EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/815

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (1), ypač į jos 4 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/109/EB emitentai, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, įpareigojami viešai skelbti savo metines finansines ataskaitas;

(2)

emitentai visas savo metines finansines ataskaitas turėtų rengti išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML). XHTML formatui konvertuoti į žmogaus skaitomą formatą nereikalingi jokie specialūs mechanizmai. XHTML formatas yra nepatentuotas, todėl naudojamas nevaržomai;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (2) įmonės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė ir kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje bet kurioje valstybėje narėje, įpareigotos rengti savo konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus, paprastai vadinamus tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) ir priimtus Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002. Komisijos sprendimu 2008/961/EB (3) nustatyta, kad trečiosios valstybės emitentas, įtrauktas į Sąjungos biržos sąrašus, taip pat gali savo konsoliduotąsias finansines ataskaitas rengti pagal TFAS, paskelbtus Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV);

(4)

TFAS priimti ir naudojami siekiant užtikrinti aukšto lygio finansinių ataskaitų skaidrumą ir palyginamumą. Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamos konsoliduotosios finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, priimtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, arba TFAS, paskelbtus TASV (abi toliau – TFAS konsoliduotosios finansinės ataskaitos), turėtų būti ženklinamos išplėstine verslo ataskaitų kalba (XBRL), kad būtų sudarytos dar palankesnės sąlygos su jomis susipažinti, jas analizuoti ir palyginti. XBRL yra skaitoma kompiuterio ir leidžia automatizuoti didelių kiekių informacijos tvarkymą. XBRL formatas yra nusistovėjęs ir naudojamas daugelio jurisdikcijų teritorijose, šiuo metu tai vienintelė tinkama ženklinimo kalba finansinėms ataskaitoms ženklinti;

(5)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) atlikta sąnaudų ir naudos analizė parodė, kad įterpiant XBRL formato ženklinimą į XHTML dokumentus yra tikslinga taikyti „Inline XBRL“ specifikacijas. Taigi turėtų būti naudojama „Inline XBRL“ technologija;

(6)

naudojant XBRL ženklinimo kalbą žmogaus skaitomas tekstas laikantis taksonomijos konvertuojamas į kompiuterio skaitomą tekstą. TFAS fondo paskelbta TFAS taksonomija yra nusistovėjusi taksonomija, skirta pagal TFAS atskleidžiamiems duomenims ženklinti. TFAS taksonomija padeda lengviau palyginti paženklintus finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenis pasauliniu mastu. Taigi vienam elektroninio ataskaitų teikimo formatui vartotina pagrindinė taksonomija turėtų būti grindžiama TFAS taksonomija ir ją papildyti;

(7)

siekiant atsižvelgti į visus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ateityje priimsimus TFAS, XBRL specifikacijų pasikeitimus ar kitokią technikos raidą arba nustačius papildomų teisės aktų reikalavimų ženklinti informaciją metinėje finansinėje ataskaitoje, šio reglamento nuostatos turėtų būti periodiškai atnaujinamos pagal ESMA parengtus techninių reguliavimo standartų projektus;

(8)

XBRL ženklinimo kalbai naudojama taksonomija pateikiama elektroninių XBRL failų, kuriuose struktūriškai pavaizduoti elementai, iš esmės sudarantys pagrindinę taksonomiją, formatu (toliau – XBRL taksonomijos failai). Elementų hierarchija ir atitinkami jų duomenys turėtų būti emitentams pateikti paprasta žmogaus skaitoma forma šiame reglamente. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas susipažinti su metinėmis finansinėmis ataskaitomis, jas analizuoti ir palyginti, labai svarbu, kad emitentai naudotųsi visus atitinkamus techninius ir teisinius reikalavimus atitinkančiais XBRL taksonomijos failais. Kad šio tikslo siekti būtų lengviau, ESMA turėtų skelbti XBRL taksonomijos failus savo svetainėje kompiuterio skaitoma ir nevaržomai atsisiunčiama forma;

(9)

skaidrumo, prieinamumo, analizavimo ir palyginamumo tikslais tais atvejais, kai pagal valstybės narės teisės aktus leidžiama arba privaloma ženklinti kurias nors metinių finansinių ataskaitų dalis, išskyrus jose pateikiamas TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas, emitentai turėtų tas dalis ženklinti XBRL ženklinimo kalba naudodami tinkamą tam tikslui valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, numatytą taksonomiją;

(10)

skaidrumo, prieinamumo, analizavimo ir palyginamumo tikslais emitentai turėtų galėti nevaržomai ženklinti atskleidžiamus duomenis savo TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose tiek detaliai, kiek tai techniškai įmanoma. Tais pačiais sumetimais reikėtų nustatyti ir privalomus minimalaus ženklinimo detalumo standartus. TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pirminėms finansinėms ataskaitoms turėtų būti taikomas detalaus ženklinimo standartas, pagal kurį jos būtų ženklinamos visos. TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamiesiems raštams turėtų būti taikomas blokinio ženklinimo (angl. block tagging) standartas, pagal kurį kiekvienas tų raštų skirsnis būtų ženklinamas naudojant bendrus taksonomijos elementus. Vis dėlto blokinio ženklinimo reikalavimas neturėtų varžyti emitentams suteiktos laisvės savo nuožiūra ženklinti TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamuosius raštus detaliau;

(11)

siekiant sudaryti palankias sąlygas veiksmingai įgyvendinti vieną elektroninio ataskaitų teikimo formatą, reikėtų nustatyti išsamias „Inline XBRL“ technologijos naudojimo nuostatas. ESMA turėtų padėti emitentams ir programinės įrangos įmonėms kurti programinę įrangą, skirtą metinėms finansinėms ataskaitoms rengti pagal šiuo reglamentu nustatytus teisės aktų reikalavimus, pateikdama jiems rekomendacijas dėl įprastų sunkumų, pasitaikančių kuriant „Inline XBRL“ tipo dokumentus;

(12)

kaip numatyta Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 7 dalyje, šis reglamentas turėtų būti taikomas metinėms finansinėms ataskaitoms, apimančioms finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas. Siekiant sudaryti palankias sąlygas sklandžiam finansinių ataskaitų teikimui kompiuterio skaitomu formatu ir, visų pirma, suteikti emitentams pakankamai laiko prisitaikyti prie XBRL technologijos naudojimo, privalomas finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų ženklinimas turėtų būti taikomas tik finansinių metų, prasidedančių 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinėms finansinėms ataskaitoms;

(13)

šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(14)

rengdama techninių reguliavimo standartų projektą, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, ESMA nuolat ir glaudžiai bendradarbiavo su Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, siekdama atsižvelgti į specifinius bankininkystės, finansinio tarpininkavimo ir draudimo sektorių ypatumus, kad būtų užtikrintas darbo įvairiuose sektoriuose nuoseklumas ir formuojamos bendros pozicijos;

(15)

ESMA dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą, paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę ir atliko eksploatacinius bandymus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, kaip nurodyta Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 7 dalyje, kurį emitentai turi naudoti rengdami metines finansines ataskaitas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pagrindinė taksonomija– VI priede pateikiamas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų saitų:

a)

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b)

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c)

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d)

apibrėžčių saitų bazė, kurioje parodomi pagrindinės taksonomijos elementų dimensiniai ryšiai;

2)   papildoma taksonomija– emitento sukurtas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų emitento sukurtų saitų:

a)

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b)

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c)

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d)

apibrėžčių saitų bazė, kuria užtikrinamas parengto XBRL tipo dokumento dimensinis tinkamumas pagal papildomą taksonomiją;

3)   TFAS konsoliduotosios finansinės ataskaitos– konsoliduotosios finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, priimtus Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, arba TFAS, kaip nurodyta Sprendimo 2008/961/EB 1 straipsnio pirmos pastraipos a punkte.

3 straipsnis

Vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

Emitentai rengia visas savo metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML).

4 straipsnis

TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ženklinimas

1.   Kai metinės finansinės ataskaitos apima TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas, emitentai tas konsoliduotąsias finansines ataskaitas ženklina.

2.   Emitentai ženklina bent II priede nurodytus atskleidžiamus duomenis, jeigu tose TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose tokių atskleidžiamų duomenų yra.

3.   Emitentai TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose gali ženklinti ir kitus nei 2 dalyje nurodytus atskleidžiamus duomenis.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytą ženklinimą emitentai atlieka XBRL ženklinimo kalba, naudodami taksonomiją, kurios elementai atitinka nustatytus pagrindinės taksonomijos elementus. Kai remiantis IV priedo 4 punktu pagrindinės taksonomijos elementai netinka, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementus, kaip numatyta IV priede.

5 straipsnis

Kitų metinių finansinių ataskaitų dalių ženklinimas

1.   Valstybėse narėse įsisteigę emitentai gali ženklinti visas kitas nei nurodytosios 4 straipsnyje metinių finansinių ataskaitų dalis, jei vartoja XBRL kalbą ir konkrečiai toms dalims tinkančią taksonomiją ir jei ta taksonomija yra nustatyta valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę.

2.   Trečiosiose valstybėse įsisteigę emitentai neženklina jokių savo metinių finansinių ataskaitų dalių, išskyrus TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

6 straipsnis

Bendrosios ženklinimo taisyklės

Atlikdami ženklinimą pagal 4 ir 5 straipsnius, emitentai laikosi šių taisyklių:

a)

emitento metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas pagal III priede nustatytas „Inline XBRL“ specifikacijas;

b)

laikomasi IV priede nustatytų ženklinimo ir teikimo reikalavimų.

7 straipsnis

XBRL taksonomijos failai

ESMA gali skelbti kompiuterio skaitomus ir atsisiunčiamus XBRL taksonomijos failus, grindžiamus pagrindine taksonomija. Tie failai atitinka V priede nustatytus kriterijus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas metinėms finansinėms ataskaitoms, apimančioms finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(2)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/961/EB dėl trečiųjų šalių vertybinių popierių emitentų naudojimosi tam tikros trečiosios šalies nacionaliniais apskaitos standartais ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas (OL L 340, 2008 12 19, p. 112).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

II priedo 1 ir 2 lentelių ir IV bei VI priedų lentelių paaiškinimai

DUOMENYS / ATRI BUTO RŪŠIS / PRADŽIOS KODAS

APIBRĖŽTIS

text block

pažymi, kad elemento rūšis – teksto blokas; jis naudojamas didesnės apimties informacijai, pavyzdžiui, aiškinamiesiems raštams, apskaitos politikai ar lentelėms, ženklinti; teksto blokai yra neskaitiniai eilutės elementai

text

pažymi, kad elemento rūšis – tekstas (raidinių ir skaitinių ženklų seka); jis naudojamas nedidelės apimties aprašomajai informacijai ženklinti; teksto elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

yyyy-mm-dd

pažymi, kad elemento rūšis – data; šie elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

X

pažymi, kad elemento rūšis – piniginė vertė (skaičius nurodyta valiuta); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

X.XX

pažymi, kad elemento rūšis – dešimtainė vertė (pavyzdžiui, procentinė dalis arba vienai akcijai tenkanti vertė); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

shares

pažymi, kad elemento rūšis – akcijų skaičius; šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

table

pažymi pradžią struktūros, atitinkančios lentelę, kurios eilutės ir skiltys susikirtimo vietoje sudaro finansinės sąvokos apibrėžtį

axis

pažymi lentelės struktūros dimensinę ypatybę

member

pažymi ašies dimensijos elementą

guidance

pažymi elementą, padedantį naršyti po taksonomijos turinį

role

pažymi elementą, atitinkantį taksonomijos skirsnį, pvz., finansinės būklės ataskaitą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kiekvieną atskirą aiškinamąjį raštą ir t. t.

abstract

pažymi grupavimo elementą arba antraštę

instant or duration

pažymi, kad piniginė vertė atitinka kapitalą (jei momentas) arba srautą (jei trukmė)

credit or debit

pažymi natūralų atskleidžiamų duomenų balansą

esef_cor

pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor“

esef_all

pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esma_technical

pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“


II PRIEDAS

Privalomas ženklinimas

1.

Emitentai ženklina visus skaičius nurodyta valiuta, atskleistus TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje.

2.

Emitentai ženklina visus šio priedo 1 lentelės elementus atitinkančius atskleidžiamus duomenis, pateikiamus TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba jose nurodytus kryžmine nuoroda į kitas finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinių finansinių ataskaitų dalis.

3.

Emitentai ženklina visus šio priedo 2 lentelės elementus atitinkančius atskleidžiamus duomenis, pateikiamus TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba jose nurodytus kryžmine nuoroda į kitas finansinių metų, prasidedančių 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinių finansinių ataskaitų dalis.

1 lentelė

Pagrindinės taksonomijos elementai, kuriuos privaloma ženklinti, kai jie susiję su finansiniais metais, prasidedančiais 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau

Žyma

Duomenų rūšis ir kiti atributai

Nuorodos į TFAS

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimas ar kitas jo atpažinimo būdas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimo ar kito jo atpažinimo būdo pasikeitimo nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos paaiškinimas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto teisinė forma

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Registracijos šalis

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinės adresas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Pagrindinė verslo vieta

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto veiklos pobūdžio ir pagrindinės veiklos aprašas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Pagrindinės patronuojančiosios grupės įmonės pavadinimas

text

24-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas

2 lentelė

Pagrindinės taksonomijos elementai, kuriuos privaloma ženklinti, kai jie susiję su finansiniais metais, prasidedančiais 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau

Žyma

Rūšis

Nuorodos į TFAS

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimas ar kitas jo atpažinimo būdas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimo ar kito jo atpažinimo būdo pasikeitimo nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos paaiškinimas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto teisinė forma

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Registracijos šalis

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinės adresas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Pagrindinė verslo vieta

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto veiklos pobūdžio ir pagrindinės veiklos aprašas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Pagrindinės patronuojančiosios grupės įmonės pavadinimas

text

24-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas

Riboto veikimo laiko ūkio subjekto veikimo trukmė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio d punktas

Atitikties TFAS nurodymas [text block]

text block

1-ojo TAS 16 straipsnis

Nukrypimo nuo TFAS paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio b punktas, 1-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

Nukrypimo nuo TFAS finansinio poveikio paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio d punktas

Neaiškumo dėl ūkio subjekto sugebėjimo tęsti veiklą atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 25 straipsnis

Finansinių ataskaitų parengimo nesilaikant veiklos tęstinumo prielaidos fakto konstatavimas ir pagrindo paaiškinimas

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Paaiškinimas, kodėl ūkio subjektas neatsižvelgė į tęstinumo prielaidą

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Priežasties, dėl kurios naudojamas ilgesnis arba trumpesnis ataskaitinis laikotarpis, aprašymas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Fakto, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos negali būti visiškai palyginamos, atskleidimas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio b punktas

Pergrupavimo arba pateikimo pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 41 straipsnis

Įvertinimo neapibrėžtumo, keliančio didelę reikšmingo koregavimo riziką, šaltinių paaiškinimas

text

TFAAK 14-ojo aiškinimo 10 straipsnis, 1-ojo TAS 125 straipsnis

Turto ir įsipareigojimų, kuriems kyla didelė reikšmingo koregavimo rizika, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 125 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pripažinti kaip paskirstyti savininkams

X, duration

1-ojo TAS 107 straipsnis

Dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X duration

10-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 137 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X.XX duration

1-ojo TAS 137 straipsnio a punktas

Apskaitinių sprendimų ir įvertinimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sukauptų sąnaudų ir kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėjinio kredito nuostoliams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Asocijuotųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas, 27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Auditorių atlygio atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Parduoti laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Konsolidavimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Biologinio turto, žemės ūkio produkcijos derliaus nuėmimo metu ir valstybės dotacijų, susijusių su biologiniu turtu, atskleidimas [text block]

text block

41-asis TAS, „Atskleidimas“

Pasiskolintų lėšų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Verslo jungimų atskleidimas [text block]

text block

3-iasis TFAS, „Atskleidimas“

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų srautų ataskaitos atskleidimas [text block]

text block

7-asis TAS, „Pinigų srautų ataskaitos pateikimas“

Apskaitos politikos pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo bei klaidų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TAS, „Apskaitos politika“

Užstato atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pretenzijų ir išmokų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

37-ojo TAS 86 straipsnis

Pardavimo savikainos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kredito rizikos atskleidimas [text block]

text block

Galiojanti (2018.1.1) 7-ojo TFAS redakcija, „Kredito rizika“, 1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Skolos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Būsimųjų laikotarpių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš bankų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš klientų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išvestinių finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Dividendų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Vienai akcijai tenkančio pelno atskleidimas [text block]

text block

33-iasis TAS, „Atskleidimas“

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtakos atskleidimas [text block]

text block

21-asis TAS, „Atskleidimas“

Išmokų darbuotojams atskleidimas [text block]

text block

19-asis TAS, „Taikymo sritis“

Ūkio subjekto veiklos segmentų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TFAS, „Atskleidimas“

Įvykių po ataskaitinio laikotarpio atskleidimas [text block]

text block

10-asis TAS, „Atskleidimas“

Sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sąnaudų atskleidimas pagal paskirtį [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Tyrinėjamo ir vertinamo turto atskleidimas [text block]

text block

6-asis TFAS, „Atskleidimas“

Vertinimo tikrąja verte atskleidimas [text block]

text block

13-asis TFAS, „Atskleidimas“

Finansinių priemonių tikrosios vertės atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paslaugų ir komisinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių išlaidų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

7-asis TFAS, „Taikymo sritis“

Finansinių priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomų finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinės rizikos valdymo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

TFAS taikymo pirmą kartą atskleidimas [text block]

text block

1-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrosios informacijos apie finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 51 straipsnis

Tęstinumo prielaidos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Valstybės dotacijų atskleidimas [text block]

text block

20-asis TAS, „Atskleidimas“

Turto vertės sumažėjimo atskleidimas [text block]

text block

36-asis TAS, „Atskleidimas“

Pelno mokesčio atskleidimas [text block]

text block

12-asis TAS, „Atskleidimas“

Informacijos apie darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Informacijos apie pagrindinius vadovaujančius darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Draudimo sutarčių atskleidimas [text block]

text block

4-asis TFAS, „Atskleidimas“

Draudimo įmokų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nematerialiojo turto atskleidimas [text block]

text block

38-asis TAS, „Atskleidimas“

Nematerialiojo turto ir prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atsargų atskleidimas [text block]

text block

2-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicinių sutarčių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicinio turto atskleidimas [text block]

text block

40-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicijų, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išleistojo kapitalo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Išankstinių nuomos mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nuomos atskleidimas [text block]

text block

Nuo 2019.1.1 galiojantis 16-asis TFAS, „Pateikimas“, iki 2019.1.1 galiojantis 17-asis TAS, „Nuoma nuomotojų finansinėse ataskaitose“, iki 2019.1.1 galiojantis 17-asis TAS „Nuoma nuomininkų finansinėse ataskaitose“, nuo 2019.1.1 galiojantis 16-asis TFAS, „Atskleidimas“

Likvidumo rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rinkos rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Grynosios turto vertės, priskirtinos dalininkams, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekontroliuojamų dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Ilgalaikio turto, skirto parduoti, ir nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Ilgalaikio turto arba perleidžiamų grupių, priskiriamų prie skirtų parduoti, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kapitalo valdymo tikslų, politikos ir procesų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 134 straipsnis

Kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito trumpalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito ilgalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išankstinių mokėjimų ir kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pagrindinės veiklos pelno (nuostolių) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskleidimas [text block]

text block

16-asis TAS, „Atskleidimas“

Atidėjinių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių pergrupavimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pripažintų pajamų pagal statybos sutartis atskleidimas [text block]

text block

Iki 2018.1.1 galiojantis 11-asis TAS, „Atskleidimas“

Perdraudimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Susijusių šalių atskleidimas [text block]

text block

24-asis TAS, „Atskleidimas“

Atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Tyrimų ir plėtros sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rezervų nuosavybėje atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnio b punktas

Rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas, iki 2018.1.1 galiojantis 18-asis TAS, „Atskleidimas“

Paslaugų koncesijos susitarimų atskleidimas [text block]

text block

NAK 29-asis aiškinimas, „Bendra nuomonė“

Akcinio kapitalo, rezervų ir kitų nuosavybės dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnis

Susitarimų dėl mokėjimo akcijomis atskleidimas [text block]

text block

2-ojo TFAS 44 straipsnis

Subordinuotųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Patronuojamųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio a punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas

Svarbių apskaitos politikos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnis

Gautinų ir mokėtinų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų gautinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Supirktų nuosavų akcijų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Apskaitos politikos, taikomos parduoti laikomam finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos biologiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos skolinimosi išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pasiskolintoms lėšoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pinigų srautams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užstatui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vykdomai statybai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos neapibrėžtiesiems įsipareigojimams ir neapibrėžtajam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų pritraukimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų lojalumo programoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams veiklos nutraukimui, atnaujinimui ir aplinkos sutvarkymui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtosioms įsigijimo išlaidoms, atsirandančioms dėl draudimo sutarčių, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtajam pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nusidėvėjimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių pripažinimo nutraukimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms ir apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nustatant pinigų ir pinigų ekvivalentų komponentus, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TAS 46 straipsnis

Apskaitos politikos, taikomos nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuolaidoms ir kitoms lengvatoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos dividendams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vienai akcijai tenkančiam pelnui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos taršos leidimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išmokoms darbuotojams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos su aplinka susijusioms sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išimtiniams straipsniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos tyrinėjimo ir vertinimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

6-ojo TFAS 24 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos vertinimui tikrąja verte, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų ir komisinių pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms pajamoms ir išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms garantijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, vertinamoms tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniams įsipareigojimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užsienio valiutos perskaičiavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos franšizės mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos funkcinei valiutai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos valstybės dotacijoms, aprašymas [text block]

text block

20-ojo TAS 39 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos iki termino laikomoms investicijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nefinansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos draudimo sutartims ir susijusiam turtui, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

4-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos palūkanų pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į bendras įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investiciniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išleistajam kapitalui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuomai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paskoloms ir gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atsargoms vertinti, aprašymas [text block]

text block

2-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos su kalnakasyba susijusiam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kasybos teisėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, priskiriamiems prie skirtų parduoti, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, priskiriamiems prie skirtų parduoti, ir nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių užskaitai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos naftos ir dujų turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos programavimo turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių pergrupavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pripažįstant tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos skirtumą pelnu arba nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TFAS 28 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos pajamų pripažinimui, aprašymas [text block]

text block

Iki 2018.1.1 galiojančio 18-ojo TAS 35 straipsnio a punktas, 1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos reguliuojamo atidėjimo sąskaitoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos perdraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos remontui ir eksploatacijai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos tyrimų ir plėtros sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos rezervuotiems pinigams ir pinigų ekvivalentams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos segmento atskaitomybei, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų koncesijos susitarimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos mokėjimo akcijomis sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos šalinimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos patronuojamosioms įmonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kitiems nei pelno mokesčiams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išeitinėms išmokoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms mokėtinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su nekontroliuojamomis dalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su susijusiomis šalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos supirktoms nuosavoms akcijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos varantams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Kitos apskaitos politikos, padedančios suprasti finansines ataskaitas, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas


III PRIEDAS

Taikytinos „Inline XBRL“ specifikacijos

1.

Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumentas atitiktų „Inline XBRL 1.1“ specifikacijas ir būtų suderinamas su XBRL vienetų registru (angl. XBRL Units Registry).

2.

Emitentai užtikrina, kad jų XBRL papildomos taksonomijos failai atitiktų XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijas.

3.

Emitentai pateikia „Inline XBRL“ tipo dokumentą ir savo XBRL papildomos taksonomijos failus kaip vieną atskaitomybės paketą, kuriame XBRL taksonomijos failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas.

4.

Emitentai užtikrina, kad tiek „Inline XBRL“ tipo dokumentas, tiek jų papildoma taksonomija atitiktų ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklių, nustatytų IV priede, reikalavimus.

IV PRIEDAS

Ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklės

1.

Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente būtų pateikiami vieno emitento duomenys, taigi visi ūkio subjekto identifikatoriai kontekste būtų vienodo turinio.

2.

Emitentai „Inline XBRL“ tipo dokumente identifikuojasi XBRL kontekstiniams subjekto identifikatoriams ir sistemoms naudodami ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius.

3.

Ženklindami atskleidžiamus duomenis, emitentai naudoja pagrindinės taksonomijos elementą, kurio apskaitinė reikšmė yra artimiausia ženklinamiems atskleidžiamiems duomenims. Kai emitentai dvejoja, kuriuos pagrindinės taksonomijos elementus rinktis, jie turėtų rinktis pačios siauriausios apskaitinės reikšmės ir (arba) apimties elementą.

4.

Jeigu artimiausios reikšmės pagrindinės taksonomijos elementas iškreiptų pagal 3 punktą ženklintinų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementą ir jį naudoja atskleidžiamiems duomenims ženklinti. Visi sukurti papildomos taksonomijos elementai:

(a)

nedubliuoja jokių pagrindinės taksonomijos elementų reikšmių ir apimties;

(b)

identifikuoja elemento kūrėją;

(c)

turi priskirtą atitinkamo balanso atributą;

(d)

turi standartines žymas ta kalba, kuri yra metinės finansinės ataskaitos kalba. Rekomenduojama pridėti žymas papildomomis kalbomis. Visos žymos atitinka aprašomų pagrindinių veiklos sąvokų apskaitinę reikšmę ir apimtį.

5.

Emitentai užtikrina, kad kiekvienas papildomos taksonomijos elementas, naudojamas atskleidžiamiems duomenims metinėje finansinėje ataskaitoje ženklinti, būtų įtrauktas bent į vieną papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazės ir apibrėžčių saitų bazės hierarchiją.

6.

Emitentai naudoja savo papildomų taksonomijų skaičiavimo saitų bazes skaitinių pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti, visų pirma finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti.

7.

Kad nustatytų, su kuria finansinių ataskaitų dalimi susijęs ženklinimas, emitentai atitinkamoms finansinių ataskaitų dalims naudoja pradinės taksonomijos (angl. root taxonomy) elementus kaip pradžios ženklus savo papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazėse. Šių pradinės taksonomijos elementų pavadinimai, žymos ir pradžios kodai turi atitikti nustatytuosius 1 lentelėje.

Lentelė

Pradinių elementų pavadinimai, žymos ir pradiniai kodai

Pradžios kodas

Elemento pavadinimas

Žyma

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finansinės būklės ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinės būklės ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Pelno (nuostolių) ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pelno (nuostolių) ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Bendrųjų pajamų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas bendrųjų pajamų ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai arba kai pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos yra sujungiamos į vieną dokumentą

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Pinigų srautų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pinigų srautų ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos pradžiai pažymėti

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Aiškinamųjų raštų, apskaitos politikos ir privalomų pagrindinės taksonomijos elementų vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleidžiamų duomenų ženklinimo pradžiai pažymėti

Specialieji pradinės taksonomijos elementai turi būti taip pat įtraukti į ESMA rengiamus XBRL taksonomijos failus.

8.

Savo papildomose taksonomijose emitentai pagrindinės taksonomijos elementų žymų ar nuorodų nekeičia. Pagrindinės taksonomijos elementai gali būti papildyti konkrečių emitentų žymomis.

9.

Emitentai užtikrina, kad jų papildomos taksonomijos elementai, kuriais ženklinamos į TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktos finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos, būtų susieti su vienu ar keliais pagrindinės taksonomijos elementais. Visų pirma:

(a)

emitentas susieja savo papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu, turinčiu tam emitento papildomos taksonomijos elementui artimiausią platesnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio objektas;

(b)

emitentas gali susieti papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu ar elementais, turinčiais tam atitinkamam papildomos taksonomijos elementui artimiausią siauresnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ar elementų ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio ar ryšių šaltinis. Kai papildomos taksonomijos elementas apima keletą pagrindinės taksonomijos elementų, emitentas susieja tą papildomos taksonomijos elementą su kiekvienu iš tų pagrindinės taksonomijos elementų, išskyrus tokį ar tokius pagrindinės taksonomijos elementus, kurie pagrįstai laikomi nesvarbiais.

10.

Nepaisant 9 punkto, emitentams nereikia su kitu pagrindinės taksonomijos elementu susieti papildomos taksonomijos elemento, naudojamo atskleidžiamiems duomenims finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje ženklinti, kai tie atskleidžiami duomenys yra kitų toje pačioje ataskaitoje atskleidžiamų duomenų tarpinės sumos.

11.

Emitentai užtikrina, kad atskleidžiamiems duomenims ženklinti naudojamo taksonomijos elemento duomenų rūšis ir laikotarpio rūšis atitiktų ženklinamų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę. Emitentai neapibrėžia ir netaiko tinkintos rūšies taksonomijos elemento, jeigu tinkama rūšis jau yra apibrėžta XBRL specifikacijose ar XBRL duomenų rūšių registre.

12.

Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai nenaudoja skaitinių taksonomijos elementų skirtingoms konkretaus konteksto (skaidant pagal ūkio subjektą, laikotarpį ir dimensiją) vertėms žymėti, jeigu skirtumas neatsirado apvalinant skaičius dėl tos pačios informacijos pateikimo pagal skirtingas skales daugiau nei vienoje tos pačios metinės finansinės ataskaitos vietoje.

13.

Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai naudoja neskaitinius taksonomijos elementus taip, kad paženklintų visus atskleidžiamus duomenis, atitinkančius atitinkamo elemento apibrėžtį. Emitentai netaiko ženklinimo tik iš dalies arba selektyviai.

14.

Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente nebūtų vykdomųjų kodų.

V PRIEDAS

XBRL taksonomijos failai

ESMA skelbiamuose XBRL taksonomijos failuose:

(a)

visi pagrindinės taksonomijos elementai nurodomi kaip XBRL elementai;

(b)

nustatomi pagrindinės taksonomijos elementų atributai pagal jų rūšį, kaip nustatyta I priede;

(c)

pateikiamos žmogaus skaitomos žymos, kaip nustatyta VI priedo lentelėje, kurioje nurodoma pagrindinės taksonomijos elementų reikšmė ir nuorodos;

(d)

apibrėžiamos struktūros, padedančios naršyti po taksonomijos turinį ir suprasti pagrindinės taksonomijos elemento apibrėžtį kitų pagrindinės taksonomijos elementų kontekste;

(e)

nustatomi ryšiai, leidžiantys emitentams susieti papildomos taksonomijos elementus su pagrindinės taksonomijos elementais;

(f)

laikomasi XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijų, o patys failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas, nustatytas III priede;

(g)

pateikiama techninė informacija, reikalinga kuriant IT sprendimus, palaikančius suderintų metinių finansinių ataskaitų rengimą;

(h)

nurodoma, su kuriais laikotarpiais jie susiję.


VI PRIEDAS

Pagrindinės taksonomijos schema

Lentelė

Pagrindinės taksonomijos, skirtos TFAS konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms ženklinti, schema

Prefix

Element name/role URI

Element type and attributes

Žyma

Dokumentacijos žyma

Nuorodos

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Neįprastai dideli turto kainų ar užsienio valiutos keitimo kursų pasikeitimai [member]

Šis elementas rodo neįprastai didelius turto kainų ar užsienio valiutos keitimo kursų pasikeitimus.

Pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio g punktas

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Apskaitiniai įvertinimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Apskaitiniai įvertinimai [member]

Šis elementas rodo turto, įsipareigojimo arba turto laipsniško sunaudojimo sumos koregavimus, atliekamus įvertinus turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę, tikėtiną būsimą naudą ir būsimus įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apskaitiniai įvertinimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Apskaitos pelnas

Tai ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) neatėmus mokesčių sąnaudų. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis, atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto i papunktis

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Sukauptos sumos

Tai įsipareigojimų sumokėti už gautas prekes ar suteiktas paslaugas, už kurias dar nebuvo sumokėta, kurių sąskaitos nebuvo išrašytos ir dėl kurių nebuvo tiesiogiai susitarta su tiekėju, suma, įskaitant darbuotojams mokėtinas sumas.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų suma. [Žr. Sukauptos sumos; Būsimųjų laikotarpių pajamos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos trumpalaikėms pajamoms

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų trumpalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos trumpalaikėms pajamoms [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos ilgalaikėms pajamoms

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų ilgalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos ilgalaikėms pajamoms [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Sukauptos sumos, priskiriamos trumpalaikiam turtui

Sukauptų sumų, priskiriamų trumpalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Sukauptos sumos, priskiriamos ilgalaikiam turtui

Sukauptų sumų, priskiriamų ilgalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Sukauptos pajamos

Turto, atitinkančio uždirbtas, bet dar negautas pajamas, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Dėl nesurinktų gautinų minimalių nuomos mokesčių sukauptas sumažėjimas

Dėl nesurinktų gautinų minimalių nuomos mokesčių sukaupto sumažėjimo suma. Minimalūs nuomos mokesčiai – įmokos, kurias per nuomos laikotarpį moka nuomininkas arba kurias sumokėti gali būti pareikalauta (išskyrus neapibrėžtą nuomos mokestį, išlaidas paslaugoms ir mokesčiams, mokamas nuomotojo ir jam grąžintinas), kartu su: a) bet kokiomis nuomininko arba su juo susijusios šalies garantuojamomis sumomis arba b) bet kokia nuomotojo turto likvidacine verte, kurią jam garantuoja: i) nuomininkas; ii) su nuomininku susijusi šalis arba iii) su nuomotoju nesusijusi trečioji šalis, finansiškai pajėgi padengti šiuos garantuotus įsipareigojimus.

Atskleidimas: 17-ojo TAS 47 straipsnio d punktas. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pokyčio, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, ir susijusio su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis; Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Sukauptas finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimų kredito rizikos pokyčiais. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 10A straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Sukauptas paskolos arba gautinos sumos tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Rinkos rizika [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Sukauptas paskolų arba gautinų sumų, susijusių su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Susumuotas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai [member]

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą, amortizaciją ir turto vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, atskleidimas: 17-ojo TAS 32 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą ir amortizaciją. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, bendra praktika: 17-ojo TAS 32 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, turtas

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip turtas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, įsipareigojimai

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip įsipareigojimas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, turtas

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas; Apdraustieji objektai [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įsipareigojimai

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis įsipareigojimas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai; Apdraustieji objektai [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Sukauptas vertės sumažėjimas [member]

Šis elementas rodo sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, bendra praktika: 17-ojo TAS 32 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35N straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 29 ĮN (t. y. įgyvendinimo nuoroda) straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

Sukaupta pajamų ir sąnaudų straipsnių (įskaitant pergrupuotas sumas), kurie nėra pripažįstami pelnu arba nuostoliais, kaip reikalaujama arba leidžiama kituose TFAS, suma. [Žr. TFAS [member]; Kitos bendrosios pajamos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Sukauptos kitos bendrosios pajamos [member]

Šis elementas rodo sukauptas kitas bendrąsias pajamas. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Su draudimo sutartimis susijusios įsigijimo ir administravimo sąnaudos

Su draudimo sutartimis susijusių įsigijimo ir administravimo sąnaudų suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Įsigyjančio ūkio subjekto nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą

Įsigyjančio ūkio subjekto nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą, kai verslo jungimas atliekamas etapais. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio p punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą

Verslo jungimo metu perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punktas

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Viso perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Su įsigijimu susijusios išlaidos sandoriui, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo

Su įsigijimu susijusių išlaidų sandoriams, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Su įsigijimu susijusios išlaidos, pripažintos sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis

Su įsigijimu susijusių išlaidų, pripažintų sandorių, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, biologinis turtas

Biologinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio e punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, atidėtosios įsigijimo sąnaudos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

Bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas ir prestižas

Nematerialiojo turto ir prestižo padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas ir prestižas]

Bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, investicinis turtas

Investicinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio b punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Įsigijimai jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

Bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Įsigijimai jungiant verslą, kiti atidėjiniai

Kitų atidėjinių padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Kiti atidėjiniai]

Bendra praktika: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto iii papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Įsigijimai jungiant verslą, perdraudimo turtas

Perdraudimo turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

Bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarinės prielaidos, diskonto normos

Diskonto norma, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – diskonto normos [member]

Šis elementas rodo diskonto normas, naudojamas kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis

Numatomas infliacijos lygis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis [member]

Šis elementas rodo numatomą infliacijos lygį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai

Numatomas pensijos padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai [member]

Šis elementas rodo numatomus pensijos padidėjimo rodiklius, naudojamus kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai

Numatomas atlyginimo padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai [member]

Šis elementas rodo numatomą atlyginimo padidėjimo rodiklį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją

Tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją [member]

Šis elementas rodo tikėtiną gyvenimo trukmę išėjus į pensiją, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai

Medicinos išlaidų tendencijų rodikliai, naudojami kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai [member]

Šis elementas rodo medicinos išlaidų tendencijų rodiklius, naudojamus kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuarinė prielaida – mirtingumas

Mirtingumas, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – mirtingumas [member]

Šis elementas rodo mirtingumą, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius

Pensinis amžius, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius [member]

Šis elementas rodo pensinį amžių, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarinės prielaidos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarinės prielaidos [member]

Šis elementas rodo visas aktuarines prielaidas. Aktuarinės prielaidos yra nešališki ir tarpusavyje suderinami geriausi ūkio subjekto demografinių ir finansinių kintamųjų, kurie nulems išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, galutines sąnaudas, įverčiai. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Aktuarinės prielaidos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Demografinės prielaidos yra susijusios su: a) mirtingumu; b) darbuotojų kaita, nedarbingumu ir ankstyvu išėjimu į pensiją; c) plano narių ir jų išlaikytinių, turinčių teisę gauti išmokas, dalimi; d) plano narių, kurie pasirinks gauti kiekvienos rūšies išmokas pagal plano sąlygas, dalimi; e) reikalavimų padengti medicinos išlaidas skaičiumi. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

Atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Finansinės prielaidos yra susijusios su: a) diskonto norma; b) išmokų dydžiais, išskyrus bet kokias darbuotojams tenkančias išmokų sąnaudas, ir būsimais atlyginimais; c) išmokų sveikatos priežiūrai atvejais – būsimomis medicinos išlaidomis, įskaitant mokėjimo reikalavimų administravimo išlaidas (t. y. išlaidas, kurios bus patirtos nagrinėjant ir tenkinant mokėjimo reikalavimus, įskaitant teisinius ir draudimo ekspertų mokesčius); d) mokesčiais, mokėtinais pagal planą nuo įmokų už darbą iki finansinių ataskaitų datos arba nuo išmokų, priklausančių už tą darbą. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

Atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto iii papunktis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Praeities duomenimis paremti pakeitimai yra susiję su skirtumu tarp ankstesnių aktuarinių prielaidų ir tikrojo įvykio padarinių. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

Bendra praktika: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punktas

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Sutartų pensijų aktuarinė dabartinė vertė

Planuojamų pensijų išmokų plano išmokų dabartinė vertė dabartiniams ir buvusiems darbuotojams, atsižvelgiant į jau suteiktas paslaugas.

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio d punktas

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Papildomas atidėjinys, pripažintas pelnu arba nuostoliais, atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Papildomo atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams suma, pripažinta pelnu arba nuostoliais. [Žr. Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 16 straipsnis. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Papildomai atskleidžiamos kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų grupei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Papildomai atskleidžiami duomenys, susiję su reguliuojamo atidėjimo sąskaitomis [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Papildoma informacija apie ūkio subjekto rizikos poziciją

Papildoma informacija apie ūkio subjekto rizikos poziciją, kai atskleidžiami kiekybiniai duomenys yra nereprezentatyvūs.

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 35 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Papildoma informacija apie verslo jungimo pobūdį ir finansinį poveikį

Papildoma informacija apie verslo jungimų pobūdį ir finansinį poveikį, kurios reikia siekiant laikytis 3-iojo TFAS. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS 63 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Papildoma informacija apie su dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius [text block]

Papildomos informacijos apie su dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius atskleidimas.

Atskleidimas: 12-ojo TFAS B25 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Papildoma informacija apie susitarimus dėl mokėjimo akcijomis [text block]

Papildoma informacija apie susitarimus dėl mokėjimo akcijomis, kurios reikia siekiant laikytis 2-ojo TFAS atskleidimo reikalavimų. [Žr. Susitarimai dėl mokėjimo akcijomis [member]]

Atskleidimas: 2-ojo TFAS 52 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Papildoma informacija [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu

Papildomų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]; Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Akcijų priedas

Suma, gauta ar gautina išleidus ūkio subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir iš kitų sandorių, susijusių su ūkio subjekto akcijomis ar akcininkais, gautos sumos.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Akcijų priedas [member]

Šis elementas rodo sumas, gautas išleidus ūkio subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir sumas, gautas iš kitų sandorių, susijusių su ūkio subjekto akcijomis ar akcininkais.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai

Papildomų kitų sudarytų atidėjinių suma. [Žr. Kiti atidėjiniai]

Atskleidimas: 37-ojo TAS 84 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Papildomas pripažinimas, prestižas

Papildomo pripažinto prestižo, išskyrus prestižą, įtrauktą į perleidžiamą grupę, kuri įsigijimo metu atitinka kriterijus, kad būtų laikoma turtu, skirtu parduoti pagal 5-ąjį TFAS, suma. [Žr. Prestižas; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Dėl įsigijimų gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Investicinio turto papildymo dėl įsigijimų suma. [Žr. Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Dėl pirkimų gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Biologinio turto papildymo dėl pirkimų suma. [Žr. Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Biologinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Biologinis turtas]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Investicinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Papildymas, investicinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Papildymas, išskyrus atsiradusį jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl papildymo, išskyrus atsiradusį jungiant verslą. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Verslo jungimai [member]]

Pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 ĮN b punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas

Biologinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, investicinis turtas

Investicinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, išskyrus įgytų jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, perdraudimo turtas

Perdraudimo turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

Bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Ilgalaikio turto, išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtą, išmokų darbuotojams turtą ir teises, susijusias su draudimo sutartimis, papildymas

Ilgalaikio turto, išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtą, išmokų darbuotojams turtą ir teises, susijusias su draudimo sutartimis, papildymo suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Finansinės priemonės, grupė [member]; Ilgalaikis turtas; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Atskleidimas: 8-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio e punktas

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Naudojimo teise valdomo turto papildymas

Naudojimo teise valdomo turto papildymo suma. [Žr. Naudojimo teise valdomas turtas]

Atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio h punktas. Įsigalioja 2019 1 1

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Ūkio subjekto buveinės adresas

Adresas, kuriuo registruota ūkio subjekto buveinė.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresas, kur galima gauti konsoliduotąsias finansines ataskaitas

Adresas, kuriuo galima gauti pagrindinės ar bet kurios tarpinės ūkio subjekto patronuojančiosios įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atitinkančias TFAS. [Žr. Konsoliduotoji ataskaita [member]; TFAS [member]]

Atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus koreguotas svertinis vidurkis

Esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis, pridėjus paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visas pelną, tenkantį vienai akcijai, mažinančias potencialias paprastąsias akcijas į paprastąsias akcijas, skaičiaus svertinį vidurkį. [Žr. Paprastosios akcijos [member]; Svertinis vidurkis [member]]

Atskleidimas: 33-iojo TAS 70 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Amortizacijos sąnaudų koregavimai

Amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, atskaičius mokesčius

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, atskaičius mokesčius [Žr. Balansinė vertė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai

Per laikotarpį pripažinti praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

Pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestinis finansinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinis turtas; Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai bankams; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas trumpalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atvirkštinio atpirkimo sandoriai ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos); Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių koregavimai

Per laikotarpį pripažinti praėjusių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

Bendra praktika: 12-ojo TAS 80 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Dividendų pajamų koregavimai

Dividendų pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Dividendų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Finansinių išlaidų koregavimai

Finansinių išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės išlaidos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Finansinių pajamų koregavimai

Finansinių pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Finansinių pajamų (išlaidų) koregavimai

Grynųjų finansinių pajamų arba išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos (išlaidos); Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Bendros įmonės [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai; Perleidimas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Tikrąja verte [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicinis turtas; Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelnas (nuostoliai); Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, prestižas

Prestižo vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prestižas; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostoliai, pripažinti pelnu arba nuostoliais]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, tyrinėjamas ir vertinamas turtas

Tyrinėjamo ir vertinamo turto vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Tyrinėjamas ir vertinamas turtas [member]; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atsargos

Atsargų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, paskolos ir išankstiniai mokėjimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, prekybos ir kitos gautinos sumos

Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 35 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Būsimųjų laikotarpių pajamų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Būsimųjų laikotarpių pajamų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Indėlių iš bankų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Indėlių iš bankų indėlių padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš bankų; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš klientų; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai; Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriami prie laikomų prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Įsipareigojimai pagal investicines sutartis; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atpirkimo sandoriai ir paskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Kiti atidėjiniai [member]]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Palūkanų sąnaudų koregavimai

Palūkanų sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Palūkanų pajamų koregavimai

Palūkanų pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Ilgalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 14 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Atidėjinių koregavimai

Atidėjinių koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėjiniai; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti

Koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Mokėjimų akcijomis koregavimai

Mokėjimų akcijomis koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai

Investicijų, apskaitytų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicijos, apskaitomos taikant nuosavybės metodą; Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius

Koregavimai, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Investicijų balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendras koregavimas

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ar asocijuotąsias įmones pirmosiose pagal TFAS parengtose ūkio subjekto finansinėse ataskaitose balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendra koregavimo suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Balansinė vertė [member]; Bendros įmonės [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; TFAS [member]]

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 31 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimai, reikšmingi nestebimi duomenys, turtas

Vidutinės sutartinės (neprivalomos) rinkos kainos, naudojamos kaip turto 3 lygio reikšmingi nestebimi duomenys, koregavimai. [Žr. Tikrosios vertės hierarchijos 3 lygis [member]]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimai, reikšmingi nestebimi duomenys, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Vidutinės sutartinės (neprivalomos) rinkos kainos, naudojamos kaip paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių 3 lygio reikšmingi nestebimi duomenys, koregavimai. [Žr. Tikrosios vertės hierarchijos 3 lygis [member]; Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės [member]]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimai, reikšmingi nestebimi duomenys, įsipareigojimai

Vidutinės sutartinės (neprivalomos) rinkos kainos, naudojamos kaip įsipareigojimų 3 lygio reikšmingi nestebimi duomenys, koregavimai. [Žr. Tikrosios vertės hierarchijos 3 lygis [member]]

Pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimai

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant apskaičiuoti pelną (nuostolius), priskirtinus patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės savininkams. [Žr. Privilegijuotosios akcijos [member]; Pelnas (nuostoliai)]

Pavyzdys: 33-iojo TAS 12 pavyzdys „Pagrindinio ir sumažinto pelno, tenkančio vienai akcijai, apskaičiavimas ir pateikimas“ (išsamus pavyzdys), pavyzdys: 33-iojo TAS 70 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administracinės sąnaudos

Sąnaudų, kurios pagal ūkio subjekto klasifikaciją priskiriamos prie administracinių, suma.

Pavyzdys: 1-ojo TAS 103 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis, atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto vi papunktis

ifrs-full

Advances

X instant credit

Gauti išankstiniai mokėjimai

Gautų mokėjimų už ateityje tiektinas prekes ar teiktinas paslaugas suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Išankstiniai mokėjimai, gauti pagal nebaigtas sutartis

Išankstinių mokėjimų suma, kurią ūkio subjektas gavo iki susijusių darbų atlikimo pagal statybos sutartis.

Atskleidimas: TFAAK 15-ojo aiškinimo 21 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1, atskleidimas: 11-ojo TAS 40 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklamos sąnaudos

Dėl reklamos sutarčių atsirandančių sąnaudų suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendras koregavimas [member]

Šis elementas rodo balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendrą tikslinimų sumą. [Žr. Balansinė vertė [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]]

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio b punktas

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Tęsiama ir nutraukta veikla kartu [member]

Šis elementas rodo tęsiamą ir nutrauktą veiklą kartu. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tęsiama ir nutraukta veikla“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Tęsiama veikla [member]]

Atskleidimas: 5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendras skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais

Finansinių priemonių tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendras skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 28 straipsnio b punktas

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Bendra asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto ii papunktis, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Bendra verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informaciją. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B65 straipsnis

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Bendra bendrų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą bendrų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Bendros įmonės [member]]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Bendras vertinimas [member]

Šis elementas rodo visų rūšių vertinimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Vertinimas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Bendras terminų intervalas [member]

Šis elementas rodo bendrą terminių intervalą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Terminas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 61 straipsnis, atskleidimas: 17-ojo TAS 31 straipsnio b punktas. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 17-ojo TAS 35 straipsnio a punktas. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 17-ojo TAS 47 straipsnio a punktas. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 17-ojo TAS 56 straipsnio a punktas. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 15-ojo TFAS 120 straipsnio b punkto i papunktis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 16-ojo TFAS 97 straipsnis. Įsigalioja 2019 1 1, atskleidimas: 16-ojo TFAS 94 straipsnis. Įsigalioja 2019 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS B11 straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS B35 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Bendra pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informaciją. [Žr. Pinigus kuriantys vienetai [member]; Prestižas; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnis

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Bendra tikroji vertė [member]

Šis elementas rodo bendrą tikrąją vertę. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikroji vertė kaip numanoma savikaina“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio a punktas

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [member]

Šis elementas rodo visą žemės ūkio produkciją, išskaidytą į grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Žemės ūkio produkcija pagal grupes“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Trumpalaikė žemės ūkio produkcija]

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Lėktuvai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti ūkio subjekto veikloje naudojamiems lėktuvams.

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AircraftMember

member

Lėktuvai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro ūkio subjekto veikloje naudojami lėktuvai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Lėktuvai kaip finansinės nuomos objektai [member]

Šis elementas rodo lėktuvus, kuriuos ūkio subjektas turi finansinės nuomos pagrindu. [Žr. Lėktuvai [member]]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Teisė nusileisti oro uoste [member]

Šis elementas rodo teisę nusileisti oro uoste.

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Tikrosios vertės hierarchijos visi lygiai [member]

Šis elementas rodo visus tikrosios vertės hierarchijos lygius. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikrosios vertės hierarchijos lygiai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 19-ojo TAS 142 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Visi kiti segmentai [member]

Šis elementas rodo ekonominę veiklą ir veiklos segmentus, kurie nėra apskaitytini.

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 115 straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 8-ojo TFAS 16 straipsnis

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Atidėjinio sąskaitos, naudojamos finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti, suma. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 16 straipsnis. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Atidėjinys kredito nuostoliams [member]

Šis elementas rodo atidėjinio sąskaitą, naudojamą finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti.

Bendra praktika: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punktas

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizacija, turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, amortizacijos suma. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas; Amortizacijos sąnaudos]

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio b punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizacija, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, amortizacijos suma. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Pavyzdys: 4-ojo TFAS 39 ĮN c punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Amortizacijos sąnaudos

Amortizacijos sąnaudų suma. Amortizacija – sistemingas nematerialiojo turto nudėvimųjų sumų paskirstymas per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto vi papunktis

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizacijos metodas, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Amortizacijos skaičiavimo metodas, naudojamas riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Dėl perdraudimo pirkimo atsirandančio pelno (nuostolių) amortizacija

Atidėtųjų nuostolių (pelno) dėl perdraudimo pirkimo amortizacijos suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Perdraudimo pirkimo pelnas ar nuostolis, pripažįstamas pelnu arba nuostoliu]

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, ir susijusio su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Paskolų ar gautinų sumų, susijusių su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis ar gautinomis sumomis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Suma, kuria vieneto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę

Suma, kuria pinigus kuriančio vieneto (vienetų grupės) atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę. [Žr. Balansinė vertė [member]; Pinigus kuriantys vienetai [member]]

Atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto i papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei. [Žr. Balansinė vertė [member]]

Atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto iii papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto iii papunktis

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Suma, ūkio subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis ūkio subjektas

Suma, ūkio subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis ūkio subjektas. [Žr. Ūkio subjekto ar patronuojančiosios įmonės pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai [member]; Atskiri vadovaujantys ūkio subjektai [member]]

Atskleidimas: 24-ojo TAS 18A straipsnis

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Pergrupavimo arba pateikimo pakeitimų suma

Suma, kuri yra pergrupuojama ūkio subjektui savo finansinėse ataskaitose pakeitus grupavimą arba pateikimą.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 41 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinio įsipareigojimo pripažinimą

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinių įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, pripažinimą. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio d punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę ir pateikta kaip atskira pelno ar nuostolių straipsnio eilutė.

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, iš naujo priskirtas finansinis turtas

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę ir susijusi su iš naujo priskirtu finansiniu turtu.

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, neatskaičius mokesčių

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu arba nuostoliais ją pergrupavus iš kitų bendrųjų pajamų grupės, neatskaičius mokesčių. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, atskaičius mokesčius

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu arba nuostoliais ją pergrupavus iš kitų bendrųjų pajamų grupės, atskaičius mokesčius. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Suma, pripažinta pajamomis iš nuomos sutarties teisinės formos susitarimo

Suma, pripažinta pajamomis iš nuomos sutarties teisinės formos susitarimų.

Atskleidimas: NAK 27-ojo aiškinimo 10 straipsnio b punktas. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų parduoti; Kiti rezervai; Kitos bendrosios pajamos; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis, pavyzdys: 5-ojo TFAS 2 pavyzdys

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, kurį sudaro sumos, pripažintos kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukauptos nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų parduoti; Kitos bendrosios pajamos]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis, pavyzdys: 5-ojo TFAS 2 pavyzdys

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pinigų srautų apsidraudimo rezervas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.11 straipsnio d punkto i papunktis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24E straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.15 straipsnio b punkto i papunktis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS.

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Bendra praktika: 4-asis TFAS, „Atskleidimas“

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Išleistos sumos, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl tų patirtų sąnaudų sumų. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

Pavyzdys: 4-ojo TFAS 39 ĮN b punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Mokėtinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Dėl susijusių šalių sandorių mokėtinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

Atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis, atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą turtą

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą finansinį turtą, išskyrus nediskontuotas pinigų išmokas, kurių reikėtų arba gali reikėti siekiant atpirkti finansinį turtą, kurio pripažinimas nutrauktas (pvz., pasirinkimo sandorio iš anksto nustatyta kaina). [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42E straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Gautinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Dėl susijusių šalių sandorių gautinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

Atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis, atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų grupei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio l punkto iii papunktis

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, neatskaičius mokesčių

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Balansinė vertė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Suma, kuri taikant persidengimo metodą būtų buvusi pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, jeigu finansinio turto priskyrimas nebūtų buvęs panaikintas

Suma, kuri būtų buvusi pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, jeigu finansinio turto priskyrimas persidengimo metodui nebūtų buvęs panaikintas.

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS.

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė [text block]

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Kredito pozicijų analizė pagal išorės kredito reitingų sistemą [text block]

Kredito pozicijų analizės pagal išorės kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Išorės kredito reitingai [member]]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas. Galioja iki 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Kredito pozicijų analizė pagal vidaus kredito reitingų sistemą [text block]

Kredito pozicijų analizės pagal vidaus kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Vidaus kredito reitingai [member]]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas. Galioja iki 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė [text block]

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė, nurodant veiksnius, į kuriuos nustatydamas, kad vertė sumažėjo, ūkio subjektas atsižvelgė. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Pajamų ir sąnaudų analizė [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Plano nutraukti veiklą paskelbimas [member]

Šis elementas rodo plano nutraukti veiklą paskelbimą.

Pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio b punktas

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimas ar vykdymo pradžia [member]

Šis elementas rodo pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimą ar vykdymo pradžią.

Pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio e punktas

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Taikomas mokesčio tarifas

Taikomas pelno mokesčio tarifas.

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Žemdirbystei naudojamos žemės plotas

Ūkio subjekto žemdirbystei naudojamos žemės plotas.

Bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Nuomos sutarties teisinės formos susitarimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: NAK 27-ojo aiškinimo 10 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Nuomos sutarties teisinės formos susitarimai [member]

Šis elementas rodo visus nuomos sutarties teisinės formos susitarimus. Pavyzdžiui, ūkio subjektas gali vėl išsinuomoti investuotojui išnuomotą ar teisėtu būdu parduotą turtą. Kiekvieno tokio susitarimo forma ir sąlygos gali būti labai įvairios. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Nuomos sutarties teisinės formos susitarimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: NAK 27-ojo aiškinimo 10 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Turimos turtu užtikrintos priemonės

Turimų skolos priemonių, užtikrintų pagrindiniu turtu, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Turtu užtikrinto finansavimo subjektai [member]

Šis elementas rodo turtu užtikrinto finansavimo subjektus.

Pavyzdys: 12-ojo TFAS B23 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Apibrėžtųjų išmokų plano turto tikroji vertės dalis (suma), kurią atitinka vertybiniai popieriai, užtikrinti pagrindiniu turtu. [Žr. Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

Pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio g punktas

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio j punktas

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl kitų atidėjinių, suma. [Žr. Tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai; Kiti atidėjiniai]

Atskleidimas: 37-ojo TAS 85 straipsnio c punktas

ifrs-full

Assets

X instant debit

Turtas

Suma išteklių, kurie: a) ūkio subjektų kontroliuojami dėl praeities įvykių; b) iš kurių ūkio subjektas tikisi gauti ekonominės naudos ateityje.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 55 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio e punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio c punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 23 straipsnis

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Turtas ir įsipareigojimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, priskiriamus prie skirtų parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Turtas ir įsipareigojimai [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Turtas ir įsipareigojimai, nepriskirti prie skirtų parduoti [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, nepriskiriamus prie skirtų parduoti. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Turtas ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Turto ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių suma [Žr. Turtas; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 21 straipsnis

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Turtas, atsirandantis iš mineralinių išteklių tyrimo ir vertinimo

Turto, atsirandančio iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo, suma.

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Dėl draudimo sutarčių atsirandantis turtas

Dėl draudimo sutarčių atsirandančio pripažinto turto suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Turimas turtas, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos [member]

Šis elementas rodo turimą turtą, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos]

Pavyzdys: 7-ojo TAS C dalis, „Įsipareigojimų, atsirandančių dėl finansinės veiklos, suderinimas“, pavyzdys: 7-ojo TAS 44C straipsnis

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų

Turto suma, atėmus trumpalaikių įsipareigojimų sumą.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Išmokų plano turtas (įsipareigojimai)

Pensijų išmokų plano turto, atėmus įsipareigojimus, išskyrus sutartų pensijų aktuarinę dabartinę vertę, suma.

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Turtas, įgytas perėmus teisę į užstatą arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones

Turto, ūkio subjekto įgyto perėmus teisę į užstatą, kurį jis laiko kaip užtikrinimą, arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones (pvz., garantijas), suma. [Žr. Garantijos [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 38 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Išmokų plano turtas

Pensijų išmokų planų turto suma. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punkto i papunktis

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Turtas, išskyrus pinigus arba pinigų ekvivalentus patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Turto, išskyrus grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę ūkio subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio d punktas

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, suma. Išlaidos, kurias ūkio subjektas patiria siekdamas sudaryti sutartį su klientu, yra papildomos sutarties sudarymo išlaidos, kurių jis nebūtų patyręs, jeigu nebūtų sudaręs sutarties. Sutarties su klientu įvykdymo išlaidos yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutartimi arba su numatoma sutartimi, kurią ūkio subjektas gali konkrečiai identifikuoti.

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Turtas, pripažintas ūkio subjekto finansinėse ataskaitose ir susijęs su struktūrizuotais ūkio subjektais

Ūkio subjekto finansinėse ataskaitose pripažinto turto, susijusio su jo turimomis dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose, suma. [Žr. Turtas; Nekonsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [member]]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 29 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Užstato, parduoto arba dar kartą įkeisto nesant jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Parduoto arba dar kartą įkeisto užstato, kurį leista parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Turtas, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta

Perleisto finansinio turto, kurį ūkio subjektas toliau visiškai pripažįsta, suma. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Turtas, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja

Perleisto finansinio turto, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, suma. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Turtas, kuriam taikomi reikšmingi apribojimai

Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyto grupės turto, kurio atžvilgiu ūkio subjektui taikomi reikšmingi apribojimai (pavyzdžiui, nustatyti įstatuose, sutartyse ir teisės aktuose) jį gauti arba juo naudotis, suma.

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 13 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Struktūrizuotiems ūkio subjektams perduotas turtas (perdavimo metu)

Viso struktūrizuotiems ūkio subjektams perduoto turto suma perdavimo metu. [Žr. Nekonsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [member]]

Atskleidimas: 12-ojo TFAS 27 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Turtas pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Turto pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Pavyzdys: 1-ojo TAS 55 straipsnis, pavyzdys: 4-ojo TFAS 20 ĮN b punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Persidraudimo turtas

Turto pagal perdraudimo sutartis, pagal kurias ūkio subjektas yra draudėjas, suma.

Pavyzdys: 1-ojo TAS 55 straipsnis, pavyzdys: 4-ojo TFAS 20 ĮN c punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Turtas, kuriam ateinančiais finansiniais metais kyla didelė reikšmingų koregavimų rizika

Turto, kuriam taikomos prielaidos, kad yra didelė rizika, kad kitais finansiniais metais gali tekti reikšmingai koreguoti to turto vertę, suma.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Susiję įsipareigojimai, kuriuos ūkio subjektas toliau pripažįsta

Su perleistu finansiniu turtu, kurį ūkio subjektas toliau visiškai pripažįsta, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Susiję įsipareigojimai, kuriuos ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek juos toliau kontroliuoja

Su perleistu finansiniu turtu, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

ifrs-full

AssociatesMember

member

Asocijuotosios įmonės [member]

Šis elementas rodo ūkio subjektus, kuriems investuotojas daro reikšmingą įtaką.

Atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnio d punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, atskleidimas: 12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AtCostMember

member

Savikaina [member]

Šis elementas rodo savikaina grįstą vertinimą. Savikaina – sumokėta pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kito mokėjimo, vykdomo įsigyjant turtą jo įsigijimo ar statybos metu, tikroji vertė; arba tam tikrais atvejais suma, priskiriama minėtam turtui jo pirminio pripažinimo metu pagal konkrečius kitų TFAS reikalavimus.

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Savikaina arba pagal 16-ąjį TFAS taikant tikrosios vertės metodą [member]

Šis elementas rodo vertinimą, grįstą savikaina arba 16-uoju TFAS, pagal kurį ūkio subjektas paprastai taiko tikrosios vertės metodą turto klasei įvertinti. [Žr. Savikaina [member]]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 78 straipsnis. Įsigalioja 2019 1 1

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Savikaina taikant tikrosios vertės metodą [member]

Šis elementas rodo savikaina grįstą vertinimą, kai ūkio subjektas paprastai taiko tikrosios vertės metodą turto klasei įvertinti. [Žr. Savikaina [member]]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 78 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Tikrąja verte [member]

Šis elementas rodo tikrąja verte grįstą vertinimą. Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių.

Atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Auditorių atlygis

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Auditorių atlygis [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Auditorių atlygis už audito paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už audito paslaugas suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Auditorių atlygis už kitas paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už paslaugas, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Auditorių atlygis už mokestines paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už mokestines paslaugas suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Leisti kapitalo įsipareigojimai, neįtraukti į sutartis

Kapitalo įsipareigojimų, kuriems ūkio subjektas davė leidimą, bet dėl kurių nesudarė sutarties, suma. [Žr. Kapitalo įsipareigojimai]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Parduoti laikomas finansinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Vidutinis galiojantis mokesčių tarifas

Mokesčių sąnaudos (pajamos), padalytos iš apskaitos pelno. [Žr. Apskaitos pelnas]

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Vidutinis valiutų keitimo kursas

Ūkio subjekto taikomas vidutinis valiutų keitimo kursas. Valiutos keitimo kursas – dviejų valiutų keitimo santykis.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis ūkio subjekto samdomų darbuotojų skaičius.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Klientų einamųjų sąskaitų likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų einamųjų sąskaitų likučių suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientų indėlių iki pareikalavimo likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų indėlių iki pareikalavimo likučių suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientų kitų indėlių likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų indėlių sąskaitų likučių, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientų terminuotųjų indėlių likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų terminuotųjų indėlių likučių suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Bankuose turimi likučiai

Bankuose laikomų pinigų likučių suma.

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Bankų akceptų turtas

Bankų akceptų, pripažintų turtu, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Bankų akceptų įsipareigojimai

Bankų akceptų, pripažintų įsipareigojimais, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bankų ir panašūs mokesčiai

Bankų ir panašių mokesčių, kuriuos ūkio subjektas pripažįsta išlaidomis, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius

Banko sąskaitos likučių, laikomų centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius, suma. [Žr. Privalomi rezervų indėliai centriniuose bankuose]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Bankų paskolos, nediskontuoti pinigų srautai

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su bankų paskolomis, suma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN. Įsigalioja 2019 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Turimos bankų skolos priemonės

Banko išduotų skolos priemonių, kurias turi ūkio subjektas, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Kiti bankiniai susitarimai, priskiriami prie pinigų ekvivalentų

Pinigų ekvivalentų grupė, apimanti bankinius susitarimus, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia. [Žr. Pinigų ekvivalentai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Banko kredito pereikvojimas

Panaudota sąskaitos suma, viršijanti esamą pinigų likutį. Bankas tai vertina kaip trumpalaikį kredito termino pratęsimą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

Vienai akcijai tenkančio pelno, kai pagrindinio ir sumažinto pelno įverčiai yra lygūs, suma. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Tęsiama veikla [member]]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Nutraukta veikla [member]]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pelno arba nuostolių suma, priskirtina patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės savininkams (skaitiklis), padalinta iš tuo laikotarpiu esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio (vardiklis).

Atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Tęsiama veikla [member]]

Atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Tęsiama veikla [member]]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Nutraukta veikla [member]]

Atskleidimas: 33-iojo TAS 68 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Nutraukta veikla [member]]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis]

Atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas. [Žr. Pajamos]

Atskleidimas: 8-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Atsinaujinantis biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo atsinaujinantį biologinį turtą. Atsinaujinantis biologinis turtas yra kitas nei vartojamasis biologinis turtas. [Žr. Biologinis turtas; Vartojamasis biologinis turtas [member]]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Derliniai augalai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti derliniams augalams. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Derliniai augalai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro derliniai augalai. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Išmokėtos ar mokėtinos pensijos

Pagal pensijų išmokų planus išmokėtų ar mokėtinų pensijų suma.

Atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto v papunktis

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Geriausias sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip įgytų gautinų sumų, įvertis įsigijimo datą

Geriausias sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip jungiant verslą įgytų gautinų sumų, įvertis įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio h punkto iii papunktis

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologinis turtas

Gyvūnų ar augalų, pripažintų turtu, suma.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologinis turtas, amžius [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal amžių. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal amžių“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologinis turtas [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologinis turtas pagal amžių [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologinis turtas pagal grupę [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologinis turtas pagal rūšį [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologinis turtas, grupė [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal grupę“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo gyvūnus ir augalus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 17-ojo TAS 31 straipsnio a punktas. Galioja iki 2019 1 1, bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biologinis turtas, įkeistas įsipareigojimų įvykdymui garantuoti

Biologinio turto, įkeisto įsipareigojimų įvykdymui garantuoti, suma. [Žr. Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologinis turtas, rūšis [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal rūšį. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal rūšį“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

Pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologinis turtas, kurio nuosavybės teisė yra apribota

Biologinio turto, kurio nuosavybės teisė yra apribota, suma. [Žr. Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Išleistos obligacijos

Ūkio subjekto išleistų obligacijų suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Išleistos obligacijos, nediskontuoti pinigų srautai

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su išleistomis obligacijomis, suma. [Žr. Išleistos obligacijos]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN. Įsigalioja 2019 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Skolinimosi išlaidos [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizuotos skolinimosi išlaidos

Palūkanų ir kitų išlaidų, ūkio subjekto patirtų skolinantis lėšas, tiesiogiai priskirtinas ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai kaip to turto savikainos dalis, suma.

Atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio a punktas

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Patirtos skolinimosi išlaidos

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Skolinimosi išlaidos, pripažįstamos sąnaudomis

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas ir kurios pripažįstamos sąnaudomis, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Pasiskolintos lėšos

Likusi lėšų suma, kurią ūkio subjektas yra įpareigotas grąžinti.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Pasiskolintos lėšos [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Pasiskolintos lėšos, bazinės palūkanų normos koregavimas

Bazinės palūkanų normos, naudojamos apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas, koregavimas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [member]

Šis elementas rodo visas pasiskolintas lėšas, išskaidytas pagal pavadinimą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Pasiskolintos lėšos pagal rūšį [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Pasiskolintos lėšos, palūkanų norma

Pasiskolintų lėšų palūkanų norma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pasiskolintos lėšos, bazinė palūkanų norma

Bazinė palūkanų norma, naudojama apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pasiskolintos lėšos, terminas

Pasiskolintų lėšų terminas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pasiskolintos lėšos, pirminė valiuta

Valiuta, kuria denominuotos pasiskolintos lėšos. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Pasiskolintos lėšos, pripažintos įsigijimo datą

Verslo jungimo metu perimtų pasiskolintų lėšų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pasiskolintos lėšos; Verslo jungimai [member]]

Bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Apatinė intervalo vertė [member]

Šis elementas rodo apatinę intervalo vertę.

Pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP (t. y. aiškinamasis pavyzdys), pavyzdys: 13-ojo TFAS B6 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS 33 straipsnio b punktas, atskleidimas: 2-ojo TFAS 45 straipsnio d punktas, bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Prekių ženklai

Nematerialiojo turto, kurį sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija, suma. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Prekių ženklai [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Transliavimo teisės [member]

Šis elementas rodo transliavimo teises.

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Išlaidos brokerio paslaugų mokesčiui

Išlaidų suma, pripažinta ūkio subjekto sumokėtais brokerio paslaugų mokesčiais.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Pajamos iš brokerio paslaugų mokesčio

Pajamų suma, pripažinta ūkio subjekto gautais brokerio paslaugų mokesčiais.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Pastatai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti veikloje naudojamiems nudėvimiems pastatams ir panašiems statiniams. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

BuildingsMember

member

Pastatai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų klasę, kurią sudaro veikloje naudojami nudėvimi pastatai ir panašūs statiniai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

Bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Verslo jungimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Verslo jungimai [member]

Šis elementas rodo sandorius arba kitus įvykius, kurių metu įsigyjantis ūkio subjektas įgyja vieno arba daugiau verslų kontrolę. Sandoriai, kartais vadinami „tikraisiais jungimais“ arba „lygių subjektų jungimais“, taip pat yra verslo jungimai, kaip šis terminas vartojamas 3-iajame TFAS.

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Supirktų nuosavų akcijų panaikinimas

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintų supirktų nuosavų akcijų suma. [Žr. Supirktos nuosavos akcijos]

Bendra praktika: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitalo įsipareigojimai

Būsimų kapitalo išlaidų, kurias ūkio subjektas įsipareigojęs išleisti, suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalo įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Kapitalizacijos norma, taikoma nustatant kapitalizuoti tinkamų skolinimosi išlaidų sumą

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas, kurios tuo laikotarpiu yra negrąžintos, išskyrus pasiskolintas lėšas konkrečiai ilgo parengimo turtui įsigyti, svertinis vidurkis. [Žr. Svertinis vidurkis [member]; Pasiskolintos lėšos]

Atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio b punktas

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizuotos plėtros išlaidos [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro plėtros išlaidos, kapitalizuotos prieš pradedant komercinę gamybą arba naudojimą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas tik tuo atveju, jei ūkio subjektas gali įrodyti: a) kad yra techninių galimybių užbaigti šį nematerialųjį turtą taip, kad jį būtų galima naudoti arba parduoti; b) kad jis ketina užbaigti šį nematerialųjį turtą ir jį naudoti ar parduoti; c) kad jis turi galimybių naudoti ar parduoti šį nematerialųjį turtą; d) būdą, kuriuo šis nematerialusis turtas kurs tikėtiną būsimą ekonominę naudą. Be kitų dalykų, ūkio subjektas gali įrodyti, kad egzistuoja šio nematerialiojo turto produkcijos arba paties nematerialiojo turto rinka, o jei turtas bus naudojamas savo reikmėms – jo naudingumą; e) kad jis turi tinkamų techninių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir nematerialiajam turtui naudoti arba parduoti, ir f) kad jis gali pagrįstai įvertinti su nematerialiuoju turtu susijusias išlaidas jo plėtros laikotarpiu.

Bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitalo išpirkimo rezervas

Nuosavybės komponentas, atitinkantis ūkio subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalo išpirkimo rezervas [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį ūkio subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalo reikalavimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalo reikalavimai [member]

Šis elementas rodo kapitalo reikalavimus, taikomus ūkio subjektui. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Kapitalo reikalavimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalo atsargos

Nuosavybės komponentas, atitinkantis kapitalo atsargas.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalo atsargos [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį kapitalo atsargas.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimo nuostoliai, taip pat bendroji balansinė vertė [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 17-ojo TAS 32 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, bendra praktika: 7-ojo TFAS 29 ĮN. Galioja iki 2018 1 1, bendra praktika: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Investicinis turtas, pardavimo metu įvertintas savikaina taikant tikrosios vertės metodą

Investicinio turto, pardavimo metu įvertinto savikaina taikant tikrosios vertės metodą, suma. [Žr. Savikaina taikant tikrosios vertės metodą [member]; Balansinė vertė [member]; Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 78 straipsnio d punkto ii papunktis. Galioja iki 2019 1 1

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Balansinė vertė [member]

Šis elementas rodo finansinės būklės ataskaitoje pripažintą turto sumą (prieš tai atėmus bet kokį sukauptą nusidėvėjimą ar amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius). Jis taip pat rodo standartinę ašies „Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimo nuostoliai, taip pat bendroji balansinė vertė“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai]

Atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 17-ojo TAS 32 straipsnis. Galioja iki 2019 1 1, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 29 ĮN a punktas. Galioja iki 2018 1 1, pavyzdys: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

Cash

X instant debit

Pinigai

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma. [Žr. Grynieji pinigai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAbstract

 

Pinigai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Pinigų įplaukos, kurias sudaro išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]; Gauti išankstiniai mokėjimai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos kitoms šalims, priskiriami prie investicinės veiklos

Išankstinių pinigų mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus suteiktus finansinės institucijos), priskiriamų prie investicinės veiklos, suma.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio e punktas

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos susijusioms šalims

Pinigų išmokos, kurias sudaro paskolos ir išankstiniai mokėjimai susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Pinigai ir banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose suma.

Bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma pridėjus trumpalaikes labai likvidžias investicijas, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. [Žr. Pinigai; Pinigų ekvivalentai]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio i punktas, atskleidimas: 7-ojo TAS 45 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B13 straipsnio a punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Apibrėžtųjų išmokų plano turto tikroji vertės dalis (suma), kurią atitinka pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

Pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio a punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertinami kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis

Pinigų ir pinigų ekvivalentų, vertinamų kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis, suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, kuriuos turi ūkio subjektas ir kurių negali naudoti grupė

Ūkio subjekto turima reikšminga pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių suma, kurios negali naudoti ūkio subjektų grupė. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 48 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje

Pinigų ir pinigų ekvivalentų suma pinigų srautų ataskaitoje, kai ji skiriasi nuo pinigų ir pinigų ekvivalentų sumos, pateiktos finansinės būklės ataskaitoje. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Pinigų ir pinigų ekvivalentų patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę ūkio subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]; Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, pripažinti įsigijimo datą

Verslo jungimo metu įsigytų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Verslo jungimai [member]]

Bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Įkeistas piniginis užstatas, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais

Įkeisto piniginio užstato, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais, suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Gautas piniginis užstatas, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu

Gauto piniginio užstato, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu, suma. [Žr. Finansinis turtas]

Pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Pinigų ekvivalentai

Trumpalaikių labai likvidžių investicijų, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika, suma.

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Pinigų ekvivalentai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [member]

Šis elementas rodo apsidraudimą nuo pinigų srautų kintamumo, kuris a) priskirtinas tam tikrai rizikai, siejamai su pripažintuoju turtu ar įsipareigojimu (pavyzdžiui, visais arba kai kuriais būsimais skolos su kintančia palūkanų norma palūkanų mokėjimais) arba su labai tikėtinu prognozuojamu sandoriu, ir b) galėtų turėti įtakos pelnui arba nuostoliams. [Žr. Apsidraudimo sandoriai [member]]

Atskleidimas: 39-ojo TAS 86 straipsnio b punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24A straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24C straipsnis. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Pinigų srautai iš tęsiamos ir nutrauktos veiklos [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir priskiriami prie investicinės veiklos

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir priskiriamų prie investicinės veiklos, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo). [Žr. Rezervuoti pinigai ir pinigų ekvivalentai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo).

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) tyrinėjant ir vertinant mineralinių žaliavų išteklius, šią veiklą priskiriant prie investicinės veiklos

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie investicinės veiklos.

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) tyrinėjant ir vertinant mineralinių žaliavų išteklius, šią veiklą priskiriant prie pagrindinės veiklos

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie pagrindinės veiklos.

Atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos, kuri lemia ūkio subjektų nuosavo kapitalo ir pasiskolintų lėšų dydžio ir sudėties pokyčius, (arba jai naudojami).

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Pinigų srautai dėl trumpalaikių paskolų sumažėjimo (padidėjimo) (arba tam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių pasiskolintų lėšų sumažėjimo (padidėjimo). [Žr. Trumpalaikės pasiskolintos lėšos]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo padidėjimo (arba tam naudojami)

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl ūkio subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą didinimo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami)

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami). [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

Atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai dėl investicinės veiklos, kurią sudaro ilgalaikio turto įsigijimas bei perleidimas ir kitos investicijos, išskyrus pinigų ekvivalentus, (arba jai naudojami).

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo palaikymo (arba tam naudojami)

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl ūkio subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą palaikymo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos, kurią sudaro pagrindinė ūkio subjekto pajamas uždirbanti veikla ir kita nei investicinė ar finansinė veikla, (arba jai naudojami). [Žr. Pajamos]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

Atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami)

Pinigai dėl ūkio subjekto veiklos (arba jai naudojami).

Pavyzdys: 7-asis TAS, Ūkio subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, pavyzdys: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami), prieš apyvartinio kapitalo pokyčius

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl ūkio subjekto veiklos prieš apyvartinio kapitalo pokyčius.

Pavyzdys: 7-asis TAS, Ūkio subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Pinigų srautai, naudojami tyrinėjimo ir plėtros veiklai

Pinigų išmokos tyrinėjimo ir plėtros veiklai.

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Pinigų srautai, naudojami įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir priskiriami prie investicinės veiklos

Bendra pinigų srautų, naudojamų įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir priskiriamų prie investicinės veiklos, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Grynieji pinigai

Ūkio subjekto turimų pinigų suma. Ji neapima indėlių iki pareikalavimo.

Bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Pinigų išmokos už nuomą

Pinigų išmokos už nuomą.

Atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio g punktas. Įsigalioja 2019 1 1

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Sumokėti pinigai, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis sumažėjimas dėl sumokėtų pinigų. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

Pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 ĮN c punktas, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys naudojamos prekybos ar perpardavimo tikslams arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio g punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys laikomos parduoti ar perparduoti arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio h punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims, priskiriamų prie investicinės veiklos

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus finansinės institucijos išankstinius mokėjimus ir paskolas), priskiriamų prie investicinės veiklos.

Pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio f punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų susijusioms šalims

Pinigų įplaukos iš ūkio subjektui grąžintų paskolų ir išankstinių mokėjimų susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Grąžinti išankstiniai mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Pinigų išmoka, susidariusi grąžinant išankstinius mokėjimus ir paskolas iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]; Gauti išankstiniai mokėjimai]

Bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Perleisti pinigai

Verslo jungimo metu kaip atlygis perleistų pinigų tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punkto i papunktis

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [member]

Šis elementas rodo visas turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijas. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas]

Atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Trumpalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finansinio turto kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Ilgalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Susijusių šalių kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

Atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnis

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Sumos, pripažintos atidėtųjų mokesčių turtui prieš įsigijimą, padidėjimas (sumažėjimas)

Įsigyjančio ūkio subjekto atidėtųjų mokesčių turto prieš įsigijimą padidėjimas (sumažėjimas) dėl verslo jungimo, dėl kurio pasikeičia tikimybė, kad įsigyjantis ūkio subjektas turtą realizuos. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Verslo jungimai [member]]

Atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio j punktas

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendro skirtumo, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaitos pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Biologinis turtas]

Atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biologinio turto pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų (turto) pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas)

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nuosavybė]

Atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Nuosavybės pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Rizikos pozicijos pokyčių aprašymas

Rizikos pozicijos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Kredito išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, (arba jo grupės) tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su to turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsiranda rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinis turtas]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais

Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su to įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais. [Žr. Kredito rizika [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas. Galioja iki 2018 1 1, atskleidimas: 7-ojo TFAS 10A straipsnio a punktas. Įsigalioja 2018 1 1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su paskolų ir gautinų sumų kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamų: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pokyčio, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Galioja iki 2018 1 1

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Prestižo padidėjimas (sumažėjimas)

Prestižo padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Prestižas]

Atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Prestižo pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Nematerialiojo turto ir prestižo pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas (sumažėjimas)

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

Atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Pagamintų produktų ir nebaigtos gamybos atsargų sumažėjimas (padidėjimas)

Pagamintų produktų ir nebaigtos gamybos atsargų sumažėjimas (padidėjimas). [Žr. Atsargos; Trumpalaikiai pagaminti produktai; Einamoji nebaigta gamyba]

Pavyzdys: 1-ojo TAS 102 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Investicinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

Investicinio turto padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Investicinis turtas]

Atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Investicinio turto pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Įsipareigojimų, atsirandančių dėl finansinės veiklos, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Metodų ir prielaidų, naudotų rengiant jautrumo analizę, pakeitimų aprašymas

Metodų ir prielaidų, naudotų rengiant rinkos rizikos, kuri veikia ūkio subjektą, rūšių jautrumo analizę, pakeitimų aprašymas. [Žr. Rinkos rizika [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 40 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Rizikos vertinimo metodų pokyčių aprašymas

Rizikos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, vertinimo metodų pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Grynojo turto, tenkančio pensijoms, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Kredito išvestinių finansinių priemonių nominaliosios sumos pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Esančių apyvartoje akcijų skaičiaus pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Tikslų, politikos ir procesų, susijusių su rizikos valdymu, pokyčių aprašymas

Tikslų, politikos ir procesų, susijusių su rizikos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, valdymu, pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

Atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions