EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1821

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1821 2019 m. rugpjūčio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyti kiaušinių milteliai (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/5886

OJ L 279, 31.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1821/oj

31.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1821

2019 m. rugpjūčio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyti kiaušinių milteliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 28 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

veikliajai medžiagai kiaušinių milteliams, kai jie yra maisto produktas arba pašaras, skirtas naudoti kaip 19 produktų tipo repelentas arba masalas, anksčiau buvo taikoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (2) 6 straipsnyje nustatyta išimtis dėl maisto ir pašarų;

(2)

pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (3) 16 straipsnio 5 dalį pateiktas pranešimas dėl 19 produktų tipui priskirtų kiaušinių miltelių, kuriems taikoma išimtis dėl maisto ir pašarų. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) pareiškė, kad pranešimas atitinka reikalavimus ir informavo Komisiją apie atitiktį pagal to reglamento 17 straipsnį. Taigi kiaušinių milteliai kaip 19 produktų tipo veiklioji medžiaga buvo įrašyti į sąrašą veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių, įtrauktų į esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūrėjimo programą (4);

(3)

2017 m. sausio 31 d. Komisija paprašė Agentūros pateikti nuomonę, ar kiaušinių milteliai kelia susirūpinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnio 2 dalį;

(4)

Agentūros nuomonėje (5) padaryta išvada, kad kiaušinių milteliai nekelia susirūpinimo, todėl yra tinkami įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą;

(5)

atsižvelgiant į Agentūros nuomonę, tikslinga įtraukti kiaušinių miltelius į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą. Kadangi kiaušinių milteliai yra natūralus produktas, juos reikėtų įtraukti į 4 kategoriją „Gamtinės kilmės tradiciškai naudojamos medžiagos“. Kiaušinių milteliai į tą priedą turėtų būti įtraukti tik ta reikšme, kuri atitinka to reglamento 3 straipsnio 1 dalies u punkte pateiktą „maisto“ arba „pašarų“ apibrėžtį. Tai paaiškinama tuo, kad išimtis dėl maisto ir pašarų, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 6 straipsnyje, kiaušinių milteliams buvo taikoma tik tuo atveju, jeigu jie yra maisto produktas arba pašaras;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 3 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias taikant esama veiklioji medžiaga, įtraukta į esamų veikliųjų medžiagų sistemingo tyrimo darbo programą, patvirtinama pagal tą reglamentą. Kalbant apie 19 produktų tipui priskirtus kiaušinių miltelius, to reglamento 89 straipsnio 3 dalies tikslais jų patvirtinimo data turėtų būti 2021 m. birželio 1 d., kad liktų pakankamai laiko pateikti paraiškas išduoti autorizacijos liudijimą pagal to reglamento 89 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 3 dalies tikslais 19 produktų tipui priskirtų kiaušinių miltelių patvirtinimo data yra 2021 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(4)  2018 m. lapkričio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/157, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas (OL L 31, 2019 2 1, p. 1).

(5)  2017 m. gruodžio 14 d. Biocidinių produktų komitetas (BPK), „Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR“, ECHA/BPC/186/2017.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priede pateikto 25 straipsnio a punkte nurodytų veikliųjų medžiagų sąrašo 4 kategorija papildoma šiuo įrašu:

EB numeris

Pavadinimas/Grupė

Apribojimas

Pastaba

„Nenurodytas

Kiaušinių milteliai (*1)

Išskyrus kiaušinių miltelius, kurie nėra maisto produktas arba pašaras.

 


(*1)  89 straipsnio 3 dalies tikslais 19-am produktų tipui priskirtų kiaušinių miltelių patvirtinimo data yra 2021 m. birželio 1 d.“


Top