Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1395, kuriuo dėl Bosnijai ir Hercegovinai bei Izraeliui skirtų įrašų ir Šiaurės Makedonijos Respublikos pavadinimo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1395

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl Bosnijai ir Hercegovinai bei Izraeliui skirtų įrašų ir Šiaurės Makedonijos Respublikos pavadinimo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Bosnija ir Hercegovina įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama importuoti naminių paukščių mėsą į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu;

(4)

Bosnija ir Hercegovina paprašė taip pat leisti importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu kiaušinius ir kiaušinių gaminius. Remdamasi informacija, surinkta per Bosnijoje Komisijos atliktą auditą siekiant įvertinti naminių paukščių mėsai, skirtai eksportuoti į Sąjungą, taikomas gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, ir atsižvelgdama į teigiamus to audito rezultatus, Komisija padarė išvadą, kad Bosnija ir Hercegovina laikosi Reglamente (EB) Nr. 798/2008 nustatytų gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų importuojant kiaušinius ir kiaušinių gaminius į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą. Todėl yra tikslinga iš dalies pakeisti Bosnijai ir Hercegovinai skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje, kad šiai trečiajai šaliai būtų leista importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu kiaušinius ir kiaušinių gaminius;

(5)

be to, Bosnija ir Hercegovina Komisijai pateikė savo nacionalinę salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies vištų dedeklių organizmuose programą. Tačiau buvo nustatyta, kad ta programa nesuteikiamos garantijos, lygiavertės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 (4) nustatytoms garantijoms, todėl ta programa nebuvo baigta tvirtinti. Todėl iš Bosnijos ir Hercegovinos leidžiama importuoti tik Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalies S4 eilutėje nurodytos Gallus gallus rūšies kiaušinius;

(6)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Izraelis įtrauktas kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į likvidavimo dėl Niukaslo ligos priemonių įgyvendinimą, leidžiama tam tikras naminių paukščių prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Šis skirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje;

(7)

2019 m. balandžio 24 d. Izraelis patvirtino H5N8 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG atvejo nuo 2019 m. balandžio mėn. Izraelio teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga ir Izraelio veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu;

(8)

Izraelio veterinarijos tarnybos Komisijai pateikė preliminarios informacijos apie LPPG protrūkį ir patvirtino, kad nuo LPPG protrūkio patvirtinimo datos nutraukė veterinarijos sertifikatų išdavimą dėl naminių paukščių mėsos siuntų, kurias ketinama importuoti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu;

(9)

todėl nuo tos datos į Sąjungą tokių Izraelio kilmės produktų siuntų nebuvo įvežta. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, tikslinga šią padėtį patvirtinti dokumentais ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje nurodyti atitinkamą galiojimo pabaigos datą. Tokiu būdu taip pat užtikrinama, kad, kai Izraelis nebebus užkrėstas LPPG ir jam bus nustatyta galiojimo pradžios data, tokių produktų, pagamintų nuo galiojimo pabaigos datos iki galiojimo pradžios datos, siuntos į Sąjungą negalės būti įvežamos;

(10)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Izraeliui skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(11)

2018 m. birželio mėn., padedant Jungtinėms Tautoms (JT), Atėnai ir Skopjė pasiekė dvišalį susitarimą („Prespos susitarimas“) pakeisti JT laikiną nuorodą, taikytą buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Šį susitarimą jau ratifikavo abi šalys, o Šiaurės Makedonijos Respublika oficialiai pranešė ES apie jo įsigaliojimą. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti šios trečiosios šalies pavadinimą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje pateikiamas kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP). To veterinarijos sertifikato pavyzdžio pastabų I dalyje minimi Suderintos sistemos (SS) kodai, kuriuos reikia nurodyti jo I dalies I.19 langelyje;

(13)

iš kiaušinių gauti fermentai, pvz., lizocimas, laikomi kiaušinių gaminiais, ir atitinkami tų fermentų SS kodai turėtų būti nurodyti prie kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdžio I dalies I.19 langelyje nurodytinų SS kodų. Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdį (EP);

(14)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

prieš pakeistam veterinarijos sertifikato pavyzdžiui tampant privalomu turėtų būti numatomas pagrįstas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį valstybės narės ir pramonė galėtų prisitaikyti prie pakeistame veterinarijos sertifikato pavyzdyje nustatytų naujų reikalavimų;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2019 m. lapkričio 11 d. valstybės narės leidžia importuoti į Sąjungą prekių siuntas, prie kurių pridedamas kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikatas (EP), parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje nurodytą pavyzdį, kurio redakcija galiojo prieš nustatant pakeitimus šiuo reglamentu, jeigu jis pasirašytas iki 2019 m. spalio 11 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Bosnijai ir Hercegovinai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Visa šalies teritorija

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Izraeliui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izraelis (5)

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

2017 1 28

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

2015 4 18

 

 

 

 

RAT

X

P3

2017 1 28

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

2015 4 18

 

 

 

 

E

X

P3

2017 1 28

 

 

 

S4“

IL-1

Vietovė į pietus nuo kelio Nr. 5

POU

X

N, P2

2019 4 24

 

 

 

 

IL-2

Vietovė į šiaurę nuo kelio Nr. 5

POU

X

P3

2017 1 28

 

 

 

 

c)

Šiaurės Makedonijos Respublikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Visa šalies teritorija

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

2017 1 28

2017 5 1“

 

 

 

d)

išbraukiama ši išnaša:

„(4)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.“

2)

2 dalyje kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP) pakeičiamas taip:

Kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP)

Image 1 Tekstas paveikslėlio Image 2 Tekstas paveikslėlio Image 3 Tekstas paveikslėlio Image 4 Tekstas paveikslėlio

Top