EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0888

2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/888, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/956 I priedo nuostatos dėl valstybių narių ir gamintojų stebėtinų ir teiktinų duomenų apie naujas sunkiąsias transporto priemones (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/1850

OJ L 142, 29.5.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/888/oj

29.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/43


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/888

2019 m. kovo 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/956 I priedo nuostatos dėl valstybių narių ir gamintojų stebėtinų ir teiktinų duomenų apie naujas sunkiąsias transporto priemones

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/956 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenų stebėsenos ir teikimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2018/956 I priedo A dalyje nurodyta, kokius duomenis apie naujas Sąjungoje pirmą kartą įregistruotas sunkiąsias transporto priemones valstybės narės turi stebėti ir teikti;

(2)

Reglamento (ES) 2018/956 I priedo B dalies 2 punkte nurodyta, kokius duomenis apie kiekvieną naują sunkiąją transporto priemonę turi stebėti ir teikti sunkiųjų transporto priemonių gamintojai;

(3)

nuo 2019 m. liepos 1 d. transporto priemonių gamintojai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 (2) ir jo įgyvendinimo priemones nustato ir deklaruoja papildomus duomenis apie naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir degalų sąnaudas. Siekiant veiksmingai įgyvendinti teisės aktus, susijusius su sunkiųjų transporto priemonių išmetamu CO2 kiekiu, svarbu užtikrinti, kad duomenys, susiję su Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko konfigūracija, ilgalaike jo raida ir galimu poveikiu CO2 išmetimui, būtų renkami kompleksiškai, skaidriai ir tinkamai. Todėl sunkiųjų transporto priemonių gamintojai turėtų stebėti tuos duomenis ir pateikti juos Komisijai;

(4)

kad būtų galima atlikti išsamią tokių papildomų duomenų analizę, ypač specialiųjų transporto priemonių identifikavimo reikmėms, valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat turėtų stebėti ir pateikti papildomą informaciją apie registraciją;

(5)

todėl Reglamento (ES) 2018/956 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/956 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2018 7 9, p. 1.

(2)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/956 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

iki 2019 m. gruodžio 31 d. įregistruotų transporto priemonių atveju kėbulo kodas, nurodytas atitikties liudijimo 38 įraše, pateikiamas, jei turimas, o nuo 2020 m. sausio 1 d. įregistruotų transporto priemonių atveju – privaloma tvarka, taip pat atitinkamais atvejais pateikiami papildomi skaitmenys, nurodyti Direktyvos 2007/46/EB II priedo 2 priedėlyje;“

b)

įrašomas f punktas:

„f)

nuo 2020 m. sausio 1 d. įregistruotų transporto priemonių atveju – didžiausias transporto priemonės greitis, nurodytas atitikties liudijimo 29 įraše.“

2)

B dalies 2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

5 įrašas pakeičiamas taip:

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis: Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalis, nebent nurodyta kitaip

Aprašymas

„5

Ašies sertifikavimo numeris

1.7.2

Ašies specifikacijos“;

b)

15 įrašas pakeičiamas taip:

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis: Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalis, nebent nurodyta kitaip

Aprašymas

„15

Markė (gamintojo prekės pavadinimas)

Transporto priemonės specifikacijos“;

c)

21 įrašas pakeičiamas taip:

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis: Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalis, nebent nurodyta kitaip

Aprašymas

„21

Degalų tipas (dyzelinas, slėginio uždegimo/suslėgtosios GD, kibirkštinis uždegimas/suskystintosios GD, kibirkštinis uždegimas...)

1.2.7

Variklio specifikacijos“;

d)

73 įrašas pakeičiamas taip:

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis: Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalis, nebent nurodyta kitaip

Aprašymas

„73

Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša

3.1.4

Informacija apie programinę įrangą“;

e)

įterpiami 79–100 įrašai:

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis: Reglamento (ES) 2017/2400 IV priedo I dalis, nebent nurodyta kitaip

Aprašymas

„79

Transporto priemonės modelis

1.1.2

Transporto priemonės specifikacijos

80

Specialioji transporto priemonė (taip/ne)

1.1.9

81

Netarši sunkioji transporto priemonė (taip/ne)

1.1.10

82

Hibridinė elektra varoma sunkioji transporto priemonė (taip/ne)

1.1.11

83

Dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonė (taip/ne)

1.1.12

84

Miegamoji kabina (taip/ne)

1.11.13

85

Variklio modelis (*1)

1.2.1

Variklio specifikacijos

86

Pavarų dėžės modelis (*1)

1.3.1

Pavarų dėžės specifikacijos

87

Lėtintuvo modelis (*1)

1.4.1

Lėtintuvo specifikacijos

88

Lėtintuvo sertifikavimo numeris

1.4.2

89

Sudarant nuostolių grafiką taikyta sertifikavimo parinktis (standartinės vertės/matavimas)

1.4.3

90

Sukimo momento keitiklio modelis (*1)

1.5.1

Sukimo momento keitiklio specifikacijos

91

Sukimo momento keitiklio sertifikavimo numeris

1.5.2

92

Sudarant nuostolių grafiką taikyta sertifikavimo parinktis (standartinės vertės/matavimas)

1.5.3

93

Kampinės pavaros modelis (*1)

1.6.1

Kampinės pavaros specifikacijos

94

Kampinės pavaros sertifikavimo numeris

1.6.2

95

Ašies modelis (*1)

1.7.1

Ašies specifikacijos

96

Oro pasipriešinimo modelis (*1)

1.8.1

Aerodinaminės savybės

97

Variklio sistema „start-stop“ transporto priemonei stovint (taip/ne)

1.12.1

Pažangiosios pagalbos vairuotojui sistemos (ADAS)

98

Ekologinio riedėjimo neišjungus ar nepaleidus variklio sistema (taip/ne)

1.12.2

99

Ekologinio riedėjimo išjungus ar paleidus variklį sistema (taip/ne)

1.12.3

100

Prognozinė pastovaus greičio palaikymo sistema (taip/ne)

1.12.4


(*1)  85, 86, 87, 90, 93, 95 ir 96 duomenų įrašai centriniame sunkiųjų transporto priemonių registre viešai neskelbiami.“


Top