Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0957

2019 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/957, kuriuo dėl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir TDFA iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/4176

OJ L 154, 12.6.2019, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/957/oj

12.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 154/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/957

2019 m. birželio 11 d.

kuriuo dėl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir TDFA iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2016 m. balandžio 20 d. Danijos Karalystė pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) dokumentaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį, kad būtų pradėta taikyti apribojimų nustatymo tvarka pagal to reglamento 69–73 straipsnius (toliau – XV priedo dokumentacija). XV priedo dokumentacijoje nurodyta, kad (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir bet kokių jo mono-, di- arba tri-O- (alkil) darinių (šie dariniai vadinami TDFA) poveikis, jei jie naudojami kartu su organiniais tirpikliais purškiamuosiuose gaminiuose, sukelia sunkius ūmius plaučių pažeidimus, taigi kelia pavojų žmonių sveikatai. Todėl buvo pasiūlyta uždrausti tiekti rinkai tokius mišinius purškiamuosiuose gaminiuose, skirtuose tiekti plačiajai visuomenei. Danija padarė išvadą, kad XV priedo dokumentacija rodo, jog būtina imtis veiksmų Sąjungos mastu;

(2)

Danija pasiūlė taikyti 2 ppb (masės) dydžio (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir bet kokių TDFA koncentracijos ribinę vertę mišiniuose, kuriuose yra organinių tirpiklių, nes tokia koncentracijos ribinė vertė atitinka radimo ribą;

(3)

2017 m. kovo 10 d. Agentūros Rizikos vertinimo komiteto (RAC) priimtoje nuomonėje padaryta išvada, kad dėl sandarinančių ar impregnuojančių purškiamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ar TDFA ir organinių tirpiklių, naudojimo keliama rizika nėra tinkamai kontroliuojama ir kad siūlomas apribojimas yra tinkama šios rizikos mažinimo priemonė. Be to, RAC nusprendė, kad TDFA ir (arba) (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir organinių tirpiklių mišiniai turėtų būti ženklinami taip, kad profesionalūs tų gaminių naudotojai žinotų apie konkretų su šių mišinių naudojimu susijusį pavojų;

(4)

2017 m. birželio 15 d. Agentūros Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) priimtoje nuomonėje nurodyta, kad siūlomas apribojimas su RAC ir SEAC siūlomais pakeitimais yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė su purškiamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio bei TDFA ir organinių tirpiklių mišinių, poveikiu susijusiai rizikai mažinti, atsižvelgiant į jo socialinę bei ekonominę naudą ir kainą. Atsižvelgdamas į neaiškumus dėl rinkoje esančių susijusių purškiamųjų gaminių, skirtų tiekti plačiajai visuomenei, siūlomos priemonės veiksmingumą ir galimai mažas pasiūlymo sąnaudas, SEAC padarė išvadą, kad siūlomas apribojimas nėra neproporcingas;

(5)

SEAC sutiko su Danija, kad 18 mėnesių apribojimo taikymo atidėjimas atrodo pakankamas, kad suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai laiko imtis tinkamų priemonių siūlomam apribojimui įgyvendinti;

(6)

apribojimo nustatymo metu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 77 straipsnio 4 dalies h punktą konsultuotasi su Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumu ir atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(7)

2017 m. rugpjūčio 29 d. Agentūra pateikė Komisijai RAC ir SEAC nuomones (2), kuriomis remdamasi Komisija padarė išvadą, kad purškiamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir (arba) TDFA ir organinių tirpiklių mišinių ir kurie skirti tiekti plačiajai visuomenei, tiekimas rinkai kelia nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai, kurį reikia spręsti visos Sąjungos mastu;

(8)

atsižvelgdama į XV priedo dokumentaciją ir RVK bei SEAC nuomones, įskaitant alternatyvų prieinamumą, Komisija mano, kad siūlomas iš dalies pakeistas apribojimas padėtų išspręsti nustatytą problemą neužkraunant didelės naštos pramonei, tiekimo grandinei ar vartotojams. Taigi, Komisija daro išvadą, kad Danijos pasiūlytas apribojimas, iš dalies jį pakeitus pagal RAC ir SEAC pasiūlymus, yra tinkama Sąjungos masto priemonė, skirta pašalinti rizikai, kurią plačiajai visuomenei kelia purškiamieji gaminiai, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir TDFA ir organinių tirpiklių mišinių;

(9)

purškiamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir (arba) TDFA ir organinių tirpiklių mišinių ir kurie skirti teikti plačiajai visuomenei, tiekimas rinkai apima jų pateikimą plačiajai visuomenei;

(10)

suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti suteikiama pakankamai laiko imtis tinkamų priemonių, kad būtų laikomasi siūlomo apribojimo. Todėl naujo apribojimo taikymas turėtų būti atidėtas;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13918/term


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo įrašu:

„73.

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolis

Bet kokie jo mono-, di- arba tri-O- (alkil) dariniai (TDFA)

1.

2021 m. sausio 2 d. negali būti tiekiami rinkai skirti plačiajai visuomenei purškiamuosiuose gaminiuose, kai kiekvieno iš jų atskirai arba bet kurio jų derinio koncentracija yra 2 ppb (masės) ar didesnė mišiniuose, kuriuose yra organinių tirpiklių.

2.

Šiame įraše „purškiamieji gaminiai“ – tai aerozolių balionėliai, purškikliai, purkštuvai, tiekiami rinkai sandarinimui ar impregnavimui purškiant.

3.

Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimui, ant purškiamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir (arba) TDFA ir organinių tirpiklių derinių, kaip nurodyta 1 dalyje, tiekiamų rinkai profesionaliems naudotojams, pakuotės turi būti paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu: „Tik profesionaliems naudotojams“ ir „Mirtina įkvėpus“, kartu pateikiama piktograma GHS06.

4.

Saugos duomenų lapų 2.3 poskirsnyje pateikiama ši informacija: „(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir (arba) bet kokių jo mono-, di- arba tri-O- (alkil) darinių, kurių koncentracija yra 2 ppb (masė) ar didesnė, ir organinių tirpiklių mišiniai purškiamuosiuose gaminiuose, yra skirti tik profesionaliems naudotojams ir paženklinti užrašu „Mirtina įkvėpus“.“

5.

1, 3 ir 4 dalyse nurodyti organiniai tirpikliai apima organinius tirpiklius, naudojamus kaip propelentus.“


Top