EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0027

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/27, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/8780

OJ L 8, 10.1.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/27/oj

10.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/27

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 23 straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnio 14 ir 15 dalis, 72 straipsnio 5 dalį ir 74 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatytos išsamios tam tikroms piloto licencijoms taikomos taisyklės ir nacionalinių piloto licencijų ir nacionalinių skraidančiojo inžinieriaus licencijų pakeitimo piloto licencijomis taisyklės, taip pat trečiosiose šalyse išduotų licencijų pripažinimo sąlygos. Jame taip pat nustatytos piloto sveikatos pažymėjimams taikomos taisyklės, nacionalinių sveikatos pažymėjimų keitimo ir aviacijos medicinos gydytojų sertifikavimo sąlygos, taip pat įtrauktos nuostatos dėl keleivių salono įgulos sveikatos būklės;

(2)

įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 paaiškėjo, kad kai kurios jo nuostatos yra neaiškios arba jose esama redakcinio pobūdžio klaidų. Dėl to kyla su jo įgyvendinimu arba vienodo civilinės aviacijos saugos lygio visose valstybėse narėse išlaikymu susijusių problemų. Todėl tas nuostatas reikėtų patikslinti ir ištaisyti;

(3)

per Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) surengtus standartizacijos vizitus ir joje vykusius medicinos specialistų posėdžius nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede yra keletas spragų, kurios galėtų turėti įtakos saugai ir todėl turėtų būti pašalintos;

(4)

po bendrovės „Germanwings“ lėktuvo (skrydžio Nr. 9525) avarijos „Germanwings“ specialios paskirties grupė, vadovaujama Agentūros, nustatė keletą pavojų saugai ir paskelbė šešias rekomendacijas tiems pavojams sumažinti (3). Keturios iš tų rekomendacijų, t. y. rekomendacija Nr. 2 „Skrydžio įgulos psichikos sveikatos vertinimas“, rekomendacija Nr. 3 „Skrydžio įgulos piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis prevencija“, rekomendacija Nr. 4 „Aviacijos medicinos gydytojų mokymas, priežiūra ir ryšių palaikymas“ ir rekomendacija Nr. 5 „Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklos sukūrimas“, yra susijusios su orlaivio įgulos narių sveikatos pažymėjimų išdavimą reglamentuojančių taisyklių, kurios nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, pakeitimais. Dabar tikslinga imtis su tomis keturiomis rekomendacijomis susijusių veiksmų;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos dėl medicininių reikalavimų ir aviacijos medicinos apžiūros turėtų būti suderintos su atitinkamomis Komisijos reglamento (ES) 2015/340 (4) nuostatomis;

(6)

Agentūra kartu su Nuomone Nr. 09/2016 Europos Komisijai pateikė įgyvendinimo taisyklių projektą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje įterpiamos 22a, 22b ir 22c dalys:

„22a)   ARO.RAMP– Reglamento dėl skrydžių vykdymo II priedo RAMP skyrius;

22b)   automatiškai patvirtinta licencija– pagal Čikagos konvencijos 1 priedą valstybės išduota orlaivių įgulos nario licencija, kurią ICAO susitariančioji valstybė, įtraukta į ICAO priedo sąrašą, priima be formalumų;

22c)   ICAO priedas– automatiškai patvirtintos pagal Čikagos konvencijos 1 priedą išduotos orlaivių įgulos nario licencijos priedas, nurodytas orlaivių įgulos nario licencijos XIII punkte.“;

2)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL L 63, 2015 3 6, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A ir B skyriai pakeičiami taip:

„A SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

MED.A.001.   Kompetentinga institucija

Šiame priede (MED dalyje) kompetentinga institucija:

a)

aviacijos medicinos centrų (AMC) atveju:

1.

valstybės narės, kurioje yra pagrindinė AMC veiklos vieta, paskirta institucija;

2.

jei AMC yra trečiojoje šalyje, – agentūra;

b)

aviacijos medicinos gydytojų (AMG) atveju:

1.

valstybės narės, kurioje yra pagrindinė AMG veiklos vieta, paskirta institucija;

2.

jeigu pagrindinė AMG veiklos vieta yra trečiojoje šalyje, – valstybės narės, kurios AMG prašo išduoti AMG pažymėjimą, paskirta institucija;

c)

bendrosios praktikos gydytojų (BPG) atveju – valstybės narės, kuriai BPG praneša apie savo veiklą, paskirta institucija;

d)

profesinės sveikatos priežiūros specialistų (PSPS), vertinančių keleivių salono įgulos narių sveikatos būklės tinkamumą, atveju – valstybės narės, kuriai PSPS praneša apie savo veiklą, paskirta institucija.

MED.A.005.   Taikymo sritis

Šiame priede (MED dalyje) nustatomi reikalavimai, susiję su:

a)

sveikatos pažymėjimo, kuris būtinas norint naudotis piloto licencija suteiktomis arba piloto mokinio teisėmis, išdavimu, galiojimu, pratęsimu ir atnaujinimu;

b)

keleivių salono įgulos narių sveikatos būklės tinkamumu;

c)

AMG sertifikavimu;

d)

BPG ir PSPS kvalifikacija.

MED.A.010.   Apibrėžtys

Šiame priede (MED dalyje) vartojamų terminų apibrėžtys:

—   apribojimas– sveikatos pažymėjime arba keleivių salono įgulos nario medicinos ekspertizės išvadoje nurodyta sąlyga, kurios laikomasi naudojantis licencija arba keleivių salono įgulos nario liudijimu suteiktomis teisėmis;

—   aviacijos medicinos apžiūra– tikrinimas, palpacija, perkusija, auskultacija ar kiti tyrimo metodai, skirti nustatyti, ar sveikatos būklė yra tinkama naudotis licencija suteiktomis teisėmis arba atlikti su sauga susijusias keleivių salono įgulos nario pareigas;

—   aviacijos medicinos vertinimas– išvada dėl prašymo teikėjo sveikatos būklės tinkamumo, grindžiama prašymo teikėjo vertinimu, kaip reikalaujama šiame priede (MED dalyje), ir, jei yra klinikinių indikacijų, papildomomis apžiūromis ir medicininiais tyrimais;

—   reikšmingas– tokio laipsnio sveikatos sutrikimas, dėl kurio poveikio nebūtų galima saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis arba saugiai atlikti su sauga susijusių keleivių salono įgulos nario pareigų;

—   prašymo teikėjas– asmuo, kuris prašo išduoti arba turi sveikatos pažymėjimą ir per kurio aviacijos medicinos vertinimą sveikatos būklės tinkamumas tikrinamas tam, kad jis galėtų naudotis licencija suteiktomis teisėmis arba atlikti su sauga susijusias keleivių salono įgulos nario pareigas;

—   sveikatos istorija– ankstesnių ligų, sužalojimų, gydymo ar kitų medicininių faktų, įskaitant sveikatos būklės įvertinimo kaip netinkamos atvejį (-us) arba sveikatos pažymėjime nurodytą apribojimą, kurie yra arba gali būti susiję su dabartine prašymo teikėjo sveikatos būkle ir sveikatos būklės tinkamumu aviacijos srityje, apibūdinimas ar įrašai;

—   licencijas išduodanti institucija– kompetentinga valstybės narės institucija, kuri išdavė licenciją arba kurios asmuo prašo išduoti licenciją, arba, jei asmuo dar neprašė išduoti licencijos, pagal I priedo (FCL dalies) FCL.001 dalį nustatyta kompetentinga institucija;

—   tinkamas spalvų skyrimas– prašymo teikėjo gebėjimas lengvai skirti oro navigacijos srityje naudojamas spalvas ir teisingai atpažinti aviacinių žiburių spalvas;

—   tyrimas– apžiūromis ir medicininiais tyrimais grindžiamas įtariamos prašymo teikėjo patologinės būklės vertinimas, siekiant nustatyti, ar yra sveikatos sutrikimų;

—   akredituota medicininė išvada– išvada, kurią, remdamiesi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, padaro vienas arba keli licencijas išduodančiai institucijai priimtini medicinos specialistai, kurie prireikus atitinkamais atvejais, kuriais gali būti tikslinga atlikti veiklos rizikos vertinimą, konsultuojasi su skrydžių arba kitais ekspertais;

—   piktnaudžiavimas medžiagomis– orlaivio įgulos nario vienos ar kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, dėl kurio:

a)

kyla tiesioginė grėsmė tų medžiagų vartotojui arba kyla pavojus kitų asmenų gyvybei, sveikatai ar gerovei ir (arba)

b)

kyla arba paaštrinama profesinė, socialinė, psichinė arba fizinė problema arba sutrikimas;

—   psichoaktyviosios medžiagos– alkoholis, opioidai, kanabinoidai, raminamieji ir migdomieji vaistai, kokainas, kitos psichostimuliuojamosios ir haliucinogeninės medžiagos, lakieji skysčiai, išskyrus kofeiną ir tabaką;

—   refrakcijos yda– standartiniais metodais apskaičiuojamas, dioptrijomis matuojamas didžiausio ametropijos laipsnio emetropijos nuokrypis.

MED.A.015.   Duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumas

Visi asmenys, atliekantys aviacijos medicinos apžiūras bei vertinimus ir išduodantys pažymėjimus, užtikrina, kad visada būtų paisoma duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumo.

MED.A.020.   Sveikatos būklės pablogėjimas

a)

Licencijos turėtojas negali naudotis licencija ir su ja susijusiomis kvalifikacijomis arba pažymėjimais suteiktomis teisėmis, o pilotas mokinys skraidyti savarankiškai, jeigu:

1.

žino, kad jo sveikatos būklė pablogėjo taip, jog jis gali nebepajėgti saugiai naudotis tomis teisėmis;

2.

vartoja arba naudoja pagal receptą arba be recepto įsigytą vaistą, kuris galėtų trukdyti saugiai naudotis atitinkama licencija suteiktomis teisėmis;

3.

jam taikomas medicininis, chirurginis arba kitoks gydymas, kuris galėtų trukdyti saugiai naudotis atitinkama licencija suteiktomis teisėmis.

b)

Be to, sveikatos pažymėjimo turėtojas nepagrįstai nedelsdamas ir prieš pradėdamas naudotis turima licencija suteiktomis teisėmis paprašo atitinkamai AMC, AMG ar BPG suteikti aviacijos medicinos konsultaciją šiais atvejais:

1.

jam atlikta operacija arba invazinė procedūra;

2.

jis pradėjo nuolatos vartoti kokį nors vaistą;

3.

jis patyrė sunkų sužalojimą, dėl kurio negali vykdyti skrydžio įgulos nario funkcijų;

4.

jis serga sunkia liga, dėl kurios negali vykdyti skrydžio įgulos nario funkcijų;

5.

dėl nėštumo;

6.

jis pateko į ligoninę arba medicinos kliniką;

7.

jam pirmą kartą prireikia korekcinių lęšių.

c)

B punkte nurodytais atvejais:

1.

1 ir 2 klasių sveikatos pažymėjimų turėtojai paprašo AMC arba AMG suteikti aviacijos medicinos konsultaciją. Tuo atveju AMC arba AMG įvertina pažymėjimo turėtojo sveikatos būklės tinkamumą ir nusprendžia, ar ji yra tinkama, kad jis galėtų vėl naudotis savo teisėmis;

2.

su lengvojo orlaivio piloto licencija susijusio sveikatos pažymėjimo turėtojas paprašo AMC, AMG arba BPG, kuris pasirašė sveikatos pažymėjimą, suteikti aviacijos medicinos konsultaciją. Tuo atveju AMC, AMG arba BPG įvertina jo sveikatos būklės tinkamumą ir nusprendžia, ar ji tinkama, kad jis galėtų vėl naudotis savo teisėmis.

d)

Keleivių salono įgulos narys neturi vykdyti pareigų orlaivyje ir, jei taikoma, naudotis keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimu suteiktomis teisėmis, jeigu žino, jog jo sveikatos būklė pablogėjo taip, kad jis gali nebepajėgti vykdyti su sauga susijusių savo pareigų ir įsipareigojimų.

e)

Be to, jeigu keleivių salono įgulos nario sveikatos būklė tokia, kokia nurodyta b punkto 1–5 papunkčiuose, jis nedelsdamas konsultuojasi su atitinkamai AMG, AMC arba PSPS. Tuo atveju AMG, AMC arba PSPS įvertina keleivių salono įgulos nario sveikatos būklės tinkamumą ir nusprendžia, ar ji tinkama, kad jis galėtų vėl vykdyti su sauga susijusias savo pareigas.

MED.A.025.   AMC, AMG, BPG ir PSPS prievolės

a)

Atlikdami šiame priede (MED dalyje) reikalaujamas aviacijos medicinos apžiūras ir aviacijos medicinos vertinimus, AMC, AMG, BPG ir PSPS:

1.

užtikrina, kad su prašymo teikėju būtų galima bendrauti be kalbos kliūčių;

2.

informuoja prašymo teikėją apie neišsamios, netikslios ar klaidingos informacijos apie savo sveikatos istoriją pateikimo pasekmes;

3.

jei prašymo teikėjas pateikia neišsamią, netikslią ar klaidingą informaciją apie savo sveikatos istoriją, apie tai praneša licencijas išduodančiai institucijai arba – jei prašymo teikėjas yra keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo turėtojas – kompetentingai institucijai;

4.

praneša licencijas išduodančiai institucijai, jei prašymo teikėjas bet kuriame proceso etape atsiima sveikatos pažymėjimo prašymą.

b)

Užbaigę aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus, AMC, AMG, BPG ir PSPS:

1.

praneša prašymo teikėjui, kad jo sveikatos būklė yra tinkama arba netinkama arba kad jo byla perduota atitinkamai sveikatos būklės vertintojui, paskirtam licencijas išduodančios institucijos, AMC arba AMG;

2.

informuoja prašymo teikėją apie apribojimus, dėl kurių gali būti apribotos skrydžio mokymosi galimybės arba galimybės naudotis atitinkamai jo licencija arba keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimu suteiktomis teisėmis;

3.

jei prašymo teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, informuoja jį apie jo teisę prašyti peržiūrėti sprendimą pagal kompetentingos institucijos procedūras;

4.

jei prašymo teikėjas prašo išduoti sveikatos pažymėjimą, nedelsdamas pateikia licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui pasirašytą arba elektroniniu būdu patvirtintą ataskaitą, kurioje pateikti išsamūs aviacijos medicinos apžiūrų ir vertinimų, reikalingų tam tikros klasės sveikatos pažymėjimui išduoti, rezultatai, taip pat prašymo formos, apžiūros formos ir sveikatos pažymėjimo kopijas;

5.

praneša prašymo teikėjui apie jo atsakomybę pablogėjus sveikatos būklei, kaip nurodyta MED.A.020 dalyje.

c)

Jei pagal šį priedą (MED dalį) reikia konsultuotis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintojui, AMC ir AMG vadovaujasi kompetentingos institucijos nustatyta procedūra.

d)

AMC, AMG, BPG ir PSPS saugo pagal šį priedą (MED dalį) atliktų išsamių aviacijos medicinos apžiūrų ir vertinimų duomenų ir rezultatų įrašus ne trumpiau kaip 10 metų arba ilgiau, jei taip nustatyta nacionalinės teisės aktuose.

e)

AMC, AMG, BPG ir PSPS, gavę prašymą, kompetentingos institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui pateikia visus aviacijos medicinos įrašus bei ataskaitas ir kitą atitinkamą informaciją, jei jos reikia:

1.

sveikatos pažymėjimui išduoti;

2.

priežiūros funkcijoms atlikti.

f)

AMC ir AMG įtraukia duomenis į Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklą arba atnaujina joje jau esančius duomenis pagal ARA.MED.160 dalies d punktą.

2 SKIRSNIS

Sveikatos pažymėjimų reikalavimai

MED.A.030.   Sveikatos pažymėjimai

a)

Pilotas mokinys gali skristi savarankiškai tik jei turi sveikatos pažymėjimą, kurio reikia atitinkamai licencijai gauti.

b)

Pagal I priedą (FCL dalį) licencijos prašymo teikėjas turi turėti pagal šį priedą (MED dalį) išduotą ir licencija, kurią prašo išduoti, suteikiamas teises atitinkantį sveikatos pažymėjimą.

c)

Naudodamasis teisėmis, kurios suteikiamos:

1.

lengvojo orlaivio piloto licencija (LAPL), pilotas turi turėti bent galiojantį LAPL sveikatos pažymėjimą;

2.

piloto mėgėjo licencija (PPL), sklandytuvo piloto licencija (SPL) arba oro baliono piloto licencija (BPL), pilotas turi turėti bent galiojantį 2 klasės sveikatos pažymėjimą;

3.

SPL arba BPL, naudojama vykdant komercinius sklandytuvų arba oro balionų skrydžius, pilotas turi turėti bent galiojantį 2 klasės sveikatos pažymėjimą;

4.

komercine aviacijos piloto licencija (CPL), daugianarės įgulos piloto licencija (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencija (ATPL), pilotas turi turėti galiojantį 1 klasės sveikatos pažymėjimą.

d)

Jeigu PPL arba LAPL papildoma skrydžio naktį kvalifikacija, licencijos turėtojas turi gebėti tinkamai skirti spalvas.

e)

Jeigu PPL papildoma skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija arba maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija, 1 klasės sveikatos pažymėjimo turėtojams nustatytu periodiškumu ir taikant jiems nustatytus standartus licencijos turėtojui atliekami grynojo tono audiometriniai tyrimai.

f)

Licencijos turėtojas jokiu metu negali turėti daugiau kaip vieno pagal šį priedą (MED dalį) išduoto sveikatos pažymėjimo.

MED.A.035.   Sveikatos pažymėjimo prašymo teikimas

a)

Sveikatos pažymėjimo prašymas teikiamas kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

b)

Sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjas atitinkamai AMC, AMG arba BPG pateikia:

1.

tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.

pasirašytą deklaraciją, kurioje:

i)

pateikiami su jo sveikatos istorija susiję medicininiai duomenys;

ii)

nurodoma, ar jis anksčiau yra teikęs sveikatos pažymėjimo prašymą arba jam yra atlikta aviacijos medicinos apžiūra, skirta sveikatos pažymėjimui išduoti, ir, jei taip, kas ją atliko ir kokie buvo jos rezultatai;

iii)

nurodoma, ar jo sveikatos būklė kada nors buvo įvertinta kaip netinkama arba jo sveikatos pažymėjimas buvo panaikintas ar sustabdytas jo galiojimas.

c)

Prašymo pratęsti arba atnaujinti sveikatos pažymėjimą teikėjas prieš susijusias aviacijos medicinos apžiūras atitinkamai AMC, AMG arba BPG pateikia naujausią sveikatos pažymėjimą.

MED.A.040.   Sveikatos pažymėjimų išdavimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

Sveikatos pažymėjimas išduodamas, pratęsiamas arba atnaujinamas tik užbaigus reikalaujamas aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus, o prašymo teikėjo sveikatos būklę įvertinus kaip tinkamą.

b)

Sveikatos pažymėjimo išdavimas pirmą kartą

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimus išduoda AMC.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimus išduoda AMC arba AMG.

3.

LAPL sveikatos pažymėjimus išduoda AMC arba AMG. Juos taip pat gali išduoti BPG, jei tai leidžiama valstybės narės, kurios licencijas išduodančiai institucijai teikiamas sveikatos pažymėjimo prašymas, teisės aktais.

c)

Pažymėjimų pratęsimas ir atnaujinimas

1.

1 ir 2 klasių sveikatos pažymėjimus pratęsia ir atnaujina AMC arba AMG.

2.

LAPL sveikatos pažymėjimus pratęsia ir atnaujina AMC arba AMG. Juos pratęsti ar atnaujinti gali ir BPG, jei tai leidžiama valstybės narės, kurios licencijas išduodančiai institucijai teikiamas sveikatos pažymėjimo prašymas, teisės aktais.

d)

AMC, AMG arba BPG sveikatos pažymėjimą išduoda, pratęsia ar atnaujina tik jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:

1.

prašymo teikėjas pateikė jiems išsamią sveikatos istoriją ir, jei to reikalauja AMC, AMG ar BPG, savo gydytojo arba medicinos specialistų atliktų medicininių apžiūrų ir medicininių tyrimų rezultatus;

2.

AMC, AMG arba BPG, siekdamas įsitikinti, kad prašymo teikėjas atitinka visus susijusius šio priedo (MED dalies) reikalavimus, atliko medicininėmis apžiūromis ir medicininiais tyrimais, kurie būtini norint gauti atitinkamą sveikatos pažymėjimą, grindžiamą aviacijos medicinos vertinimą.

e)

Jei yra klinikinių arba epidemiologinių indikacijų, AMG, AMC arba, jei prašymo teikėjo byla perduota licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, tas vertintojas gali pareikalauti, kad prieš išduodant, pratęsiant ar atnaujinant sveikatos pažymėjimą prašymo teikėjui būti atliktos papildomos medicininės apžiūros ir tyrimai.

f)

Sveikatos pažymėjimą pirmą kartą arba pakartotinai išduoti gali licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas.

MED.A.045.   Sveikatos pažymėjimų galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

Galiojimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimai galioja 12 mėnesių.

2.

Nukrypstant nuo 1 papunkčio, 1 klasės sveikatos pažymėjimų galiojimo laikotarpis yra 6 mėnesiai, jei:

i)

licencijos turėtojas dalyvauja vienpiločiuose komercinio oro transporto keleiviniuose skrydžiuose ir jam yra suėję 40 metų;

ii)

licencijos turėtojui yra suėję 60 metų.

3.

2 klasės sveikatos pažymėjimai galioja:

i)

60 mėnesių, kol licencijos turėtojui sueina 40 metų. Sveikatos pažymėjimas, išduotas prieš licencijos turėtojui sueinant 40 metų, nustoja galioti, kai licencijos turėtojui sueina 42 metai;

ii)

24 mėnesius, jei licencijos turėtojui yra 40–50 metų. Sveikatos pažymėjimas, išduotas prieš licencijos turėtojui sueinant 50 metų, nustoja galioti, kai licencijos turėtojui sueina 51 metai;

iii)

12 mėnesių, jei licencijos turėtojui yra daugiau kaip 50 metų.

4.

LAPL sveikatos pažymėjimai galioja:

i)

60 mėnesių, kol licencijos turėtojui sueina 40 metų. Sveikatos pažymėjimas, išduotas prieš licencijos turėtojui sueinant 40 metų, nustoja galioti, kai licencijos turėtojui sueina 42 metai;

ii)

24 mėnesių, jei licencijos turėtojui yra daugiau kaip 40 metų.

5.

Sveikatos pažymėjimo galiojimo laikotarpis, įskaitant visas susijusias apžiūras ar specialius tyrimus, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai atlikta aviacijos medicinos apžiūra, jei sveikatos pažymėjimas išduodamas pirmą kartą ir atnaujinamas, o jei jis pratęsiamas – nuo ankstesnio sveikatos pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

b)

Pratęsimas

Reikalaujamas aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus, skirtus sveikatos pažymėjimui pratęsti, galima atlikti likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki sveikatos pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

c)

Atnaujinimas

1.

Jeigu sveikatos pažymėjimo turėtojas neįvykdo b punkto reikalavimų, turi būti atliekama reikalaujama sveikatos pažymėjimui atnaujinti skirta apžiūra ir vertinimas.

2.

Atnaujinant 1 ir 2 klasių sveikatos pažymėjimus:

i)

jei sveikatos pažymėjimo galiojimas baigėsi prieš mažiau nei 2 metus, atliekama įprasta tam pažymėjimui pratęsti skirta aviacijos medicinos apžiūra;

ii)

jei sveikatos pažymėjimo galiojimas baigėsi prieš daugiau kaip 2 metus, bet mažiau kaip 5 metus, sveikatos pažymėjimui atnaujinti skirtą aviacijos medicinos apžiūrą AMC arba AMG atlieka tik įvertinę prašymo teikėjo aviacijos medicinos įrašus;

iii)

jei sveikatos pažymėjimo galiojimas baigėsi prieš daugiau kaip 5 metus, taikomi pirmą kartą išduodant sveikatos pažymėjimą keliami aviacijos medicinos apžiūros reikalavimai, o vertinimas atliekamas pagal pratęsimo reikalavimus.

3.

Atnaujinant LAPL sveikatos pažymėjimus, AMC, AMG arba BPG vertina prašymo teikėjo sveikatos istoriją ir pagal MED.B.005 ir MED.B.095 dalis atlieka reikalaujamas aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus.

MED.A.046.   Sveikatos pažymėjimų galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

a)

Sveikatos pažymėjimą panaikinti arba jo galiojimą sustabdyti gali licencijas išduodanti institucija.

b)

Jei sveikatos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jo turėtojas licencijas išduodančios institucijos prašymu jį grąžina tai institucijai.

c)

Jei sveikatos pažymėjimas panaikinamas, jo turėtojas nedelsdamas jį grąžina licencijas išduodančiai institucijai.

MED.A.050.   Bylos perdavimas

a)

Jeigu 1 arba 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla pagal MED.B.001 dalį perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, AMC arba AMG atitinkamus medicinos dokumentus perduoda licencijas išduodančiai institucijai.

b)

Jeigu LAPL sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla pagal MED.B.001 dalį perduodama AMG arba AMC, BPG atitinkamus medicinos dokumentus perduoda AMC arba AMG.

B SKYRIUS

PILOTŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ REIKALAVIMAI

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

MED.B.001.   Sveikatos pažymėjimų apribojimai

a)

1 ir 2 klasių sveikatos pažymėjimų apribojimai

1.

Jei prašymo teikėjas atitinka ne visus atitinkamos klasės sveikatos pažymėjimo reikalavimus, tačiau manoma, kad dėl to nekils pavojaus saugiam naudojimuisi taikytina licencija suteiktomis teisėmis, AMC arba AMG:

i)

tais atvejais, kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo, perduoda sprendimą dėl prašymo teikėjo sveikatos būklės tinkamumo svarstyti licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, kaip nurodyta šiame skyriuje;

ii)

tais atvejais, kai perdavimas licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui šiame skyriuje nenumatytas, vertina, ar prašymo teikėjas gali saugiai vykdyti savo pareigas, laikydamasis vieno ar daugiau sveikatos pažymėjime nurodytų apribojimų, ir prireikus išduoda sveikatos pažymėjimą su apribojimu (-ais);

iii)

tais atvejais, kai prašoma 2 klasės sveikatos pažymėjimo, pagal šį skyrių pasikonsultavęs su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju vertina, ar prašymo teikėjas gali saugiai vykdyti savo pareigas, laikydamasis vieno ar daugiau sveikatos pažymėjime nurodytų apribojimų, ir prireikus išduoda sveikatos pažymėjimą su apribojimu (-ais);

2.

AMC arba AMG gali pratęsti arba atnaujinti sveikatos pažymėjimą, kuriame nurodytas tas pats apribojimas arba tie patys apribojimai, neperduodamas prašymo teikėjo bylos licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui ar su juo nesikonsultuodamas.

b)

LAPL sveikatos pažymėjimų apribojimai

1.

Jeigu BPG, tinkamai išnagrinėjęs prašymo teikėjo sveikatos istoriją, padaro išvadą, kad LAPL sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjas atitinka ne visus sveikatos būklės tinkamumo reikalavimus, BPG perduoda prašymo teikėjo bylą AMC arba AMG, išskyrus atvejus, kai prašymo teikėjui reikia taikyti tik su korekcinių lęšių nešiojimu arba sveikatos pažymėjimo galiojimo laikotarpiu susijusį (-usius) apribojimą (-us).

2.

Jei LAPL sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla pagal 1 papunktį perduodama AMC arba AMG, šis deramai atsižvelgia į MED.B.005 ir MED.B.095 dalis, įvertina, ar prašymo teikėjas gali saugiai vykdyti savo pareigas, laikydamasis vieno ar daugiau sveikatos pažymėjime nurodytų apribojimų, ir prireikus išduoda sveikatos pažymėjimą su apribojimu (-ais). AMC arba AMG visada apsvarsto, ar nereikėtų uždrausti prašymo teikėjui skraidinti keleivių (taikyti keleivių vežimo apribojimą (OPL)).

3.

BPG gali pratęsti arba atnaujinti LAPL sveikatos pažymėjimą su tokiu pat apribojimu, neperduodamas prašymo teikėjo bylos AMC arba AMG.

c)

Vertinant apribojimo būtinumą, visų pirma atsižvelgiama:

1.

į tai, ar akredituotoje medicininėje išvadoje nurodyta, kad tuo atveju, jei ypatingomis aplinkybėmis prašymo teikėjas neatitiktų kurio nors kiekybinio ar kito reikalavimo, prašoma licencija suteiktomis teisėmis būtų naudojamasi taip, kad nekiltų pavojaus skrydžio saugai;

2.

į prašymo teikėjo gebėjimus, įgūdžius ir patirtį, susijusius su vykdytina veikla.

d)

Veiklos apribojimų kodai

1.

Su daugiapilotės įgulos veikla susijęs apribojimas (OML – taikomas tik 1 klasės sveikatos pažymėjimams)

i)

Jeigu CPL, ATPL ar MPL turėtojas atitinka ne visus 1 klasės sveikatos pažymėjimo reikalavimus ir jo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, tas vertintojas įvertina, ar gali būti išduotas sveikatos pažymėjimas su OML „gali vykdyti skrydį tik kaip kvalifikuotas antrasis pilotas arba kartu su kvalifikuotu antruoju pilotu“.

ii)

Sveikatos pažymėjimo su OML turėtojas, vykdydamas daugiapiločius skrydžius, orlaivį valdo tik jei kitas pilotas turi tinkamą kvalifikaciją atitinkamos klasės ir tipo orlaiviui valdyti, jam netaikomas OML ir dar nesuėjo 60 metų.

iii)

Su 1 klasės sveikatos pažymėjimais susijusį OML pirmą kartą nustato ir panaikina tik licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas.

2.

Su saugos pilotu susijęs apribojimas (OSL – taikomas 2 klasės sveikatos pažymėjimams ir LAPL suteikiamoms teisėms)

i)

Sveikatos pažymėjimo su OSL turėtojas orlaivį valdo tik jeigu kitas orlaivyje esantis pilotas turi tinkamą kvalifikaciją eiti atitinkamos klasės ir tipo orlaivio įgulos vado pareigas, orlaivyje yra sudvejintas valdymas ir kitas pilotas užima vietą prie vairų.

ii)

Su 2 klasės sveikatos pažymėjimais susijusį OSL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas arba AMC ar AMG, pasikonsultavęs su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

iii)

Su LAPL sveikatos pažymėjimais susijusį OSL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas, AMC arba AMG.

3.

Keleivių vežimo apribojimas (OPL – taikomas 2 klasės sveikatos pažymėjimams ir LAPL suteikiamoms teisėms)

i)

Sveikatos pažymėjimo su OPL turėtojas orlaivį valdo tik jeigu jame nėra keleivių.

ii)

Su 2 klasės sveikatos pažymėjimais susijusį OPL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas, AMC arba AMG, pasikonsultavęs su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

iii)

Su LAPL sveikatos pažymėjimais susijusį OPL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas, AMC arba AMG.

4.

Su piloto veiklos suvaržymu susijęs apribojimas (ORL – taikomas 2 klasės sveikatos pažymėjimams ir LAPL suteikiamoms teisėms)

i)

Sveikatos pažymėjimo su ORL turėtojas orlaivį valdo tik jei tenkina vieną iš šių dviejų sąlygų:

A)

orlaivyje yra kitas pilotas, turintis tinkamą kvalifikaciją eiti atitinkamos klasės ir tipo orlaivio įgulos vado pareigas, orlaivyje yra sudvejintas valdymas ir kitas pilotas užima vietą prie vairų;

B)

orlaivyje nėra keleivių.

ii)

Su 2 klasės sveikatos pažymėjimais susijusį ORL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas, AMC arba AMG, pasikonsultavęs su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

iii)

Su LAPL sveikatos pažymėjimais susijusį ORL gali nustatyti arba panaikinti licencijas išduodančios institucijos paskirtas sveikatos būklės vertintojas, AMC arba AMG.

5.

Nurodytas specialus apribojimas (SSL)

Sveikatos pažymėjime nurodant SSL pateikiamas apribojimo apibūdinimas.

e)

Jei reikia skrydžio saugai užtikrinti, atitinkamai sveikatos būklės vertintojas, paskirtas licencijas išduodančios institucijos, AMC, AMG ar BPG gali sveikatos pažymėjimo turėtojui nustatyti kitų apribojimų.

f)

Bet koks sveikatos pažymėjimo turėtojui nustatytas apribojimas nurodomas sveikatos pažymėjime.

MED.B.005.   Bendrieji medicininiai reikalavimai

Sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjas vertinamas vadovaujantis 2 ir 3 skirsniuose išdėstytais išsamiais medicininiais reikalavimais.

Be to, jo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, jei jis turi toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, kurie sukeltų tam tikrų funkcinių sutrikimų, galinčių trukdyti saugiai naudotis licencija, kurios prašoma, suteiktomis teisėmis, arba dėl kurių prašymo teikėjas staiga galėtų nebepajėgti naudotis tomis teisėmis:

a)

turi įgimtą ar įgytą anomaliją;

b)

serga aktyviomis, latentinėmis, ūmiomis ar lėtinėmis ligomis ar turi negalią;

c)

turi žaizdų, sužalojimų ar operacijos padarinių;

d)

jam pasireiškia pagal receptą arba be recepto įsigyto vartojamo terapinio, diagnostinio arba profilaktinio vaisto poveikis ar šalutinis poveikis.

2 SKIRSNIS

1 ir 2 klasių sveikatos pažymėjimų medicininiai reikalavimai

MED.B.010.   Širdies ir kraujagyslių sistema

a)

Apžiūra

1.

Jei yra klinikinių indikacijų ir toliau nurodytais atvejais atliekama standartinė 12 derivacijų EKG ramybės būsenoje ir parengiamas jos aprašymas:

i)

kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo, – per pirminę apžiūrą, o vėliau kas 5 metus, kol prašymo teikėjui sueis 30 metų; kas 2 metus, kol prašymo teikėjui sueis 40 metų; kasmet, kol prašymo teikėjui sueis 50 metų, o vėliau per visas sveikatos pažymėjimui pratęsti arba atnaujinti skirtas apžiūras;

ii)

kai prašoma 2 klasės sveikatos pažymėjimo, – per pirminę apžiūrą; per pirmąją apžiūrą po to, kai prašymo teikėjui sueina 40 metų; tuomet per pirmąją apžiūrą po to, kai prašymo teikėjui sueina 50 metų, o vėliau kas 2 metus.

2.

Jei yra klinikinių indikacijų, reikalaujama atlikti išplėstinį širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos vertinimą.

3.

Kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo, išplėstinis širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos vertinimas atliekamas per pirmąją sveikatos pažymėjimui pratęsti ar atnaujinti skirtą apžiūrą po to, kai prašymo teikėjui sueina 65 metai, o vėliau – kas 4 metus.

4.

Kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo, lipidų (įskaitant cholesterolį) kiekį kraujo serume reikalaujama ištirti per pirminę apžiūrą ir per pirmąją apžiūrą po to, kai prašymo teikėjui sueina 40 metų.

b)

Širdies ir kraujagyslių sistema. Bendrieji reikalavimai

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, jeigu jis turi bet kurį iš šių sveikatos sutrikimų:

i)

iki operacijos nustatyta krūtinės arba suprarenalinės pilvo aortos dalies aneurizma;

ii)

nustatyta reikšminga kurio nors širdies vožtuvo funkcinė arba simptominė anomalija;

iii)

persodinta širdis arba širdis ir plaučiai;

iv)

nustatyta simptominė hipertrofinė kardiomiopatija.

2.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo prašymas toliau nenagrinėjamas ir byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, jeigu jo dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš šių sveikatos sutrikimų arba toks sutrikimas diagnozuotas:

i)

periferinių arterijų liga (prieš operaciją arba po jos);

ii)

krūtinės arba suprarenalinės pilvo aortos dalies aneurizma (po operacijos);

iii)

infrarenalinės pilvo aortos dalies aneurizma (prieš operaciją arba po jos);

iv)

funkciniu požiūriu nereikšmingos širdies vožtuvų anomalijos;

v)

atlikta širdies vožtuvo operacija;

vi)

širdiplėvės, miokardo arba endokardo anomalija;

vii)

įgimta širdies anomalija (prieš korekcinę operaciją arba po jos);

viii)

be aiškios priežasties pasireiškianti vazovagalinė sinkopė;

ix)

arterijų arba venų trombozė;

x)

plaučių embolija;

xi)

širdies ir kraujagyslių sistemos liga, dėl kurios reikalinga sisteminė antikoaguliantų terapija.

3.

Jeigu 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjui diagnozuotas vienas iš 1 ir 2 papunkčiuose nurodytų sutrikimų, jo sveikatos būklę, konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju, galima įvertinti kaip tinkamą tik jei ją prieš tai įvertino kardiologas.

4.

Prašymo teikėjo, turinčio kitų, nei 1 ir 2 papunkčiuose nustatyti, širdies sutrikimų, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei jo kardiologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami.

c)

Kraujospūdis

1.

Prašymo teikėjo kraujospūdis matuojamas per kiekvieną apžiūrą.

2.

Jei prašymo teikėjo kraujospūdis neatitinka normos ribų, atliekamas išsamesnis jo širdies ir kraujagyslių sistemos ir gydymo vaistais vertinimas, siekiant nustatyti, ar jo sveikatos būklė pagal 3 ir 4 papunkčius turėtų būti įvertinta kaip netinkama.

3.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, jeigu jis turi bet kurį iš šių sveikatos sutrikimų:

i)

jam nustatyta simptominė hipotenzija;

ii)

jo sistolinis kraujospūdis atliekant apžiūrą nuolat viršija 160 mmHg arba diastolinis kraujospūdis viršija 95 mmHg (taikant gydymą arba jo netaikant).

4.

Prašymo teikėjo, pradėjusio vartoti vaistus kraujospūdžiui kontroliuoti, sveikatos būklė vertinama kaip netinkama, kol nustatoma, kad prašymo teikėjui nepasireiškia reikšmingas šalutinis vaisto poveikis.

d)

Vainikinių arterijų liga

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo prašymas toliau nenagrinėjamas, o byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui ir atliekamas kardiologinis vertinimas siekiant įsitikinti, kad nėra miokardo išemijos, jeigu jis turi bet kurį iš šių sveikatos sutrikimų:

i)

įtariamą miokardo išemiją,

ii)

besimptomę lengvos formos vainikinių arterijų ligą, dėl kurios prašymo teikėjui nereikia taikyti gydymo vaistais nuo krūtinės anginos.

2.

Jei 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjas turi bet kurį iš 1 papunktyje nustatytų sveikatos sutrikimų, jo prašymas toliau nenagrinėjamas, kol neatliekamas kardiologinis vertinimas ir negaunami patenkinami rezultatai.

3.

Prašymo teikėjo, kuriam nustatytas kuris nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama:

i)

miokardo išemija;

ii)

simptominė vainikinių arterijų liga;

iii)

vaistais kontroliuojamos vainikinių arterijų ligos simptomai.

4.

Prašymo pirmą kartą išduoti 1 klasės sveikatos pažymėjimą teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, jeigu jo sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš šių sveikatos sutrikimų arba toks sutrikimas diagnozuotas:

i)

miokardo išemiją;

ii)

miokardo infarktą;

iii)

revaskuliarizaciją ar stentavimą dėl vainikinių arterijų ligos.

5.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam po miokardo infarkto arba operacijos, atliktos dėl vainikinių arterijų ligos nepasireiškia jokių simptomų, prašymas toliau nenagrinėjamas, kol neatliekamas kardiologinis vertinimas ir jo rezultatai, konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju, neįvertinami kaip patenkinami. Tokio prašymo pratęsti 1 klasės sveikatos pažymėjimą teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

e)

Širdies ritmo/laidumo sutrikimai

1.

Prašymo teikėjo, kuriam nustatytas kuris nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama:

i)

simptominė sinusinio prieširdžio liga;

ii)

visiška atrioventrikulinė blokada;

iii)

simptominis QT intervalo pailgėjimas;

iv)

implantuotas automatinis defibriliatorius;

v)

implantuotas širdies stimuliatorius skilvelių tachikardijai gydyti.

2.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo prašymas toliau nenagrinėjamas, o byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, jeigu prašymo teikėjas turi reikšmingų širdies laidumo arba ritmo sutrikimų, įskaitant bet kurį iš šių sutrikimų:

i)

prieširdžių ritmo sutrikimą, įskaitant paroksizminės arba pastovios sinoatrijinės funkcijos sutrikimą, prieširdžių virpėjimą ir (arba) plazdėjimą ir besimptomę sinusinę pauzę;

ii)

visišką kairiosios Hiso pluošto kojytės blokadą;

iii)

2 tipo (Mobitz) atrioventrikulinę blokadą;

iv)

plačių ir (arba) siaurų QRS kompleksų tachikardiją;

v)

skilvelių priešlaikinį sujaudinimą;

vi)

besimptomį QT intervalo pailgėjimą;

vii)

Brugados sindromo požymių elektrokardiogramoje.

3.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio vieną iš 2 punkte nurodytų sveikatos sutrikimų, prašymas toliau nenagrinėjamas, kol neatliekamas kardiologinis vertinimas ir jo rezultatai, konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju, neįvertinami kaip patenkinami.

4.

Prašymo teikėjo, kuris turi bet kurį iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei jo kardiologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami ir nėra kitų anomalijų:

i)

dalinę Hiso pluošto kojytės blokadą;

ii)

visišką dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokadą;

iii)

pastovų elektrinės širdies ašies nukrypimą į kairę;

iv)

besimptomę sinusinę bradikardiją;

v)

besimptomę sinusinę tachikardiją;

vi)

besimptomių pavienių vienodų supraventrikulinių arba skilvelinių ektopinių kompleksų;

vii)

pirmo laipsnio atrioventrikulinę blokadą;

viii)

1 tipo (Mobitz) atrioventrikulinę blokadą.

5.

Prašymo teikėjo, kurio sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklės tinkamumą galima įvertinti tik po to, kai jam atliekamas širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos vertinimas ir gaunami patenkinami rezultatai:

i)

taikytą abliacinę terapiją;

ii)

implantuotą širdies stimuliatorių.

Tokio 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui. Tokio 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklė vertinama konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.015.   Kvėpavimo sistema

a)

Prašymo teikėjo, turinčio reikšmingų plaučių veiklos sutrikimų, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau, plaučiams vėl pradėjus tinkamai veikti, jo sveikatos būklę galima įvertinti kaip tinkamą.

b)

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjui plaučių morfologijos ir veiklos tyrimai atliekami per pirminę apžiūrą ir jei yra klinikinių indikacijų.

c)

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjui plaučių morfologijos ir veiklos tyrimai atliekami, jei yra klinikinių indikacijų.

d)

Prašymo teikėjo, kurio sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų arba kuriam toks sutrikimas diagnozuotas, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama tik po to, kai jam atliekamas kvėpavimo sistemos vertinimas ir gaunami patenkinami rezultatai:

1.

astmą, kurią reikia gydyti vaistais;

2.

aktyvią kvėpavimo sistemos uždegiminę ligą;

3.

aktyvią sarkoidozę;

4.

pneumotoraksą;

5.

miego apnėjos sindromą;

6.

atliktą didelę krūtinės ląstos operaciją;

7.

atliktą pneumonektomiją;

8.

lėtinę obstrukcinę plaučių ligą.

Prašymo teikėjo, kuriam yra diagnozuotas kuris nors iš 3 ir 5 papunkčiuose nustatytų sveikatos sutrikimų, prašymas toliau nenagrinėjamas, kol neatliekamas kardiologinis vertinimas ir negaunami patenkinami rezultatai.

e)

Aviacijos medicinos vertinimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio bet kurį iš d punkte nurodytų sveikatos sutrikimų, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio bet kurį iš d punkte nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklė vertinama konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

f)

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam atlikta pneumonektomija, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

MED.B.020.   Virškinimo sistema

a)

Prašymo teikėjo, kuriam nustatyta virškinamojo trakto ar jo priklausinių ligų arba chirurginių intervencijų padarinių (ypač nepraeinamumas dėl susiaurėjimo ar suspaudimo), dėl kurių skrydžio metu galėtų netikėtai sutrikti sveikata, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

b)

Prašymo teikėjo, turinčio išvaržų, dėl kurių gali atsirasti ūmaus sveikatos sutrikimo simptomų, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

c)

Prašymo teikėjo, turinčio bet kurį iš toliau nurodytų virškinimo sistemos sutrikimų, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei, sėkmingai užbaigus prašymo teikėjo gydymą arba jam visiškai pasveikus po chirurginės operacijos, gaunami patenkinami virškinimo sistemos vertinimo rezultatai:

1.

pasikartojantį dispepsijos sutrikimą, dėl kurio būtina vartoti vaistus;

2.

pankreatitą;

3.

simptominę tulžies pūslės akmenligę;

4.

klinikiniu būdu diagnozuotą arba dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje nurodytą lėtinę uždegiminę žarnyno ligą;

5.

jam buvo atlikta virškinamojo trakto ar jo priklausinių chirurginė operacija, įskaitant viso organo ar jo dalies pašalinimą ar šuntavimą.

d)

Aviacijos medicinos vertinimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam diagnozuotas bet kuris iš c punkto 2, 4 ir 5 papunkčiuose nurodytų sveikatos sutrikimų, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam diagnozuotas c punkto 2 papunktyje nurodytas sveikatos sutrikimas, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.025.   Medžiagų apykaitos ir endokrininė sistemos

a)

Prašymo teikėjo, turinčio medžiagų apykaitos, mitybos ar endokrininės sistemos sutrikimų, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei įrodoma, kad ji yra stabili, o aviacijos medicinos vertinimo rezultatai yra patenkinami.

b)

Cukrinis diabetas

1.

Cukriniu diabetu sergančio prašymo teikėjo, kuriam būtina vartoti insuliną, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

2.

Cukriniu diabetu sergančio prašymo teikėjo, kuriam nereikia vartoti insulino, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, išskyrus atvejus, kai galima įrodyti, kad cukraus kiekis kraujyje yra reguliuojamas ir stabilus.

c)

Aviacijos medicinos vertinimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam būtina vartoti kitus nei insulinas cukraus kiekį kraujyje reguliuojančius vaistus, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam būtina vartoti kitus nei insulinas cukraus kiekį kraujyje reguliuojančius vaistus, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.030.   Hematologija

a)

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjui per kiekvieną aviacijos medicinos apžiūrą atliekamas hemoglobino tyrimas.

b)

Prašymo teikėjo, turinčio hematologinį sutrikimą, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jeigu aviacijos medicinos vertinimo rezultatai yra patenkinami.

c)

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam nustatytas kuris nors toliau nurodytas hematologinis sutrikimas, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui:

1.

hemoglobino kiekio kraujyje nukrypimas nuo normos, įskaitant mažakraujystę, eritrocitozę arba hemoglobinopatiją ir pan.;

2.

reikšmingas limfmazgių padidėjimas;

3.

blužnies padidėjimas,

4.

su krešėjimu, hemoragija arba tromboze susijęs sutrikimas;

5.

leukemija.

d)

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam nustatytas kuris nors c punkto 4 ir 5 papunkčiuose nurodytas hematologinis sutrikimas, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.035.   Urogenitalinė sistema

a)

Šlapimo tyrimas atliekamas per kiekvieną aviacijos medicinos apžiūrą. Prašymo teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, jei šlapimo tyrimo rezultatai turi patologinius pokyčius rodančių nukrypimų nuo normos, kurie sukeltų tam tikrų funkcinių sutrikimų, galinčių sutrukdyti saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, arba dėl kurių prašymo teikėjas staiga galėtų nebepajėgti naudotis tomis teisėmis.

b)

Prašymo teikėjo, kuriam nustatyta urogenitalinės sistemos ar jos priklausinių ligų arba chirurginių procedūrų padarinių (ypač nepraeinamumas dėl susiaurėjimo arba suspaudimo), dėl kurių galėtų netikėtai sutrikti sveikatos būklė, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

c)

Prašymo teikėjo, kurio sveikatos istorijoje yra duomenų apie toliau nurodytus sveikatos sutrikimus arba kuriam tokie sutrikimai diagnozuoti, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jeigu atitinkamais atvejais atlikto urogenitalinės sistemos vertinimo rezultatai yra patenkinami:

1.

inkstų ligą;

2.

šlapimtakių akmenligę, arba sveikatos istorijoje yra duomenų apie inkstų koliką.

d)

Prašymo teikėjo, kuriam atlikta didelė urogenitalinės sistemos arba jos priklausinių chirurginė operacija, įskaitant visišką ar dalinį organų pašalinimą ar šuntavimą, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau visiškai pasveikusio prašymo teikėjo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama.

e)

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, nurodyto c ir d punktuose, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

MED.B.040.   Infekcinės ligos

a)

Prašymo teikėjo, kurio sveikatos istorijoje yra duomenų apie infekcinę ligą, kuri galėtų trukdyti saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, arba kuriam nustatyta klinikinė tokios ligos diagnozė, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

b)

ŽIV infekuoto prašymo teikėjo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jeigu aviacijos medicinos vertinimo rezultatai yra patenkinami. Tokio 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

MED.B.045.   Akušerija ir ginekologija

a)

Prašymo teikėjos, kuriai atlikta didelė ginekologinė operacija, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau visiškai pasveikusios prašymo teikėjos sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama.

b)

Nėštumas

1.

Nėščia prašymo teikėja gali naudotis savo teisėmis iki 26-os nėštumo savaitės pabaigos tik jei AMC arba AMG mano, kad jos sveikatos būklė yra tam tinkama.

2.

Nėščiai 1 klasės sveikatos pažymėjimo turėtojai taikomas OML. Tuo atveju AMC arba AMG gali nustatyti arba panaikinti OML, nepaisydamas MED.B.001 dalies.

3.

Sveikatai sustiprėjus po nėštumo, prašymo teikėja vėl gali naudotis savo teisėmis.

MED.B.050.   Raumenų ir skeleto sistema

a)

Prašymo teikėjo, kurio ūgis sėdint, rankų ir kojų ilgis bei raumenų stiprumas nėra pakankami, kad jis galėtų saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau, jei prašymo teikėjo ūgis sėdint, rankų ir kojų ilgis bei raumenų stiprumas yra pakankami, kad jis galėtų saugiai naudotis su tam tikro tipo orlaiviais susijusiomis teisėmis, ir tai prireikus gali būti įrodyta vykdant sveikatos patikros skrydį arba atliekant skrydžio bandymą imituokliu, jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, o jo teisės atitinkamai apribotos.

b)

Prašymo teikėjo, kurio raumenų ir skeleto sistemos funkcionalumas nėra pakankamas, kad jis galėtų saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau, jei prašymo teikėjo raumenų ir skeleto sistemos funkcionalumas yra pakankamas, kad jis galėtų saugiai naudotis su tam tikro tipo orlaiviais susijusiomis teisėmis, ir tai prireikus gali būti įrodyta vykdant sveikatos patikros skrydį arba atliekant skrydžio bandymą imituokliu, jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, o jo teisės atitinkamai apribotos.

c)

Jei atliekant a ir b punktuose nurodytus vertinimus kyla abejonių, 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, o 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklė vertinama su tuo sveikatos būklės vertintoju konsultuojantis.

MED.B.055.   Psichikos sveikata

a)

Psichikos sveikata išsamiai įvertinama atliekant pirminę 1 klasės sveikatos pažymėjimui išduoti skirtą aviacijos medicinos apžiūrą.

b)

Per pirminę 1 klasės sveikatos pažymėjimui išduoti skirtą aviacijos medicinos apžiūrą atliekama atrankinė narkotikų ir alkoholio vartojimo patikra.

c)

Prašymo teikėjo, kuris dėl alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ar piktnaudžiavimo jais turi protinių ar elgesio sutrikimų, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama, kol prašymo teikėjas pasveiks ir nustos vartoti psichoaktyviąsias medžiagas arba jomis piktnaudžiauti, o po sėkmingo gydymo jo psichikos būklės vertinimo rezultatai bus patenkinami.

d)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš toliau nurodytų psichikos sutrikimų arba kuriam toks sutrikimas diagnozuotas klinikiniu būdu, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama tik po to, kai jam atliekamas psichikos būklės vertinimas ir gaunami patenkinami rezultatai:

1.

nuotaikų sutrikimus;

2.

neurotinius sutrikimus;

3.

asmenybės sutrikimus;

4.

protinius arba elgesio sutrikimus;

5.

piktnaudžiavimą psichoaktyviosiomis medžiagomis.

e)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie vieną ar kelis bandymus tyčia susižaloti arba nusižudyti, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau atlikus psichikos būklės vertinimą ir gavus patenkinamus rezultatus jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama.

f)

Aviacijos medicinos vertinimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio bet kurį iš c, d arba e punkte nurodytų sutrikimų, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio kurį nors iš c, d arba e punkte nurodytų sutrikimų, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

g)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie šizofreniją, šizotipinius arba kliedesinius sutrikimus arba kuriam nustatyta tokia klinikinė diagnozė, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

MED.B.065.   Neurologija

a)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų arba kuriam jis diagnozuotas klinikiniu būdu, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama:

1.

epilepsiją, išskyrus b punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

2.

pasikartojančius sąmonės sutrikimo be aiškios priežasties epizodus.

b)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie kurį nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų arba kuriam jis diagnozuotas klinikiniu būdu, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama tik atlikus išsamesnį vertinimą:

1.

epilepsiją, kuri nepasikartojo po to, kai prašymo teikėjui suėjo 5 metai;

2.

epilepsiją, kuri nepasikartojo ir kurios gydymas baigtas prieš daugiau kaip 10 metų;

3.

epilepsijai būdingus elektroencefalogramos (EEG) nukrypimus nuo normos ir židinines lėtąsias bangas;

4.

progresuojančią arba neprogresuojančią nervų sistemos ligą;

5.

centrinės arba periferinės nervų sistemos uždegiminę ligą;

6.

migreną;

7.

vienintelį sąmonės sutrikimo be aiškios priežasties epizodą;

8.

sąmonės netekimą po galvos traumos;

9.

atvirą galvos smegenų sužalojimą;

10.

stuburo arba periferinių nervų pažeidimą;

11.

nervų sistemos ligas dėl kraujagyslių problemų, įskaitant hemoraginio ir išeminio insulto atvejus.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui. 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.070.   Regėjimo sistema

a)

Apžiūra

1.

Kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

išsamus akių tyrimas atliekamas per pirminę apžiūrą, taip pat periodiškai ir jei yra klinikinių indikacijų, atsižvelgiant į refrakciją ir akies funkcines savybes;

ii)

įprastinis akių tyrimas atliekamas per visas sveikatos pažymėjimui pratęsti ir atnaujinti skirtas apžiūras.

2.

Kai prašoma 2 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

įprastinis akių tyrimas atliekamas per pirminę apžiūrą ir visas sveikatos pažymėjimui pratęsti ir atnaujinti skirtas apžiūras;

ii)

išsamus akių tyrimas atliekamas, jei yra klinikinių indikacijų.

b)

Regos aštrumas

1.

Kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

kiekvienos akies atskirai regos į tolį aštrumas su korekcinėmis priemonėmis arba be jų turi būti 6/9 (0,7) arba geresnis, o abiejų akių kartu – 6/6 (1,0) arba geresnis;

ii)

per pirminę apžiūrą prašymo teikėjo, kurio regėjimas viena akimi neatitinka standarto, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama;

iii)

nepaisant b punkto 1 papunkčio i papunkčio, per sveikatos pažymėjimui pratęsti ar atnaujinti skirtą apžiūrą prašymo teikėjo, kurio regėjimas viena akimi nebeatitinka standarto arba kuriam išsivystė monokulinis regėjimas, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, o jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami.

2.

Kai prašoma 2 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

kiekvienos akies atskirai regos į tolį aštrumas su korekcinėmis priemonėmis arba be jų turi būti 6/12 (0,5) arba geresnis, o abiejų akių kartu – 6/9 (0,7) arba geresnis;

ii)

nepaisant b punkto 2 papunkčio i papunkčio, prašymo teikėjo, kurio regėjimas viena akimi neatitinka standarto arba kurio regėjimas yra monokulinis, sveikatos būklė, pasikonsultavus su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju, gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami.

3.

Prašymo teikėjas turi galėti perskaityti N5 regėjimo tikrinimo (arba lygiavertę) lentelę 30–50 cm atstumu, o N14 (arba lygiavertę) lentelę – 100 cm atstumu, jei reikia, naudodamas korekcines priemones.

c)

Refrakcijos yda ir anizometropija

1.

Prašymo teikėjo, turinčio refrakcijos ydą arba anizometropiją, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami.

2.

Nepaisant c punkto 1 papunkčio, 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam nustatytas kuris nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, o jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami:

i)

trumparegystė, didesnė kaip – 6,0 dioptrijos;

ii)

astigmatizmas, didesnis kaip 2,0 dioptrijos;

iii)

anizometropija, didesnė kaip 2,0 dioptrijos.

3.

Nepaisant c punkto 1 papunkčio, 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kuriam nustatyta didesnė kaip + 5,0 dioptrijų toliaregystė, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui, o jo sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami, su sąlyga, kad yra tinkami akių fuzijos rezervai, normalus akispūdis ir priekinės kameros kampai ir nepastebima jokios reikšmingos patologijos. Nepaisant b punkto 1 papunkčio i papunkčio, pakoreguotas kiekvienos akies regos aštrumas turi būti 6/6 arba geresnis.

4.

Prašymo teikėjo, kuriam nustatyta klinikinė keratokonuso diagnozė, sveikatos būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jeigu oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami. Tokio 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

d)

Binokulinė funkcija

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kurio binokulinė funkcija yra sutrikusi, o dėl to sveikatos sutrikimo gali kilti pavojus saugiam naudojimuisi licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė, atitinkamais atvejais atsižvelgus į visas tinkamas korekcines priemones, įvertinama kaip netinkama.

2.

Prašymo teikėjo, kuriam nustatyta diplopija, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

e)

Akiplotis

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, kurio akiplotis neatitinka normos, o dėl to sveikatos sutrikimo gali kilti pavojus saugiam naudojimuisi licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė, atitinkamais atvejais atsižvelgus į visas tinkamas korekcines priemones, įvertinama kaip netinkama.

f)

Akies operacija

Prašymo teikėjo, kuriam atlikta akies operacija, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama. Tačiau regėjimui visiškai sugrįžus jo būklė gali būti įvertinta kaip tinkama, jei oftalmologinio vertinimo rezultatai yra patenkinami.

g)

Akiniai ir kontaktiniai lęšiai

1.

Jei regėjimas yra patenkinamas tik naudojant korekcines priemones, akiniais arba kontaktiniais lęšiais turi būti užtikrinamas optimalus regėjimas, jie turi būti gerai toleruojami ir tinkami aviacijos tikslais.

2.

Naudodamasis atitinkama (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis, prašymo teikėjas regėjimo reikalavimams įvykdyti turi naudoti ne daugiau kaip vienus akinius.

3.

Jei reikalingi žiūrėti į tolį skirti akiniai arba kontaktiniai lęšiai, juos reikia nešioti naudojantis atitinkama (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis.

4.

Jei reikalingi žiūrėti iš arti skirti akiniai, juos reikia turėti naudojantis atitinkama (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis.

5.

Naudojantis atitinkama (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis, reikia turėti su savimi atsarginius panašaus stiprumo akinius, skirtus žiūrėti į tolį arba iš arti, kuriais būtų galima nedelsiant pasinaudoti.

6.

Jei naudojantis atitinkama (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis nešiojami kontaktiniai lęšiai, jie turi būti skirti žiūrėti į tolį, monofokaliniai, be atspalvio ir gerai toleruojami.

7.

Prašymo teikėjas, kuriam nustatyta didelė refrakcijos yda, turi nešioti kontaktinius lęšius arba stiprius akinius.

8.

Ortokeratologiniai lęšiai neturi būti naudojami.

MED.B.075.   Spalvinis matymas

a)

Prašymo teikėjo, kuris negali įrodyti gebąs lengvai skirti spalvas, kurias būtina skirti siekiant saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

b)

Apžiūra ir vertinimas

1.

Pirmą kartą išduodant sveikatos pažymėjimą prašymo teikėjui atliekamas Išiharos testas. Šį testą sėkmingai atlikusio prašymo teikėjo sveikatos būklė įvertinama kaip tinkama.

2.

Kai prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

Išiharos testo neišlaikiusio prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui ir jam atliekami tolesni spalvinio suvokimo testai, siekiant nustatyti, ar prašymo teikėjas tinkamai skiria spalvas;

ii)

prašymo teikėjas turi turėti normos ribas atitinkantį trichromatinį regėjimą arba tinkamai skirti spalvas;

iii)

prašymo teikėjo, kuris tolesnių spalvinio suvokimo testų neišlaiko, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

3.

Kai prašoma 2 klasės sveikatos pažymėjimo:

i)

Išiharos testo neišlaikiusiam prašymo teikėjui atliekami tolesni spalvinio suvokimo testai, siekiant nustatyti, ar jis tinkamai skiria spalvas;

ii)

jei prašymo teikėjo spalvinis suvokimas nėra patenkinamas, jis atitinkama licencija suteiktomis teisėmis gali naudotis tik dienos metu.

MED.B.080.   Otorinolaringologija (LOR)

a)

Apžiūra

1.

Prašymo teikėjo klausa tikrinama per visas apžiūras.

i)

Jei prašoma 1 klasės sveikatos pažymėjimo ir 2 klasės sveikatos pažymėjimo, kai licenciją siekiama papildyti skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija arba maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija, grynojo tono audiometriniai klausos tyrimai atliekami per pirminę apžiūrą, po to – kas 5 metus, kol licencijos turėtojui sueina 40 metų, o vėliau – kas 2 metus.

ii)

Atliekant grynojo tono audiometrinius tyrimus, pirmą kartą teikiamo prašymo išduoti sveikatos pažymėjimą teikėjo kiekvienos ausies klausa, esant 500, 1 000 ar 2 000 Hz dažniams, neturi būti susilpnėjusi daugiau kaip 35 dB arba, esant 3 000 Hz dažniui, – daugiau kaip 50 dB. Prašymo pratęsti ar atnaujinti sveikatos pažymėjimą teikėjas, kuriam nustatytas didesnis klausos susilpnėjimas, turi įrodyti, kad jo klausos funkcija yra patenkinama.

2.

Išsami ausų, nosies ir gerklės apžiūra atliekama pirmą kartą išduodant 1 klasės sveikatos pažymėjimą, o vėliau, jei yra klinikinių indikacijų, – periodiškai.

b)

Prašymo teikėjui, turinčiam kurį nors iš toliau nurodytų sveikatos sutrikimų, atliekama išsamesnė apžiūra siekiant nustatyti, ar tas sutrikimas netrukdo saugiai naudotis taikoma (-omis) licencija (-omis) suteiktomis teisėmis:

1.

hipoakuziją;

2.

aktyvų vidinės arba vidurinės ausies patologinį procesą;

3.

neišgydytą ausies būgnelio (-ių) perforaciją arba funkcijos sutrikimą;

4.

Eustachijaus vamzdžio (-ių) funkcijos sutrikimą;

5.

vestibiulinės funkcijos sutrikimą;

6.

smarkiai susiaurėjusius nosies oro kanalus;

7.

sinusų funkcijos sutrikimą;

8.

reikšmingą burnos ertmės arba viršutinių kvėpavimo takų anomaliją arba reikšmingą infekciją;

9.

reikšmingą kalbos arba balso sutrikimą;

10.

patiriančiam vidinės arba vidurinės ausies operacijos padarinių.

c)

Aviacijos medicinos vertinimas

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio kurį nors iš b punkto 1, 4 ir 5 papunkčiuose nurodytų sveikatos sutrikimų, byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui.

2.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, turinčio b punkto 4 ir 5 papunkčiuose nurodytų sveikatos sutrikimų, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

3.

2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo, siekiančio turimą licenciją papildyti skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija arba maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija ir turinčio b punkto 1 papunktyje nurodytą sveikatos sutrikimą, sveikatos būklės tinkamumas vertinamas konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

MED.B.085.   Dermatologija

Prašymo teikėjo, kuriam yra nustatyta dermatologinė liga, galinti trukdyti saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

MED.B.090.   Onkologija

a)

Prašymo teikėjo, kuriam nustatyta pirminė arba antrinė piktybinė liga, prašymas toliau nenagrinėjamas, kol jam neatliekamas onkologinis vertinimas ir negaunami patenkinami rezultatai. Tokio 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo byla perduodama licencijas išduodančios institucijos paskirtam sveikatos būklės vertintojui. Tokio 2 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo sveikatos būklė vertinama konsultuojantis su licencijas išduodančios institucijos paskirtu sveikatos būklės vertintoju.

b)

Prašymo teikėjo, kurio dokumentais pagrįstoje sveikatos istorijoje yra duomenų apie galvos smegenų piktybinį naviką arba kuriam nustatyta tokia klinikinė diagnozė, sveikatos būklė įvertinama kaip netinkama.

3 SKIRSNIS

Konkretūs LAPL sveikatos pažymėjimų reikalavimai

MED.B.095.   LAPL sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo medicininė apžiūra ir vertinimas

a)

LAPL sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjas vertinamas vadovaujantis geriausia aviacijos medicinos patirtimi.

b)

Ypatingas dėmesys skiriamas išsamiai prašymo teikėjo sveikatos istorijai.

c)

Per pirminį vertinimą, visus vėlesnius pakartotinius vertinimus po to, kai licencijos turėtojui sueina 50 metų, ir vertinimus, kurie atliekami tais atvejais, kai tikrintojas negali susipažinti su prašymo teikėjo sveikatos istorija, atliekami bent visi šie tyrimai:

1.

atliekama klinikinė apžiūra;

2.

matuojamas kraujospūdis;

3.

atliekamas šlapimo tyrimas;

4.

tikrinamas regėjimas;

5.

tikrinama klausa.

d)

Po pirminio vertinimo atliekant vėlesnius pakartotinius vertinimus tol, kol licencijos turėtojui sueina 50 metų, atliekama bent:

1.

LAPL turėtojo sveikatos istorijos vertinimas ir

2.

c punkte nurodyti tyrimai, jei AMC, AMG arba BPG mano, kad tai būtina, atsižvelgiant į geriausią aviacijos medicinos patirtį.“

2)

D skyrius pakeičiamas taip:

„D SKYRIUS

AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJAI, BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAI, PROFESINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI

1 SKIRSNIS

Aviacijos medicinos gydytojai

MED.D.001.   Teisės

a)

Aviacijos medicinos gydytojo (AMG) pažymėjimo turėtojas turi teisę išduoti, pratęsti ir atnaujinti 2 klasės sveikatos pažymėjimus ir LAPL sveikatos pažymėjimus, taip pat atlikti atitinkamas medicinines apžiūras ir vertinimus.

b)

AMG pažymėjimo turėtojas, atitinkantis MED.D.015 dalyje nustatytus reikalavimus, gali prašyti, kad jam būtų suteikta teisė atlikti ir medicinines apžiūras 1 klasės medicinos pažymėjimams pratęsti ir atnaujinti.

c)

A ir b punktuose nurodytos AMG pažymėjimo turėtojo teisės apima teises atlikti keleivių salono įgulos narių aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus ir, jei taikoma, pagal šį priedą (MED dalį) teikti susijusias keleivių salono įgulos narių medicinos ekspertizės išvadas.

d)

AMG pažymėjime nurodomas naudojimosi to pažymėjimo turėtojo teisėmis mastas ir sąlygos.

e)

AMG pažymėjimo turėtojas jokiu metu negali turėti daugiau kaip vieno pagal šį reglamentą išduoto AMG pažymėjimo.

f)

AMG pažymėjimo turėtojas neatlieka aviacijos medicinos apžiūrų ir vertinimų kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje išduotas jo AMG pažymėjimas, nebent jis įvykdė visas šias sąlygas:

1.

kita susijusi valstybė narė jam suteikė teisę vykdyti profesinę gydytojo specialisto veiklą;

2.

jis informavo tos kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie ketinimą, naudojantis savo, kaip AMG, teisėmis, atlikti aviacijos medicinos apžiūras ir vertinimus ir išduoti sveikatos pažymėjimus;

3.

gavo tos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos instrukcijas.

MED.D.005.   Prašymo teikimas

a)

Prašymas išduoti AMG pažymėjimą arba išplėsti šiuo pažymėjimu suteikiamas teises teikiamas kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

b)

AMG pažymėjimo prašymo teikėjas kompetentingai institucijai pateikia:

1.

savo asmens duomenis ir vietos, kurioje vykdo profesinę veiklą, adresą;

2.

dokumentus, kuriais įrodoma, kad jis atitinka MED.D.010 dalies reikalavimus, įskaitant įrodymą, kad jis sėkmingai baigė aviacijos medicinos srities mokymo kursą, susijusį su teisėmis, dėl kurių teikiamas prašymas;

3.

raštišką pareiškimą, kad, gavęs AMG pažymėjimą, AMG sveikatos pažymėjimus išduos remdamasis šio reglamento reikalavimais.

c)

AMG, kuris aviacijos medicinos apžiūras atlieka daugiau kaip vienoje vietoje, kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie visas vietas ir patalpas, kuriose vykdo savo profesinę veiklą.

MED.D.010.   AMG pažymėjimų išdavimo reikalavimai

AMG pažymėjimas išduodamas visas šias sąlygas tenkinančiam prašymo teikėjui:

a)

jis turi būti įgijęs tinkamą kvalifikaciją, turėti licenciją verstis medicinos praktika ir turėti įrodymą, kad yra baigęs specializuotą medicinos mokymo kursą;

b)

jis turi būti sėkmingai baigęs pagrindinį aviacijos medicinos srities mokymo kursą, įskaitant praktinio mokymo apie apžiūros metodus ir aviacijos medicinos vertinimus kursą;

c)

jis turi kompetentingai institucijai įrodyti, kad:

1.

turi aviacijos medicinos apžiūroms atlikti tinkamas patalpas, taiko tinkamas procedūras, turi reikiamus dokumentus ir veikiančią įrangą;

2.

taiko reikiamas procedūras ir laikosi būtinų sąlygų, kad užtikrintų duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumą.

MED.D.011.   AMG pažymėjimo turėtojo teisės

Išduotu AMG pažymėjimu jo turėtojui suteikiamos teisės pirmą kartą išduoti, pratęsti ir atnaujinti šiuos dokumentus:

a)

2 klasės sveikatos pažymėjimus;

b)

LAPL sveikatos pažymėjimus;

c)

keleivių salono įgulos narių medicinos ekspertizės išvadas.

MED.D.015.   AMG teisių išplėtimo reikalavimai

AMG pažymėjimas, kuriuo suteikiamos papildomos teisės pratęsti ir atnaujinti 1 klasės sveikatos pažymėjimus, prašymo teikėjui suteikiamas tik jei jis tenkina visas šias sąlygas:

a)

turi galiojantį AMG pažymėjimą;

b)

per ne daugiau kaip 3 metus iki prašymo pateikimo yra atlikęs ne mažiau kaip 30 apžiūrų, skirtų 2 klasės sveikatos pažymėjimams ar lygiaverčiams dokumentams išduoti, pratęsti ar atnaujinti;

c)

yra sėkmingai baigęs išplėstinį aviacijos medicinos mokymo kursą, įskaitant praktinio mokymo apie apžiūros metodus ir aviacijos medicinos vertinimus kursą;

d)

yra sėkmingai baigęs bent 2 dienų trukmės praktinio mokymo kursą, kuris buvo surengtas aviacijos medicinos centre arba kurį rengė kompetentingos institucijos prižiūrima organizacija.

MED.D.020.   Aviacijos medicinos mokymo kursai

a)

MED.D.010 dalies b punkte ir MED.D.015 dalies c punkte nurodyti aviacijos medicinos mokymo kursai rengiami tik tuomet, kai kursą iš anksto patvirtina valstybės narės, kurioje yra pagrindinė mokymo organizacijos verslo vieta, kompetentinga organizacija. Kad gautų tokį patvirtinimą, mokymo organizacija pateikia įrodymus, kad mokymo kursų programoje nurodyti mokymo tikslai, kurių siekiant įgyjami reikiami gebėjimai, ir kad už mokymo rengimą atsakingi asmenys turi pakankamai žinių ir patirties.

b)

Kursai, išskyrus žinių atnaujinimo kursą, baigiami egzaminu raštu, per kurį vertinamos į kursų programą įtrauktų mokymo dalykų žinios.

c)

Egzaminą išlaikiusiems dalyviams mokymo organizacija išduoda sėkmingo kursų baigimo pažymėjimą.

MED.D.025.   AMG pažymėjimo pakeitimai

a)

AMG pažymėjimo turėtojas be reikalo nedelsdamas kompetentingai institucijai praneša apie šias aplinkybes, kurios galėtų turėti įtakos jo pažymėjimui:

1.

medicinos kontrolės įstaiga pradėjo drausminę procedūrą prieš AMG arba su juo susijusį tyrimą;

2.

pasikeitė sąlygos, kuriomis buvo išduotas pažymėjimas, įskaitant prašyme pateiktos informacijos turinį;

3.

AMG nebeatitinka AMG pažymėjimo išdavimo reikalavimų;

4.

pasikeitė aviacijos medicinos gydytojo veiklos vieta (-os) arba pašto adresas.

b)

Jei pagal a punktą kompetentinga institucija neinformuojama, AMG pažymėjimo galiojimas sustabdomas arba jis panaikinamas pagal II priedo (ARA dalies) ARA.MED.250 dalį.

MED.D.030.   AMG pažymėjimų galiojimas

AMG pažymėjimas galioja 3 metus, nebent dėl tinkamai pagrįstų priežasčių atskirais atvejais kompetentinga institucija nusprendžia tą laikotarpį sutrumpinti.

Pažymėjimo turėtojui pateikus prašymą:

a)

pažymėjimas pratęsiamas, jei jo turėtojas:

(1)

toliau laikosi bendrųjų medicinos praktikos sąlygų ir išlaiko savo licenciją verstis medicinos praktika;

(2)

per pastaruosius 3 metus dalyvavo aviacijos medicinos žinių atnaujinimo kursuose;

(3)

kasmet atlieka bent 10 aviacijos medicinos arba lygiaverčių apžiūrų;

(4)

toliau laikosi pažymėjimo sąlygų;

(5)

naudojasi teisėmis pagal šio priedo (MED dalies) reikalavimus;

(6)

įrodo, kad, laikydamasis kompetentingos institucijos nustatytos procedūros, tobulina savo aviacijos medicinos srities kompetenciją.

b)

pažymėjimas atnaujinamas su sąlyga, kad jo turėtojas atitinka a punkte nustatytus pažymėjimo pratęsimo reikalavimus arba visus šiuos reikalavimus:

(1)

toliau laikosi bendrųjų medicinos praktikos sąlygų ir išlaiko savo licenciją verstis medicinos praktika;

(2)

praėjusiais metais dalyvavo aviacijos medicinos žinių atnaujinimo kursuose;

(3)

praėjusiais metais sėkmingai baigė praktinio mokymo kursą, kuris buvo surengtas aviacijos medicinos centre arba kurį surengė kompetentingos institucijos prižiūrima organizacija;

(4)

toliau laikosi MED.D.010 dalies reikalavimų;

(5)

įrodo, kad, laikydamasis kompetentingos institucijos nustatytos procedūros, tobulina savo aviacijos medicinos srities kompetenciją.

2 SKIRSNIS

Bendrosios praktikos gydytojai

MED.D.035.   Bendrosios praktikos gydytojams taikomi reikalavimai

Bendrosios praktikos gydytojas (BPG) gali veikti kaip AMG ir išduoti LAPL sveikatos pažymėjimus, jei atitinka visas šias sąlygas:

a)

savo veiklą vykdo valstybėje narėje, kurioje BPG gali naudotis išsamiais prašymų teikėjų medicinos dokumentais;

b)

savo veiklą vykdo laikydamasis visų papildomų valstybės narės, kurioje yra jų kompetentinga institucija, nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

c)

yra įgijęs tinkamą kvalifikaciją ir turi pagal valstybės narės, kurioje yra jo kompetentinga institucija, nacionalinės teisės aktus išduotą licenciją verstis medicinos praktika;

d)

prieš pradėdamas verstis tokia veikla, yra apie tai pranešęs kompetentingai institucijai.

3 SKIRSNIS

Profesinės sveikatos priežiūros specialistai

MED.D.040.   Profesinės sveikatos priežiūros specialistams taikomi reikalavimai

Valstybėse narėse, kurių kompetentinga institucija yra įsitikinusi, kad profesinės sveikatos priežiūros specialistams (PSPS) taikomais nacionalinės sveikatos sistemos reikalavimais užtikrinama atitiktis PSPS taikomiems šio priedo (MED dalies) reikalavimams, PSPS gali atlikti keleivių salono įgulos narių aviacijos medicinos apžiūras su sąlyga, kad:

a)

PSPS yra įgiję tinkamą kvalifikaciją, turi licenciją verstis medicinos praktika ir darbo medicinos srities kvalifikaciją;

b)

į jų darbo medicinos srities kvalifikacijos įgijimo programą ar kitą mokymo kursą buvo įtraukti keleivių salono įgulos narių darbo aplinkos ir su sauga susijusių pareigų skrydžio metu klausimai arba jie turi įgiję su tuo susijusios veiklos patirties;

c)

prieš pradėdami verstis tokia veikla, yra apie tai pranešę kompetentingai institucijai.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priedo MED skyriaus I skirsnis papildomas tokiu punktu:

„ARA.MED.160.   Keitimasis informacija apie sveikatos pažymėjimus per centrinę duomenų saugyklą

a)

Agentūra sukuria ir administruoja centrinę duomenų saugyklą – Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklą (EAMR).

b)

Jei tai reikalinga išduodant sveikatos pažymėjimus ir atliekant 1 klasės sveikatos pažymėjimų prašymų teikėjų ir tokių pažymėjimų turėtojų, taip pat AMG ir AMC priežiūrą, c punkte nurodyti asmenys per EAMR keičiasi šia informacija:

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimų prašymų teikėjų ir tokių pažymėjimų turėtojų pagrindiniais duomenimis: licencijas išduodančios institucijos pavadinimas; vardas ir pavardė; gimimo data; pilietybė; e. pašto adresas ir prašymo teikėjo pateikto (-ų) tapatybės dokumento (-ų) (nacionalinės tapatybės kortelės arba paso) numeris (-iai);

2.

1 klasės sveikatos pažymėjimų duomenimis; medicininės apžiūros data arba, jei medicininė apžiūra nebaigta, jos pradžios data; 1 klasės sveikatos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datos; apžiūros vieta; apribojimų statusas; to pažymėjimo statusas (naujas, išduotas, panaikintas pažymėjimas arba pažymėjimas, kurio galiojimas sustabdytas); licencijas išduodančios institucijos paskirto sveikatos būklės vertintojo unikalus identifikacinis numeris; AMG ar AMC, kuris išdavė tą pažymėjimą, ir jų kompetentinga institucija.

c)

B punkte nurodytais tikslais prieigą prie Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklos ir joje esančios informacijos turi šie asmenys:

1.

1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo arba tokio pažymėjimo turėtojo sveikatos būklės vertintojas, kurį paskyrė licencijas išduodanti institucija, ir visi kiti tinkamai įgalioti tos institucijos darbuotojai, atsakingi už to prašymo teikėjo arba sveikatos pažymėjimo turėtojo duomenų įrašymą ar tvarkymą pagal šio reglamento reikalavimus;

2.

AMG ir visi tinkamai įgalioti AMC darbuotojai, kuriems tas prašymo teikėjas arba sveikatos pažymėjimo turėtojas pateikė deklaraciją pagal MED.A.035 dalies b punkto 2 papunktį;

3.

visi tinkamai įgalioti kompetentingos institucijos, atsakingos už AMG ar AMC, atliekančių tų prašymo teikėjų ar sveikatos pažymėjimo turėtojų aviacijos medicinos vertinimus, priežiūrą, darbuotojai.

Be to, agentūra ir kompetentingos nacionalinės institucijos prieigą prie Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklos ir joje esančios informacijos gali suteikti ir kitiems asmenims, jei tai reikalinga tinkamam šios saugyklos veikimui užtikrinti ir, visų pirma, jos techninei priežiūrai atlikti. Tuo atveju agentūra arba susijusi kompetentinga nacionalinė institucija užtikrina, kad tie asmenys turėtų tinkamus įgaliojimus ir kvalifikaciją, jų prieiga būtų ribojama atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais ji yra suteikta, ir jie būtų prieš tai išklausę taikomų asmens duomenų apsaugos teisės aktų ir susijusių apsaugos priemonių mokymo kursą. Kompetentinga institucija, prieš suteikdama asmeniui tokią prieigą, apie tai praneša agentūrai.

d)

Kiekvieną kartą, atlikę 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjo arba tokio pažymėjimo turėtojo apžiūrą, c punkte nurodyti subjektai – licencijas išduodančios institucijos, AMG ir AMC – b punkte nurodytus duomenis nedelsdami įveda į Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklą arba, jei reikia, juos atnaujina.

e)

Jei tai – asmens duomenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (1) 2 straipsnio a punkte, kiekvieną kartą įvesdami arba atnaujindami tokius duomenis jie apie tai ex ante informuoja 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėją arba tokio pažymėjimo turėtoją.

f)

Kad užtikrintų Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklos ir joje esančios informacijos vientisumą ir saugumą, agentūra įdiegia atitinkamą informacinių technologijų infrastruktūrą. Konsultuodamasi su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, ji nustato ir taiko protokolus ir technologines priemones, reikalingas užtikrinti, kad prieiga prie Europos aviacijos medicinos duomenų saugyklos ir joje esančios informacijos būtų teisėta ir saugi.

g)

Agentūra užtikrina, kad Europos aviacijos medicinos duomenų saugykloje esanti informacija būtų ištrinama po dešimties metų. Tas dešimties metų laikotarpis skaičiuojamas nuo paskutinio 1 klasės sveikatos pažymėjimo, išduoto susijusiam prašymo teikėjui arba sveikatos pažymėjimo turėtojui, galiojimo pabaigos datos arba paskutinio su tuo prašymo teikėju ar sveikatos pažymėjimo turėtoju susijusių duomenų įvedimo ar atnaujinimo datos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

h)

Agentūra užtikrina, kad 1 klasės sveikatos pažymėjimo prašymo teikėjai arba tokio pažymėjimo turėtojai galėtų susipažinti su visa Europos aviacijos medicinos duomenų saugykloje esančia su jais susijusia informacija ir būtų informuoti apie galimybę prašyti tą informaciją ištaisyti arba ištrinti. Jei, išnagrinėjusios tokius prašymus, licencijas išduodančios institucijos mano, kad susijusi informacija yra neteisinga arba nereikalinga b punkte nurodytais tikslais, jos užtikrina, kad informacija būtų ištaisyta arba ištrinta.“


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


Top