EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0397

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/397, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/9118

OJ L 71, 13.3.2019, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/397/oj

13.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/397

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 11 straipsnio 15 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2)

reikalavimas keistis įkaitu, taikomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytas neatsižvelgiant į valstybės narės išstojimo iš Sąjungos galimybę. Problemos, su kuriomis susiduria tos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių šalys, kurių sandorio šalys įsteigtos Jungtinėje Karalystėje, yra tiesioginė įvykio, kurio jos nekontroliuoja ir dėl kurio jos gali atsidurti nepalankioje padėtyje, palyginti su kitomis Sąjungos sandorio šalimis, pasekmė;

(3)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/2251 (2) nustatytos skirtingos pasikeitimo įkaitu procedūrų taikymo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, datos;

(4)

sandorio šalys negali numatyti, kaip galėtų pasikeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtos sandorio šalies statusas arba kokiu mastu ta sandorio šalis galėtų toliau teikti tam tikras paslaugas Sąjungoje įsteigtoms sandorio šalims. Kad išspręstų tą problemą, sandorio šalys gali norėti pakeisti sutartį pakeisdamos Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi;

(5)

prieš taikant Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2251 nebuvo reikalaujama, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorio šalys keistųsi įkaitu, todėl dvišaliai sandoriai nebuvo užtikrinami arba buvo užtikrinami savanoriškai. Jeigu būtų reikalaujama, kad dėl sutarčių novacijos siekiant spręsti su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusias problemas sandorio šalys keistųsi įkaitu, likusi sandorio šalis su novacija gali nesutikti;

(6)

siekiant užtikrinti sklandų rinkos veikimą ir vienodas sąlygas Sąjungoje įsteigtoms sandorio šalims, sandorio šalys turėtų galėti pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtas sandorio šalis valstybėje narėje įsteigtomis sandorio šalimis, bet neturėtų būti reikalaujama, kad dėl tų sutarčių novacijos jos keistųsi įkaitu. Data, nuo kurios tų sutarčių novacijos atveju iš jų turėtų būti reikalaujama keistis įkaitu, turėtų būti 12 mėnesių nuo šio pakeitimo reglamento taikymo pradžios datos;

(7)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pateikė Komisijai;

(9)

būtina kuo greičiau sudaryti palankesnes sąlygas rinkos dalyviams įgyvendinti veiksmingus sprendimus. Todėl Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (4) 10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą, tačiau jokių atvirų viešų konsultacijų nerengė. Dėl tos pačios priežasties šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(10)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas tik nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos arba būtų pratęstas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų laikotarpis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2251 pakeitimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2251 35 straipsnis pakeičiamas taip:

„35 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos sandorio šalys ir toliau gali taikyti rizikos valdymo procedūras, kurios yra įdiegtos šio reglamento taikymo datą, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, sudarytoms arba pakeistoms nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki atitinkamų šio reglamento taikymo datų.

Be to, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos sandorio šalys ir toliau gali taikyti rizikos valdymo procedūras, kurios yra įdiegtos 2019 m. kovo 14 d., ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka ir kurios atitinka visas šias sąlygas:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, buvo sudarytos arba pakeistos iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamų šio reglamento taikymo pradžios datų, kaip nustatyta šio reglamento 36, 37 ir 38 straipsniuose, arba 2019 m. kovo 14 d.;

b)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, keičiamos siekiant vienintelio tikslo – pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi;

c)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, yra keičiamos nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sąjungos teisė nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, iki vėlesnės iš šių datų:

i)

atitinkamų taikymo pradžios datų, kaip nustatyta šio reglamento 36, 37 ir 38 straipsniuose, arba

ii)

12 mėnesių nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sąjungos teisė nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau šis reglamentas netaikomas tokiais atvejais:

a)

iki tos dienos įsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

b)

priimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (OL L 340, 2016 12 15, p. 9).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top