EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0787

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

PE/75/2018/REV/1

OJ L 130, 17.5.2019, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj

17.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 130/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/787

2019 m. balandžio 17 d.

dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (3) pasirodė esanti veiksminga spiritinių gėrimų sektoriaus reguliavimo priemonė. Tačiau, atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio patirtį ir technologijų naujoves, rinkos pokyčius ir augančius vartotojų lūkesčius, būtina atnaujinti spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles ir persvarstyti spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registravimo ir apsaugos būdus;

(2)

spiritinių gėrimų sektoriui taikomos taisyklės turėtų padėti siekti aukšto vartotojų apsaugos lygio, panaikinti informacijos asimetriją, užkirsti kelią klaidinančiai veiklai ir užtikrinti, kad rinka būtų skaidri ir vyktų sąžininga konkurencija. Taikant šias taisykles turėtų būti apsaugota gera Sąjungos spiritinių gėrimų reputacija Sąjungoje ir pasaulio rinkoje, nes ir toliau būtų atsižvelgiama į naudojamus tradicinius spiritinių gėrimų gamybos metodus ir padidėjusį vartotojų apsaugos ir informavimo poreikį. Turėtų būti atsižvelgiama ir į spiritinių gėrimų sektoriaus technologijų naujoves, kai jomis galima pagerinti kokybę nepakeičiant tradicinių atitinkamų spiritinių gėrimų ypatybių;

(3)

spiritiniai gėrimai sudaro didelę Sąjungos žemės ūkio produktų realizavimo rinkos dalį, o spiritinių gėrimų gamyba yra glaudžiai susijusi su tuo sektoriumi. Tas ryšys lemia Sąjungoje gaminamų spiritinių gėrimų kokybę, saugumą ir reputaciją. Todėl tas glaudus ryšys su žemės ūkio maisto produktų sektoriumi turėtų būti pabrėžiamas šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose;

(4)

palyginti su bendrosiomis žemės ūkio maisto produktų sektoriui nustatytomis taisyklėmis, spiritinių gėrimų sektoriui taikomos taisyklės yra išskirtinės. Jas nustatant derėtų taip pat atsižvelgti į skirtingose valstybėse narėse taikomus tradicinius gamybos metodus;

(5)

šiame reglamente turėtų būti nustatyti aiškūs spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, taip pat geografinių nuorodų apsaugos kriterijai, ir juo neturėtų būti daroma poveikio Sąjungoje vartojamų oficialiųjų kalbų ir raidynų įvairovei. Jame taip pat turėtų būti nustatytos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus ir spiritinių gėrimų teisinių pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant maisto produktus taisyklės;

(6)

siekiant pateisinti vartotojų lūkesčius ir laikytis tradicinių gamybos metodų, spiritinių gėrimų gamybai naudojamas etilo alkoholis ir distiliatai turėtų būti tik žemės ūkio kilmės;

(7)

vartotojų labui šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse pagamintiems spiritiniams gėrimams, teikiamiems Sąjungos rinkai. Siekiant išsaugoti ir gerinti Sąjungoje pagamintų spiritinių gėrimų reputaciją pasaulio rinkoje, šis reglamentas turėtų būti taikomas ir Sąjungoje pagamintiems eksportuoti skirtiems spiritiniams gėrimams;

(8)

nustatant spiritinių gėrimų apibrėžtis ir techninius reikalavimus ir suskirstant spiritinius gėrimus į kategorijas, turėtų ir toliau būti atsižvelgiama į tradicinius gamybos metodus. Taip pat turėtų būti nustatytos specialios tam tikriems spiritiniams gėrimams, kurie nėra įtraukti į kategorijų sąrašą, taikomos taisyklės;

(9)

spiritiniams gėrimams taip pat taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 (4) ir (EB) Nr. 1334/2008 (5). Tačiau būtina nustatyti papildomas su dažikliais ir kvapiosiomis medžiagomis susijusias taisykles, taikytinas tik spiritiniams gėrimams. Taip pat būtina nustatyti papildomas taisykles dėl kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir kitų leidžiamų naudoti sudedamųjų dalių skiedimo ir tirpinimo, kurios taikytinos tik alkoholinių gėrimų gamybai;

(10)

derėtų nustatyti teisinių pavadinimų, naudotinų Sąjungos rinkai pateikiant spiritinius gėrimus, taisykles, siekiant užtikrinti suderintą tokių teisinių pavadinimų naudojimą Sąjungoje ir apsaugoti vartotojams teikiamos informacijos skaidrumą;

(11)

atsižvelgiant į spiritinių gėrimų sektoriaus svarbą ir sudėtingumą, tikslinga nustatyti specialiąsias spiritinių gėrimų apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, ypač susijusias su teisinių pavadinimų, geografinių nuorodų, sudėtinių terminų ir užuominų naudojimu apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus;

(12)

spiritinių gėrimų apibūdinimui, pateikimui ir ženklinimui turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 (6), išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip. Vis dėlto, atsižvelgiant į spiritinių gėrimų sektoriaus svarbą ir sudėtingumą, šiame reglamente tikslinga nustatyti specialias spiritinių gėrimų apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, kurios apimtų daugiau nei numatyta Reglamente (ES) Nr. 1169/2011. Tomis specialiosiomis taisyklėmis taip pat turėtų būti užkirstas kelias piktnaudžiavimui terminu „spiritinis gėrimas“ ir spiritinių gėrimų teisiniais pavadinimais, kai jie suteikiami šiame reglamente nustatytų apibrėžčių ir reikalavimų neatitinkantiems produktams;

(13)

siekiant užtikrinti vienodą sudėtinių terminų ir užuominų naudojimą valstybėse narėse ir teikti vartotojams tinkamą informaciją, tokiu būdu apsaugant juos nuo klaidinimo, būtina nustatyti terminų ir užuominų naudojimo pateikiant spiritinius gėrimus ir kitus maisto produktus nuostatas. Tokiomis nuostatomis taip pat siekiama apsaugoti spiritinių gėrimų, kurių terminais naudojamasi, reputaciją;

(14)

kad vartotojai gautų tinkamą informaciją, turėtų būti nustatytos spiritinių gėrimų, kurie laikomi mišiniais ar deriniais, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo nuostatos;

(15)

nors yra svarbu užtikrinti, kad apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus paprastai būtų nurodomas tik trumpiausiai brandintos alkoholinės sudedamosios dalies brandinimo ar išlaikymo laikotarpis, tam, kad būtų atsižvelgta į valstybėse narėse naudojamus tradicinius brandinimo procesus, turėtų būti įmanoma deleguotaisiais aktais nustatyti nuo bendrosios taisyklės nukrypti leidžiančią nuostatą ir tinkamus kontrolės mechanizmus, susijusius su brendžiais (brandy), gaminamais naudojant „criaderas y solera“ sistema arba „solera e criaderas“ sistema vadinamą tradicinį dinamišką brandinimo metodą;

(16)

teisinio tikrumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama tinkama informacija, žaliavų pavadinimų ir būdvardžių įtraukimas į tam tikrų spiritinių gėrimų teisinius pavadinimus neturėtų užkirsti kelio vartoti tokių žaliavų pavadinimų ar būdvardžių pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus. Tais pačiais sumetimais vokiško žodžio „-geist“ įtraukimas į tam tikros spiritinių gėrimų kategorijos teisinį pavadinimą neturėtų užkirsti kelio vartoti šio žodžio išgalvotuose pavadinimuose, papildant kitų spiritinių gėrimų teisinius pavadinimus ar kitų alkoholinių gėrimų pavadinimus, jei vartojant šį žodį neklaidinamas vartotojas;

(17)

siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama tinkama informacija, ir skatinti kokybiškos gamybos metodus, turėtų būti galimybė bet kokio spiritinio gėrimo teisinį pavadinimą papildyti terminu „sausas“ arba „dry“, t. y. arba terminu, išverstu į atitinkamos valstybės narės kalbą ar kalbas, arba neverčiamu terminu, pažymėtu kursyvu šiame reglamente, jei tas spiritinis gėrimas nesaldintas. Vis dėlto, laikantis principo, kad informacija apie maisto produktą neturi būti klaidinanti, ypač sudarant įspūdį, kad produktas pasižymi ypatingomis savybėmis, nors iš tiesų visi į jį panašūs maisto produktai turi tokių savybių, ši taisyklė turėtų būti netaikoma tokių spiritinių gėrimų, kurie pagal šį reglamentą nesaldinami net ir skoniui sušvelninti, atveju, konkrečiai viskiui (whisky arba whiskey). Ši taisyklė taip pat neturėtų būti taikoma gin, distiliuotam gin ir London gin – jų atveju ir toliau turėtų būti taikomos specialios saldinimo ir ženklinimo taisyklės. Be to, turėtų būti galimybė likerius, kuriems būdingas aitrus, kartus, aštrus, deginantis, rūgštus ar citrusinis skonis, neatsižvelgiant į tai, kiek jie saldinti, ženklinti nurodant „sausas“ arba „dry“. Toks ženklinimas neturėtų klaidinti vartotojo, nes likeriuose turi būti tam tikras minimalus cukraus kiekis. Atitinkamai likerių atveju neturėtų būti laikoma, kad terminas „sausas“ arba „dry“ reiškia, kad spiritinis gėrimas yra nesaldintas;

(18)

siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius dėl degtinės (vodka) gamybai naudojamų žaliavų, o ypač tradiciškai degtinę gaminančiose valstybėse narėse, turėtų būti suteikiama tinkama informacija apie naudotą žaliavą, kai degtinė (vodka) gaminama iš žemės ūkio kilmės žaliavų, kurios nėra grūdai ir (arba) bulvės;

(19)

siekiant užtikrinti, kad su brandinimo ir ženklinimo taisyklėmis susijusių teisės aktų būtų laikomasi, ir patikrinti, kaip jie taikomi, taip pat siekiant kovoti su sukčiavimu, turėtų būti privaloma elektroniniuose administraciniuose dokumentuose nurodyti kiekvieno spiritinio gėrimo teisinį pavadinimą ir brandinimo laikotarpį;

(20)

kai kuriais atvejais maisto verslo operatoriai pageidauja nurodyti spiritinių gėrimų kilmės vietą, o ne geografinę nuorodą ir prekių ženklą, kad atkreiptų vartotojų dėmesį į savo produkto savybes. Todėl turėtų būti įtrauktos specialios nuostatos dėl kilmės vietos nurodymo apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus. Be to, Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 nustatytas įpareigojimas nurodyti pagrindinių sudedamųjų dalių kilmės šalį ar kilmės vietą neturėtų būti taikomas spiritinių gėrimų atveju, net jei spiritinio gėrimo pagrindinių sudedamųjų dalių kilmės šalis ar kilmės vieta yra ne ta pati kaip tą spiritinį gėrimą apibūdinant, pateikiant ar ženklinant nurodyta kilmės vieta;

(21)

siekiant apsaugoti tam tikrų spiritinių gėrimų reputaciją, derėtų įtraukti nuostatas, kuriomis būtų reglamentuojamas eksportui skirtų produktų teisinių pavadinimų vertimas, transkribavimas ir transliteravimas;

(22)

siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas nuosekliai, derėtų nustatyti Sąjungos etaloninius spiritinių gėrimų ir etilo alkoholio, naudojamo spiritinių gėrimų gamybai, tyrimo metodus;

(23)

turėtų būti ir toliau draudžiama naudoti švinines kapsules ir švininę foliją spiritinių gėrimų taros uždoriams padengti, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo pavojaus, ypač kylančio dėl atsitiktinio sąlyčio su tokiomis kapsulėmis ar folija, ir atliekų, kurių sudėtyje yra švino iš tokių kapsulių ar folijos, keliamos aplinkos taršos;

(24)

kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą, svarbu tinkamai atsižvelgti į Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (toliau – TRIPS susitarimas) nuostatas, ypač į jo 22 ir 23 straipsnius, ir į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT susitarimas), įskaitant jo V straipsnį dėl tranzito laisvės, kurie buvo patvirtinti Tarybos sprendimu 94/800/EB (7). Pagal tokią teisinę sistemą, siekiant sustiprinti geografinių nuorodų apsaugą ir veiksmingiau kovoti su klastojimu, tokios apsaugos nuostatos turėtų būti taikomos ir prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją, bet neišleistoms į laisvą apyvartą, ir jų atveju turėtų būti laikomasi specialių muitinės procedūrų, susijusių, pavyzdžiui, su tranzitu, sandėliavimu, specifiniu panaudojimu ar perdirbimu;

(25)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 (8) spiritiniams gėrimams netaikomas. Todėl turėtų būti nustatytos spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. Geografines nuorodas turėtų registruoti Komisija;

(26)

turėtų būti nustatyta Sąjungos ar trečiųjų valstybių geografinių nuorodų registravimo, keitimo ir galimo panaikinimo pagal TRIPS susitarimą procedūra, sykiu automatiškai pripažįstant jau esamų geografinių nuorodų, kurios saugomos Sąjungoje, statusą. Siekiant užtikrinti nuoseklų su geografinėmis nuorodomis susijusių procedūrinių taisyklių taikymą visuose atitinkamuose sektoriuose, šios spiritiniams gėrimams taikytinos procedūros turėtų būti parengtos pagal išsamesnes ir gerai patikrintas žemės ūkio ir maisto produktams taikomas procedūras, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1151/2012, sykiu atsižvelgiant į spiritinių gėrimų ypatumus. Siekiant supaprastinti registravimo procedūras ir užtikrinti, kad informacija maisto verslo operatoriams ir vartotojams būtų prieinama elektroniniu būdu, turėtų būti sukurtas elektroninis geografinių nuorodų registras. Geografinės nuorodos, saugomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, turėtų būti automatiškai saugomos pagal šį reglamentą ir įtrauktos į elektroninį registrą. Komisija turėtų užbaigti Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įrašytų geografinių nuorodų tikrinimą pagal to reglamento 20 straipsnį;

(27)

siekiant vienodumo su maisto, vyno ir aromatizuoto vyno produktų geografinėms nuorodoms taikomomis taisyklėmis, bylos, kurioje nustatomos spiritinių gėrimų, registruotų su geografine nuoroda, specifikacijos, pavadinimą „techninė byla“ reikėtų pakeisti į pavadinimą „produkto specifikacija“. Techninės bylos, pateiktos teikiant paraišką pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, turėtų būti laikomos produktų specifikacijomis;

(28)

atsižvelgiant į atmetimo, panaikinimo ir sambūvio kriterijus, turėtų būti paaiškintas prekių ženklų ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų ryšys. Toks paaiškinimas neturėtų daryti poveikio teisėms, kurias geografinių nuorodų turėtojai įgijo nacionaliniu lygmeniu arba pagal tarptautinius susitarimus, valstybių narių sudarytus laikotarpiu iki Sąjungos apsaugos sistemos nustatymo pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (9);

(29)

siekiant išlaikyti spiritinių gėrimų sektoriaus reputaciją ir vertę, itin svarbu išsaugoti aukštus kokybės standartus. Valstybių narių institucijos turėtų būti atsakingos už užtikrinimą, kad tie kokybės standartai būtų išsaugoti laikantis šio reglamento. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė stebėti ir tikrinti, kaip laikomasi šio reglamento, kad ji galėtų įsitikinti, ar šio reglamento laikomasi vienodai. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės keistųsi atitinkama informacija;

(30)

vykdant kokybės politiką ir visų pirma siekiant aukštos spiritinių gėrimų kokybės bei jų įvairovės spiritinių gėrimų sektoriuje, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama priimti griežtesnes jų teritorijoje gaminamų spiritinių gėrimų gamybos, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, nei nustatytos šiame reglamente;

(31)

siekiant atsižvelgti į kintančius vartotojų poreikius, technologijų pažangą, atitinkamų tarptautinių standartų raidą, poreikį gerinti ekonomines gamybos ir prekybos sąlygas, tradicinius brandinimo procesus ir importuojančių trečiųjų valstybių įstatymus ir užtikrinti, kad būtų apsaugoti teisėti gamintojų ir maisto verslo operatorių interesai, susiję su geografinių nuorodų apsauga, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl: spiritinių gėrimų techninių apibrėžčių ir reikalavimų keitimo ir nuo tų apibrėžčių ir reikalavimų nukrypti leidžiančių nuostatų, leidimo naudoti naujus saldinančiuosius produktus, su brendžių (brandy) brandinimo ar išlaikymo laikotarpio nurodymu susijusių nukrypti leidžiančių nuostatų ir institucijų, atsakingų už brandinimo procesų priežiūrą, viešo registro sukūrimo, elektroninio spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registro sukūrimo ir išsamių taisyklių dėl to registro formos ir turinio, išsamesnių sąlygų, susijusių su geografinės nuorodos apsaugos paraiškomis ir preliminariomis nacionalinėmis procedūromis, Komisijos atliekamu tikrinimu, prieštaravimo procedūra ir geografinių nuorodų panaikinimu, taip pat sąlygų ir reikalavimų, taikomų produktų specifikacijų pakeitimo procedūrai bei tam tikrų apibrėžčių ir apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisyklių pakeitimų procedūrai ir leidimo nukrypti nuo tų apibrėžčių ir taisyklių procedūrai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (10) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(32)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl bendrojo dokumento skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir sprendimų dėl pavadinimų kaip geografinių nuorodų užregistravimo, jei nėra pranešimo apie prieštaravimą arba priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo arba jei yra priimtinas pagrįstas prieštaravimo pareiškimas ir yra pasiektas susitarimas;

(33)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su: naujų saldinančiųjų produktų naudojimo, informacijos apie brandinimo procesams prižiūrėti paskirtas institucijas, kurią turi pateikti valstybės narės, kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinius gėrimus ir Sąjungos saugomų geografinių nuorodų simbolio naudojimo taisyklėmis, išsamiomis techninėmis Sąjungos etaloninių žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų ir spiritinių gėrimų tyrimo metodų taisyklėmis, pereinamųjų geografinių nuorodų naudojimo laikotarpių nustatymo ir tų laikotarpių pratęsimo, paraiškų atmetimo tais atvejais, kai registravimo sąlygos neįvykdomos, dar nė nepaskelbus, kai skelbiant suteikiama galimybė pateikti prieštaravimą, geografinių nuorodų, paskelbtų, kad būtų galima pareikšti prieštaravimą, registravimo arba atmetimo tuo atveju, kai pateikiamas prieštaravimas ir nepasiekiamas susitarimas, produkto specifikacijos Sąjungos masto pakeitimų patvirtinimo arba atmetimo, prašymų dėl geografinės nuorodos registracijos panaikinimo patvirtinimo arba atmetimo, produkto specifikacijų formos ir informacijos apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį, kuri turi būti pateikta produkto specifikacijoje, priemonių, paraiškų, prieštaravimų, pakeitimo paraiškų ir su pakeitimais susijusių pranešimų procedūrų, formos ir teikimo, geografinių nuorodų panaikinimo proceso, patikrų ir tikrinimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės, ir būtinos informacijos, kuria turi būti keičiamasi taikant šį reglamentą, taisyklėmis. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (11);

(34)

siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo (12) įgyvendinimą, buvo būtina įtraukti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/45/EB (13) priede nustatytų spiritinių gėrimų vardinių kiekių, kad pagamintą distiliavimo įranga „pot still“ ir Japonijoje išpilstytą vieno distiliavimo shochu būtų leidžiama pateikti Sąjungos rinkai tradicinių japoniškų dydžių buteliuose. Ta nukrypti leidžianti nuostata buvo įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1670 (14) ir turėtų būti ir toliau taikoma;

(35)

atsižvelgiant į būtinų Reglamento (EB) Nr. 110/2008 pakeitimų pobūdį ir mastą ir siekiant padidinti teisinį tikrumą, aiškumą ir skaidrumą, šioje srityje reikia sukurti naują teisinę sistemą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 turėtų būti panaikintas;

(36)

siekiant apsaugoti teisėtus atitinkamų gamintojų arba suinteresuotųjų subjektų interesus gauti naudos iš bendrųjų dokumentų viešinimo pagal naująją teisinę sistemą, reikėtų numatyti galimybę atitinkamų valstybių narių prašymu skelbti pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 įregistruotų geografinių nuorodų bendruosius dokumentus;

(37)

kadangi geografinių nuorodų taisyklėmis padidinama ūkio subjektų apsauga, tos taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti praėjus dviem savaitėms nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tačiau turėtų būti nustatyta atitinkama tvarka, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiai pereiti nuo Reglamente (EB) Nr. 110/2008 nustatytų taisyklių prie šiame reglamente nustatytų taisyklių;

(38)

taisyklių, nesusijusių su geografinėmis nuorodomis, atveju reikėtų priimti nuostatą, užtikrinančią, kad būtų suteikta pakankamai laiko, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiai pereiti nuo Reglamente (EB) Nr. 110/2008 nustatytų taisyklių prie šiame reglamente nustatytų taisyklių;

(39)

po šio reglamento taikymo pradžios datų turimomis spiritinių gėrimų atsargomis turėtų būti leidžiama ir toliau prekiauti, kol jos baigsis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR SPIRITINIŲ GĖRIMŲ KATEGORIJOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl :

spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos,

etilo alkoholio ir distiliatų, naudojamų gaminant alkoholinius gėrimus, ir

spiritinių gėrimų teisinių pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant maisto produktus, kurie nėra spiritiniai gėrimai.

2.   Šis reglamentas taikomas 1 dalyje nurodytiems produktams, pateikiamiems Sąjungos rinkai, nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti Sąjungoje ar trečiosiose valstybėse, taip pat Sąjungoje pagamintiems eksportuoti skirtiems produktams.

3.   Kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą, šio reglamento III skyrius taip pat taikomas prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją, bet neišleistoms į laisvą apyvartą.

2 straipsnis

Spiritinių gėrimų apibrėžtis ir reikalavimai

Šiame reglamente vartojamas terminas „spiritinis gėrimas“ reiškia alkoholinį gėrimą, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra skirtas žmonėms vartoti;

b)

turi tam tikrų juslinių savybių;

c)

yra ne mažesnės kaip 15 % tūrio alkoholio koncentracijos, išskyrus I priedo 39 kategorijos reikalavimus atitinkančius spiritinius gėrimus;

d)

yra pagamintas vienu iš šių būdų:

i)

tiesiogiai vienu iš šių būdų, naudojamų atskirai arba juos derinant:

su kvapiosiomis medžiagomis ar kvapiaisiais maisto produktais arba be jų distiliuojant fermentuotus produktus,

maceruojant ar panašiai apdorojant augalines medžiagas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, žemės ūkio kilmės distiliatuose, spiritiniuose gėrimuose arba jų derinyje,

į žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, žemės ūkio kilmės distiliatus arba spiritinius gėrimus pridedant po vieną ar daugiau:

kvapiųjų medžiagų, naudojamų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1334/2008,

dažiklių, naudojamų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1333/2008,

kitų leidžiamų sudedamųjų dalių, naudojamų laikantis reglamentų (EB) Nr. 1333/2008 ir (EB) Nr. 1334/2008,

saldinančiųjų produktų,

kitų žemės ūkio produktų,

maisto produktų, arba

ii)

į jį pridedant po vieną ar daugiau bet kurių iš toliau išvardytų medžiagų:

kitų spiritinių gėrimų,

žemės ūkio kilmės etilo alkoholio,

žemės ūkio kilmės distiliatų,

kitų maisto produktų;

e)

nėra priskiriamas KN kodams 2203, 2204, 2205, 2206 ir 2207;

f)

kai jį gaminant įpilta vandens (vanduo gali būti distiliuotas, demineralizuotas, išgrynintas ar minkštintas):

i)

to vandens kokybė atitinka Tarybos direktyvą 98/83/EB (15) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/54/EB (16) ir

ii)

spiritinio gėrimo alkoholio koncentracija po vandens įpylimo vis dar atitinka šio straipsnio c punkte nurodytą arba I priede nustatytos atitinkamos kategorijos spiritinių gėrimų minimalią alkoholio koncentracijos tūrio procentais normą.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   teisinis pavadinimas– pavadinimas, kuriuo spiritinis gėrimas pateikiamas rinkai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies n punkte;

2)   sudėtinis terminas– apibūdinant, pateikiant ir ženklinant alkoholinį gėrimą naudojamas numatyto I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų teisinio pavadinimo arba geografinės nuorodos, apibūdinančios spiritinį gėrimą, iš kurio kilo visas galutinio produkto alkoholis, derinys su vienu ar daugiau:

a)

vieno ar kelių maisto produktų, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tuos maisto produktus, kurie naudoti tam spiritiniam gėrimui gaminti pagal I priedą, pavadinimų arba iš jų padarytų būdvardžių;

b)

terminų „likeris“ arba „cream“;

3)   užuomina– tiesioginė arba netiesioginė nuoroda į vieną ar daugiau numatytų I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų teisinių pavadinimų arba spiritinių gėrimų geografinių nuorodų, išskyrus nuorodą į sudėtinį terminą ar į 13 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus sudedamųjų dalių sąrašus, vartojama apibūdinant, pateikiant ar ženklinant:

a)

maisto produktą, kuris nėra spiritinis gėrimas, arba

b)

spiritinį gėrimą, kuris atitinka I priede nustatytų 33–40 kategorijų reikalavimus;

4)   geografinė nuoroda– nuoroda, rodanti, kad spiritinis gėrimas yra kilęs iš šalies teritorijos arba toje teritorijoje esančio regiono ar vietovės, jei spiritinio gėrimo tam tikra savybė, reputacija ar kitas požymis iš esmės priskirtinas jo geografinei kilmei;

5)   produkto specifikacija– prie geografinės nuorodos apsaugos paraiškos pridedamas dokumentas, kuriame nurodomos specifikacijos, kurias tas spiritinis gėrimas turi atitikti, ir kuris pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 buvo vadinamas „techninė byla“;

6)   grupė– bet kokios teisinės formos susivienijimas, kurį sudaro daugiausia gamintojai arba perdirbėjai, susiję su atitinkamais spiritiniais gėrimais;

7)   bendrinis pavadinimas– bendriniu tapęs spiritinio gėrimo pavadinimas, kuris, nors ir sietinas su vieta ar regionu, kuriuose šis spiritinis gėrimas buvo pirmiausia pradėtas gaminti ar kuriuose juo buvo pradėta prekiauti, Sąjungoje tapo įprastu to spiritinio gėrimo pavadinimu;

8)   regėjimo laukas– regėjimo laukas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies k punkte;

9)   maišyti– į spiritinį gėrimą, patenkantį į tam tikrą I priede nustatytą spiritinių gėrimų kategoriją arba turintį tam tikrą geografinę nuorodą, įpilti vieną ar daugiau:

a)

kitų spiritinių gėrimų, kurie nepriklauso tai pačiai I priede nustatytai spiritinių gėrimų kategorijai;

b)

žemės ūkio kilmės distiliatų;

c)

žemės ūkio kilmės etilo alkoholio;

10)   mišinys– spiritinis gėrimas, su kuriuo atlikti maišymo veiksmai;

11)   derinti– į vieną gėrimą supilti du ar daugiau tos pačios kategorijos spiritinių gėrimų, kurie skiriasi tik nereikšmingais sudėties ypatumais, nulemtais vieno ar daugiau šių veiksnių:

a)

gamybos metodo,

b)

naudotų distiliatorių,

c)

brandinimo arba išlaikymo laikotarpio,

d)

geografinės gamybos vietovės.

Taip pagamintas spiritinis gėrimas priskiriamas prie tos pačios spiritinių gėrimų kategorijos kaip ir pirminiai spiritiniai gėrimai prieš derinimą;

12)   derinys– spiritinis gėrimas, su kuriuo atlikti derinimo veiksmai.

4 straipsnis

Techninės terminų apibrėžtys ir reikalavimai

Šiame reglamente vartojamos techninės terminų apibrėžtys ir reikalavimai:

1)   apibūdinimas– terminai, vartojami ženklinant, pateikiant, ant spiritinio gėrimo pakuotės, spiritinio gėrimo vežimo dokumentuose, komerciniuose dokumentuose, pirmiausia sąskaitose ir važtaraščiuose, taip pat spiritinio gėrimo reklamoje;

2)   pateikimas– terminai, vartojami ženklinant ir užrašuose (įskaitant reklaminius ir produkto pardavimo skatinimo užrašus, vaizdines ar panašias priemones) ant pakuočių ir taros (įskaitant užrašus ant butelio ar uždorius);

3)   ženklinimas– su produktu susijusių žodžių, išsamių duomenų, prekių ženklų, komercinio prekės pavadinimo, vaizdinės medžiagos ar simbolio nurodymas ant pakuotės, dokumente, informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar lankelyje, kurie pridedami prie tokio produkto arba kuriuose jis nurodytas;

4)   etiketė– žymuo, prekės ženklas, ženklas, vaizdinė arba kitokia aprašomoji medžiaga, užrašyti ar atspausdinti maisto produkto pakuotėje ar taroje, uždėti trafaretu, joje pažymėti, įspausti ar ant jos atspausti arba prie jos pritvirtinti;

5)   pakuotė– apsauginės įpakavimo medžiagos, kartonas, dėžės, talpyklos ir buteliai, naudojami spiritiniams gėrimams transportuoti arba parduoti;

6)   distiliavimas– terminio separavimo procesas, apimantis vieną ar daugiau separavimo etapų, kuriais siekiama išgauti tam tikrų juslinių savybių ir (arba) didesnę alkoholio koncentraciją, nepriklausomai nuo to, ar tais etapais separuojama esant normaliam slėgiui ar vakuume, priklausomai nuo to, kokia naudojama distiliavimo įranga; distiliavimas gali būti vienkartinis, daugkartinis arba pakartotinis;

7)   žemės ūkio kilmės distiliatas– alkoholinis skystis, gautas distiliuojant į Sutarties I priedą įtrauktus žemės ūkio produktus po jų alkoholinės fermentacijos ir neturintis etilo alkoholio savybių, bet išlaikęs naudotų žaliavų aromatą ir skonį;

8)   saldinti– gaminant spiritinius gėrimus panaudoti vieną ar daugiau saldinančiųjų produktų;

9)   saldinantieji produktai– tai:

a)

pusbaltis cukrus, baltasis cukrus, aukščiausios rūšies baltasis cukrus, dekstrozė, fruktozė, gliukozės sirupas, cukraus tirpalas, invertuotojo cukraus tirpalas ir invertuotojo cukraus sirupas, apibrėžti Tarybos direktyvos 2001/111/EB (17) priedo A dalyje;

b)

rektifikuota koncentruota vynuogių misa, koncentruota vynuogių misa ir šviežia vynuogių misa;

c)

degintas cukrus, t. y. produktas, gautas reguliuojamu būdu kaitinant vien tik sacharozę be šarmų, mineralinių rūgščių ar kitokių cheminių priedų;

d)

medus, apibrėžtas Tarybos direktyvos 2001/110/EB (18) I priedo 1 punkte;

e)

saldžiosios ceratonijos sirupas;

f)

kitos natūralios angliavandenių medžiagos, turinčios panašų poveikį kaip a–e papunkčiuose nurodyti produktai;

10)   alkoholio įpylimas– žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir (arba) žemės ūkio kilmės distiliatų įpylimas į spiritinį gėrimą; ši sąvoka neapima alkoholio naudojimo dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitoms alkoholinių gėrimų gamyboje leidžiamoms naudoti sudedamosioms dalims skiesti ar tirpinti;

11)   brandinimas arba išlaikymas– spiritinio gėrimo laikymas atitinkamose talpyklose tam tikrą laikotarpį, turint tikslą leisti, kad tame spiritiniame gėrime vyktų natūralios reakcijos, dėl kurių tas spiritinis gėrimas įgyja specifinių savybių;

12)   aromatizuoti– gaminant spiritinius gėrimus panaudoti kvapiųjų medžiagų ar kvapiųjų maisto produktų naudojant vieną ar daugiau iš šių procesų: alkoholio įpylimą, infuziją, maceravimą, alkoholinį fermentavimą arba distiliavimą, kai esama kvapiųjų medžiagų ar kvapiųjų maisto produktų;

13)   kvapiosios medžiagos– kvapiosios medžiagos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies a punkte;

14)   kvapiosios medžiagos pagrindas– kvapiosios medžiagos pagrindas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies b punkte;

15)   natūralus kvapiosios medžiagos pagrindas– natūralus kvapiosios medžiagos pagrindas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies c punkte;

16)   kvapiosios medžiagos preparatas– kvapiosios medžiagos preparatas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies d punkte;

17)   kita kvapioji medžiaga– kita kvapioji medžiaga, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies h punkte;

18)   kvapieji maisto produktai– maisto produktai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (19) 2 straipsnyje, naudojami spiritinių gėrimų gamyboje iš esmės siekiant spiritinius gėrimus aromatizuoti;

19)   dažyti– gaminant spiritinį gėrimą panaudoti vieną ar daugiau dažiklių;

20)   dažikliai– dažikliai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I priedo 2 punkte;

21)   karamelė– maisto priedas, kuriam priskiriami E numeriai E 150a, E 150b, E 150c arba E 150d, siejamas su didesnio ar mažesnio intensyvumo rudos spalvos dažyti skirtais produktais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo B dalyje; tai nėra cukringas aromatinis produktas, gautas kaitinant cukrų ir naudojamas maistui pagardinti;

22)   kitos leidžiamos naudoti sudedamosios dalys– aromatinių savybių turinčios maisto sudedamosios dalys, leidžiamos naudoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008, ir maisto priedai, išskyrus dažiklius, leidžiami naudoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008;

23)   alkoholio koncentracija tūrio procentais– gryno alkoholio, esančio produkte esant 20 oC, tūrio santykis su visu to gaminio tūriu, esant tai pačiai temperatūrai;

24)   lakiųjų medžiagų kiekis– lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo alkoholį ir metanolį) kiekis tik distiliavimo būdu pagamintame spiritiniame gėrime.

5 straipsnis

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio apibrėžtis ir reikalavimai

Šiame reglamente vartojamas terminas „žemės ūkio kilmės etilo alkoholis“ reiškia skystį, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra gautas tik iš Sutarties I priede išvardytų produktų;

b)

neturi jokio kito aptinkamo skonio, išskyrus jam gaminti naudotų žaliavų skonį;

c)

jo minimali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 96,0 %;

d)

didžiausias priemaišų kiekis jame neviršija:

i)

1,5 gramo bendro rūgštingumo (išreikšto acto rūgšties gramais) absoliutaus alkoholio hektolitre;

ii)

1,3 gramo esterių (išreikštų etilo acetato gramais) absoliutaus alkoholio hektolitre;

iii)

0,5 gramo aldehidų (išreikštų acetaldehido gramais) absoliutaus alkoholio hektolitre;

iv)

0,5 gramo aukštesniųjų alkoholių (išreikštų 2-metil-1-propanolio gramais) absoliutaus alkoholio hektolitre;

v)

30 gramų metanolio absoliutaus alkoholio hektolitre;

vi)

1,5 gramo sausojo ekstrakto absoliutaus alkoholio hektolitre;

vii)

0,1 gramo lakiųjų bazių, kurių sudėtyje yra azoto, (išreikštų azoto gramais) absoliutaus alkoholio hektolitre;

viii)

0 gramo furfurolo.

6 straipsnis

Alkoholinių gėrimų gamyboje naudojamas etilo alkoholis ir distiliatai

1.   Spiritinių gėrimų gamybai naudojamas tik žemės ūkio kilmės, kaip apibrėžta Sutarties I priede, etilo alkoholis ir distiliatai.

2.   Alkoholinių gėrimų gamyboje naudojamiems dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitoms leidžiamoms naudoti sudedamosioms dalims skiesti ar tirpinti nenaudojamas joks kitas alkoholis, tik žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, žemės ūkio kilmės distiliatai arba I priede nustatytų 1–14 kategorijų spiritiniai gėrimai. Dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitoms leidžiamoms naudoti sudedamosioms dalims skiesti ar tirpinti skirtas tokios rūšies alkoholis naudojamas tik tokiais kiekiais, kokie yra būtini tuo tikslu.

3.   Alkoholinių gėrimų sudėtyje negali būti sintezės būdu gauto alkoholio ir kito ne žemės ūkio kilmės alkoholio, kaip apibrėžta Sutarties I priede.

7 straipsnis

Spiritinių gėrimų kategorijos

1.   Spiritiniai gėrimai skirstomi į kategorijas pagal bendrąsias taisykles, nustatytas šiame straipsnyje, ir specialiąsias taisykles, nustatytas I priede.

2.   Nedarant poveikio specialiosioms taisyklėms, nustatytoms kiekvienai iš I priede nustatytų 1–14 spiritinių gėrimų kategorijų, tų kategorijų spiritiniai gėrimai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jie yra pagaminti fermentuojant ir distiliuojant tik iš atitinkamai I priede nustatytai spiritinių gėrimų kategorijai numatytos žaliavos;

b)

į juos neįpilta praskiesto arba nepraskiesto alkoholio;

c)

jie yra nearomatizuoti;

d)

jie yra nedažyti jokia medžiaga, išskyrus karamelę, naudojamą tik tų spiritinių gėrimų spalvai koreguoti;

e)

jie yra nesaldinti, nebent reikia sušvelninti galutinį produkto skonį. Didžiausias saldinančiųjų produktų kiekis, išreikštas invertuotuoju cukrumi, neviršija I priede kiekvienai kategorijai nustatytų ribų;

f)

jų sudėtyje nėra jokių kitų žaliavų, išskyrus nesmulkintus neperdirbtus žaliavos, iš kurios gautas alkoholis, vienetus, kurie įdėti iš esmės siekiant dekoravimo tikslų.

3.   Nedarant poveikio specialiosioms taisyklėms, nustatytoms kiekvienai iš I priede nustatytų 15–44 spiritinių gėrimų kategorijų, tų kategorijų spiritiniai gėrimai gali atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jie gali būti pagaminti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio kilmės žaliavų;

b)

į juos gali būti įpilta alkoholio;

c)

jų sudėtyje gali būti kvapiųjų medžiagų, natūralių kvapiųjų medžiagų pagrindų, kvapiųjų medžiagų preparatų ir kvapiųjų maisto produktų;

d)

jie gali būti dažyti;

e)

jie gali būti saldinti.

4.   Nedarant poveikio specialiosioms taisyklėms, nustatytoms II priede, spiritiniai gėrimai, kurie neatitinka specialiųjų taisyklių, nustatytų kiekvienai iš I priede nustatytų kategorijų, gali atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jie gali būti pagaminti iš bet kokių Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio kilmės žaliavų ir (arba) bet kokių maisto produktų;

b)

į juos gali būti įpilta alkoholio;

c)

jie gali būti aromatizuoti;

d)

jie gali būti dažyti;

e)

jie gali būti saldinti.

8 straipsnis

Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai

1.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas ir kuriais priimami 2 straipsnio f punkte ir 4 ir 5 straipsniuose nustatytų techninių apibrėžčių ir reikalavimų daliniai pakeitimai.

Pirmoje pastraipoje nurodyti deleguotieji aktai priimami jokiu būdu neviršijant įrodytų poreikių, atsiradusių dėl kintančių vartotojų poreikių, technologijų pažangos ar produktų inovacijų poreikio.

Komisija priima po atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos techninės apibrėžties ar reikalavimo, nurodytų pirmoje pastraipoje.

2.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išimtiniais atvejais, jei tai privaloma pagal importuojančios trečiosios valstybės teisę, nuostatomis, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 2 straipsnio f punkte ir 4 ir 5 straipsniuose nustatytų reikalavimų, I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų ir II priede nustatytų specialiųjų taisyklių, susijusių su tam tikrais spiritiniais gėrimais.

3.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir kuriais nustatoma, kokias kitas natūralias medžiagas ar žemės ūkio kilmės žaliavas, turinčias panašų poveikį kaip 4 straipsnio 9 punkto a–e papunkčiuose nurodyti produktai, galima naudoti Sąjungoje kaip saldinančiuosius produktus gaminant spiritinius gėrimus.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti vienodas kitų natūralių medžiagų ar žemės ūkio kilmės žaliavų, kurias leidžiama naudoti spiritinių gėrimų gamyboje pagal deleguotuosius aktus kaip 3 dalyje nurodytus saldinančiuosius produktus, naudojimo taisykles, kuriomis visų pirma nustatomi atitinkami saldiklių invertavimo koeficientai. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

II SKYRIUS

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ APIBŪDINIMAS, PATEIKIMAS IR ŽENKLINIMAS IR SPIRITINIŲ GĖRIMŲ PAVADINIMŲ NAUDOJIMAS PATEIKIANT IR ŽENKLINANT KITUS MAISTO PRODUKTUS

9 straipsnis

Pateikimas ir ženklinimas

Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip, spiritiniai gėrimai, pateikiami Sąjungos rinkai, turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatytus pateikimo ir ženklinimo reikalavimus.

10 straipsnis

Spiritinių gėrimų teisiniai pavadinimai

1.   Spiritinio gėrimo pavadinimas turi būti jo teisinis pavadinimas.

Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus nurodomi jų teisiniai pavadinimai.

Teisiniai pavadinimai aiškiai ir matomai pateikiami spiritinio gėrimo etiketėje, nepakeičiami kitais ir nekoreguojami.

2.   Nurodomas spiritinių gėrimų, kurie atitinka I priede nustatytos spiritinių gėrimų kategorijos reikalavimus, pavadinimas turi būti tos kategorijos pavadinimas (teisinis pavadinimas), nebent tos kategorijos atveju leidžiama vartoti kitą teisinį pavadinimą.

3.   Spiritinio gėrimo, kuris neatitinka nė vienos iš I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų, pavadinimas turi būti teisinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“.

4.   Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau negu vienos iš I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimus, jis gali būti pateikiamas rinkai vienu ar daugiau toms I priede nustatytoms kategorijoms priskirtų teisinių pavadinimų.

5.   Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų, spiritinio gėrimo teisinis pavadinimas gali būti:

a)

papildytas ar pakeistas III skyriuje nurodyta geografine nuoroda. Tokiu atveju geografinę nuorodą galima dar papildyti bet kokiu terminu, kurį leidžiama vartoti pagal atitinkamo produkto specifikaciją, jei jis neklaidina vartotojo, ir

b)

pakeistas sudėtiniu terminu, kuriame yra terminas „likeris“ arba „cream“, su sąlyga, kad galutinis produktas atitinka I priedo 33 kategorijos reikalavimus.

6.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatoms ir šio reglamento I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų specialiosioms taisyklėms, teisinį spiritinio gėrimo pavadinimą gali papildyti:

a)

valstybėje narėje, kurioje spiritinis gėrimas pateikiamas rinkai, taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytas pavadinimas arba geografinė nuoroda, jei jie neklaidina vartotojo;

b)

įprastinis pavadinimas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies o punkte, jei jis neklaidina vartotojo;

c)

sudėtinis terminas arba užuomina, vadovaujantis 11 ir 12 straipsniais;

d)

terminai „derinys“ („blend“), „derintas“ („blended“), jei su spiritiniu gėrimu atlikti derinimo veiksmai;

e)

terminai „mišinys“ („mixture“), „maišytas“ („mixed“), jei su spiritiniu gėrimu atlikti maišymo veiksmai, arba

f)

terminai „sausas“ arba „dry“, išskyrus spiritinius gėrimus, kurie atitinka I priede nustatytos 2 kategorijos reikalavimus, nedarant poveikio I priede 20–22 kategorijoms nustatytiems specialiems reikalavimams, jei spiritinis gėrimas nesaldintas (net ir skonio švelninimo tikslais). Nukrypstant nuo pirmos šio punkto dalies, terminais „sausas“ arba „dry“ gali būti papildytas spiritinių gėrimų, kurie atitinka 33 kategorijos reikalavimus ir todėl yra saldinti, teisinis pavadinimas.

7.   Nedarant poveikio 11 ir 12 straipsnių ir 13 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatoms, draudžiama naudoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus teisinius pavadinimus ar geografines nuorodas apibūdinant, pateikiant ar ženklinant gėrimą, kuris neatitinka I priede nustatytos atitinkamos kategorijos ar atitinkamos geografinės nuorodos reikalavimų. Tas draudimas taip pat taikomas tais atvejais, kai tokie teisiniai pavadinimai ar geografinės nuorodos naudojami drauge su žodžiais ar frazėmis, tokiais kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar bet kokiais kitais panašiais terminais.

Nedarant poveikio 12 straipsnio 1 dalies nuostatoms, pateikiant ir ženklinant kvapiąsias medžiagas, imituojančias spiritinį gėrimą arba jo naudojimą maisto produkto, kuris nėra gėrimas, gamyboje, gali būti nurodomi šio straipsnio 2 dalyje nurodyti teisiniai pavadinimai, jei tokie teisiniai pavadinimai papildomi terminu „skonis“ ar bet kokiais kitais panašiais terminais. Geografinės nuorodos tokioms kvapiosioms medžiagoms apibūdinti nenaudojamos.

11 straipsnis

Sudėtiniai terminai

1.   Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant alkoholinį gėrimą, leidžiama naudoti sudėtinį terminą, į kurį įtraukiamas I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų numatytas teisinis pavadinimas arba spiritinių gėrimų geografinė nuoroda, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

alkoholiniam gėrimui gaminti naudojamas alkoholis kilęs tik iš spiritinio gėrimo, nurodyto sudėtiniame termine, išskyrus alkoholį, kurio gali būti kvapiosiose medžiagose, dažikliuose ar kitose leidžiamose naudoti sudedamosiose dalyse, kurie naudojami tam alkoholiniam gėrimui gaminti, ir

b)

spiritinis gėrimas nėra praskiestas tik vandeniu tiek, kad alkoholio koncentracija jame būtų mažesnė už I priede nustatytai atitinkamai spiritinių gėrimų kategorijai numatytą minimalią koncentraciją.

2.   Nedarant poveikio 10 straipsnyje numatytiems teisiniams pavadinimams, į sudėtinį terminą, kuriuo apibūdinamas alkoholinis gėrimas, neįtraukiami terminai „alkoholis“, „spiritinis“, „gėrimas“, „spiritinis gėrimas“ ir „vanduo“.

3.   Sudėtiniai terminai, kuriais apibūdinamas alkoholinis gėrimas:

a)

rašomi vienodais tokio pat šrifto, dydžio ir spalvos rašmenimis;

b)

rašomi neįterpiant jokio sudėtinių terminų nesudarančio teksto ar piešinio ir

c)

rašomi šriftu, ne didesniu už alkoholinio gėrimo pavadinimui užrašyti naudojamo šrifto dydį.

12 straipsnis

Užuominos

1.   Pateikiant ir ženklinant maisto produktą, kuris nėra alkoholinis gėrimas, leidžiama naudoti užuominą į teisinius pavadinimus, numatytus vienai ar daugiau I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų, arba į vieną ar daugiau spiritinių gėrimų geografinių nuorodų, jei to maisto produkto gamyboje naudotas alkoholis kilęs vien tik iš užuominoje nurodyto spiritinio gėrimo ar spiritinių gėrimų, išskyrus alkoholį, kurio gali būti kvapiosiose medžiagose, dažikliuose ar kitose leidžiamose naudoti sudedamosiose dalyse, kurie naudojami tam maisto produktui gaminti.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 (20) ir (ES) Nr. 251/2014 (21) nuostatoms, pateikiant ir ženklinant alkoholinį gėrimą, kuris nėra spiritinis gėrimas, leidžiama naudoti užuominą į teisinius pavadinimus, numatytus vienai ar daugiau šio reglamento I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų, arba į vieną ar daugiau spiritinių gėrimų geografinių nuorodų, su sąlyga, kad:

a)

į gėrimą įpiltas alkoholis kilęs vien tik iš užuominoje nurodyto spiritinio gėrimo ar spiritinių gėrimų ir

b)

procentinė dalis, kurią sudaro kiekviena alkoholinė sudedamoji dalis, nurodoma bent kartą tame pačiame regėjimo lauke kaip ir užuomina, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka. Ta procentinė dalis turi būti lygi gryno alkoholio kiekiui tūrio procentais, kuris tenka tai sudedamajai daliai, palyginti su galutiniame produkte esančiu visu gryno alkoholio kiekiu tūrio procentais.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 4 dalies, apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinį gėrimą, kuris atitinka I priedo 33–40 kategorijų reikalavimus, leidžiama naudoti užuominą į teisinius pavadinimus, numatytus vienai ar daugiau tame priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų, arba į vieną ar daugiau spiritinių gėrimų geografinių nuorodų, su sąlyga, kad:

a)

į gėrimą įpiltas alkoholis kilęs vien tik iš užuominoje nurodyto spiritinio gėrimo ar spiritinių gėrimų;

b)

procentinė dalis, kurią sudaro kiekviena alkoholinė sudedamoji dalis, nurodoma bent kartą tame pačiame regėjimo lauke kaip ir užuomina, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka. Ta procentinė dalis turi būti lygi gryno alkoholio kiekiui tūrio procentais, kuris tenka tai sudedamajai daliai, palyginti su galutiniame produkte esančiu visu gryno alkoholio kiekiu tūrio procentais, ir

c)

terminas „cream“ neįtraukiamas į spiritinio gėrimo, kuris atitinka I priedo 33–40 kategorijų reikalavimus, teisinį pavadinimą arba į užuominoje nurodyto spiritinio gėrimo ar spiritinių gėrimų teisinį pavadinimą.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytos užuominos:

a)

rašomos ne toje pačioje eilutėje kaip alkoholinio gėrimo pavadinimas ir

b)

rašomos ne didesniu šriftu nei pusė alkoholinio gėrimo pavadinimui užrašyti naudojamo šrifto dydžio ir, jei vartojami sudėtiniai terminai, ne didesniu šriftu nei pusė tokiems sudėtiniams terminams užrašyti naudojamo šrifto dydžio pagal 11 straipsnio 3 dalies c punktą.

13 straipsnis

Papildomos apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisyklės

1.   Apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą gali būti nurodomos žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui ar žemės ūkio kilmės distiliatams, panaudotiems to spiritinio gėrimo gamyboje, gaminti naudotos žaliavos, tačiau tik jeigu tas etilo alkoholis ar tie distiliatai gauti vien tik iš tų žaliavų. Tokiu atveju kiekvienos rūšies žemės ūkio kilmės etilo alkoholis ar žemės ūkio kilmės distiliatas nurodomas mažėjančia tvarka pagal gryno alkoholio kiekį tūrio procentais.

2.   10 straipsnyje nurodyti teisiniai pavadinimai gali būti įtraukti į maisto produktų sudedamųjų dalių sąrašą, jei tas sąrašas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 18–22 straipsnius.

3.   Maišymo ar derinimo atveju I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijoms numatyti teisiniai pavadinimai ar spiritinių gėrimų geografinės nuorodos gali būti nurodomi tik alkoholinių sudedamųjų dalių sąraše, pateikiamame tame pačiame regėjimo lauke kaip ir spiritinio gėrimo teisinis pavadinimas.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju prie alkoholinių sudedamųjų dalių sąrašo pridedamas bent vienas iš terminų, nurodytų 10 straipsnio 6 dalies d ir e punktuose. Tiek alkoholinių sudedamųjų dalių sąrašas, tiek pridėtas terminas pateikiami tame pačiame regėjimo lauke kaip ir spiritinio gėrimo teisinis pavadinimas ir turi būti užrašyti tokio paties šrifto, spalvos ir dydžio rašmenimis, ne didesniais nei pusė teisiniam pavadinimui užrašyti naudojamo šrifto dydžio.

Be to, alkoholinių sudedamųjų dalių sąraše nurodoma procentinė dalis, kurią sudaro kiekviena alkoholinė sudedamoji dalis, turi būti bent vienoje vietoje užrašyta procentais, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka. Ta procentinė dalis turi būti lygi gryno alkoholio kiekiui tūrio procentais, kuris tenka tai sudedamajai daliai, palyginti su mišinyje esančiu visu gryno alkoholio kiekiu tūrio procentais.

Ši dalis netaikoma deriniams, pagamintiems iš spiritinių gėrimų, turinčių tą pačią geografinę nuorodą, arba deriniams, pagamintiems iš spiritinių gėrimų, neturinčių jokios geografinės nuorodos.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, jei mišinys atitinka kurios nors iš I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimus, tas mišinys vadinamas atitinkamai kategorijai numatytu teisiniu pavadinimu.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju apibūdinant, pateikiant ar ženklinant mišinį gali būti nurodomi I priede nustatyti teisiniai pavadinimai arba geografinės nuorodos, priskiriamos spiritiniams gėrimams, kurie sumaišyti, su sąlyga, kad tie pavadinimai pateikiami:

a)

vien tik mišinyje esančių alkoholinių sudedamųjų dalių sąraše, juos užrašant tokio paties šrifto, spalvos ir dydžio rašmenimis, ne didesniais nei pusė teisiniam pavadinimui užrašyti naudojamo šrifto dydžio, ir

b)

bent vieną kartą tame pačiame regėjimo lauke kaip ir mišinio teisinis pavadinimas.

Be to, alkoholinių sudedamųjų dalių sąraše nurodoma procentinė dalis, kurią sudaro kiekviena alkoholinė sudedamoji dalis, turi būti bent vienoje vietoje užrašyta procentais, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka. Ta procentinė dalis turi būti lygi gryno alkoholio kiekiui tūrio procentais, kuris tenka tai sudedamajai daliai, palyginti su mišinyje esančiu visu gryno alkoholio kiekiu tūrio procentais.

5.   Augalinių žaliavų pavadinimų, kurie vartojami kaip tam tikrų spiritinių gėrimų teisiniai pavadinimai, vartojimas nedaro poveikio tų augalinių žaliavų pavadinimų vartojimui pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus. Tokių žaliavų pavadinimai gali būti naudojami apibūdinant, pateikiant ar ženklinant kitus spiritinius gėrimus, jei jie neklaidina vartotojo.

6.   Apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą gali būti nurodomas tik trumpiausiai brandintos alkoholinės to spiritinio gėrimo sudedamosios dalies brandinimo ar išlaikymo laikotarpis ir bet kokiu atveju su sąlyga, kad visos spiritinio gėrimo brandinimo operacijos vykdomos prižiūrint valstybės narės mokesčių institucijoms arba kitoms lygiavertes garantijas suteikiančioms institucijoms. Komisija sukuria viešą registrą, kuriame pateikiamas brandinimo procesams prižiūrėti kiekvienoje valstybėje narėje paskirtų institucijų sąrašas.

7.   Spiritinio gėrimo teisinis pavadinimas nurodomas elektroniniame administraciniame dokumente, nurodytame Komisijos reglamente (EB) Nr. 684/2009 (22). Kai apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą nurodomas spiritinio gėrimo brandinimo ar išlaikymo laikotarpis, jis taip pat turi būti nurodytas tame administraciniame dokumente.

14 straipsnis

Kilmės vietos nurodymas

1.   Jei apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą nurodoma jo kilmės vieta, išskyrus geografines nuorodas ir prekių ženklus, ji turi būti ta pati vietovė ar regionas, kuriame vyko gamybos proceso etapas, per kurį paruoštas spiritinis gėrimas įgavo savo savitumą ir pagrindines galutines savybes.

2.   Nereikalaujama, kad būtų nurodyta spiritinių gėrimų pagrindinių sudedamųjų dalių kilmės šalis ar kilmės vieta, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1169/2011.

15 straipsnis

Spiritinių gėrimų pavadinimų kalba

1.   I ir II prieduose kursyvu nurodyti terminai ir geografinės nuorodos į kitas kalbas neverčiami nei juos nurodant spiritinių gėrimų etiketėje, nei juos apibūdinant ir pateikiant.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tuo atveju, kai Sąjungoje pagaminti spiritiniai gėrimai yra skirti eksportuoti, prie 1 dalyje nurodytų terminų ir geografinių nuorodų gali būti pridėtas jų vertimas, transkripcija ar transliteracija, jei tokie terminai ir geografinės nuorodos originalo kalba nepaslepiamos.

16 straipsnis

Sąjungos geografinių nuorodų simbolio naudojimas

Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus, turinčius geografines nuorodas, gali būti naudojamas Sąjungos saugomų geografinių nuorodų simbolis, patvirtintas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 7 dalį.

17 straipsnis

Draudimas naudoti švinines kapsules ir švininę foliją

Spiritiniai gėrimai nelaikomi siekiant parduoti ir neteikiami rinkai taroje, kurios uždoriai dengti švininėmis kapsulėmis ar švinine folija.

18 straipsnis

Sąjungos etaloniniai tyrimų metodai

1.   Kai, siekiant patikrinti, ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, žemės ūkio kilmės distiliatai ar spiritiniai gėrimai atitinka šį reglamentą, reikia juos tirti, tokie tyrimai atliekami laikantis Sąjungos etaloninių tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti produkto cheminę ir fizinę sudėtį ir juslines savybes, metodų.

Leidžiama naudoti kitus tyrimo metodus, už kuriuos atsako laboratorijos vadovas, jei tų metodų tikslumas, pakartojamumas ir atkuriamumas yra bent lygiaverčiai atitinkamiems Sąjungos etaloniniams tyrimo metodams.

2.   Jei nėra nustatytų Sąjungos tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti tam tikrame spiritiniame gėrime esančių medžiagų sudėtį ir kiekį, metodų, taikomi vienas ar daugiau šių metodų:

a)

tarptautiniu mastu pripažintomis procedūromis patvirtinti tyrimo metodai, atitinkantys pirmiausia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (23) III priede nustatytus kriterijus;

b)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) rekomenduojamus standartus atitinkantys tyrimo metodai;

c)

Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) pripažinti ir paskelbti tyrimo metodai arba

d)

jei nėra a, b arba c punktuose nurodytų metodų, atsižvelgiant į tikslumą, pakartojamumą ir atkuriamumą:

atitinkamos valstybės narės patvirtintas tyrimo metodas,

kai būtina, bet kuris kitas tinkamas tyrimo metodas.

19 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1.   Siekiant atsižvelgti į valstybėse narėse naudojamą „criaderas y solera“ sistema arba „solera e criaderas“ sistema vadinamą tradicinį dinamišką brendžio (brandy) brandinimo procesą, nurodytą III priede, Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas:

a)

nuo 13 straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančiomis nuostatomis dėl brandinimo ar išlaikymo laikotarpio nurodymo apibūdinant, pateikiant ar ženklinant tokį brendį (brandy), ir

b)

nuostatomis dėl atitinkamos tokio brendžio (brandy) kontrolės mechanizmų nustatymo.

2.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, dėl viešo registro, į kurį įtraukiamos brandinimo procesams prižiūrėti kiekvienos valstybės narės paskirtos institucijos, numatytos 13 straipsnio 6 dalyje, sukūrimo.

20 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti:

a)

būtinas valstybių narių pranešimų dėl 13 straipsnio 6 dalyje numatytų brandinimo procesams prižiūrėti paskirtų institucijų taisykles;

b)

vienodas 14 straipsnyje numatyto kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo apibūdinant, pateikiant ar ženklinant spiritinius gėrimus taisykles;

c)

16 straipsnyje nurodyto Sąjungos simbolio naudojimo apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus taisykles;

d)

išsamias technines 18 straipsnyje nurodytų Sąjungos etaloninių tyrimo metodų taisykles.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

III SKYRIUS

GEOGRAFINĖS NUORODOS

21 straipsnis

Geografinių nuorodų apsauga

1.   Pagal šį reglamentą saugomas geografines nuorodas gali naudoti bet kuris spiritinį gėrimą parduodantis ūkio subjektas, jei tas gėrimas pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.

2.   Pagal ši reglamentą saugomos geografinės nuorodos saugomos nuo:

a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais neregistruotiems produktams, jei tie produktai yra panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jei naudojant tą pavadinimą naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;

b)

bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produktų ar paslaugų kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas ar prie jo prirašomi žodžiai, tokie kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;

c)

bet kokios kitos melagingos ar klaidinančios nuorodos apie produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar svarbiausias savybes naudojimo apibūdinant, pateikiant ar ženklinant tą produktą, jeigu ji gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)

bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

3.   Pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos Sąjungoje negali būti paverčiamos bendriniais pavadinimais.

4.   2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją, bet neišleistoms į laisvą apyvartą.

22 straipsnis

Produkto specifikacija

1.   Pagal šį reglamentą saugoma geografinė nuoroda turi atitikti produkto specifikaciją, kurioje nurodoma bent ši informacija:

a)

pavadinimas, kuris turi būti saugomas kaip geografinė nuoroda, kai jis naudojamas prekyboje arba bendrinėje kalboje, tik tomis kalbomis, kuriomis konkretus produktas dabar yra arba anksčiau buvo apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, originaliais rašmenimis ir lotyniška transkripcija, jei tie rašmenys nėra lotyniški;

b)

spiritinio gėrimo kategorija arba terminas „spiritinis gėrimas“, jeigu spiritinis gėrimas neatitinka I priede nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų;

c)

spiritinio gėrimo savybių apibūdinimas, įskaitant žaliavas, iš kurių jis pagamintas (jei taikytina), taip pat pagrindines produkto fizines, chemines arba juslines savybes ir specifines produkto savybes, palyginti su kitais tos pačios kategorijos spiritiniais gėrimais;

d)

geografinės vietovės, nustatytos atsižvelgiant į f punkte nurodytą ryšį, apibrėžimas;

e)

spiritinio gėrimo gamybos metodo ir atitinkamais atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos metodų apibūdinimas;

f)

spiritinio gėrimo kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir jo kilmės geografinės vietovės ryšys;

g)

kompetentingų institucijų arba, jei yra, įstaigų, kurios pagal 38 straipsnį tikrina atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai, adresai ir jų konkrečios užduotys;

h)

specialios atitinkamos geografinės nuorodos ženklinimo taisyklės.

Kai taikytina, į produkto specifikaciją įtraukiami pakavimo reikalavimai, pridedant pagrindimą, kuriame paaiškinama, kodėl produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma į Sąjungos teisę dėl laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas.

2.   Techninės bylos, pateiktos teikiant paraišką iki 2019 m. birželio 8 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, laikomos produktų specifikacijomis pagal šį straipsnį.

23 straipsnis

Geografinės nuorodos registravimo paraiškos turinys

1.   Geografinės nuorodos registravimo paraiškoje pagal 24 straipsnio 5 arba 8 dalį nurodoma bent ši informacija:

a)

pareiškėjų grupės ir kompetentingų institucijų arba, jei yra, įstaigų, kurios tikrina atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai ir adresai;

b)

22 straipsnyje numatyta produkto specifikacija;

c)

bendrasis dokumentas, kuriame pateikiama ši informacija:

i)

pagrindinė produkto specifikacijos informacija, be kita ko, saugotinas pavadinimas, kategorija, kuriai priskiriamas spiritinis gėrimas, arba terminas „spiritinis gėrimas“, gamybos metodas, spiritinio gėrimo savybių apibūdinimas, glaustas geografinės vietovės apibrėžimas ir, kai taikytina, specialios pakavimo ir ženklinimo taisyklės;

ii)

spiritinio gėrimo ir jo kilmės geografinės vietovės, nurodytos 3 straipsnio 4 punkte, ryšio apibūdinimas, įskaitant, jei reikia, konkrečius šį ryšį pagrindžiančius produkto apibūdinimo ar jo gamybos metodo elementus.

Be to, 24 straipsnio 8 dalyje nurodytoje paraiškoje pateikiama produkto specifikacijos paskelbimo nuoroda ir įrodymai, kad produkto pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

2.   24 straipsnio 7 dalyje nurodytuose paraiškos dokumentuose nurodoma ši informacija:

a)

pareiškėjų grupės pavadinimas ir adresas;

b)

šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas bendrasis dokumentas;

c)

valstybės narės pareiškimas, kad, jos nuomone, paraiška atitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų nuostatų reikalavimus;

d)

produkto specifikacijos paskelbimo nuoroda.

24 straipsnis

Geografinės nuorodos registravimo paraiška

1.   Geografinės nuorodos registravimo paraiškas pagal šį skyrių gali teikti tik grupės, kurių veikla susijusi su spiritiniu gėrimu, kurio pavadinimą siūloma įregistruoti.

2.   Valstybės narės paskirta institucija gali būti laikoma grupe pagal šį skyrių, jei atitinkamiems gamintojams dėl jų skaičiaus, geografinės vietovės ar organizacinių ypatumų neįmanoma sukurti grupės. Tokiu atveju 23 straipsnio 2 dalyje nurodytuose paraiškos dokumentuose išdėstomos tos priežastys.

3.   Pavienis fizinis ar juridinis asmuo gali būti laikomas grupe pagal šį skyrių, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

a)

atitinkamas asmuo yra vienintelis gamintojas, pageidaujantis pateikti paraišką, ir

b)

apibrėžta geografinė vietovė turi savybių, kuriomis aiškiai skiriasi nuo gretimų vietovių, spiritinio gėrimo savybės skiriasi nuo spiritinių gėrimų, gaminamų gretimose vietovėse, arba spiritinis gėrimas yra ypatingos kokybės, turi ypatingą reputaciją ar kitą savybę, aiškiai susijusią su jo kilmės geografine vieta.

4.   Tarpvalstybines geografines vietoves žyminčių geografinių nuorodų atveju kelios grupės iš skirtingų valstybių narių arba trečiųjų valstybių gali pateikti bendrą registravimo paraišką.

Kai teikiama bendra paraiška, ją Komisijai teikia atitinkama valstybė narė arba atitinkamos trečiosios valstybės pareiškėjų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios valstybės institucijas, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir pareiškėjų grupėmis. Į bendrą paraišką įtraukiamas 23 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas visų atitinkamų valstybių narių pareiškimas. 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi visose atitinkamose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse.

Pateikus bendrą paraišką, su ja susijusios nacionalinės prieštaravimo procedūros vykdomos visose atitinkamose valstybėse narėse.

5.   Kai paraiška susijusi su valstybėje narėje esančia geografine vietove, ji pateikiama tos valstybės narės institucijoms.

Valstybė narė tinkamomis priemonėmis nagrinėja paraišką, siekdama patikrinti, ar ji motyvuota ir ar atitinka šio skyriaus reikalavimus.

6.   Valstybė narė, nagrinėdama paraišką pagal 5 dalies antrą pastraipą, inicijuoja nacionalinę prieštaravimo procedūrą, kuria užtikrinamas tinkamas 5 dalyje nurodytos paraiškos paskelbimas ir numatomas pagrįstas laikotarpis, per kurį bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis ar įsisteigęs tos valstybės narės teritorijoje, gali pateikti prieštaravimą dėl paraiškos.

Valstybė narė nagrinėja, ar gauti prieštaravimai yra priimtini, remdamasi 28 straipsnyje nurodytais kriterijais.

7.   Jeigu, įvertinusi gautus prieštaravimus, valstybė narė nusprendžia, kad šio skyriaus reikalavimų laikomasi, ji gali priimti palankų sprendimą ir paraiškos dokumentus pateikti Komisijai. Tokiu atveju ji informuoja Komisiją apie priimtinus prieštaravimus, gautus iš fizinių arba juridinių asmenų, kurie ne trumpiau kaip penkerius metus iki 6 dalyje nurodytos paskelbimo dienos teisėtai prekiavo atitinkamais produktais, naudodami atitinkamus pavadinimus. Be to, valstybės narės nuolat informuoja Komisiją apie visus nacionalinius teismo procesus, kurie gali turėti įtakos registravimo procedūrai.

Valstybė narė užtikrina, kad, kai ji pagal pirmą pastraipą priima palankų sprendimą, tas sprendimas būtų paskelbtas viešai ir kad bet kuris teisėtą interesą turintis fizinis ar juridinis asmuo turėtų galimybę jį apskųsti.

Valstybė narė užtikrina, kad būtų paskelbta produkto specifikacijos redakcija, kuria grindžiamas palankus sprendimas, ir suteikia galimybę elektroniniu būdu susipažinti su ta produkto specifikacija.

Valstybė narė taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai paskelbta produkto specifikacijos redakcija, kuria remdamasi Komisija priima sprendimą pagal 26 straipsnio 2 dalį.

8.   Kai paraiška yra susijusi su trečiosios valstybės geografine vietove, ji teikiama Komisijai tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios valstybės institucijas.

9.   Šiame straipsnyje nurodyti Komisijai siunčiami dokumentai parengiami viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

25 straipsnis

Laikina nacionalinė apsauga

1.   Valstybė narė pagal šį skyrių gali suteikti tik laikiną nacionalinę pavadinimo apsaugą, kuri įsigalioja nuo paraiškos pateikimo Komisijai dienos.

2.   Tokia nacionalinė apsauga nustoja galioti sprendimo dėl įregistravimo pagal šį skyrių priėmimo dieną arba paraiškos atsiėmimo dieną.

3.   Kai pavadinimas nėra registruotas pagal šį skyrių, visa atsakomybė už tokios nacionalinės apsaugos pasekmes tenka atitinkamai valstybei narei.

4.   Priemonės, kurių valstybės narės imasi pagal 1 dalį, daro poveikį tik nacionaliniu lygmeniu ir nedaro poveikio Sąjungos vidaus ar tarptautinei prekybai.

26 straipsnis

Tikrinimas Komisijoje ir skelbimas, suteikiant galimybę pateikti prieštaravimą

1.   Komisija tinkamomis priemonėmis tikrina visas paraiškas, kurias gauna pagal 24 straipsnį, siekdama patikrinti, ar jos yra pagrįstos, ar atitinka šio skyriaus reikalavimus, ir ar atsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų už paraiškos valstybės narės ribų interesus. Šis tikrinimas apima 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą bendrąjį dokumentą, patikrinimą, ar nėra akivaizdžių klaidų paraiškoje, ir įprastai trunka ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Tačiau, tais atvejais, kai šio termino nesilaikoma, Komisija paraiškos teikėjui nedelsdama raštu nurodo tokio uždelsimo priežastis.

Komisija ne rečiau kaip kas mėnesį viešai skelbia pavadinimų, kuriems įregistruoti jai buvo pateiktos paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo datą. Sąraše taip pat nurodomas paraiškos valstybės narės arba paraiškos trečiosios valstybės pavadinimas.

2.   Jei, remdamasi pagal 1 dalies pirmą pastraipą atliktu tikrinimu, Komisija mano, kad šiame skyriuje nustatyti reikalavimai yra tenkinami, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir produkto specifikacijos paskelbimo nuorodą.

27 straipsnis

Prieštaravimo procedūra

1.   Per tris mėnesius nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos valstybės narės ar trečiosios valstybės institucijos arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis ar įsisteigęs trečiojoje valstybėje, Komisijai gali pateikti pranešimą apie prieštaravimą.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis ar įsisteigęs valstybėje narėje, kuri nėra paraiškos valstybė narė, gali valstybei narei, kurioje tas asmuo gyvena ar yra įsisteigęs, pateikti pranešimą apie prieštaravimą per laikotarpį, kuris numatytas prieštaravimams teikti pagal pirmą pastraipą.

Pranešime apie prieštaravimą pareiškiama, kad paraiška gali pažeisti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

Pranešimas apie prieštaravimą, kuriame nėra tokio pareiškimo, negalioja.

Komisija pranešimą apie prieštaravimą nedelsdama persiunčia paraišką pateikusiai institucijai ar įstaigai.

2.   Jeigu Komisijai pateikiamas pranešimas apie prieštaravimą, o po to per dviejų mėnesių laikotarpį – pagrįstas prieštaravimo pareiškimas, Komisija patikrina šio pagrįsto prieštaravimo pareiškimo priimtinumą.

3.   Per du mėnesius nuo priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo gavimo dienos Komisija pakviečia prieštaravimą pateikusią instituciją arba asmenį ir paraišką pateikusią instituciją arba įstaigą atitinkamai konsultuotis laikotarpį, kuris neviršija trijų mėnesių. Tas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią suinteresuotosioms šalims elektroniniu būdu išsiunčiamas kvietimas konsultuotis.

Prieštaravimą pateikusi institucija arba asmuo ir paraišką pateikusi institucija arba įstaiga be nepagrįsto delsimo pradeda tokias atitinkamas konsultacijas. Jie vienas kitam pateikia atitinkamą informaciją, kad būtų galima įvertinti, ar registravimo paraiška atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus. Jeigu susitarti nepavyksta, ta informacija taip pat pateikiama Komisijai.

Kai suinteresuotosios šalys pasiekia susitarimą, paraišką pateikusios valstybės narės arba trečiosios valstybės institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, kuria remiantis buvo pasiektas susitarimas, įskaitant paraiškos teikėjo ir valstybės narės ar trečiosios valstybės institucijų arba kitų prieštaravimus pateikusių fizinių ir juridinių asmenų nuomones.

Nepriklausomai nuo to, ar susitarimas pasiekiamas, ar ne, pranešimas Komisijai pateikiamas per mėnesį nuo konsultacijų pabaigos dienos.

Per tą trijų mėnesių laikotarpį Komisija bet kuriuo metu paraiškos teikėjo prašymu gali ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui pratęsti konsultacijų terminą.

4.   Tais atvejais, kai, pasibaigus šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms atitinkamoms konsultacijoms, pagal 26 straipsnio 2 dalį paskelbta informacija iš esmės pakeičiama, Komisija dar kartą atlieka 26 straipsnyje nurodytą tikrinimą.

5.   Pagal 1–4 dalis Komisijai siunčiamas pranešimas apie prieštaravimą, pagrįstas prieštaravimo pareiškimas ir susiję dokumentai parengiami viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

28 straipsnis

Pagrindas prieštarauti

1.   27 straipsnio 2 dalyje nurodytas pagrįstas prieštaravimo pareiškimas yra priimtinas tik tuomet, jei Komisija jį gauna per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį ir jei juo įrodoma, kad:

a)

siūloma geografinė nuoroda neatitinka 3 straipsnio 4 punkte pateiktos apibrėžties arba 22 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

b)

siūlomos geografinės nuorodos įregistravimas prieštarautų 34 ar 35 straipsniui;

c)

siūlomos geografinės nuorodos įregistravimas keltų grėsmę visiškai ar iš dalies tapataus pavadinimo ar prekių ženklo gyvavimui arba produktų, kurie teisėtai yra rinkoje ne mažiau kaip penkerius metus iki 26 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos, gyvavimui arba

d)

nesilaikoma 31 ir 32 straipsniuose nurodytų reikalavimų.

2.   Pagrindas prieštarauti vertinamas Sąjungos teritorijos mastu.

29 straipsnis

Pereinamieji geografinių nuorodų naudojimo laikotarpiai

1.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas ne ilgesnis nei penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės ar trečiosios valstybės kilmės spiritinių gėrimų, kurių pavadinimai prieštarauja 21 straipsnio 2 daliai, atveju būtų galima toliau naudoti nuorodą, kurią naudojant jais buvo prekiaujama, su sąlyga, kad priimtinu prieštaravimo pareiškimu pagal 24 straipsnio 6 dalį arba 27 straipsnį įrodoma, kad siūlomo pavadinimo įregistravimas keltų grėsmę:

a)

visiškai tapačiam pavadinimui arba sudėtiniam pavadinimui, kurio vienas iš terminų yra tapatus registruotinam pavadinimui, arba

b)

kitiems į registruotiną pavadinimą panašiems pavadinimams, kuriais vadinami spiritiniai gėrimai, teisėtai esantys rinkoje ne mažiau kaip penkerius metus iki 26 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Nedarant poveikio 36 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iki 15 metų pratęsiamas pagal 1 dalį nustatytas pereinamasis laikotarpis arba deramai pagrįstais atvejais ne daugiau kaip 15 metų leidžiama pavadinimą naudoti toliau, jei įrodoma, kad:

a)

1 dalyje nurodyta nuoroda buvo teisėtai, nuosekliai ir teisingai naudojama ne mažiau kaip 25 metus iki apsaugos paraiškos pateikimo Komisijai;

b)

1 dalyje nurodytos nuorodos naudojimo tikslas niekada nebuvo pasipelnyti pasinaudojant registruotos geografinės nuorodos reputacija ir

c)

vartotojas nebuvo ir negalėjo būti suklaidintas dėl tikrosios produkto kilmės.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Naudojant 1 ir 2 dalyse nurodytą nuorodą, etiketėje pateikiamas aiškus ir gerai matomas kilmės šalies pavadinimas.

30 straipsnis

Sprendimas dėl įregistravimo

1.   Tais atvejais, kai Komisija, remdamasi turima informacija, gauta atlikus tikrinimą pagal 26 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, mano, kad siūlomos geografinės nuorodos registravimo sąlygos neįvykdytos, ji informuoja atitinkamą valstybės narės ar trečiosios valstybės paraiškos teikėją apie paraiškos atmetimo priežastis ir duoda du mėnesius laiko pastaboms pateikti. Jei Komisija negauna pastabų arba jei, nepaisant gautų pastabų, vis tiek mano, kad registracijos sąlygos neįvykdytos, ji įgyvendinimo aktais atmeta paraišką, nebent paraiška būtų atsiimta. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Jeigu Komisija negauna pranešimo apie prieštaravimą arba priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo pagal 27 straipsnį, ji, netaikydama 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais pavadinimas įregistruojamas.

3.   Jeigu Komisija gauna priimtiną pagrįstą prieštaravimo pareiškimą, pasibaigus 27 straipsnio 3 dalyje nurodytoms atitinkamoms konsultacijoms, atsižvelgdama į jų rezultatus ji:

a)

jeigu susitarimas pasiektas – netaikydama 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, įgyvendinimo aktais įregistruoja pavadinimą ir prireikus iš dalies pakeičia pagal 26 straipsnio 2 dalį paskelbtą informaciją, jei tokie pakeitimai nėra esminiai, arba

b)

jeigu susitarimo pasiekti nepavyko – priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas sprendimas dėl registravimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Registravimo aktai ir sprendimai dėl atmetimo skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Registravimo aktu geografinei nuorodai suteikiama 21 straipsnyje nurodyta apsauga.

31 straipsnis

Produkto specifikacijos pakeitimas

1.   Bet kuri teisėtą interesą turinti grupė gali teikti paraišką dėl pritarimo produkto specifikacijos pakeitimui.

Paraiškose apibūdinami prašomi pakeitimai ir nurodomos jų priežastys.

2.   Produkto specifikacijos pakeitimai pagal svarbą skirstomi į dvi kategorijas:

a)

Sąjungos masto pakeitimai, dėl kurių reikalinga Sąjungos lygmens prieštaravimo procedūra;

b)

standartiniai pakeitimai, kurių procedūra vykdytina valstybės narės arba trečiosios valstybės lygmeniu.

3.   Pakeitimas laikomas Sąjungos masto pakeitimu, jeigu jis:

a)

apima pagal šį reglamentą įregistruotos geografinės nuorodos pavadinimo ar jo dalies keitimą;

b)

apima spiritinio gėrimo teisinio pavadinimo arba kategorijos pakeitimą;

c)

kelia riziką, kad bus panaikinta spiritinio gėrimo specifinė kokybė, reputacija ar kitos savybės, iš esmės priskiriamos jo geografinei kilmei, arba

d)

yra susijęs su papildomais prekybos tuo produktu apribojimais.

Bet kokie kiti pakeitimai laikomi standartiniais pakeitimais.

Standartiniu pakeitimu taip pat laikomas laikinas pakeitimas, kai jis susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių ar dėl kompetentingų institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų.

4.   Sąjungos masto pakeitimus tvirtina Komisija. Patvirtinimo procedūra mutatis mutandis atliekama pagal 24 straipsnyje ir 26–30 straipsniuose nustatytą tvarką. Į trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės gamintojų pateikiamas Sąjungos masto pakeitimų paraiškas įtraukiamas įrodymas, kad prašomas pakeitimas atitinka toje trečiojoje valstybėje taikytinus geografinių nuorodų apsaugos teisės aktus.

5.   Standartinius pakeitimus tvirtina valstybė narė, kurios teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė. Trečiųjų valstybių atveju pakeitimai tvirtinami pagal atitinkamoje trečiojoje valstybėje taikytinus teisės aktus.

6.   Tikrinant pakeitimo paraišką sprendžiama tik dėl pasiūlyto pakeitimo.

32 straipsnis

Panaikinimas

1.   Savo iniciatyva arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, prašymu Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama geografinės nuorodos registracija, bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

jeigu nebeužtikrinama atitiktis produkto specifikacijos reikalavimams;

b)

kai produktas, kurio pavadinimas įregistruotas kaip geografinė nuoroda, bent septynerius metus iš eilės neteikiamas rinkai.

Panaikinimo procedūrai mutatis mutandis taikomi 24, 26, 27, 28 ir 30 straipsniai.

2.   Nepaisant 1 dalies, Komisija gali spiritinio gėrimo, kuriuo prekiaujama naudojant registruotą geografinę nuorodą, gamintojų prašymu priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama atitinkama registracija.

3.   Abiem 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, prieš priimdama įgyvendinimo aktą, Komisija konsultuojasi su valstybės narės institucijomis, trečiosios valstybės institucijomis arba, jei įmanoma, su trečiosios valstybės gamintoju, kuris pirmas pateikė atitinkamos geografinės nuorodos registravimo paraišką, nebent panaikinimo tiesiogiai prašo tie patys pirmieji paraiškos teikėjai.

4.   Šiame straipsnyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

33 straipsnis

Spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registras

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 8 d. Komisija pagal 46 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir sukuriamas viešai prieinamas atnaujinamas elektroninis pagal šią sistemą pripažintų spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registras (toliau – registras).

2.   Geografinės nuorodos pavadinimas registruojamas originaliais rašmenimis. Jei originalūs rašmenys yra ne lotyniški, transkripcija arba transliteracija lotyniškais rašmenimis registruojama kartu su pavadinimu originaliais rašmenimis.

Pagal šį skyrių registruotų geografinių nuorodų atveju registras suteikia tiesioginę prieigą prie bendrųjų dokumentų ir jame taip pat pateikiama produkto specifikacijos paskelbimo nuoroda.

Iki 2019 m. birželio 8 d. įregistruotų geografinių nuorodų atveju registras suteikia tiesioginę prieigą prie techninės bylos pagrindinių specifikacijų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 4 dalyje.

Komisija pagal 46 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši dalis ir nustatomos tolesnės išsamios registro formos ir turinio taisyklės.

3.   Į registrą gali būti įrašytos trečiosiose valstybėse gaminamų spiritinių gėrimų geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga.

34 straipsnis

Homoniminės geografinės nuorodos

1.   Jei pavadinimas, dėl kurio pateikiama paraiška, visiškai ar iš dalies sutampa su jau pagal šį reglamentą įregistruotu pavadinimu, jis įregistruojamas deramai atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę vartoseną ir bet kokį suklaidinimo pavojų.

2.   Vartotoją klaidinantis homoniminis pavadinimas, verčiantis manyti, kad produktai kilę iš kitos teritorijos, nėra registruojamas, net jeigu pavadinimas yra tikslus tikrosios tų produktų teritorijos, regiono ar kilmės vietos atžvilgiu.

3.   Įregistruota homoniminė geografinė nuoroda naudojama laikantis sąlygos, kad galima faktiškai aiškiai atskirti vėliau įregistruotą homonimą ir pavadinimą, kuris jau buvo įrašytas į registrą, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti vienodas sąlygas atitinkamiems gamintojams ir siekiant neklaidinti vartotojų.

4.   Šio reglamento 21 straipsnyje nurodyta spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsauga nedaro poveikio saugomoms produktų geografinėms nuorodoms ir kilmės nuorodoms pagal reglamentus (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 251/2014.

35 straipsnis

Specifinės atsisakymo saugoti priežastys

1.   Bendrinis pavadinimas kaip geografinė nuoroda nesaugomas.

Siekiant nustatyti, ar pavadinimas yra tapęs bendriniu, reikia atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, visų pirma į:

a)

esamą padėtį Sąjungoje, visų pirma vartojimo regionuose;

b)

atitinkamus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus.

2.   Pavadinimas nėra saugomas kaip geografinė nuoroda, jei, atsižvelgiant į prekių ženklo reputaciją ir žinomumą, vartotojai dėl tokios apsaugos galėtų susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąjį spiritinio gėrimo tapatumą.

3.   Pavadinimas tik tada saugomas kaip geografinė nuoroda, kai gamybos etapai, kuriais spiritinis gėrimas įgyja kokybę, reputaciją ar kitas savybes, iš esmės priskirtinas jo geografinei kilmei, atliekami atitinkamoje geografinėje vietovėje.

36 straipsnis

Prekių ženklų ir geografinių nuorodų ryšys

1.   Prekių ženklą, kurį naudojant susidaro ar susidarytų viena ar daugiau iš 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, turi būti atsisakoma registruoti arba jo registracija turi būti pripažinta negaliojančia.

2.   Prekių ženklą, kurį naudojant susidaro viena ar daugiau iš 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, kurio atveju pateikta paraiška, kuris yra registruotas ar, jei tai numatyta atitinkamuose teisės aktuose, įgytas jį sąžiningai naudojant Sąjungos teritorijoje iki dienos, kurią geografinės nuorodos apsaugos paraiška pateikta Komisijai, toliau galima naudoti ir atnaujinti neatsižvelgiant į geografinės nuorodos įregistravimą, jei nėra pagrindo jo pripažinti negaliojančiu ar jį anuliuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2436 (24) ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 (25).

37 straipsnis

Esamos registruotos geografinės nuorodos

Pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įregistruotos, taigi, pagal tą reglamentą saugomos spiritinių gėrimų geografinės nuorodos yra automatiškai saugomos kaip geografinės nuorodos pagal šį reglamentą. Komisija jas įtraukia į šio reglamento 33 straipsnyje nurodytą registrą.

38 straipsnis

Atitikties produkto specifikacijai tikrinimas

1.   Valstybės narės parengia ir nuolat atnaujina ūkio subjektų, gaminančių pagal šį reglamentą registruotą geografinę nuorodą turinčius spiritinius gėrimus, sąrašą.

2.   22 straipsnyje nurodytos pagal šį reglamentą registruotų geografinių nuorodų, žyminčių Sąjungos kilmės spiritinius gėrimus, atitikties produkto specifikacijai tikrinimą prieš pateikiant produktą rinkai atlieka:

a)

viena ar daugiau 43 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų arba

b)

kontrolės institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnio antros pastraipos 5 punkte, veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaiga.

Kai valstybė narė taiko 24 straipsnio 2 dalį, tokį atitikties produkto specifikacijai tikrinimą užtikrina institucija, kuri nėra laikoma grupe pagal tos dalies nuostatas.

Nepaisant valstybių narių nacionalinės teisės, tokio atitikties produkto specifikacijai tikrinimo išlaidas gali padengti tikrinami ūkio subjektai.

3.   Pagal šį reglamentą registruotų geografinių nuorodų, žyminčių trečiosios valstybės kilmės spiritinius gėrimus, atitikties produkto specifikacijai tikrinimą prieš pateikiant produktą rinkai atlieka:

a)

trečiosios valstybės paskirta kompetentinga valdžios institucija arba

b)

produktų sertifikavimo įstaiga.

4.   Valstybės narės viešai skelbia 2 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir įstaigų pavadinimus ir adresus ir šią informaciją reguliariai atnaujina.

Komisija viešai skelbia 3 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir įstaigų pavadinimus ir adresus ir šią informaciją reguliariai atnaujina.

5.   2 dalies b punkte nurodytos kontrolės institucijos ir 3 dalies b punkte nurodytos produktų sertifikavimo įstaigos laikosi Europos standarto ISO/IEC 17065:2012 ar bet kokios taikytinos būsimos jo redakcijos ar pakeistos versijos ir yra pagal jį akredituojamos.

6.   2 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos, kurios tikrina pagal šį reglamentą saugomų geografinių nuorodų atitiktį produkto specifikacijai, turi būti objektyvios ir nešališkos. Jos turi turėti kvalifikuoto personalo ir išteklių, būtinų jų užduotims atlikti.

39 straipsnis

Pavadinimų naudojimo rinkoje priežiūra

1.   Valstybės narės atlieka rizikos analize pagrįstas pagal šį reglamentą registruotų geografinių nuorodų naudojimo rinkoje patikras ir imasi visų būtinų priemonių tuo atveju, jei pažeidžiami šiame skyriuje nustatyti reikalavimai.

2.   Valstybės narės imasi atitinkamų administracinių ir teisminių veiksmų, kad užkirstų kelią neteisėtam jų teritorijoje gaminamų ar parduodamų produktų ar paslaugų, turinčių pagal šį reglamentą registruotas geografines nuorodas, pavadinimų naudojimui ar jį nutrauktų.

Tuo tikslu valstybės narės paskiria institucijas, atsakingas už tų veiksmų vykdymą laikantis kiekvienos valstybės narės atskirai nustatytos tvarkos.

Tos institucijos turi teikti tinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir turėti kvalifikuoto personalo ir išteklių, būtinų jų uždaviniams vykdyti.

3.   Valstybės narės Komisijai praneša pagal 43 straipsnį paskirtų kompetentingų institucijų, atsakingų už pavadinimų naudojimo rinkoje kontrolę, pavadinimus ir adresus. Komisija tų institucijų pavadinimus ir adresus paskelbia viešai.

40 straipsnis

Kontrolės tvarka ir reikalavimai, planavimas ir ataskaitų teikimas

1.   Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta tvarka ir reikalavimai mutatis mutandis taikomi šio reglamento 38 ir 39 straipsniuose numatytoms patikroms.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad šiame skyriuje numatyta įpareigojimų kontrolė būtų konkrečiai įtraukta į atskirą daugiamečių nacionalinių kontrolės planų skirsnį pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–43 straipsnius.

3.   Į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 44 straipsnio 1 dalyje nurodytas metines ataskaitas įtraukiamas atskiras skirsnis, kuriame pateikiama toje nuostatoje numatyta informacija apie šiuo reglamentu nustatytų įpareigojimų kontrolę.

41 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išsamesnėmis sąlygomis, kurios turi būti įvykdytos, be kita ko, tais atvejais, kai geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę, susijusiomis su:

a)

23 ir 24 straipsniuose nurodyta geografinės nuorodos registravimo paraiška ir

b)

24 straipsnyje nurodytomis preliminariomis nacionalinėmis procedūromis, Komisijos atliekamu tikrinimu, prieštaravimo procedūra ir geografinių nuorodų panaikinimu.

2.   Komisijai pagal 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos 31 straipsnyje nurodytų Sąjungos masto ir standartinių produktų specifikacijų pakeitimų, įskaitant laikinus pakeitimus, procedūrų sąlygos ir reikalavimai.

42 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

1.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su:

a)

22 straipsnyje nurodytos produkto specifikacijos forma ir produkto specifikacijoje pateiktinos informacijos apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį, nurodytą 22 straipsnio 1 dalies f punkte, priemonėmis;

b)

27 ir 28 straipsniuose nurodytų prieštaravimų procedūromis, forma ir pateikimu;

c)

31 straipsnio atitinkamai 4 ir 5 dalyse nurodytų Sąjungos masto pakeitimų paraiškų ir pranešimų dėl standartinių ir laikinų pakeitimų forma ir pateikimu;

d)

32 straipsnyje nurodyto panaikinimo proceso procedūromis ir forma ir panaikinimo prašymų pateikimu ir

e)

38 straipsnyje nurodytomis patikromis ir tikrinimais, kuriuos turi atlikti valstybės narės, įskaitant tyrimus.

2.   Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 8 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias 23 ir 24 straipsniuose nurodytų paraiškų procedūrų, formos ir pateikimo taisykles, įskaitant paraiškas, susijusias su daugiau nei vienos valstybės teritorija.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

IV SKYRIUS

PATIKROS, KEITIMASIS INFORMACIJA, VALSTYBIŲ NARIŲ TEISĖS AKTAI

43 straipsnis

Spiritinių gėrimų patikros

1.   Už spiritinių gėrimų patikras atsakingos valstybės narės. Jos imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti šio reglamento nuostatų laikymąsi, ir paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šio reglamento nuostatų laikymosi užtikrinimą.

2.   Komisija užtikrina vienodą šio reglamento taikymą ir, jei reikia, įgyvendinimo aktais priima administracinių ir fizinių patikrų, kurias valstybės narės turi atlikti, siekdamos patikrinti, kaip vykdomos su šio reglamento taikymu susijusios pareigos, taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

44 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Valstybės narės ir Komisija viena kitai perduoda šiam reglamentui taikyti būtiną informaciją.

2.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl informacijos, kuria turi būti keičiamasi, pobūdžio ir rūšies ir keitimosi informacija metodų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 47 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

45 straipsnis

Valstybių narių teisės aktai

1.   Taikydamos kokybės politiką jų teritorijoje gaminamiems spiritiniams gėrimams, visų pirma registre esančioms geografinėms nuorodoms ar naujų geografinių nuorodų apsaugai, valstybės narės gali nustatyti griežtesnes gamybos, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, nei nustatytosios I ir II prieduose, jei jos suderinamos su Sąjungos teise.

2.   Nepaisant 1 dalies, valstybės narės negali drausti ar riboti kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse pagamintų spiritinių gėrimų, kurie atitinka šį reglamentą, importo, pardavimo ar vartojimo.

V SKYRIUS

ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS, ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 SKIRSNIS

Įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo nuostatos

46 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   8 ir 19 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. gegužės 24 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   33 ir 41 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. gegužės 24 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

4.   50 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šešerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. gegužės 24 d.

5.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8, 19, 33, 41 ir 50 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

6.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

7.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

8.   Pagal 8, 19, 33, 41 ir 50 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

47 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Spiritinių gėrimų komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1576/89. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

2 SKIRSNIS

Išlygos, pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

48 straipsnis

Nukrypti nuo Direktyvoje 2007/45/EB nurodytų vardinių kiekių reikalavimų leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Direktyvos 2007/45/EB 3 straipsnio ir nuo tos direktyvos priedo 1 punkto šeštos eilutės, pagamintą distiliavimo įranga „pot still“ ir Japonijoje išpilstytą vieno distiliavimo shochu (26) galima teikti Sąjungos rinkai 720 ml ir 1 800 ml vardiniais kiekiais.

49 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nedarant poveikio 50 straipsnio taikymui, Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 panaikinamas nuo 2021 m. gegužės 25 d. Tačiau to reglamento III skyrius panaikinamas nuo 2019 m. birželio 8 d.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų:

a)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 2 dalis toliau taikoma iki 2021 m. gegužės 25 d.;

b)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnis ir, nedarant poveikio kitų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 716/2013 (27) nuostatų taikymui, to įgyvendinimo reglamento 9 straipsnis ir toliau taikomi, kol bus užbaigtos to įgyvendinimo reglamento 9 straipsnyje numatytos procedūros, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 25 d., ir

c)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas toliau taikomas iki tol, kol bus sukurtas šio reglamento 33 straipsnyje nurodytas registras.

3.   Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento IV priede pateiktą atitikties lentelę.

50 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Spiritiniai gėrimai, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, bet atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus ir buvo pagaminti iki 2021 m. gegužės 25 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos.

2.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, spiritiniai gėrimai, kurių apibūdinimas, pateikimas ar ženklinimas neatitinka šio reglamento 21 ir 36 straipsnių, bet atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 16 ir 23 straipsnius, ir kurie buvo paženklinti iki 2019 m. birželio 8 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos.

3.   Iki 2025 m. gegužės 25 d. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 46 straipsnį, kuriais iš dalies keičiami 3 straipsnio 2, 3, 9, 10, 11 ir 12 punktai, 10 straipsnio 6 ir 7 dalys, 11, 12 ir 13 straipsniai arba papildomas šis reglamentas nuostatomis, leidžiančiomis nukrypti nuo tų nuostatų.

Pirmoje pastraipoje nurodyti deleguotieji aktai priimami jokiu būdu neviršijant įrodytų poreikių, atsiradusių dėl rinkos aplinkybių.

Komisija priima po atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos termino apibrėžties, techninės termino apibrėžties ar reikalavimo, nurodytų pirmos pastraipos nuostatose.

4.   Šio reglamento 22–26, 31 ir 32 straipsniai netaikomi registravimo ar pakeitimo paraiškoms bei panaikinimo prašymams, kurie dar nėra išnagrinėti iki 2019 m. birželio 8 d. Tokių paraiškų ir panaikinimo prašymų atveju toliau taikomos Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys, 18 ir 21 straipsniai.

Šio reglamento 27, 28 ir 29 straipsniuose nurodytos prieštaravimo procedūros nuostatos netaikomos registravimo ar pakeitimo paraiškoms, kurių atitinkamai techninės bylos pagrindinės specifikacijos arba pakeitimo paraiška 2019 m. birželio 8 d. jau paskelbtos, suteikiant galimybę prieštarauti, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokių paraiškų atveju toliau taikoma Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 7 dalis.

Šio reglamento 27, 28 ir 29 straipsniuose nurodytos prieštaravimo procedūros nuostatos netaikomos panaikinimo prašymams, jeigu 2019 m. birželio 8 d. jie dar nėra išnagrinėti. Tokių panaikinimo prašymų atveju toliau taikomas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 18 straipsnis.

5.   Pagal šio reglamento III skyrių užregistruotų geografinių nuorodų atveju, kai registracijos paraiška šio reglamento 42 straipsnio 2 dalyje numatytų įgyvendinimo aktų, kuriais nustatomos išsamios 23 straipsnyje nurodytų paraiškų procedūrų, formos ir pateikimo taisyklės, taikymo dieną yra dar neišnagrinėta, registras gali suteikti tiesioginę prieigą prie techninės bylos pagrindinių specifikacijų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 4 dalyje.

6.   Valstybei narei paprašius Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia tos valstybės narės pateiktą pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 įregistruotos geografinės nuorodos bendrąjį dokumentą. Skelbiant tą dokumentą pateikiama produkto specifikacijos paskelbimo nuoroda, o prieštaravimo procedūra nevykdoma.

51 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. gegužės 25 d.

2.   Nepaisant 1 dalies, 16 straipsnis, 20 straipsnio c punktas, 21, 22 ir 23 straipsniai, 24 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 24 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos, 24 straipsnio 8 ir 9 dalys, 25–42 straipsniai, 46 ir 47 straipsniai, 50 straipsnio 1, 4 ir 6 dalys, I priedo 39 kategorijos d punktas ir 40 kategorijos d punktas bei 3 straipsnio terminų apibrėžtys, susijusios su tomis nuostatomis, taikomi nuo 2019 m. birželio 8 d.

3.   8, 19 ir 50 straipsniuose numatyti deleguotieji aktai, priimti laikantis 46 straipsnio, ir 8 straipsnio 4 dalyje ir 20, 43 ir 44 straipsniuose numatyti įgyvendinimo aktai, priimti laikantis 47 straipsnio, taikomi nuo 2021 m. gegužės 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. balandžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 209, 2017 6 30, p. 54.

(2)  2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34).

(6)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(7)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(8)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(9)  1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL L 160, 1989 6 12, p. 1).

(10)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(12)  OL L 330, 2018 12 27, p. 3.

(13)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17).

(14)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1670, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (OL L 284, 2018 11 12, p. 1).

(15)  1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).

(16)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (OL L 164, 2009 6 26, p. 45).

(17)  2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių (OL L 10, 2002 1 12, p. 53).

(18)  2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47).

(19)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(20)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(21)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

(22)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(23)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(24)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015 12 23, p. 1).

(25)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1).

(26)  Kaip nurodyta Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo 2-D priede.

(27)  2013 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos taikymo taisyklės (OL L 201, 2013 7 26, p. 21).


I PRIEDAS

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ KATEGORIJOS

1.   Romas

a)

Romas yra spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik distiliuojant produktą, gautą alkoholinio fermentavimo būdu iš melasos ar sirupo, gauto gaminant cukranendrių cukrų, arba iš pačių cukranendrių syvų, distiliuotas iki mažesnės kaip 96 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas įgytų išskirtines romui būdingas juslines savybes.

b)

Romo minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Romas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti romo sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Romas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Pagal šį reglamentą registruotos geografinės nuorodos atveju romo teisinį pavadinimą gali papildyti:

i)

terminas „traditionnel“ arba „tradicional“, su sąlyga, kad atitinkamas romas:

pagamintas distiliavimo būdu iki mažesnės kaip 90 tūrio % alkoholio koncentracijos iš alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų alkoholį gaminančių medžiagų, kurių vienintelė kilmės vieta yra gamybos vieta,

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 225 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio, ir

yra nesaldintas;

ii)

terminas „žemės ūkio“, jei atitinkamas romas atitinka i papunkčio reikalavimus ir yra pagamintas vien tik distiliavimo būdu iš alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų cukranendrių syvų. Terminas „žemės ūkio“ gali būti naudojamas tik Prancūzijos užjūrio departamento arba Madeiros autonominio regiono geografinės nuorodos atveju.

Šis punktas nedaro poveikio termino „žemės ūkio“, „traditionnel“ ar „tradicional“ vartojimui, kai kalbama apie kitus produktus, kurie nėra priskiriami prie šios kategorijos, pagal jų savituosius kriterijus.

2.    Whisky arba whiskey

a)

Whisky arba whiskey yra spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik atliekant visas šias gamybos operacijas:

i)

distiliuojant iš grūdų salyklo su neskaldytais salyklu nepaverstais grūdais arba be jų pagamintą mentalą, kuris:

sucukrintas salykle esančia amilaze, su kitais natūraliais fermentais arba be jų,

fermentuotas mielėmis;

ii)

kiekvieną kartą distiliuojant iki mažesnės kaip 94,8 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas išlaikytų naudotų žaliavų aromatą ir skonį;

iii)

galutinį distiliatą brandinant ne mažiau kaip trejus metus medinėse statinėse, kurių talpa neviršija 700 litrų.

Galutinis distiliatas, į kurį gali būti įpilta tik vandens ir įdėta grynos karamelės (dažymui), išlaiko spalvą, aromatą ir skonį, gaunamus vykstant i, ii ir iii papunkčiuose nurodytam gamybos procesui.

b)

Minimali whisky arba whiskey alkoholio koncentracija yra 40 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Whisky arba whiskey negali būti saldintas (net ir skoniui sušvelninti) ar aromatizuotas ir turėti kitų priedų, išskyrus grynąją karamelę (E 150a), naudojamą spalvai koreguoti.

e)

Teisinį pavadinimą „whisky“ arba „whiskey“ gali papildyti terminas „viensalyklis“, tačiau tik tada, kai gėrimas distiliuotas tik iš miežių salyklo ir tik vienoje varykloje.

3.   Grūdų spiritas

a)

Grūdų spiritas yra spiritinis gėrimas, pagamintas tik distiliuojant fermentuotą neskaldytų grūdų mentalą ir turintis naudotų žaliavų juslinių savybių.

b)

Grūdų spirito (išskyrus Korn) minimali alkoholio koncentracija yra 35 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Grūdų spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti grūdų spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Grūdų spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 10 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Grūdų spiritas gali būti vadinamas teisiniu pavadinimu „grūdų brendis“, jei jis pagamintas distiliuojant fermentuotą neskaldytų grūdų mentalą iki mažesnės kaip 95 tūrio % alkoholio koncentracijos ir turi naudotų žaliavų juslinių savybių.

h)

Vartojant teisinį pavadinimą „grūdų spiritas“ arba „grūdų brendis“, žodį „grūdų“ galima pakeisti grūdų, naudotų spiritinio gėrimo gamyboje (jei naudoti tik tie grūdai), pavadinimu.

4.   Vyno spiritas

a)

Vyno spiritas yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra gaminamas vien tik distiliuojant vyną, distiliavimui skirtą spirituotą vyną ar vyno distiliatą iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos;

ii)

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 125 gramai hektolitre absoliutaus alkoholio;

iii)

jo metanolio kiekis neviršija 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Vyno spirito minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Vyno spiritas nearomatizuojamas. Tai netrukdo naudoti tradicinius gamybos metodus.

e)

Spalvai koreguoti vyno spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Vyno spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Jei vyno spiritas buvo brandinamas, jis ir toliau gali būti teikiamas rinkai pavadinimu „vyno spiritas“, jei jis brandintas tiek laiko, kiek numatyta prie 5 kategorijos priskiriamam spiritiniam gėrimui, arba ilgiau.

h)

Šis reglamentas nedaro poveikio termino „Branntwein“ vartojimui drauge su terminu „essig“ pateikiant ir ženklinant actą.

5.    Brandy arba Weinbrand

a)

Brandy ar Weinbrand yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas iš vyno spirito, į kurį gali būti įpilta vyno distiliato, jei tas vyno distiliatas distiliuotas iki mažesnės kaip 94,8 tūrio % alkoholio koncentracijos ir vyno distiliato kiekis neviršija 50 tūrio % galutiniame produkte esančio alkoholio;

ii)

jis yra brandintas ne mažiau kaip:

vienus metus ąžuolinėse talpyklose, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 1 000 litrų, arba

šešis mėnesius ąžuolinėse statinėse, kurių kiekvienos talpa mažesnė kaip 1 000 litrų;

iii)

turi lakiųjų medžiagų, susidariusių vien tik distiliuojant naudojamas žaliavas, kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 125 gramai hektolitre absoliutaus alkoholio;

iv)

jo metanolio kiekis neviršija 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Brandy arba Weinbrand minimali alkoholio koncentracija yra 36 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Brandy arba Weinbrand nearomatizuojamas. Tai netrukdo naudoti tradicinius gamybos metodus.

e)

Spalvai koreguoti brandy arba Weinbrand sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Brandy arba Weinbrand gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 35 gramai saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

6.   Vynuogių išspaudų spiritas arba vynuogių išspaudos

a)

Vynuogių išspaudų spiritas arba vynuogių išspaudos yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas vien tik fermentuojant ir distiliuojant vynuogių išspaudas vandens garais tiesiogiai arba prieš tai įpylus vandens, įvykdant šias dvi sąlygas:

kiekvieną kartą distiliuojama iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos,

pirmą kartą distiliuojamos pačios išspaudos;

ii)

į vynuogių išspaudas gali būti įdėta nuosėdų, kurių kiekis neviršija 25 kg nuosėdų 100 kg sunaudotų vynuogių išspaudų;

iii)

iš nuosėdų gautas alkoholio kiekis galutiniame produkte neviršija 35 % bendro alkoholio kiekio;

iv)

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 140 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio, o metanolio kiekis – ne didesnis kaip 1 000 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Vynuogių išspaudų spirito arba vynuogių išspaudų minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Vynuogių išspaudų spiritas arba vynuogių išspaudos nearomatizuojami. Tai netrukdo naudoti tradicinius gamybos metodus.

e)

Spalvai koreguoti vynuogių išspaudų spirito arba išspaudų sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Vynuogių išspaudų spiritas arba vynuogių išspaudos gali būti saldinti siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

7.   Vaisių išspaudų spiritas

a)

Vaisių išspaudų spiritas yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas vien tik fermentuojant ir distiliuojant vaisių, išskyrus vynuogių, išspaudas, įvykdant šias dvi sąlygas:

kiekvieną kartą distiliuojama iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos,

pirmą kartą distiliuojamos pačios išspaudos;

ii)

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iii)

jo metanolio kiekis neviršija 1 500 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iv)

kaulavaisių išspaudų spirito atveju vandenilio cianido kiekis neviršija 7 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Vaisių išspaudų spirito minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Vaisių išspaudų spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti vaisių išspaudų spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Vaisių išspaudų spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Teisinį pavadinimą sudaro vaisiaus pavadinimas, po kurio įrašoma „išspaudų spiritas“. Jei naudojamos kelių skirtingų vaisių išspaudos, naudojamas teisinis pavadinimas „vaisių išspaudų spiritas“ ir jį gali papildyti kiekvieno vaisiaus pavadinimas, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka.

8.   Razinų spiritas arba raisin brandy

a)

Razinų spiritas arba raisin brandy yra spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik distiliuojant alkoholinės fermentacijos būdu iš Korinto juodųjų arba Aleksandrijos muskatinių veislių džiovintų vynuogių ekstrakto gautą produktą iki mažesnės kaip 94,5 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas išlaikytų naudotų žaliavų aromatą ir skonį.

b)

Razinų spirito arba raisin brandy minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Razinų spiritas arba raisin brandy nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti razinų spirito arba raisin brandy sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Razinų spiritas arba raisin brandy gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

9.   Vaisių spiritas

a)

Vaisių spiritas yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas vien tik alkoholinės fermentacijos ir distiliavimo būdu iš šviežių ir sultingų vaisių, įskaitant bananus, masės arba jų misos, uogų ar daržovių su kauliukais arba be kauliukų;

ii)

kiekvieną kartą distiliuojama iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas išlaikytų distiliuotų žaliavų aromatą ir skonį;

iii)

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iv)

kaulavaisių spiritų atveju vandenilio cianido kiekis neviršija 7 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Metanolio kiekis vaisių spirite neviršija 1 000 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio, išskyrus:

i)

jei vaisių spiritai gaminami iš šių vaisių ar uogų, ir kurių atžvilgiu metanolio kiekis turi neviršyti 1 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio:

obuolių (Malus domestica Borkh.),

abrikosų (Prunus armeniaca L.),

slyvų (Prunus domestica L.),

naminių slyvų (Prunus domestica L.),

mirabelių (Prunus domestica L. porūšio syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

persikų (Prunus persica (L.) Batsch),

kriaušių (Pyrus communis L.), išskyrus kriaušes „Williams“ (Pyrus communis L. cv„Williams“),

gervuogių (Rubus sect. Rubus),

aviečių (Rubus idaeus L.);

ii)

jei vaisių spiritai gaminami iš šių vaisių ar uogų, ir kurių atžvilgiu metanolio kiekis turi neviršyti 1 350 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio:

svarainių (Cydonia oblonga Mill.),

kadagio uogų (Juniperus communis L. arba Juniperus oxicedrus L.),

kriaušių „Williams“ (Pyrus communis L. cv„Williams“),

juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.),

raudonųjų serbentų (Ribes rubrum L.),

erškėtuogių (Rosa canina L.),

šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.),

sodinių šermukšnių (Sorbus aucuparia L.),

naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.),

grūstinio šermukšnio (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

c)

Vaisių spirito minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

d)

Vaisių spiritas nedažomas.

e)

Nepaisant šios kategorijos d punkto ir nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalies 14.2.6 maisto kategorijos, galima naudoti karamelę vaisių spiritų spalvai koreguoti, jei tie gėrimai brandinti bent vienus metus medinėje talpykloje.

f)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

g)

Vaisių spiritas nearomatizuojamas.

h)

Vaisių spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 18 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

i)

Vaisių spirito teisinis pavadinimas yra „spiritas“, prieš jį nurodant vaisių, uogų ar daržovių pavadinimą. Bulgarų, čekų, graikų, kroatų, lenkų, rumunų, slovakų ir slovėnų kalba rašomas teisinis pavadinimas gali būti rašomas kaip vaisių, uogų ar daržovių pavadinimas prie jo pridedant tam tikrą priesagą.

Arba:

i)

pirmoje pastraipoje nurodytas teisinis pavadinimas gali būti „wasser“, rašomas drauge su vaisių pavadinimu, arba

ii)

šiais atvejais gali būti vartojami šie teisiniai pavadinimai:

vyšnių spiritas (Prunus avium (L.) L.) gali būti vadinamas „kirsch“,

slyvų spiritas (Prunus domestica L.) gali būti vadinamas „plum“, „questsch“ arba „slivovitz“,

mirabelių spiritas (Prunus domestica L. porūšio syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) gali būti vadinamas „mirabelle“,

žemuoginio arbuto spiritas (Arbutus unedo L.) gali būti vadinamas „žemuoginis arbutas“ („fruit of arbutus“),

obuolių spiritas (Malus domestica var. „Golden delicious“) gali būti vadinamas „Golden Delicious“,

iš vaisių su uogomis ar be jų pagamintas vaisių spiritas gali būti vadinamas „Obstler“, jei bent 85 % mentalo gauta iš įvairių veislių obuolių ir (arba) kriaušių.

Pavadinimas „Williams“ arba „williams“ gali būti naudojamas teikiant rinkai tik kriaušių spiritą, jei jis pagamintas vien iš „Williams“ veislės kriaušių.

Jei galutiniam vartotojui gali būti sunku suprasti vieną iš teisinių pavadinimų, kuriame nepavartotas šiame punkte nurodytas žodis „spiritas“, apibūdinant, pateikiant ir ženklinant nurodomas žodis „spiritas“, kurį galima papildomai paaiškinti.

j)

Jei kartu distiliuojami dviejų ar daugiau rūšių vaisiai, uogos ar daržovės, produktas pateikiamas rinkai teisiniu pavadinimu:

„vaisių spiritas“, jei spiritiniai gėrimai pagaminti vien tik vaisių ir (arba) uogų distiliacijos būdu,

„daržovių spiritas“, jei spiritiniai gėrimai pagaminti vien tik daržovių distiliacijos būdu,

„vaisių ir daržovių spiritas“, jei spiritiniai gėrimai pagaminti vaisių, uogų ir daržovių mišinio distiliacijos būdu.

Teisinį pavadinimą gali papildyti vaisių, uogų ar daržovių pavadinimai, vardinant naudotų kiekių mažėjimo tvarka.

10.   Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas

a)

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas yra spiritiniai gėrimai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jie yra pagaminti vien tik distiliuojant sidrą arba kriaušių sidrą iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas išlaikytų distiliuojamų vaisių aromatą ir skonį;

ii)

turi lakiųjų medžiagų kiekį, kuris yra ne mažesnis kaip 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iii)

jų metanolio kiekis neviršija 1 000 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Sidro spirito, kriaušių sidro spirito ir sidro ir kriaušių sidro spirito minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas nearomatizuojami. Tai netrukdo naudoti tradicinius gamybos metodus.

e)

Spalvai koreguoti sidro spirito, kriaušių sidro spirito ir sidro ir kriaušių sidro spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas gali būti saldinti siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 15 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Vartojami tokie teisiniai pavadinimai:

spiritiniai gėrimai, pagaminti vien tik sidro distiliacijos būdu, vadinami pavadinimu „sidro spiritas“,

spiritiniai gėrimai, pagaminti vien tik kriaušių sidro distiliacijos būdu, vadinami pavadinimu „kriaušių sidro spiritas“,

spiritiniai gėrimai, pagaminti sidro ir kriaušių sidro distiliacijos būdu, vadinami pavadinimu „sidro ir kriaušių sidro spiritas“.

11.   Medaus spiritas

a)

Medaus spiritas yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas vien tik fermentuojant ir distiliuojant medaus misą;

ii)

jis yra distiliuojamas iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas išlaikytų naudotų žaliavų juslines savybes.

b)

Medaus spirito minimali alkoholio koncentracija yra 35 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Medaus spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti medaus spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Medaus spiritas gali būti saldinamas tik medumi siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų medaus, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

12.    Hefebrand arba nuosėdų spiritas

a)

Hefebrand arba nuosėdų spiritas yra spiritinis gėrimas, gaunamas vien tik distiliuojant vyno nuosėdas, alaus nuosėdas arba fermentuotų vaisių nuosėdas iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos.

b)

Hefebrand arba nuosėdų spirito minimali alkoholio koncentracija yra 38 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Hefebrand arba nuosėdų spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti Hefebrand arba nuosėdų spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Hefebrand arba nuosėdų spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Hefebrand“ arba „nuosėdų spirito“ teisinis pavadinimas papildomas naudotos žaliavos pavadinimu.

13.   Alaus spiritas

a)

Alaus spiritas yra spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik tiesiogiai distiliuojant šviežią alų esant normaliam slėgiui iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos taip, kad gautas distiliatas išlaikytų alaus juslines savybes.

b)

Alaus spirito minimali alkoholio koncentracija yra 38 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Alaus spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti alaus spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Alaus spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

14.    Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spiritas

a)

Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spiritas yra spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik fermentuojant ir distiliuojant topinambų (bulvinių saulėgrąžų) (Helianthus tuberosus L.) gumbus iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos.

b)

Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spirito minimali alkoholio koncentracija yra 38 tūrio %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio.

d)

Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spiritas nearomatizuojamas.

e)

Spalvai koreguoti Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spirito sudėtyje gali būti tik pridėtos karamelės.

f)

Topinambur arba topinambų (bulvinių saulėgrąžų) spiritas gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

15.   Degtinė (vodka)

a)

Degtinė (vodka) yra spiritinis gėrimas, pagamintas iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gaunamo fermentavimo būdu, naudojant mieles iš:

bulvių ir (arba) grūdų,

kitų žemės ūkio žaliavų,

distiliuotas taip, kad naudojamoms žaliavoms būdingos juslinės savybės ir fermentavimo metu susidariusių šalutinių produktų savybės būtų pasirinktinai susilpnintos.

Po šio proceso gali būti atliekamas papildomas distiliavimas ir (arba) apdorojimas atitinkamomis priemonėmis, įskaitant apdorojimą aktyvuota medžio anglimi, siekiant suteikti produktui savitas juslines savybes.

Didžiausi likučių kiekiai degtinei (vodkai) gaminti naudojamame žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje turi atitikti 5 straipsnio d punkte nustatytus kiekius, išskyrus tai, kad metanolio kiekis turi neviršyti 10 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

b)

Degtinės (vodkos) minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios gali būti naudojamos, yra iš fermentuotų žaliavų gautame distiliate esantys natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai arba kvapiųjų medžiagų preparatai. Be to, produktui gali būti suteiktos savitos, skirtingos nuo vyraujančio aromato, juslinės savybės.

d)

Degtinė (vodka) nedažoma.

e)

Degtinė (vodka) gali būti saldinta siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 8 gramai saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

f)

Apibūdinant, pateikiant ar ženklinant degtinę (vodką), kuri nėra pagaminta vien tik iš bulvių ir (arba) grūdų, aiškiai nurodoma „pagaminta iš …“ ir pateikiamas žaliavų, iš kurių pagamintas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, pavadinimas. Ši nuoroda pateikiama tame pačiame regėjimo lauke kaip ir teisinis pavadinimas.

g)

Visose valstybėse narėse teisinis pavadinimas gali būti „degtinė“ („vodka“).

16.   Spiritas (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu

a)

Spiritas (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu, yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas:

maceruojant ii papunktyje išvardytus iš dalies fermentuotus arba nefermentuotus vaisius, uogas arba riešutus, į kuriuos papildomai galima įpilti ne daugiau kaip 20 litrų žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar spirito arba distiliato ar jų derinio, gauto iš tos pačios rūšies vaisių, uogų ar riešutų 100 kg fermentuotų vaisių, uogų arba riešutų,

ir po to distiliuojant; kiekvieną kartą distiliuojama iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos;

ii)

jis yra pagamintas iš šių vaisių, uogų arba riešutų:

aronijų (Aronia medik. nom cons.),

juodavaisių aronijų (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott),

kaštonų (Castanea sativa Mill.),

citrusinių vaisių (Citrus spp.),

lazdyno riešutų (Corylus avellana L.),

juodųjų varnauogių (Empetrum nigrum L.),

braškių (Fragaria spp.),

dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.),

bugienio uogų (Ilex aquifolium ir Ilex cassine L.),

geltonosios sedulos vaisių (Cornus mas),

graikinių riešutų (Juglans regia L.),

bananų (Musa spp.),

mirtų (Myrtus communis L.),

opuncijų (Opuntia ficus-indica (L.) Mill),

pasifloros vaisių (Passiflora edulis Sims),

paprastosios ievos vaisių (Prunus padus L.),

dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.),

juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.),

baltųjų serbentų (Ribes niveum Lindl.),

raudonųjų serbentų (Ribes rubrum L.),

agrastų (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

erškėtuogių (Rosa canina L.),

arktinių raukšlėtųjų gervuogių (Rubus arcticus L.),

tekšių (Rubus chamaemorus L.),

gervuogių (Rubus sect. Rubus),

aviečių (Rubus idaeus L.),

šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.),

sodinių šermukšnių (Sorbus aucuparia L.),

naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.),

grūstinio šermukšnio (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

raudonųjų spondijų (Spondias dulcis Parkinson),

geltonųjų spondijų (Spondias mombin L),

amerikinių vaivorų (Vaccinium corymbosum L.),

spanguolių (Vaccinium oxycoccos L.),

mėlynių (Vaccinium myrtillus L.),

bruknių (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Spirito (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgauto maceravimo ir distiliavimo būdu, minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Spiritas (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu, nearomatizuojamas.

d)

Spiritas (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu, nedažomas.

e)

Nepaisant d punkto ir nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalies 14.2.6 maisto kategorijos, galima naudoti karamelę spirito (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgauto maceravimo ir distiliavimo būdu, spalvai koreguoti, jei tas gėrimas brandintas bent vienus metus medinėje talpykloje.

f)

Spiritas (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu, gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 18 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

g)

Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritą (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), išgautą maceravimo ir distiliavimo būdu, frazė „išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu“ turi būti vartojama, jį apibūdinant, pateikiant ar ženklinant, to paties šrifto, dydžio ir tos pačios spalvos rašmenimis ir tame pačiame regėjimo lauke kaip ir frazė „… spiritas“ (prieš šį žodį papildomai nurodomas vaisių, uogų ar riešutų pavadinimas), o ant butelių – priekinėje etiketėje.

17.    Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas)

a)

Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas) yra spiritinis gėrimas, pagamintas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje maceruojant nefermentuotus vaisius ir uogas, išvardytus 16 kategorijos a punkto ii papunktyje, arba daržoves, riešutus ar kitas augalines medžiagas, pavyzdžiui, prieskoninius augalus, rožių lapelius ar grybus, ir po to juos distiliuojant iki mažesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos.

b)

Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas) minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas) nearomatizuojamas.

d)

Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas) nedažomas.

e)

Geist (su šiuo žodžiu papildomai nurodomas naudotų vaisių ar žaliavų pavadinimas) gali būti saldintas siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 10 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

f)

Terminu „-geist“, prieš kurį rašomas pavadinimas, kuris nėra vaisių, augalų ar kitų žaliavų pavadinimas, gali būti papildytas kitų spiritinių gėrimų ir alkoholinių gėrimų teisinis pavadinimas, jei toks jo vartojimas neklaidina vartotojo.

18.   Gencijonų spiritinis gėrimas

a)

Gencijonų spiritinis gėrimas yra spiritinis gėrimas, pagamintas iš gencijonų distiliato, gauto fermentuojant gencijonų šaknis, įpylus arba neįpylus žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

b)

Gencijonų spiritinio gėrimo minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Gencijonų spiritinis gėrimas nearomatizuojamas.

19.   Kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas

a)

Kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas yra spiritinis gėrimas, pagamintas žemės ūkio kilmės etilo alkoholį arba grūdų spiritą ar grūdų distiliatą arba jų derinį aromatizuojant kadagio (Juniperus communis L. arba Juniperus oxicedrus L.) uogomis.

b)

Kadagiais aromatizuoto spiritinio gėrimo minimali alkoholio koncentracija yra 30 tūrio %.

c)

Kiti kvapiųjų medžiagų pagrindai, kvapiųjų medžiagų preparatai, aromatinių savybių turintys augalai ar jų dalys arba visų jų derinys taip pat gali būti naudojami kadagio uogoms papildyti, tačiau turi jaustis kadagio juslinės savybės, net jei jos kartais yra silpnos.

d)

Kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas gali būti vadinamas teisiniu pavadinimu „Wacholder“ arba „genebra“.

20.    Gin

a)

Gin yra kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas, pagamintas kadagio uogomis (Juniperus communis L.) aromatizuojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį.

b)

Gin minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Gaminant gin naudojami tik kvapiųjų medžiagų pagrindai ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatai, kad kadagio skonis būtų vyraujantis.

d)

Terminas „gin“ gali būti papildytas žodžiu „dry“, jei pridėtų saldinančiųjų produktų kiekis litre galutinio produkto neviršija 0,1 gramo, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

21.   Distiliuotas gin

a)

Distiliuotas gin yra:

i)

kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik distiliuojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, kurio pirminė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio %, įdėjus kadagio uogų (Juniperus communis L.) ir kitokių natūralių augalų, bet taip, kad vyrautų kadagių skonis;

ii)

tokios pat sudėties, grynumo ir alkoholio koncentracijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir pirmiau nurodyto distiliavimo produkto derinys; kvapiųjų medžiagų pagrindai ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatai, kaip nurodyta 20 kategorijos c punkte, taip pat gali būti naudojami distiliuotam gin aromatizuoti.

b)

Distiliuoto gin minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Gin, pagamintas į žemės ūkio kilmės etilo alkoholį tiesiog įpylus esencijų ar įdėjus kvapiųjų medžiagų, nėra laikomas distiliuotu gin.

d)

Terminas „distiliuotas gin“ gali būti papildytas arba sudurtas su žodžiu „dry“, jei pridėtų saldinančiųjų produktų kiekis litre galutinio produkto neviršija 0,1 gramo, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

22.    London gin

a)

London gin yra distiliuotas gin, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas vien tik iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, kuriame metanolio kiekis neviršija 5 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio, kuriam aromatas suteikiamas vien tik distiliuojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ir naudojant visas reikiamas natūralias augalines medžiagas;

ii)

gautame distiliate yra bent 70 tūrio % alkoholio;

iii)

jei papildomai įpilama žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, jis turi atitikti 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tačiau metanolio kiekis negali viršyti 5 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iv)

jame nėra dažiklių;

v)

jis nėra saldintas tiek, kad saldinančiųjų produktų kiekis litre galutinio produkto viršytų 0,1 gramo, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu;

vi)

jo sudėtyje nėra jokių kitų sudedamųjų dalių, išskyrus i, iii ir v papunkčiuose išvardintas sudedamąsias dalis ir vandenį.

b)

London gin minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Terminas „London gin“ gali būti papildytas arba sudurtas su terminu „dry“.

23.   Kmynais aromatizuotas spiritinis gėrimas arba Kümmel

a)

Kmynais aromatizuotas spiritinis gėrimas arba Kümmel yra spiritinis gėrimas, pagamintas kmynais (Carum carvi L.) aromatizuojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį.

b)

Kmynais aromatizuoto spiritinio gėrimo arba Kümmel minimali alkoholio koncentracija yra 30 tūrio %.

c)

Galima papildomai naudoti kvapiųjų medžiagų pagrindus ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatus, tačiau turi vyrauti kmynų skonis.

24.    Akvavit arba aquavit

a)

Akvavit arba aquavit yra kmynų ir (arba) krapų sėklomis aromatizuotas spiritinis gėrimas, pagamintas naudojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ir aromatizuojant augalų ar prieskonių distiliatu.

b)

Akvavit arba aquavit minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Taip pat galima papildomai naudoti natūralius kvapiųjų medžiagų pagrindus ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatus, tačiau šių gėrimų aromatas turi būti iš esmės priskirtinas kmynų (Carum carvi L.) ir (arba) krapų (Anethum graveolens L.) sėklų distiliatams. Draudžiama naudoti eterinius aliejus.

d)

Karčiosios medžiagos negali nustelbti skonio; sausojo ekstrakto kiekis negali viršyti 1,5 gramo 100 mililitrų.

25.   Anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas

a)

Anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas yra spiritinis gėrimas, pagamintas aromatizuojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį natūraliais tikrųjų anyžių (Illicium verum Hook f.), anyžių (Pimpinella anisum L.), paprastųjų pankolių (Foeniculum vulgare Mill.) ar bet kokių kitokių augalų, kuriuose yra ta pati pagrindinė kvapioji medžiaga, ekstraktais, naudojant vieną iš šių procesų ar jų derinį:

i)

maceruojant ir (arba) distiliuojant;

ii)

distiliuojant alkoholį su sėklomis ar kitomis anksčiau nurodytų augalų dalimis;

iii)

įdedant anyžių aromato turinčių augalų natūralių distiliuotų ekstraktų.

b)

Anyžiais aromatizuoto spiritinio gėrimo minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

d)

Kiti natūralūs augalų ekstraktai arba kvapiosios sėklos taip pat gali būti naudojami, tačiau turi vyrauti anyžių skonis.

26.    Pastis

a)

Pastis yra anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas, taip pat turintis natūralių paprastųjų saldymedžių šaknų (Glycyrrhiza spp.) ekstraktų, su kuriais į gėrimą patenka „chalcones“ vadinamų dažiklių ir glicirizo rūgšties, kurių mažiausias ir didžiausias kiekis turi būti atitinkamai 0,05 ir 0,5 gramo litre.

b)

Pastis minimali alkoholio koncentracija yra 40 tūrio %.

c)

Pastis gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

d)

Pastis viename litre yra mažiau kaip 100 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, o mažiausias ir didžiausias anetolio kiekis turi būti atitinkamai 1,5 gramo ir 2 gramai litre.

27.    Pastis de Marseille

a)

Pastis de Marseille yra pastis, turintis ryškų anyžių skonį ir kurio litre yra 1,9–2,1 gramo anetolio.

b)

Pastis de Marseille minimali alkoholio koncentracija yra 45 tūrio %.

c)

Pastis de Marseille gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

28.    Anis arba janeževec

a)

Anis arba janeževec yra anyžiais aromatizuotas spiritinis gėrimas, kuriam būdingos vien tik anyžių (Pimpinella anisum L.), tikrųjų anyžių (Illicium verum Hook f.) ar pankolių (Foeniculum vulgare Mill.) arba jų derinio suteiktos aromatinės savybės.

b)

Anis arba janeževec minimali alkoholio koncentracija yra 35 tūrio %.

c)

Anis arba janeževec gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

29.   Distiliuotas anis

a)

Distiliuotas anis yra anis, kuriame yra naudojant 28 kategorijos a punkte nurodytas sėklas, o geografinių nuorodų atveju – mastiką ir kitas kvapiąsias sėklas, augalus ar vaisius, distiliuoto alkoholio, jei tokio alkoholio kiekis sudaro ne mažiau kaip 20 % distiliuoto anis alkoholio koncentracijos.

b)

Distiliuoto anis minimali alkoholio koncentracija yra 35 tūrio %.

c)

Distiliuotas anis gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

30.   Kartaus skonio spiritinis gėrimas arba bitter

a)

Kartaus skonio spiritinis gėrimas arba bitter yra spiritinis gėrimas, kuriame vyrauja kartus skonis, atsirandantis suteikiant žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui ir (arba) žemės ūkio kilmės distiliatui tam tikrą skonį kvapiųjų medžiagų pagrindais ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatais.

b)

Kartaus skonio spiritinio gėrimo arba bitter minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Nedarant poveikio tokių terminų vartojimui pateikiant ir ženklinant maisto produktus, kurie nėra spiritiniai gėrimai, kartaus skonio spiritinis gėrimas arba bitter gali būti taip pat teikiamas rinkai pavadinimu „karčioji“ arba „bitter“ pridedant kitą terminą arba nieko nepridedant.

d)

Nepaisant c punkto, terminas „kartusis“ arba „bitter“ gali būti vartojamas apibūdinant, pateikiant ir ženklinant kartaus skonio likerius.

31.   Aromatizuota degtinė (vodka)

a)

Aromatizuota degtinė (vodka) yra degtinė (vodka), kuriai suteiktas kitoks nei degtinei (vodkai) gaminti panaudotų žaliavų suteikiamas vyraujantis aromatas.

b)

Aromatizuotos degtinės (vodkos) minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %.

c)

Aromatizuota degtinė (vodka) gali būti saldinta, derinta, aromatizuota, brandinta ar dažyta.

d)

Jei aromatizuota degtinė (vodka) saldinama, galutinio produkto viename litre gali būti ne daugiau kaip 100 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

e)

Aromatizuotos degtinės (vodkos) teisinis pavadinimas taip pat gali būti bet kurio vyraujančio aromato pavadinimas, pridedamas prie žodžio „degtinė“ („vodka“). Terminas „degtinė“ bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba gali būti pakeistas žodžiu „vodka“.

32.   Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba pacharán

a)

Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba pacharán yra spiritinis gėrimas, kuriame vyrauja dygiųjų slyvų skonis ir kuris pagamintas dygiųjų slyvų vaisius (Prunus spinosa) maceruojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje ir pridedant natūralių anyžiaus ekstraktų ir (arba) anyžiaus distiliatų.

b)

Dygiųjų slyvų aromato spiritinio gėrimo arba pacharán minimali alkoholio koncentracija yra 25 tūrio %.

c)

Gaminant dygiųjų slyvų aromato spiritinį gėrimą arba pacharán litrui galutinio produkto turi būti sunaudojama ne mažiau kaip 125 gramai dygiųjų slyvų vaisių.

d)

Dygiųjų slyvų aromato spiritinio gėrimo arba pacharán galutinio produkto litre yra 80–250 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu.

e)

Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba pacharán savo juslines savybes, spalvą ir skonį įgauna tik iš naudojamų vaisių ir anyžių.

f)

Terminas „pacharán“ gali būti vartojamas kaip teisinis pavadinimas tik tuomet, kai produktas pagamintas Ispanijoje. Kai produktas pagamintas ne Ispanijoje, pavadinimas „pacharán“ gali būti vartojamas tik teisiniam pavadinimui „dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas“ papildyti, jei prirašoma „pagaminta …“ ir pateikiamas valstybės narės arba trečiosios valstybės, kurioje produktas pagamintas, pavadinimas.

33.   Likeris

a)

Likeris yra spiritinis gėrimas:

i)

kurio sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra ne mažiau kaip:

70 gramų viename saldžiųjų vyšnių ar paprastųjų vyšnių likerių, kuriuose etilo alkoholį sudaro vien tik saldžiųjų vyšnių ar paprastųjų vyšnių spiritas, litre,

80 gramų viename likerių, kurie aromatizuoti tik gencijonu ar panašiu augalu arba kiečiu, litre,

100 gramų viename litre visais kitais atvejais;

ii)

pagamintas naudojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ar žemės ūkio kilmės distiliatą arba vieną ar kelis spiritinius gėrimus arba jų derinį, pasaldinant ir įdedant vienos ar daugiau kvapiųjų medžiagų, žemės ūkio kilmės produktų arba maisto produktų.

b)

Likerio minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Gaminant likerį gali būti naudojami kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.

Tačiau kvapiaisiais maisto produktais, kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais galima aromatizuoti tik šiuos likerius:

i)

vaisių likerius:

ananasų (Ananas),

citrusinių vaisių (Citrus L.),

dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.),

šilkmedžio uogų (Morus alba, Morus rubra),

paprastųjų vyšnių (Prunus cerasus),

saldžiųjų vyšnių (Prunus avium),

juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.),

arktinių raukšlėtųjų gervuogių (Rubus arcticus L.),

tekšių (Rubus chamaemorus L.),

aviečių (Rubus idaeus L.),

spanguolių (Vaccinium oxycoccos L.),

mėlynių (Vaccinium myrtillus L.),

bruknių (Vaccinium vitis-idaea L.);

ii)

augalų likerius:

tripirščio kiečio (Artmemisia genipi),

gencijono (Gentiana L.),

mėtų (Mentha L.),

anyžių (Pimpinella anisum L.).

d)

Visose valstybėse narėse teisinis pavadinimas gali būti „likeris“ („liqueur“) ir:

likerių, pagamintų maceruojant paprastąsias vyšnias arba saldžiąsias vyšnias (Prunus cerasus arba Prunus avium) žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, teisinis pavadinimas gali būti „guignolet“ arba „češnjevec“, rašomas su terminu „likeris“ arba be jo,

likerių, pagamintų maceruojant paprastąsias vyšnias (Prunus cerasus) žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, teisinis pavadinimas gali būti „ginja“, „ginjinha“ arba „višnjevec“, rašomas su terminu „likeris“ arba be jo,

likerių, kurių sudėtyje esantis alkoholis yra tik iš romo, teisinis pavadinimas gali būti „punch au rhum“, rašomas su terminu „likeris“ arba be jo,

nedarant poveikio 3 straipsnio 2 punkto, 10 straipsnio 5 dalies b punkto ir 11 straipsnio nuostatoms, likerių, kurių sudėtyje yra pieno ar pieno produktų, teisinis pavadinimas gali būti „cream“, papildytas naudotų žaliavų, kurios likeriui suteikė vyraujantį aromatą, pavadinimu ir rašomas su terminu „likeris“ arba be jo.

e)

Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant Sąjungoje pagamintus likerius, kuriuos gaminant naudotas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis arba žemės ūkio kilmės distiliatas, siekiant nurodyti nusistovėjusius gamybos metodus, gali būti vartojami šie sudėtiniai terminai:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom arba juodųjų serbentų romas.

Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant šiame punkte nurodytus likerius sudėtinis terminas nurodomas toje pačioje eilutėje vienodais tokio pat šrifto ir spalvos rašmenimis, o žodis „likeris“ nurodomas šalia ne mažesniais nei to šrifto rašmenimis. Jei alkoholis gautas iš kito nei nurodytas spiritinio gėrimo, etiketėje jo kilmė nurodoma tame pačiame regėjimo lauke, kuriame nurodytas sudėtinis terminas ir žodis „likeris“, nurodant žemės ūkio kilmės alkoholio rūšį arba įrašant žodžius „žemės ūkio kilmės alkoholis“, prieš kuriuos kiekvienu atveju įrašoma „pagamintas iš“ arba „pagamintas naudojant“.

f)

Nedarant poveikio 11 ir 12 straipsnių bei 13 straipsnio 4 dalies nuostatoms, teisinį pavadinimą „likeris“ gali papildyti kvapiosios medžiagos ar maisto produkto, kurie suteikia spiritiniam gėrimui vyraujantį aromatą, pavadinimas, jei aromatą spiritiniam gėrimui suteikė kvapieji maisto produktai, kvapiųjų medžiagų preparatai ir natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai, gauti iš žaliavos, nurodytos kvapiosios medžiagos ar maisto produkto pavadinime, o papildomai naudoti kvapiųjų medžiagų pagrindai buvo reikalingi tik tam, kad būtų sustiprintas tos žaliavos aromatas.

34.    Crème de (po šių žodžių papildomai nurodomas naudoto vaisiaus ar kitos žaliavos pavadinimas)

a)

Crème de (po šių žodžių papildomai nurodomas naudoto vaisiaus ar kitos žaliavos pavadinimas) yra likeris, kurio sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra ne mažiau kaip 250 gramų litre.

b)

Crème de (po šių žodžių papildomai nurodomas naudoto vaisiaus ar kitos žaliavos pavadinimas) minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Šiam spiritiniam gėrimui taikomos 33 kategorijoje nustatytos kvapiųjų medžiagų pagrindų ir kvapiųjų medžiagų preparatų naudojimo gaminant likerį taisyklės.

d)

Į naudojamas žaliavas neįeina pieno produktai.

e)

Teisiniame pavadinime naudojamas vaisius ar bet kokia kita žaliava yra vaisius ar žaliava, kurie suteikia tam spiritiniam gėrimui vyraujantį aromatą.

f)

Teisinis pavadinimas gali būti papildytas žodžiu „likeris“.

g)

Teisiniu pavadinimu „crème de cassis“ gali būti vadinami tik tie likeriai, kurie pagaminti iš juodųjų serbentų ir kurių sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra daugiau kaip 400 gramų litre.

35.    Sloe gin

a)

Sloe gin yra likeris, pagamintas gin maceruojant dygiosios slyvos vaisius, į kurį galima pridėti dygiųjų slyvų sulčių.

b)

Sloe gin minimali alkoholio koncentracija yra 25 tūrio %.

c)

Gaminant sloe gin gali būti naudojami tik natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.

d)

Teisinis pavadinimas gali būti papildytas žodžiu „likeris“.

36.    Sambuca

a)

Sambuca yra bespalvis anyžiais aromatizuotas likeris, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jame yra anyžių (Pimpinella anisum L.), tikrųjų anyžių (Illicium verum L.) arba kitų kvapiųjų augalų distiliatų;

ii)

jo sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra ne mažiau kaip 350 gramų litre;

iii)

jo litre natūralaus anetolio kiekis yra ne mažesnis kaip 1 gramas, bet ne didesnis kaip 2 gramai.

b)

Sambuca minimali alkoholio koncentracija yra 38 tūrio %.

c)

Sambuca taikomos 33 kategorijoje nustatytos kvapiųjų medžiagų pagrindų ir kvapiųjų medžiagų preparatų naudojimo gaminant likerį taisyklės.

d)

Sambuca nedažomas.

e)

Teisinis pavadinimas gali būti papildytas žodžiu „likeris“.

37.    Maraschino, marrasquino arba maraskino

a)

Maraschino, marrasquino arba maraskino yra bespalvis likeris, kuriam aromatą iš esmės suteikia įmaišomas vyšnių „Marasca“ distiliatas arba produkto, pagaminto iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje arba vyšnių „Marasca“ distiliate maceruotų vyšnių arba jų dalių, distiliatas, kurio sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra ne mažiau kaip 250 gramų litre.

b)

Maraschino, marrasquino arba maraskino minimali alkoholio koncentracija yra 24 tūrio %.

c)

Maraschino, marrasquino arba maraskino taikomos 33 kategorijoje nustatytos kvapiųjų medžiagų pagrindų ir kvapiųjų medžiagų preparatų naudojimo gaminant likerį taisyklės.

d)

Maraschino, marrasquino arba maraskino nedažomi.

e)

Teisinis pavadinimas gali būti papildytas žodžiu „likeris“.

38.    Nocino arba orehovec

a)

Nocino arba orehovec yra likeris, kuriam aromatą iš esmės suteikia įdedami maceruoti arba maceruoti ir distiliuoti neskaldyti neprinokusių graikinių riešutų (Juglans regia L.) branduoliai, kurio sudėtyje saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, yra ne mažiau kaip 100 gramų litre.

b)

Nocino arba orehovec minimali alkoholio koncentracija yra 30 tūrio %.

c)

Nocino arba orehovec taikomos 33 kategorijoje nustatytos kvapiųjų medžiagų pagrindų ir kvapiųjų medžiagų preparatų naudojimo gaminant likerį taisyklės.

d)

Teisinis pavadinimas gali būti papildytas žodžiu „likeris“.

39.   Kiaušinių likeris arba advocaat, avocat, advokat

a)

Kiaušinių likeris arba advocaat, avocat, advokat yra iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, žemės ūkio kilmės distiliato arba spiritinio gėrimo ar jų derinio pagamintas aromatizuotas arba nearomatizuotas likeris, kurio sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai, cukrus ir (arba) medus. Invertuotojo cukraus ekvivalentu išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių grynų trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 140 gramų litre galutinio produkto. Jei naudojami kitokie nei Gallus gallus rūšies vištų kiaušiniai, tai turi būti nurodyta etiketėje.

b)

Kiaušinių likerio arba advocaat, avocat, advokat minimali alkoholio koncentracija yra 14 tūrio %.

c)

Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, avocat, advokat gali būti naudojami tik kvapieji maisto produktai, kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.

d)

Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, avocat, advokat gali būti naudojami pieno produktai.

40.   Likeris su kiaušiniais

a)

Likeris su kiaušiniais yra iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, žemės ūkio kilmės distiliato arba spiritinio gėrimo ar jų derinio pagamintas aromatizuotas arba nearomatizuotas likeris, kuriam būdingos sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai, cukrus ir (arba) medus. Invertuotojo cukraus ekvivalentu išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 70 gramų litre galutinio produkto.

b)

Likerio su kiaušiniais minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Gaminant likerį su kiaušiniais gali būti naudojami tik kvapieji maisto produktai, natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.

d)

Gaminant likerį su kiaušiniais gali būti naudojami pieno produktai.

41.    Mistrà

a)

Mistrà yra anyžiais arba natūraliu anetoliu aromatizuotas bespalvis spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jo litre anetolio kiekis yra ne mažesnis kaip 1 gramas ir ne didesnis kaip 2 gramai;

ii)

jame taip pat gali būti kvapiųjų augalų distiliato;

iii)

jis yra nesaldintas.

b)

Mistrà minimali alkoholio koncentracija yra 40 tūrio %, o maksimali – 47 tūrio %.

c)

Mistrà gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

d)

Mistrà nedažomas.

42.    Väkevä glögi arba spritglögg

a)

Väkevä glögi arba spritglögg yra spiritinis gėrimas, pagamintas vyną ar vyno produktus ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį aromatizuojant gvazdikėlių ir (arba) cinamono skonio kvapiosiomis medžiagomis, naudojant vieną iš šių procesų ar jų derinį:

i)

maceruojant arba distiliuojant;

ii)

distiliuojant alkoholį su aukščiau nurodytais augalais;

iii)

pridedant gvazdikėlių arba cinamono natūralių kvapiųjų medžiagų.

b)

Väkevä glögi arba spritglögg minimali alkoholio koncentracija yra 15 tūrio %.

c)

Väkevä glögi arba spritglögg gali būti aromatizuoti tik kvapiųjų medžiagų pagrindais, kvapiųjų medžiagų preparatais arba kitomis kvapiosiomis medžiagomis, tačiau turi vyrauti a punkte nurodytų prieskonių aromatas.

d)

Galutinio produkto sudėtyje esantis vyno arba vyno produktų kiekis turi neviršyti 50 %.

43.    Berenburg arba Beerenburg

a)

Berenburg arba Beerenburg yra spiritinis gėrimas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)

jis yra pagamintas naudojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį;

ii)

jis yra pagamintas maceruojant vaisius ar augalus arba jų dalis;

iii)

jame yra specifinio aromato distiliato iš gencijono šaknų (Gentiana lutea L.), kadagio uogų (Juniperus communis L.) ir lauro lapų (Laurus nobilis L.);

iv)

jis gali būti nuo šviesiai iki tamsiai rudos spalvos;

v)

jis gali būti saldintas ne daugiau kaip 20 gramų saldinančiųjų produktų, išreiškus invertuotojo cukraus ekvivalentu, litre.

b)

Berenburg arba Beerenburg minimali alkoholio koncentracija yra 30 tūrio %.

c)

Berenburg arba Beerenburg gali būti aromatizuoti tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais.

44.   Medaus arba midaus nektaras

a)

Medaus arba midaus nektaras yra aromatizuojant fermentuotos medaus misos ir medaus distiliato ir (arba) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio mišinį pagamintas spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 tūrio % fermentuotos medaus misos.

b)

Medaus arba midaus nektaro minimali alkoholio koncentracija yra 22 tūrio %.

c)

Medaus arba midaus nektaras gali būti aromatizuotas tik kvapiųjų medžiagų preparatais ir natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais, tačiau turi vyrauti medaus skonis.

d)

Medaus arba midaus nektaras gali būti saldinamas tik medumi.


II PRIEDAS

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS, SUSIJUSIOS SU TAM TIKRAIS SPIRITINIAIS GĖRIMAIS

1.   Rum-Verschnitt yra gaminamas Vokietijoje ir gaunamas maišant romą su žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu taip, kad mažiausiai 5 % alkoholio, esančio galutiniame produkte, sudarytų romas. Rum-Verschnitt minimali alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio %. Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant produktą, žodis „Verschnitt“ nurodomas to paties šrifto, dydžio ir tos pačios spalvos rašmenimis ir toje pačioje eilutėje kaip ir žodis „Rum“, o ant butelių – priekinėje etiketėje. Šio produkto teisinis pavadinimas yra „spiritinis gėrimas“. Jei Rum-Verschnitt teikiamas rinkai ne Vokietijoje, etiketėje nurodoma alkoholio sudėtis.

2.   Slivovice yra gaminamas Čekijoje ir gaunamas prieš galutinį distiliavimą į slyvų distiliatą įpilant žemės ūkio kilmės etilo alkoholio taip, kad mažiausiai 70 % alkoholio, esančio galutiniame produkte, sudarytų slyvų distiliatas. Šio produkto teisinis pavadinimas yra „spiritinis gėrimas“. Pavadinimas „Slivovice“ gali būti pridėtas jį įrašant tame pačiame regėjimo lauke priekinėje etiketėje. Jei slivovice teikiamas rinkai ne Čekijoje, etiketėje nurodoma alkoholio sudėtis. Ši nuostata nedaro poveikio vaisių spiritų teisinių pavadinimų, numatytų I priedo 9 kategorijoje, vartojimui.

3.   Guignolet Kirsch gaminamas Prancūzijoje ir gaunamas maišant guignolet ir kirsch taip, kad mažiausiai 3 % viso gryno alkoholio, esančio galutiniame produkte, būtų iš kirsch. Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant produktą, žodis „guignolet“ nurodomas to paties šrifto, dydžio, tos pačios spalvos rašmenimis ir toje pačioje eilutėje kaip ir žodis „kirsch“, o ant butelių – priekinėje etiketėje. Šio produkto teisinis pavadinimas yra „likeris“. Alkoholinių sudedamųjų dalių sąraše nurodoma, kokią Guignolet Kirsch esančio gryno alkoholio dalį tūrio procentais sudaro guignolet ir kokią kirsch.


III PRIEDAS

DINAMIŠKO BRANDINIMO ARBA „CRIADERAS Y SOLERA“ AR „SOLERA E CRIADERAS“ METODAS

Dinamiško brandinimo arba „criaderas y solera“ ar „solera e criaderas“ metodas yra periodiškas tam tikros dalies brendžio (brandy), laikomo pagal brandinimo pakopą suskirstytose ąžuolo statinėse ir talpyklose, ištraukimas ir atitinkamos atsiradusios tuštumos užpildymas brendžiu (brandy), ištrauktu iš mažiau laiko brandinto brendžio (brandy) pakopos statinių ar talpyklų.

Apibrėžtys

Brandinimo pakopa– viena ąžuolo statinių ir talpyklų, kuriose laikomas tiek pat subrendęs toliau brandinamas brendis (brandy), grupė. Kiekviena pakopa vadinama „criadera“, išskyrus paskutiniąją, kuri yra paskutinis etapas prieš išpilstant brendį (brandy) ir yra vadinama „solera“.

Ištraukimas– tam tikros dalies brendžio (brandy) ištraukimas iš kiekvienos tam tikros brandinimo pakopos ąžuolinės statinės ir talpyklos, kad būtų galima juo papildyti kitos brandinimo pakopos ąžuolines statines ir talpyklas arba solera atveju – parengti išpilstymui.

Papildymas– tam tikros dalies brendžio (brandy), ištraukto iš tam tikros brandinimo pakopos ąžuolinių statinių ir talpyklų, įpylimas į kitos brandinimo pakopos ąžuolines statines ir talpyklas ir sumaišymas su jų turiniu.

Vidutinis brandinimo laikotarpis– laikotarpis, per kurį įvyksta viso brandinamo brendžio (brandy) perpylimo procesas, apskaičiuojamas visą visose brandinimo pakopose laikomo brendžio (brandy) kiekį padalijus iš per vienus metus iš paskutiniosios pakopos (solera) ištraukto kiekio.

solera ištraukto brendžio (brandy) vidutinis brandinimo laikotarpis apskaičiuojamas pagal šią formulę: t = Vt/Ve. Čia:

t – vidutinis brandinimo laikotarpis, išreikštas metais,

Vt – visas brandinimo pakopose laikomas kiekis, išreiškiamas gryno alkoholio litrais,

Ve – visas produkto kiekis, ištrauktas per metus išpilstymo tikslais ir išreiškiamas gryno alkoholio litrais.

Jei ąžuolo statinės ir talpyklos yra mažesnės nei 1 000 litrų, ištraukimų ir papildymų skaičius per metus turi būti lygus dvigubam metodo pakopų skaičiui arba už jį mažesnis, siekiant užtikrinti, kad mažiausiai brandintos sudedamosios dalies brandinimo laikotarpis būtų ne mažesnis kaip šeši mėnesiai.

Jei ąžuolo statinės ir talpyklos yra 1 000 litrų arba didesnės, ištraukimų ir papildymų skaičius per metus turi būti lygus metodo pakopų skaičiui arba už jį mažesnis, siekiant užtikrinti, kad mažiausiai brandintos sudedamosios dalies brandinimo laikotarpis būtų ne mažesnis kaip vieni metai.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Šis reglamentas

Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio a–d punktai

2 straipsnio 1 ir 3 dalys

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio f punktas

I priedo 6 punktas

3 straipsnio 1 dalis

8 straipsnis

3 straipsnio 2 ir 3 dalys

10 straipsnis

3 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 7 dalis

15 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 9 ir 10 dalys

11 straipsnio 2 dalis ir I priedo 4 punktas

3 straipsnio 11 ir 12 dalys

I priedo 7 punktas

4 straipsnio 1 dalis

7 straipsnis ir I priedo 14 punktas

4 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis ir I priedo 15 punktas

4 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis ir I priedo 16 punktas

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

I priedo 17 punktas

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 7 dalis

I priedo 2 punktas

4 straipsnio 8 dalis

I priedo 3 punktas

4 straipsnio 9 dalis

I priedo 3 punktas

4 straipsnio 10 dalis

I priedo 5 punktas

4 straipsnio 11 dalis

I priedo 8 punktas

4 straipsnio 12 dalis

I priedo 9 punktas

4 straipsnio 13 dalis

4 straipsnio 14 dalis

4 straipsnio 15 dalis

4 straipsnio 16 dalis

4 straipsnio 17 dalis

4 straipsnio 18 dalis

4 straipsnio 19 ir 20 dalys

I priedo 10 punktas

4 straipsnio 21 dalis

4 straipsnio 22 dalis

4 straipsnio 23 dalis

I priedo 11 punktas

4 straipsnio 24 dalis

I priedo 12 punktas

5 straipsnis

I priedo 1 punktas

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 1 dalis

26 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 4 dalis

9 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 5 ir 6 dalys

10 straipsnio 6 dalies a–c punktai, e ir f punktai

10 straipsnio 6 dalies d punktas

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 4 ir 7 dalys

10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

11 straipsnio 2 ir 3 dalys

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis, 3 ir 4 dalys

13 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 9 dalis

13 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

11 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

13 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 6 dalis

12 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 7 dalis

14 straipsnio 1 dalis

I priedo 13 punktas

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio a punktas

20 straipsnio b punktas

28 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio c punktas

20 straipsnio d punktas

21 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalis

16 straipsnis

21 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

21 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

22 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė bei a, b ir c punktai

23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 1 dalies antras sakinys

24 straipsnio 1–4 dalys

24 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys

17 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 8 dalis

17 straipsnio 3 dalis

24 straipsnio 9 dalis

17 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

25 straipsnis

26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 5 dalis

26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

26 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 6 dalis

27 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 7 dalies pirmas sakinys

27 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

27 straipsnio 5 dalis

17 straipsnio 7 dalies antras sakinys

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

17 straipsnio 8 dalies pirmas sakinys

30 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 8 dalies antras sakinys

30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

31 straipsnis

21 straipsnis

32 straipsnis

18 straipsnis

33 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

33 straipsnio 2 ir 3 dalys

34 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

19 straipsnis

34 straipsnio 4 dalis

35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 3 dalis

36 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

37 straipsnis

38 straipsnio 1 dalis

38 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 1 dalis

38 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 2 dalis

38 straipsnio 4 dalis

38 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 3 dalis

38 straipsnio 6 dalis

22 straipsnio 4 dalis

39 straipsnio 1 dalis

39 straipsnio 2 ir 3 dalys

40 straipsnis

41 straipsnis

42 straipsnis

43 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 1 dalis

43 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 3 dalis

44 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

44 straipsnio 2 dalis

45 straipsnis

6 straipsnis

46 straipsnis

47 straipsnis

25 straipsnis

48 straipsnis

49 straipsnis

29 straipsnis

50 straipsnis

28 straipsnis

51 straipsnis

30 straipsnis

I priedo 1–31 kategorija

II priedo 1–31 kategorija

I priedo 32 kategorija

II priedo 37a kategorija

I priedo 33 kategorija

II priedo 32 kategorija

I priedo 34 kategorija

II priedo 33 kategorija

I priedo 35 kategorija

II priedo 37 kategorija

I priedo 36 kategorija

II priedo 38 kategorija

I priedo 37 kategorija

II priedo 39 kategorija

I priedo 38 kategorija

II priedo 40 kategorija

I priedo 39 kategorija

II priedo 41 kategorija

I priedo 40 kategorija

II priedo 42 kategorija

I priedo 41 kategorija

II priedo 43 kategorija

I priedo 42 kategorija

II priedo 44 kategorija

I priedo 43 kategorija

II priedo 45 kategorija

I priedo 44 kategorija

II priedo 46 kategorija

II priedas

II priedo dalis pavadinimu „Kiti spiritiniai gėrimai“

III priedas

IV priedas


Top