EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (Tekstas svarbus EEE.)

PE/83/2018/REV/1

OJ L 158, 14.6.2019, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/22


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/942

2019 m. birželio 5 d.

kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009 (4), kuriuo įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – ACER), buvo iš esmės keičiamas (5). Kadangi tą reglamentą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

įsteigus ACER akivaizdžiai pagerėjo reguliavimo institucijų koordinavimas tarpvalstybiniais klausimais. Nuo ACER įsteigimo jai pavesta naujų svarbių užduočių, susijusių su didmeninių rinkų stebėsena pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 (6), ir užduočių, susijusių su šiomis sritimis: tarpvalstybinės energetikos infrastruktūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 347/2013 (7) bei dujų tiekimo saugumu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1938 (8);

(3)

numatoma, kad būtinybė koordinuoti nacionalinius reguliavimo veiksmus ateinančiais metais dar labiau didės. Sąjungos energetikos sistemoje vyksta didžiausi per kelis dešimtmečius pokyčiai. Dėl didesnės rinkos integracijos ir perėjimo prie labiau kintamos elektros energijos gamybos būtina dėti daugiau pastangų siekiant nacionalinę energetikos politiką koordinuoti su kaimyninėmis šalimis ir dėti daugiau pastangų išnaudoti tarpvalstybinės prekybos elektros energija galimybes;

(4)

įgyvendinant vidaus rinką įgyta patirtis parodė, kad nekoordinuojami nacionaliniai veiksmai gali sukelti didelių rinkos problemų, visų pirma glaudžiai susijusiose srityse, kuriose valstybių narių sprendimai dažnai turi realų poveikį kaimyninėms šalims. Kad elektros energijos vidaus rinka darytų teigiamą poveikį vartotojų gerovei, tiekimo saugumui ir būtų mažinama priklausomybė nuo iškastinio kuro, valstybės narės, visų pirma jų nepriklausomos reguliavimo institucijos, turi bendradarbiauti tarpvalstybinį poveikį turinčių reguliavimo priemonių klausimais;

(5)

fragmentuotas nacionalinis valstybės įsikišimas į elektros energijos rinkas kelia vis didesnę grėsmę tinkamam tarpvalstybinių elektros energijos rinkų veikimui. Todėl ACER, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E), turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį rengiant koordinuotą Europos išteklių adekvatumo vertinimą, siekiant išvengti problemų dėl skirtingų nacionalinių vertinimų, kuriuose vadovaujamasi skirtingais nekoordinuotais metodais ir nepakankamai atsižvelgiama į padėtį kaimyninėse valstybėse. ACER taip pat turėtų prižiūrėti ENTSO-E parengtus techninius parametrus, kad būtų užtikrintas veiksmingas tarpvalstybinių pajėgumų dalyvavimas, bei kitas pajėgumų mechanizmų technines savybes;

(6)

nepaisant didelės pažangos integruojant ir sujungiant elektros energijos vidaus rinką, kai kurios valstybės narės ar regionai vis dar išlieka izoliuoti arba nepakankamai tarpusavyje susieti, visų pirma kalbant apie valstybes nares, kurios yra salos, ir Sąjungos periferijoje esančias valstybes nares. Vykdydama savo darbą ACER turėtų tinkamai atsižvelgti į ypatingą tų valstybių narių ar regionų padėtį;

(7)

elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti būtinas koordinuotas požiūris siekiant pasirengti nenumatytoms tiekimo krizėms. Todėl ACER turėtų koordinuoti nacionalinius veiksmus, susijusius su pasirengimu valdyti riziką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/941 (9);

(8)

dėl glaudaus Sąjungos elektros energijos tinklo sujungimo ir didėjančio poreikio bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis siekiant išlaikyti tinklo stabilumą ir integruoti didelį atsinaujinančiosios energijos kiekį regioniniams koordinavimo centrams teks svarbus vaidmuo koordinuojant perdavimo sistemos operatorių veiksmus. Prireikus ACER turėtų užtikrinti regioninių koordinavimo centrų reguliavimo priežiūrą;

(9)

kadangi didelė dalis naujos elektros energijos gamybos pajėgumų bus sujungta vietos lygmeniu, skirstymo sistemos operatoriai turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant lankstų ir veiksmingą Sąjungos elektros energijos sistemos veikimą;

(10)

valstybės narės, siekdamos Sąjungos energetikos politikos tikslų, turėtų glaudžiai bendradarbiauti šalindamos kliūtis, kurios trukdo vykdyti tarpvalstybinius elektros energijos ir gamtinių dujų mainus. ACER buvo įsteigta siekiant užpildyti reguliavimo spragą Sąjungos lygmeniu ir prisidėti prie veiksmingo elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkų veikimo. ACER sudaro sąlygas reguliavimo institucijoms stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu ir abipusiu pagrindu dalyvauti vykdant su Sąjunga susijusias funkcijas;

(11)

ACER turėtų užtikrinti, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/944 (10) bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB (11) reguliavimo institucijų vykdomos reguliavimo funkcijos būtų koordinuojamos, ir, kai būtina, užbaigtos Sąjungos lygmeniu. Tuo tikslu būtina užtikrinti ACER nepriklausomumą nuo elektros energijos ir dujų gamintojų, perdavimo sistemos operatorių ir skirstymo sistemos operatorių, nesvarbu ar jie yra vieši ar privatūs, ir vartotojų bei užtikrinti, kad jos veiksmai atitiktų Sąjungos teisę, užtikrinti jos techninius ir reguliavimo pajėgumus, skaidrumą, demokratišką kontrolę, įskaitant atskaitingumą Europos Parlamentui, ir veiksmingumą;

(12)

ACER turėtų stebėti, kaip vyksta elektros energijos ir dujų sektorių perdavimo sistemos operatorių regioninis bendradarbiavimas ir kaip ENTSO-E ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) vykdo savo funkcijas. ACER taip pat turėtų stebėti kitų subjektų, kurie atlieka Sąjungos masto reguliuojamas funkcijas, tokias kaip energijos mainai, užduočių vykdymą. ACER dalyvavimas yra esminis siekiant užtikrinti, kad sistemų operatoriai bendradarbiautų tarpusavyje, o Sąjungos mastu veiklą vykdantys subjektai vykdytų veiklą veiksmingai ir skaidriai, ir tai būtų naudinga elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkoms;

(13)

reguliavimo institucijos, vykdydamos savo užduotis, turėtų tarpusavyje koordinuoti veiklą siekdamos užtikrinti, kad ENTSO-E, ES skirstymo sistemos operatorių subjektas (toliau – ES SSO subjektas) ir regioniniai koordinavimo centrai vykdytų savo pareigas pagal energijos vidaus rinkos reguliavimo sistemą ir laikytųsi ACER sprendimų. Padidinus ENTSO-E, ES SSO subjekto ir regioninio koordinavimo centrų veiklos įgaliojimus būtina sustiprinti tokių regioniniu arba Sąjungos mastu veikiančių subjektų priežiūrą. Šiuo reglamentu nustatyta procedūra užtikrinama, kad ACER, atlikdama tas funkcijas padėtų nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kaip nurodyta Direktyvoje (ES) 2019/944;

(14)

siekiant užtikrinti, kad ACER turėtų informaciją, kuri yra būtina jos užduotims atlikti, ACER turėtų galėti paprašyti, kad reguliavimo institucijos, ENTSO-E, ENTSO-G, regioniniai koordinavimo centrai, ES SSO subjektas, perdavimo tinklų operatoriai ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai pateiktų jai tą informaciją ir ją gautų;

(15)

bendradarbiaudama su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ACER turėtų stebėti elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkas ir prireikus informuoti Europos Parlamentą, Komisiją ir nacionalines institucijas apie savo išvadas. ACER stebėsenos užduotys neturėtų sutapti su Komisijos ar nacionalinių institucijų, visų pirma nacionalinių konkurencijos tarnybų, vykdoma stebėsena, ir neturėtų jai trukdyti;

(16)

ACER nustato integruotą sistemą, sudarančią sąlygas reguliavimo institucijoms joje dalyvauti ir bendradarbiauti. Ta sistema padeda Sąjungoje vienodai taikyti teisės aktus, susijusius su elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkomis. Kai sprendžiami su daugiau nei viena valstybe nare susiję klausimai, ACER buvo suteikti įgaliojimai priimti individualius sprendimus. Tie įgaliojimai aiškiai nurodytomis sąlygomis turėtų būti taikomi techniniams ir reguliavimo klausimams, kuriems spręsti būtinas regioninis koordinavimas, visų pirma susijusiems su tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimu, bendradarbiavimu regioniniuose koordinavimo centruose, reguliavimo sprendimais, būtinais siekiant veiksmingai stebėti didmeninės energijos rinkos vientisumą ir skaidrumą, sprendimais, susijusiais su bent dvi valstybes nares jungiančia ar galinčia jas jungti elektros energijos ir gamtinių dujų infrastruktūra, ir kraštutiniu atveju vidaus rinkos taisyklių netaikymu daugiau nei vienoje valstybėje narėje esančioms naujoms elektros energijos jungiamosioms linijoms ir naujai dujų infrastruktūrai;

(17)

persvarstant tinklo kodeksus ir gaires įtraukiami daliniai pakeitimai, kurie būtini siekiant atsižvelgti į rinkos raidą, iš esmės nekeičiant tų tinklo kodeksų ir gairių arba nesukuriant naujų ACER kompetencijos sričių;

(18)

ACER atlieka svarbų vaidmenį rengiant bendras gaires, kurios yra neprivalomo pobūdžio. Tinklo kodeksai turėtų atitikti tas bendras gaires. Be to, būtų tikslinga ir atitiktų ACER keliamą tikslą, kad ACER, prieš teikdama Komisijai priimti, atliktų tam tikrą vaidmenį atliekant tinklo kodeksų projektų peržiūrą ir juos iš dalies keičiant, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų bendras gaires ir sudarytų sąlygas reikiamam derinimui;

(19)

priėmus tinklo kodeksus ir gaires, kuriuose numatyta palaipsniui įgyvendinti ir toliau tobulinti bendras regionines ir Sąjungos lygmens taisykles, padidėjo ACER vaidmuo stebėsenos, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir gairės, ir prisidėjimo prie jų įgyvendinimo atžvilgiu. Veiksminga tinklo kodeksų ir gairių taikymo stebėsena yra esminė ACER funkcija, būtina vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimui;

(20)

įgyvendinant tinklo kodeksus ir gaires, paaiškėjo, kad būtų naudinga supaprastinti regioninių ar Sąjungos lygmens sąlygų arba metodikų, kurios rengiamos pagal tinklo kodeksus ir gaires, tvirtinimo tvarką, jas tiesiogiai teikiant ACER, kad Reguliuotojų valdyboje atstovaujamos reguliavimo institucijos dėl tų sąlygų ar metodikų galėtų priimti sprendimą;

(21)

kadangi laipsniškas Sąjungos energijos rinkų derinimas reguliariai siejamas su nuolatine regioninių sprendimų kaip pereinamojo laikotarpio priemonės paieška, o daugelį sąlygų ir metodikų turi patvirtinti ribotas konkretaus regiono reguliavimo institucijų skaičius, šiame reglamente tikslinga atsižvelgti į vidaus rinkos regioninį aspektą ir numatyti tinkamus valdymo mechanizmus. Todėl sprendimus dėl pasiūlymų dėl bendrų regioninių sąlygų ar metodikos turėtų priimti atitinkamo regiono kompetentingos reguliavimo institucijos, išskyrus atvejus, kai tie sprendimai darytų apčiuopiamą poveikį energijos vidaus rinkai už atitinkamo regiono ribų;

(22)

atsižvelgiant į tai, kad ACER prižiūri reguliavimo institucijas, ji turėtų galėti patarti Komisijai, kitoms Sąjungos institucijoms ir reguliavimo institucijoms klausimais, susijusiais su tikslu, kuriam ji buvo įsteigta. Taip pat turėtų būti reikalaujama, jog ACER nustačius, kad perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas neduoda reikiamų rezultatų arba kad reguliavimo institucijos sprendime, kuriuo pažeidžiami tinklo kodeksai ir gairės, nebuvo tinkamai atsižvelgta į ACER nuomonę, rekomendaciją ar sprendimą, ji apie tai praneštų Komisijai;

(23)

ACER taip pat turėtų galėti teikti rekomendacijas, siekiant padėti reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams dalytis gerąja praktika;

(24)

ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, regioniniai koordinavimo centrai ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai turėtų kuo labiau atsižvelgti į ACER nuomones ir rekomendacijas, jiems skirtas pagal šį reglamentą;

(25)

ACER tam tikrais atvejais turėtų konsultuotis su suinteresuotomis šalimis ir suteikti joms deramą galimybę teikti pastabas dėl siūlomų priemonių, pvz., tinklo kodeksų ir taisyklių;

(26)

ACER turėtų prisidėti prie gairių dėl transeuropinių energetikos tinklų, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 347/2013, įgyvendinimo, visų pirma teikdama savo nuomonę dėl neprivalomų visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planų (toliau – visos Sąjungos tinklo plėtros planai);

(27)

ACER turėtų prisidėti prie pastangų stiprinti energetinį saugumą;

(28)

ACER veikla turėtų atitikti energetikos sąjungos, kuriai būdingi penki glaudžiai susiję ir vienas kitą sustiprinantys aspektai, tikslus ir uždavinius, įskaitant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 (12) 1 straipsnyje;

(29)

pagal subsidiarumo principą ACER turėtų priimti individualius sprendimus tik aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis dėl klausimų, susijusių išimtinai su tikslu, dėl kurio ACER buvo įsteigta;

(30)

siekiant užtikrinti, kad ACER teisinis pagrindas būtų veiksmingas ir derėtų su kitų decentralizuotų agentūrų teisiniu pagrindu, ACER valdymo taisyklės turėtų būti suderintos su Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos sutartu bendru požiūriu dėl decentralizuotų agentūrų (13) (toliau – Bendras požiūris). Tačiau, kiek tai yra būtina, ACER struktūra turėtų būti pritaikyta tam, kad būtų tenkinami konkretūs energetikos reguliavimo poreikiai. Visų pirma, būtina visapusiškai atsižvelgti į ypatingą reguliavimo institucijų poreikių vaidmenį ir užtikrinti jų nepriklausomumą;

(31)

siekiant šį reglamentą visiškai suderinti su Bendru požiūriu, ateityje gali būti numatyta atlikti papildomų šio reglamento pakeitimų. Dėl esamų energetikos reguliavimo poreikių būtina nukrypti nuo Bendro požiūrio. Komisija turėtų atlikti ACER veiklos vertinimą ACER tikslų atžvilgiu ir, atlikusi tą vertinimą, Komisija turėtų galėti pasiūlyti šio reglamento dalinių pakeitimų;

(32)

Administracinė valdyba turėtų turėti būtinus įgaliojimus sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, rengti vidaus tvarkos taisykles, priimti finansines taisykles ir skirti direktorių. Tarybos skiriamų Administracinės valdybos narių kadencijos atnaujinimui turėtų būti taikoma rotacijos sistema siekiant, kad ilgainiui valstybėms narėms būtų atstovaujama subalansuotai. Administracinė valdyba turėtų veikti nepriklausomai ir objektyviai, atsižvelgdama į visuomenės interesus, ir neturėtų siekti gauti arba vykdyti politinių nurodymų;

(33)

ACER turėtų būti suteikti būtini įgaliojimai veiksmingai, skaidriai, pagrįstai ir, svarbiausia, nepriklausomai vykdyti savo reguliavimo funkcijas. ACER nepriklausomumas nuo elektros energijos ir dujų gamintojų ir nuo perdavimo sistemos operatorių ir skirstymo tinklų operatorių bei nuo kitų privačių ir įmonių interesų – ne tik vienas iš svarbiausių gero valdymo principų, bet ir esminė rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo sąlyga. Nedarant poveikio savo nariams, kurie veikia savo atitinkamų nacionalinių institucijų vardu, Reguliuotojų valdyba turėtų veikti nepriklausomai nuo rinkos dalyvių interesų, turėtų vengti interesų konfliktų ir neturėtų siekti gauti arba vykdyti valstybės narės vyriausybės, Sąjungos institucijų arba kito viešojo ar privačiojo subjekto arba asmens nurodymų ar priimti rekomendacijų. Reguliuotojų valdybos sprendimai tuo pačiu metu turėtų atitikti Sąjungos teisės aktus, susijusius su energetika, pavyzdžiui elektros energijos vidaus rinka, aplinka ir konkurencija. Reguliuotojų valdyba Sąjungos institucijoms turėtų pranešti apie savo nuomones, rekomendacijas ir sprendimus;

(34)

kai ACER suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus, suinteresuotosioms šalims, siekiant supaprastinti procesą, turėtų būti suteikta teisė apskųsti sprendimus Apeliacinei tarybai, kuri turėtų būti ACER dalis, tačiau nepriklausytų jos administravimo ir reguliavimo struktūrai. Siekiant užtikrinti, kad Apeliacinė taryba veiktų ir būtų visiškai nepriklausoma, ji turėtų turėti atskirą ACER biudžeto eilutę. Siekiant tęstinumo Apeliacinės tarybos nariai turėtų būti skiriami arba jų kadencija atnaujinama tokia tvarka, kad Apeliacinės tarybos sudėtį būtų galima keisti iš dalies. Apeliacinės tarybos sprendimai gali būti užginčijami Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas);

(35)

ACER turėtų vykdyti savo įgaliojimus priimti sprendimus laikydamasi sąžiningo, skaidraus ir pagrįsto sprendimų priėmimo principų. ACER procedūrinės taisyklės turėtų būti nustatytos jos darbo tvarkos taisyklėse;

(36)

direktorius turėtų būti atsakingas už dokumentų, kuriuose pateikiamos nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai, parengimą ir patvirtinimą. Tam tikros nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai, nurodyti 22 straipsnio 5 dalies a punkte ir 24 straipsnio 2 dalyje, priimami tik prieš jų priėmimą gavus Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę. Reguliuotojų valdyba turėtų galėti teikti nuomones ir, kai tikslinga, pateikti pastabų ir dalinių pakeitimų dėl direktoriaus pasiūlyto teksto, į kuriuos direktorius turėtų atsižvelgti. Jei direktorius nukrypsta nuo Reguliuotojų valdybos pateiktų pastabų ir dalinių pakeitimų arba juos atmeta, jis turėtų raštu nurodyti tinkamai pagrįstas priežastis, kad galėtų vykti konstruktyvus dialogas. Jeigu Reguliuotojų valdyba nepateikia pritariamosios nuomonės dėl iš naujo pateikto dokumento, direktorius turėtų turėti galimybę dar kartą koreguoti tekstą atsižvelgdamas į Reguliuotojų valdybos pasiūlytus dalinius pakeitimus ir pastabas, kad gautų pritariamąją nuomonę. Direktorius turėtų turėti galimybę atsiimti pateiktus nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų projektus tuo atveju, jei direktorius nesutinka su Reguliuotojų valdybos pateiktais daliniais pakeitimais, ir pateikti naują tekstą, laikydamasis tam tikros 22 straipsnio 5 dalies a punkte ir 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Direktorius turėtų turėti galimybę prašyti, kad Reguliuotojų valdyba pateiktų pritariamąją nuomonę dėl naujo arba persvarstyto teksto bet kuriuo procedūros etapu;

(37)

ACER turėtų būti suteikta pakankamai išteklių, kad ji galėtų vykdyti savo užduotis. ACER turėtų būti daugiausia finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Surenkami mokesčiai papildo ACER finansavimą ir iš jų visų pirma turėtų būti padengiamos jos išlaidos, susijusios su rinkos dalyviams ar jų vardu veikiantiems subjektams teikiamomis paslaugomis, kuriomis jiems sudaromos sąlygos efektyviai, veiksmingai ir saugiai pranešti duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnį. ACER turėtų galėti toliau naudotis ištekliais, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, kad galėtų bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik subsidijų, mokėtinų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, atžvilgiu. Be to, sąskaitų auditą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 (14) 107 straipsnį turėtų atlikti nepriklausomas išorės auditorius;

(38)

ACER biudžetą turėtų nuolat vertinti biudžeto valdymo institucija, remdamasi ACER darbo krūviu, ACER veiklos rezultatais ir ACER siekiu sukurti elektros energijos vidaus rinką bei padėti užtikrinti energetinį saugumą Sąjungos vartotojų naudai. Biudžeto valdymo institucija turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių darbo našumo standartų;

(39)

vertimo paslaugas visoms Sąjungos agentūroms turėtų teikti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (toliau – Vertimo centras). Jeigu ACER patiria ypatingų sunkumų, susijusių su Vertimo centro teikiamomis paslaugomis, ACER turėtų turėti galimybę pasinaudoti Tarybos reglamente (EB) Nr. 2965/94 (15) nustatyta kreipimosi į trečiąsias šalis tvarka, pagal kurią Vertimo centrui remiant galiausiai būtų galima pasinaudoti kitų paslaugų teikėjų paslaugomis;

(40)

ACER darbuotojai turėtų būti aukštos kvalifikacijos. Visų pirma Agentūra turėtų naudotis reguliavimo institucijų, Komisijos ir valstybių narių deleguotų darbuotojų kompetencija ir patirtimi. ACER darbuotojams turėtų būti taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Įdarbinimo sąlygos), nustatyti Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (16), ir bendrai Sąjungos institucijų priimtos tų nuostatų įgyvendinimo taisyklės. Administracinė valdyba, pritarus Komisijai, turėtų patvirtinti būtinas įgyvendinimo priemones;

(41)

pagal šį reglamentą direktoriaus ir Reguliuotojų valdybos reguliavimo veiklą gali palaikyti darbo grupės;

(42)

ACER turėtų taikyti bendrąsias taisykles, susijusias su galimybe visuomenei susipažinti su Sąjungos organų turimais dokumentais. Administracinė valdyba turėtų nustatyti neskelbtinų komercinių duomenų ir asmens duomenų apsaugos praktines priemones;

(43)

iš reguliavimo institucijų bendradarbiavimo ACER yra akivaizdu, kad būtina sąlyga siekiant pažangos klausimais, susijusiais su elektros energijos vidaus rinka, kurie turi didelį ekonominį poveikį įvairiose valstybėse narėse, yra sprendimų priėmimas balsų dauguma. Todėl reguliavimo institucijos Reguliuotojų valdyboje ir toliau turėtų balsuoti dviejų trečdalių balsų dauguma. ACER turėtų būti atskaitinga Europos Parlamentui, Tarybai ir, prireikus, Komisijai;

(44)

Sąjungos narėmis nesančios valstybės turėtų galėti dalyvauti ACER darbe pagal atitinkamus susitarimus, kuriuos turi sudaryti Sąjunga;

(45)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. reguliavimo institucijų bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu ir jų dalyvavimo vykdant su Sąjunga susijusias funkcijas, valstybės narės negali deramai pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(46)

ACER yra įsikūrusi Liublianoje, kaip nustatyta Sprendimu 2009/913/ES (17). ACER buveinė yra jos veiklos ir teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymo centras;

(47)

ACER priimančioji valstybė narė turėtų užtikrinti kuo geresnes sąlygas ACER sklandžiai ir efektyviai veikti, įskaitant daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir reikiamą transporto infrastruktūrą. Tuos reikalavimus atitinkantis Slovėnijos Respublikos vyriausybės ir ACER susitarimas ir jo įgyvendinimo susitarimai buvo sudaryti 2010 m. lapkričio 26 d. ir įsigaliojo 2011 m. sausio 10 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Tikslai ir užduotys

1 straipsnis

Įsteigimas ir tikslai

1.   Šiuo reglamentu įsteigiama Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – ACER).

2.   ACER tikslas yra padėti Direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2019/944 57 straipsnyje nurodytoms reguliavimo institucijoms Sąjungos lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir, prireikus, koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus pagal šio reglamento 6 straipsnio 10 dalį. ACER taip pat padeda įtvirtinti aukštos kokybės bendrą reguliavimo ir priežiūros praktiką, taip prisidėdama prie nuoseklaus, veiksmingo ir efektyvaus Sąjungos teisės taikymo, kad būtų pasiekti Sąjungos klimato ir energetikos tikslai.

3.   Vykdydama savo užduotis, ACER veikia nepriklausomai, objektyviai ir paisydama Sąjungos interesų. ACER priima savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo jokių privačių ir įmonių interesų.

2 straipsnis

ACER priimamų dokumentų rūšys

ACER:

a)

teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas perdavimo sistemos operatoriams, ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO subjektui, regioniniams koordinavimo centrams ir paskirtiesiems elektros energijos rinkos operatoriams;

b)

teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas reguliavimo institucijoms;

c)

teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai;

d)

priima individualius sprendimus dėl informacijos teikimo pagal 3 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalies b punktą ir 8 straipsnio c punktą; dėl metodikos ir sąlygų patvirtinimo pagal 4 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis; dėl prekybos zonų peržiūros, kaip nurodyta 5 straipsnio 7 dalyje; dėl techninių klausimų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje; dėl arbitražo tarp reguliavimo institucijų pagal 6 straipsnio 10 dalį; dėl klausimų, susijusių su regioniniais koordinavimo centrais, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalies a punkte; dėl metodikų, skaičiavimų ir techninių specifikacijų tvirtinimo ir jų dalinio pakeitimo, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje; dėl metodikų patvirtinimo ir jų dalinio pakeitimo, kaip nurodyta 9 straipsnio 3 dalyje; dėl išimčių taikymo, kaip nurodyta 10 straipsnyje; dėl infrastruktūros, kaip nurodyta 11 straipsnio d punkte; ir dėl klausimų, susijusių su didmeninės rinkos vientisumu ir skaidrumu pagal 12 straipsnį;

e)

teikia neprivalomas bendras gaires Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 (18) 59 straipsnį bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 (19) 6 straipsnį.

3 straipsnis

Bendrosios užduotys

1.   Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijai prašymu arba savo iniciatyva ACER gali teikti nuomonę arba rekomendaciją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bet kuriais klausimais, susijusiais su tikslu, kuriuo ji buvo įsteigta.

2.   ACER prašymu reguliavimo institucijos, ENTSO-E, ENTSO-G, regioniniai koordinavimo centrai, ES SSO subjektas, perdavimo sistemų operatoriai ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai suteikia ACER informaciją, kurios reikia ACER užduotims pagal šį reglamentą atlikti, išskyrus atvejus, kai ACER jos jau paprašė ir ją gavo.

Informacijos prašymų tikslu, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, ACER turi įgaliojimus priimti sprendimus. Savo sprendimuose ACER nurodo prašymo tikslą, teisinį pagrindą, kuriuo remiantis prašoma informacijos, ir prašymui proporcingą terminą, per kurį turi būti pateikta informacija.

ACER naudoja pagal šį reglamentą gautą konfidencialią informaciją tik pagal šį reglamentą jai pavestoms užduotims vykdyti. ACER užtikrina atitinkamą jai pateiktos informacijos apsaugą pagal 41 straipsnį.

4 straipsnis

ACER užduotys, susijusios su perdavimo sistemos operatorių ir skirstymo sistemos operatorių bendradarbiavimu

1.   ACER teikia Komisijai nuomonę apie įstatų projektus, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektus: dėl ENTSO-E pagal Reglamento (ES) 2019/943 29 straipsnio 2 dalį; dėl ENTSO-G pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 5 straipsnio 2 dalį ir dėl ES SSO subjekto pagal Reglamento (ES) 2019/943 53 straipsnio 3 dalį.

2.   ACER stebi ENTSO-E užduočių vykdymą pagal Reglamento (ES) 2019/943 32 straipsnį, ENTSO-G užduočių vykdymą pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnį ir ES SSO subjekto užduočių vykdymą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/943 55 straipsnyje.

3.   ACER gali teikti nuomonę:

a)

ENTSO-E, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/943 30 straipsnio 1 dalies a punkte ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 2 dalyje, dėl tinklo kodeksų;

b)

ENTSO-E, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/943 32 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, dėl metinės darbo programos projekto, visos Sąjungos tinklo plėtros plano projekto ir kitų atitinkamų dokumentų, nurodytų Reglamento (ES) 2019/943 30 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiant į nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo bei saugaus elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkų veikimo tikslus;

c)

ES SSO subjektui dėl metinės darbo programos projekto ir kitų atitinkamų dokumentų, nurodytų Reglamento (ES) 2019/943 55 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo bei saugaus elektros energijos vidaus rinkos veikimo tikslus.

4.   Kai tinkama, ACER, paprašiusi atnaujinti perdavimo sistemos operatorių pateiktų projektų duomenis, tvirtina perkrovos pajamų naudojimo metodiką pagal Reglamento (ES) 2019/943 19 straipsnio 4 dalį.

5.   Jei ACER, remdamasi faktais mano, kad metinės darbo programos projektas ar visos Sąjungos tinklo plėtros plano projektas, jai pateiktas pagal Reglamento (ES) 2019/943 32 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, neprisideda prie nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo rinkos veikimo arba pakankamo lygio tarpvalstybinio tinklų sujungimo, prie kurio gali turėti prieigą trečiosios šalys, arba neatitinka atitinkamų Reglamento (ES) 2019/943 ir Direktyvos (ES) 2019/944 arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 ir Direktyvos 2009/73/EB nuostatų, ji pateikia ENTSO-E, ENTSO-G, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę bei rekomendacijas.

6.   Atitinkamos reguliavimo institucijos koordinuoja ir bendrai nustato, ar ES SSO subjektas, ENTSO-E arba regioniniai koordinavimo centrai nevykdo įsipareigojimų pagal Sąjungos teisę, ir imasi atitinkamų veiksmų, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/944 59 straipsnio 1 dalies c punkte ir 62 straipsnio 1 dalies f punkte.

ACER vienos ar daugiau reguliavimo institucijų prašymu arba savo iniciatyva pateikia pagrįstą nuomonę ir rekomendaciją ENTSO-E, ES SSO subjektui arba regioniniams koordinavimo centrams dėl jų įsipareigojimų vykdymo.

7.   Jeigu ACER pagrįstoje nuomonėje nustatoma, kad ES SSO subjektas, ENTSO-E ir regioninis koordinavimo centras galimai nevykdo atitinkamų įsipareigojimų, atitinkamos reguliavimo institucijos vieningai priima suderintus sprendimus, kuriuose nustatoma, ar nevykdomi įsipareigojimai ir, kai taikytina, nustato priemones, kurių turi imtis ENTSO-E, ES SSO subjektas arba regioninis koordinavimo centras įsipareigojimų nevykdymui pašalinti. Jeigu reguliavimo institucijos vieningai nepriima tokių suderintų sprendimų per keturis mėnesius nuo ACER pagrįstos nuomonės gavimo, klausimas pagal 6 straipsnio 10 dalį perduodamas ACER, kad ši priimtų sprendimą.

8.   Jei ENTSO-E, ES SSO subjektas arba regioninis koordinavimo centras per tris mėnesius neištaiso pažeidimų, nustatytų pagal šio straipsnio 6 arba 7 dalį, ir nepradeda vykdyti įsipareigojimų, arba jei valstybės narės, kurioje yra subjekto būstinė, reguliavimo institucija nesiima veiksmų, kad užtikrintų įsipareigojimų vykdymą, ACER pateikia rekomendaciją reguliavimo institucijai imtis veiksmų pagal Direktyvos (ES) 2019/944 59 straipsnio 1 dalies c punktą ir 62 straipsnio 1 dalies f punktą, siekdama užtikrinti, kad ENTSO-E, ES SSO subjektas arba regioniniai koordinavimo centrai vykdytų savo įsipareigojimų, ir apie tai informuoja Komisiją.

5 straipsnis

ACER užduotys, susijusios su tinklo kodeksų ir gairių rengimu ir įgyvendinimu

1.   ACER dalyvauja rengiant tinklo kodeksus pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnį bei Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnį ir gaires pagal Reglamento (ES) 2019/943 61 straipsnio 6 dalį. Visų pirma ji:

a)

pateikia Komisijai neprivalomas bendras gaires, kai jos prašoma tai padaryti pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 4 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 2 dalį. ACER peržiūri bendras gaires ir jas vėl pateikia Komisijai, kai jos prašoma tai padaryti pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 7 dalį ar Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 4 dalį;

b)

pateikia ENTSO-G pagrįstą nuomonę dėl tinklo kodekso pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 7 dalį;

c)

peržiūri tinklo kodeksą pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 11 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 9 dalį. Atlikdama peržiūrą, ACER atsižvelgia į visų šalių, dalyvavusių, vadovaujant ENTSO-E, ENTSO-G arba ES SSO subjektui, rengiant peržiūrėtą tinklo kodeksą, ir konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais dėl versijos, kuri turi būti teikiama Komisijai. Šiuo tikslu ACER, kai tinkama, gali naudotis pagal tinklo kodeksus įsteigtu komitetu. ACER pateikia ataskaitą Komisijai apie konsultacijų rezultatus. Po to ACER pateikia peržiūrėtą tinklo kodeksą Komisijai pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 11 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 9 dalį. Jeigu ENTSO-E ir ENTSO-G arba ES SSO subjektas neparengia tinklo kodekso, ACER parengia ir pateikia Komisijai tinklo kodekso projektą, kai jos prašoma tai padaryti pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 12 dalį ar Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 10 dalį;

d)

pagal Reglamento (ES) 2019/943 32 straipsnio 1 dalį ar Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 1 dalį pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę, kai ENTSO-E, ENTSO-G arba ES SSO subjektas nevykdo tinklo kodekso, parengto pagal Reglamento (ES) 2019/943 30 straipsnio 1 dalies a punktą ar Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 2 dalį, arba tinklo kodekso, parengto pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 3–12 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 1–10 dalis, tačiau kurio Komisija nepriėmė pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnio 13 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 11 dalį;

e)

stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai, kuriuos Komisija priėmė pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnį, taip pat gairės, priimtos pagal Reglamento (ES) 2019/943 61 straipsnį, ir kokį poveikį jie turi taikytinų taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rinkos integracijai ir užtikrinti nediskriminacines sąlygas, veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą, suderinimui, bei teikia ataskaitą Komisijai.

2.   Kai viename iš toliau nurodytų teisės aktų numatyta, kad turi būti parengti pasiūlymai dėl tinklo kodeksų ir gairių bendrų įgyvendinimo sąlygų arba metodikų, kuriuos turi patvirtinti visos reguliavimo institucijos, tie pasiūlymai dėl bendrų sąlygų arba metodikų teikiami ACER, kad ji juos peržiūrėtų ir patvirtintų:

a)

pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimame Sąjungos teisėkūros akte;

b)

tinklo kodeksuose ir gairėse, priimtuose anksčiau nei 2019 m. liepos 4 d. ir vėlesnėse tų peržiūrėtų tinklo kodeksų ir gairių redakcijose, arba

c)

tinklo kodeksuose ir gairėse, priimtuose kaip įgyvendinimo aktai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (20) 5 straipsnį.

3.   Kai viename iš toliau nurodytų teisės aktų numatyta, kad turi būti parengti pasiūlymai dėl tinklo kodeksų ir gairių bendrų įgyvendinimo sąlygų arba metodikų, kuriuos turi patvirtinti visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos, tos reguliavimo institucijos turi pasiekti vieningą susitarimą dėl bendrų sąlygų arba metodikų, kurias turi patvirtinti kiekviena iš tų reguliavimo institucijų:

a)

pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimame Sąjungos teisėkūros akte;

b)

tinklo kodeksuose ir gairėse, kurie priimti anksčiau nei 2019 m. liepos 4 d., ir vėlesnėse tų peržiūrėtų tinklo kodeksų ir gairių redakcijose arba

c)

tinklo kodeksuose ir gairėse, priimtuose kaip įgyvendinimo aktai pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį.

Apie pirmoje pastraipoje nurodytus pasiūlymus pranešama ACER per vieną savaitę nuo jų pateikimo toms reguliavimo institucijoms. Reguliavimo institucijos gali pateikti pasiūlymus ACER tvirtinti pagal 6 straipsnio 10 dalies b punkto antrą pastraipą, o jeigu nepavyksta pasiekti vieningo sprendimo, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, jos jį pateikia pagal 6 straipsnio 10 dalies a punkto antrą pastraipą.

Direktorius arba Reguliuotojų valdyba, veikdami savo iniciatyva arba remdamiesi vieno ar daugiau jos narių pasiūlymu, gali reikalauti, kad atitinkamo regiono reguliavimo institucijos perduotų pasiūlymą tvirtinti ACER. Toks reikalavimas pateikiamas tik tais atvejais, kai pasiūlymas, dėl kurio susitarta regioniniu lygmeniu, turėtų apčiuopiamą poveikį elektros energijos vidaus rinkai arba tiekimo saugumui už regiono ribų.

4.   Nedarant poveikio 2 ir 3 dalims, ACER yra kompetentinga priimti sprendimą pagal 6 straipsnio 10 dalį, kai kompetentingoms reguliavimo institucijoms nepavyksta susitarti dėl naujų tinklo kodeksų ir gairių, priimtų kaip deleguotieji aktai po 2019 m. liepos 4 d., įgyvendinimo sąlygų arba metodikų, kai tas sąlygas ar metodikas turi patvirtinti visos reguliavimo institucijos arba visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos.

5.   Ne vėliau kaip 2023 m. spalio 31 d., o po to – kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl poreikio dar labiau sustiprinti ACER dalyvavimą rengiant ir tvirtinant tinklo kodeksų ir gairių, priimtų kaip deleguotieji aktai po 2019 m. liepos 4 d., įgyvendinimo sąlygas arba metodikas. Jei tikslinga, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl būtinų įgaliojimų perdavimo ACER arba tokių įgaliojimų pakeitimo.

6.   Prieš patvirtindamos sąlygas arba metodikas, nurodytas 2 ir 3 dalyse, reguliavimo institucijos, arba, pagal savo kompetenciją, ACER juos peržiūri, prireikus, pasikonsultavusi su ENTSO-E, ENTSO-G arba ES SSO subjektu, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų tinklo kodekso ar gairės tikslą ir prisidėtų prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir tinkamo rinkos veikimo. ACER priima sprendimą dėl patvirtinimo per atitinkamuose tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytą laikotarpį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po pasiūlymo pateikimo ACER dienos.

7.   ACER vykdo savo užduotis, susijusias su prekybos zonų peržiūra, pagal Reglamento (ES) 2019/943 14 straipsnio 5 dalį.

8.   ACER stebi regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/943 34 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnyje, ir rengdama savo nuomones, rekomendacijas bei sprendimus atsižvelgia į to bendradarbiavimo rezultatus.

6 straipsnis

Su reguliavimo institucijomis susijusios ACER užduotys

1.   ACER priima individualius sprendimus techniniais klausimais, jeigu tie sprendimai numatyti Reglamente (EB) Nr. 715/2009, Reglamente (ES) 2019/943, Direktyvoje 2009/73/EB arba Direktyvoje (ES) 2019/944.

2.   ACER, remdamasi savo darbo programa, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva gali teikti rekomendacijas, kad padėtų reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams keistis gera praktika.

3.   Komisija ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d., o po to – kas ketverius metus, pagal Direktyvos (ES) 2019/944 57 straipsnio 7 dalį pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl reguliavimo institucijų nepriklausomumo.

4.   ACER nustato sistemą, pagal kurią reguliavimo institucijos gali bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad sprendimai tarpvalstybinės svarbos klausimais būtų priimami veiksmingai. Ji skatina reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir reguliavimo institucijų bendradarbiavimą regioniniu bei Sąjungos lygmenimis ir, rengdama savo nuomones, rekomendacijas bei sprendimus atsižvelgia į tokio bendradarbiavimo rezultatus. Kai ACER mano, kad reikalingos privalomos tokį bendradarbiavimą reglamentuojančios taisyklės, ji Komisijai pateikia atitinkamas rekomendacijas.

5.   Vienos ar daugiau reguliavimo institucijų ar Komisijos prašymu ACER pateikia faktais grindžiamą nuomonę dėl to, ar reguliavimo institucijos priimtas sprendimas atitinka tinklo kodeksus ir gaires, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 715/2009, Reglamente (ES) 2019/943, Direktyvoje 2009/73/EB arba Direktyvoje (ES) 2019/944, arba kitas atitinkamas tų direktyvų arba reglamentų nuostatas.

6.   Jei reguliavimo institucija per keturis mėnesius nuo 5 dalyje nurodytos ACER nuomonės gavimo dienos į ją neatsižvelgia, ACER atitinkamai apie tai informuoja Komisiją ir atitinkamą valstybę narę.

7.   Kai konkrečiu atveju reguliavimo institucija turi sunkumų taikyti tinklo kodeksus ir gaires, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 715/2009, Reglamente (ES) 2019/943, Direktyvoje 2009/73/EB arba Direktyvoje (ES) 2019/944, ji gali prašyti ACER pateikti nuomonę. ACER, pasikonsultavusi su Komisija, pateikia nuomonę per tris mėnesius po tokio prašymo gavimo dienos.

8.   Reguliavimo institucijos prašymu, ACER tai reguliavimo institucijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 gali teikti operatyvinę pagalbą, susijusią su tyrimais.

9.   ACER atitinkamai reguliavimo institucijai ir Komisijai pateikia nuomones pagal Reglamento (ES) 2019/943 16 straipsnio 3 dalį.

10.   ACER turi kompetenciją priimti individualius sprendimus dėl reguliavimo klausimų, darančių poveikį tarpvalstybinei prekybai arba tarpvalstybiniam sistemų saugumui, kuriems reikalingas bent dviejų reguliavimo institucijų bendras sprendimas, kai tokia kompetencija reguliavimo institucijoms suteikiama pagal vieną iš šių teisės aktų:

a)

pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimamą Sąjungos teisėkūros aktą;

b)

tinklo kodeksus ir gaires, priimtus anksčiau nei 2019 m. liepos 4 d. ir vėlesnes tų peržiūrėtų tinklo kodeksų ir gairių redakcijas;

c)

tinklo kodeksus ir gaires, priimtus kaip įgyvendinimo aktai pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį.

ACER turi kompetenciją priimti individualius sprendimus, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, šiais atvejais:

a)

jeigu kompetentingos reguliavimo institucijoms nepavyko susitarti per šešių mėnesių laikotarpį nuo klausimo perdavimo paskutinei iš tų reguliavimo institucijų arba – šio reglamento 4 straipsnio 7 dalyje arba Direktyvos (ES) 2019/944 59 straipsnio 1 dalies c punkte ar 62 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais atvejais – per keturis mėnesius, arba

b)

remiantis kompetentingų reguliavimo institucijų pateiktu bendru prašymu.

Kompetentingos reguliavimo institucijos gali bendrai prašyti, kad šios dalies antros pastraipos a punkte nurodytas laikotarpis būtų pratęstas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, išskyrus atvejus, nurodytus šio reglamento 4 straipsnio 7 dalyje arba Direktyvos (ES) 2019/944 59 straipsnio 1 dalies c punkte ar 62 straipsnio 1 dalies f punkte.

Kai pagal naujus tinklo kodeksus ar gaires, priimtus kaip deleguotieji aktai po 2019 m. liepos 4 d., kompetencija priimti sprendimus dėl pirmoje pastraipoje nurodytų tarpvalstybinių klausimų suteikiama reguliavimo institucijoms, ACER turi kompetenciją savo nuožiūra priimti sprendimą pagal šios dalies antros pastraipos b punktą tik jei to prašo 60 proc. kompetentingų reguliavimo institucijų. Jei dalyvauja tik dvi reguliavimo institucijos, bet kuri iš jų gali perduoti klausimą nagrinėti ACER.

Komisija ne vėliau kaip 2023 m. spalio 31 d., o po to – kas trejus metus, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl galimos būtinybės dar labiau sustiprinti ACER dalyvavimą sprendžiant reguliavimo institucijų nesutarimus dėl bendrų sprendimų tais klausimais, kuriais toms reguliavimo institucijoms buvo suteikta kompetencija deleguotuoju aktu po 2019 m. liepos 4 d. Jei tikslinga, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tokių įgaliojimų pakeitimo arba jų perdavimo ACER.

11.   Rengdama sprendimą pagal 10 dalį, ACER konsultuojasi su reguliavimo institucijomis ir atitinkamais perdavimo sistemos operatoriais ir ji yra informuojama apie visų atitinkamų perdavimo sistemos operatorių pasiūlymus ir pastabas.

12.   Jei pagal 10 dalį ACER pateikiamas nagrinėti klausimas, ACER:

a)

priima sprendimą per šešis mėnesius nuo klausimo pateikimo dienos arba – šio reglamento 4 straipsnio 7 dalyje arba Direktyvos (ES) 2019/944 59 straipsnio 1 dalies c punkte ar 62 straipsnio 1 dalies f punkte numatytais atvejais – per keturis mėnesius nuo klausimo pateikimo dienos ir

b)

gali prireikus priimti tarpinį sprendimą, kad būtų užtikrintas tiekimo patikimumas arba eksploatavimo saugumas.

13.   Jei 10 dalyje nurodyti reguliavimo klausimai apima išimtis, Reglamento (ES) 2019/943 63 straipsnio arba Direktyvos 2009/73/EB 36 straipsnio prasme, šiame reglamente nustatyti terminai ir tose nuostatose nustatyti terminai neturi būti sudedami.

7 straipsnis

Su regioniniais koordinavimo centrais susijusios ACER užduotys

1.   Glaudžiai bendradarbiaudama su reguliavimo institucijomis ir ENTSO-E ACER stebi ir analizuoja regioninių koordinavimo centrų veiklos rezultatus, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2019/943 46 straipsnio 3 dalyje numatytas ataskaitas.

2.   Kad veiksmingai ir sparčiai atliktų 1 dalyje nurodytas užduotis, ACER visų pirma:

a)

pagal Reglamento (ES) 2019/943 36 straipsnio 3 ir 4 dalis priima sprendimą dėl sistemos eksploatavimo regionų konfigūracijos ir pagal jo 37 straipsnio 2 dalį suteikia patvirtinimus;

b)

tam tikrais atvejais pagal Reglamento (ES) 2019/943 46 straipsnį prašo regioninių koordinavimo centrų pateikti informacijos;

c)

teikia nuomones ir rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

d)

teikia nuomones ir rekomendacijas regioniniams koordinavimo centrams.

8 straipsnis

Su paskirtaisiais elektros energijos rinkos operatoriais susijusios ACER užduotys

Siekdama užtikrinti, kad paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai atliktų savo funkcijas pagal Reglamentą (ES) 2019/943 ir Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222 (21), ACER:

a)

stebi, ar paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai padarė pažangą, susijusią su funkcijų nustatymu pagal Reglamentą (ES) 2015/1222;

b)

teikia Komisijai rekomendacijas pagal Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnio 5 dalį;

c)

atitinkamais atvejais prašo, kad paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai pateiktų informacijos.

9 straipsnis

Su gamybos adekvatumu ir pasirengimu valdyti riziką susijusios ACER užduotys

1.   ACER tvirtina ir prireikus iš dalies keičia:

a)

pasiūlymus dėl metodikų ir skaičiavimų, susijusių su Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal Reglamento (ES) 2019/943 23 straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalis;

b)

pasiūlymus dėl techninių tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose specifikacijų pagal Reglamento (ES) 2019/943 26 straipsnio 11 dalį.

2.   ACER pagal Reglamento (ES) 2019/941 24 straipsnio 3 dalį teikia nuomonę dėl to, ar skirtumai tarp nacionalinio adekvatumo vertinimo ir Europos adekvatumo vertinimo yra pagrįsti.

3.   ACER tvirtina ir prireikus iš dalies keičia:

a)

regioninių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo metodikas pagal Reglamento (ES) 2019/941 5 straipsnį;

b)

trumpalaikio ir sezoninio adekvatumo vertinimo metodikas pagal Reglamento (ES) 2019/941 8 straipsnį.

4.   Kalbant apie dujų tiekimo saugumą, ACER atstovaujama Dujų koordinavimo grupėje pagal Reglamento (ES) 2017/1938 4 straipsnį ir ji vykdo savo pareigas, susijusias su nuolatiniais dvikrypčio transportavimo pajėgumais jungiamajame vamzdyne, pagal Reglamento (ES) 2017/1938 III priedą.

10 straipsnis

ACER užduotys, susijusios su sprendimais dėl išimčių

ACER sprendžia dėl išimčių, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/943 63 straipsnio 5 dalyje. ACER taip pat sprendžia dėl išimčių, kaip numatyta Direktyvos 2009/73/EB 36 straipsnio 4 dalyje, jeigu atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje.

11 straipsnis

Su infrastruktūra susijusios ACER užduotys

Glaudžiai bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis, ENTSO-E ir ENTSO-G, ACER transeuropinės energetikos infrastruktūros atžvilgiu:

a)

stebi projektų dėl naujų jungiamųjų linijų pajėgumų kūrimo įgyvendinimo pažangą;

b)

stebi visos Sąjungos tinklo plėtros planų įgyvendinimą. Jei ACER nustato tų planų ir jų įgyvendinimo neatitikimų, ji turi ištirti tų neatitikimų priežastis ir pateikti perdavimo sistemos operatoriams, reguliavimo institucijoms arba kitoms atitinkamoms kompetentingoms įstaigoms rekomendacijas, kad būtų įgyvendintos investicijas pagal visos Sąjungos tinklo plėtros planus;

c)

vykdo Reglamento (ES) Nr. 347/2013 5, 11 ir 13 straipsniuose nustatytas pareigas;

d)

priima sprendimus dėl investicijų prašymų pagal Reglamento (ES) Nr. 347/2013 12 straipsnio 6 dalį.

12 straipsnis

ACER užduotys, susijusios su didmeninės rinkos vientisumu ir skaidrumu

Siekdama veiksmingai stebėti didmeninės rinkos vientisumą ir skaidrumą, ACER, glaudžiai bendradarbiaudama su reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis:

a)

stebi didmenines rinkas, renka duomenis ir jais dalijasi bei įsteigia Europos rinkos dalyvių registrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 7–12 straipsnius;

b)

teikia Komisijai rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 7 straipsnį;

c)

koordinuoja tyrimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 16 straipsnio 4 dalį.

13 straipsnis

Naujų užduočių ACER pavedimas

Aplinkybėmis, kurias Komisija aiškiai apibrėžė tinklo kodeksuose, priimtuose pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnį, ir gairėse, priimtose pagal to reglamento 61 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 straipsnį, ir sprendžiant klausimus, kuriuos spręsti ji buvo įsteigta, ACER gali būti pavestos papildomos užduotys, nesusijusios su sprendimų priėmimo įgaliojimais.

14 straipsnis

Konsultacijų skaidrumas ir procedūrinės garantijos

1.   Vykdydama savo užduotis, visų pirma rengdama bendras gaires pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnį, taip pat siūlydama tinklo kodeksų dalinius pakeitimus pagal Reglamento (ES) 2019/943 60 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 7 straipsnį ACER visapusiškai ankstyvame etape atvirai ir skaidriai konsultuojasi su rinkos dalyviais, perdavimo sistemos operatoriais, vartotojais, galutiniais vartotojais ir, atitinkamais atvejais, su konkurencijos institucijomis, nedarant poveikio jų atitinkamai kompetencijai, visų pirma, kai jos užduotys susijusios su perdavimo sistemos operatoriais.

2.   ACER užtikrina, kad, kai tinkama, visuomenė ir suinteresuotosios šalys gautų objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, visų pirma kai ji susijusi su jos darbo rezultatais.

Visi rengiant bendras gaires pagal Reglamento (ES) 2019/943 59 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnį arba iš dalies keičiant 1 dalyje nurodytus tinklo kodeksus surengtų konsultavimosi posėdžių dokumentai ir protokolai skelbiami viešai.

3.   Prieš priimdama bendras gaires arba siūlydama 1 dalyje nurodytus tinklo kodeksų dalinius pakeitimus, ACER turi nurodyti, kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu gautas pastabas ir turi pateikti priežastis, kai į tas pastabas nebuvo atsižvelgta.

4.   ACER savo interneto svetainėje skelbia bent savo darbotvarkę, pagrindinius dokumentus ir, prireikus, Administracinės valdybos, Reguliuotojų valdybos ir Apeliacinės tarybos posėdžių protokolus.

5.   ACER priima ir paskelbia tinkamas ir proporcingas darbo tvarkos taisykles, laikydamasi 19 straipsnio 1 dalies t punkte nustatytos procedūros. Tos taisyklės apima bent nuostatas, kuriomis užtikrinamas skaidrus ir pagrįstas sprendimų priėmimo procesas, kuriuo garantuojamos teisinės valstybės principais grindžiamos pagrindinės procesinės teisės, visų pirma teisė būti išklausytam, teisė susipažinti su byla ir 6, 7 ir 8 dalyse nurodyti standartai.

6.   Prieš priimdama bet kokį šiame reglamente numatytą individualų sprendimą, ACER praneša visoms suinteresuotosioms šalims apie ketinimą priimti tą sprendimą ir nustato terminą, per kurį suinteresuotoji šalis gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.

7.   ACER individualiuose sprendimuose turi būti nurodytos priežastys, kuriomis remiantis jie yra priimti, siekiant suteikti galimybę pateikti skundą dėl esmės.

8.   Individualiais sprendimais suinteresuotosios šalys informuojamos apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal šį reglamentą.

15 straipsnis

Elektros energijos ir gamtinių dujų sektorių stebėsena ir ataskaitos

1.   Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant reguliavimo institucijas, ir nedarant poveikio konkurencijos institucijų kompetencijai, ACER stebi elektros energijos ir gamtinių dujų didmenines ir mažmenines rinkas, visų pirma elektros energijos ir gamtinių dujų mažmenines kainas, atitikimą Direktyvoje (ES) 2019/944 ir Direktyvoje 2009/73/EB nustatytoms vartotojų teisėms, rinkos pokyčių poveikį namų ūkio vartotojams, prieigą prie tinklų, įskaitant prieigą prie iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pagamintos elektros energijos, pažangą jungčių diegimo srityje, potencialias kliūtis tarpvalstybinei prekybai, reguliavimo kliūtis naujiems rinkos dalyviams ir mažesnėms įmonėms, įskaitant piliečių energijos bendruomenes, valstybės įsikišimo priemones, neleidžiančias kainoms atspindėti faktinio trūkumo, kaip antai nustatytąsias Reglamento (ES) 2019/943 10 straipsnio 4 dalyje, valstybių narių veiksmus elektros energijos tiekimo saugumo srityje, grindžiamus to reglamento 23 straipsnyje nurodyto Europos išteklių adekvatumo vertinimo, visų pirma atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2019/941 17 straipsnyje nurodytą ex post vertinimą, rezultatais.

2.   ACER kasmet skelbia 1 dalyje nurodytos stebėsenos rezultatų ataskaitą. Toje ataskaitoje ji nurodo visas kliūtis, trukdančias baigti kurti elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkas.

3.   Skelbdama savo metinę ataskaitą, ACER gali pateikti Europos Parlamentui ir Komisijai nuomonę apie galimas priemones siekiant pašalinti 2 dalyje nurodytas kliūtis.

4.   ACER pagal Reglamento (ES) 2019/943 18 straipsnio 9 dalį parengia geriausios praktikos perdavimo ir skirstymo tarifų metodikos srityje ataskaitą.

II skyrius

ACER organizavimas

16 straipsnis

Teisinis statusas

1.   ACER yra juridinio asmens statusą turintis Sąjungos organas.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje ACER naudojasi plačiausiu teisnumu, kuris juridiniams asmenims suteikiamas pagal nacionalinę teisę. Visų pirma ji turi galėti įsigyti kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą arba disponuoti juo ir būti teismo proceso šalimi.

3.   ACER atstovauja jos direktorius.

4.   ACER būstinė yra Liublianoje (Slovėnija).

17 straipsnis

Administracinė ir valdymo struktūra

ACER sudaro:

a)

Administracinė valdyba, kuri vykdo 19 straipsnyje nustatytas užduotis;

b)

Reguliuotojų valdyba, kuri vykdo 22 straipsnyje nustatytas užduotis;

c)

direktorius, kuris vykdo 24 straipsnyje nustatytas užduotis, ir

d)

Apeliacinė taryba, kuri vykdo 28 straipsnyje nustatytas užduotis.

18 straipsnis

Administracinės valdybos sudėtis

1.   Administracinę valdybą sudaro devyni nariai. Kiekvienas narys turi pakaitinį narį. Komisija skiria du narius ir jų pakaitinius narius, Europos Parlamentas skiria du narius ir jų pakaitinius narius, o Taryba – penkis narius ir jų pakaitinius narius. Europos Parlamento narys negali būti Administracinės valdybos nariu. Administracinės valdybos narys negali būti Reguliuotojų valdybos nariu.

2.   Administracinės valdybos narių ir jų pakaitinių narių kadencija yra ketveri metai; ji gali būti pratęsta vieną kartą. Pirmajai kadencijai pusė Administracinės valdybos narių ir jų pakaitinių narių skiriami šešeriems metams.

3.   Administracinė valdyba dviejų trečdalių narių balsų dauguma iš savo narių išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra dveji metai; ji gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija baigiasi, kai jie nebėra Administracinės valdybos nariai.

4.   Administracinės valdybos posėdžius sušaukia jos pirmininkas. Reguliuotojų valdybos pirmininkas arba Reguliuotojų valdybos paskirtas narys ir direktorius dalyvauja svarstymuose neturėdamas balsavimo teisės, nebent Administracinė valdyba nuspręstų kitaip dėl direktoriaus dalyvavimo. Administracinė valdyba į eilinius posėdžius susirenka ne rečiau kaip du kartus per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu. Administracinė valdyba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Administracinės valdybos nariams pagal jos darbo tvarkos taisykles gali padėti patarėjai arba ekspertai. ACER teikia Administracinei valdybai sekretoriato paslaugas.

5.   Administracinė valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip. Kiekvienas administracinės valdybos narys ar pakaitinis narys turi vieną balsą.

6.   Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma:

a)

balsavimo tvarka, visų pirma sąlygos, kurių pagrindu vienas narys gali veikti kito nario vardu, taip pat, atitinkamais atvejais, kvorumą reglamentuojančios taisyklės ir

b)

Tarybos skiriamų Administracinės valdybos narių atnaujinimui taikoma rotacijos tvarka, siekiant ilgainiui užtikrinti subalansuotą valstybių narių dalyvavimą.

7.   Nedarant poveikio Komisijos paskirtų narių vaidmeniui, Administracinės valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, ir nesiekia gauti Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jų nevykdo. Tuo tikslu jie pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jie neturi jokių interesų, kurie galėtų būti laikomi darančiais poveikį jų nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių arba netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi darančiais poveikį jų nepriklausomumui. ACER tas deklaracijas kasmet skelbia viešai.

19 straipsnis

Administracinės valdybos funkcijos

1.   Administracinė valdyba:

a)

pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba ir gavusi jos pritariamąją nuomonę pagal 22 straipsnio 5 dalies c punktą, skiria direktorių pagal 23 straipsnio 2 dalį ir atitinkamais atvejais pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

b)

oficialiai skiria Reguliuotojų valdybos narius, paskirtus pagal 21 straipsnio 1 dalį;

c)

oficialiai skiria Apeliacinės tarybos narius pagal 25 straipsnio 2 dalį;

d)

užtikrina, kad ACER pasiektų savo tikslą ir vykdytų užduotis, kurios jai pavestas pagal šį reglamentą;

e)

dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma priima 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą programavimo dokumentą ir, jei taikytina, jį iš dalies pakeičia pagal 20 straipsnio 3 dalį;

f)

dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma priima ACER metinį biudžetą ir vykdo kitas biudžetines funkcijas pagal 31–35 straipsnius;

g)

gavusi Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar priimti palikimus, dovanas ar dotacijas iš kitų Sąjungos šaltinių, arba savanoriškus valstybių narių ar reguliavimo institucijų įnašus. Nuomonėje, kurią Administracinė valdyba pateikė pagal 35 straipsnio 4 dalį, aiškiai sprendžiami šioje dalyje nustatytų finansavimo šaltinių klausimai;

h)

pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba, naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines priemones direktoriui. Be to, vadovaudamasi 2 dalimi, ji ACER darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai suteikti pagal Tarnybos nuostatus, o tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, – pagal Įdarbinimo sąlygas;

i)

pagal 39 straipsnio 2 dalį parengia ACER įgyvendinimo taisykles, kuriomis įgyvendinami Tarnybos nuostatai ir Įdarbinimo sąlygos pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį;

j)

pagal 41 straipsnį priima praktines priemones dėl teisės susipažinti su ACER dokumentais;

k)

tvirtina ir skelbia metinę ACER veiklos ataskaitą remiantis 24 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytu metinės ataskaitos projektu ir ne vėliau kaip kiekvienų metų liepos 1 d. pateikia tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Metinėje ACER veiklos ataskaitoje yra atskiras skyrius, skirtas ACER reguliavimo veiklai per tuos metus, kurį tvirtina Reguliuotojų valdyba;

l)

priima ir skelbia savo darbo tvarkos taisykles;

m)

pagal 36 straipsnį priima ACER taikomas finansines taisykles;

n)

atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

o)

tvirtina su savo nariais ir Apeliacinės tarybos nariais susijusių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

p)

tvirtina ir reguliariai atnaujina 41 straipsnyje nurodytus komunikacijos ir sklaidos planus;

q)

vadovaudamasi Tarnybos nuostatais ir Įdarbinimo sąlygomis skiria apskaitos pareigūną, kuris eidamas savo pareigas turi būti visiškai nepriklausomas;

r)

vykdo tinkamą tolesnę veiklą, susijusią su išvadomis bei rekomendacijomis, parengtomis pagal vidaus ar išorės audito ataskaitas ir vertinimus, taip pat parengtomis atsižvelgiant į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vykdomus tyrimus;

s)

leidžia pagal 43 straipsnį sudaryti darbo susitarimus;

t)

remdamasi direktoriaus pasiūlymu pagal 24 straipsnio 1 dalies b punktą ir pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba bei gavusi jos pritariamąją nuomonę pagal 22 straipsnio 5 dalies f punktą, tvirtina ir skelbia darbo tvarkos taisykles, nurodytas 14 straipsnio 5 dalyje.

2.   Administracinė valdyba pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį priima sprendimą, grindžiamą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai deleguojami direktoriui ir nustatomos sąlygos, kuriomis toks įgaliojimų delegavimas gali būti sustabdytas. Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perdeleguoti.

3.   Jei tai būtina dėl susiklosčiusių išimtinių aplinkybių, Administracinė valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą direktoriui ir direktoriaus perdeleguotus įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba juos deleguoti vienam iš jos narių arba kitam darbuotojui nei direktorius. Išimtinės aplinkybės turi būti griežtai susijusios tik su administraciniais, biudžeto ar valdymo klausimais ir jomis negali būti daromas poveikis visiškam direktoriaus nepriklausomumui vykdant savo užduotis pagal 24 straipsnio 1 dalies c punktą.

20 straipsnis

Metinis ir daugiametis programavimas

1.   Direktorius kasmet parengia programavimo dokumento, kuris apima metinį ir daugiametį programavimą, projektą ir pateikia programavimo dokumento projektą Administracinei valdybai ir Reguliuotojų valdybai.

Administracinė valdyba, gavusi Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę, patvirtina programavimo dokumento projektą ir ne vėliau kaip sausio 31 d. pateikia programavimo dokumento projektą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Programavimo dokumento projektas turi atitikti preliminarų sąmatos projektą, sudarytą pagal 33 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.

Administracinė valdyba patvirtina programavimo dokumentą, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gavusi Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę ir po to, kai direktorius jį pristato Europos Parlamentui. Administracinė valdyba ne vėliau kaip gruodžio 31 d. pateikia programavimo dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Programavimo dokumentas patvirtinimas nedarant poveikio metinei biudžeto sudarymo procedūrai ir skelbiamas viešai.

Programavimo dokumentas tampa galutiniu po bendrojo biudžeto galutinio patvirtinimo ir prireikus atitinkamai koreguojamas.

2.   Programavimo dokumente pateiktuose metinio programavimo nuostatuose nurodomi išsamūs tikslai ir tikėtini rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Laikantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principų, juose taip pat apibūdinami finansuotini veiksmai ir nurodomi kiekvienam veiksmui skirti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, įskaitant nuorodą į ACER darbo grupes, kurioms pavesta prisidėti rengiant atitinkamus dokumentus. Metinis programavimas turi derėti su 4 dalyje nurodytu daugiamečiu programavimu. Jame aiškiai nurodomos užduotys, kurios papildomai įrašytos, pakeistos arba panaikintos, palyginti su ankstesniais finansiniais metais.

3.   Kai ACER pavedama nauja užduotis, Administracinė valdyba iš dalies pakeičia patvirtintą programavimo dokumentą.

Bet toks esminis programavimo dokumento dalinis pakeitimas tvirtinamas laikantis tokios pat tvarkos, kokia nustatyta pirminiam programavimo dokumentui. Administracinė valdyba įgaliojimus atlikti neesminius programavimo dokumento dalinius pakeitimus gali deleguoti direktoriui.

4.   Programavimo dokumente pateiktuose daugiamečio programavimo nuostatuose išdėstomi bendrieji strateginio programavimo nuostatai, įskaitant tikslus, tikėtinus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Juose taip pat išdėstomi išteklių programavimo, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, nuostatai.

Išteklių programavimo nuostatai atnaujinami kasmet. Strateginio programavimo nuostatai prireikus atnaujinami, visų pirma, jei reikia imtis veiksmų dėl 45 straipsnyje nurodyto vertinimo išvadų.

21 straipsnis

Reguliuotojų valdybos sudėtis

1.   Reguliuotojų valdybą sudaro:

a)

reguliavimo institucijų vyresniųjų pareigūnų lygio atstovai, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos (ES) 2019/944 57 straipsnio 1 dalyje, ir po vieną pakaitinį narį iš tose institucijose dirbančių vyresniųjų pareigūnų, kuriuos abu skiria reguliavimo institucija;

b)

vienas balsavimo teisės neturintis Komisijos atstovas.

Reguliuotojų valdybos nariu gali būti tik vienas reguliavimo institucijos atstovas iš kiekvienos valstybės narės.

2.   Reguliuotojų valdyba iš savo narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jei pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, jį pakeičia pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra dveji su puse metų ir ji gali būti pratęsta. Tačiau bet kuriuo atveju pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija baigiasi, kai jie nebėra Reguliuotojų valdybos nariai.

22 straipsnis

Reguliuotojų valdybos funkcijos

1.   Reguliuotojų valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma; kiekvienas narys turi vieną balsą.

2.   Reguliuotojų valdyba priima ir paskelbia savo darbo tvarkos taisykles, kuriose išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, visų pirma sąlygos, pagal kurias vienas narys gali veikti kito nario vardu, taip pat, atitinkamais atvejais, kvorumą reglamentuojančios taisyklės. Darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatyti specialūs darbo metodai su regioninio bendradarbiavimo iniciatyvomis susijusiems klausimams svarstyti.

3.   Vykdydama šiuo reglamentu jai pavestas užduotis ir nedarant poveikio savo narių teisei veikti jų atitinkamos reguliavimo institucijos vardu, Reguliuotojų valdyba veikia nepriklausomai ir nesiekia gauti arba vykdyti valstybių narių vyriausybių, Komisijos arba kito viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

4.   ACER teikia Reguliuotojų valdybai sekretoriato paslaugas.

5.   Reguliuotojų valdyba:

a)

teikia direktoriui nuomones ir, kai tinkama, pastabas dėl direktoriaus pasiūlymų dėl nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų projektų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje, 4–8 straipsniuose, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 10 straipsnyje, 11 straipsnio c punkte, 13 straipsnyje, 15 straipsnio 4 dalyje, 30 ir 43 straipsniuose, kurie svarstomi siekiant juos priimti, teksto bei siūlo to teksto dalinius pakeitimus;

b)

pagal savo kompetenciją teikia direktoriui gaires, susijusias su jo užduočių vykdymu, išskyrus ACER užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, ir teikia gaires ACER darbo grupėms, įsteigtoms pagal 30 straipsnį;

c)

teikia Administracinei valdybai nuomonę apie kandidatą užimti direktoriaus pareigas pagal 19 straipsnio 1 dalies a punktą ir 23 straipsnio 2 dalį;

d)

tvirtina programavimo dokumentą pagal 20 straipsnio 1 dalį;

e)

tvirtina atskirą su reguliavimo veikla susijusį metinės ataskaitos skyrių pagal 19 straipsnio 1 dalies k punktą ir 24 straipsnio 1 dalies i punktą;

f)

teikia Administracinei valdybai nuomonę dėl darbo tvarkos taisyklių pagal 14 straipsnio 5 dalį ir 30 straipsnio 3 dalį;

g)

teikia nuomonę Administracinei valdybai dėl 41 straipsnyje nurodytų komunikacijos ir sklaidos planų;

h)

teikia nuomonę Administracinei valdybai dėl 43 straipsnyje nurodytų santykių su trečiosiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis darbo tvarkos taisyklių.

6.   Europos Parlamentas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki posėdžio pradžios informuojamas apie būsimų Reguliuotojų valdybos posėdžių darbotvarkės projektą. Per dvi savaites po to posėdžio dienos protokolo projektas išsiunčiamas Europos Parlamentui. Europos Parlamentas, visiškai gerbdamas jo nepriklausomybę, gali pasikviesti Reguliuotojų valdybos pirmininką arba pirmininko pavaduotoją padaryti pareiškimą kompetentingame komitete ir atsakyti į to komiteto narių klausimus.

23 straipsnis

Direktorius

1.   ACER vadovauja direktorius, kuris veikia vadovaudamasis 22 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytomis gairėmis ir, šiame reglamente numatytais atvejais, atsižvelgdamas į Reguliuotojų valdybos nuomones. Nedarant poveikio Administracinės valdybos ir Reguliuotojų valdybos atitinkamiems vaidmenims, susijusiems su direktoriaus vykdomomis užduotimis, direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės, Sąjungos institucijų ar jokio kito viešojo ar privataus subjekto ar asmens nurodymų. Direktorius atsiskaito Administracinei valdybai administraciniais, biudžeto ir valdymo klausimais, bet išlieka visiškai nepriklausomas vykdydamas savo užduotis pagal 24 straipsnio 1 dalies c punktą. Direktorius gali dalyvauti Administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

2.   Direktorių skiria Administracinė valdyba, gavusi Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę, atsižvelgdama į nuopelnus, gebėjimus ir energetikos sektoriui svarbią patirtį, bent iš trijų Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų pagal atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Prieš paskyrimą Administracinės valdybos atrinktas kandidatas pakviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių pateiktus klausimus. Sudarant sutartį su direktoriumi, ACER atstovauja Administracinės valdybos pirmininkas.

3.   Direktoriaus kadencija yra penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos likus devyniems mėnesiams, Komisija pradeda vertinimą. Atlikdama vertinimą Komisija visų pirma nagrinėja:

a)

direktoriaus darbą;

b)

ACER pareigas ir reikalavimus kitiems metais.

4.   Administracinė valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba ir kuo labiau atsižvelgdama į Reguliuotojų valdybos vertinimą ir nuomonę, ir tik tais atvejais, kai tai gali būti pateisinama remiantis ACER pareigomis ir reikalavimais, gali vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pratęsto laikotarpio pabaigoje negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

5.   Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti direktoriaus kadenciją. Likus vienam mėnesiui iki direktoriaus kadencijos pratęsimo, jis gali būti pakviestas padaryti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į to komiteto narių pateiktus klausimus.

6.   Jei direktoriaus kadencija nepratęsiama, jis toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas jį pakeisiantis direktorius.

7.   Direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik Administracinės valdybos sprendimu, gavus Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę. Administracinė valdyba tą sprendimą priima dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma.

8.   Europos Parlamentas ir Taryba gali prašyti direktoriaus pateikti ataskaitą apie pareigų vykdymą. Europos Parlamentas taip pat gali pakviesti direktorių padaryti pareiškimą kompetentingame komitete ir atsakyti į to komiteto narių klausimus.

24 straipsnis

Direktoriaus užduotys

1.   Direktorius:

a)

yra teisinis ACER atstovas ir atsako už kasdienį jos valdymą;

b)

rengia Administracinės valdybos darbą, dalyvauja Administracinės valdybos darbe neturėdamas balsavimo teisės ir atsako už Administracinės valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c)

rengia nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, dėl jų konsultuojasi ir juos priima bei skelbia;

d)

atsako už ACER metinės darbo programos įgyvendinimą vadovaujantis Reguliuotojų valdybos gairėmis, o administracinę kontrolę vykdo Administracinė valdyba;

e)

imasi visų reikiamų priemonių, visų pirma tvirtina vidaus administracinės tvarkos taisykles ir skelbia pranešimus, siekdamas užtikrinti, kad ACER veiksmai atitiktų šį reglamentą;

f)

kiekvienais metais rengia ACER kitų metų darbo programos projektą ir, projektą patvirtinus Administracinei valdybai, ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia jį Reguliuotojų valdybai, Europos Parlamentui ir Komisijai;

g)

atsako už programavimo dokumento įgyvendinimą ir ataskaitų Administracinei valdybai apie jo įgyvendinimą teikimą;

h)

pagal 33 straipsnio 1 dalį parengia ACER preliminarų sąmatos projektą ir pagal 34 ir 35 straipsnius vykdo ACER biudžetą;

i)

kiekvienais metais parengia ir Administracinei valdybai teikia metinės ataskaitos projektą, kuriame yra atskiras skyrius, skirtas ACER reguliavimo veiklai, ir skyrius, skirtas finansiniams bei administraciniams reikalams;

j)

rengia veiksmų planą, kuris grindžiamas vidaus ar išorės audito ataskaitomis ir vertinimais, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadomis, ir rengia pažangos ataskaitas, kurios du kartus per metus siunčiamos Komisijai, bei reguliariai teikia pažangos ataskaitas Administracinei valdybai;

k)

sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau darbuotojų, kad ACER užduotys būtų atliekamos efektyviai ir veiksmingai.

Pirmos pastraipos k punkto tikslais, prieš priimdamas sprendimą įsteigti vietos skyrių, direktorius paprašo atitinkamų valstybių narių, įskaitant valstybę narę, kurioje yra ACER būstinė, nuomonės, ir turi gauti išankstinį Komisijos ir Administracinės valdybos sutikimą. Sprendimas grindžiamas tinkama sąnaudų ir naudos analize ir jame nurodoma veiklos, kuri turi būti vykdoma tame vietos skyriuje, sritis taip, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų ir ACER administracinių funkcijų dubliavimosi.

2.   Šio straipsnio 1 dalies c punkto tikslais 3 straipsnio 1 dalyje, 4–8 straipsniuose, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 10 straipsnyje, 11 straipsnio c punkte, 13 straipsnyje, 15 straipsnio 4 dalyje, 30 ir 43 straipsniuose nurodytos nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai priimami tik gavus pritariamąją Reguliuotojų valdybos nuomonę.

Prieš pateikiant nuomonių, rekomendacijų ar sprendimų projektus balsavimui Reguliuotojų valdyboje, direktorius pateikia atitinkamai darbo grupei pasiūlymus dėl nuomonių, rekomendacijų ar sprendimų projektų konsultavimosi tikslais pakankamai iš anksto.

Direktorius:

a)

atsižvelgia į Reguliuotojų valdybos pastabas ir dalinius pakeitimus ir iš naujo pateikia persvarstytą nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo projektą Reguliuotojų valdybai, kad ši pateiktų pritariamąją nuomonę;

b)

jei nesutinka su Reguliuotojų valdybos pateiktais dalinius pakeitimais, direktorius gali atsiimti pateiktus nuomonių, rekomendacijų ar sprendimų projektus, su sąlyga, kad jis raštu pateikia tinkamai pagrįstą paaiškinimą.

Atsiėmęs nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo projektą, direktorius gali pateikti naują nuomonės, rekomendacijos arba sprendimo projektą, laikydamasis 22 straipsnio 5 dalies a punkte ir šios dalies antroje pastraipoje nustatytos procedūros. Šios dalies trečios pastraipos a punkto tikslais, jei direktorius nukrypsta nuo gautų Reguliuotojų valdybos pateiktų pastabų ir dalinių pakeitimų arba juos atmeta, jis taip pat raštu pateikia tinkamai pagrįstą paaiškinimą.

Jeigu Reguliuotojų valdyba nepateikia pritariamosios nuomonės dėl iš naujo pateikto nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo projekto teksto dėl to, kad naujai pateiktame tekste nebuvo tinkamai atsižvelgta į jos pastabas ir dalinius pakeitimus, direktorius gali dar kartą koreguoti nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo projekto tekstą atsižvelgdamas į Reguliuotojų valdybos pasiūlytus dalinius pakeitimus ir pastabas, kad gautų jos pritariamąją nuomonę, neprivalėdamas dar kartą konsultuotis su atitinkama darbo grupe arba raštu nurodyti papildomas priežastis.

25 straipsnis

Apeliacinės tarybos įsteigimas ir sudėtis

1.   ACER įsteigia Apeliacinę tarybą.

2.   Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, atrinkti iš reguliavimo institucijų, konkurencijos institucijų arba kitų Sąjungos ar nacionalinių institucijų dabartinių arba buvusių vyresniųjų pareigūnų, turinčių reikalingos patirties energetikos sektoriuje. Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką.

Komisijai pasiūlius ir pasibaigus viešam kvietimui dalyvauti konkurse, Apeliacinės tarybos narius oficialiai skiria Administracinė valdyba, pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba.

3.   Apeliacinė taryba priima ir skelbia savo darbo tvarkos taisykles. Tose taisyklėse išsamiai nustatoma Apeliacinės tarybos organizavimą ir veikimą reglamentuojanti tvarka ir taisyklės, taikomos Tarybai teikiamoms apeliacijoms pagal 28 straipsnį. Apeliacinė taryba praneša Komisijai apie savo darbo tvarkos taisyklių projektą ir apie visus esminius tų taisyklių pakeitimus. Komisija gali pateikti nuomonę apie tas taisykles per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos.

ACER biudžete skiriama atskira biudžeto eilutė Apeliacinės tarybos registrui finansuoti.

4.   Apeliacinės tarybos sprendimai priimami ne mažiau kaip keturių iš šešių narių balsų dauguma. Apeliacinė taryba sušaukiama, kai to reikia.

26 straipsnis

Apeliacinės tarybos nariai

1.   Apeliacinės tarybos narių kadencija yra penkeri metai. Ta kadencija gali būti vieną kartą pratęsta.

2.   Apeliacinės tarybos nariai sprendimus priima nepriklausomai. Jie neprivalo vykdyti jokių nurodymų. Jie negali užimti kitų pareigų ACER, jos Administracinėje valdyboje, jos Reguliuotojų valdyboje ar bet kurioje iš jos darbo grupių. Apeliacinės tarybos narys negali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo kadencijai, nebent jis būtų pripažintas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, o Administracinė valdyba, pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba tuo tikslu būtų priėmusi sprendimą.

27 straipsnis

Pašalinimas ir prieštaravimas Apeliacinėje taryboje

1.   Apeliacinės tarybos nariai negali dalyvauti nagrinėjant skundą, jei jie turi asmeninių interesų, anksčiau atstovavo vienai iš proceso šalių arba dalyvavo priimant sprendimą, dėl kurio pateiktas skundas.

2.   Jei dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų priežasčių ar kurios nors kitos priežasties Apeliacinės tarybos narys mano, kad kitas narys neturėtų dalyvauti nagrinėjant skundą, jis apie tai informuoja Apeliacinę tarybą. Bet kuri iš apeliacinio proceso šalių gali pareikšti prieštaravimą dėl Apeliacinės tarybos nario dalyvavimo procese, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba įtarusi Apeliacinės tarybos narį šališkumu. Toks prieštaravimas yra nepriimtinas, jei jis grindžiamas nario pilietybe, arba jei žinodama apie prieštaravimo priežastį, prieštaravimą pareiškusi apeliacinio proceso šalis vis tiek ėmėsi procesinio veiksmo apeliaciniame procese, išskyrus prieštaravimą dėl Apeliacinės tarybos sudėties.

3.   Apeliacinė taryba, nedalyvaujant atitinkamam jos nariui, priima sprendimą dėl veiksmų 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais. Siekiant priimti tą sprendimą, atitinkamas narys Apeliacinėje taryboje pakeičiamas jo pakaitiniu nariu. Jei pakaitinis narys patenka į panašią padėtį kaip ir narys, pirmininkas skiria pavaduojantį narį, atrinktą iš kitų pakaitinių narių.

4.   Apeliacinės tarybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir atsižvelgiant į visuomenės interesą. Tuo tikslu jie pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jie neturi jokių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui, arba nurodo bet kokius tiesioginius ar netiesioginius interesus, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui. Tos deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.

28 straipsnis

Sprendimai, dėl kurių gali būti teikiami skundai

1.   Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant reguliavimo institucijas, gali pateikti skundą dėl 2 straipsnio d punkte nurodyto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu.

2.   Skundas apima ir jo pagrindimą ir jis ACER pateikiamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą atitinkamam asmeniui dienos arba, jei tai nebuvo padaryta, per du mėnesius nuo tos dienos, kai ACER paskelbė savo sprendimą. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl skundo per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo.

3.   Sprendimo vykdymas negali būti sustabdytas dėl pagal 1 dalį pateikto skundo. Tačiau jei Apeliacinė taryba mano, kad to reikia dėl susiklosčiusių aplinkybių, ji gali laikinai sustabdyti ginčytino sprendimo taikymą.

4.   Jei skundas yra priimtinas, Apeliacinė taryba tiria, ar jis yra tinkamai pagrįstas. Nagrinėdama skundą, kiekvieną kartą, kai to reikia, ji kviečia apeliacinio proceso šalis per nustatytus terminus pateikti pastabas dėl jos pačios arba dėl kitų apeliacinio proceso šalių pateiktų pranešimų. Apeliacinio proceso šalys turi teisę pateikti paaiškinimus žodžiu.

5.   Apeliacinė taryba gali patvirtinti sprendimą arba perduoti bylą kompetentingam ACER padaliniui. Pastarajam Apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas.

6.   ACER skelbia Apeliacinės tarybos priimtus sprendimus.

29 straipsnis

Ieškinių pareiškimas Teisingumo Teisme

Ieškiniai dėl pagal šį reglamentą priimto ACER sprendimo panaikinimo ar ieškiniai dėl to, kad ji nesiėmė veiksmų per taikomus terminus, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme gali būti pareiškiami tik užbaigus 28 straipsnyje nurodytą skundų nagrinėjimo procedūrą. ACER imasi visų būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimams vykdyti.

30 straipsnis

Darbo grupės

1.   Kai tikslinga ir visų pirma tais atvejais, kai reikia padėti direktoriui ir Reguliuotojų valdybai atlikti su reguliavimo klausimais susijusį darbą ir siekiant parengti 3 straipsnio 1 dalyje, 4–8 straipsniuose, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 10 straipsnyje, 11 straipsnio c punkte, 13 straipsnyje, 15 straipsnio 4 dalyje, 30 ir 43 straipsniuose nurodytas nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, Administracinė valdyba steigia arba panaikina darbo grupes, remdamasi bendru direktoriaus ir Reguliuotojų valdybos pasiūlymu.

Darbo grupei įsteigti arba panaikinti turi būti gauta pritariamoji Reguliuotojų valdybos nuomonė.

2.   Darbo grupes sudaro ekspertai iš ACER ir reguliavimo institucijų darbuotojų. Darbo grupių veikloje gali dalyvauti Komisijos ekspertai. ACER neatsako už dalyvavimo ACER darbo grupėse išlaidas, kurias patiria iš reguliavimo institucijų darbuotojų atrinkti ekspertai. Darbo grupės atsižvelgia į kitų atitinkamų nacionalinių institucijų ekspertų nuomonę klausimais, kuriais tos institucijos turi kompetenciją.

3.   Administracinė valdyba, remdamasi direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Reguliuotojų valdyba bei gavusi jos pritariamąją nuomonę, tvirtina ir skelbia darbo grupių veiklą reglamentuojančias vidaus darbo tvarkos taisykles.

4.   ACER darbo grupės vykdo pagal 20 straipsnį priimtame programavimo dokumente joms priskirtą veiklą ir bet kokią Reguliuotojų valdybos ir direktoriaus joms pagal šį reglamentą priskirtą veiklą.

III skyrius

Biudžeto sudarymas ir struktūra

31 straipsnis

Biudžeto struktūra

1.   Nedarant poveikio kitų išteklių galimybei, ACER pajamas sudaro:

a)

Sąjungos įnašas;

b)

pagal 32 straipsnį ACER mokami mokesčiai;

c)

visi valstybių narių arba reguliavimo institucijų savanoriški įnašai pagal 19 straipsnio 1 dalies g punktą;

d)

palikimai, dovanos ar dotacijos pagal 19 straipsnio 1 dalies g punktą.

2.   ACER išlaidas sudaro personalo, administracinės, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

3.   ACER pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

4.   Visos ACER pajamos ir išlaidos turi būti numatomos kiekvieniems finansiniams metams, atitinkantiems kalendorinius metus, ir yra įtraukiamos į jos biudžetą.

5.   ACER gaunamos pajamos neturi kelti pavojaus jos neutralumui, nepriklausomumui ar objektyvumui.

32 straipsnis

Mokesčiai

1.   ACER mokami mokesčiai už:

a)

teikiamus prašymus dėl išimties taikymo pagal šio reglamento 10 straipsnį ir dėl sprendimų dėl ACER sąnaudų paskirstymo tarpvalstybiniu mastu pagal Reglamento (ES) Nr. 347/2013 12 straipsnį;

b)

rinkos dalyvių ar jų vardu veikiančių subjektų pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnį teikiamos informacijos rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę.

2.   1 dalyje nurodytus mokesčius ir jų mokėjimo būdą nustato Komisija, atlikusi viešas konsultacijas ir pasikonsultavusi su Administracine valdyba bei Reguliuotojų valdyba. Mokesčiai turi būti proporcingi atitinkamų paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviu būdu, išlaidoms ir pakankami šioms išlaidoms padengti. Tie mokesčiai nustatomi tokio dydžio, kad būtų užtikrinta, kad jie nebūtų diskriminaciniai ir kad jais būtų išvengta nereikalingos finansinės ar administracinės naštos rinkos dalyviams ar jų vardu veikiantiems subjektams.

Komisija reguliariai peržiūri tų mokesčių dydį remdamasi atliktu vertinimu ir, jei reikia, pakoreguoja tų mokesčių dydį bei jų mokėjimo būdą.

33 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienas metais direktorius sudaro preliminarų sąmatos projektą, apimantį veiklos išlaidas ir ateinančiais finansiniais metais numatomą darbo programą, ir tą preliminarų sąmatos projektą kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia Administracinei valdybai.

2.   Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, numatytais 20 straipsnio 1 dalyje nurodytame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, kurie yra būtini tiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti.

3.   Kiekvienais metais Administracinė valdyba pagal direktoriaus parengtą preliminarų sąmatos projektą priima preliminarios ateinančių finansinių metų ACER pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

4.   Tą preliminarų sąmatos projektą, apimantį ir personalo plano projektą, Administracinė valdyba pateikia Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, direktoriaus parengtas projektas pateikiamas Reguliuotojų valdybai, kuri gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl projekto.

5.   Komisija pateikia 3 dalyje nurodytą sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

6.   Remdamasi sąmatos projektu Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia išlaidų, kurios, jos manymu, reikalingos pagal personalo planą, sąmatą ir dotacijos, kuri bus mokama iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 313–316 straipsnius, sumą.

7.   Taryba, veikdama kaip biudžeto valdymo institucija, tvirtina ACER personalo planą.

8.   ACER biudžetą priima Administracinė valdyba. Jis tampa galutiniu, kai priimamas galutinis Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

9.   Bet kokie biudžeto, įskaitant etatų planą, pakeitimai tvirtinami ta pačia tvarka.

10.   Komisija ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d. įvertina, ar ACER turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai leidžia jai vykdyti savo funkcijas pagal šį reglamentą, t. y. siekti sukurti visiems Sąjungos vartotojams naudingą elektros energijos vidaus rinką ir prisidėti prie energetinio saugumo užtikrinimo.

11.   Administracinė valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie ketinimą įgyvendinti bet kurį projektą, kuris gali turėti didelės reikšmės ACER biudžeto finansavimui, ypač apie visus su nuosavybe susijusius projektus. Administracinė valdyba apie savo ketinimus taip pat praneša Komisijai. Jeigu bet kuri iš biudžeto valdymo institucijų ketina pateikti nuomonę, ji apie tai per dvi savaites nuo informacijos apie projektą gavimo dienos praneša ACER. Jeigu atsakymo nėra, ACER gali pradėti vykdyti numatytą projektą.

34 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.   Direktorius veikia kaip leidimus suteikiantis pareigūnas ir įgyvendina ACER biudžetą.

2.   Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip kovo 1 d. ACER apskaitos pareigūnas preliminarias finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams. Ne vėliau kaip ateinančių metų kovo 31 d. ACER apskaitos pareigūnas biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą taip pat pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Po to Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų preliminarias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (22) 245 straipsnį.

35 straipsnis

Finansinių ataskaitų pateikimas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas

1.   ACER apskaitos pareigūnas atitinkamų finansinių metų (N metų) preliminarias finansines ataskaitas pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams ne vėliau kaip ateinančių finansinių metų (N+1 metų) kovo 1 d.

2.   ACER N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams N+1 metų kovo 31 d.

Ne vėliau kaip N+1 metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas preliminarias ACER finansines ataskaitas pateikia Audito Rūmams. Komisija finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą taip pat pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Gavęs Audito Rūmų pastabas apie ACER N metų preliminarias finansines ataskaitas pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 246 straipsnio nuostatas, apskaitos pareigūnas savo atsakomybe parengia galutines tų metų ACER finansines ataskaitas. Direktorius jas pateikia Administracinei valdybai, kad ji pateiktų nuomonę.

4.   Administracinė valdyba pateikia nuomonę dėl N metų ACER galutinių finansinių ataskaitų.

5.   Ne vėliau kaip N+1 metų liepos 1 d., ACER apskaitos pareigūnas galutines finansines ataskaitas kartu su Administracinės valdybos nuomone pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

6.   Galutinės finansinės ataskaitos iki N+1 lapkričio 15 d. paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Ne vėliau kaip N+1 metų rugsėjo 30 d. direktorius pateikia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. To atsakymo kopiją direktorius taip pat pateikia Administracinei valdybai ir Komisijai.

8.   Europos Parlamentui paprašius, direktorius jam pateikia visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi sprendimo dėl N metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 109 straipsnio 3 dalį.

9.   Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N+2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad direktorius N finansinių metų biudžetą įvykdė.

36 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Administracinė valdyba patvirtina ACER taikomas finansines taisykles. Tos taisyklės gali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, jei to reikia atsižvelgiant į konkrečius ACER veiklos poreikius ir tik Komisijai iš anksto pritarus.

37 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Kad palengvintų kovą su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (23), ACER prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų (24) ir priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems ACER darbuotojams, naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną.

2.   Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš ACER dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   OLAF, laikydamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (25) nustatytų nuostatų ir procedūrų, gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos arba kitos neteisėtos veiklos, darančios poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atvejų, susijusių su ACER lėšomis finansuojama dotacija ar sutartimi.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių taikymui, į ACER bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijų susitarimus ir dotacijų sprendimus įtraukiamos nuostatos, kuriomis Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti auditą ir tyrimus, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.

IV skyrius

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

38 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai bei susitarimas dėl būstinės

1.   ACER ir jos darbuotojams taikomas prie ES sutarties ir SESV pridėtas Protokolas Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

2.   Susitarime dėl būstinės, kurį ACER sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl ACER įsikūrimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiojoje valstybėje narėje taikytinos ACER direktoriui, Administracinės valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. Tas susitarimas sudaromas gavus Administracinės valdybos sutikimą.

39 straipsnis

Darbuotojai

1.   Visiems ACER darbuotojams, įskaitant jos direktorių, taikomi Tarnybos nuostatai ir Įdarbinimo sąlygos bei bendrai Sąjungos institucijų priimtos tų Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

2.   Komisijai pritarus, Administracinė valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina atitinkamas įgyvendinimo taisykles.

3.   Personalo atžvilgiu ACER naudojasi įgaliojimais, kurie pagal Tarnybos nuostatus suteikiami paskyrimų tarnybai ir kurie pagal Įdarbinimo sąlygas suteikiami institucijai, turinčiai teisę sudaryti sutartis.

4.   Administracinė valdyba gali priimti nuostatas, leidžiančias ACER įdarbinti valstybių narių deleguotus nacionalinius ekspertus.

40 straipsnis

ACER atsakomybė

1.   ACER sutartinę atsakomybę reglamentuoja konkrečiai sutarčiai taikytina teisė.

Bet kokia Agentūros sudarytoje sutartyje nustatyta arbitražo išlyga priskiriama Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju ACER pagal valstybių narių teisės aktams būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė vykdydami savo pareigas.

3.   Ginčai, kylantys dėl 2 dalyje nurodytos žalos atlyginimo, priskiriami Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

4.   ACER darbuotojų asmeninę finansinę ir drausminę atsakomybę reglamentuoja ACER darbuotojams taikomos atitinkamos nuostatos.

41 straipsnis

Skaidrumas ir komunikacija

1.   ACER turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (26).

2.   Administracinė valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones.

3.   Dėl ACER pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba pareikštas ieškinys Teisingumo Teisme laikantis atitinkamai SESV 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4.   ACER vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 (27). Administracinė taryba nustato priemones, kuriomis ACER taiko Reglamentą (ES) 2018/1725, įskaitant priemones dėl ACER duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Tos priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

5.   ACER gali savo iniciatyva ir pagal savo kompetenciją vykdyti komunikacijos veiklą. Išteklių skyrimas komunikacijos veiklai neturi trukdyti veiksmingai vykdyti 3–13 straipsniuose nurodytų užduočių. Komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų Administracinės valdybos patvirtintų komunikacijos ir sklaidos planų.

42 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsauga

1.   ACER patvirtina saugumo taisykles, kurios prilygsta Komisijos saugumo taisyklėms, kuriomis užtikrinamas Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos saugumas, įskaitant keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, išdėstytas Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (28) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (29).

2.   ACER taip pat gali nuspręsti mutatis mutandis taikyti 1 dalyje nurodytus Komisijos sprendimus. ACER saugumo taisyklės, inter alia, turi apimti nuostatas dėl keitimosi Europos Sąjungos įslaptinta informacija ir neskelbtina neįslaptinta informacija, jos tvarkymo ir saugojimo.

43 straipsnis

Bendradarbiavimo susitarimai

1.   ACER veikloje gali dalyvauti trečiosios valstybės, kurios su Sąjunga yra sudariusios susitarimus ir kurios priėmė ir taiko atitinkamas Sąjungos teisės energetikos srities taisykles, įskaitant visų pirma taisykles dėl nepriklausomų reguliavimo institucijų, trečiųjų šalių prieigos prie infrastruktūros ir atsiejimo, prekybos energija ir sistemos eksploatavimo, vartotojų dalyvavimo ir apsaugos, taip pat atitinkamas taisykles, taikomas aplinkos ir konkurencijos srityse.

2.   Su sąlyga, kad tuo tikslu yra sudarytas Sąjungos ir trečiųjų valstybių susitarimas, kaip nurodyta 1 dalyje, ACER taip pat gali vykdyti savo užduotis pagal 3–13 straipsnius trečiųjų valstybių atžvilgiu, jei tos trečiosios valstybės priėmė ir taiko atitinkamas taisykles pagal 1 dalį ir įgaliojo ACER koordinuoti jų reguliavimo institucijų veiklą su valstybių narių reguliavimo institucijų veikla. Tik tokiais atvejais nuorodos į tarpvalstybinio pobūdžio klausimus siejamos su sienomis tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o ne su sienomis tarp dviejų valstybių narių.

3.   1 dalyje nurodytų susitarimų nuostatose nustatoma, visų pirma, tų valstybių dalyvavimo ACER veikloje tvarka, visų pirma tos veiklos pobūdis, apimtis ir procedūriniai aspektai, įskaitant su finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusias nuostatas.

4.   Administracinė valdyba, gavusi Reguliuotojų valdybos pritariamąją nuomonę, priima santykių su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis darbo tvarkos taisykles. Komisija užtikrina, kad ACER veiktų laikydamasi savo įgaliojimų ir esamos institucinės struktūros, sudarydama atitinkamus darbinius susitarimus su ACER direktoriumi.

44 straipsnis

Nuostatos dėl kalbų vartojimo

1.   ACER taikomos Tarybos reglamento Nr. 1 (30) nuostatos.

2.   Administracinė valdyba sprendžia dėl ACER kalbų vartojimo vidaus nuostatų.

3.   ACER veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

45 straipsnis

Vertinimas

1.   Komisija, padedama nepriklausomo išorės eksperto, ne vėliau kaip 2024 m. liepos 5 d., o vėliau – kas penkerius metus, atlieka ACER veiklos rezultatų vertinimą atsižvelgdama į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinimu visų pirma turi būti siekiama įvertinti poreikį pakeisti ACER įgaliojimus ir bet kokio tokio keitimo finansinius padarinius.

2.   Jei Komisija mano, kad ACER veikla yra nebepateisinama jos tikslų, įgaliojimų ir užduočių atžvilgiu, ji, deramai pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais ir Reguliuotojų valdyba, gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

3.   1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus, kartu su išvadomis, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir ACER Reguliuotojų valdybai. Vertinimo rezultatai skelbiami viešai.

4.   Komisija ne vėliau kaip 2025 m. spalio 31 d., o vėliau – kas penkerius metus, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje vertinamas šis reglamentas, visų pirma ACER užduotys, susijusios su individualiais sprendimais. Tame vertinime, kai tinkama, atsižvelgiama į vertinimo pagal Reglamento (ES) 2019/943 69 straipsnio 1 dalį rezultatus.

Prireikus, Komisija kartu su savo ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

46 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 713/2009 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

47 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 288, 2017 8 31, p. 91.

(2)  OL C 342, 2017 10 12, p. 79.

(3)  2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1).

(5)  Žr. I priedą.

(6)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

(7)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39).

(8)  2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (OL L 280, 2017 10 28, p. 1).

(9)  2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/941 dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(10)  2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 125).

(11)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

(12)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(13)  2012 m. liepos 19 d. bendras Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų.

(14)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(15)  1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1).

(16)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(17)  2009 m. gruodžio 7 d. Sprendimas, priimtas bendru valstybių narių vyriausybių atstovų susitarimu dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros buveinės vietos (OL L 322, 2009 12 9, p. 39).

(18)  2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 54).

(19)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, 2009 8 14, p. 36).

(20)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(21)  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

(22)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(23)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(24)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(25)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(26)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(27)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(28)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(29)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(30)  Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimais

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009 įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

(OL L 211, 2009 8 14, p. 1)

 

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009

Remiamasi tik Reglamento (ES) Nr. 347/2013 20 straipsnyje pateikta nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 713/2009 22 straipsnio 1 dalį.


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr 713/2009

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

4 straipsnis

2 straipsnis

5 straipsnis

3 straipsnis

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys bei 4 dalies pirma pastraipa

4 straipsnis

6 straipsnio 4 dalies antra – penkta pastraipos ir 5, 6 bei 9 dalys

5 straipsnis

7 ir 8 straipsniai

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipnsis

9 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnis

6 straipsnio 7 ir 8 dalys

11 straipsnis

12 straipsnis

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

13 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

2 straipsnis

16 straipsnis

3 straipsnis

17 straipsnis

12 straipsnis

18 straipsnis

13 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

14 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnis

14 straipsnio 3–6 dalys

22 straipsnio 1–4 dalys

15 straipsnis

22 straipsnio 5 ir 6 dalys

16 straipsnis

23 straipsnis

17 straipsnis

24 straipsnis

18 straipsnio 1 ir 2 dalys

25 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

19 straipsnio 6 dalis

25 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalis

26 straipsnis

18 straipsnio 4–7 dalys

27 straipsnis

19 straipsnio 1–5 ir 7 dalys

28 straipsnis

20 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

21 straipsnis

31 straipsnis

22 straipsnis

32 straipsnis

23 straipsnis

33 straipsnis

24 straipsnio 1 ir 2 dalys

34 straipsnis

24 straipsnio 3 dalis ir toliau einančios dalys

35 straipsnis

25 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

27 straipsnis

38 straipsnis

28 straipsnis

39 straipsnis

29 straipsnis

40 straipsnis

30 straipsnis

41 straipsnio 1–3 dalys

42 straipsnis

31 straipsnis

43 straipsnis

33 straipsnis

44 straipsnis

34 straipsnis

45 straipsnis

46 straipsnis

35 straipsnis

47 straipsnis


Top