Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0113

2018 m. gruodžio 7 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2019/113, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2018/33)

OJ L 23, 25.1.2019, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/113/oj

25.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/19


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2019/113

2018 m. gruodžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2018/33)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Komisija,

kadangi:

(1)

pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) atskaitingieji agentai turi teikti statistinę informaciją, kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS), vykdydama savo uždavinius, galėtų rengti euro pinigų rinkos statistiką;

(2)

siekiant užtikrinti kokybiškos statistikos apie euro pinigų rinką prieinamumą, reikia iš dalies pakeisti tam tikras Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) nuostatas. Visų pirma, svarbu užtikrinti, kad kiekvienas atskaitingasis agentas Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teiktų duomenis apie visus sandorius, kuriuos tarpusavyje sudaro atskaitingieji agentai ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ir tam tikros ne finansų bendrovės. Be to, būtina užtikrinti, kad renkant ir teikiant duomenis Sąjungoje, būtų privalomai ir plačia apimtimi taikomas juridinio asmens identifikatorius (JAI);

(3)

atsižvelgiant į tai, kaip svarbu užtikrinti savalaikės statistikos apie euro pinigų rinką prieinamumą, taip pat reikia suderinti ir sustiprinti atskaitingųjų agentų įsipareigojimus laiku teikti informaciją NCB ar ECB;

(4)

reikėtų imtis atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad atskaitingieji agentai, rinkdami, kaupdami ir perduodami statistinę informaciją, kartu apsaugotų jos vientisumą. Visų pirma, pažymėtina, kad NCB ar ECB gauta statistinė informacija turėtų būti nešališka, t. y. ji turėtų neutraliai atspindėti stebimus atskaitingojo agento įprastomis rinkos sąlygomis sudarytus sandorius, būti objektyvi ir patikima tam, kad ji atitiktų bendruosius viešajame ECBS įsipareigojime dėl Europos statistikos (3) įtvirtintus principus. Be to, atskaitingieji agentai turėtų ištaisyti bet kokias perduotoje statistinėje informacijoje esančias klaidas ir apie jas kiek įmanoma anksčiau pranešti ECB ir atitinkamam NCB;

(5)

įgyvendinus šias nuostatas, ECBS turės daugiau savalaikės, išsamios, detalios, suderintos ir patikimos statistinės informacijos apie euro pinigų rinką, o tai leis atlikti išsamesnę pinigų politikos perdavimo mechanizmo analizę. Be to, surinktus duomenis galima panaudoti neužtikrintų sandorių eurais vienos nakties palūkanų normai nustatyti ir administruoti;

(6)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamas šis 5a punktas:

„5a)   finansų bendrovės– instituciniai vienetai, kurie yra nepriklausomi juridiniai vienetai ir rinkos gamintojai, kurių pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas, kaip įtvirtinta patikslintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS), nustatytoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (*1);

(*1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).“;"

b)

3–5 punktai išbraukiami;

c)

9 punktas pakeičiamas taip:

„9.   pinigų rinkos statistika– užtikrintų, neužtikrintų ir išvestinių finansinių priemonių sandorių pinigų rinkos priemonėmis statistika, kai šiuos sandorius atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu sudaro atskaitingieji agentai ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą, išskyrus grupės vidaus sandorius;“;

d)

14 punktas pakeičiamas taip:

„14.   atraminė atskaitingoji visuma– euro zonoje reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, kurios priima indėlius eurais ir (arba) leidžia bet kokias kitas skolos priemones ir (arba) teikia ar gauna paskolas eurais, kaip išvardyta I, II ar III priede, kitoms finansų bendrovėms, valdžios sektoriui ar ne finansų bendrovėms;“;

e)

įterpiamas šis 20a punktas:

„20a)

kredito įstaiga turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (*2) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(*2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).“;"

f)

25 punktas pakeičiamas taip:

„25.   vienos nakties indeksų apsikeitimo sandoris arba VNIAS– palūkanų normų apsikeitimo sandoris, kai periodinė kintamos dalies palūkanų norma yra lygi vienos nakties palūkanų normos (ar vienos nakties indeksų palūkanų normos) geometriniam vidurkiui nustatytu laikotarpiu. Galutinis mokėjimas apskaičiuojamas kaip fiksuotos palūkanų normos ir sudėtinės vienos nakties palūkanų normos, fiksuotos VNIAS laikotarpiu ir taikomos nominaliai sandorio vertei, skirtumas;“;

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tam, kad būtų reguliariai teikiama pinigų rinkos statistika, atskaitingieji agentai valstybės narės, kurioje jie reziduoja, NCB kartą per dieną teikia konsoliduotą statistinę informaciją apie pinigų rinkos priemones, įskaitant informaciją apie visus savo Sąjungoje ir ELPA esančius filialus. Reikalaujama statistinė informacija nurodyta I, II ir III prieduose. Atskaitingieji agentai teikia reikalaujamą statistinę informaciją, laikydamiesi IV priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties, pataisymų ir duomenų vientisumo standartų. NCB iš atskaitingųjų agentų gautą statistinę informaciją perduoda ECB, vadovaudamiesi šio reglamento 4 straipsnio 2 dalimi.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   NCB apibrėžia ir įgyvendina pinigų rinkos priemonėms taikomas atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai. Šios atskaitomybės taisyklės užtikrina reikalaujamos statistinės informacijos teikimą ir padeda tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji standartai.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   NCB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis papildomi atskaitingieji agentai pagal savo nacionalinius statistinės atskaitomybės reikalavimus. NCB užtikrina, kad pagal nacionalines atskaitomybės taisykles papildomi atskaitingieji agentai privalės laikytis reikalavimų, lygiaverčių šio reglamento 6–8 straipsniams, 10 straipsnio 3 daliai ir 11 bei 12 straipsniams. NCB užtikrina, kad šios atskaitomybės taisyklės padės gauti reikalaujamą statistinę informaciją ir tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji standartai.“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei NCB pagal 3 straipsnio 3 dalį nusprendžia, kad atskaitingieji agentai privalo teikti I, II ir III prieduose nurodytą statistinę informaciją ECB tiesiogiai, atskaitingieji agentai perduoda tokią informaciją ECB kartą per dieną, nuo 18 val. prekybos dieną iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) (*3) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.

(*3)  pagal CET atsižvelgiama į perėjimą prie vidurio Europos vasaros laiko.“;"

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bet kuriuo kitu atveju, nei nurodyta 1 dalyje, NCB kartą per dieną perduoda ECB pinigų rinkos statistinę informaciją, nurodytą I, II ir III prieduose, gautą iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, arba iš papildomų atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 6 dalį, kartą per dieną, iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.“;

c)

pridedama ši 5 dalis:

„5.   Vertinant, ar atskaitingasis agentas įvykdė šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, IV priedo 1 dalies i–ii punktuose numatyto bet kurio būtinojo perdavimo standarto pažeidimas laikomas to paties tipo atskaitomybės reikalavimo nesilaikymu, kai siekiama nustatyti nesilaikymo atvejį pagal ECB statistikos reikalavimų nevykdymo sistemą“;

4.

5 straipsnis išbraukiamas;

5.

Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) I priedas pakeičiamas šio reglamento I priede išdėstytu tekstu;

6.

Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) II priedas pakeičiamas šio reglamento II priede išdėstytu tekstu;

7.

Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) III priedas pakeičiamas šio reglamento III priede išdėstytu tekstu;

8.

Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) IV priedas pakeičiamas šio reglamento IV priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. kovo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gruodžio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48) (OL L 359, 2014 12 16, p. 97).

(3)  Paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Su užtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) ar atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia duomenis apie visas atpirkimo sutartis ir sandorius, sudarytus jų pagrindu, įskaitant trišalius atpirkimo sandorius, eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiami kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą. Tai netaikoma grupės vidaus sandoriams.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (*1), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Susijusio sandorio Individuali identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Trišalio agento identifikacija (Tri-party agent identification)

Trišalio agento atitiktinės šalies identifikatorius.

Šio lauko duomenis privaloma teikti apie trišalius sandorius.

JAI kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas agentui.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Atsiskaitymo diena (Settlement date)

Diena, kai grynieji pinigai iš pradžių iškeičiami į turtą, kaip nustatyta sutartimi.

Atviro pagrindo atpirkimo sandorių termino pratęsimo atveju tai yra diena, kurią pratęsiamas terminas, net jei grynųjų pinigų mainai nevyksta.

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Atpirkimo diena, t. y. diena, kurią privaloma grąžinti ar gauti grynuosius pinigus mainais už įkaitu įkeistą ar gautą turtą.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar sandorio tikslas – pasiskolinti ar paskolinti grynųjų pinigų.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Iš pradžių pasiskolinta ar paskolinta suma eurais.

 

Palūkanų normos tipas (Rate type)

Šis požymis rodo, ar priemonės palūkanų norma yra fiksuota ar kintama.

 

Sandorio palūkanų norma (Deal rate)

Palūkanų norma, išreikšta pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria buvo sudaryta atpirkimo sutartis, ir kuria turi būti atsilyginta už paskolintus grynuosius pinigus.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie fiksuotos palūkanų normos priemones.

Atskaitinės palūkanų normos indeksas (Reference rate index)

Pagrindinės atskaitinės palūkanų normos vieningas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), pagal kurį apskaičiuojami periodiniai palūkanų mokėjimai.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Bazinių taškų kurso skirtumas (Basis point spread)

Bazinių taškų, pridedamų prie (jei teigiama) ar atskaičiuojamų nuo (jei neigiama) pagrindinės atskaitinės palūkanų normos skaičius, norint apskaičiuoti faktinę palūkanų normą, taikytiną konkrečiu laikotarpiu, kai išleidžiama kintamos palūkanų normos priemonė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Įkaito ISIN (Collateral ISIN)

Įkeisto turto ISIN.

Trišalių atpirkimo sutarčių, kurios nėra sudaromos pateikus vertybinių popierių, kuriems suteiktas bendrasis ISIN, krepšelį ar įkaitų tipų, kuriems ISIN nėra nustatytas, atveju šio lauko duomenų teikti neprivaloma.

Tais atvejais, kai įkeisto turto ISIN nenurodytas, privaloma nurodyti įkaito tipą, įkaito emitento sektorių ir bendrąjį įkaitą.

Bendrasis įkaitas (Collateral pool)

Naudojama nurodyti, ar įkaitu įkeistas turtas yra bendrasis įkaitas.

 

Įkaito tipas (Collateral type)

Naudojamas turto klasei, įkeistai įkaitu, identifikuoti.

Privaloma, išskyrus atvejus, kai įkaito ISIN nenurodytas.

Įkaito emitento sektorius (Collateral issuer sector)

Įkaito emitento institucinis sektorius.

Privaloma, išskyrus atvejus, kai įkaito ISIN nenurodytas.

Specialus įkaito rodiklis (Special collateral indicator)

Naudojama visoms atpirkimo sutartims, sudarytoms pateikus bendrąjį įkaitą, ir sutartims, sudarytoms pateikus specialųjį įkaitą, identifikuoti.

Duomenis privaloma pateikti tik tada, jei atskaitingasis agentas gali tai padaryti.

Nominali įkaito vertė (Collateral nominal amount)

Nominali įkaitu įkeisto turto vertė eurais.

Neprivaloma bet kokių atpirkimo sandorių ir kitų sandorių, kai įkeistas turtas nėra identifikuojamas ISIN, atveju.

Įkaito įvertinimas mažesne nei rinkos verte (Collateral haircut)

Rizikos valdymo priemonė, taikoma pagrindiniam įkaitui, pagal kurią to pagrindinio įkaito vertė apskaičiuojama kaip turto rinkos vertė, sumažinta tam tikra procentine išraiška (įvertinimas mažesne nei rinkos verte).

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie sandorius su vienu įkaitu; kitais atvejais tai neprivaloma.

2.

Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą (*2).


(*1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(*2)  Žr. „Bazelis III: padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir likvidumo rizikos stebėsenos priemonės“ (Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools), Bazelio bankų priežiūros komitetas, 2013 m. sausis, p. 23–27, pateikiama Tarptautinių atsiskaitymų banko interneto svetainėje www.bis.org.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Su neužtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

1.

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia:

a)

duomenis apie visas paskolas, pasitelkiant toliau esančioje lentelėje apibrėžtas priemones eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamas kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), kurias atskaitingasis agentas gauna iš finansų bendrovių (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektoriaus ar ne finansų bendrovių, kurios priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą;

b)

duomenis apie visus skolinimo kitoms kredito įstaigoms sandorius eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamus kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), pasitelkiant neužtikrintus indėlius arba pareikalavimo sąskaitas, arba iš kredito įstaigų emitenčių įsigyjant komercinius vekselius, indėlių sertifikatus, kintamos palūkanų normos obligacijas ir kitus skolos vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas iki vienerių metų.

1 dalies a ir b punktai netaikomi grupės vidaus sandoriams.

2.

Šioje lentelėje pateikiamas išsamus standartinis priemonių kategorijų aprašas, taikomas sandoriams, kurių duomenis atskaitingieji agentai privalo teikti ECB. Jei atskaitingieji agentai privalo teikti sandorių duomenis savo NCB, atitinkamas NCB turėtų perkelti šiuos priemonių kategorijų aprašus į nacionalinį lygmenį pagal šį reglamentą.

Priemonės tipas

Aprašas

Indėliai (Deposits)

Neužtikrinti indėliai, už kuriuos skaičiuojamos palūkanos (įskaitant pareikalavimo sąskaitas, tačiau neįtraukiant einamųjų sąskaitų), kurie išperkami iš anksto pranešus ar kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos; šiuos indėlius priima (skolindamasis) arba pateikia (skolindamas) atskaitingasis agentas.

Sąskaita pagal pareikalavimą/pinigai pagal pareikalavimą (Call account/Call money)

Piniginių lėšų sąskaitos, kurių atžvilgiu taikytina palūkanų norma kasdien keičiasi, dėl to palūkanos išmokamos arba apskaičiuojamos reguliariais intervalais, taip pat yra įspėjimo laikotarpis norint išsiimti pinigų.

Taupomoji sąskaita su įspėjimo laikotarpiu norint išsiimti pinigų.

Indėlio sertifikatas (Certificate of deposit)

PFĮ išleista perleidžiamos ar neperleidžiamos formos terminuota skolos priemonė, suteikianti jos turėtojui teisę į konkrečią fiksuotą palūkanų normą apibrėžtu fiksuotu laikotarpiu iki vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, už kurią mokamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama.

Komercinis vekselis (Commercial paper)

Neužtikrinta PFĮ išleista skolos priemonė, kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos; už kurią skaičiuojamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama.

Turtu padengtas komercinis vekselis (Asset backed commercial paper)

PFĮ išleista skolos priemonė, kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, už kurią mokamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama, ir užtikrinta tam tikru įkaitu.

Kintamos palūkanų normos obligacija (Floating rate note)

Skolos priemonė, kurios periodiniai palūkanų mokėjimai apskaičiuojami pagal vertę, t. y. nustatant pagrindinę atskaitinę palūkanų normą, pavyzdžiui, euro tarpbankinio skolinimo palūkanų normą (Euribor) iš anksto nustatytomis dienomis, vadinamomis nustatymo dienomis, ir kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos.

Kiti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (Other short-term debt securities)

Nesubordinuotieji vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės priemones, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, kuriuos išleidžia atskaitingieji agentai; šios priemonės paprastai yra perleidžiamosios ir jomis prekiaujama antrinėse rinkose, arba jos užskaitomos rinkoje ir nesuteikia jų turėtojui jokių nuosavybės teisių įstaigos emitentės atžvilgiu. Šis straipsnis apima:

a)

vertybinius popierius, suteikiančius jų turėtojui besąlygišką teisę gauti fiksuotas ar sutartyje nustatytas pajamas atkarpos mokėjimų ir (arba) nurodytos fiksuotos sumos forma konkrečią dieną (ar dienas) arba nuo emisijos momentu apibrėžtos dienos;

b)

neperleidžiamas atskaitingųjų agentų išleistas priemones, kurios vėliau tampa perleidžiamomis ir kurios turėtų būti iš naujo priskiriamos „skolos vertybiniams popieriams“.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (*1), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Atsiskaitymo diena (Settlement date)

Diena, kurią atitiktinės šalys pasikeičia pinigų suma, ar kurią įvykdomas skolos priemonės pirkimas ar pardavimas.

Pareikalavimo sąskaitų ir kitų neužtikrintų pasiskolinamų ar skolinamų sumų, išperkamų iš anksto pranešus, atveju, diena, kurią indėlis pratęsiamas (t. y. kurią indėlis būtų buvęs grąžintas, jei jis būtų buvęs išpirktas (nepratęstas)).

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Diena, kurią paskolos gavėjas privalo grąžinti pinigų sumą paskolos davėjui, arba diena, kurią sueina skolos vertybinio popieriaus išpirkimo terminas ir jį būtina grąžinti.

 

Priemonės tipas (Instrument type)

Priemonė, kuria skolinamasi ar skolinama.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar sandorio tikslas – pasiskolinti ar paskolinti grynųjų pinigų.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Grynųjų pinigų eurais suma, skolinama ar pasiskolinama indėlio forma. Skolos vertybinių popierių atveju tai yra nominali išleidžiamo (įsigyjamo) vertybinio popieriaus vertė.

 

Sandorio kaina (Transaction deal price)

„Purvina kaina“ (t. y. kaina su sukauptomis palūkanomis), kuria vertybinis popierius yra išleistas arba parduodamas procentiniais punktais.

Neužtikrintų indėlių atveju būtina nurodyti 100.

Palūkanų normos tipas (Rate type)

Šis požymis rodo, ar priemonės palūkanų norma yra fiksuota ar kintama.

 

Sandorio palūkanų norma (Deal rate)

Palūkanų norma, reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria pateiktas indėlis, ir kuria atsilyginama už paskolintą grynųjų pinigų sumą. Skolos priemonių atveju tai yra galiojanti palūkanų norma, reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria priemonė buvo išleista ar įsigyta.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie fiksuotos palūkanų normos priemones.

Atskaitinės palūkanų normos indeksas (Reference rate index)

Pagrindinės atskaitinės palūkanų normos vieningas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), pagal kurį apskaičiuojami periodiniai palūkanų mokėjimai.

Šo lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Bazinių taškų kurso skirtumas (Basis point spread)

Bazinių taškų, pridedamų prie (jei teigiama) ar atskaičiuojamų nuo (jei neigiama) pagrindinės atskaitinės palūkanų normos skaičius, norint apskaičiuoti faktinę palūkanų normą, taikytiną konkrečiu laikotarpiu, kai išleidžiama kintamos palūkanų normos priemonė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Išpirkimas ar padengimas (Call or put)

Naudojama nustatyti, ar priemonei taikoma išpirkimo ar padengimo galimybė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie išperkamas (padengiamas) priemones.

Pirmojo išpirkimo (padengimo) diena (First call/put date)

Pirmoji diena, kai galima pasinaudoti išpirkimo ar padengimo galimybe.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie priemones su išpirkimo ar padengimo galimybe, kuria galima pasinaudoti viena ar daugiau anksto nustatytomis dienomis.

Įspėjimo apie išpirkimą (padengimą) laikotarpis (Call/put notice period)

Kalendorinių dienų, prieš kurias priemonės turėtojas (emitentas) privalo įspėti priemonės emitentą (turėtoją) iki pasinaudojimo išpirkimo (padengimo) galimybe dienos, skaičius.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie visas išperkamas priemones (sandorius), kurioms nustatytas įspėjimo apie išpirkimą (padengimą) laikotarpį, taip pat apie išperkamus indėlius, įspėjus prieš iš anksto sutartą terminą.

2.

Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.


(*1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

Su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia:

a)

duomenis apie visus užsienio valiutos apsikeitimo sandorius, kuriais eurai yra perkami ar parduodami neatidėliotinai už užsienio valiutą ir perparduodami ar perperkami dieną ateityje už iš anksto sutartą užsienio valiutos keitimo išankstinį kursą, ir kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiami kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo neatidėliotino užsienio valiutos apsikeitimo sandorio dalies atsiskaitymo dienos), kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą;

b)

duomenis apie vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorius (VNIAS) eurais, kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

a ir b punktai netaikomi grupės vidaus sandoriams.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (*1) apie užsienio valiutos apsikeitimo sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Neatidėliotino įskaitymo diena (Spot value date)

Diena, kai viena šalis parduoda kitai šaliai nustatytą sumą nustatyta valiuta mainais už sutartos sumos nustatyta skirtinga užsienio valiuta mokėjimą, remiantis sutartu užsienio valiutos keitimo kursu, vadinamu neatidėliotinu užsienio valiutos keitimo kursu.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Diena, kurią pasibaigia užsienio valiutos apsikeitimo sandoris, o užsienio valiuta, parduota neatidėliotino įskaitymo dieną, atperkama.

 

Užsienio valiutos keitimo sandorio tipas (Foreign exchange transaction type)

Šis požymis nustato, ar suma eurais, nurodoma ties nominalia sandorio verte, perkama ar parduodama neatidėliotino įskaitymo dieną.

Šis požymis turėtų nurodyti euro įskaitymą, t. y. ar euro perkamas, ar parduodamas neatidėliotino įskaitymo dieną.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Nominali užsienio valiutos apsikeitimo sandorio vertė eurais.

 

Užsienio valiutos kodas (Foreign currency code)

Tarptautinis trijų skaitmenų TSO valiutos, perkamos ar parduodamos už euro, kodas.

 

Neatidėliotinas užsienio valiutos keitimo kursas (Foreign exchange spot rate)

euro ir užsienio valiutos keitimo kursas, taikomas neatidėliotinai užsienio valiutos apsikeitimo sandorio daliai.

 

Užsienio valiutos keitimo išankstiniai taškai (Foreign exchange forward points)

Išankstinio užsienio valiutos keitimo kurso ir neatidėliotino užsienio valiutos keitimo kurso skirtumas, reiškiamas baziniais taškais, nurodomais pagal galiojančias atitinkamos užsienio valiutos poros rinkos taisykles.

 

2.

Sandoriais pagrįstų duomenų apie VNIAS sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

ISO šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

Neprivaloma.

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Pradžios diena (Start date)

Diena, kurią apskaičiuojama vienos nakties kintamos dalies palūkanų norma.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Paskutinė diena per terminą, kuriuo skaičiuojama sudėtinė vienos nakties palūkanų norma.

 

Fiksuota palūkanų norma (Fixed interest rate)

Fiksuota palūkanų norma, pagal kurią apskaičiuojama NVIAS išmoka.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar atskaitingasis agentas moka ar gauna fiksuotą palūkanų normą.

 

Sandorio nominali vertė (Transaction nominal amount)

Nominali VNIAS vertė.

 

3.

Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.


(*1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.


IV PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Būtinieji standartai, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma

Kad laikytųsi Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimų, atskaitingieji agentai turi vykdyti šiuos būtinuosius standartus.

1.

Būtinieji perdavimo standartai:

i)

duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis ECB ir atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) nustatytų terminų;

ii)

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti ECB ir atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

iii)

atskaitingasis agentas ECB ir atitinkamam NCB turi pateikti vieno arba daugiau asmenų kontaktinius duomenis;

iv)

turi būti laikomasi duomenų perdavimo ECB ir atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.

Būtinieji tikslumo standartai:

i)

statistinė informacija turi būti teisinga;

ii)

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

iii)

statistinė informacija turi būti išsami, joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; esamos spragos turi būti pripažintos, paaiškintos ECB ir atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

iv)

atskaitingieji agentai turi vadovautis ECB ir atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis.

3.

Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

i)

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

ii)

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi reguliariai stebėti skirtumą tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės ir nustatyti jo dydį;

iii)

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų trūkius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.

Būtinieji pataisymų standartai:

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su aiškinamuoju raštu.

5.

Būtinieji duomenų vientisumo standartai:

i)

atskaitingieji agentai turi nešališkai ir objektyviai rinkti ir perduoti statistinę informaciją;

ii)

atskaitingieji agentai turi ištaisyti perduotų duomenų klaidas ir apie jas kiek įmanoma anksčiau pranešti ECB ir atitinkamam NCB.


Top