Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0157

2018 m. lapkričio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/157, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7151

OJ L 31, 1.2.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/157/oj

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/157

2018 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (2) su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/698 (3), II priede nustatytas veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinių, 2017 m. vasario 3 d. įtrauktų į esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūros programą, sąrašas;

(2)

tam tikrų į II priedą įtrauktų veikliųjų medžiagų, kurios gali būti gaunamos in situ, naujas tapatumas buvo nustatytas pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 13 straipsnį, siekiant nurodyti tikslesnius veikliųjų medžiagų ir jų pirmtakų, šiuo metu įtrauktų į sistemingo tyrimo darbo programą, duomenis;

(3)

bet kuris suinteresuotas asmuo gali pranešti apie veikliosios medžiagos ir jos pirmtakų, kurių naują tapatybė dar nenustatyta, derinį. Medžiagos ir produkto tipo deriniai, apie kuriuos pranešta pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurie, kaip nustatė Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra), atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 2 dalį, turėtų būti įtraukti į minėto reglamento II priedą pagal to reglamento 18 straipsnį;

(4)

gavusi pareiškimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 16 straipsnio 4 dalį, Agentūra paskelbė kvietimą suinteresuotiesiems asmenims pranešti apie 19-to tipo produktams gaminti skirtas veikliąsias medžiagas, kurioms buvo taikoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (4) 6 straipsnyje nustatyta išimtis dėl maisto ir pašarų. Medžiagos ir produkto tipo deriniai, apie kuriuos pranešta pagal 16 straipsnio 5 dalį ir kurie, kaip nustatė Agentūra, atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 2 dalį, turėtų būti įtraukti į minėto reglamento II priedą pagal to reglamento 18 straipsnį;

(5)

tikslinga nurodyti valstybių narių kompetentingas institucijas, kurios yra veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinius, kurie turi būti įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedą, vertinančios kompetentingos institucijos;

(6)

veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniai, dėl kurių patvirtinimo arba nepatvirtinimo sprendimas buvo priimtas po 2017 m. vasario 3 d., nebeturėtų būti įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedą;

(7)

siekiant atsižvelgti į esamą padėtį ir siekiant teisinio tikrumo, tikslinga veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinių, įtrauktų į esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūros programą, sąrašą pateikti šio reglamento priėmimo dieną;

(8)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2017 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 103, 2017 4 19, p. 1).

(4)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

MEDŽIAGOS IR PRODUKTO TIPO DERINIAI, ĮTRAUKTI Į PERŽIŪROS PROGRAMĄ 2018 M. LAPKRIČIO 6 D.

Veikliosios medžiagos ir produkto tipų deriniai, kurių patvirtinimu ir (arba) įtraukimu į priedą buvo rūpinamasi 2018 m. lapkričio 6 d., išskyrus bet kokias kitas nanomedžiagas, kurios nėra aiškiai nurodytos 1017 ir 1023 įrašuose, ir išskyrus bet kokią in situ gautą veikliąją medžiagą, nebent būtų aiškiai nurodyta ir pateikta nuoroda į pirmtaką (-us), kurio (-ių) patvirtinimu ir (arba) įtraukimu į priedą rūpinamasi

Įrašo numeris

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidas

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopolis

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanolis

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skruzdžių rūgštis

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Peroksiskruzdžių rūgštis, gauta iš skruzdžių rūgšties ir vandenilio peroksido

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilo rūgštis

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etileno oksidas

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolio rūgštis

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Peroksiacto rūgštis, gauta iš tetraacetiletilendiamino (TAED) ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Peroksiacto rūgštis, gauta iš 1,3-diacetiloksipropan-2-ilo acetato ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Peroksiacto rūgštis, gauta iš tetraacetiletilendiamino (TAED) ir natrio perborato monohidrato

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Peroksiacto rūgštis, gauta N-acetilkaprolaktamo perhidrolizės būdu, naudojant vandenilio peroksidą šarminėmis sąlygomis

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pieno rūgštis

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-onas (rotenonas)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozenas

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olis

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-alis (cinamono aldehidas)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolis

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksalis

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieno rūgštis (sorbo rūgštis)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Chlorfenas

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanolis

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Anglies dioksidas

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Anglies dioksidas, gautas deginant propaną, butaną arba jų mišinį

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natrio dimetilarsinatas (natrio kakodilatas)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrio tozilchloramidas (chloraminas T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalio dimetilditiokarbamatas

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrio dimetilditiokarbamatas

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrio 2-bifeniliatas

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiramas

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metamnatris

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazolas (tiabendazolas)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuronas

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidas

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionas (dazometas)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrinas

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-tetrametrinas)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuronas

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas (diaminas)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidas] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozennatris

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronio etilsulfatas (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Iš (etilendioksi)dimetanolio (etilenglikolio ir paraformaldehido reakcijos produkto (EGForm)) išsiskyręs formaldehidas

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska (natrio piritionas)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamino 3-chloralilochloridas (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-04

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metileno ditiocianatas

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sidabras

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Sidabras kaip nanomedžiaga

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Sieros dioksidas, gautas deginant sierą

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir natrio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir kalcio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir chloro

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktyvusis bromas, gautas elektrolizės būdu iš natrio bromido

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktyvusis bromas, gautas iš hipobromito rūgšties, karbamido ir bromkarbamido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio hipobromito, N-bromsulfamato ir sulfamo rūgšties

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Aktyvusis bromas, gautas iš ozono, gamtinio vandens bromido ir natrio bromido

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrinas

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vandenilio peroksidas

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Iš natrio peroksokarbonato išsiskyręs vandenilio peroksidas

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazol[3,4-c]oksazolas (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sidabro nitratas

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrio peroksodisulfatas

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Iš natrio hipochlorito išsiskyręs aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Iš kalcio hipochlorito išsiskyręs aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Iš chloro išsiskyręs aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monochloraminas, gautas iš amonio sulfato ir chloro šaltinio

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Sidabro chloridas

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrinai ir piretroidai

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Chloro dioksidas

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Chloro dioksidas, gautas elektrolizės būdu iš natrio chlorito

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito rūgštinant

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Chloro dioksidas, gautas oksidacijos būdu iš natrio chlorito

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorato ir vandenilio peroksido dalyvaujant stipriai rūgščiai

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Chloro dioksidas, gautas elektrolizės būdu iš natrio chlorido

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito, natrio bisulfato ir druskos rūgšties

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito ir natrio bisulfato

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito ir natrio peroksosulfato

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cianacetamidas (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazimas

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialiuminio chloridas pentahidroksidas

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromidu aktyvintas chloraminas (BAC), gautas iš pirmtakų — amonio bromido ir natrio hipochlorito

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinko piritionas

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidino monohidrochloridas

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktyvusis bromas, gautas iš bromo chlorido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanolis

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gliukono rūgšties ir N,N″-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (praletrinas)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (kalio sorbatas)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas (izoproturonas)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas (imazalilas)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas (azametifosas)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Citrininių korimbijų (Eucalyptus citriodora) aliejus, hidratuotas, ciklinis

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Svaigiųjų citrinžolių (Cymbopogon winterianus) aliejus, frakcionuotas, hidratuotas, ciklinis

UK

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Citrininių korimbijų (Eucalyptus citriodora) aliejus ir citronelalis, hidratuotas, ciklinis

UK

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hidroksi-α,α,4-trimetilcikloheksanmetanolis

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-oktilizotiazol-3-(2H)-onas (4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12–16) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC (C8–10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetilas, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminai, C10–16-alkildimetilas, N-oksidai

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfatas) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio chlorido

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Iš hipochlorito rūgšties išsiskyręs aktyvusis chloras

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktyvusis chloras, gautas iš natrio chlorido ir pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfato)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš jūros vandens (natrio chlorido)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš magnio chlorido heksahidrato ir kalio chlorido

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš magnio chlorido heksahidrato

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš kalio chlorido

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio N-chlorsulfamato

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Aktyvusis chloras, gautas iš natrio chlorido, pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfato) ir sulfamo rūgšties

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš druskos rūgšties

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divandenilio bis[monoperoksiftalato (2-)-O1,OO1]magnezato(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Indinių nimbamedžių ekstraktas iš šalto spaudimo Azadirachta Indica sėklų aliejaus, ekstrahuojamas superkritiniu anglies dioksidu

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12-C14) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonio chloridas (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstr.

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant angliavandenilinį tirpiklį

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Levanda hibridinė, Lavandula hybrida, ekstr./levandų aliejus

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Glutamo rūgšties ir N-(C12-C14-alkil)propilenediamino reakcijos produktai (glukoprotaminas)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benz[d]izotiazol-3-onas (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Chloro dioksidas, gautas iš tetrachlordekaoksidų komplekso (TCDO) rūgštinant

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sidabro, natrio, vandenilio ir cirkonio fosfatas

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Antr-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilatas (ikaridinas)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktano rūgštis

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Sidabro ceolitas

SE

nėra

nėra

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir bromo bei chloro reakcijos produktai (DCDMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titano dioksido ir sidabro chlorido reakcijos masė

SE

nėra

nėra

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir chloro reakcijos produktai (DCEMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sidabro fosfato stiklas

SE

nėra

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sidabro cinko ceolitas

SE

nėra

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sidabro vario ceolitas

SE

nėra

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Sidabro adsorbcija ant silicio dioksido (kaip stabilios agregatinės būsenos nanomedžiaga su nanoskalės pirminėmis dalelėmis)

SE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (4 izomerų mišinys: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (2 izomerų mišinys; 1R trans: 1R/S tik 1:3) (esbiotrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrilas (chlorfenapiras)

PT

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetanamino (Einecs 204–697–4 ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203–439–8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras)

HU

Polimeras

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poliheksametilenbiguanido hidrochloridas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 1415, o vidutinis polidispersiškumas (PDI) – 4,7 (PHMB(1415;4.7)

FR

Polimeras

32289-58-0 ir 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska) (bardapas 26)

IT

Polimeras

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas (polimerinis betainas)

EL

Polimeras

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Paprikų dervingasis aliejus

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Produktas, kuris gali turėti dervų rūgščių ir jų esterių, terpenų bei šių terpenų oksidacijos arba polimerizacijos produktų. (Krūminė paprika (Capsicum frutescens), Solanaceae)

BE

nėra

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum), ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš saldžiųjų paprikų (Capsicum annuum), Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

(6E)-N-(4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil) -8-metilnon-6-enamido ir N- (4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil) -8-metilnonanamido reakcijos masė

BE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktozė

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Medus

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Salyklas, ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Actas

(tinkamas naudoti maistui, sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % acto rūgšties)

AT

nėra

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Sūris

AT

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Kiaušinių milteliai

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

nėra

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Koncentruotos obuolių sultys

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Apelsinas, saldusis, ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Česnakai, ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


Top