EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0030

Europos Centrinio banko gairės (ES) 2019/1849 2019 m. spalio 4 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2019/30)

OJ L 283, 5.11.2019, p. 64–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; netiesiogiai panaikino 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/30/oj

5.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/64


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1849

2019 m. spalio 4 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2019/30)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 26 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2007/2 (1), reglamentuojančias TARGET2, kurią charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma (BTP). Šios gairės buvo iš dalies pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija kaip Gairės ECB/2012/27 (2);

(2)

buvo sukurtas naujas BTP funkcionalumas, leidžiantis apdoroti labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais, kurio Eurosistemos centriniai bankai privalo laikytis;

(3)

reikia patikslinti sąlygas, kurių laikydamosi investicinės įmonės gali dalyvauti TARGET2, įskaitant reikalavimą pateikti teisinę nuomonę apie investicines įmones, kurios yra įsteigtos ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir kurios teikia prašymą tiesiogiai dalyvauti TARGET2 komponento sistemoje;

(4)

būtina patikslinti, kad TARGET2 komponento sistemos dalyviai privalo laikytis TARGET2 savarankiško sertifikavimo reikalavimo ir tinklo paslaugų teikėjų galutinio taško saugumo reikalavimų, ir informuoti atitinkamą Eurosistemos centrinį banką apie visas jiems taikomas krizių prevencijos ar valdymo priemones;

(5)

taip pat būtina patikslinti ir atnaujinti kai kuriuos kitus Gairių ECB/2012/27 aspektus;

(6)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2012/27,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2012/27 iš dalies keičiamos taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

44 punktas pakeičiamas taip:

„44.

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais;“;

b)

papildoma šiuo 86 punktu:

„86.

sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais.“;

2)

21 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.

Eurosistemos centriniai bankai prisijungia prie sprendimo nenumatytais atvejais.“;

3)

II, IIa, IIb, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2019 m. lapkričio 17 d. Jie praneša ECB apie tekstus ir priemones, susijusius šiomis priemonėmis, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 17 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. spalio 4 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2007 m. balandžio 26 d. Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 237, 2007 9 8, p. 1).

(2)  2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).


PRIEDAS

Gairių ECB/2012/27 II, IIa, IIb, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnyje apibrėžtis „nenumatytų atvejų modulis“ išbraukiama;

b)

1 straipsnyje apibrėžtis „informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) pakeičiama taip:

„informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytaiss atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais,“;

c)

1 straipsnis papildomas šia apibrėžtimi:

„sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais,“;

d)

4 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus;“;

e)

4 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) i)

Sąjungoje arba EEE įsteigtos investicinės įmonės, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, ir

ii)

ne EEE įsteigtos investicinės įmonės, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;“;

f)

8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

– pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma – teikia 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nurodyti subjektai, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.“;

g)

11 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.

Dalyviai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES (1) arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.“;

h)

27 straipsnis pakeičiamas taip:

27 straipsnis

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

1.   Kai neįprastas išorės arba bet koks kitas įvykis paveikia BTP veikimą, taikomos IV priedėlyje apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

2.   Eurosistema suteikia sprendimą nenumatytais atvejais, jeigu įvyksta 1 dalyje nurodyti įvykiai. Prisijungimas prie sprendimo nenumatytais atvejais ir jo naudojimas yra privalomas dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais. Kiti dalyviai, jei jie to prašo, gali prisijungti prie sprendimo nenumatytais atvejais.“;

i)

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.

[Įterpti CB pavadinimą] visiems dalyviams ir (arba) dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.“;

ii)

papildoma šiomis 4 ir 5 dalimis:

„4.

Dalyviai pateikia [įterpti CB pavadinimą] savo TARGET2 savarankiško sertifikavimo dokumentą ir patvirtinimą apie tai, kad jie laikosi TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo galutinio taško saugumo reikalavimų. Jeigu pastarųjų nėra laikomasi, dalyviai pateikia dokumentą, apibūdinantį alternatyvias rizikos mažinimo priemones, kurios priimtinos [įterpti CB pavadinimą].

5.

Dalyviai, kurie leidžia trečiosioms šalims turėti prieigą prie jų MM sąskaitos, kaip numatyta 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, sprendžia klausimą dėl rizikos, kylančios dėl tokios prieigos suteikimo, vadovaudamiesi 1–4 dalyse nurodytais saugumo reikalavimais. 4 dalyje nurodytame savarankiško sertifikavimo dokumente nurodoma, kad dalyvis nustato, jog TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo galutinio taško saugumo reikalavimai yra privalomi trečiosioms šalims, turinčioms prieigą prie to dalyvio MM sąskaitos.“;

j)

29 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

jei sutrinka dalyvio mokėjimo infrastruktūra, suteikia galimybę dalyviams inicijuoti pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus arba mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais.“;

k)

38 straipsnio 2 dalies pirmojo sakinio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

valstybių narių ir Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei.“;

l)

I priedėlio 2 dalies 1 punkto lentelės penkta eilutė pakeičiama taip:

„MT 202COV

Privalomasis

Padengiamasis mokėjimas“;

m)

III priedėlio dalies „Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 dalyviams pavyzdinės sąlygos“ 3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.

Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a.

Nemokumo ir krizių valdymo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl Dalyvio turto arba bet kurio Dalyvio filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos Dalyviui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyi bylas originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, Dalyviui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimai Dalyviui ir (arba) Dalyvio mokėjimai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b.

Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].“;

n)

IV priedėlio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

jei [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis inicijuoja atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą naudojant BTP sprendimą nenumatytais atvejais. Tokiais atvejais dalyviams ir išorinėms sistemoms teikiamas tik minimalaus lygio paslaugos. [Įterpti CB pavadinimą] bet kokiomis prieinamomis ryšio priemonėmis informuoja savo dalyvius ir išorines sistemas apie pradedamą atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą;

b)

atliekant atsarginį apdorojimą, mokėjimo nurodymus pateikia dalyviai ir juos leidžia apmokėti [įterpti CB pavadinimą]. Be to, išorinės sistemos gali pateikti rinkmenas su mokėjimo nurodymais, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] gali įkelti į sprendimą nenumatytais atvejais.“;

ii)

d ir e punktai pakeičiami taip:

„d)

mokėjimai, kuriais siekiama išvengti sisteminės rizikos, laikomi svarbiais ir dėl jų [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti inicijuoti atsarginį apdorojimą;

e)

dalyviai mokėjimo nurodymus atsarginiam apdorojimui pateikia tiesiogiai per sprendimą nenumatytais atvejais, o informaciją gavėjams pateikia per [įterpti ryšio priemones]. Išorinės sistemos pateikia rinkmenas, kuriose nurodytos mokėjimo instrukcijos [įterpti CB pavadinimą], kurios turi būti įkeltos į sprendimą nenumatytais atvejais, ir kurios suteikia teisę [įterpti CB pavadinimą] tai padaryti. [Įterpti CB pavadinimą] išimtiniais atvejais gali rankiniu būdu suvesti mokėjimus dalyvių vardu. Informaciją apie sąskaitų balansus bei debeto ir kredito įrašus galima gauti iš [įterpti CB pavadinimą].“;

o)

IV priedėlio 7 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Jei dalyviui kilo problema, dėl kurios jis negali apmokėti mokėjimų TARGET2, jis atsako už tos problemos išsprendimą. Konkrečiai, dalyvis gali naudoti vidaus sprendimus arba IKM funkcionalumą, t. y. pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus (pvz., CLS, EURO1).“;

p)

VI priedėlio 13 punkto lentelės trečia ir ketvirta eilutės pakeičiamos taip:

„Likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai

14,1 euro cento

Už pervedimą

Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)

9,4 euro cento

Už operaciją“;

2)

IIa priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

apibrėžtis „informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM)“ pakeičiama taip:

„informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais,“;

ii)

pridedamos šios apibrėžtys:

„investicinė įmonė (investment firm) – investicinė įmonė, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą], išskyrus įstaigas, nurodytas [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalį], jei ši investicinė įmonė:

a)

turi veiklos leidimą ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2014/65/ES; ir

b)

turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktus];“;

„sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais,“;

b)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus;“;

c)

5 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) i)

Sąjungoje arba EEE įsteigtas investicines įmones, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, ir

ii)

ne EEE įsteigtos investicines įmones, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;“;

d)

6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

ne Sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos ar investicinės įmonės, veikiančios per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą – pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.“;

e)

10 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.

T2S SLS turėtojai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Direktyvoje 2014/59/ES arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.“;

f)

18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

[Įterpti CB pavadinimą] visiems T2S SLS turėtojams ir (arba) T2S SLS turėtojams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.“;

g)

27 straipsnio 2 dalies pirmojo sakinio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

valstybių narių ir Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei.“;

h)

III priedėlio dalies „Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 T2S SLS turėtojams pavyzdinės sąlygos“ 3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.

Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a.

Nemokumo ir krizių valdymo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl T2S SLS turėtojo turto arba bet kurio T2S SLS turėtojo filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos T2S SLS turėtojui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyti bylas originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, T2S SLS turėtojui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimo nurodymai T2S SLS turėtojui ir (arba) T2SSLS turėtojo mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b.

Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].“;

i)

VI priedėlio lentelės trečia ir ketvirta eilutės pakeičiamos taip:

„Likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai

14,1 euro cento

Už pervedimą

Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)

9,4 euro cento

Už operaciją“;

3)

IIb priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus;“;

b)

5 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) i)

Sąjungoje arba EEE įsteigtas investicines įmones, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, ir

ii)

ne EEE įsteigtas investicines įmones, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;“;

c)

6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

ii)

ne Sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos ar investicinės įmonės, veikiančios per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą – pateikti nuomonę dėl šalies II priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis; ir“;

d)

14 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.

TIPS SLS turėtojai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Direktyvoje 2014/59/ES arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.“;

e)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.

[Įterpti CB pavadinimą] visiems TIPS SLS turėtojams gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.“;

ii)

papildoma šia 6 dalimi:

„6.

Laikoma, kad TIPS SLS turėtojai, naudojantys nurodančiąsias šalis pagal 7 straipsnio 2 arba 3 dalį arba suteikiantys prieigą prie savo TIPS SLS, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, yra išsprendę klausimą dėl rizikos, kylančios dėl tokio naudojimo ar prieigos, pagal jiems privalomus papildomus saugumo reikalavimus.“;

f)

26 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Tuo atveju, jei [įterpti CB pavadinimą] sustabdo arba nutraukia TIPS SLS turėtojo dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 arba 2 dalies nuostatas, [įterpti CB pavadinimą] nedelsdamos informuoja IKM transliaciniu pranešimu kitus CB ir MM sąskaitos turėtojus visose TARGET2 komponento sistemose apie tokį sustabdymą arba nutraukimą. Laikoma, kad šis pranešimas pateiktas pranešimą gavusio MM sąskaitos turėtojo buveinės CB.

Susietos MM sąskaitos turėtojai atsako už pranešimą jų susietos TIPS SLS turėtojams apie TIPS SLS turėtojo dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB pavadinimą/šalies nuorodą] sustabdymą ar nutraukimą.

Jeigu TIPS SLS turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB pavadinimą/šalies nuorodą] sustabdomas ar nutraukiamas techninės priežiūros lango metu, IKM transliacinis pranešimas siunčiamas kitą TARGET2 darbo dieną dienos operacijų etapo pradžioje.“;

g)

29 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

valstybių narių ir Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei.“;

h)

II priedėlio dalies „Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 TIPS SLS turėtojams pavyzdinės sąlygos“ 3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.

Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a.

Nemokumo bylų ir krizių valdymo procesų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl TIPS SLS turėtojo turto arba bet kurio Dalyvio filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos TIPS SLS turėtojui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyti bylas originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, TIPS SLS turėtojui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimo nurodymai TIPS SLS turėtojui ir (arba) TIPS SLS turėtojo mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b.

Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].“;

4)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

valstybių narių centrinės arba regioninės valdžios iždo departamentams, ir valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektams, turintiems teisę tvarkyti klientų sąskaitas;“;

5)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies (Apibrėžtys) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7)

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytiems atvejams,“;

b)

1 dalis (Apibrėžtys) papildoma 15 punktu:

„15)

sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais.“;

c)

18 punkto 1 dalies d punkto iii papunktyje lentelės trečia ir ketvirta eilutės pakeičiamos taip:

„Likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai

14,1 euro cento

Už pervedimą

Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)

9,4 euro cento

Už operaciją“;

6)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 straipsnio 14 punktas pakeičiamas taip:

„14.

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, internetinę prieigą naudojantys dalyviai įgyvendina atitinkamas saugumo priemones, ypač tas, kurios yra nurodytos V priedo IA priedėlyje. Dalyviai išimtinai patys atsako už tinkamą savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai pateikia [įterpti CB pavadinimą] savo TARGET2 savarankiško sertifikavimo dokumentą.“ ir

c)

papildomas šia 6 dalimi:

„6.

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai nedelsdami praneša [įterpti CB pavadinimą] apie kiekvieną įvykį, galintį turėti įtakos sertifikatų galiojimui, ypač apie V priedo IA priedėlyje nurodytus įvykius, įskaitant, be apribojimų, visus praradimo ar netinkamo naudojimo atvejus.“


(1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).


Top