EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/411, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi mokėjimo paslaugų srities elektroninio centrinio registro kūrimo, valdymo ir priežiūros, taip pat prieigos prie jame laikomos informacijos techniniai reikalavimai (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/84


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/411

2018 m. lapkričio 29 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi mokėjimo paslaugų srities elektroninio centrinio registro kūrimo, valdymo ir priežiūros, taip pat prieigos prie jame laikomos informacijos techniniai reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 15 straipsnio 1 dalį Europos bankininkystės institucija (EBI) įpareigojama sukurti, valdyti ir prižiūrėti elektroninį centrinį registrą, kuriame laikoma kompetentingų institucijų pagal to straipsnio 2 dalį pateikta informacija;

(2)

siekiant, kad elektroniniame centriniame registre laikoma informacija būtų tiksliai pateikiama, EBI turėtų užtikrinti, kad informacija būtų įvedama arba keičiama saugiai. Todėl EBI turėtų suteikti asmeninę prieigą prie registro programos kompetentingų institucijų darbuotojams. EBI ir kompetentingos institucijos, nusprendusios informaciją EBI perduoti automatiškai, turėtų užtikrinti, kad galutiniuose taškuose ir per visą informacijos perdavimo procesą būtų naudojamos saugios ir proporcingos šifravimo technologijos;

(3)

kadangi būtina, kad elektroniniame centriniame registre būtų tuo pačiu formatu pateikiama, standartizuota ir nuosekli informacija visoms Sąjungoje įsteigtoms mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms, prieš viešai skelbiant bet kokią kompetentingų institucijų įvestą arba pakeistą informaciją registro programa turėtų duomenis patvirtinti;

(4)

būtina užtikrinti elektroniniame centriniame registre laikomos informacijos autentiškumą, vientisumą ir atsakomybės už ją prisiėmimą. Todėl EBI turėtų garantuoti, kad informacija būtų saugiai saugoma ir kad informacijos įvedimas ar keitimas būtų tinkamai registruojamas;

(5)

siekiant sudaryti sąlygas mokėjimo paslaugų vartotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims elektroninį centrinį registrą naudoti efektyviai, būtina registro programą sukurti taip, kad būtų užtikrinta, jog ji veiktų patikimai ir būtų prieinama be pertraukų;

(6)

pageidautina, kad elektroninio centrinio registro naudotojai galėtų registre efektyviai atlikti informacijos paiešką. Todėl reikėtų, kad informacijos paiešką būtų galima atlikti pagal kelis skirtingus paieškos kriterijus;

(7)

siekiant patenkinti mokėjimo paslaugų sektoriaus poreikius, EBI turėtų sudaryti sąlygas registro turinį atsisiųsti standartizuotu failu. Taip visos suinteresuotosios šalys galės automatiškai atlikti informacijos paiešką tame faile;

(8)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Vidiniai registro naudotojai

1.   Šiame reglamente vidiniu naudotoju laikomas kompetentingos institucijos darbuotojas, atsakingas už informacijos įvedimą ir keitimą Europos bankininkystės institucijos (EBI) elektroniniame centriniame registre (toliau – elektroninis centrinis registras) rankiniu būdu.

2.   Kiekviena kompetentinga institucija vidiniais naudotojais paskiria bent du darbuotojus.

3.   Kompetentingos institucijos EBI praneša 2 dalyje nurodytų asmenų tapatybę.

2 straipsnis

Registro administravimas

EBI administruoja vidinių naudotojų sąrašą, vidiniams naudotojams teikia tapatumo nustatymo duomenis, taip pat kompetentingoms institucijoms teikia techninę paramą.

3 straipsnis

Vidinių naudotojų turima prieiga

1.   Vidiniai naudotojai prisijungti prie elektroninio centrinio registro programos gali tik naudodami dviejų veiksnių tapatumo nustatymo sistemą.

2.   EBI vidiniams naudotojams, kad jie galėtų prisijungti prie elektroninio centrinio registro programos, suteikia numatytąjį naudotojo vardą, slaptažodį ir kitus saugumo požymius.

3.   Vidinių naudotojų prašoma numatytąjį naudotojo vardą ir slaptažodį pasikeisti pirmą kartą prisijungus prie elektroninio centrinio registro programos.

4.   EBI užtikrina, kad taikomas tapatumo nustatymo metodas leistų identifikuoti kiekvieną vidinį naudotoją.

5.   EBI užtikrina, kad elektroninio centrinio registro programa informacijos įvesti arba keisti elektroniniame centriniame registre neleistų asmenims, neturintiems prieigos prie registro programos arba tam skirtų tinkamų leidimų.

4 straipsnis

Viešieji naudotojai

1.   Šiame reglamente elektroninio centrinio registro viešieji naudotojai yra mokėjimo paslaugų vartotojai ir kitos suinteresuotosios šalys, prisijungiantys prie elektroninio centrinio registro per EBI interneto svetainę.

2.   Viešieji naudotojai turi galimybę prie elektroninio centrinio registro prisijungti nenaudodami prieigos požymių.

3.   Viešųjų naudotojų prieiga prie elektroninio centrinio registro jiems leidžia tik skaityti registre laikomą informaciją, atlikti jos paiešką ir ją atsisiųsti. Viešieji naudotojai neturi teisių keisti registro turinį.

4.   Viešiesiems naudotojams prisijungus prie elektroninio centrinio registro, EBI interneto svetainė rodo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus paieškos kriterijus.

2 SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ VYKDOMAS INFORMACIJOS PERDAVIMAS EBI

5 straipsnis

Kompetentingų institucijų vykdomas informacijos perdavimas EBI

1.   Kompetentingos institucijos elektroniniame centriniame registre laikytiną informaciją EBI perduoda rankiniu būdu, naudodamos internetinę naudotojo sąsają, arba automatiškai, naudodamos abipusę programų sąsają.

2.   Kompetentingos institucijos EBI praneša, kuris informacijos perdavimo pagal 1 dalį būdas joms tinkamiausias.

3.   Kompetentingoms institucijoms, EBI pranešusioms, kad joms tinkamiausia informaciją perduoti automatiškai, leidžiama informaciją perduoti rankiniu būdu, apie tai iš anksto pranešus EBI.

4.   Kompetentingos institucijos EBI pateikia savo nacionalinio viešojo registro saitą. Tuos saitus EBI viešai skelbia elektroniniame centriniame registre.

6 straipsnis

Informacijos įvedimas ir keitimas rankiniu būdu

1.   Kompetentingos institucijos, nusprendusios informaciją EBI perduoti rankiniu būdu, savo valstybių narių informaciją įveda arba pakeičia internetinėje elektroninio centrinio registro programoje. Informacija įvedama formatu, nurodytu Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 (3) 1 straipsnio 2–9 dalyse.

2.   Rankiniu būdu įvesta arba pakeista informacija viešai skelbiama elektroniniame centriniame registre po to, kai ją pagal 8 straipsnį patvirtina to registro programa.

3.   Jei rankiniu būdu įvestos arba pakeistos informacijos elektroninio centrinio registro programa nepatvirtina, ta informacija atmetama ir viešai neskelbiama. Vidinis naudotojas iš naujo įveda arba pataiso ištaisytą informaciją.

4.   Prie rankiniu būdu įvestos arba pakeistos elektroninio centrinio registro informacijos EBI prideda datos bei laiko žymą. Ta datos bei laiko žyma rodo, kada registras paskutinį kartą pakeistas.

5.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad į EBI elektroninį centrinį registrą tą pačią dieną būtų įvedami visi jų nacionalinių viešųjų registrų turinio pakeitimai, susiję su leidimo arba registracijos suteikimu arba panaikinimu.

7 straipsnis

Automatizuotas informacijos perdavimas

1.   Kompetentingos institucijos, nusprendusios informaciją EBI perduoti automatiškai, informaciją perduoda tiesiogiai iš savo nacionalinių viešųjų registrų programų į elektroninio centrinio registro programą.

2.   EBI ir kompetentingos institucijos naudodamos patikimas ir visuotinai pripažintas šifravimo technologijas užtikrina saugų informacijos perdavimą tarp savo atitinkamų registrų programų, kad būtų apsaugotas perduodamos informacijos autentiškumas, vientisumas ir atsakomybės už ją prisiėmimas.

3.   Kompetentingos institucijos visą jų nacionaliniuose viešuosiuose registruose esančią informaciją, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 1 straipsnio 2–9 dalyse, EBI perduoda vienu bendro standartinio ir struktūrizuoto formato komandų failu (toliau – komandų failas).

4.   Komandų failas perduodamas bent kartą kiekvieną dieną, kai nacionalinio viešojo registro turinys pakeičiamas.

5.   Jei kompetentingos institucijos pakeičia savo nacionalinių viešųjų registrų turinį dėl leidimo arba registracijos suteikimo arba panaikinimo ir neturi galimybės tuos pakeitimus perduoti automatiškai, jos tą pačią dieną juos įveda rankiniu būdu.

6.   EBI leidžia kompetentingoms institucijoms komandų failą perduoti kartą per dieną, nepriklausomai nuo to, ar jų nacionalinių viešųjų registrų turinys pakeičiamas.

7.   Automatiškai elektroniniam centriniam registrui perduodama informacija registre viešai paskelbiama kuo greičiau po to, kai komandų failą pagal 8 straipsnį apdoroja ir patvirtina elektroninio centrinio registro programa, ir ne vėliau kaip dienos, kurią komandų failas apdorotas ir patvirtintas, pabaigoje. Visa kompetentingos institucijos anksčiau perduota arba rankiniu būdu įvesta informacija, kuri viešai skelbiama elektroniniame centriniame registre, yra pakeičiama tos kompetentingos institucijos vėliau perduota informacija.

8.   EBI kompetentingoms institucijoms neleidžia perduoti naujo komandų failo, kol negauna jų anksčiau perduoto komandų failo patvirtinimo rezultatų.

9.   Jei automatiškai perduotos informacijos elektroninio centrinio registro programa nepatvirtina, visa komandų faile esanti informacija atmetama ir tame registre viešai neskelbiama.

10.   Prie elektroninio centrinio registro programai automatiškai perduotos informacijos EBI prideda datos bei laiko žymą. Ta datos bei laiko žyma rodo, kada elektroninis centrinis registras ir nacionaliniai viešieji registrai paskutinį kartą sutikslinti.

8 straipsnis

Informacijos patvirtinimas

1.   Elektroninio centrinio registro programa patvirtina kompetentingų institucijų EBI perduotą informaciją, kad būtų išvengta informacijos trūkumo arba dubliavimosi.

2.   Kad būtų išvengta informacijos trūkumo, elektroninio centrinio registro programa patvirtina duomenis laukeliuose, kuriuos kompetentingos institucijos užpildo arba perduoda EBI, išskyrus laukelį, skirtą fizinio arba juridinio asmens prekybiniam pavadinimui.

3.   Kad būtų išvengta informacijos dubliavimosi, registro programa patvirtina duomenis kiekviename iš šių laukelių:

a)

mokėjimo įstaigų, fizinių ar juridinių asmenų, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 32 straipsnį, informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjų, elektroninių pinigų įstaigų, juridinių asmenų, kuriems taikoma išimtis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (4) 9 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (5) 2 straipsnio 5 dalies 4–23 punktuose nurodytų įstaigų, taip pat asmenų, kurių leidimas arba registracija panaikinti, atveju:

i)

nacionalinis identifikacinis numeris;

ii)

atitinkama fizinio ar juridinio asmens rūšis, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 1 straipsnio 2–9 dalyse;

iii)

leidimo suteikimo arba registracijos data;

b)

mokėjimo įstaigų, fizinio ar juridinio asmens, kuriam taikoma išimtis pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 32 straipsnį, informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjų, elektroninių pinigų įstaigų ir juridinių asmenų, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnį, tarpininkų atveju:

i)

tarpininko nacionalinis identifikacinis numeris;

ii)

fizinio ar juridinio asmens, kurio vardu tarpininkas teikia mokėjimo paslaugas, nacionalinis identifikacinis numeris;

iii)

registracijos data;

c)

paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 3 straipsnio k punkto i ir ii papunkčius ir l punktą, atveju:

i)

paslaugų teikėjo nacionalinis identifikacinis numeris;

ii)

išimtis, pagal kurią paslaugų teikėjas vykdo veiklą;

iii)

registracijos data.

4.   Jei fizinio ar juridinio asmens, kuris turi tarpininkų, jo vardu teikiančių mokėjimo paslaugas, leidimo suteikimo arba registracijos statusas iš „leidimas suteiktas“ arba „įregistruotas“ pasikeitė į „panaikinta“, elektroninio centrinio registro programa neatlieka su tuo asmeniu susijusių tarpininkų duomenų patvirtinimo.

5.   Apie duomenų patvirtinimo proceso rezultatus kompetentingos institucijos iš elektroninio centrinio registro programos kuo greičiau gauna aiškų ir nedviprasmišką atsakymą. Duomenų patvirtinimo rezultatai taip pat apima procentinę dalį, kuria pasikeitė anksčiau perduotos informacijos turinys.

6.   Jei perduota informacija nepatvirtinama, į kompetentingoms institucijoms siunčiamą atsakymą EBI įtraukia visas jos atmetimo priežastis.

7.   Jei, pakeitus nacionalinio viešojo registro turinį dėl leidimo arba registracijos suteikimo arba panaikinimo, duomenys nepatvirtinami, informaciją automatiškai perduodančios kompetentingos institucijos iki dienos, kurią duomenys buvo nepatvirtinti, pabaigos perduoda ištaisytą arba atnaujintą komandų failą su visa informacija arba rankiniu būdu įveda naujus nacionalinių viešųjų registrų turinio pakeitimus, susijusius su leidimo arba registracijos suteikimu arba panaikinimu.

8.   Kad būtų galima patvirtinti nacionalinius identifikacinius numerius, kompetentingos institucijos EBI praneša apie jų nacionaliniuose registruose naudojamų nacionalinių identifikacinių numerių rūšis ir formatus.

9.   Elektroninio centrinio registro programa sudaro sąlygas kompetentingoms institucijoms tarpininką į registrą įvesti daugiau negu vieną kartą, jei tarpininkas mokėjimo paslaugas teikia daugiau negu vieno fizinio ar juridinio asmens vardu. Kiekvienas įvedimo veiksmas laikomas atskiru įrašu.

9 straipsnis

Informacija apie tarpininkus

1.   EBI ir kompetentingos institucijos užtikrina, kad į elektroninį centrinį registrą įtraukti tarpininkai būtų susieti su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurio vardu teikia mokėjimo paslaugas.

2.   Jei fizinio ar juridinio asmens, kuris turi tarpininkų, jo vardu teikiančių mokėjimo paslaugas, leidimo suteikimo arba registracijos statusas iš „leidimas suteiktas“ arba „įregistruotas“ pasikeitė į „panaikinta“, su tuo fiziniu ar juridiniu asmeniu susijusių tarpininkų statusas iš „aktyvus“ pakeičiamas į „neaktyvus“.

10 straipsnis

Kompetentingų institucijų atsakomybė

1.   Kompetentingos institucijos atsako už tai, kad į elektroninio centrinio registro programą rankiniu būdu įvedama arba jai automatiškai perduodama informacija apie jų nacionaliniuose viešuosiuose registruose išvardytus fizinius ar juridinius asmenis, kuriems jos suteikė leidimą arba kuriuos įregistravo, taip pat tarpininkus ir paslaugų teikėjus, teikiančius paslaugas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 3 straipsnio k punkto i ir ii papunkčius ir l punktą, būtų tiksli.

2.   Elektroninio centrinio registro programa sudaro sąlygas vidiniams naudotojams ir nacionalinių viešųjų registrų programoms įvesti arba keisti informaciją, už kurią atsako jų atitinkama kompetentinga institucija.

3.   Kompetentingos institucijos neturi galimybės keisti informacijos, už kurią atsako kitos kompetentingos institucijos.

4.   Kompetentingos institucijos neturi galimybės įvesti informacijos apie kitoje priimančiojoje valstybėje narėje įsteigtas mokėjimo įstaigas, fizinius ar juridinius asmenis, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 32 straipsnį, ir jų tarpininkus, informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjus, Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 dalies 4–23 punktuose nurodytas įstaigas, elektroninių pinigų įstaigas, juridinius asmenis, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnį, ir jų tarpininkus, taip pat paslaugų teikėjus, teikiančius paslaugas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 3 straipsnio k punkto i ir ii papunkčius ir l punktą.

3 SKYRIUS

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

11 straipsnis

Saugos reikalavimai

1.   Daromos atsarginės elektroninio centrinio registro programos duomenų kopijos ir tos kopijos saugomos veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių tikslais.

2.   Nustačius saugumo problemų, EBI turi galimybę nedelsdama išjungti elektroninio centrinio registro programą ir neleisti prisijungti prie serverio.

3.   Elektroninio centrinio registro programa turi galimybę po strigties atkurti veiklą nepagrįstai nedelsiant ir toliau veikti įprastai.

4.   Jei elektroninio centrinio registro programa neveikia ir negali apdoroti kompetentingų institucijų perduotų komandų failų, ta programa apdoroja naujausius failus, kuriuos kiekviena kompetentinga institucija perdavė atkūrus jos įprastą veikimą.

5.   EBI kompetentingoms institucijoms praneša apie elektroninio centrinio registro programos gedimą ar neparengtį.

6.   Jei elektroninio centrinio registro programos gedimas turėjo poveikio apdorojant kompetentingos institucijos perduotą komandų failą, EBI kompetentingos institucijos paprašo pateikti naują komandų failą. Jei kompetentinga institucija to padaryti negali, ji EBI paprašo grįžti prie duomenų versijos, kuri pateikta paskutiniame iki gedimo patvirtintame komandų faile.

7.   EBI savo registrą kuria laikydamasi tarptautinių kibernetinio saugumo standartų.

12 straipsnis

Parengties ir veiksmingumo reikalavimai

1.   Elektroninis centrinis registras turi galimybę priimti pradinius duomenis, šiuo metu esančius kompetentingų institucijų tvarkomuose viešuosiuose registruose.

2.   Elektroninio centrinio registro programa turi galimybę susidoroti su informacijos, gaunamos iš kompetentingų institucijų, apimties padidėjimu. Toks padidėjimas nedaro poveikio registro parengčiai.

3.   EBI užtikrina, kad elektroninis centrinis registras būtų parengties būsenos iškart po to, kai po registro programos gedimo atkuriamas įprastinis veikimas.

4.   7 straipsnyje nurodytas automatizuotas informacijos perdavimas nedaro poveikio elektroninio centrinio registro parengčiai.

5.   EBI viešuosius naudotojus informuoja apie elektroninio centrinio registro neparengtį, jos priežastis ir to registro veiklos atkūrimą tokią informaciją įkeldama į savo interneto svetainę.

13 straipsnis

Priežiūros ir paramos reikalavimai

1.   EBI stebi registro programos veikimą, analizuoja jos veiksmingumą ir, jei būtina, daro pakeitimus, kad programa atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

2.   EBI stebi kompetentingų institucijų reguliariai atliekamą informacijos perdavimą ir atnaujinimą elektroniniame centriniame registre.

3.   EBI reguliariai vertina šiame skyriuje nurodytų nefunkcinių reikalavimų tinkamumą.

4.   EBI kompetentingoms institucijoms teikia paramą, susijusią su elektroninio centrinio registro veikimu. Tuo tikslu EBI registro programoje nustato funkciją, kuri sudarytų sąlygas kompetentingoms institucijoms pateikti užklausą. EBI visas tokias užklausas rikiuoja iš eilės.

5.   Į 4 dalyje nurodytas užklausas EBI atsako nepagrįstai nedelsdama iki dienos, kurią užklausa pateikta, pabaigos. Į užklausas EBI atsako iš eilės pagal gavimo laiką.

6.   EBI kompetentingoms institucijoms suteikia testavimo aplinką ir su ta technine aplinka susijusią paramą.

7.   EBI nustato specialų kanalą pranešti apie incidentus, susijusius su elektroninio centrinio registro veikimu.

14 straipsnis

Audito seka

1.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas užregistruoti visą informaciją, kurią kompetentingos institucijos perduoda EBI.

2.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas užregistruoti visus automatizuotus ar rankiniu būdu atliekamus atitinkamai nacionalinių viešųjų registrų programų arba vidinių naudotojų veiksmus ir tų veiksmų atlikimo laiką.

3.   EBI turi galimybę prieiti prie duomenų, užregistruotų pagal 1 ir 2 dalis.

4.   EBI turi galimybę iš duomenų, užregistruotų pagal 1 ir 2 dalis, rengti ataskaitas, kurios jai sudaro sąlygas stebėti ir interpretuoti kompetentingų institucijų perduodamą informaciją.

4 SKYRIUS

PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS

15 straipsnis

Informacijos paieška

1.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas registro naudotojams registre atlikti informacijos paiešką pagal įvairius paieškos kriterijus, įskaitant kiekvieną iš šių:

a)

atitinkamą fizinio ar juridinio asmens rūšį, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 1 straipsnio 2–9 dalyse;

b)

fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą;

c)

fizinio ar juridinio asmens nacionalinį identifikacinį numerį;

d)

kompetentingos institucijos, atsakingos už nacionalinio viešojo registro veikimą, pavadinimą;

e)

fizinio ar juridinio asmens šalį;

f)

fizinio ar juridinio asmens miestą;

g)

teikiamas mokėjimo paslaugas ir elektroninių pinigų paslaugas;

h)

priimančiąją valstybę narę, kurioje leidimą turinti arba registruota mokėjimo įstaiga, elektroninių pinigų įstaiga arba informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjas teikia paslaugas arba yra pranešę apie ketinimą teikti paslaugas;

i)

priimančiojoje valstybėje narėje teikiamas mokėjimo ir elektroninių pinigų paslaugas;

j)

leidimo suteikimo arba registracijos statusą;

k)

leidimo suteikimo arba registracijos datą;

l)

leidimo suteikimo arba registracijos panaikinimo datą.

2.   Elektroninis centrinis registras atlieka informacijos paiešką, kai nurodomas bent vienas paieškos kriterijus.

3.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas registro naudotojams 1 dalyje nurodytus kriterijus naudoti bet kokia kombinacija.

4.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas registro naudotojams 1 dalies a, d, e ir j punktuose nurodytą informaciją pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu.

5.   Elektroninis centrinis registras sudaro sąlygas registro naudotojams 1 dalies g, h ir i punktuose nurodytus paieškos kriterijus pasirinkti iš meniu, kuriame galima vienu metu pažymėti kelis punktus.

6.   EBI užtikrina, kad registro naudotojai norėdami išplėsti paieškos apimtį galėtų atlikti paiešką, per kurią naudojami simboliai ar ženklai, pakeičiantys atskirus rašmenis ir (arba) žodžius (paiešką su pakaitos simboliais).

7.   EBI registro naudotojus informuoja, kaip naudoti 6 dalyje nurodytus simbolius, tokią informaciją įkeldama į savo interneto svetainę.

16 straipsnis

Paieškos rezultatų rodymas

1.   Elektroninis centrinis registras kaip paieškos rezultatus rodo visus fizinius ir juridinius asmenis, atitinkančius registro naudotojo nurodytus paieškos kriterijus.

2.   Rodoma informacija apie fizinius ir juridinius asmenis apima:

a)

asmens vardą ir pavardę arba pavadinimą;

b)

asmens nacionalinį identifikacinį numerį;

c)

jo šalį;

d)

jo miestą;

e)

atitinkamą fizinio ar juridinio asmens rūšį, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 1 straipsnio 2–9 dalyse;

f)

teikiamas mokėjimo paslaugas ir elektroninių pinigų paslaugas.

3.   Iš rodomų paieškos rezultatų pasirenkant fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, rodoma atitinkamo asmens informacija, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/410 1 straipsnio 2–9 dalyse, įskaitant EBI pridėtą naujausią datos ir laiko žymą.

4.   Tarpininkai rodomi ir kaip atskiras įrašas, ir kaip fizinio ar juridinio asmens, kurio vardu jie teikia mokėjimo paslaugas, įrašo dalis.

5.   EBI elektroniniame centriniame registre tiksliai rodo kompetentingų institucijų perduotą informaciją ir užtikrina, kad rodoma informacija būtų išsami.

17 straipsnis

Informacijos atsisiuntimas

1.   EBI sudaro sąlygas elektroninio centrinio registro viešiesiems naudotojams rankiniu būdu arba automatiškai atsisiųsti registro turinį jį nukopijavusi į standartizuotą failą.

2.   1 dalyje nurodytą standartizuotą failą EBI atnaujina bent du kartus per dieną iš anksto nustatytais intervalais. EBI atskleidžia informaciją apie tokių atnaujinimų iš anksto nustatytus intervalus.

6 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/410, kuriuo nustatomi kompetentingų institucijų Europos bankininkystės institucijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 praneštinos mokėjimo paslaugų srities informacijos detalių ir struktūros techniniai įgyvendinimo standartai (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 20).

(4)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).


Top