EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

2019 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/268, kuriuo dėl tam tikrų salmonelių tyrimų ir mėginių iš naminių paukščių ėmimo metodų iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/1016

OL L 46, 2019 2 18, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/268

2019 m. vasario 15 d.

kuriuo dėl tam tikrų salmonelių tyrimų ir mėginių iš naminių paukščių ėmimo metodų iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 8 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 13 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslas – užtikrinti, kad siekiant sumažinti Salmonella ir kitų zoonozių sukėlėjų paplitimą ir visuomenės sveikatai keliamą pavojų būtų imtasi priemonių, skirtų šiems sukėlėjams aptikti ir kontroliuoti visuose susijusiuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, ypač pirminės gamybos etape;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 numatyta, kad visų pirma turi būti nustatyti Sąjungos tikslai mažinti šio reglamento I priede išvardytų visuomenės sveikatai pavojingų zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą šiame priede išvardytų gyvūnų populiacijose. Šiuo reglamentu taip pat nustatomi tam tikri reikalavimai, kurių turi būti laikomasi siekiant šių tikslų;

(3)

Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 200/2010 (2), (ES) Nr. 517/2011 (3), (ES) Nr. 200/2012 (4) ir (ES) Nr. 1190/2012 (5) nustatyti mėginių ėmimo ir tyrimo reikalavimai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti suderintą Sąjungos su salmonelėmis naminių paukščių populiacijose susijusių tikslų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2160/2003, įgyvendinimo stebėseną;

(4)

Europos standartizacijos komitetas ir Tarptautinė standartizacijos organizacija neseniai peržiūrėjo keletą pamatinių metodų ir protokolą, siekdami patikrinti atitiktį Reglamentams (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012, todėl šie reglamentai turi būti atitinkamai atnaujinti. Pirmiausia turėtų būti atnaujinami alternatyvių metodų taikymo reikalavimai atsižvelgiant į peržiūrėtą pamatinio standarto EN ISO 16140-2 protokolą (alternatyvių metodų tinkamumo patvirtinimas) ir naujus salmonelių aptikimo pamatinius metodus (standartas EN ISO 6579-1);

(5)

alternatyvūs metodai, kurių tinkamumas pamatinių metodų atžvilgiu yra patvirtintas, turi būti laikomi lygiaverčiais pamatiniams metodams. Pagal galiojančius Reglamentų (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012 priedų 3.4 punktus alternatyvius metodus taikyti gali tik maisto tvarkymo subjektai. Tačiau ir kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę taikyti alternatyvius metodus, nes nėra pagrindo leisti naudoti alternatyvius metodus, kurių tinkamumas patvirtintas, tik maisto tvarkymo subjektams;

(6)

Reprezentatyvus mėginių ėmimas salmonelių kontrolės tikslu iš vištų dedeklių ir veislinių Gallus gallus rūšies vištų pulkų pagerintų narvelių tipo vištidėse ir daugiapakopėse ne narvelių tipo auginimo patalpose, kuriose yra mėšlo konvejeriai tarp visų pakopų ir kurios vis dažniau naudojamos šiems paukščiams auginti, ne visada yra praktiškas. Todėl tikslinga leisti taikyti alternatyvią mėginių ėmimo procedūrą numatant praktinį mėginių ėmimo iš tokių pulkų sprendimą ir kartu išlaikant dabartinėms mėginių ėmimo procedūroms lygiavertį jautrumą;

(7)

tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatą, kad maisto tvarkymo subjektams būtų suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie patikslintų ar naujų CEN/ISO standartų. Pereinamojo laikotarpio nuostata taip pat leistų maisto tvarkymo subjektams sumažinti alternatyvių metodų tinkamumo tvirtinimo pagal naująjį standartą EN ISO 16140-2 dėl laboratorijų ir bandymų rinkinių gamintojų naštą, nes kai kurie sertifikatai, pagrįsti ankstesniu standartu ISO 16140:2003, gali tebegalioti iki 2021 m. pabaigos;

(8)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentus (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 200/2010 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 200/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 517/2011 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 517/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 200/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 200/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1190/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 1190/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Maisto tvarkymo subjektai iki 2021 m. gruodžio 31 d. gali taikyti metodus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 200/2010 priedo 3.2 ir 3.4 punktuose, Reglamento (ES) Nr. 517/2011 priedo 3.2 ir 3.4 punktuose, Reglamento (ES) Nr. 200/2012 priedo 3.2 ir 3.4 punktuose ir Reglamento (ES) Nr. 1190/2012 priedo 3.2 ir 3.4 punktuose, taikytus prieš juos pakeičiant šio reglamento 1–4 straipsniais.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(2)  2010 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos dėl Europos Sąjungos tikslo mažinti salmonelių serotipų paplitimą veislinių Gallus gallus rūšies suaugusių paukščių pulkuose (OL L 61, 2010 3 11, p. 1).

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 517/2011, kuriuo dėl Bendrijos tikslo mažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą tarp Gallus gallus rūšies vištų dedeklių įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2010 (OL L 138, 2011 5 26, p. 45).

(4)  2012 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broilerių pulkuose (OL L 71, 2012 3 9, p. 31).

(5)  2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1190/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą kalakutų pulkuose (OL L 340, 2012 12 13, p. 29).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 200/2010 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2.2.2.1 punktas papildomas šiais d ir e papunkčiais:

„d)

Narveliuose, kuriuose pakankamas išmatų kiekis nesusikaupia ant grandyklių arba konvejerių juostų valiklių išmetimo gale, imami keturi ar daugiau bent 900 cm2 ploto (kiekvienam tepinėliui) medžiagos, sudrėkintos tinkamu skiedikliu (pvz., 0,8 % natrio chloridu, 0,1 % peptonu steriliame dejonizuotame vandenyje, steriliu vandeniu arba bet kokiu kitu kompetentingos institucijos patvirtintu skiedikliu), tepinėlių iš kuo didesnio visų prieinamų konvejerių po to, kai jie buvo paleisti, paviršiaus ploto išmetimo galuose, užtikrinant, kad kiekvieno tepinėlio medžiaga būtų iš abiejų pusių padengta išmatomis, paimtomis nuo konvejerių ir grandyklių arba konvejerių juostų valiklių.

e)

Kelių pakopų tvarte arba patalpose, kur paukščiai laikomi laisvai, kuriuose iš vištidės mėšlo konvejeriais pašalinama didžioji dalis išmatų, vienos poros antbačių mėginiai imami apeinant pakreiktas vietas, kaip nurodyta b punkte, ir bent 2 sudrėkintos medžiagos tepinėliai imami iš visų prieinamų mėšlo konvejerių, kaip nurodyta d punkte.“

2.

3.1 punktas papildoma 3.1.5 punktu:

„3.1.5.

Jeigu medžiagos tepinėliai renkami pagal 2.2.2.1 punkto d papunktį arba antbačių pora ir 2 sudrėkintos medžiagos tepinėliai – pagal 2.2.2.1 punkto e papunktį, mėginiai jungiami pagal 3.1.3 punkto b papunktį.“

3.

3.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

Salmonella spp. aptinkamos pagal standartą EN ISO 6579-1.“

4.

3.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.   Alternatyvūs metodai

Vietoj šio priedo 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatytų aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi alternatyvūs metodai, jei jų tinkamumas patvirtintas pagal standartą EN ISO 16140-2 (alternatyviems aptikimo metodams).“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 517/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.2.1.

Maisto tvarkymo subjektų imami mėginiai

a)

jei pulkai laikomi narveliuose, nuo visų vištidėje esančių grandyklių arba konvejerių juostų valiklių po mėšlo šalinimo sistemos paleidimo imami du po 150 gramų sveriantys natūraliai susikaupusių išmatų mėginiai; tačiau narveliuose, kuriuose grandyklių arba konvejerių nėra, būtina paimti du po 150 gramų sveriančius sumaišytų šviežių išmatų mėginius iš 60 skirtingų vietų, esančių po narveliais mėšlo duobėse.

Narveliuose, kuriuose pakankamas išmatų kiekis nesusikaupia ant grandyklių arba konvejerių juostų valiklių išmetimo gale, naudojamos keturios ar daugiau bent 900 cm2 ploto sudrėkintų šluosčių kuo didesniam visų prieinamų konvejerių po to, kai jie buvo paleisti, paviršiaus plotui išmetimo galuose trinti užtikrinant, kad kiekviena šluostė būtų iš abiejų pusių padengta išmatomis, paimtomis nuo konvejerių ir grandyklių arba konvejerių juostų valiklių.

b)

Tvartuose arba patalpose, kuriose paukščiai laikomi laisvai, reikia turėti dvi poras antbačių arba kojinių.

Naudojami antbačiai turi pakankamai gerai sugerti drėgmę. Antbačių paviršius turi būti sudrėkintas tinkamais skiedikliais.

Mėginiai turi būti imami vaikštant po paukštidę, pasirinkus tokį maršrutą, kad būtų paimtas reprezentatyvus mėginys iš visų paukštidės ar atitinkamo sektoriaus vietų. Tai apima pakreiktas ir grotelėmis padengtas vietas, jei jose saugu vaikščioti, bet neapima ne patalpose esančių vietų, jeigu pulkai gali patekti į lauką. Mėginiai turi būti paimami iš visų atskirų vištidės aptvarų. Paėmus mėginius pasirinktame sektoriuje, antbačiai atsargiai nuaunami, kad nenukristų prilipusios medžiagos.

Kelių pakopų tvarte arba patalpose, kur paukščiai laikomi laisvai, kuriuose iš vištidės mėšlo konvejeriais pašalinama didžioji dalis išmatų, viena pora antbačių mėginių imama apeinant pakreiktas vietas ir bent dar viena pora sudrėkintų šluosčių mėginių imama iš visų prieinamų mėšlo konvejerių, kaip nurodyta a punkto antroje pastraipoje.

Šie du mėginiai gali būti jungiami į vieną tyrimo mėginį.“

2.

3.1 punktas papildoma 3.1.3 punktu:

„3.1.3.

Jei tai pagal 2.2.1 punkto a papunkčio antrą pastraipą surinktos šluostės, mėginiai jungiami pagal 3.1.1 punktą.“

3.

3.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

Salmonella spp. aptinkamos pagal standartą EN ISO 6579-1.“

4.

3.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.   Alternatyvūs metodai

Vietoj šio priedo 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatytų aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi alternatyvūs metodai, jei jų tinkamumas patvirtintas pagal standartą EN ISO 16140-2 (alternatyviems aptikimo metodams).“


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 200/2012 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.   Aptikimo metodas

Salmonella spp. aptinkamos pagal standartą EN ISO 6579-1.“

2.

3.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.   Alternatyvūs metodai

Vietoj šio priedo 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatytų aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi alternatyvūs metodai, jei jų tinkamumas patvirtintas pagal standartą EN ISO 16140-2 (alternatyviems aptikimo metodams).“


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1190/2012 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.   Aptikimo metodas

Salmonella spp. aptinkamos pagal standartą EN ISO 6579-1.“

2.

3.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.   Alternatyvūs metodai

Vietoj šio priedo 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatytų aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi alternatyvūs metodai, jei jų tinkamumas patvirtintas pagal standartą EN ISO 16140-2 (alternatyviems aptikimo metodams).“


Top