EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1155

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)

PE/29/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 25–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1155/oj

12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/25


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1155

2019 m. birželio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjungos bendra vizų politika yra neatsiejama erdvės be vidaus sienų kūrimo dalis. Vizų politika ir toliau turėtų būti itin svarbi priemonė siekiant sudaryti palankesnes sąlygas turizmui ir verslui, kartu padedant šalinti su saugumu susijusią riziką ir neteisėtos migracijos į Sąjungą riziką. Bendra vizų politika turėtų būti prisidedama prie ekonomikos augimo ir ji turėtų derėti su Sąjungos politika kitose, pavyzdžiui, išorės santykių, prekybos, švietimo, kultūros ir turizmo, srityse;

(2)

Sąjunga turėtų naudotis savo vizų politika bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis ir siekdama užtikrinti tinkamesnę migracijos ir saugumo problemų, ekonominių aspektų ir apskritai išorės santykių pusiausvyrą;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 810/2009 (3) nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(4)

nagrinėti vizų prašymus ir priimti sprendimus dėl jų turėtų konsulatai arba, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, centrinės valdžios institucijos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad konsulatai ir centrinės valdžios institucijos turėtų pakankamai žinių apie vietos aplinkybes, kad galėtų užtikrinti vizų procedūros vientisumą;

(5)

prašymų nagrinėjimo procedūra prašymus išduoti vizą teikiantiems asmenims turėtų būti kuo paprastesnė. Turėtų būti aišku, kuri valstybė narė yra kompetentinga nagrinėti prašymą, ypač kai prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo ketina lankytis keliose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų, kai įmanoma, leisti prašymų išduoti vizą formas užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu. Jeigu kompetentinga valstybė narė pripažįsta elektroninį parašą, prašymą išduoti vizą teikiantys asmenys taip pat turėtų turėti galimybę prašymo formą pasirašyti elektroniniu būdu. Turėtų būti nustatyti skirtingų procedūros etapų terminai, visų pirma tam, kad keliautojai galėtų planuoti kelionę iš anksto ir išvengti didžiausio aktyvumo konsulatuose laikotarpių;

(6)

neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės ir toliau sudarytų galimybę prašymus pateikti tiesiogiai konsulate tose vietovėse, kuriose išorės paslaugų teikėjui suteikti įgaliojimai priimti prašymus konsulato vardu, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB (4), visų pirma jos 5 straipsnio 2 dalimi;

(7)

vizos mokesčiu turėtų būti užtikrinti pakankami finansiniai ištekliai prašymų tvarkymo išlaidoms padengti, įskaitant išlaidas dėl deramų struktūrų ir pakankamo darbuotojų skaičiaus, kad būtų užtikrinta prašymų nagrinėjimo kokybė bei vientisumas ir terminų laikymasis. Vizos mokesčio dydis turėtų būti peržiūrimas kas trejus metus remiantis objektyviais vertinimo kriterijais;

(8)

trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, turėtų turėti galimybę pateikti prašymą savo gyvenamosios vietos šalyje net tuo atveju, kai kompetentinga valstybė narė toje trečiojoje šalyje neturi konsulato, kuris rinktų prašymus, ir jai neatstovauja kita valstybė narė. Tuo tikslu valstybės narės turėtų stengtis bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėjais, kurie turėtų galėti imti aptarnavimo mokestį. To aptarnavimo mokesčio dydis iš principo neturėtų viršyti vizos mokesčio dydžio. Jeigu tas dydis nėra pakankamas visapusiškai paslaugai suteikti, išorės paslaugų teikėjas turėtų galėti nustatyti didesnį aptarnavimo mokestį, neviršijantį šiame reglamente numatytos ribos;

(9)

susitarimai dėl atstovavimo turėtų būti supaprastinti bei palengvinti ir turėtų būti vengiama kliūčių valstybėms narėms tarpusavyje sudaryti tokius susitarimus. Atstovaujančioji valstybė narė turėtų atsakyti už visą vizų procedūrą nedalyvaujant atstovaujamajai valstybei narei;

(10)

jeigu atstovaujančiosios valstybės narės konsulato jurisdikcija apima daugiau šalių, o ne tik priimančiąją šalį, susitarimas dėl atstovavimo turėtų galėti apimti tas trečiąsias šalis;

(11)

siekiant sumažinti konsulatams tenkančią administracinę naštą ir sudaryti palankesnes sąlygas dažnai ar reguliariai keliaujančių asmenų kelionėms, prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims, atitinkantiems atvykimo sąlygas visu išduotos vizos galiojimo laikotarpiu, turėtų būti išduodamos daugkartinės ilgą laikotarpį galiojančios vizos, vadovaujantis objektyviai nustatytais bendrais kriterijais ir neapsiribojant tik konkrečiais kelionės tikslais ar konkrečiomis prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų kategorijomis. Tomis aplinkybėmis valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti asmenims, keliaujantiems profesinės veiklos vykdymo tikslais, pavyzdžiui, verslininkams, jūrininkams, menininkams ir sportininkams. Turėtų būti galima išduoti trumpesnio galiojimo laikotarpio daugkartines vizas, jeigu tam yra pagrįstų priežasčių;

(12)

atsižvelgiant į skirtingas vietos aplinkybes, visų pirma su migracija ir saugumu susijusios rizikos atžvilgiu, taip pat į santykius, kuriuos Sąjunga palaiko su konkrečiomis šalimis, konsulatai atskirose vietovėse turėtų įvertinti poreikį pritaikyti daugkartinių vizų išdavimo taisykles, kad galėtų būti taikomos palankesnės arba griežtesnės nuostatos. Laikantis palankesnio požiūrio į daugkartinių ilgą laikotarpį galiojančių vizų išdavimą reikėtų atsižvelgti visų pirma į tai, ar sudaryti prekybos susitarimai, į kuriuos įtraukta nuostatų dėl verslininkų judumo. Remdamasi tuo vertinimu, Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos taisyklės, pagal kurias sąlygos išduoti tokias vizas turi būti taikomos kiekvienoje jurisdikcijoje;

(13)

jeigu tam tikros trečiosios šalys nebendradarbiauja sulaikytų neteisėtoje padėtyje esančių savo piliečių readmisijos srityje ir jos veiksmingai nebendradarbiauja grąžinimo procese, tam tikros Reglamento (EB) Nr. 810/2009 nuostatos, remiantis objektyviais kriterijais grindžiamu skaidriu mechanizmu, turėtų būti taikomos griežtai ir laikinai, kad būtų pagerintas atitinkamos trečiosios šalies bendradarbiavimas neteisėtų migrantų grąžinimo srityje. Komisija turėtų reguliariai, bent vieną kartą per metus, įvertinti trečiųjų šalių bendradarbiavimą readmisijos srityje ir išnagrinėti valstybių narių pranešimus apie bendradarbiavimą su trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje. Savo vertinime, ar tam tikra trečioji šalis bendradarbiauja pakankamai ir ar reikia imtis veiksmų, Komisija turėtų atsižvelgti į tos trečiosios šalies bendradarbiavimą apskritai migracijos srityje, visų pirma sienų valdymo, neteisėto imigrantų gabenimo prevencijos bei kovos su juo ir neteisėto migrantų vykimo tranzitu per jos teritoriją prevencijos srityse. Jeigu Komisija mano, kad ta trečioji šalis nepakankamai bendradarbiauja, arba jei paprasta valstybių narių dauguma jai praneša, kad trečioji šalis bendradarbiauja nepakankamai, ji turėtų pateikti Tarybai pasiūlymą priimti įgyvendinimo sprendimą, kartu toliau dėdama pastangas pagerinti bendradarbiavimą su atitinkama trečiąja šalimi. Be to, jei kalbant apie trečiosios šalies bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis neteisėtų migrantų readmisijos srityje, kuris vertinamas remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, Komisija mano, kad trečioji šalis bendradarbiauja pakankamai, ji turėtų galėti pateikti Tarybai pasiūlymą priimti įgyvendinimo sprendimą dėl prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų arba prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų, kurie yra tos trečiosios šalies piliečiai ir kurie pateikia prašymą išduoti vizą tos trečiosios šalies teritorijoje, kuriame būtų numatyta viena ar daugiau vizų režimo supaprastinimo priemonių, kategorijų;

(14)

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į visus atitinkamus veiksnius ir priemonių, kuriomis siekiama pagerinti trečiosios šalies bendradarbiavimą readmisijos srityje, taikymo galimą poveikį, atsižvelgiant į itin opų politinį tokių priemonių pobūdį ir jų horizontalųjį poveikį valstybėms narėms ir pačiai Sąjungai, visų pirma jų išorės santykiams ir bendram Šengeno erdvės veikimui, Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, remiantis Komisijos pasiūlymu. Suteikiant tokius įgyvendinimo įgaliojimus Tarybai tinkamai atsižvelgiama į priemonių, kuriomis siekiama pagerinti trečiosios šalies bendradarbiavimą readmisijos srityje, įgyvendinimo galimą politiškai opų pobūdį, atsižvelgiant taip pat į vizų režimo supaprastinimo susitarimus, kuriuos valstybės narės yra sudariusios su trečiosiomis šalimis;

(15)

prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turėtų turėti teisę pateikti apeliacinį skundą. Pranešime apie atsisakymą išduoti vizą turėtų būti pateikta išsami informacija apie atsisakymo priežastis ir procedūrą, pagal kurią neigiamo sprendimo atveju teikiamas apeliacinis skundas. Taikant apeliacinių skundų nagrinėjimo procedūrą, prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims turėtų būti suteikta prieiga prie visos su jų byla susijusios aktualios informacijos, vadovaujantis nacionaline teise;

(16)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma, juo siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, vaiko teisių, taip pat užtikrinti pažeidžiamų asmenų apsaugą;

(17)

bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu turi lemiamos svarbos suderintam bendros vizų politikos taikymui ir tinkamam su migracija ir saugumu susijusios rizikos vertinimui. Vykdydamos tą bendradarbiavimą valstybės narės, atsižvelgdamos į vietos aplinkybes ir su migracija susijusią riziką, turėtų vertinti, kaip konkrečios nuostatos taikomos praktiškai. Sąjungos delegacijos turėtų koordinuoti konsulatų, esančių atskirose vietovėse, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;

(18)

valstybės narės turėtų atidžiai ir reguliariai stebėti išorės paslaugų teikėjų vykdomas operacijas, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinio dokumento, kuriuo reglamentuojamos jiems pavestos pareigos. Valstybės narės turėtų kasmet teikti Komisijai ataskaitas dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais ir išorės paslaugų teikėjų veiklos stebėsenos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visą prašymų tvarkymo procedūrą ir bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais stebėtų iš valstybės narės atvykę darbuotojai;

(19)

turėtų būti parengtos lanksčios taisyklės, kad valstybės narės galėtų optimaliai dalytis ištekliais ir plėsti konsulinį atstovavimą. Valstybės narės galėtų vykdyti bet kokios formos bendradarbiavimą (Šengeno vizų centrai), pritaikytą prie vietos aplinkybių, kad būtų plečiamas geografinis konsulinis atstovavimas, mažinamos valstybių narių sąnaudos, didinamas Sąjungos matomumas ir gerinamos prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikiamos paslaugos;

(20)

elektroninės prašymų sistemos yra svarbi priemonė siekiant palengvinti prašymų nagrinėjimo procedūras. Visapusiškai pasinaudojant pastarojo meto teisiniais ir technologiniais pokyčiais, ateityje turėtų būti rastas bendras sprendimas, kurio tikslas – skaitmeninimas, kad būtų sudarytos sąlygos prašymus teikti internetu, siekiant atsižvelgti į prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų poreikius ir pritraukti daugiau lankytojų į Šengeno erdvę. Turėtų būti stiprinamos ir vienodai taikomos nesudėtingos ir supaprastintos procedūrinės garantijos. Be to, kai įmanoma, pokalbiai galėtų būti rengiami naudojant šiuolaikines skaitmenines priemones ir nuotolines ryšio priemones, pavyzdžiui, balso arba vaizdo skambučius internetu. Šio proceso metu turėtų būti užtikrinamos prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų pagrindinės teisės;

(21)

siekiant numatyti galimybę peržiūrėti šiame reglamente nustatytus vizos mokesčių dydžius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamos šio reglamento nuostatos dėl vizos mokesčių dydžio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (5) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(22)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 810/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6);

(23)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(24)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (7), todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(25)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (8), todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(26)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (9), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (10) 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį;

(27)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (11), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (12) 3 straipsniu;

(28)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (13), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (14) 3 straipsniu;

(29)

Kipro atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje;

(30)

Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje;

(31)

Kroatijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje;

(32)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiuo reglamentu nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

papildomas šia dalimi:

„4.   Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Laikantis bendrųjų Sąjungos teisės principų, sprendimai dėl prašymų pagal šį reglamentą turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, arba“;

b)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7)   pripažįstamas kelionės dokumentas– kelionės dokumentas, kurį viena ar kelios valstybės narės pripažįsta išorės sienų kirtimo ir vizų įklijavimo tikslu pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1105/2011/ES (*1);

(*1)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1105/2011/ES dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (OL L 287, 2011 11 4, p. 9).“;"

c)

papildomas šiais punktais:

„12)   jūrininkas– asmuo, įdarbintas, pasamdytas atlikti ar einantis bet kokias pareigas jūrų laive arba tarptautiniuose vidaus vandenyse plaukiojančiame laive;

13)   elektroninis parašas– elektroninis parašas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 (*2) 3 straipsnio 10 punkte;

(*2)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).“;"

3)

3 straipsnio 5 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, ar valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, išduotą galiojantį leidimą gyventi, arba trečiųjų šalių piliečiams, turintiems vieną iš V priede nurodytų Andoros, Kanados, Japonijos, San Marino arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotų galiojančių leidimų gyventi, kuriuo jo turėtojui užtikrinama besąlyginė readmisija, arba turintiems galiojantį leidimą gyventi Nyderlandų Karalystei priklausančioje (-se) vienoje ar keliose užjūrio šalyse ir teritorijose (Aruboje, Kiurasao, Sint Martene, Bonere, Sint Eustatijuse ir Saboje);

c)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, arba valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, arba Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies, arba Kanados, Japonijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų išduotą galiojančią vizą, arba galiojančią Nyderlandų Karalystei priklausančios (-ių) vienos ar kelių užjūrio šalių ir teritorijų (Arubos, Kiurasao, Sint Marteno, Bonero, Sint Eustatijaus ir Sabos) vizą, kai jie vyksta į vizą išdavusią šalį ar į bet kurią kitą trečiąją šalį arba pasinaudoję viza grįžta iš ją išdavusios šalies;“;

4)

4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima centrinės valdžios institucijos. Valstybės narės užtikrina, kad tos institucijos turėtų pakankamai žinių apie šalies, kurioje pateikiamas prašymas, vietos aplinkybes, kad galėtų įvertinti su migracija ir saugumu susijusią riziką, taip pat kad jų darbuotojai pakankamai mokėtų kalbą, kad galėtų analizuoti dokumentus, ir kad konsulatai prireikus dalyvautų vykdant papildomą nagrinėjimą ir pokalbius.“;

5)

5 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jei apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli atskiri apsilankymai, valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis apsilankymo (-ų) tikslas pagal buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba buvimo tikslą, arba“;

6)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį prašymų nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tos valstybės narės vardu tikslais. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.“;

b)

2 dalis išbraukiama;

c)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Kai atstovaujama tik pagal 1 dalies antrą sakinį, duomenys renkami ir atstovaujamajai valstybei narei perduodami laikantis atitinkamų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių.

4.   Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė sudaro dvišalį susitarimą. Tame susitarime:

a)

nurodoma atstovavimo trukmė, jei jis tik laikinas, ir jo nutraukimo procedūros;

b)

gali būti nustatyta, visų pirma tuo atveju, jei atstovaujamoji valstybė narė turi konsulatą atitinkamoje trečiojoje šalyje, kad atstovaujamoji valstybė suteiks patalpas, personalą ir atliks mokėjimus.“;

d)

7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„7.   Atstovaujamoji valstybė narė praneša Komisijai apie susitarimus dėl atstovavimo arba tokių susitarimų nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo arba nutraukimo, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus.

8.   Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas tuo pat metu, kai teikiamas 7 dalyje nurodytas pranešimas, praneša kitų valstybių narių konsulatams ir Sąjungos delegacijai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje apie susitarimus dėl atstovavimo arba tokių susitarimų nutraukimą.“;

e)

papildomas šiomis dalimis:

„10.   Jeigu valstybė narė neturi atstovo ir nėra atstovaujama trečiojoje šalyje, kurioje prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pateikti prašymą, ta valstybė narė stengiasi pagal 43 straipsnį bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju toje trečiojoje šalyje.

11.   Jei valstybės narės konsulatas tam tikroje vietoje susiduria su ilgalaikėmis techninėmis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, ta valstybė narė turi siekti, kad ją toje vietoje dėl visų arba kai kurių prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų kategorijų laikinai atstovautų kita valstybė narė.“;

7)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   „Prašymai pateikiami ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, – ne anksčiau kaip prieš devynis mėnesius) ir paprastai ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Atskirais pagrįstais skubos atvejais konsulatas arba centrinės valdžios institucijos gali leisti pateikti prašymus vėliau nei likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nedarant poveikio 13 straipsniui, prašymus gali pateikti:

a)

prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo;

b)

akredituotas komercinis tarpininkas;

c)

profesinė, kultūros, sporto arba švietimo asociacija ar institucija savo narių vardu.“;

c)

papildomas šia dalimi:

„5.   Neturi būti reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo asmeniškai atvyktų daugiau nei į vieną vietą, kad pateiktų prašymą.“;

8)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prašymo pateikimo tikslais asmeniškai atvyksta, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 straipsnio 7 dalies b punkte. Nedarant poveikio šios dalies pirmam sakiniui ir 45 straipsniui, prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, esant galimybei, gali savo prašymus pateikti elektroniniu būdu.“;

b)

2 dalis išbraukiama;

9)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Kiekvienas prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia ranka arba elektroniniu būdu užpildytą prašymo formą, pateiktą I priede. Prašymo forma turi būti pasirašyta. Ji gali būti pasirašyta ranka arba, jeigu valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo, pripažįsta elektroninį parašą, elektroniniu būdu.“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„1a.   Jeigu prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo prašymo formą pasirašo elektroniniu būdu, elektroninis parašas turi būti kvalifikuotas elektroninis parašas Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 12 punkto prasme.

1b.   Prašymo formos elektroninės versijos turinys, jei taikytina, turi būti toks, kaip išdėstyta I priede.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Forma pateikiama bent šiomis kalbomis:

a)

valstybės narės, kurios vizos prašoma, arba atstovaujančiosios valstybės narės, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir

b)

priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

Be a punkte nurodytos (-ų) kalbos (-ų), gali būti pateikta bet kuria (-iomis) kita (-omis) Sąjungos institucijų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) parengta forma.“;

d)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei į formą nėra įtraukta priimančiosios šalies oficialioji (-iosios) kalba (-os), prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims atskirai pateikiamas vertimas į tą (tas) kalbą (-as).“;

10)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3–5 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų, kurių galima paprašyti iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens siekiant patikrinti, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse išvardytos sąlygos, sąrašas pateikiamas II priede.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų rėmimo arba asmens apgyvendinimo, arba rėmimo ir privataus apgyvendinimo įrodymą, užpildydami formą, kurią nustato kiekviena valstybė narė. Toje formoje visų pirma nurodoma:

a)

ar jos paskirtis yra rėmimo arba privataus apgyvendinimo, arba rėmimo ir privataus apgyvendinimo įrodymas;

b)

ar rėmėjas arba kviečiantis asmuo yra fizinis asmuo, įmonė ar organizacija;

c)

rėmėjo arba kviečiančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

d)

prašymą išduoti vizą pateikiančio (-ių) asmens (-ų) tapatybės duomenys (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir pilietybė);

e)

apgyvendinimo vietos adresas;

f)

buvimo trukmė ir tikslas;

g)

galimas giminystės ryšys su rėmėju arba kviečiančiu asmeniu;

h)

informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal VIS reglamento 37 straipsnio 1 dalį.

Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba. Formos pavyzdys perduodamas Komisijai.

5.   Vykdydami bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, konsulatai vertina, kaip laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir į su migracija bei saugumu susijusią riziką.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„5a.   Kai tai būtina siekiant atsižvelgti į vietos aplinkybes, kaip nurodyta 48 straipsnyje, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas suderintas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, naudotinas kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų galima netaikyti tuo atveju, kai konsulatui arba centrinėms valdžios institucijoms žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma dėl teisėto naudojimosi ankstesnėmis vizomis, jeigu neabejojama dėl to, kad kirsdamas valstybių narių išorės sienas jis atitiks Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 (*3) 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

(*3)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).“;"

11)

15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Prašymą išduoti daugkartinę vizą pateikiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, apimantį jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.“;

12)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 80 EUR vizos mokestį.

2.   Vaikams nuo šešerių iki 12 metų amžiaus vizos mokestis yra 40 EUR.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Kai Taryba pagal 25a straipsnio 5 dalies b punktą priima įgyvendinimo sprendimą, taikomas 120 EUR arba 160 EUR vizos mokestis. Ši nuostata netaikoma vaikams iki 12 metų amžiaus.“;

c)

3 dalis išbraukiama;

d)

4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

tyrėjams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 (*4) 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;

(*4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).“;"

e)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:

a)

vaikams nuo šešerių iki 18 metų amžiaus;

b)

diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;

c)

seminarų, konferencijų, sporto, kultūros ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, 25 metų amžiaus arba jaunesniems dalyviams.“;

f)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Atskirais atvejais mokėtinas vizos mokesčio dydis gali būti neimamas arba sumažinamas, kai taip skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai, interesai užsienio politikos bei vystymosi politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse arba dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų.“;

g)

7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kai vizos mokestis imamas ne eurais, o kita valiuta, ta valiuta imamo mokesčio dydis nustatomas ir reguliariai peržiūrimas taikant Europos Centrinio Banko nustatytą pagrindinį euro keitimo į užsienio valiutas kursą. Imamo mokesčio dydis gali būti apvalinamas, o vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu turi būti užtikrinama, kad imami mokesčiai būtų panašūs.“;

h)

papildomas šia dalimi:

„9.   Komisija, atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, į Eurostato paskelbtą bendrą infliacijos visoje Sąjungoje lygį ir į valstybių narių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio svertinį vidurkį, kas trejus metus įvertina poreikį peržiūrėti šio straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse nustatytą vizos mokesčio dydį. Remdamasi tų įvertinimų rezultatais, Komisija, kai tikslinga, pagal 51a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šio reglamento nuostatos dėl vizos mokesčių dydžių.“;

13)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1.   43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti aptarnavimo mokestį.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

c)

įterpiamos šios dalys:

„4a.   Nukrypstant nuo 4 dalies, trečiosiose šalyse, kuriose nėra kompetentingos valstybės narės konsulato, kuriame būtų galima pateikti prašymus, ir kuriose jai neatstovauja kita valstybė narė, aptarnavimo mokestis turi iš esmės neviršyti 80 EUR.

4b.   Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai 4a dalyje nurodyto dydžio nepakanka visapusiškai paslaugai suteikti, gali būti imamas didesnis aptarnavimo mokestis, neviršijantis 120 EUR. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie ketinimą leisti imti didesnį aptarnavimo mokestį ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki tokio mokesčio įgyvendinimo pradžios. Pranešime nurodomos aptarnavimo mokesčio dydžio nustatymo priežastys, visų pirma išsamiai išdėstomos sąnaudos, dėl kurių nustatomas didesnis dydis.“;

d)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Atitinkama valstybė narė gali ir toliau sudaryti galimybę visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims savo prašymus pateikti tiesiogiai jos konsulatuose arba valstybės narės, su kuria ji yra sudariusi susitarimą dėl atstovavimo, konsulate, laikantis 8 straipsnio.“;

14)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos patikrina, ar:“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Kai kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nustato, kad įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra priimtinas ir konsulatas arba centrinės valdžios institucijos:

laikosi VIS reglamento 8 straipsnyje aprašytų procedūrų ir

toliau nagrinėja prašymą.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nustato, kad nėra įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nedelsdami:

grąžina prašymo formą ir visus prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktus dokumentus,

sunaikina surinktus biometrinius duomenis,

grąžina vizos mokestį ir

prašymo nenagrinėja.“;

d)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų.“;

15)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Tikrindami, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka atvykimo sąlygas, konsulatas arba centrinės valdžios institucijos patikrina:“;

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

kai taikoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, apimantį numatomo buvimo laikotarpį arba, jeigu prašoma išduoti daugkartinę vizą, pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Konsulatas arba centrinės valdžios institucijos, kai taikoma, patikrina ankstesnio ir numatomo buvimo trukmę siekdami nustatyti, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo neviršijo didžiausios leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės, neatsižvelgiant į galimus buvimo atvejus, kurie leidžiami pagal nacionalinę ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi.“;

c)

6 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„6.   Nagrinėdami prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą konsulatas arba centrinės valdžios institucijos visų pirma patikrina:“;

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Nagrinėdami prašymą konsulatai arba centrinės valdžios institucijos gali pagrįstais atvejais surengti pokalbį su prašymą išduoti vizą pateikusiu asmeniu ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus.“;

16)

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1–3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Dėl grėsmės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, tarptautiniams santykiams arba visuomenės sveikatai valstybė narė gali reikalauti, kad kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijos konsultuotųsi su jos centrinės valdžios institucijomis nagrinėdamos prašymus, kuriuos pateikė konkrečių trečiųjų šalių piliečiai arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms priskirti asmenys. Tokios konsultacijos netaikomos prašymams išduoti oro uosto tranzitines vizas.

2.   Centrinės valdžios institucijos, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia galutinį atsakymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo surengti konsultacijas dienos. Jei per šį terminą atsakymas nepateikiamas, tai reiškia, kad jos neturi pagrindo prieštarauti vizos išdavimui.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tokių išankstinių konsultacijų reikalavimo nustatymą arba panaikinimą paprastai ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms dienoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Ta informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.“;

b)

5 dalis išbraukiama;

17)

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Atskirais pagrįstais skubos atvejais sprendimas dėl prašymų priimamas nedelsiant.“;

c)

3 dalis išbraukiama;

d)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įterpiamas šis punktas:

„ba)

išduoti oro uosto tranzitinę vizą pagal 26 straipsnį arba“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

atsisakyti išduoti vizą pagal 32 straipsnį.“;

iii)

d punktas išbraukiamas;

18)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

trečia pastraipa išbraukiama;

ii)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio 12 straipsnio a punktui, vienkartinės vizos galiojimo laikotarpis apima 15 kalendorinių dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies a ir c–e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai vizos galiojimo laikotarpis būtų ilgesnis už kelionės dokumento galiojimo laikotarpį, daugkartinės ilgą laikotarpį galiojančios vizos išduodamos toliau nurodytiems galiojimo laikotarpiams:

a)

vienų metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius dvejus metus gavo tris vizas ir jomis teisėtai naudojosi;

b)

dvejų metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius dvejus metus gavo vienus metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi;

c)

penkerių metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius trejus metus gavo dvejus metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi.

Išduodant daugkartines vizas, neatsižvelgiama į pagal 25 straipsnio 1 dalį išduotas oro uosto tranzitines vizas ir riboto teritorinio galiojimo vizas.“;

c)

įterpiamos šios dalys:

„2a.   Nukrypstant nuo 2 dalies, atskirais atvejais išduotos vizos galiojimo laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu kyla pagrįstų abejonių, ar atvykimo sąlygos bus tenkinamos visu galiojimo laikotarpiu.

2b.   Nukrypstant nuo 2 dalies, vykdydami bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, konsulatai vertina, ar 2 dalyje nustatytos daugkartinių vizų išdavimo taisyklės turi būti pritaikytos, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir į su migracija bei saugumu susijusią riziką, siekiant priimti palankesnes arba griežtesnes taisykles pagal 2d dalį.

2c.   Nedarant poveikio 2 daliai, prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims, kurie įrodo būtinybę arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai arba reguliariai, su sąlyga, kad jie įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, gali būti išduota daugkartinė viza, galiojanti iki penkerių metų.

2d.   Prireikus remdamasi šio straipsnio 2b dalyje nurodytu vertinimu, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos taisyklės, pagal kurias sąlygos išduoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas daugkartines vizas turi būti taikomos kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes, į su migracija bei saugumu susijusią riziką ir į bendrus Sąjungos santykius su atitinkama trečiąja šalimi. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

19)

įterpiamas šis straipsnis:

„25a straipsnis

Bendradarbiavimas readmisijos srityje

1.   Priklausomai nuo trečiosios šalies bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis neteisėtų migrantų readmisijos srityje lygio, kuris vertinamas remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, 14 straipsnio 6 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnio 5 dalies b punktas, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 2 bei 2c dalys netaikomos prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims arba tam tikroms tokių asmenų kategorijoms priskirtiems asmenims, kurie yra trečiosios šalies, kurios bendradarbiavimas pagal šį straipsnį yra laikomas nepakankamu remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, piliečiai.

2.   Komisija reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, vertina bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje, visų pirma atsižvelgdama į šiuos rodiklius:

a)

priimtų sprendimų grąžinti neteisėtai valstybių narių teritorijoje esančius atitinkamos trečiosios šalies piliečius skaičių;

b)

faktinį priverstinai grąžintų asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, skaičių, išreikštą kaip atitinkamos trečiosios šalies piliečių atžvilgiu priimtų sprendimų grąžinti skaičiaus procentinė dalis, įskaitant, kai tinkama, trečiųjų šalių piliečių, vykusių tranzitu per atitinkamos trečiosios šalies teritoriją pagal Sąjungos ar dvišalius readmisijos susitarimus, skaičių;

c)

trečiosios šalies patenkintų readmisijos prašymų iš kiekvienos valstybės narės skaičių, išreikštą kaip tokių trečiajai šaliai pateiktų prašymų procentinė dalis;

d)

praktinio bendradarbiavimo grąžinimo srityje lygį įvairiais grąžinimo procedūros etapais, pavyzdžiui:

i)

pagalbą, teikiamą nustatant valstybių narių teritorijoje neteisėtai esančių asmenų tapatybę ir laiku išduodant kelionės dokumentus;

ii)

sutikimą priimti Europos kelionės dokumentą neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti arba „laissez passer“;

iii)

sutikimą dėl asmenų, kurie turi būti teisėtai grąžinti į jų šalį, readmisijos;

iv)

sutikimą dėl grąžinimo skrydžių ir operacijų.

Toks vertinimas atliekamas remiantis patikimais valstybių narių ir Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų pateiktais duomenimis. Komisija reguliariai, bent kartą per metus, apie savo atliktą vertinimą praneša Tarybai.

3.   Valstybė narė, remdamasi tais pačiais rodikliais kaip išvardytieji 2 dalyje, taip pat gali pranešti Komisijai apie dideles ir nuolatines praktines problemas, su kuriomis ji susiduria bendradarbiaudama su trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje. Komisija apie tokį pranešimą nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

4.   Komisija pagal 3 dalį pateiktus pranešimus išnagrinėja per vieną mėnesį. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo nagrinėjimo rezultatus.

5.   Jeigu, remdamasi 2 ir 4 dalyje nurodyta analize ir atsižvelgdama į Komisijos veiksmus siekiant užtikrinti aukštesnio lygio bendradarbiavimą su atitinkama trečiąja šalimi readmisijos srityje ir Sąjungos bendrus santykius su ta trečiąja šalimi, be kita ko, migracijos srityje, Komisija mano, kad tam tikra šalis nepakankamai bendradarbiauja ir kad dėl to reikia imtis veiksmų, arba jeigu per 12 mėnesių paprasta valstybių narių dauguma pateikė Komisijai pranešimus pagal 3 dalį, Komisija, toliau dėdama pastangas pagerinti bendradarbiavimą su atitinkama trečiąja šalimi, pateikia Tarybai pasiūlymą priimti:

a)

įgyvendinimo sprendimą, kuriuo visiems tos trečiosios šalies piliečiams arba tam tikroms jų kategorijoms laikinai sustabdomas 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 5 dalies b punkto, 23 straipsnio 1 dalies arba 24 straipsnio 2 ir 2c dalių, arba kelių iš šių nuostatų, taikymas;

b)

jeigu Komisijai atlikus vertinimą priemonės, taikytos pagal šios dalies a punkte nurodytą įgyvendinimo sprendimą, laikomos neveiksmingomis – įgyvendinimo sprendimą, kuriuo visiems tos trečiosios šalies piliečiams arba tam tikroms jų kategorijoms palaipsniui pradedamas taikyti vienas iš 16 straipsnio 2a dalyje nustatytų vizos mokesčių.

6.   Komisija, remdamasi 2 dalyje nustatytais rodikliais, nuolat vertina ir praneša, ar galima teigti, kad bendradarbiavimas su atitinkama trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje realiai ir ilgam laikui pagerėjo, ir, taip pat atsižvelgdama į bendrus Sąjungos santykius su ta trečiąja šalimi, gali nuspręsti pateikti pasiūlymą Tarybai panaikinti arba iš dalies pakeisti 5 dalyje nurodytą įgyvendinimo sprendimą.

7.   Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 5 dalyje nurodytų įgyvendinimo sprendimų įsigaliojimo Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie padarytą pažangą, susijusią su tos trečiosios šalies bendradarbiavimu readmisijos srityje.

8.   Jeigu Komisija, remdamasi 2 dalyje nurodyta analize ir atsižvelgusi į Sąjungos bendrus santykius su atitinkama trečiąja šalimi, ypač bendradarbiaujant readmisijos srityje, mano, kad atitinkama trečioji šalis bendradarbiauja pakankamai, ji gali pateikti Tarybai pasiūlymą priimti įgyvendinimo sprendimą dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų arba tam tikroms tokių asmenų kategorijoms priskirtų asmenų, kurie yra tos trečiosios šalies piliečiai ir pateikia prašymą išduoti vizą tos trečiosios šalies teritorijoje, kuriame būtų numatyta viena ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių:

a)

16 straipsnio 1 dalyje nurodyto vizos mokesčio sumažinimas iki 60 EUR;

b)

23 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį priimami sprendimai dėl prašymų, sutrumpinamas iki 10 dienų;

c)

prailginamas daugkartinių vizų galiojimo laikotarpis pagal 24 straipsnio 2 dalį.

Tas įgyvendinimo sprendimas taikomas ne ilgiau kaip vienus metus. Jis gali būti atnaujintas.“;

20)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos vizos įklijos pildymo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Valstybės narės gali daryti papildomus nacionalinius įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“. Tais įrašais nekartojami privalomi įrašai, nustatyti laikantis 1 dalyje nurodytos procedūros.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Vienkartinės vizos įklija ranka gali būti pildoma tik techninės nenugalimos jėgos (force majeure) atveju. Ranka užpildytoje vizos įklijoje negali būti daroma jokių pakeitimų.“;

21)

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Vizos įklija įklijuojama kelionės dokumente.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos išsamios vizos įklijos įklijavimo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

22)

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Valstybė narė gali reikalauti, kad jos centrinės valdžios institucijos būtų informuojamos apie vizas, kurias kitos valstybės narės išdavė konkrečių trečiųjų šalių piliečiams arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms, išskyrus oro uosto tranzitinių vizų atveju.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tokios informacijos reikalavimo nustatymą arba panaikinimą ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms dienoms iki jo įsigaliojimo. Ta informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.“;

b)

4 dalis išbraukiama;

23)

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punkte įterpiamas šis papunktis:

„iia)

nepagrindžia numatomo tranzito per oro uostą tikslo ir sąlygų;“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Apie sprendimą dėl atsisakymo ir jį pagrindžiančias priežastis prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešama naudojant VI priede nustatytą standartinę formą valstybės narės, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, kalba ir kita Sąjungos institucijų oficialiąja kalba.“;

c)

4 dalis išbraukiama;

24)

36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos vizų išdavimo pasienyje jūrininkams veiklos instrukcijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

25)

37 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui turi būti taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti sukčiavimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį. Apie visus reikšmingus neužpildytų vizų įklijų praradimo atvejus pranešama Komisijai.

3.   Konsulatai ar centrinės valdžios institucijos archyvuoja prašymus popierine arba elektronine forma. Kiekvienoje asmens byloje saugoma atitinkama informacija, pagal kurią prireikus galima atkurti dėl prašymo priimto sprendimo aplinkybes.

Asmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai vienus metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, arba, apeliacinio skundo atveju, iki apeliacinio skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Jei taikytina, asmenų elektroninės prašymų bylos saugomos išduotos vizos galiojimo laikotarpį.“;

26)

38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Prašymų nagrinėjimui ir vizos išdavimo procedūrų priežiūrai skirti ištekliai“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės konsulatams skiria pakankamą tinkamo personalo skaičių užduotims, susijusioms su prašymų nagrinėjimu, atlikti, kad būtų užtikrinta derama ir vienoda visuomenei teikiamų paslaugų kokybė.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Valstybės narės užtikrina, kad konsulatuose visą vizų procedūrą, įskaitant prašymų pateikimą ir jų tvarkymą, vizų įklijų spausdinimą ir praktinį bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais, prižiūrėtų iš valstybės narės atvykę darbuotojai siekiant garantuoti visų procedūros etapų vientisumą.“;

d)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybių narių centrinės valdžios institucijos suteikia tinkamus mokymus iš valstybės narės atvykusiam bei vietoje įdarbintam personalui ir yra atsakingos už tai, kad jiems būtų teikiama išsami, tiksli ir atnaujinta informacija apie atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę.“;

e)

įterpiamos šios dalys:

„3a.   Jei prašymus nagrinėja ir dėl jų sprendžia centrinės valdžios institucijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 1a dalyje, valstybės narės atlieka specializuotus mokymus siekdamos užtikrinti, kad tų centrinių valdžios institucijų personalas pakankamai išmanytų šaliai būdingas vietos socialines ir ekonomines aplinkybes ir būtų susipažinęs su naujausia su jomis susijusia informacija, taip pat kad jų žinios apie atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę būtų visapusiškos, tikslios ir pačios naujausios.

3b.   Valstybės narės taip pat užtikrina, kad konsulatuose dirbtų pakankamai ir tinkamai apmokytų darbuotojų, kurie padėtų centrinės valdžios institucijoms nagrinėjant prašymus ir priimant sprendimus dėl jų, visų pirma dalyvaudami bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu posėdžiuose, keisdamiesi informacija su kitais konsulatais ir vietos valdžios institucijomis, rinkdami aktualią informaciją vietoje apie su migracija susijusią riziką ir nesąžiningą praktiką, taip pat vykdydami pokalbius ir papildomą nagrinėjimą.“;

f)

papildoma šia dalimi:

„5.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta procedūra, pagal kurią prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galėtų pateikti skundus dėl:

a)

konsulatų darbuotojų ir, kai taikytina, išorės paslaugų teikėjų elgesio arba

b)

prašymo pateikimo proceso.

Konsulatai arba centrinės valdžios institucijos registruoja skundus ir su jų nagrinėjimu susijusius veiksmus.

Valstybės narės informaciją apie šioje dalyje numatytą procedūrą skelbia viešai.“;

27)

39 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Vykdydami savo pareigas konsulatų ir centrinės valdžios institucijų darbuotojai visapusiškai gerbia žmogaus orumą. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių tokiomis priemonėmis siekiama.

3.   Atlikdami savo užduotis, konsulatų ir centrinės valdžios institucijų darbuotojai nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.“;

28)

40 straipsnis pakeičiamas taip:

„40 straipsnis

Konsulatų darbo organizavimas ir bendradarbiavimas

1.   Kiekviena valstybė narė atsako už procedūrų, susijusių su prašymais, organizavimą.

2.   Valstybės narės:

a)

aprūpina savo konsulatus ir už vizų išdavimą prie sienų atsakingas valdžios institucijas reikiama įranga biometriniams identifikatoriams rinkti, taip pat tokia įranga jos aprūpina savo garbės konsulų biurus, jeigu jos naudojasi jų paslaugomis biometriniams identifikatoriams rinkti pagal 42 straipsnį;

b)

bendradarbiauja su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis pagal susitarimus dėl atstovavimo arba vykdydamos bet kokių kitokių formų konsulinį bendradarbiavimą.

3.   Valstybė narė taip pat gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie jų konsulatų darbo organizavimą ir vykdomą bendradarbiavimą kiekvienoje konsulinėje vietovėje.

5.   Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, valstybės narės siekia užtikrinti visų paslaugų tęstinumą.“;

29)

41 straipsnis išbraukiamas;

30)

43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis išbraukiama;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Išorės paslaugų teikėjams jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama galimybė naudotis VIS. VIS gali naudotis tik tinkamai įgaliotas konsulatų arba centrinės valdžios institucijų personalas.“;

c)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

teikti bendrą informaciją apie vizos reikalavimus pagal 47 straipsnio 1 dalies a–c punktus ir prašymo formas;“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą konsulatui arba centrinės valdžios institucijoms;“;

iii)

e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)

kai taikoma, tvarkyti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens atvykimo į konsulatą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį;

f)

paimti iš konsulato arba centrinės valdžios institucijų kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, jei taikytina, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.“;

d)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Atrinkdama išorės paslaugų teikėją, atitinkama valstybė narė įvertina organizacijos arba įmonės patikimumą bei mokumą ir užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto. Vertinimas apima atitinkamai būtinų licencijų, registracijos įmonių registre, bendrovės įstatų ir sutarčių su bankais tikrinimą.“;

e)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Valstybės narės atsako už tai, kad būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, ir užtikrina, kad išorės paslaugų teikėjo veiklos stebėseną vykdytų duomenų apsaugos priežiūros institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį. (*5)

(*5)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).“;"

f)

11 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmos pastraipos a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

bendro pobūdžio informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo kriterijus, sąlygas ir tvarką, kaip nustatyta 47 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, taip pat informaciją apie prašymo formų turinį, kurią išorės paslaugų teikėjas teikia prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims;

b)

visas technines ir organizacines saugumo priemones, būtinas apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui arba centrinės valdžios institucijoms, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo tikslu atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatas (-ai) arba centrinės valdžios institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kas devynis mėnesius, vykdo patikrinimus vietoje išorės paslaugų teikėjo patalpose. Valstybės narės gali sutikti pasidalyti tokios reguliarios stebėsenos našta.“;

g)

įterpiama ši dalis:

„11a.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitą dėl jų bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais visame pasaulyje ir jų veiklos stebėsenos, kaip nurodyta X priedo C punkte.“;

31)

44 straipsnis pakeičiamas taip:

„44 straipsnis

Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas

1.   Jei valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje ir su išorės paslaugų teikėju ir naudojasi garbės konsulų paslaugomis, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad elektroniniu būdu ar fiziškai elektroninėje laikmenoje perduodami duomenys būtų visiškai užšifruoti.

2.   Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama užšifruotus duomenis perduoti elektroniniu būdu, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) neleidžia duomenų perduoti elektroniniu būdu.

Tokiais atvejais atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad valstybės narės konsulinis pareigūnas fiziškai perduotų elektroninėje laikmenoje užšifruotus elektroninius duomenis, arba, jei dėl tokio perdavimo reikėtų imtis neproporcingų ar nepagrįstų priemonių, kad jie būtų perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu, pavyzdžiui, pasitelkiant įsisteigusius veiklos vykdytojus, turinčius patirties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant neskelbtinus dokumentus ir duomenis.

3.   Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas atsižvelgiant į duomenų neskelbtinumą.“;

32)

45 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Akredituoti komerciniai tarpininkai reguliariai stebimi atliekant patikrinimus vietoje, per kuriuos, be kita ko, vykdomi asmeniniai pokalbiai arba pokalbiai telefonu su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, tikrinama informacija apie keliones ir apgyvendinimą ir, jeigu laikoma būtina, – tikrinami dokumentai, susiję su grupės grįžimu.“;

b)

5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvienas konsulatas ir centrinės valdžios institucijos užtikrina, kad apie akredituotų komercinių tarpininkų, su kuriais jie bendradarbiauja, sąrašą būtų pranešta visuomenei, kai tai aktualu.“;

33)

47 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiami šie punktai:

„aa)

kriterijus, kad prašymas būtų laikomas priimtinu, kaip numatyta 19 straipsnio 1 dalyje;

ab)

kad biometriniai duomenys paprastai turi būti renkami kas 59 mėnesius skaičiuojant nuo pirmo surinkimo dienos;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kam prašymas gali būti pateiktas (kompetentingam konsulatui ar išorės paslaugų teikėjui);“;

c)

papildoma šiuo punktu:

„j)

informaciją apie skundų pateikimo procedūrą, kaip numatyta 38 straipsnio 5 dalyje.“;

34)

48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Konsulatai ir Sąjungos delegacijos bendradarbiauja kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, kad būtų užtikrintas suderintas bendros vizų politikos taikymas atsižvelgiant į vietos aplinkybes.

Tuo tikslu pagal Tarybos sprendimo 2010/427/ES (*6) 5 straipsnio 3 dalį Komisija Sąjungos delegacijomis teikia nurodymus vykdyti atitinkamas šiame straipsnyje nurodytas koordinavimo užduotis.

Kai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje pateiktus prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima centrinės valdžios institucijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 1a dalyje, valstybės narės užtikrina aktyvų tų centrinės valdžios institucijų dalyvavimą vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu. Darbuotojai, prisidedantys vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, turi būti tinkamai apmokyti ir turi dalyvauti nagrinėjant prašymus atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

(*6)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).“;"

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja visų pirma siekdamos:

a)

parengti suderintą patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašą, atsižvelgiant į 14 straipsnį;

b)

parengti 24 straipsnio 2 dalies, susijusios su daugkartinių vizų išdavimu, įgyvendinimą vietos lygmeniu;

c)

užtikrinti bendrą prašymo formos vertimą raštu, kai aktualu;

d)

nustatyti priimančiosios šalies išduotų kelionės dokumentų sąrašą ir jį reguliariai atnaujinti;

e)

parengti bendrą informacijos lapą, kuriame pateikiama 47 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;

f)

kai aktualu, stebėti 25a straipsnio 5 ir 6 dalių įgyvendinimą.“;

c)

2 dalis išbraukiama;

d)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Bendradarbiaudamos Šengeno klausimais vietos lygiu, valstybės narės keičiasi šia informacija:

a)

ketvirčio statistiniais duomenimis apie vienodas vizas, riboto teritorinio galiojimo vizas ir oro uosto tranzitines vizas, dėl kurių pateikti prašymai, kurios išduotos ir kurias atsisakyta išduoti;

b)

atsižvelgiant į su migracija ir saugumu susijusios rizikos įvertinimą, visų pirma informacija apie:

i)

priimančiosios šalies socioekonominę struktūrą;

ii)

informacijos šaltinius vietos lygmeniu, įskaitant socialinės apsaugos ir sveikatos draudimo sistemas, fiskalinius registrus ir atvykimo ir išvykimo registraciją;

iii)

netikrų, padirbtų ar suklastotų dokumentų naudojimą;

iv)

neteisėtos imigracijos maršrutus;

v)

nesąžiningos veiklos tendencijas;

vi)

tendencijas, susijusias su atsisakymais išduoti vizas;

c)

informacija apie bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais ir su transporto bendrovėmis;

d)

informacija apie draudimo bendroves, draudžiančias tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu, įskaitant draudimo rūšies ir galimos perteklinės sumos tikrinimą.“;

e)

5 dalies antra pastraipa išbraukiama;

f)

papildomas šia dalimi:

„7.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje parengiama metinė ataskaita. Remdamasi tomis ataskaitomis, Komisija parengia metinę ataskaitą dėl bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu padėties ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

35)

50 straipsnis išbraukiamas;

36)

51 straipsnis pakeičiamas taip:

„51 straipsnis

Šio reglamento praktinio taikymo instrukcijos

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos šio reglamento nuostatų praktinio taikymo veiklos instrukcijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

37)

įterpiamas šis straipsnis:

„51a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   16 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*7) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 16 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;"

38)

52 straipsnis pakeičiamas taip:

„52 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Vizų komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*8).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

(*8)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;"

39)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

40)

V priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

41)

VI priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu;

42)

VII, VIII ir IX priedai išbraukiami;

43)

X priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

2 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 2 d. Komisija parengia Reglamento (EB) Nr. 810/2009 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, taikymo įvertinimą. Atliekant šį bendrą vertinimą nagrinėjami tikslų įgyvendinimo rezultatai ir Reglamento (EB) Nr. 810/2009 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, nuostatų įgyvendinimo rezultatai.

2.   Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą įvertinimą Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija, kai būtina, pateikia tinkamų pasiūlymų.

3.   Ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 2 d. valstybės narės pateikia Komisijai aktualius turimus duomenis apie tai, kaip vizų turėtojai naudojosi Reglamento (EB) Nr. 810/2009 15 straipsnyje nurodytu sveikatos draudimu kelionės metu jiems esant valstybių narių teritorijoje, taip pat apie išlaidas, kurias patyrė nacionalinės valdžios institucijos arba medicinos paslaugų vizos turėtojams teikėjai. Remdamasi tais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 2 d. parengia ataskaitą, kuri turi būti perduota Europos Parlamentui ir Tarybai.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2020 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir pagal Sutartis tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 440, 2018 12 6, p. 142.

(2)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(5)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(8)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(9)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(10)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(11)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(12)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(13)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(14)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Suderinta prašymo forma

PRAŠYMAS IŠDUOTI ŠENGENO VIZĄ

Ši forma yra nemokama

Image 1  (1)

ES, EEE arba CH piliečių šeimos nariai nepildo 21, 22, 30, 31 ir 32 laukelių (pažymėtų *).

1–3 laukeliai pildomi pagal duomenis kelionės dokumente.

1.

Pavardė:

TIK OFICIALIEMS ĮRAŠAMS

Prašymo data:

Prašymo numeris:

2.

Pavardė gimimo metu (ankstesnė pavardė (-ės)):

3.

Vardas (-ai):

4.

Gimimo data (diena-mėnuo-metai):

5.

Gimimo vieta:

6.

Gimimo šalis:

7.

Dabartinė pilietybė:

Pilietybė gimimo metu, jei skiriasi:

Kitos pilietybės:

Prašymas pateiktas:

Ambasadoje / konsulate

Per paslaugų teikėją

Per komercinį tarpininką

8.

Lytis:

☐ Vyras ☐ Moteris

9.

Civilinė būklė:

☐ Nesusituokęs (-usi) ☐ Susituokęs (-usi) ☐ Registruota partnerystė ☐ Gyvena skyriumi ☐ Išsituokęs (-usi) ☐ Našlys (-ė) ☐ Kita (nurodykite)

Pasienyje (pavadinimas):

Kita

10.

Tėvų teises turintis asmuo (nepilnamečių atveju) / teisėtas globėjas (pavardė, vardas, adresas (jei skiriasi nuo prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens adreso), telefono nr., el. pašto adresas ir pilietybė):

Dokumentus tvarko:

11.

Nacionalinis tapatybės numeris, kai taikytina:

Patvirtinamieji dokumentai:

Kelionės dokumentas

Pragyvenimo lėšos

Kvietimas

12.

Kelionės dokumento rūšis:

☐ Paprastas pasas ☐ Diplomatinis pasas ☐ Tarnybinis pasas ☐ Oficialus pasas ☐ Specialus pasas

☐ Kitas kelionės dokumentas (nurodykite):

13.

Kelionės dokumento numeris:

14.

Išdavimo data:

15.

Galioja iki:

16.

Dokumentą išdavė (šalis):

SDKM

Transporto priemonė

Kita:

Sprendimas dėl vizos:

Atsisakyta išduoti

Išduota:

A

C

RTG

Galioja:

Nuo:

Iki:

17.

ES, EEE ar CH pilietybę turinčio šeimos nario asmens duomenys, jei taikytina

Pavardė:

Vardas (-ai):

Gimimo data (diena-mėnuo-metai):

Pilietybė:

Kelionės dokumento arba tapatybės kortelės numeris:

18.

Giminystės ryšiai su ES, EEE ar CH piliečiu, jei taikytina:

☐ sutuoktinis (-inė) ☐ vaikas ☐ vaikaitis ☐ išlaikomi tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal giminystės liniją

☐ registruota partnerystė ☐ kita:

19.

Prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens namų adresas ir el. pašto adresas:

Telefono Nr.:

20.

Gyvena šalyje, kuri nėra dabartinės pilietybės šalis:

☐ Ne

☐ Taip. Leidimas gyventi ar lygiavertis dokumentas … Nr.: … Galioja iki ……………

*21.

Dabartinė profesinė veikla:

Atvykimų skaičius:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Daug kartų

Dienų skaičius:

*22.

Darbdavys, darbdavio adresas ir telefono numeris. Studentams – švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas:

23.

Kelionės tikslas (-ai):

☐ Turizmas ☐ Verslas ☐ Šeimos arba draugų lankymas ☐ Kultūra ☐ Sportas ☐ Oficialus vizitas ☐ Gydymasis ☐ Studijos ☐ Tranzitas per oro uostą ☐ Kita (patikslinkite):

24.

Papildoma informacija apie buvimo tikslą:

25.

Pagrindinio kelionės tikslo valstybė narė (ir kitos kelionės tikslo valstybės narės (jei taikytina):

26.

Valstybė narė, į kurią atvykstama pirmiausia:

27.

Prašoma leisti atvykti:

☐ Vieną kartą ☐ Du kartus ☐ Daug kartų

Numatoma pirmo numatomo buvimo atvykimo į Šengeno erdvę data:

Numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data po pirmo numatomo buvimo:

28.

Anksčiau prašant išduoti Šengeno vizą paimti pirštų atspaudai: ☐ Ne ☐ Taip.

Data, jei žinoma … Vizos įklijos numeris, jei žinomas …

29.

Leidimas atvykti į pagrindinio kelionės tikslo šalį, kai taikytina:

Išdavė … Galioja nuo … iki …

*30.

Kviečiančio (-ių) asmens (-ų) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) pavardė (-ės) ir vardas (-ai). Jei netaikytina, viešbučio (-ių) arba laikino apgyvendinimo valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) vietos (-ų) pavadinimas (-ai):

Kviečiančio asmens (-ų) / viešbučio (-ių) / laikino apgyvendinimo vietos (-ų) adresas ir el. pašto adresas:

Telefono Nr.:

*31.

Kviečiančios įmonės / organizacijos pavadinimas ir adresas:

Kontaktinio asmens įmonėje / organizacijoje pavardė, vardas, adresas, telefono Nr. ir el. pašto adresas:

Įmonės / organizacijos telefono Nr.:

*32.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens buvimo metu padengia:

pats prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo

Pragyvenimo lėšos:

Grynieji pinigai

Kelionės čekiai

Kredito kortelė

Iš anksto apmokėtas apgyvendinimas

Iš anksto apmokėtas transportas

Kita (nurodykite):

rėmėjas (priimantis asmuo, įmonė, organizacija), nurodykite:

… ☐ nurodytas 30 ar 31

laukelyje … ☐ kita (nurodykite):

Pragyvenimo lėšos:

Grynieji pinigai

Suteikiamas apgyvendinimas

Padengiamos visos išlaidos buvimo metu

Iš anksto apmokėtas transportas

Kita (nurodykite):

 

Esu informuotas, kad atsisakius išduoti vizą vizos mokestis negrąžinamas.

 

Taikytina tais atvejais, kai prašoma išduoti daugkartinę vizą:

Esu informuotas, kad atvykęs pirmą kartą ir vėlesnių kelionių į valstybių narių teritoriją metu turiu būti apsidraudęs tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu.

 

Esu susipažinęs ir sutinku su tuo, kas nurodyta toliau: tam, kad būtų nagrinėjamas mano prašymas, yra privaloma surinkti šioje prašymo formoje reikalaujamus duomenis bei mane nufotografuoti ir, jei taikytina, paimti mano pirštų atspaudus; be to, visi mano asmens duomenys, esantys prašymo formoje, mano pirštų atspaudai ir mano nuotrauka bus pateikti atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms ir bus šių valdžios institucijų tvarkomi siekiant priimti sprendimą dėl mano prašymo.

Šie duomenys ir duomenys, susiję su dėl mano prašymo priimtu sprendimu arba sprendimu dėl to, ar panaikinti, atšaukti išduotą vizą arba pratęsti jos galiojimą, bus įvesti į Vizų informacinę sistemą (VIS) ir saugomi joje ne ilgiau kaip penkerius metus ir per tą laiką jais galės naudotis vizas išduodančios institucijos ir vizų patikrinimus prie išorės sienų ir valstybėse narėse atliekančios kompetentingos valdžios institucijos, valstybių narių imigracijos ir prieglobsčio institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos teisėto atvykimo į valstybių narių teritoriją, buvimo ir gyvenimo joje sąlygos, be to, nustatyti asmenis, kurie neatitinka arba nebeatitinka šių sąlygų, nagrinėti prieglobsčio prašymus ir nustatyti, kuri šalis atsakinga už jų nagrinėjimą. Tam tikromis sąlygomis duomenimis taip pat galės naudotis valstybių narių paskirtos institucijos ir Europolas, vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. Už duomenų tvarkymą atsakinga valstybės narės valdžios institucija: [(…)].

Esu informuotas, kad bet kurioje iš valstybių narių turiu teisę gauti pranešimą apie su manimi susijusius VIS užregistruotus duomenis bei apie duomenis į VIS perdavusią valstybę narę ir paprašyti, kad netikslūs su manimi susiję duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi su manimi susiję duomenys būtų ištrinti. Mano aiškiai pareikštu prašymu įstaiga, kuri nagrinėja mano prašymą išduoti vizą, praneš man, kokiu būdu galiu naudotis teise tikrinti savo asmens duomenis ir juos ištaisyti arba ištrinti, įskaitant su tuo susijusius teisės gynimo būdus pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija [kontaktiniai duomenys: …] nagrinės su asmens duomenų apsauga susijusius skundus.

Pareiškiu, kad, kiek man žinoma, visi mano pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Žinau, kad dėl melagingų pareiškimų mano prašymas gali būti atmestas arba jau išduota viza panaikinta, o aš pats galiu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal valstybės narės, kuri nagrinėja šį prašymą, teisės aktus.

Pasižadu, kad, jei gausiu vizą, išvyksiu iš valstybių narių teritorijos prieš pasibaigiant jos galiojimo laikui. Esu informuotas, kad vizos turėjimas yra tik viena iš išankstinių atvykimo į valstybių narių europinę teritoriją sąlygų. Tai, kad man išduota viza, nereiškia, kad turėsiu teisę gauti kompensaciją, jei nesilaikysiu atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies nuostatų ir dėl to man nebus leista atvykti. Išankstinės atvykimo sąlygos vėl bus tikrinamos atvykstant į valstybių narių europinę teritoriją.

 

Vieta ir data:

Parašas:

(tėvų teises turinčio asmens / teisėto globėjo parašas, jei taikytina):

“.

(1)  Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, ir Šveicarijos atveju logotipo nereikia.


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

LEIDIMŲ GYVENTI, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JŲ TURĖTOJAMS VYKTI TRANZITU PER VALSTYBIŲ NARIŲ ORO UOSTUS BE ORO UOSTO TRANZITINĖS VIZOS, SĄRAŠAS

ANDORA:

autorització temporal (laikinas leidimas imigruoti – žalios spalvos),

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (laikinas leidimas imigruoti, skirtas užsienio bendrovių darbuotojams – žalios spalvos),

autorització residència i treball (leidimas gyventi ir dirbti – žalios spalvos),

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (leidimas gyventi ir dirbti, skirtas pedagoginiam personalui – žalios spalvos),

autorització temporal per estudis o per recerca (laikinas leidimas imigruoti, skirtas studijoms arba moksliniams tyrimams – žalios spalvos),

autorització temporal en pràctiques formatives (laikinas leidimas imigruoti, skirtas stažuotėms arba mokymui – žalios spalvos),

autorització residència (leidimas gyventi – žalios spalvos).

KANADA:

permanent resident (PR) card (nuolatinio gyventojo kortelė),

permanent Resident Travel Document (PRTD) (nuolatinio gyventojo kelionės dokumentas).

JAPONIJA:

leidimo gyventi kortelė.

SAN MARINAS:

permesso di soggiorno ordinario (galioja vienus metus, atnaujinamas pasibaigus galiojimo laikui),

specialieji leidimai gyventi, išduodami dėl šių priežasčių (galioja vienus metus, atnaujinami pasibaigus galiojimo laikui): universitetinės studijos, sportas, sveikatos priežiūra, religinės priežastys, išduodami asmenims, dirbantiems slaugytojais valstybinėse ligoninėse, diplomatinė veikla, bendro gyvenimo faktiniai santykiai, leidimas nepilnamečiams, humanitarinės priežastys, tėvų teises turinčio asmens leidimas,

sezoninio ir laikino darbo leidimai (galioja 11 mėnesių, atnaujinami pasibaigus galiojimo laikui),

asmens tapatybės kortelė, išduodama asmenims, kurių oficialioji gyvenamoji vieta („residenza“) yra San Marine (galioja 5 metus).

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS:

galiojanti imigracijos viza, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs; gali būti patvirtinama atvykimo uoste vieniems metams kaip laikinas leidimo gyventi patvirtinimas, kol gaminama I-551 kortelė,

galiojanti I-551 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (nuolatinio gyventojo kortelė); gali galioti iki 2 arba 10 metų (priklausomai nuo priėmimo klasifikacinės kategorijos); jeigu galiojimo laiko pabaiga kortelėje nenurodyta, kortelė galioja kelionėms,

galiojanti I-327 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pakartotinio atvykimo leidimas),

galiojanti I-571 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pabėgėlio kelionės dokumentas, patvirtinamas kaip „Užsieniečio leidimas nuolat gyventi“).

“.

III PRIEDAS

„VI PRIEDAS

Image 2  (1)

STANDARTINĖ PRANEŠIMO APIE ATSISAKYMO IŠDUOTI VIZĄ, VIZOS PANAIKINIMO AR ATŠAUKIMO PRIEŽASTIS FORMA

ATSISAKYMAS IŠDUOTI VIZĄ / VIZOS PANAIKINIMAS / ATŠAUKIMAS

Gerb. …,

… ambasada / generalinis konsulatas / konsulatas / [kita kompetentinga institucija], esanti … [(atstovaujamos valstybės narės pavadinimas) vardu];

… [kita kompetentinga institucija];

Institucijos, atsakingos už asmenų tikrinimą …

išnagrinėjo

jūsų prašymą;

išnagrinėjo jūsų vizą Nr.: …, išduotą …, [diena / mėnuo / metai].

Vizą išduoti atsisakyta

Viza panaikinta

Viza atšaukta

Šis sprendimas grindžiamas šia (šiomis) priežastimi (-imis):

1.

buvo pateiktas netikras / suklastotas / padirbtas kelionės dokumentas

2.

nebuvo pateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimas

3.

nepateikėte įrodymų, kad turite pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpiui, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai būtumėte įleistas

4.

nepateikėte įrodymų, kad galite teisėtai įgyti pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpiui, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai būtumėte įleistas

5.

per dabartinį 180 dienų laikotarpį jau esate 90 dienų išbuvęs valstybių narių teritorijoje turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą

6.

Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) yra … (nurodyti valstybę narę) paskelbtas perspėjimas neleisti jums atvykti

7.

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui

8.

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 21 punkte

9.

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę jų tarptautiniams santykiams

10.

informacija, kuri buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima

11.

kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškimų dėl … (nurodykite) patikimumo

12.

kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų patvirtinamųjų dokumentų patikimumo ir autentiškumo arba dėl jų turinio teisingumo

13.

kyla pagrįstų abejonių dėl jūsų ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos prieš pasibaigiant vizos galiojimo laikui

14.

nepateikta pakankamai įrodymų, kad negalėjote kreiptis dėl vizos anksčiau, kurie pateisintų prašymo išduoti vizą pateikimą pasienyje

15.

nebuvo pateiktas numatomo tranzito per oro uostą tikslo ir sąlygų pagrindimas

16.

nepateikėte įrodymų, kad turite tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu

17.

vizos turėtojas pateikė prašymą atšaukti vizą (2).

Papildomos pastabos:

Sprendimą atsisakyti išduoti / panaikinti / atšaukti vizą galite apskųsti.

Skundų dėl sprendimų atsisakyti išduoti / panaikinti / atšaukti vizą taisyklės išdėstytos: (nuoroda į nacionalinės teisės aktus):

Kompetentinga institucija, kuriai galite pateikti skundą: (kontaktiniai duomenys):

Informacija apie procedūrą, kurios turi būti laikomasi, pateikiama: (kontaktiniai duomenys):

Skundas turi būti pateiktas per: (nurodyti terminą):

Data ir ambasados / generalinio konsulato / konsulato / už asmenų tikrinimą atsakingos institucijos / kitos kompetentingos institucijos antspaudas:

Atitinkamo asmens parašas (3): …

“.

(1)  Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos atveju logotipo nereikia.

(2)  Atšaukus vizą dėl šios priežasties nebetaikoma teisė apskųsti sprendimą.

(3)  Jeigu reikalaujama pagal nacionalinę teisę.


IV PRIEDAS

„X PRIEDAS

BŪTINIAUSIŲ REIKALAVIMŲ, ĮTRAUKTINŲ Į TEISINĮ DOKUMENTĄ BENDRADARBIAVIMO SU IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS ATVEJAIS, SĄRAŠAS

A.

Teisiniame dokumente:

a)

išvardijamos užduotys, kurias turi atlikti išorės paslaugų teikėjas pagal šio reglamento 43 straipsnio 6 dalį;

b)

nurodomos vietos, kuriose išorės paslaugų teikėjas turėtų vykdyti veiklą, ir į kurį konsulatą konkretus prašymų priėmimo centras turėtų kreiptis;

c)

išvardijamos paslaugos, kurias apima privalomas aptarnavimo mokestis;

d)

nurodoma išorės paslaugų teikėjui aiškiai informuoti visuomenę, kad kiti mokesčiai taikomi pasirenkamoms paslaugoms.

B.

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas duomenų apsaugos tikslu:

a)

visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skaitymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui, visų pirma duomenis perduodant valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, konsulatui;

b)

laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nurodymų perduoda duomenis:

elektroniniu būdu, užšifruotus, arba

fiziškai, užtikrindamas saugumą;

c)

kuo greičiau perduoda duomenis:

fiziškai perduodamus duomenis – ne rečiau kaip kartą per savaitę,

elektroniniu būdu perduodamus šifruotus duomenis – ne vėliau kaip dienos, kai jie buvo surinkti, pabaigoje;

d)

užtikrina tinkamas atskirų prašymų bylų, gabenamų į konsulatą ir iš jo, stebėjimo priemones;

e)

ištrina duomenis ne vėliau kaip praėjus septynioms dienoms po jų perdavimo ir užtikrina, kad būtų išsaugoti tik prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei pavardė ir kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susitikimo organizavimo tikslais, taip pat paso numeris iki paso grąžinimo prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui, ir kad jie būtų ištrinti po penkių dienų;

f)

užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

g)

tvarko duomenis tik prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) vardu tikslais;

h)

taiko bent Reglamente (ES) 2016/679 nustatytiems reikalavimams lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;

i)

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikia informaciją, privalomą pagal VIS reglamento 37 straipsnį.

C.

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas darbuotojų elgesio atžvilgiu:

a)

užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti;

b)

užtikrina, kad darbuotojai vykdydami pareigas:

mandagiai bendrautų su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis,

gerbtų prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų orumą ir neliečiamybę, nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir

laikytųsi konfidencialumo taisyklių; tos taisyklės taip pat taikomos personalo nariams ir išėjus iš darbo arba laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio dokumento galiojimą;

c)

užtikrina, kad visuomet būtų žinoma išoriniam paslaugų teikėjui dirbančių darbuotojų tapatybė;

d)

įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos patirties.

D.

Vykdomos veiklos tikrinimo reikmėms išorės paslaugų teikėjas:

a)

sudaro sąlygas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) įgaliotiems darbuotojams bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo patalpas, visų pirma patikrinimo tikslais;

b)

užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organizavimo sistemos galimybę patikrinimo tikslais;

c)

užtikrina atitinkamų stebėsenos metodų taikymą (pvz., bandomųjų prašymų išduoti vizą pateikimas, internetinė vaizdo kamera);

d)

užtikrina galimybę valstybės narės nacionalinei duomenų apsaugos institucijai susipažinti su dokumentais, įrodančiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įskaitant įsipareigojimus teikti informaciją, atlikti išorės auditą ir reguliarius patikrinimus vietoje;

e)

nedelsdamas raštu praneša atitinkamai valstybei narei (-ėms) apie saugumo pažeidimus arba prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus dėl netinkamo duomenų panaudojimo arba neteisėtos prieigos prie duomenų ir derina veiksmus su atitinkama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kad klausimas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant pateiktas paaiškinimas.

E.

Atsižvelgdamas į bendro pobūdžio reikalavimus išorės paslaugų teikėjas:

a)

veikia laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, nurodymų;

b)

patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones (pvz., tinkamą personalo atlyginimą; bendradarbiavimą atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti; „keturių akių“ principą; rotacijos principą);

c)

visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas, kuriose numatyta sutarties laikino ar galutinio nutraukimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles, ir sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisiniame dokumente būtų atsižvelgiama į geriausios praktikos pavyzdžius.


Top