EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0760

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/760, kuriuo leidžiama pateikti rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3459

OJ L 125, 14.5.2019, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/760/oj

14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/760

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi pateikti įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą;

(4)

2017 m. balandžio 10 d. įmonė „Skoran S.A.“ (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 4 straipsniu, Lenkijos kompetentingai institucijai pateikė paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punkte. Paraiškoje prašoma leisti mielių Yarrowia lipolytica biomasę naudoti maisto papilduose. Didžiausias leidžiamas kiekis, kurį siūlo pareiškėjas, yra 3 g per dieną 3–9 metų amžiaus vaikams, o vyresniems – 6 g per dieną;

(5)

2017 m. lapkričio 15 d. Lenkijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad mielių Yarrowia lipolytica biomasė atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto produktų kriterijus;

(6)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(7)

paraiška leisti pateikti Sąjungos rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą buvo pateikta valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, tačiau paraiška atitinka ir Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį 2018 m. birželio 22 d. Komisija pasikonsultavo su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), prašydama jos atlikti mielių Yarrowia lipolytica biomasės, kaip naujo maisto produkto, įvertinimą ir pateikti mokslinę nuomonę;

(9)

2019 m. sausio 17 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl mielių Yarrowia lipolytica biomasės, kaip naujo maisto produkto, saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 („Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283“) (4). Ta nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(10)

Tarnybos nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad mielių Yarrowia lipolytica biomasė, naudojama kaip maisto papildų sudedamoji dalis pagal siūlomą paskirtį ir laikantis pasiūlyto kiekio, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (5) nustatyti reikalavimai dėl maisto papildų. Mielių Yarrowia lipolytica biomasę turėtų būti leidžiama naudoti nepažeidžiant tos direktyvos reikalavimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Mielių Yarrowia lipolytica biomasė, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiama į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

3.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas neturi daryti poveikio Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2019;17(2):5594.

(5)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Mielių Yarrowia lipolytica biomasė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „termiškai neutralizuota mielių Yarrowia lipolytica biomasė““

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

6 g per dieną vyresniems nei 10 metų vaikams, paaugliams ir visiems suaugusiesiems

3 g per dieną 3–9 metų amžiaus vaikams

2)

Į 2 lentelę („Specifikacijos“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

Mielių Yarrowia lipolytica biomasė

Aprašymas / apibrėžtis:

Naujas maisto produktas – išdžiovinta ir termiškai neutralizuota mielių Yarrowia lipolytica biomasė.

Charakteristikos / sudėtis:

Baltymai: 45–55 g/100 g

Maistinė ląsteliena: 24–30 g/100 g

Cukrūs: < 1,0 g/100 g

Riebalai: 7–10 g/100 g

Bendras pelenų kiekis: ≤ 12 %

Vandens kiekis: ≤ 5 %

Sausosios medžiagos kiekis: ≥ 95 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 5x103 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: ≤ 102 KSV/g

Gyvybingos Yarrowia lipolytica ląstelės (1): < 10 KSV/g (t. y. aptikimo riba)

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Salmonella spp.: nėra 25 g


(1)  Bandymas atliekamas iškart po terminio apdorojimo etapo. Turi būti taikomos priemonės, užkertančios kelią kryžminei taršai gyvybingomis Yarrowia lipolytica ląstelėmis pakuojant ir (arba) laikant naują maisto produktą.“


Top