EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/772, kuriuo dėl inventorinio aprašo, daromo siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 (Tekstas svarbus EEE.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 139/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/772

2019 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl inventorinio aprašo, daromo siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1300/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 5 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 (2) 7 straipsnį to reglamento priedo 7 skyrius turi būti iš dalies keičiamas, kad būtų nustatytos inventorinio aprašo savybės, įskaitant turinį, duomenų formatą, funkcinę ir techninę struktūrą, veikseną bei duomenų įvedimo bei peržiūros taisykles, taip pat savarankiško vertinimo ir už duomenų teikimą atsakingų subjektų skyrimo taisyklės;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/796 (3) 5 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 7 straipsnio 2 dalį buvo suburta darbo grupė, kad pasiūlytų rekomendaciją dėl duomenų, kurie turi būti renkami inventoriniam aprašui siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, minimalios struktūros ir turinio. Ta darbo grupė savo darbą užbaigė 2017 m. gegužės mėn., todėl Agentūra parengė rekomendaciją ERA-REC-128 iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1300/2014;

(3)

inventorinis aprašas – statinė priemonė, kurioje nurodoma tai, kad įranga yra, taigi jo paskirtis nėra teikti informaciją apie įrangos būseną ar veikimą;

(4)

jei atliekamas geležinkelio stoties ar jos elementų tobulinimas, atnaujinimas ar bet kokie pagal Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 8 straipsnį parengtame nacionaliniame įgyvendinimo plane numatyti darbai, turėtų būti renkama informacija apie tų darbų, susijusių su stotimi ar jos elementais, atitiktį Reglamentui (ES) Nr. 1300/2014;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 7 straipsnio įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Prieinamumo duomenų rinkimas, tvarkymas ir keitimasis jais

1.   Per devynis mėnesius nuo 2019 m. birželio 16 d. kiekviena valstybė narė nusprendžia, kurie subjektai yra atsakingi už prieinamumo duomenų rinkimą, tvarkymą ir keitimąsi jais.

2.   Valstybės narės gali Komisijos prašyti terminą pratęsti. Šis pratęsimas turi būti daromas tik išimties tvarka, tinkamai pagrįstas ir ribotos trukmės. Visų pirma laikoma, kad jis pagrįstas, jei Europos Sąjungos geležinkelių agentūra per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo nėra įdiegusi jo priede nustatytos duomenų rinkimo priemonės ir užtikrinusi visų tame priede nustatytų jos veiksenų.

3.   Kiekvienoje geležinkelio stotyje turi būti už keitimąsi prieinamumo duomenimis atsakingas subjektas.

4.   Duomenų rinkimas ir konvertavimas turi būti baigti per 36 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

5.   Kol pradės visapusiškai veikti Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 (*1) I priedo 7.2, 7.3 ir 7.4 skirsniuose aprašyta keitimosi duomenimis sistema, keitimąsi prieinamumo duomenimis sudaro tų duomenų perdavimas į Europos geležinkelių stočių prieinamumo duomenų bazę, kurios prieglobą vykdo Europos Sąjungos geležinkelių agentūra.

(*1)  2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, p. 11).“"

2)

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, p. 110).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 skyriaus 2.3 skirsnyje po pirmo sakinio įrašoma ši pastraipa:

Prieinamumo duomenys

Prieinamumo duomenys – su keleivinių geležinkelio stočių prieinamumu susijusi informacija (keleivinių geležinkelio stočių savybių ir įrangos apibūdinimas), kurią būtina rinkti, tvarkyti ir ja keistis. Kai tinkama, tas apibūdinimas papildomas informacija apie stočių atitikties šiai TSS būklę.“

2)

7 skyriaus 7.2 skirsnio 7.2.1 punktas papildomas šiais papunkčiais:

„7.2.1.1.   Inventorinis aprašas. Infrastruktūra

7.2.1.1.1.   Funkcinė ir techninė architektūra

Inventorinio aprašo funkcijas sudaro:

1.

esamų prieinamumo kliūčių nustatymas;

2.

praktinės informacijos teikimas naudotojams;

3.

prieinamumo pažangos stebėjimas ir vertinimas.

Keitimosi prieinamumo duomenimis struktūra numatyta Reglamente (ES) Nr. 454/2011 (telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio TSS).

Prieinamumo duomenų formatui ir keitimuisi jais taikomi standartai:

1.

CEN/TS 16614–1:2014. Viešasis transportas. Tinklo ir tvarkaraščio duomenų mainai (NeTEx). 1 dalis. Viešojo transporto tinklo topologijos duomenų mainų formatas. 2014 05 14;

2.

EN 12896–1:2016. Viešasis transportas. Pamatinių duomenų modelis. Bendrosios sąvokos („Transmodel“).

Konkrečiam tikslui skirtas suderintas specialus „Transmodel“ profilis, kaip numatyta O priedėlio 1 rodyklėje nurodytuose techniniuose dokumentuose.

7.2.1.1.2.   Prieinamumo duomenų įvedimo ir savarankiško vertinimo taisyklės

Prieinamumo duomenų įvedimo ir savarankiško vertinimo taisyklės:

1.

su turtu susijusius prieinamumo duomenis renkantys subjektai neprivalo būti nesusiję su kasdieniu to turto valdymu;

2.

kai prieinamumo duomenys pirmą kartą renkami įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo reglamentui (ES) 2019/772 (*1), stočių atitikties šiai TSS būklė apraše gali būti nurodoma kaip „neįvertinta“;

3.

jei atliekamas geležinkelio stoties ar jos elementų tobulinimas, atnaujinimas ar bet kokie pagal nacionalinį šios TSS įgyvendinimo planą numatyti darbai, atitinkami prieinamumo duomenys, įskaitant, kai tinkama, atitikties šiai TSS būklę, atnaujinami;

4.

atitikties šiai TSS būklė gali būti atnaujinta remiantis tarpinės posistemio patikros deklaracija, kaip aprašyta šios TSS 6.2.4 punkte;

5.

įrangos tinkamumo naudoti būklės inventorizuoti nereikia.

Komisijai turi būti užtikrinta galimybė naudotis duomenų rinkimo priemone, kurios veikimo režimai aprašyti techniniuose dokumentuose, nurodytuose O priedėlio 2 rodyklėje.

Tais atvejais, kai struktūriniai prieinamumo duomenys yra ir juos galima konvertuoti į suderintą profilį, gali būti perduodami šie konvertuoti duomenys. Esamų prieinamumo duomenų konvertavimo metodika ir jų perdavimo ryšio protokolas pateikiami O priedėlio 3 rodyklėje nurodytuose techniniuose dokumentuose.

7.2.1.1.3.   Peržiūros taisyklės

Iš Europos geležinkelio stočių prieinamumo duomenų bazės:

1.

visuomenė gali susipažinti su informacija viešoje interneto svetainėje, kurios prieglobą teikia Europos Sąjungos geležinkelių agentūra;

2.

registruotos nacionalinės institucijos gali gauti visus tai valstybei narei svarbius prieinamumo duomenis;

3.

Komisija ir Agentūra gali gauti visus prieinamumo duomenis.

Europos geležinkelio stočių prieinamumo duomenų bazė, kurios prieglobą teikia Agentūra, su kita duomenų baze (-ėmis) nesiejama.

7.2.1.1.4.   Naudotojų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

Naudotojų atsiliepimai gali būti:

1.

organizacijų atsiliepimai (vartotojų asociacijų, taip pat neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų): gali būti naudojamos esamos struktūros, jei jose dalyvauja neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų organizacijų atstovai ir jei padėtis atspindima tinkamu lygmeniu, nebūtinai nacionaliniu. Naudotojų atsiliepimų teikimo tvarka organizuojama taip, kad tos organizacijos galėtų dalyvauti vienodomis sąlygomis;

2.

individualūs atsiliepimai: interneto svetainės lankytojams užtikrinama galimybė pranešti apie neteisingus konkrečios geležinkelio stoties prieinamumo duomenis ir gauti patvirtinimą, kad jų pastaba buvo gauta.

Abiem atvejais už duomenų rinkimą, tvarkymą ir keitimąsi jais atsakingas subjektas (-ai) tinkamai atsižvelgia į naudotojų atsiliepimus.“

(*1)  2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/772, kuriuo dėl inventorinio aprašo, daromo siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 1).“"

3)

Pridedamas šis priedėlis:

„O priedėlis

Techninių dokumentų sąrašas

Rodyklės Nr.

Pavadinimas

1.

Suderintas specialus tinklo ir tvarkaraščio duomenų mainų (NeTEx) profilis, naudojamas stotims apibūdinti

2.

Duomenų rinkimo priemonės veikimo režimai

3.

Esamų prieinamumo duomenų konvertavimo metodika, įskaitant išorinės sąsajos ir ryšio protokolo aprašą.


(*1)  2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/772, kuriuo dėl inventorinio aprašo, daromo siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 (OL L 139 I, 2019 5 27, p. 1).““


Top