EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1687

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1687 2019 m. spalio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, I priedas

C/2019/7136

OJ L 258, 9.10.2019, p. 17–20 (ES, CS, HR, LT)
OJ L 258, 9.10.2019, p. 18–20 (BG, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1687/oj

9.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1687

2019 m. spalio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1),

atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2179, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

2011 m. rugsėjo 12 d. Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 917/2011 (3) (toliau – pradinis tyrimas) nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės keraminėms plytelėms (toliau – nagrinėjamasis produktas). Atsižvelgiant į tai, kad per pradinį tyrimą bendradarbiavo daug Kinijos eksportuojančių gamintojų, buvo atrinkti Kinijos eksportuojantys gamintojai ir atrinktoms bendrovėms nustatytos individualios 13,9 % (4)–36,5 % ad valorem muito normos, o kitoms neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms buvo nustatyta 30,6 % muito norma. Kitiems eksportuotojams (nebendradarbiaujantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams) nustatytas muitas siekė 69,7 %.

(2)

Po priemonių galiojimo termino peržiūros 2017 m. lapkričio 22 d. Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2179 nusprendė toliau taikyti galiojančius antidempingo muitus.

(3)

Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 2 straipsnį Komisija gali pakeisti to reglamento I priedą ir naujam eksportuojančiam gamintojui nustatyti bendradarbiaujančioms bendrovėms, kurios nebuvo atrinktos ir kurioms nebuvo taikomas individualus režimas, taikomą muito normą, t. y. vidutinę svertinę 30,6 % dydžio muito normą, jeigu bet kuris naujas KLR eksportuojantis gamintojas pateikia Komisijai pakankamai įrodymų.

B.   PRAŠYMAS SUTEIKTI NAUJOJO EKSPORTUOJANČIO GAMINTOJO STATUSĄ

(4)

2018 m. spalio mėn., po Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 paskelbimo, apie save pranešė bendrovė „Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd“ (toliau – pareiškėjas) ir pateikė prašymą suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą, kad jai būtų taikoma bendradarbiaujančioms KLR bendrovėms, kurios nebuvo atrinktos arba kurioms nebuvo taikomas individualus režimas, taikoma muito norma, t. y. 30,6 %. Pareiškėjas teigė atitinkąs visus tris Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

(5)

Siekdama nustatyti, ar pareiškėjas atitinka tuos kriterijus, Komisija paprašė pareiškėjo užpildyti klausimyną. Išnagrinėjusi klausimyno atsakymus, Komisija laikėsi nuomonės, kad pareiškėjas pateikė pakankamai informacijos, ir neprašė papildomų patvirtinamųjų įrodymų.

(6)

Komisija pranešė Sąjungos pramonei apie prašymą suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą ir suteikė jai galimybę pateikti pastabų. Komisija jokių pastabų negavo.

C.   PRAŠYMO ANALIZĖ

(7)

Atsižvelgdama į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 2 straipsnio a punkte nustatytą sąlygą, pirmąjį kriterijų, Komisija nuodugniai išnagrinėjo pareiškėjo tiriamojo laikotarpio pardavimo sąskaitų registrą. Registre nurodytas tik pardavimas vidaus rinkoje.

(8)

Patikrinus kitus pardavimo duomenis, ES muitų statistinius duomenis ir dokumentus, nerasta įrodymų, kad pareiškėjas nagrinėjamąjį produktą į Sąjungą eksportavo iki tiriamojo laikotarpio arba jo metu. Todėl, atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitiko pirmąjį kriterijų.

(9)

Atsižvelgdama į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 2 straipsnio b punkte nustatytą sąlygą, antrąjį kriterijų, Komisija pažymėjo, kad pareiškėjo organizacinę struktūrą sudaro dešimt susijusių bendrovių. Dvi iš tų susijusių bendrovių tiriamuoju laikotarpiu dalyvavo gaminant nagrinėjamąjį produktą, tačiau veikė tik savo šalyje. Remiantis pateiktais įrodymais nebuvo nustatyta tolesnių komercinių ar veiklos ryšių su KLR eksportuotojais arba gamintojais, kuriems taikomos galiojančios antidempingo priemonės. Nustatyta, kad penkios iš tų susijusių bendrovių buvo įsteigtos pasibaigus tiriamajam laikotarpiui, o likusios trys bendrovės nevykdė jokios su nagrinėjamuoju produktu susijusios komercinės veiklos. Todėl Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitiko antrąjį kriterijų.

(10)

Atsižvelgdama į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2179/2013 2 straipsnio c punkte nustatytą sąlygą, trečiąjį kriterijų, Komisija, remdamasi pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais, nustatė, kad pareiškėjas neeksportavo nagrinėjamojo produkto į Sąjungą po tiriamojo laikotarpio. Kadangi taip nebuvo, pareiškėjas pateikė neatšaukiamų sutartinių susitarimų dėl didelio nagrinėjamojo produkto kiekio pardavimo į Sąjungą įrodymus. Todėl Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitiko trečiąjį kriterijų.

(11)

Sąjungos pramonė nepateikė jokių įrodymų ir (arba) informacijos, kad pareiškėjas neatitinka bent vieno iš trijų kriterijų.

D.   IŠVADA

(12)

Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitinka visus tris kriterijus, kad jam būtų suteiktas naujojo eksportuojančio gamintojo statusas. Todėl pareiškėjo pavadinimas turėtų būti įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 I priede pateiktą bendradarbiaujančių gamintojų, kurie nebuvo atrinkti arba kuriems nebuvo taikomas individualus režimas, sąrašą.

E.   FAKTŲ ATSKLEIDIMAS

(13)

Pareiškėjui ir Sąjungos pramonei buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo manoma esant tikslinga bendrovei „Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd“ nustatyti antidempingo muito normą, taikomą neatrinktiems bendradarbiaujantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams.

(14)

Šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabas, į kurias pagrįstais atvejais buvo tinkamai atsižvelgta.

(15)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2179 I priede pateiktą Kinijos bendradarbiaujančių gamintojų, kurie nebuvo atrinkti arba kuriems nebuvo taikomas individualus režimas, sąrašą įtraukiama ši bendrovė:

Pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 307, 2017 11 23, p. 25.

(3)  2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 917/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, galutinis surinkimas (OL L 238, 2011 9 15, p. 1).

(4)  Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 917/2011 vėliau iš dalies pakeistas 2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/409.


Top