EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1013

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1013 dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2775

OJ L 165, 21.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj

21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1013

2019 m. balandžio 16 d.

dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 58 straipsnio pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625, inter alia, nustatoma oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, susijusių su iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamais gyvūnais ir prekėmis, vykdymo sistema, siekiant patikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų, ir taip užtikrinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą, gyvūnų gerovę ir, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) ir augalų apsaugos produktus, taip pat saugoti aplinką. Ši sistema taikoma vykdant per paskirtus pasienio kontrolės postus iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių oficialią kontrolę;

(2)

Reglamentu (ES) 2017/625 reikalaujama, kad už tam tikras į Sąjungą įvežamas siuntas atsakingi veiklos vykdytojai, prieš įveždami jas į Sąjungą, pateiktų išankstinį pranešimą pasienio kontrolės posto kompetentingoms institucijoms. Siekiant sudaryti šioms institucijoms sąlygas laiku ir veiksmingai atlikti oficialią kontrolę, tikslinga nustatyti minimalų išankstinio pranešimo pateikimo terminą – vieną darbo dieną iki siuntų atvežimo;

(3)

tačiau dėl su transportu susijusių logistinių apribojimų tam tikrais atvejais gali būti neįmanoma laikytis vienos darbo dienos iki siuntos atvežimo termino pateikti išankstinį pranešimą. Taip, pvz., gali būti tokiais atvejais, kai siunta iš išsiuntimo vietos į pasienio kontrolės postą atvežama per mažiau nei 24 val., o prieš ją pakraunant trūksta bendrajam sveikatos įvežimo dokumentui (BSĮD) užpildyti ir išankstiniam pranešimui pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalies a punktą pateikti reikalingos informacijos. Tokiais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalauti, kad išankstinis pranešimas būtų pateiktas likus bent keturioms valandoms iki siuntos atvežimo, kad ir tokiomis aplinkybėmis būtų galima užtikrinti, jog oficiali kontrolė bus įvykdyta laiku ir veiksmingai;

(4)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1012 (2) nustatyta, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į konkrečius geografinius apribojimus, gali atleisti nuo tam tikrų būtiniausių pasienio kontrolės punktams taikomų reikalavimų pasienio kontrolės postus, kurie turi būti paskirti neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo tikslais. Tuo reglamentu taip pat nustatyta, kad pirmiau minėtų prekių oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą pasienio kontrolės poste gali vykdyti mobilioji oficialios kontrolės grupė. Todėl siekiant suteikti pakankamai laiko oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai suorganizuoti tuose pasienio kontrolės postuose, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta nuostata, kuria leidžiama nukrypti nuo taisyklių dėl minimalaus išankstinio pranešimo apie siuntų atvežimą pateikimo termino;

(5)

kadangi Reglamentas (ES) 2017/625 yra taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos dienos;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

1.   Už Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kai dėl logistinių apribojimų neįmanoma laikytis toje dalyje nustatyto termino, pasienio kontrolės postų kompetentingos institucijos gali taikyti bent keturių valandų iki numatomo siuntos atvežimo terminą išankstiniam pranešimui pateikti.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1012 4 straipsnį paskirtų neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo pasienio kontrolės postų kompetentingoms institucijos gali taikyti iki penkių darbo dienų iki numatomo tokių siuntų atvežimo terminą išankstiniam pranešimui pateikti.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1012, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).


Top