Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0913

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/913 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 (leidimo turėtojas – „Bayer HealthCare AG“) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3887

OJ L 146, 5.6.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/913/oj

5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/913

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 (leidimo turėtojas – „Bayer HealthCare AG“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir jo atnaujinimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 163/2008 (2) lantano karbonato oktahidratą leista 10 metų naudoti kaip kačių pašarų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnį šio leidimo turėtojas pateikė prašymą dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo ir paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 29 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad priedas atitinka leidimo suteikimo sąlygas;

(5)

lantano karbonato oktahidrato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti atnaujintas leidimas naudoti minėtą priedą;

(6)

dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip pašarų priedą atnaujinimo pagal šio reglamento priede nustatytas sąlygas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą pašarų priedą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą (OL L 50, 2008 2 23, p. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (su šlapimu išsiskiriančio fosforo kiekio mažinimas)

4d1

„Bayer HealthCare AG“

Lantano karbonato oktahidratas

Priedo sudėtis:

Lantano karbonato oktahidrato preparatas

Ne mažiau kaip 85 % veikliosios medžiagos lantano karbonato oktahidrato.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lantano karbonato oktahidratas

La2(CO3)3*8H2O

CAS numeris: 6487-39-4

Analizės metodas  (1)

Karbonato kiekio pašarų priede nustatymas:

Bendrijos metodas (Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo O dalis)

Lantano kiekio pašarų priede ir pašaruose nustatymas:

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES)

Katės

1 500

7 500

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedai ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.

Priedo naudojimo taisyklėse nurodyti:

„nenaudoti pašaro kartu su dideliu kiekiu fosforo.“.

2029 m. birželio 25 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top