veiklos lygio pokyčiai neviršija 5 % intervalo, be minėtų 15 %, skiriamas nemokamų ATL skaičius turėtų likti toks pat. Jei vėlesni veiklos lygio pokyčiai viršija 5 % intervalą, kuris apėmė ankstesnį koregavimą (pvz., 20–25 %, 25–30 % ir t. t.), paskirstytinas ATL skaičius turėtų būti pakoreguojamas tiksliai tiek, kokia procentine dalimi pasikeitė vidutinis veiklos lygis;

(8)

siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos, koregavimas turėtų būti svarstomas, jei dėl įrenginio TPD veiklos lygio pokyčio metinis jai skiriamas nemokamų ATL skaičius būtų pakoreguotas 100 ar daugiau ATL vienetų;

(9)

siekiant užkirsti kelią manipuliavimui ar piktnaudžiavimui sistema ir užtikrinti, kad ATL paskirstymo pakeitimai būtų daromi veiksmingai, nediskriminuojant ir vienodai, nauji rinkos dalyviai ir naujos įrenginio TPD turėtų būti traktuojami vienodai;

(10)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad suderintos pereinamojo laikotarpio nemokamų ATL paskirstymo priemonės skatintų mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias technologijas. Siekiant išlaikyti paskatas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį nustatant papildomas įrenginio technologinio proceso dalims, kuriose daugiau nei 15 % padaugėjo arba sumažėjo vykdomų operacijų, palyginti su ankstesnio laikotarpio lygiu, skiriamų nemokamų ATL skaičiaus koregavimo taisykles, turėtų būti atsižvelgiama į kitus įrenginio TPD veiklos pokyčius nei veiklos lygio pokyčiai. Tai turėtų apimti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, šilumos tiekimo pokyčius, kuro ir elektros energijos tarpusavio pakeičiamumą, didelės vertės cheminių medžiagų gamybą, vinilchlorido monomero gamybos pokyčius, taip pat energijos atgavimą iš išmetamųjų dujų. Siekiant kuo labiau paskatinti mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, tikslinga į tokius pakeitimus atsižvelgti įrenginio TPD lygmeniu;

(11)

siekiant nemokamų ATL skyrimą geriau suderinti su gamybos pokyčiais, įrenginio TPD nutraukus veiklą, nemokami ATL neturėtų būti jai skiriami nuo metų, einančių po veiklos nutraukimo metų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirstant nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

vidutinis veiklos lygis – kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies (toliau – TPD) dvejų kalendorinių metų, einančių prieš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimą, metinių veiklos lygių aritmetinis vidurkis;

2)

esamas įrenginys – esamas įrenginys, apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 1 dalyje;

3)

įrenginio TPD, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis – įrenginio technologinio proceso dalis, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 3 dalyje;

4)

įrenginio TPD, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis – įrenginio technologinio proceso dalis, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 6 dalyje;

5)

ATL paskirstymo laikotarpis – ATL paskirstymo laikotarpis, apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 15 dalyje;

6)

grupė – grupė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (4) 2 straipsnio 11 dalyje.

3 straipsnis

Duomenų teikimo reikalavimai

1.   Nuo 2021 m. įrenginių veiklos vykdytojai, kuriems 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų ATL pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį, kasmet teikia praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio TPD veiklos lygio duomenis. 2021 m. ataskaita apima dvejų metų, einančių iki jos pateikimo metų, duomenis.

Nauji rinkos dalyviai gali Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas ataskaitas pateikti per metus nuo pirmos veiklos pradžios dienos.

2.   Veiklos lygio ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie kiekvienos įrenginio TPD veiklos lygį ir visus parametrus, išvardytus Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 IV priedo 1 skirsnyje, išskyrus 1.3 punkto c papunktį, ir 2.3–2.7 skirsniuose. Veiklos lygio ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie grupės, jei įrenginys priklauso grupei, struktūrą ir apie tai, ar kuri nors įrenginio TPD nutraukė veiklą.

Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad veiklos lygio ataskaitoje veiklos vykdytojai taip pat praneštų apie bet kokius papildomus į Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 IV priedą įtrauktus arba jo 1 dalyje nurodytus parametrus.

3.   2021–2030 m. laikotarpiu veiklos lygio ataskaita kompetentingai institucijai, skirstančiai nemokamus ATL, pateikiama kasmet iki kovo 31 d., nebent kompetentinga institucija nustato ankstesnį šio pateikimo terminą. Ji pateikiama kartu su pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 parengta veiklos lygio ataskaitos patikros ataskaita.

Valstybės narės gali reikalauti pateikti preliminarią veiklos lygio ataskaitą, kurioje būtų pateikta visa pateikimo metu turima informacija. Valstybės narės gali nustatyti preliminarios veiklos lygio ataskaitos pateikimo terminus.

Kompetentinga institucija gali sustabdyti nemokamų ATL skyrimą įrenginiui iki ji nustato, kad tam įrenginiui skiriamų ATL skaičiaus pakoreguoti nereikia arba Komisija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl ATL skyrimo tam įrenginiui koregavimo.

Jei ATL skirta per daug, kompetentinga institucija, laikydamasi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1122 (5) 48 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, susigrąžina visą ATL perteklių.

Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad veiklos vykdytojai ir tikrintojai veiklos lygio ataskaitoms teikti naudotų elektroninius šablonus arba specialius rinkmenų formatus.

4.   Kompetentinga institucija šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą veiklos lygio ataskaitą įvertina pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 7–12 straipsnių reikalavimus. Kompetentinga institucija gali konservatyviai įvertinti bet kurį parametrą bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

iki 3 dalyje nurodyto termino veiklos vykdytojas nepateikė patikrintos veiklos lygio ataskaitos ir ATL skyrimas nebuvo sustabdytas;

b)

pateikta patikrinta vertė neatitinka šio reglamento arba Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331;

c)

veiklos vykdytojo veiklos lygio ataskaita nebuvo patikrinta pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067.

Kompetentinga institucija nepadidina įrenginiui skiriamo ATL skaičiaus remdamasi a atveju nustatytu įverčiu.

Jei pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 parengtoje patikros ataskaitoje vertintojas nurodė, kad yra neesminių netikslumų, kurių veiklos vykdytojas neištaisė iki patikros ataskaitos išdavimo, kompetentinga institucija įvertina tuos netikslumus ir, kai įmanoma, konservatyviai įvertina atitinkamo parametro vertę. Kompetentinga institucija informuoja veiklos vykdytoją apie tai, ar reikia pataisyti veiklos lygio ataskaitą ir ką joje pataisyti. Šią informaciją veiklos vykdytojas perduoda tikrintojui.

4 straipsnis

Vidutinis veiklos lygis

1.   Kompetentinga institucija, remdamasi atitinkamo dvejų metų laikotarpio veiklos lygio ataskaitomis, kasmet nustato kiekvienos įrenginio TPD vidutinį veiklos lygį.

2.   Per pirmuosius trejus veiklos metus naujų įrenginio TPD ir naujų rinkos dalyvių vidutinis veiklos lygis neskaičiuojamas.

5 straipsnis

Nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimas atsižvelgiant į veiklos lygio pokyčius

1.   Kiekvienais metais kompetentinga institucija palygina kiekvienos įrenginio TPD pagal 4 straipsnį nustatytą vidutinį veiklos lygį ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygį, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL skaičius. Kai tos įrenginio TPD vidutinio veiklos lygio ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygio skirtumo absoliučioji vertė yra didesnė nei 15 %, tam įrenginiui skiriamas nemokamų ATL skaičius koreguojamas. Pakoreguota vertė taikoma nuo metų, einančių po dvejų kalendorinių metų, pagal kurių duomenis nustatytas vidutinis veiklos lygis, su sąlyga, kad skaičius, kuriuo koreguojamas preliminarus metinis įrenginio TPD nemokamų ATL skaičius, yra bent 100 ATL. Koregavimas įgyvendinamas padidinant arba sumažinant atitinkamos įrenginio TPD nemokamų ATL skaičių tiksliai tokia procentine dalimi, kiek pasikeitė vidutinis veiklos lygis, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL skaičius.

2.   Atlikus 1 dalyje nurodytą koregavimą, ATL paskirstymo laikotarpiu tolesni koregavimai atliekami tik jei tos įrenginio TPD vidutinio veiklos lygio ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygio skirtumo absoliučioji vertė viršija artimiausią 5 % intervalą, neskaitant tų 15 %, dėl kurių atliktas ankstesnis to įrenginio nemokamų ATL skaičiaus koregavimas, ir tie koregavimai įgyvendinami padidinant arba sumažinant atitinkamos įrenginio TPD nemokamų ATL skaičių tiksliai tokia procentine dalimi, kiek pasikeitė vidutinis veiklos lygis, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL skaičius, su sąlyga, kad skaičius, kuriuo koreguojamas preliminarus metinis įrenginio TPD nemokamų ATL skaičius, yra bent 100 ATL.

3.   Jei įrenginio TPD vidutinis veiklos lygis nebėra daugiau kaip 15 % didesnis ar mažesnis už ankstesnio laikotarpio veiklos lygį, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL skaičius, nuo metų, einančių po dvejų kalendorinių metų, pagal kurių duomenis nustatytas vidutinis veiklos lygis, tai įrenginio TPD skiriama tiek nemokamų ATL, kiek iš pradžių nustatyta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 16 arba 18 straipsnį.

4.   Jei įrenginio TPD veikla nutraukiama, nuo metų, einančių po veiklos nutraukimo metų, šios įrenginio TPD nemokamų ATL skaičius prilyginamas nuliui.

5.   Pirmuosius trejus kalendorinius metus naujoms įrenginio TPD ir naujiems rinkos dalyviams paskirstytinų nemokamų ATL skaičius nekoreguojamas. Pirmaisiais ir antraisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL skaičius nustatomas atitinkamai pagal kiekvienų metų veiklos lygį, trečiaisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL skaičius grindžiamas ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL skaičius.

6.   Galutinis metinis įrenginiui skiriamų nemokamų ATL skaičius – tai visų jo technologinio proceso dalių ATL, kurių skaičius nustatytas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 atitinkamai 16 arba 18 straipsnį, suma.

6 straipsnis

Kiti įrenginio veiklos pokyčiai

1.   Jei veiklos vykdytojas, remdamasis veiklos lygio ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo kompetentinga institucija, įrodo, kad įrenginio TPD, kurios nemokamų ATL skaičius nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykiniu taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, sumažėjo ne dėl šios TPD gamybos lygio pokyčio, o dėl energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo pagal šio straipsnio 3 dalį, nemokamų ATL skaičius nekoreguojamas.

2.   Jei, kompetentingai institucijai paprašius, veiklos vykdytojui, remiantis veiklos lygio ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo kompetentinga institucija, nepavyksta įrodyti, kad įrenginio TPD, kurios nemokamų ATL skaičius nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykiniu taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, padidėjo dėl gamybos lygio pokyčio, o ne dėl energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimo pagal šio straipsnio 3 dalį, kompetentinga institucija gali atsisakyti koreguoti nemokamų ATL skaičių.

3.   Technologinio proceso dalių, kurioms taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, ir technologinio proceso dalių, kurioms taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, atveju energijos vartojimo efektyvumo pokytis nustatomas bazinių duomenų ataskaitoje nurodytą kiekvienam produktui pagaminti reikalingos šilumos arba kuro kiekį ir visos atitinkamos jų produkcijos kiekį palyginant su atitinkamais kiekiais po įrenginio TPD veiklos pokyčio. Taip nustatomas kiekvieno produkto, kuriam taikomas įrenginio technologinio proceso dalies PRODCOM kodas, įtrauktas į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3924/91 (6) 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, gamybos energijos vartojimo efektyvumas.

Pagal šios dalies pirmą pastraipą kiekvieno produkto gamybai naudojamos šilumos ir kuro kiekiai nustatomi pagal metodikas, nustatytas stebėsenos metodikos plane, patvirtintame pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 6 straipsnį.

4.   Jei iš veiklos lygio ataskaitos, pateiktos pagal 3 straipsnį, matyti, kad įrenginio TPD parametro (išskyrus veiklos lygį), nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 16 straipsnio 5 dalyje, 19, 20, 21 ar 22 straipsniuose, slankusis vidurkis pasikeitė daugiau kaip 15 %, palyginti su vertėmis, pagal kurias nustatytas pradinis nemokamų ATL skaičius, to įrenginio nemokamų ATL skaičius koreguojamas nuo metų, einančių po dvejų metų, kurių duomenys naudoti parametrų pokyčiui nustatyti, padidinant arba sumažinant atitinkamai technologinio proceso daliai skiriamų ATL skaičių naudojant naują tikslią parametro vertę, su sąlyga, kad skaičius, kuriuo koreguojamas preliminarus metinis įrenginio technologinio proceso dalies nemokamų ATL skaičius yra bent 100 ATL.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 59, 2019 2 27, p. 8).

(3)  2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 334, 2018 12 31, p. 94).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(5)  2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (OL L 177, 2019 7 2, p. 3).

(6)  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1).


Top