EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0500

2019 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/500, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (Tekstas svarbus EEE.)

PE/62/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/500/oj

27.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 85/35


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/500

2019 m. kovo 25 d.

kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 48 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)

jei susitarimas dėl išstojimo nebus sudarytas arba dvejų metų laikotarpis po Jungtinės Karalystės pranešimo apie ketinimą išstoti iš Sąjungos nebus pratęstas, Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 (2) ir (EB) Nr. 987/2009 (3), nuo 2019 m. kovo 30 d. nebebus taikomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje;

(3)

todėl asmenys, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos kaip Sąjungos piliečiai teisėtai pasinaudojo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 45 ir 49 straipsniuose įtvirtinta judėjimo laisve arba įsisteigimo laisve, taip pat jų šeimos nariai ir maitintojo netekę asmenys, nebegalės remtis Sąjungos taisyklėmis dėl socialinės apsaugos koordinavimo savo socialinės apsaugos teisių, grindžiamų iki išstojimo dienos įvykusiais ir su Jungtine Karalyste susijusiais faktais ir įvykiais arba iki tos dienos įgytais draudimo, darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo ar gyvenimo laikotarpiais, atžvilgiu. Tokius pačius padarinius patirs ir asmenys be pilietybės bei pabėgėliai, kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai ir kurie yra ar buvo patekę į situacijas, susijusias su Jungtine Karalyste, taip pat jų šeimos nariai ir maitintojo netekę asmenys;

(4)

tam, kad būtų pasiektas tikslas apginti atitinkamų asmenų socialinės apsaugos teises, valstybės narės turėtų toliau taikyti Sąjungos vienodo požiūrio, sulyginimo ir sumavimo principus, kaip nustatyta reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, taip pat tų reglamentų taisykles, būtinas įgyvendinti tuos principus atitinkamiems asmenimis, faktams ar įvykiams, įvykusiems iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, arba iki išstojimo dienos įgytiems laikotarpiams;

(5)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis esamoms Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių socialinės apsaugos konvencijoms ir susitarimams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 883/2004 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 9 straipsnį. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos arba valstybių narių galimybei imtis priemonių, kuriomis, siekiant įgyvendinti šio reglamento principus, sprendžiami su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis susiję klausimai. Be to, šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokiai Sąjungos arba valstybių narių kompetencijai sudaryti socialinės apsaugos konvencijas ir susitarimus su trečiosiomis valstybėmis arba Jungtine Karalyste, kurie apimtų laikotarpį po dienos, kurią Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei;

(6)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokioms pagal valstybės narės teisės aktus laikotarpiu iki šio reglamento taikymo pradžios dienos įgytoms arba įgyjamoms teisėms. Kad tokios teisės būtų apsaugotos ir išlaikytos, būtinas glaudus bendradarbiavimas. Svarbu užtikrinti, kad atitinkami asmenys galėtų laiku gauti tinkamą informaciją;

(7)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti, kad socialinės apsaugos principai – vienodo požiūrio, sulyginimo ir sumavimo – būtų taikomi vienodai, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų atsakomųjų veiksmų koordinavimo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(8)

atsižvelgiant į tai, nesudarius susitarimo dėl išstojimo ar nepratęsus dvejų metų laikotarpio po Jungtinės Karalystės pranešimo apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. ir atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti teisinį tikrumą, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(9)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei, nebent iki tos datos įsigaliotų su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 straipsnyje.

2 straipsnis

Taikymo sritis asmenų atžvilgiu

Šis reglamentas taikomas šiems asmenims:

a)

valstybės narės piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kuriems iki šio reglamento taikymo pradžios dienos yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai ir kurie yra ar buvo situacijose, susijusiose su Jungtine Karalyste, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims;

b)

Jungtinės Karalystės piliečiams, kuriems iki šio reglamento taikymo pradžios dienos yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims.

3 straipsnis

Materialinė taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visoms Reglamento (EB) Nr. 883/2004 3 straipsnyje nurodytoms socialinės apsaugos sritims.

4 straipsnis

Vienodas požiūris

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnyje nustatytas vienodo požiūrio principas taikomas šio reglamento 2 straipsnyje nurodytiems asmenims, kai kalbama apie bet kokią situaciją, susidariusią iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

5 straipsnis

Sulyginimas ir sumavimas

1.   Reglamento (EB) Nr. 883/2004 5 straipsnyje nustatytas sulyginimo principas taikomas Jungtinėje Karalystėje iki šio reglamento taikymo pradžios dienos įgytoms išmokoms ar pajamoms bei iki tos dienos įvykusiems faktams arba įvykiams.

2.   Reglamento (EB) Nr. 883/2004 6 straipsnyje nustatytas sumavimo principas taikomas iki šio reglamento taikymo pradžios dienos įgytiems draudimo, darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo arba gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpiams.

3.   Taikomos visos kitos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatos, būtinos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytiems principams įgyvendinti.

6 straipsnis

Šio reglamento ryšys su kitomis koordinavimo priemonėmis

1.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis esamoms Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių socialinės apsaugos konvencijoms ir susitarimams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 883/2004 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 9 straipsnį.

2.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis esamoms Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių socialinės apsaugos konvencijoms ir susitarimams, sudarytiems po dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, ir kurie apima laikotarpį iki šio reglamento taikymo pradžios dienos, su sąlyga, kad tomis konvencijomis ir tais susitarimais įgyvendinami šio reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti principai, pagal juos taikomos šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos nuostatos, jie yra grindžiami Reglamento (EB) Nr. 883/2004 principais ir jie atitinka to reglamento esmę.

7 straipsnis

Ataskaita

Komisija praėjus vieniems metams po šio reglamento taikymo pradžios dienos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma nagrinėjamos atitinkamiems asmenims kylančios praktinės problemos, įskaitant problemas, kylančias dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tęstinumo trūkumo.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei iki šio reglamento taikymo pradžios dienos būtų įsigaliojęs pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. kovo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).

(3)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).


Top