Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0091

2019 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/91, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios buprofezino, diflubenzurono, etoksisulfurono, joksinilo, molinato, pikoksistrobino ir tepraloksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/143

OJ L 22, 24.1.2019, p. 74–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/91/oj

24.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/74


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/91

2019 m. sausio 18 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios buprofezino, diflubenzurono, etoksisulfurono, joksinilo, molinato, pikoksistrobino ir tepraloksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji buprofezino ir diflubenzurono liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje. Etoksisulfurono DLK nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Didžiausia leidžiamoji joksinilo, molinato, pikoksistrobino ir tepraloksidimo liekanų koncentracija nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede;

(2)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/360 (2) suteiktą patvirtinimą veikliąją medžiagą buprofeziną buvo leista naudoti tik nemaistinėms kultūroms. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/855 (3) suteiktą patvirtinimą veikliąją medžiagą diflubenzuroną buvo leista naudoti tik nemaistinėms kultūroms. Visos esamos maistinėms kultūroms naudojamų augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų veikliųjų medžiagų, registracijos atšauktos. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to paties reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu tikslinga to reglamento III priede išbraukti toms medžiagoms nustatytas dabartines DLK vertes;

(3)

veikliosios medžiagos etoksisulfurono patvirtinimo galiojimas baigėsi 2014 m. kovo 31 d. Veikliosios medžiagos joksinilo patvirtinimo galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 28 d. Veikliosios medžiagos molinato patvirtinimo galiojimas baigėsi 2014 m. liepos 31 d. Veiklioji medžiaga pikoksistrobinas buvo nepatvirtinta Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1455 (4). Veikliosios medžiagos tepraloksidimo patvirtinimo galiojimas baigėsi 2015 m. gegužės 31 d. Visos esamos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų veikliųjų medžiagų, registracijos atšauktos. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to paties reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu tikslinga to reglamento II ir III prieduose išbraukti toms medžiagoms nustatytas dabartines DLK vertes;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad pagal veikliųjų medžiagų buprofezino ir diflubenzurono patvirtinimą jų naudojimas yra ribotas, veikliųjų medžiagų etoksisulfurono, joksinilo, molinato ir tepraloksidimo patvirtinimo galiojimas pasibaigęs, o veikliosios medžiagos pikoksistrobino patvirtinimas neatnaujintas, šių medžiagų DLK vertės turėtų būti nustatytos pagal atitinkamą nustatymo ribą (NR), vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsniu. Be to, tikslinga pakeisti joksinilo liekanų apibrėžtį, nes esant mažiau sudėtingai liekanų apibrėžčiai valstybinės kontrolės laboratorijos gali lengviau užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų;

(5)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl būtinybės pakoreguoti tam tikras NR. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad su tam tikromis prekėmis susijusi technikos raida leidžia nustatyti mažesnes NR. Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punktą į V priedo sąrašą reikėtų įtraukti veikliųjų medžiagų, kurių visos DLK vertės turėtų būti sumažintos iki atitinkamos nustatymo ribos, numatytąsias vertes;

(6)

dėl naujų DLK verčių per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(9)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Dėl veikliųjų medžiagų etoksisulfurono, joksinilo, molinato ir tepraloksidimo visuose produktuose ir ant jų, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo pagaminti Sąjungoje arba į ją importuoti iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  2017 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/360, kuriuo dėl veikliosios medžiagos buprofezino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 54, 2017 3 1, p. 11).

(3)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/855, kuriuo dėl veikliosios medžiagos diflubenzurono patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 128, 2017 5 19, p. 10).

(4)  2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1455, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos pikoksistrobino patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 208, 2017 8 11, p. 28).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede skiltys, kuriose nurodyti etoksisulfuronas, joksinilas, molinatas, pikoksistrobinas ir tepraloksidimas, išbraukiamos.

2)

III priede skiltys, kuriose nurodyti buprofezinas, diflubenzuronas ir etoksisulfuronas, išbraukiamos.

3)

V priede įtraukiamos šios skiltys, kuriose nurodyti buprofezinas, diflubenzuronas, etoksisulfuronas, joksinilas, molinatas, pikoksistrobinas ir tepraloksidimas:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Buprofezinas (F)

Diflubenzuronas(F) (R)

Etoksisulfuronas

Joksinilas (bendras joksinilo ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip joksinilas)

Molinatas

Pikoksistrobinas (F)

Tepraloksidimas (bendras tepraloksidimo ir jo metabolitų, kuriuos galima hidrolizuoti į 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutaro rūgšties dalį arba į 3-hidroksi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutaro rūgšties dalį, kiekis, išreikštas kaip tepraloksidimas)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Medžių riešutai

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Sėklavaisiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0130010

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Šliandros

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Kaulavaisiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Abrikosai

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Persikai

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0151000

a)

vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Kiti vaisiai su

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambolos

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananai

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gvajavos

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durijai

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

0,1  (*1)

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

a)

bulvės

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Krienai

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ridikai

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Pūteniai

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Valgomieji česnakai

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Vaisinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprikos

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažanai

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melionai

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

saldieji kukurūzai

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

gūžinės

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

lapinės

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Sultenės

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs lapai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

d)

rėžiukai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Čiobreliai

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Smidrai

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artišokai

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Porai

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Auginamieji grybai

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

0300010

Pupos

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Žirniai

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sojos

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Agurklės

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

GRŪDAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0500010

Miežiai

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Tikrosios soros

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Sėjamoji aviža

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Ryžiai

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Rugiai

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Arbata

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Kavos pupelės

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

žiedų

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rožės

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jazminai

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

šaknų

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

 

 

 

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

 

 

 

 

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Krapai

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilė

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Cinamonas

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Imbieras (10)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Krienai (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Kita (2)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Šafranai

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Prekės iš

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

1011000

a)

kiaulių

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

galvijų

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

avių

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

ožkų

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

naminių paukščių

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

Pienas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Višta

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Didžioji antis

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Pilkoji žąsis

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Paprastoji putpelė

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI IR VISI KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI (9)

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Tirpus riebaluose.

Diflubenzuronas(F) (R)

(R)

=

Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau:

Diflubenzuronas – kodas 1000000 : Bendras diflubenzurono ir 4–chlorfenilkarbamido kiekis, išreikštas kaip diflubenzuronas“


(*1)  Analizinio nustatymo riba.

(1)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.


Top