EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0770

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (Tekstas svarbus EEE.)

PE/26/2019/REV/1

OL L 136, 2019 5 22, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj

22.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/770

2019 m. gegužės 20 d.

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

e. prekybos augimo galimybės Sąjungoje dar nėra visiškai išnaudotos. Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje visapusiškai sprendžiama didžiausių e. prekybos tarpvalstybinei plėtrai Sąjungoje kylančių kliūčių problema, kad būtų galima išnaudoti šias galimybes. Užtikrinant vartotojams geresnę prieigą prie skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų bei sudarant verslo įmonėms paprastesnes galimybes teikti skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas, galima paskatinti Sąjungos skaitmeninę ekonomiką ir apskritai augimą;

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad Sąjunga turi imtis priemonių, siekdama sukurti vidaus rinką, kurią sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, ar užtikrinti šios rinkos veikimą. SESV 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga padeda užtikrinti vartotojų aukšto lygio apsaugą priemonėmis, kurios priimamos pagal SESV 114 straipsnį vidaus rinkos sukūrimui užbaigti. Šia direktyva siekiama užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio siekimo ir įmonių konkurencingumo skatinimo, tuo pačiu užtikrinant subsidiarumo principo laikymąsi;

(3)

reikėtų suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimu, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga, siekiant iš tiesų sukurti skaitmeninę bendrą rinką, padidinti teisinį tikrumą ir sumažinti sandorio sąnaudas, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ);

(4)

įmonės, visų pirma MVĮ, tarpvalstybiniu lygmeniu siūlydamos skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas, dažnai patiria papildomų išlaidų, atsirandančių dėl nacionalinių privalomųjų vartojimo sutarčių teisės taisyklių skirtumų ir teisinio netikrumo. Verslo įmonės taip pat patiria išlaidų pritaikydamos savo sutartis prie konkrečių privalomųjų skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo taisyklių, kurios keliose valstybėse narėse jau taikomos ir dėl kurių atsiranda konkrečių nacionalinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamos tokios sutartys, taikymo srities ir turinio skirtumų;

(5)

vartotojai ne visada pasitiki pirkdami iš kitų valstybių, ypač kai jie perka internetu. Vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio trūksta vartotojų pasitikėjimo, yra tas, kad vartotojai nėra tikri dėl svarbiausių savo pagal sutartį nustatytų teisių ir kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos nėra aiškiai reglamentuoti sutartimi. Daug vartotojų susiduria su problemomis, susijusiomis su skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų kokybe ar prieiga prie jų. Pavyzdžiui, vartotojai gauna ne tą arba netinkamos kokybės skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas arba negali pasiekti konkretaus skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Todėl vartotojai patiria finansinę ir nefinansinę žalą;

(6)

kad tokios problemos būtų išspręstos ir verslo įmonės, ir vartotojai turėtų turėti galimybių pasikliauti visiškai suderintomis pagal sutartis nustatytomis teisėmis tam tikrose pagrindinėse srityse, susijusiose su skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimu visoje Sąjungoje. Visiškas kai kurių pagrindinių reglamentavimo aspektų suderinimas labai padidintų teisinį tikrumą vartotojams ir įmonėms;

(7)

visose valstybėse narėse suderinus vartojimo sutarčių teisės taisykles, įmonėms, visų pirma MVĮ, būtų lengviau teikti skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas visoje Sąjungoje. Verslo įmonėms teikiant skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas kitose valstybėse narėse šios taisyklės užtikrins stabilią sutarčių teisės aplinką. Be to, priėmus šias taisykles būtų išvengta teisinio susiskaidymo, kurį kitu atveju lemtų nauji nacionalinės teisės aktai, kuriais reglamentuojamas būtent skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos;

(8)

suderintos teisės į skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimą vartotojams turėtų būti naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas arba prieigą prie jų iš bet kurios Sąjungos vietos, jie turėtų turėti aiškias privalomas teises. Tokių teisių turėjimas turėtų padidinti jų pasitikėjimą įsigyjant skaitmeninį turinį arba perkant skaitmenines paslaugas. Be to, tai turėtų padėti sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes būtų aiškių teisių rinkinys, kuris padėtų vartotojams spręsti su skaitmeniniu turiniu ar skaitmeninėmis paslaugomis susijusias problemas;

(9)

šia direktyva turėtų būti visiškai suderintos tam tikros svarbiausios taisyklės, kurios iki šiol dar nėra reglamentuotos Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

(10)

šioje direktyvoje reikėtų aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti jos taikymo sritį ir nustatyti aiškias esmines į direktyvos taikymo sritį patenkančiam skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms taikomas taisykles. Tiek šios direktyvos taikymo sritis, tiek jos esminės taisyklės turėtų būti technologiniu požiūriu neutralios ir pritaikytos atsižvelgiant į ateities iššūkius;

(11)

ši direktyva turėtų nustatyti bendras taisykles dėl tam tikrų reikalavimų, susijusių su prekiautojų ir vartotojų sutartimis dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo. Tuo tikslu reikėtų visiškai suderinti taisykles dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonių tokios atitikties nebuvimo arba turinio ar paslaugų nesuteikimo atveju ir naudojimosi tomis teisių gynimo priemonėmis būdų, taip pat dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pakeitimo. Visiškai suderinus taisykles dėl kelių svarbiausių vartojimo sutarčių teisės elementų, įmonės, visų pirma MVĮ, galėtų lengviau siūlyti savo produktus kitose valstybėse narėse. Visiškai suderinus pagrindines taisykles būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga ir didesnė gerovė. Valstybėms narėms šios direktyvos taikymo srityje neleidžiama nustatyti jokių kitų formos arba turinio reikalavimų. Pavyzdžiui, valstybės narės neturėtų nustatyti jokių taisyklių dėl pareigos įrodyti perkėlimo, kurios skirtųsi nuo šioje direktyvoje numatytų taisyklių, arba dėl vartotojo pareigos per konkretų terminą pranešti prekiautojui apie neatitiktį;

(12)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio nacionalinei teisei, kiek atitinkami aspektai nėra reglamentuoti šioje direktyvoje, pavyzdžiui, nacionalinėms taisyklėms dėl sutarčių sudarymo, galiojimo, negaliojimo ar poveikio arba skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teisėtumo. Šia direktyva taip pat neturėtų būti nustatomas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo sutarčių teisinis pobūdis; klausimas, ar tokios sutartys yra, pavyzdžiui, pardavimo, paslaugų, nuomos ar sui generis sutartys, turėtų būti paliekama nacionalinei teisei. Šia direktyva taip pat neturėtų būti daromas poveikis nacionalinėms taisyklėms, kurios nėra konkrečiai susijusios su vartojimo sutartimis ir kuriomis numatomos konkrečios teisių gynimo priemonės tam tikrų trūkumų, kurie nebuvo akivaizdūs sutarties sudarymo metu, rūšims, būtent nacionalinėms nuostatoms, kuriomis gali būti nustatytos konkrečios taisyklės dėl prekiautojo atsakomybės už paslėptus trūkumus. Šia direktyva taip pat neturėtų būti daromas poveikis nacionalinės teisės aktams, kuriais numatomos nesutartinės vartotojų teisių gynimo priemonės skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitikties atveju, kurių vartotojai gali imtis asmenų ankstesnėse sandorių grandinės dalyse arba kitų asmenų, kurie vykdo tokių asmenų pareigas, atžvilgiu;

(13)

valstybės narės taip pat gali pačios nuspręsti, kaip reglamentuoti, pavyzdžiui, vartotojo ieškinius dėl trečiosios šalies, kuri nėra prekiautojas, teikiančios arba įsipareigojančios teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, atsakomybės, pavyzdžiui, kūrėjo, kuris tuo pačiu metu pagal šią direktyvą nėra laikomas prekiautoju;

(14)

valstybės narės taip pat turėtų pačios nuspręsti, pavyzdžiui, dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nesuteikimo ar neatitikties pasekmių reglamentavimo, jei turinys ar paslauga nesuteikiami arba atitiktis neužtikrinama dėl kliūčių, kurių prekiautojas negali kontroliuoti, ir negalima tikėtis, kad prekiautojas išvengs šių kliūčių ar jas įveiks arba pašalins jų pasekmes, pavyzdžiui, force majeure atveju;

(15)

valstybės narės taip pat turėtų pačios nuspręsti dėl, pavyzdžiui, sutarties šalių teisių sustabdyti savo pareigų arba jų dalies vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdys savo pareigų, reglamentavimo. Pavyzdžiui, valstybėms narėms turėtų būti palikta laisvė reglamentuoti, ar neatitikties atvejais vartotojas turi teisę atsisakyti mokėti kainą ar jos dalį, kol prekiautojas neužtikrins skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties, ir ar prekiautojas turi teisę neišmokėti vartotojui priklausančios kompensacijos nutraukus sutartį, kol vartotojas neįvykdys pareigos pagal šią direktyvą grąžinti prekiautojui fizinę laikmeną;

(16)

valstybėms narėms taip pat turėtų būti palikta laisvė išplėsti šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą įtraukiant sutartis, kurioms netaikoma ši direktyva, arba kitaip reglamentuoti tokias sutartis. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar išplėsti šioje direktyvoje vartotojams suteiktą apsaugą, ją taip pat taikant fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie nėra vartotojai šios direktyvos prasme, pavyzdžiui, nevyriausybinėms organizacijoms, startuoliams ar MVĮ;

(17)

termino „vartotojas“ apibrėžtis turėtų apimti fizinius asmenis, kurie vykdo su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija nesusijusią veiklą. Tačiau dvejopos paskirties sutarčių atveju, kai sutartis sudaroma iš dalies asmens verslo ir iš dalies ne verslo tikslais, ir verslo tikslas yra ribotas tiek, kad nėra vyraujantis bendrame sutarties kontekste, valstybėms narėms taip pat reikėtų palikti teisę nuspręsti, ar ir kokiomis sąlygomis tą asmenį taip pat reikėtų laikyti vartotoju;

(18)

ši direktyva turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui. Platformos paslaugos teikėjai galėtų būti laikomi prekiautojais pagal šią direktyvą, jei jie veiktų siekdami su savo pačių verslu susijusių tikslų kaip tiesioginis vartotojo sutarties partneris skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais. Valstybės narės turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar išplėsti šios direktyvos taisyklių taikymą ir jas taikyti platformos paslaugos teikėjams, kurie neatitinka reikalavimų, kad būtų laikomi prekiautojais pagal šią direktyvą;

(19)

šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kategorijomis bei jų teikimu. Siekiant atsižvelgti į sparčius technologinius pokyčius ir užtikrinti, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos sąvoka būtų pritaikyta atsižvelgiant į ateities iššūkius, ši direktyva turėtų apimti, inter alia, kompiuterines programas, taikomąsias programas, vaizdo rinkmenas, garso rinkmenas, muzikos rinkmenas, skaitmeninius žaidimus, e. knygas ar kitus e. leidinius, taip pat skaitmenines paslaugas, kurias teikiant būtų galimas duomenų kūrimas, tvarkymas, prieiga ar saugojimas skaitmenine forma, įskaitant programinę įrangą kaip paslaugą, pavyzdžiui, dalijimąsi vaizdo ir garso rinkmenomis ir kitą failų prieglobą, tekstų tvarkymą arba žaidimus debesijos kompiuterijos aplinkoje ir socialiniuose tinkluose. Kadangi yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas, pavyzdžiui, perduodant jį fizinėje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninio turinio saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma nepriklausomai nuo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos perdavimui ar prieigos prie jų suteikimui naudojamos terpės. Vis dėlto, ši direktyva neturėtų būti taikoma interneto prieigos paslaugoms;

(20)

ši direktyva ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 (3) turėtų viena kitą papildyti. Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutartims taikomų reikalavimų, o Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatomos taisyklės dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutartims taikomų reikalavimų. Todėl, siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir užtikrinti aiškiai apibrėžtą ir paprastą teisės sistemą prekiautojams skaitmeniniu turiniu, ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, kuris pateiktas, pavyzdžiui fizinėje laikmenoje, skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD), kompaktiniuose diskuose (CD), USB atmintinėse ir atminties kortelėse, taip pat pačiai fizinei laikmenai, su sąlyga, kad fizinė laikmena naudojama tik siekiant pateikti skaitmeninį turinį. Vis dėlto, užuot taikius šios direktyvos nuostatas dėl prekiautojo pareigos pateikti turinį ar paslaugą ir vartotojo teisių gynimo priemonių nepateikimo atveju, su prekių teikimu susijusioms pareigoms ir teisių gynimo priemonėms nepateikimo atveju reikėtų taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES (4). Be to, tokioms fizinėms laikmenoms ir jose pateiktam skaitmeniniam turiniui reikėtų toliau taikyti Direktyvos 2011/83/ES nuostatas dėl, pavyzdžiui, teisės atsisakyti sutarties ir sutarties, pagal kurią teikiamos prekės, pobūdžio. Ši direktyva taip pat nedaro poveikio platinimo teisei, taikytinai toms prekėms pagal autorių teisę;

(21)

Direktyva (ES) 2019/771 turėtų būti taikoma prekių, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, pardavimo sutartims. Skaitmeninių elementų turinčių prekių sąvoka turėtų nurodyti prekes, į kurias įtrauktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga arba kurios yra su jais susietos taip, kad be to skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos prekės negalėtų atlikti savo funkcijų. Tuo būdu į prekes įtrauktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga arba su prekėmis taip tarpusavyje susietas turinys ar paslauga turėtų patekti į Direktyvos (ES) 2019/771 taikymo sritį, jei turinys ar paslauga teikiami su prekėmis, kuriomis taikoma pirkimo–pardavimo sutartis. Tai, ar įtraukto arba tarpusavyje susieto skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties su pardavėju dalis, turėtų priklausyti nuo šios sutarties turinio. Tai turėtų būti taikoma įtrauktam arba tarpusavyje susietam skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms, kurių teikimas yra aiškiai reikalaujamas sutartimi. Taip pat turėtų būti įtrauktos tos pirkimo–pardavimo sutartys, kurios gali būti suprantamos kaip sutartys, apimančios konkretaus skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimą, nes toks turinys ar paslauga yra būdingi tokios pat rūšies prekėms ir vartotojas gali pagrįstai jų tikėtis, atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, įskaitant gamintoją, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus. Jeigu, pavyzdžiui, išmanusis televizorius būtų reklamuojamas kaip turintis tam tikrą vaizdo taikomąją programą, ta vaizdo taikomoji programa būtų sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis. Tai turėtų būti taikoma nepriklausomai nuo to, ar skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra iš anksto įdiegti į pačią prekę, ar jie turi būti parsisiunčiami vėliau kitame įrenginyje ir yra tik tarpusavyje susieti su preke.

Pavyzdžiui, išmanusis telefonas galėtų būti su standartine iš anksto įdiegta taikomąja programa, teikiama pagal pirkimo–pardavimo sutartį, pavyzdžiui, žadintuvo taikomoji programa arba fotoaparato taikomoji programa. Kitas pavyzdys galėtų būti išmanusis laikrodis. Tokiu atveju pats laikrodis būtų laikomas skaitmeninių elementų turinčia preke, kuri gali atlikti savo funkcijas tik su taikomąja programa, kuri teikiama pagal pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau vartotojas turi ją parsisiųsti į išmanųjį telefoną; tuomet taikomoji programa būtų su juo tarpusavyje susietu skaitmeniniu elementu. Tai taip pat turėtų būti taikoma, jei įtrauktą arba tarpusavyje susietą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą teikia ne pats pardavėjas, bet jį teikia trečioji šalis pagal pirkimo–pardavimo sutartį. Siekiant išvengti netikrumo tiek prekiautojams, tiek vartotojams, esant abejonių dėl to, ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, turėtų būti taikoma Direktyva (ES) 2019/771. Be to, pardavėjo ir vartotojo dvišalių sutartinių santykių, kurie apima įtraukto arba tarpusavyje susieto skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimą, nustatymui neturėtų daryti poveikio vien tai, kad vartotojas, norėdamas pasinaudoti skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, turi sutikti su trečiosios šalies licencine sutartimi;

(22)

priešingai, jei įtrauktų ar tarpusavyje susietų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nebuvimas netrukdo prekių naudoti pagal jų paskirtį arba jei vartotojas sudaro sutartį dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, kurie nėra skaitmeninių elementų turinčių prekių pirkimo–pardavimo sutarties dalis, teikimo, ta sutartis turėtų būti laikoma atskira nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties, netgi jei pardavėjas veiktų kaip tarpininkas tos antros sutarties su prekiautoju, kuris yra trečioji šalis, atžvilgiu ir galėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį. Pavyzdžiui, jei vartotojas iš taikomųjų programų parduotuvės į išmanųjį telefoną parsisiunčia žaidimo taikomąją programą, žaidimo taikomosios programos teikimo sutartis yra atskira sutartis, o ne pačio išmaniojo telefono pirkimo-pardavimo sutartis. Todėl Direktyva (ES) 2019/771 turėtų būti taikoma tik pirkimo–pardavimo sutarčiai, susijusiai su išmaniuoju telefonu, o žaidimo taikomosios programos teikimui galėtų būti taikoma ši direktyva, jeigu yra įvykdytos šios direktyvos sąlygos. Kitas pavyzdys būtų atvejis, kai aiškiai susitariama, kad vartotojas perka išmanųjį telefoną be konkrečios operacinės sistemos, o vėliau vartotojas sudaro sutartį dėl operacinės sistemos teikimo su trečiąja šalimi. Tokiu atveju atskirai įsigytos operacinės sistemos tiekimas nebūtų sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis ir dėl to jai nebūtų taikoma Direktyva (ES) 2019/771, bet jai galėtų būti taikoma ši direktyva, jeigu įvykdytos šios direktyvos sąlygos;

(23)

vartotojai, atsiskaitydami už įvairias prekes ar paslaugas, bendrojoje skaitmeninėje rinkoje naudoja skaitmeninius vertės atitikmenis, pavyzdžiui, elektroninius čekius ar e. kuponus. Tokie skaitmeniniai vertės atitikmenys tampa svarbūs skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo srityje, todėl turėtų būti laikomi mokėjimo būdu šios direktyvos prasme. Turėtų būti laikoma, kad skaitmeniniai vertės atitikmenys taip pat apima virtualiąsias valiutas tiek, kiek jos pripažįstamos pagal nacionalinę teisę. Diferenciacija pagal mokėjimo būdą galėtų lemti diskriminaciją ir verslo įmones nepagrįstai paskatinti siekti teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą už skaitmeninius vertės atitikmenis. Tačiau skaitmeninių vertės atitikmenų paskirtis yra viena – tai yra mokėjimo būdas, pačių atitikmenų nereikėtų laikyti skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga šios direktyvos prasme;

(24)

skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos dažnai teikiami ir tuomet, kai vartotojas nemoka kainos, tačiau prekiautojui pateikia asmens duomenis. Tokie verslo modeliai įvairiomis formomis naudojami nemažoje rinkos dalyje. Visiškai pripažįstant, kad asmens duomenų apsauga yra pagrindinė teisė, ir kad todėl asmens duomenų negalima laikyti preke, ši direktyva turėtų užtikrinti, kad vartotojai esant tokiems verslo modeliams turėtų teisę pasinaudoti sutartinėmis teisių gynimo priemonėmis. Todėl ši direktyva turėtų būti taikoma sutartims, pagal kurias prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas pateikia ar įsipareigoja pateikti asmens duomenis. Asmens duomenis galėtų būti pateikti prekiautojui sutarties sudarymo metu arba vėliau, pavyzdžiui, kai vartotojas duoda sutikimą prekiautojui naudoti asmens duomenis, kuriuos vartotojas galėtų įkelti arba sukurti besinaudodamas skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga. Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisė numato išsamų duomenų tvarkymo teisinių pagrindų sąrašą. Ši direktyva turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis prekiautojui. Pavyzdžiui, ši direktyva turėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojas sukuria socialinių tinklų paskyrą ir pateikia vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kurie naudojami kitais tikslais nei vien skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimas ar kitų nei teisinių reikalavimų laikymasis. Ji taip pat turėtų būti taikoma tada, kai vartotojas duoda sutikimą prekiautojui rinkodaros tikslais tvarkyti bet kokį turinį, kuris yra asmens duomenys, pavyzdžiui, nuotraukos ar žinutės, kuriuos įkelia vartotojas. Vis dėlto, valstybės narės turėtų galėti laisvai nustatyti, ar įvykdyti sutarties sudarymo, egzistavimo ir galiojimo reikalavimai pagal nacionalinę teisę;

(25)

kai skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos teikiami ne mainais už kainą, ši direktyva neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai prekiautojas asmens duomenis renka tik tam, kad teiktų skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą arba tik tam, kad įvykdytų teisinius reikalavimus. Tokios situacijos gali būti, pavyzdžiui, atvejai, kai pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalaujama vartotojo registracijos. Ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai prekiautojas tik renka metaduomenis, pavyzdžiui, informaciją apie vartotojo įrenginį arba naršymo istoriją, išskyrus atvejus, kai tokia situacija pagal nacionalinę teisę laikoma sutartimi. Ši direktyva taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai vartotojui, nesudariusiam sutarties su prekiautoju, reklama pateikiama vien tam, kad jis gautų prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Tačiau valstybės narės turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar išplėsti šios direktyvos taikymą ir ją taikyti tokiais atvejais, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, arba kitaip reglamentuoti tokius atvejus;

(26)

ši direktyva turėtų būti taikoma skaitmeninio turinio, kuris yra pritaikytas konkretiems vartotojo reikalavimams, įskaitant specialiai pritaikytą programinę įrangą, kūrimo sutartims. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma elektroninėms rinkmenoms, kurios yra reikalingos prekių trimačio spausdinimo srityje, tiek, kiek tokios rinkmenos atitinka skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų apibrėžtį šios direktyvos prasme. Tačiau šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos teisės ar pareigos, susijusios su prekėmis, pagamintomis naudojant trimačio spausdinimo technologiją;

(27)

atsižvelgiant į tai, kad ši direktyva turėtų būti taikoma sutartims, kurių objektas yra skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimas vartotojui, ji neturėtų būti taikoma sutartims, kurių pagrindinis objektas yra profesionalių paslaugų teikimas, pavyzdžiui, vertimo paslaugos, architektūros paslaugos, teisinės paslaugos ar kitos profesionalaus konsultavimo paslaugos, kurias dažnai teikia asmeniškai pats prekiautojas, neatsižvelgiant į tai, ar prekiautojas naudoja skaitmenines priemones paslaugos rezultatui sukurti ar pateikti arba perduoti jį vartotojui. Ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma viešosioms paslaugoms, pavyzdžiui, socialinės apsaugos tarnybų ar viešųjų registrų teikiamoms paslaugoms, kai skaitmeninės priemonės naudojamos tik siekiant paslaugą perduoti vartotojui arba informuoti apie ją vartotoją. Be to, ši direktyva neturėtų būti taikoma autentiškiems dokumentams ir kitiems notarinės formos aktams, neatsižvelgiant į tai, ar jie sudaromi, užregistruojami, atgaminami ar perduodami skaitmeninėmis priemonėmis;

(28)

su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšių paslaugų rinka, kuri neturi sąsajų su viešaisiais priskirtosios numeracijos ištekliais, sparčiai vystosi. Pastaraisiais metais, atsiradus naujoms internetu bendrauti tarpusavyje leidžiančioms skaitmeninėms paslaugoms, pavyzdžiui, internetinėms el. pašto ir internetinėms žinučių siuntimo paslaugoms, daugiau vartotojų ėmė jomis naudotis. Dėl tokiu priežasčių būtina užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą tokių paslaugų srityje. Todėl ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšių paslaugoms;

(29)

ši direktyva neturėtų būti taikoma sveikatos priežiūrai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/24/ES (5). Į šios direktyvos taikymo sritį neįtraukus „sveikatos priežiūros“ sąvokos, ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma bet kokiam skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninei paslaugai, kurie yra medicinos prietaisas, kaip tai apibrėžta Tarybos direktyvoje 93/42/EEB (6) ar 90/385/EEB (7) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/79/EB (8), kai tokį medicinos prietaisą paskiria naudoti ar suteikia sveikatos priežiūros specialistas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/24/ES. Tačiau ši direktyva turėtų būti taikoma bet kokiam skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai, kurie yra medicinos prietaisas, pavyzdžiui, sveikatos sistemos taikomosios programos, kurias vartotojas gali gauti, nors sveikatos priežiūros specialistas nėra jų paskyręs ar suteikęs;

(30)

Sąjungos teisėje finansinių paslaugų srityje, nustatyta nemažai vartotojų apsaugos taisyklių. Finansinės paslaugos, kaip tai apibrėžta tam sektoriui taikytinoje teisėje, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/65/EB (9), taip pat apima skaitmeninį turinį arba skaitmenines paslaugas, susijusias su finansinėmis paslaugomis arba suteikiančiomis prieigą prie jų, todėl jiems taikoma Sąjungos teisėje finansinių paslaugų srityje numatyta apsauga. Todėl sutartys, susijusios su skaitmeniniu turiniu arba skaitmeninėmis paslaugomis, kurie sudaro finansinę paslaugą, neturėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį;

(31)

ši direktyva neturėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai, kuris (-i) plačiajai visuomenei teikiamas (-a) kaip meno pasirodymo ar kito renginio dalis, pavyzdžiui, kaip skaitmeninė kinematografijos projekcija arba audiovizualinis teatro spektaklis. Vis dėlto, ši direktyva turėtų būti taikoma, jei skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiamas (-a) plačiajai visuomenei perduodant signalus, pavyzdžiui, teikiant skaitmeninės televizijos paslaugas;

(32)

nemokama ir atviroji programinė įranga, kai atvirai dalijamasi kodu, o vartotojai gali nemokamai gauti, naudotis, keisti ir savo ruožtu platinti programinę įrangą ar pakeistas jos versijas, gali padėti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų rinkoje plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kad nebūtų sudaryta kliūčių tokiems rinkos pokyčiams, ši direktyva neturėtų būti taikoma nemokamai ir atvirajai programinei įrangai, jeigu ji teikiama ne už kainą, o vartotojų asmens duomenys naudojami tik siekiant pagerinti programinės įrangos saugumą, suderinamumą ar sąveikumą;

(33)

skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos dažnai teikiamos kartu su prekių arba kitų paslaugų teikimu ir siūlomos vartotojui pagal tą pačią sutartį, apimančią įvairių elementų paketą, pavyzdžiui, skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą ir elektroninės įrangos įsigijimą. Tokiais atvejais vartotojo ir prekiautojo sudaroma sutartis apima ne tik sutarties dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo elementus, bet ir kitų tipų sutarčių, pavyzdžiui, prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutarčių, elementus. Ši direktyva turėtų būti taikoma tik tiems visos sutarties elementams, kuriuos sudaro skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimas. Kiti sutarties elementai turėtų būti reglamentuojami taisyklėmis, kurios toms sutartims taikomos pagal nacionalinę teisę, arba, jei taikytina, kitą Sąjungos teisę, reglamentuojančią konkretų sektorių ar dalyką. Be to, bet kokį poveikį, kurį vieno paketo sutarties elemento nutraukimas galėtų turėti kitiems to paketo sutarties elementams, turėtų reglamentuoti nacionalinė teisė. Vis dėlto, siekiant užtikrinti nuoseklumą su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972 (10) konkrečiam sektoriui taikomomis nuostatomis, kuriomis reglamentuojamos paketo sutartys, kai prekiautojas siūlo tos direktyvos prasme skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą kartu su numeriu siejamo asmenų tarpusavio ryšių paslauga arba interneto prieigos paslauga, šios direktyvos nuostatos dėl skaitmeninio turinio keitimo neturėtų būti taikomos paketo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos elementui. Vietoj to, visiems paketo elementams turėtų būti taikomos atitinkamos Direktyvos (ES) 2018/1972 nuostatos, įskaitant skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą;

(34)

šios direktyvos nuostatos dėl paketo sutarčių turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai tas pats prekiautojas tam pačiam vartotojui pagal vieną sutartį siūlo įvairius paketo elementus. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio nacionalinei teisei, reglamentuojančiai: sąlygas, kuriomis sutartis dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo, kurią vartotojas sudarė su tuo pačiu ar kitu prekiautoju, gali būti laikoma susijusia su kita sutartimi arba ją papildančia, teisių gynimo priemonėms, kuriomis galima pasinaudoti pagal kiekvieną sutartį, arba poveikiui, kurį vienos sutarties nutraukimas turėtų kitai sutarčiai;

(35)

komercinei veiklai, kai skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų pasiūlymai teikiami kartu teikiant prekes ar kitas paslaugas, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB (11) dėl nesąžiningos komercinės veiklos įmonių santykiuose su vartotojais vidaus rinkoje. Direktyva 2005/29/EB nedraudžia tokio paslaugų ir turinio jungimo. Tačiau draudžiama tai daryti tais atvejais, kai tokia veikla laikoma nesąžininga, konkrečiai įvertinus kiekvieną atvejį, vadovaujantis toje direktyvoje nustatytais kriterijais. Sąjungos konkurencijos teisė taip pat numato galimybę kovoti su siejimo ir jungimo veikla, kai ji daro poveikį konkurencijai ir kenkia vartotojams;

(36)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio kitai Sąjungos teisei, reglamentuojančiai konkretų sektorių ar dalyką, pavyzdžiui, telekomunikacijas, e. prekybą ir vartotojų apsaugą. Direktyva taip pat neturėtų daryti poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisei dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, įskaitant internetinių turinio paslaugų perkeliamumą;

(37)

į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios veiklos vykdymas galėtų apimti asmens duomenų tvarkymą. Sąjungos teisėje numatyta išsami asmens duomenų apsaugos sistema. Visų pirma, ši direktyva nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 (12) ir Direktyvai 2002/58/EB (13). Ta sistema taikoma bet kokiems asmens duomenims, tvarkomiems sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, kontekste. Taigi, asmens duomenys turėtų būti renkami ar kitaip tvarkomi tik pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB. Tuo atveju, jeigu ši direktyva prieštarauja Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisei, viršenybę turėtų pastaroji;

(38)

šia direktyva nereikėtų reglamentuoti teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų, nes šis klausimas reglamentuojamas, visų pirma Reglamentu (ES) 2016/679. Dėl to bet koks asmens duomenų tvarkymas, susijęs su sutartimi, kuriai taikoma ši direktyva, yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu jis atitinka Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo teisinių pagrindų. Kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu, visų pirma pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktą, taikomos konkrečios to reglamento nuostatos, įskaitant jo nuostatas dėl taikytinų sąlygų, siekiant nustatyti, ar sutikimas yra duotas laisva valia. Ši direktyva neturėtų reglamentuoti duoto sutikimo galiojimo. Reglamente (ES) 2016/679 taip pat yra įtvirtintos išsamios teisės, susijusios su duomenų ištrynimu ir duomenų perkeliamumu. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio toms teisėms, kurios taikomos bet kokiems asmens duomenims, kuriuos vartotojas pateikė prekiautojui arba kuriuos prekiautojas surinko, kiek tai susiję su bet kokiomis sutartimis, patenkančiomis į šios direktyvos taikymo sritį, ir kai vartotojas nutraukia sutartį pagal šią direktyvą;

(39)

teisė ištrinti duomenis ir vartotojo teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turėtų būti visapusiškai taikomos ir tada, kai tai susiję su sutartimis, kurioms taikoma ši direktyva. Vartotojo teisė nutraukti sutartį pagal šią direktyvą neturėtų daryti poveikio vartotojo teisei pagal Reglamentą (ES) 2016/679 atšaukti duotą sutikimą dėl vartotojo asmens duomenų tvarkymo;

(40)

ši direktyva neturėtų reglamentuoti pasekmių sutartims, kurioms taikoma ši direktyva, jei vartotojas atšaukia sutikimą dėl vartotojo asmens duomenų tvarkymo. Tokių pasekmių reglamentavimas turėtų išlikti nacionalinės teisės dalyku;

(41)

yra įvairių būdų prekiautojui teikti skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas vartotojams. Derėtų nustatyti paprastas ir aiškias taisykles, susijusias su tos pagrindinės prekiautojo sutartinės pareigos įvykdymo būdais ir laiku, pateikiant vartotojui skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą naudotis arba suteikiant prieigą prie jų. Reikėtų laikyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga pateikiami vartotojui naudotis arba jam suteikiama prieiga prie jų, jei skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga ar bet kokia naudojimuisi ar atsisiuntimui tinkama priemonė pasiekė vartotojo erdvę ir prekiautojas neturi imtis jokių kitų veiksmų, kad vartotojas galėtų naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga pagal sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad prekiautojas iš esmės nėra atsakingas už trečiosios šalies, kuri eksploatuoja fizinį ar virtualų įrenginį, pavyzdžiui, elektroninę platformą arba debesijos duomenų saugyklą, kurį vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai gauti arba saugoti, veiksmus ar neveikimą, turėtų pakakti, kad prekiautojas pateiktų skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą tai trečiajai šaliai. Tačiau fizinis arba virtualus įrenginys negali būti laikomas pasirinktu vartotojo, jei jis yra kontroliuojamas prekiautojo arba pagal sutartį yra susijęs su prekiautoju, taip pat, jeigu vartotojas pasirinko tą fizinį arba virtualų įrenginį skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninei paslaugai gauti, tačiau tai buvo vienintelis prekiautojo pasiūlytas būdas skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninei paslaugai arba prieigai prie jų gauti.

Tais atvejais, kai fizinis arba virtualus įrenginys negali būti laikomas pasirinktu vartotojo, laikoma, kad prekiautojo pareiga teikti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą neįvykdoma, jei skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga pateikiami į fizinį ar virtualų įrenginį, tačiau vartotojas negali gauti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos arba prieigos prie jų, kaip nustatyta šioje direktyvoje. Tais atvejais vartotojas turėtų turėti galimybę pasinaudoti tokiomis pačiomis teisių gynimo priemonėmis, kurios būtų taikomos, jei prekiautojas nebūtų pateikęs skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Kalbant apie teikimo laiką, atsižvelgiant į rinkos praktiką ir technines galimybes, taip pat siekiant suteikti tam tikro lygio lankstumo, skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turėtų būti pateikiami nepagrįstai nedelsiant, nebent šalys nuspręstų susitarti kitaip, kad būtų galima užtikrinti kitokius teikimo modelius;

(42)

skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turėtų atitikti reikalavimus, dėl kurių prekiautojas ir vartotojas susitarė sutartyje. Visų pirma, skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi atitikti aprašymą, kiekį, pavyzdžiui, muzikos rinkmenų skaičių, kuriomis galima naudotis, kokybę, pavyzdžiui, vaizdo raišką, kalbą ir versiją, dėl kurių susitarta sutartyje. Taip pat turėtų būti užtikrinti saugumas, veiksmingumas, suderinamumas, sąveikumas ir kitos ypatybės, kaip reikalaujama pagal sutartį. Sutarties reikalavimai turėtų apimti reikalavimus, susijusius su iki sutarties sudarymo pateiktina informacija, kuri pagal Direktyvą 2011/83/ES yra neatskiriama sutarties dalis. Tie reikalavimai taip pat galėtų būti nustatyti susitarime dėl paslaugų lygio, kai, vadovaujantis taikoma nacionaline teise, tokio tipo susitarimas yra vartotojo ir prekiautojo sutartinių santykių dalis;

(43)

funkcionalumo sąvoka turėtų būti suprantama kaip reiškianti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos naudojimo būdus. Pavyzdžiui, kokių nors techninių apribojimų buvimas arba nebuvimas, pavyzdžiui, apsaugos taikant skaitmeninių teisių valdymo arba regioninio kodavimo mechanizmus, galėtų daryti poveikį skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimui vykdyti visas savo funkcijas, susijusias su jų tikslu. Sąveikumo sąvoka nurodo, ar ir kokia apimtimi skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga gali veikti naudojant nuo aparatinės ar programinės įrangos besiskiriančią aparatinę ar programinę įrangą, kuri paprastai naudojama tos pačios rūšies skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms. Sėkmingas veikimas galėtų apimti, pavyzdžiui, skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimą keistis informacija su tokia kita programine ar aparatine įranga ir naudoti informaciją, kuria keičiamasi;

(44)

atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos nuolat vystosi, prekiautojai gali susitarti su vartotojais teikti naujinius ir ypatybes jiems atsiradus. Todėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis taip pat turėtų būti vertinama atsižvelgiant į tai, ar skaitmeninis turinys arba paslauga yra naujinami taip, kaip numatyta sutartyje. Naujinių, dėl kurių susitarta sutartyje, nesuteikimas turėtų būti laikomas skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitikties trūkumu. Be to, naujiniai su trūkumais arba nebaigti naujiniai taip pat turėtų būti laikomi skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties trūkumu, atsižvelgiant į tai, kad tokie naujiniai nėra pateikti taip, kaip numatyta sutartyje;

(45)

siekiant užtikrinti atitiktį ir užtikrinti tai, kad vartotojai galėtų naudotis savo teisėmis, pavyzdžiui, tais atvejais, kai sutartyje nustatyti itin žemi standartai, skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga ne tik turėtų įvykdyti subjektyviuosius atitikties reikalavimus, bet ir šioje direktyvoje nustatytus objektyviuosius atitikties reikalavimus. Atitiktis turėtų būti vertinama, inter alia, nagrinėjant paskirtį, kuriai paprastai būtų naudojamos tos pačios rūšies skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į kokybės ir veikimo savybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį ir į bet kokius prekiautojo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus apie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos ypatumus;

(46)

protingumo standartas, susijęs su bet kokiomis šioje direktyvoje pateikiamomis nuorodomis į tai, ko gali pagrįstai tikėtis asmuo, turėtų būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos pobūdį ir paskirtį, atvejo aplinkybes ir dalyvaujančių šalių naudojimo įpročius ir praktiką. Visų pirma, turėtų būti objektyviai nustatyta, kas yra laikoma pagrįstu laikotarpiu, per kurį būtų užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, atsižvelgiant į neatitikties pobūdį;

(47)

per laikotarpį, kurio pagrįstai galėtų tikėtis vartotojas, prekiautojas turėtų pateikti vartotojui naujinius, įskaitant saugumo naujinius, kad būtų išlaikyta skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis ir užtikrintas saugumas. Pavyzdžiui, kalbant apie skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas, kurių paskirtis laiko atžvilgiu yra ribota, pareiga teikti naujinius turėtų būti apribota tuo laiku, o kitų rūšių skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atveju laikotarpis, per kurį vartotojui turėtų būti pateikti naujiniai, galėtų būti toks pat, kaip ir atsakomybės taikymo laikotarpis neatitikties atveju, arba galėtų būti ilgesnis už tą laikotarpį; taip galėtų būti ypač tuomet, kai kalbama apie saugumo naujinius. Vartotojas turėtų galėti laisvai pasirinkti, ar įdiegti pateiktus naujinius. Tačiau tais atvejais, kai vartotojas nusprendžia neįdiegti naujinių, jis neturėtų tikėtis, kad ir toliau bus užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis. Prekiautojas turėtų informuoti vartotoją apie tai, kad vartotojo sprendimas neįdiegti naujinių, kurie yra būtini siekiant užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, įskaitant saugumo naujinius, turės įtakos prekiautojo atsakomybei už tų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos savybių atitiktį, kurių atitiktį ketinama toliau užtikrinti naujiniais. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio pareigoms teikti saugumo naujinius, kaip nustatyta Sąjungos teisėje ar nacionalinėje teisėje;

(48)

asmens duomenų tvarkymui tuomet, kai tai susiję su bet kokiomis į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiomis sutartimis, turėtų būti visapusiškai taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 ar bet kokia kita Sąjungos duomenų apsaugos teisė. Be to, ši direktyva neturėtų daryti poveikio teisėms, pareigoms ir nesutartinėms teisių gynimo priemonėms, numatytoms pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Atsižvelgiant į atvejo aplinkybes gali būti taip pat laikoma, kad faktai, dėl kurių neužtikrinama atitiktis Reglamente (ES) 2016/679 numatytiems reikalavimams, įskaitant pagrindinius principus, pavyzdžiui, reikalavimus dėl duomenų kiekio mažinimo, pritaikytosios duomenų apsaugos ir standartizuotosios duomenų apsaugos, yra skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktis šioje direktyvoje numatytiems subjektyviesiems ar objektyviesiems atitikties kriterijams. Pirmas pavyzdys galėtų būti, kai prekiautojas aiškiai prisiima pareigą pagal sutartį ar sutartį galima aiškinti tuo būdu, ir tai taip pat susiję su prekiautojo pareigomis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Tuo atveju leidžiama, kad toks sutartinis įsipareigojimas gali tapti subjektyviųjų atitikties reikalavimų dalimi. Antras pavyzdys galėtų būti situacijos, kai dėl pareigų pagal Reglamentą (ES) 2016/679 nevykdymo tuo pačiu metu galėtų būti neįmanoma naudoti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pagal numatytą paskirtį, todėl tokia padėtis būtų laikoma neatitiktimi objektyviesiems atitikties reikalavimams, pagal kuriuos reikalaujama, kad skaitmeninis turinys ar paslauga būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, kuriai būtų paprastai naudojami tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga.

Ši padėtis susiklostytų tada, jei, pavyzdžiui, duomenų šifravimo programinės įrangos prekiautojas netaikytų tinkamų priemonių, kurias reikalaujama taikyti pagal Reglamentą (ES) 2016/679, siekiant užtikrinti, kad pritaikytieji asmens duomenys nebūtų atskleidžiami leidimo neturintiems gavėjams, todėl nebūtų galima naudoti šifravimo programinės įrangos pagal numatytą tikslą – saugiam vartotojo atliekamam duomenų perdavimui numatytam gavėjui. Galiausiai, galėtų pasitaikyti atvejų, kai prekiautojo pareigų pagal Reglamentą (ES) 2016/679 nevykdymas taip pat gali būti laikomas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktimi objektyviam atitikties reikalavimui, pagal kurį reikalaujama, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turėtų savybių, kurios yra įprastos tos pačios rūšies skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis. Pavyzdžiui, jei internetinės pirkimo taikomosios programos prekiautojas nesiima Reglamente (ES) 2016/679 numatytų priemonių, kad užtikrintų vartotojų asmens duomenų tvarkymo saugumą, ir dėl to vartotojo kreditinės kortelės informacija patenka kenkimo ar šnipinėjimo programinei įrangai, tas priemonių nesiėmimas taip pat laikomas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktimi šios direktyvos prasme, nes vartotojas pagrįstai tikėtųsi, kad šios rūšies taikomoji programa paprastai turėtų turėti savybių, kurios neleidžia atskleisti mokėjimo informacijos. Tais atvejais, kai dėl faktų, dėl kurių atsiranda neatitiktis reikalavimams pagal Reglamentą (ES) 2016/679, taip pat laikoma, kad yra skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktis šioje direktyvoje numatytiems subjektyviesiems ar objektyviesiems atitikties reikalavimams, vartotojas turėtų turėti teisę pasinaudoti šioje direktyvoje numatytomis teisių gynimo priemonėmis dėl neatitikties, nebent sutartis jau būtų negaliojanti arba ji galėtų tapti negaliojančia pagal nacionalinę teisę;

(49)

siekiant užtikrinti pakankamai lankstumo, šalys turėtų galėti nukrypti nuo objektyviųjų atitikties reikalavimų. Toks nukrypimas turėtų būti galimas tik tuo atveju, jei vartotojas apie tai buvo konkrečiai informuotas ir jei vartotojas su tuo sutinka tai pažymėdamas atskirai nuo kitų pareiškimų ar susitarimų bei aktyviai ir nedviprasmiškai pademonstruodamas šį sutikimą savo veiksmais. Pavyzdžiui, gali būti laikoma, kad abi sąlygos įvykdomos pažymint langelį, paspaudžiant mygtuką ar aktyvuojant panašią funkciją;

(50)

taikydami šios direktyvos taisykles, prekiautojai turėtų taikyti standartus, atvirąsias technines specifikacijas, gerąją praktiką ir elgesio kodeksus, įskaitant tuos, kurie susiję su įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu, vartotojo besinaudojant skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga pateiktam ar sukurtam turiniui, kuris nėra asmens duomenys, atkurti, taip pat įskaitant tuos, kurie susiję su informacijos sistemų ar skaitmeninės aplinkos saugumu, nesvarbu, ar jie būtų nustatyti tarptautiniu lygmeniu, Sąjungos lygmeniu, ar konkretaus pramonės sektoriaus lygmeniu. Šiomis aplinkybėmis Komisija galėtų paraginti prekybos asociacijas ir kitas atstovaujamąsias organizacijas kurti tarptautinius ir Sąjungos standartus bei parengti elgesio kodeksą, kuris padėtų vienodai įgyvendinti šią direktyvą;

(51)

daugelio rūšių skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos yra nuolat teikiami tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, prieiga prie debesijos paslaugų. Todėl būtina užtikrinti skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktį visą sutarties galiojimo laikotarpį. Trumpalaikiai skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tiekimo nutrūkimai turėtų būti laikomi neatitikties atvejais, jei tų nutraukimų poveikis yra didesnis už nereikšmingą arba kartojasi. Be to, kadangi skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai tobulėja, visų pirma dėl naujinimų, vartotojui turėtų būti pateikta pati naujausia skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos versija, prieinama sutarties sudarymo metu, nebent šalys susitartų kitaip;

(52)

kad skaitmeninis turinys ir skaitmeninė paslauga tinkamai veiktų, jie turi būti teisingai integruoti į vartotojo aparatinės įrangos ir programinės įrangos aplinką. Jeigu skaitmeninio turinio arba skaitmeninės aplinkos neatitiktį lemia netinkamas integravimas, turėtų būti laikoma, kad yra paties skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos neatitiktis, kai juos integravo prekiautojas arba skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga buvo integruoti jam kontroliuojant, arba vartotojas juos integravo pagal prekiautojo integravimo instrukcijas ir netinkamą integravimą lėmė reikalaujamų integravimo instrukcijų trūkumai, pavyzdžiui, integravimo instrukcijų neužbaigtumas ar neaiškumas, dėl kurių vidutiniam vartotojui tampa sudėtinga jas naudoti;

(53)

vartotojo naudojimasis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga pagal šią direktyvą galėtų būti ribojamas dėl intelektinės nuosavybės teisių turėtojo pagal intelektinės nuosavybės teisę nustatytų apribojimų. Tokie apribojimai gali atsirasti dėl galutinio vartotojo licencinės sutarties, pagal kurią vartotojui teikiamas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga. Taip gali atsitikti, kai, pavyzdžiui, galutinio vartotojo licencinėje sutartyje vartotojui draudžiama naudotis tam tikromis savybėmis, susijusiomis su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos funkcionalumu. Toks apribojimas galėtų pažeisti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos šioje direktyvoje nustatytus objektyviuosius atitikties reikalavimus, jei jie susiję su savybėmis, kuriomis paprastai pasižymi tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir kurių gali pagrįstai tikėtis vartotojas. Tokiais atvejais vartotojai turėtų turėti galimybę pasinaudoti šioje direktyvoje numatytomis teisių gynimo priemonėmis dėl neatitikties skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą pateikusio prekiautojo atžvilgiu. Prekiautojas tokios atsakomybės turėtų galėti išvengti tik tuomet, jei jis įvykdo nukrypimo nuo šioje direktyvoje nustatytų objektyviųjų atitikties reikalavimų sąlygas, t. y. jei prekiautojas prieš sutarties sudarymą atskirai informuoja vartotoją, kad tam tikra skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos charakteristika nukrypsta nuo objektyviųjų atitikties reikalavimų, ir vartotojas aiškiai ir atskirai sutiko su tuo nukrypimu;

(54)

teisiniai trūkumai yra skaitmeniniam turiniui arba skaitmeninėms paslaugoms, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, ypač svarbi problema. Vartotojo naudojimasis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga pagal šią direktyvą galėtų būti apribotas dėl trečiosios šalies teisių pažeidimo. Toks pažeidimas galėtų sutrukdyti vartotojui naudotis skaitmeniu turiniu ar skaitmenine paslauga arba kai kuriomis jų savybėmis, pavyzdžiui kai vartotojas visiškai negali gauti prieigos prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba kai vartotojas negali teisėtai gauti prieigos prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Taip gali atsitikti dėl to, kad trečioji šalis teisėtai priverčia prekiautoją nebepažeidinėti tų teisių ir nebesiūlyti atitinkamo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba vartotojas negali naudoti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepažeisdamas teisės. Trečiosios šalies teisių pažeidimo atveju, kai nustatomas apribojimas, dėl kurio užkertamas kelias naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga arba ribojamas naudojimasis jais, laikantis subjektyviųjų ir objektyviųjų atitikties reikalavimų, vartotojas turėtų turėti teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis dėl neatitikties, nebent nacionalinėje teisėje būtų numatyta niekinės arba nuginčijamos sutarties galimybė, pavyzdžiui, dėl teisinės garantijos nuo nusavinimo pažeidimo;

(55)

prekiautojas turėtų būti atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitikties atvejus ir skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nesuteikimą. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos vartotojams gali būti teikiami įvykdant vienkartinį ar daugiau atskirų teikimo veiksmų ar nuolat per tam tikrą laikotarpį, tinkama, kad atitinkamas laikotarpis, nustatant skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, būtų nustatomas atsižvelgiant į tas įvairias teikimo rūšis;

(56)

skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos gali būti vartotojams teikiami įvykdant vienkartinį teikimo veiksmą tais atvejais, kai, pavyzdžiui, vartotojai parsisiųsdina e. knygą ir ją išsaugo savo asmeniniame įrenginyje. Be to, teikimą gali sudaryti tokių atskirų veiksmų seka, pavyzdžiui, kai vartotojai gauna saitą, kurį naudodami jie gali parsisiųsdinti po naują e. knygą kiekvieną savaitę. Skiriamasis šios kategorijos skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos požymis yra tas, kad vartotojai turi galimybę neterminuotą laiką gauti prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos ir jais naudotis. Tokiais atvejais skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis turėtų būti vertinama teikimo metu, todėl prekiautojas turėtų atsakyti tik už tą neatitiktį, kurios esama vienkartinio teikimo veiksmo ar kiekvieno atskiro teikimo veiksmo vykdymo momentu. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, prekiautojai ir vartotojai turėtų galėti pasikliauti suderintu minimaliu laikotarpiu, per kurį prekiautojas turėtų būti laikomas atsakingu už neatitiktį. Kalbant apie sutartis, kuriomis remiantis vienkartiniu teikimo veiksmu ar atskirų teikimo veiksmų seka teikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad prekiautojai būtų atsakingi bent dvejų metų laikotarpį nuo teikimo momento, jei pagal atitinkamą nacionalinę teisę prekiautojas yra atsakingas tik už bet kokią neatitiktį, kuri paaiškėja per tam tikrą laikotarpį po teikimo;

(57)

skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos taip pat galėtų būti teikiami vartotojams nuolat per tam tikrą laikotarpį. Tęstinis teikimas gali apimti atvejus, kai prekiautojas suteikia vartotojams galimybę naudotis skaitmenine paslauga nustatytą ar neribotą laikotarpį, kaip antai, dvejų metų trukmės debesijos paslaugų sutarties laikotarpis ar narystė neribotą laikotarpį socialinio tinklo platformoje. Skiriamasis šios kategorijos požymis yra tai, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga vartotojams pateikiami naudotis arba yra prieinami tik nustatytos trukmės sutarties galiojimo laikotarpiu arba tiek, kiek galioja neterminuota sutartis. Todėl pagrįsta manyti, kad tokiais atvejais prekiautojas turėtų atsakyti tik už tą neatitiktį, kurios esama tuo laikotarpiu. Tęstinio teikimo ypatumai nebūtinai reiškia ilgalaikį teikimą. Vaizdo klipo transliacijos internetu atvejai turėtų būti laikomi tęstiniu teikimu per tam tikrą laikotarpį, neatsižvelgiant į faktinę garso ir vaizdo rinkmenos trukmę. Atvejai, kai konkretūs skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos elementai per nustatytą sutarties galiojimo laikotarpį arba tol, kol galioja neterminuota sutartis, pateikiami naudotis periodiškai arba keliais etapais, taip pat turėtų būti laikomi nuolatiniu tiekimu per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, kai sutartyje nustatyta, kad antivirusinės programinės įrangos kopija gali būti naudojama vienus metus ir bus automatiškai naujinama šio laikotarpio kiekvieno mėnesio pirmą dieną, arba kad prekiautojas pateiks naujinius, kai tik sukuriamos naujos skaitmeninio žaidimo savybės, ir skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga bus pateikiami naudotis arba prieinami vartotojams tik per nustatytą sutarties galiojimo laikotarpį arba tol, kol galioja neterminuota sutartis;

(58)

valstybės narės turėtų galėti laisvai reglamentuoti nacionalinius senaties terminus. Tačiau tokiais senaties terminais neturėtų būti užkirstas kelias vartotojams naudotis savo teisėmis tuo laikotarpiu, kuriuo prekiautojas yra atsakingas už neatitiktį. Taigi, nors šia direktyva neturėtų būti suderinama nacionalinių senaties terminų pradžia, vis dėlto ja turėtų būti užtikrinta, kad tokie laikotarpiai vartotojams vis tiek suteiktų galimybę naudotis teisių gynimo priemonėmis neatitikties atvejais, paaiškėjusiais bent jau per laikotarpį, kuriuo prekiautojas yra atsakingas už neatitiktį;

(59)

dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninės paslaugos ypatingo pobūdžio ir didelio sudėtingumo, taip pat didesnio prekiautojo informuotumo, geresnių jo žinių ir patirties, techninės informacijos ir galimybės naudotis aukštosiomis technologijomis prekiautojas gali geriau nei vartotojas žinoti, kodėl skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga nėra teikiami arba neužtikrinama atitiktis. Tikėtina, kad prekiautojas taip pat gali geriau įvertinti, ar skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga nepateikta ar jų neatitiktis atsirado dėl vartotojo skaitmeninės aplinkos nesuderinamumo su techniniais skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos reikalavimais. Todėl kilus ginčui, nors vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga neatitinka reikalavimų, vartotojas neturėtų įrodyti, kad neatitiktis buvo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo metu arba, jei vykdomas nuolatinis teikimas, sutarties galiojimo laikotarpiu.

Vietoj to prekiautojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga tuo metu ar tuo laikotarpiu atitiko reikalavimus. Ta pareiga įrodyti neatitiktį, apie kurią sužinota per vienus metus nuo teikimo momento, kai sutartyje numatyti vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka, arba sutarties galiojimo laikotarpiu, kai sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį, turėtų būti nustatyta pardavėjui. Vis dėlto, tais atvejais, kai prekiautojas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su techniniais reikalavimais, apie kuriuos prekiautojas prieš sudarant sutartį informavo vartotoją aiškiai ir suprantamai, vartotojui turėtų būti nustatyta pareiga įrodyti, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktis buvo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo metu, jei sutartyje numatytas vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka, arba, jei sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį – sutarties galiojimo laikotarpiu;

(60)

nedarant poveikio vartotojo pagrindinei teisei į privataus gyvenimo apsaugą, įskaitant susirašinėjimo slaptumą, ir į vartotojo asmens duomenų apsaugą, vartotojas turėtų bendradarbiauti su prekiautoju, kad prekiautojas, naudodamas vartotojui mažiausiai suvaržymų sukeliančias technines priemones, galėtų išsiaiškinti, ar neatitiktį lemia vartotojo skaitmeninė aplinka. Tai dažnai galima padaryti, pavyzdžiui, prekiautojui pateikiant automatiškai sukurtas incidentų ataskaitas arba išsamius vartotojo interneto ryšio duomenis. Tik išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, kai, nepaisant to, kad buvo panaudotos visos kitos priemonės, nieko kito nebeįmanoma padaryti, vartotojams gali prireikti leisti virtualiai prisijungti prie jų skaitmeninės aplinkos. Vis dėlto, tais atvejais, kai vartotojas nebendradarbiauja su prekiautoju ir jei vartotojas buvo informuotas apie nebendradarbiavimo pasekmes, vartotojas turėtų įrodyti ne tik skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį, bet ir tai, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktis buvo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo metu, jei sutartyje numatytas vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka, arba, jei sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį – sutarties galiojimo laikotarpiu;

(61)

kai prekiautojas nepateikė skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, vartotojas prekiautojui turėtų pateikti reikalavimą teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Tokiais atvejais prekiautojas turėtų imtis veiksmų nepagrįstai nedelsdamas arba per papildomą laikotarpį, dėl kurio aiškiai susitarė šalys. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiami skaitmenine forma, daugeliu atvejų prekiautojui nereikėtų papildomo laiko, kad skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą pateiktų naudotis vartotojui. Todėl tokiais atvejais prekiautojo pareiga pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą nepagrįstai nedelsiant reikštų, kad prekiautojas turi nedelsdamas pateikti turinį ar paslaugą. Jei tuomet prekiautojas nepateikia skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį. Konkrečiomis aplinkybėmis, kai aišku, kad prekiautojas nepateiks skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, arba kai konkretus pateikimo laikas yra svarbus vartotojui, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį neturėdamas prekiautojui pirmiausia pateikti reikalavimą teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą;

(62)

neatitikties atveju vartotojai turėtų turėti teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis arba kad būtų proporcingai sumažinta kaina, arba nutraukti sutartį;

(63)

atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos technines charakteristikas, prekiautojui turėtų būti leidžiama pasirinkti konkretų būdą skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikčiai užtikrinti, pavyzdžiui, pateikiant naujinius arba pateikiant naują skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kopiją vartotojui;

(64)

atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų įvairovę, netikslinga nustatyti apibrėžtų naudojimosi teisėmis arba pareigų, susijusių su skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga, vykdymo terminų. Nustačius tokius terminus nebūtų atsižvelgiama į tokią įvairovę ir konkrečiu atveju jie galėtų būti arba per trumpi, arba per ilgi. Todėl labiau tikslinga reikalauti, kad skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitiktis būtų užtikrinta per pagrįstą laikotarpį. Tokiu reikalavimu šalims neturėtų būti trukdoma susitarti dėl konkretaus laikotarpio, per kurį užtikrinama skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis. Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos atitiktis turėtų būti užtikrinta nemokamai. Visų pirma vartotojas neturėtų patirti jokių išlaidų, susijusių su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos naujinio sukūrimu;

(65)

tais atvejais, kai teisiškai ar faktiškai neįmanoma užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties arba kai prekiautojas atsisako užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, nes dėl to jam susidarytų neproporcingų sąnaudų, arba kai prekiautojas per pagrįstą laikotarpį neužtikrino skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties nemokamai ir be didelių nepatogumų vartotojui, vartotojas turėtų turėti teisę prašyti sumažinti kainą ar nutraukti sutartį. Tam tikrais atvejais pagrįsta, kad vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą nedelsiant, pavyzdžiui, kai prekiautojas prieš tai sėkmingai neužtikrino skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties arba kai negalima tikėtis, kad vartotojas ir toliau pasikliaus prekiautojo gebėjimu užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, atsižvelgiant į sunkų neatitikties pobūdį. Pavyzdžiui, vartotojas turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį, kai vartotojui buvo pateikta antivirusinė programinė įranga, kuri pati yra užkrėsta virusais, ir tai būtų laikoma tokiu sunkiu neatitikties pobūdžiu. Tokią pačią nuostatą reikėtų taikyti tuomet, kai akivaizdu, kad prekiautojas neužtikrins skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties per pagrįstą laikotarpį arba nesukeldamas vartotojui didelių nepatogumų;

(66)

tuo atveju, kai vartotojas turi teisę į kainos, sumokėtos už per tam tikrą laikotarpį teikiamą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, sumažinimą, apskaičiuojant sumažintą kainą turėtų būti atsižvelgiama į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos vertės sumažėjimą tiek dėl neatitikties, tiek dėl laikotarpio, kuriuo vartotojas negalėjo naudotis tinkamos atitikties skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga;

(67)

jeigu skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga pateikti už kainą, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, jeigu neatitiktis nėra nedidelė. Tačiau jei skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga pateikiami ne už kainą, o už vartotojo pateiktus asmens duomenis, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį ir tais atvejais, kai neatitiktis yra nedidelė, nes negalima sumažinti kainos vartotojui. Tais atvejais, kai vartotojas moka kainą ir pateikia asmens duomenis, neatitikties atveju vartotojas turėtų turėti teisę pasinaudoti visomis teisių gynimo priemonėmis. Visų pirma, jei įvykdomos visos kitos sąlygos, vartotojas turėtų turėti teisę reikalauti užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, sumažinti kainą, atsižvelgiant į pinigais už skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą sumokėtą kainą, arba nutraukti sutartį;

(68)

jeigu vartotojas nutraukia sutartį, prekiautojas turėtų kompensuoti vartotojo sumokėtą kainą. Tačiau reikia užtikrinti teisėtų vartotojų ir prekiautojų interesų pusiausvyrą tais atvejais, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiami per tam tikrą laiką, o skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis buvo užtikrinta tik dalį to laikotarpio. Todėl nutraukimo metu vartotojas turėtų turėti teisę tik į sumokėtos kainos dalį, atitinkančią laikotarpį, kuriuo nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, ir proporcingą tam laikotarpiui. Vartotojas taip pat turėtų turėti teisę į bet kokią kainos dalį, sumokėtą iš anksto už bet kokį laikotarpį, kuris būtų išlikęs po sutarties nutraukimo;

(69)

tais atvejais, kai vartotojas teikia savo asmens duomenis prekiautojui, prekiautojas turėtų laikytis pareigų pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Tokias pareigas taip pat reikėtų vykdyti tais atvejais, kai vartotojas sumoka kainą ir pateikia asmens duomenis. Po sutarties nutraukimo prekiautojas taip pat neturėtų naudoti jokio turinio, išskyrus asmens duomenis, kuriuos pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas prekiautojo pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Toks turinys galėtų apimi skaitmeninius vaizdus, vaizdo ir garso rinkmenas ir turinį, sukurtą nešiojamaisiais prietaisais. Tačiau prekiautojas turėtų turėti teisę toliau naudoti vartotojo pateiktą ar sukurtą turinį tais atvejais, kai toks turinys, kurio negalima panaudoti ne kaip prekiautojo pateiktų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, yra susijęs tik su vartotojo veikla, susietas su kitais prekiautojo duomenis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas, arba buvo sukurtas bendrai vartotojo ir kitų asmenų bei kiti vartotojai gali toliau juo naudotis;

(70)

vartotojas galėtų nenorėti naudotis teisių gynimo priemonėmis skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų neatitikties atveju, jei vartotojui nesuteikta prieiga prie turinio, išskyrus asmens duomenis, kuriuos vartotojas pateikė arba sukūrė naudodamasis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga. Siekiant užtikrinti, kad vartotojas pasinaudotų veiksminga apsauga, susijusia su teise nutraukti sutartį, prekiautojas turėtų, vartotojui paprašius, pateikti tokį turinį vartotojui po sutarties nutraukimo;

(71)

vartotojas turėtų turėti teisę per pagrįstą laikotarpį, prekiautojui nesudarant jokių kliūčių, atgauti turinį įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu duomenų formatu, nepatirdamas jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, patirtas dėl paties vartotojo skaitmeninės aplinkos, pavyzdžiui, tinklo ryšio išlaidas, nes tos išlaidos nėra konkrečiai susijusios su turinio atgavimu. Tačiau prekiautojo pareiga pateikti tokį turinį neturėtų būti taikoma, kai tokį turinį galima panaudoti tik kaip skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, toks turinys yra susijęs tik su vartotojo veikla, naudojantis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, arba turinys ar paslauga susieti su kitais prekiautojo duomenis ir negali būti atsieti arba gali būti atsieti tik dedant neproporcingas pastangas. Tokiais atvejais turinio negalima iš esmės praktiškai panaudoti ar jis nekelia susidomėjimo vartotojui, sykiu atsižvelgiant ir į prekiautojo interesus. Be to, prekiautojo pareiga po sutarties nutraukimo pateikti vartotojui bet kokį turinį, kuris nėra asmens duomenys ir kurį vartotojas pateikė ar sukūrė, neturėtų daryti poveikio prekiautojo teisei neatskleisti tam tikro turinio, vadovaujantis taikoma teise;

(72)

jeigu sutartis nutraukiama, iš vartotojo neturėtų būti reikalaujama sumokėti už skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos naudojimą laikotarpiu, per kurį nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, nes taip vartotojas netektų veiksmingos apsaugos. Tačiau vartotojas taip pat neturėtų naudoti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos ir nepateikti jų trečiosioms šalims, pavyzdžiui, ištrindamas skaitmeninį turinį arba bet kokią naudotiną jo kopiją arba padarydamas skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą kitaip neprieinamą;

(73)

prekiautojo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių elementas. Todėl vartotojas turėtų turėti teisę reikalauti žalos, padarytos dėl neatitikties ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neteikimo, atlyginimo. Žalos atlyginimu turėtų būti kuo labiau atkurta tokia vartotojo padėtis, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga būtų tinkamai pateikti ir būtų užtikrinta jų atitiktis. Kadangi tokia teisė į žalos atlyginimą jau egzistuoja visose valstybėse narėse, ši direktyva neturėtų daryti poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl žalos atlyginimo vartotojams, kurią jie patiria dėl tų taisyklių pažeidimo;

(74)

šia direktyva taip pat turėtų būti aptarti su pakeitimais, pavyzdžiui, naujiniais ir patobulinimais, kuriuos atlieka prekiautojai vartotojui tam tikru laikotarpiu pateikto arba padaryto prieinamu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atžvilgiu, susiję klausimai. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos sparčiai vystosi, tokie naujiniai, patobulinimai ar panašūs pakeitimai gali būti būtini ir dažnai yra naudingi vartotojui. Kai kurie pakeitimai, pavyzdžiui, pakeitimai, sutartyje apibūdinti kaip naujiniai, gali būti sutartinių įsipareigojimų dalis. Kitų pakeitimų gali prireikti siekiant įgyvendinti objektyviuosius skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties reikalavimus, kaip nustatyta šioje direktyvoje. Tačiau kalbant apie kitus pakeitimus, kuriais būtų nukrypstama nuo objektyviųjų atitikties reikalavimų ir kurie yra numatomi sutarties sudarymo metu, sudarant sutartį dėl jų turėtų būti gautas aiškus vartotojo sutikimas;

(75)

be pakeitimų, kuriais siekiama palaikyti atitiktį, prekiautojui turėtų būti leidžiama tam tikromis sąlygomis keisti skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų savybes su sąlyga, kad sutartimi tokiam pakeitimui suteikiama svari priežastis. Tokios svarios priežastys galėtų apimti atvejus, kai pakeitimas būtinas siekiant pritaikyti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą prie naujos techninės aplinkos arba didesnio naudotojų skaičiaus, arba dėl kitų svarbių su naudojimu susijusių priežasčių. Tokie pakeitimai paprastai yra naudingi vartotojui, nes jais pagerinami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga. Todėl sutarties šalys turėtų galėti į sutartį įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal kurias prekiautojui būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Siekiant išlaikyti vartotojo ir verslo įmonės interesų pusiausvyrą, tokia prekiautojo galimybė turėtų būti susieta su vartotojo teise nutraukti sutartį, jeigu tokie pakeitimai padaro daugiau nei tik nedidelį neigiamą poveikį naudojimuisi skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga arba prieigai prie jų. Mastas, kuriuo pakeitimai daro neigiamą poveikį vartotojo naudojimuisi skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga arba prieigai prie jų, turėtų būti objektyviai nustatyti atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį, paskirtį ir kokybę, funkcionalumą, suderinamumą ir kitas pagrindines savybes, kurios yra įprastos tos pačios rūšies skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms. Vis dėlto, tokiems naujiniams, patobulinimams ar panašiems pakeitimams šioje direktyvoje numatytos taisyklės neturėtų būti taikomos tais atvejais, kai šalys sudaro naują skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo sutartį pavyzdžiui dėl to, kad buvo išplatinta nauja skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos versija;

(76)

vartotojas turėtų būti aiškiai ir suprantamai informuojamas apie tokius pakeitimus. Tais atvejais, kai pakeitimai daro daugiau nei nedidelį neigiamą poveikį vartotojo prieigai prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba naudojimuisi jais, vartotojas turėtų būti apie tai informuotas tokiu būdu, kuris leidžia saugoti informaciją patvariojoje laikmenoje. Patvarioji laikmena vartotojui turėtų suteikti galimybę saugoti informaciją tiek, kiek tai yra būtina siekiant apsaugoti vartotojo interesus, kylančius iš vartotojo santykio su prekiautoju. Tokioms laikmenoms turėtų būti priskiriami, visų pirma, popieriniai dokumentai, skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD), kompaktiniai diskai (CD), USB atmintinės, atminties kortelės arba standieji kompiuterių diskai, taip pat elektroniniai laiškai;

(77)

tais atvejais, kai pakeitimas daro daugiau nei nedidelį neigiamą poveikį vartotojo prieigai prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba naudojimuisi jais, dėl tokio pakeitimo vartotojui turėtų būti suteikta teisė nemokamai nutraukti sutartį. Alternatyviai, prekiautojas gali nuspręsti suteikti vartotojui galimybę išlaikyti prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, vartotojui nepatiriant papildomų išlaidų, neatliekant pakeitimo ir laikantis sutarties; tokiu atveju vartotojas neturėtų turėti teisės nutraukti sutarties. Vis dėlto, jei skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, kuriuos prekiautojas leido vartotojui išlaikyti, nebeatitinka subjektyviųjų ir objektyviųjų atitikties reikalavimų, vartotojas turėtų turėti galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis dėl neatitikties, kaip numatyta šioje direktyvoje. Tie atvejai, kai neįvykdyti tokiam pakeitimui taikomi reikalavimai, kaip nustatyta šioje direktyvoje, o dėl pakeitimo atsiranda neatitiktis, neturėtų paveikti vartotojo teisės prašyti užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, sumažinti kainą arba nutraukti sutartį, kaip numatyta šioje direktyvoje. Taip pat tais atvejais, kai atlikus pakeitimą atsiranda skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktis, kurios priežastis nėra tas pakeitimas, vartotojas ir toliau turėtų turėti teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta šioje direktyvoje, dėl neatitikties, susijusios su šiuo skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga;

(78)

neretai vartotojui pateikto skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį lemia vienas iš sandorių grandinėje, kuri jungia pradinį kūrėją su galutiniu prekiautoju. Nors galutinis prekiautojas turėtų būti atsakingas vartotojui neatitikties atveju, svarbu užtikrinti, kad prekiautojas turėtų tinkamas teises įvairių asmenų, dalyvaujančių sandorių grandinėje, atžvilgiu, kad galėtų prisiimti savo atsakomybę vartotojo atžvilgiu. Tokios teisės turėtų apsiriboti komerciniais sandoriais ir jos neturėtų būti taikomos atvejais, kai prekiautojas yra atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį, kai šį turinį ar šią paslaugą arba jų pagrindą sudaro programinė įranga, kuri asmens, dalyvaujančio ankstesnėje sandorių grandinėje, buvo pateikta neatlygintinai, pasinaudojant nemokama atvirojo kodo licencija. Tačiau asmenis, dalyvaujančius sandorių grandinėje, į kuriuos galutinis prekiautojas gali kreiptis, ir tokių veiksmų įvykdymo būdus bei sąlygas valstybės narės turėtų nustatyti pagal savo taikytiną nacionalinę teisę;

(79)

asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines ir duomenų apsaugos teises, turėtų būti suteikta teisė inicijuoti procedūrą, siekiant, kad būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų arba inicijuoti tinkamą teisinę procedūrą;

(80)

nė viena šios direktyvos nuostata neturėtų būti daromas poveikis tarptautinės privatinės teisės normoms, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 593/2008 (14) ir (ES) Nr. 1215/2015 (15);

(81)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 (16) priedas turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant nuorodą į šią direktyvą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui užtikrinant šios direktyvos vykdymo užtikrinimą;

(82)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB (17) I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant nuorodą į šią direktyvą, kad būtų užtikrinta šioje direktyvoje nustatyta vartotojų kolektyvinių interesų apsauga;

(83)

vartotojai turėtų turėti galimybę pasinaudoti teisėmis pagal šią direktyvą, kai tik bus pradėtos taikyti atitinkamos nacionalinės perkėlimo priemonės. Todėl tas nacionalines perkėlimo priemones taip pat reikėtų taikyti neterminuotoms ar nustatytos trukmės sutartims, kurios buvo sudarytos prieš taikymo datą ir kuriomis numatomas skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimas tam tikru laikotarpiu, nuolat arba atskirų teikimo veiksmų seka, tačiau tai taikoma tik skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninei paslaugai, kuri teikiama nuo nacionalinių perkėlimo priemonių taikymo pradžios dienos. Vis dėlto, siekiant išlaikyti vartotojų ir prekiautojų teisėtų interesų pusiausvyrą, nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliamos šios direktyvos nuostatos dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimo ir teisės į teisinę gynybą, turėtų būti taikomos tik sutartimis, sudarytoms po taikymo pradžios datos pagal šią direktyvą;

(84)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (18) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(85)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (19) buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2017 m. kovo 14 d. (20);

(86)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. prisidėti prie vidaus rinkos veikimo nuosekliai naikinant su sutarčių teise susijusias skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo kliūtis, tuo pačiu metu užkertant kelią teisiniam susiskaidymui, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siekio užtikrinti bendrą nacionalinės teisės aktų nuoseklumą suderinus sutarčių teisės taisykles, kurios taip pat sudarytų palankesnes sąlygas imtis koordinuotų vykdymo užtikrinimo veiksmų, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(87)

šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir laisvių bei laikomasi principų, kurie visų pirma yra pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, be kita ko, įtvirtintų jos 16, 38 ir 47 straipsniuose,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, nustatant šiuo tikslu bendrąsias taisykles dėl tam tikrų reikalavimų, susijusių su skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių, sudaromų tarp prekiautojų ir vartotojų, visų pirma taisykles dėl:

skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties sutarčiai,

teisių gynimo priemonių tokios neatitikties atveju ar nepateikus turinio ar paslaugos ir naudojimosi tomis teisių gynimo priemonėmis būdų, ir

skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimo.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

skaitmeninis turinys – tai skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys;

2)

skaitmeninė paslauga – tai:

a)

paslauga, kuria vartotojui sudaromos sąlygos skaitmenine forma kurti, tvarkyti, saugoti duomenis arba turėti prieigą prie jų, arba

b)

paslauga, leidžianti skaitmenine forma dalytis duomenimis, kuriuos įkėlė arba sukūrė vartotojas ar kiti tos paslaugos naudotojai, arba kitaip su tais duomenimis sąveikauti;

3)

skaitmeninių elementų turinčios prekės – bet kurie kilnojamieji materialūs daiktai, į kuriuos įtrauktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga arba kurie yra su jais tarpusavyje susieti taip, kad be to skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos šios prekės negalėtų atlikti savo funkcijų;

4)

integravimas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos susiejimas su vartotojo skaitmeninės aplinkos komponentais ir įtraukimas į juos, kad būtų galima skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą naudoti laikantis šioje direktyvoje nustatytų atitikties reikalavimų;

5)

prekiautojas – kiekvienas valstybės ar privačiai valdomas fizinis arba juridinis asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, susijusių su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija, įskaitant bet kurį kitą asmenį, veikiantį to fizinio ar juridinio asmens vardu arba to asmens naudai;

6)

vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, kuris pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, veikia siekdamas savo su prekyba, verslu, amatu arba profesija nesusijusių tikslų;

7)

kaina – pinigai, mokėtini mainais už pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, arba skaitmeninis vertės atitikmuo;

8)

asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

9)

skaitmeninė aplinka – aparatinė įranga, programinė įranga ir bet koks tinklo ryšys, naudojamas vartotojo norint prieiti prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba jais naudotis;

10)

suderinamumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas veikti su aparatine įranga ar programine įranga, su kuria tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos yra paprastai naudojamos, nesant būtinybės keisti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos;

11)

funkcionalumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas atlikti savo funkcijas pagal numatytą tikslą;

12)

sąveikumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas veikti su kita aparatine ar programine įranga nei ta, su kuria tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos yra paprastai naudojamos;

13)

patvarioji laikmena – priemonė, kuri leidžia vartotojui ar prekiautojui saugoti asmeniškai tam asmeniui skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas moka ar įsipareigoja sumokėti kainą.

Ši direktyva taip pat taikoma tais atvejais, kai prekiautojas teikia arba įsipareigoja vartotojui pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, o vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis prekiautojui, išskyrus atvejus, kai vartotojo pateiktus asmens duomenis prekiautojas tvarko tik siekdamas pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą pagal šią direktyvą arba siekdamas įvykdyti prekiautojui taikomus teisinius reikalavimus ir netvarko tų duomenų jokiu kitu tikslu.

2.   Ši direktyva taip pat taikoma tais atvejais, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra kuriami pagal vartotojo specifikacijas.

3.   Išskyrus 5 ir 13 straipsnius, ši direktyva taip pat taikoma bet kuriai fizinei laikmenai, kuri naudojama tik siekiant pateikti skaitmeninį turinį.

4.   Ši direktyva netaikoma skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms, kurie yra įtraukti į prekes arba su jomis tarpusavyje susieti 2 straipsnio 3 punkto prasme, ir teikiami kartu su prekėmis pagal tų prekių pirkimo–pardavimo sutartį, nepriklausomai nuo to, ar tokį skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą teikia pardavėjas ar trečioji šalis. Kilus abejonei, ar į prekę įtraukto ar su ja susieto skaitmeninio turinio ar į prekę įtrauktos ar su ja tarpusavyje susijusios skaitmeninės paslaugos teikimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, laikoma, kad pirkimo–pardavimo sutartis apima tą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą.

5.   Ši direktyva netaikoma sutartims dėl:

a)

paslaugų, kurios nėra skaitmeninės paslaugos, teikimo, nepriklausomai nuo to, ar prekiautojas naudoja skaitmenines formas ar priemones paslaugos rezultatui sukurti ar pateikti arba perduoti jį vartotojui;

b)

elektroninių ryšių paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 4 punkte, išskyrus su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 7 punkte;

c)

sveikatos priežiūros, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/24/ES 3 straipsnio a punkte;

d)

lošimo paslaugų, t. y. paslaugų, apimančių turtinės vertės statymus azartiniuose lošimuose, įskaitant paslaugas, kurioms reikalingi tam tikri įgūdžiai, pavyzdžiui, loterijas, lošimus kazino, pokerio lošimą ir lažybų sandorius, sudaromus elektroninėmis priemonėmis ar bet kokia kita technologine priemone, sudarančia palankesnes sąlygas komunikacijai, ir individualiu tokių paslaugų gavėjo prašymu;

e)

finansinių paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio b punkte;

f)

prekiautojo pagal nemokamą atvirąją licenciją siūlomos programinės įrangos, kai vartotojas nemoka kainos ir vartotojo pateiktus asmens duomenis prekiautojas tvarko tik siekdamas pagerinti tos konkrečios programinės įrangos saugumą, suderinamumą ar sąveikumą;

g)

skaitmeninio turinio teikimo, jei skaitmeninis turinys pateiktas plačiajai visuomenei kitu nei transliacijos signalu pasirodymo ar renginio metu, pavyzdžiui, skaitmeninėmis kinematografijos projekcijomis;

h)

skaitmeninio turinio, kurį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EB (21) pateikė valstybių narių viešojo sektoriaus institucijos.

6.   Nedarant poveikio šio straipsnio 4 daliai, jei viena to paties prekiautojo ir to paties vartotojo sutartis apima skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo elementų ir kitų paslaugų ar prekių teikimo elementų paketą, ši direktyva taikoma tik tiems sutarties elementams, kurie susiję su skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga.

Šios direktyvos 19 straipsnis netaikomas tais atvejais, kai paketai Direktyvos (ES) 2018/1972 prasme apima interneto prieigos paslaugos elementus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120 (22) 2 straipsnio 2 punkte, arba su numeriu siejamo asmenų tarpusavio ryšių paslaugą, kaip tai apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 6 punkte.

Nedarant poveikio Direktyvos (ES) 2018/1972 107 straipsnio 2 daliai, poveikį, kurį vieno paketo sutarties elemento nutraukimas gali turėti kitiems paketo sutarties elementams, reglamentuoja nacionalinė teisė.

7.   Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata prieštarauja kito Sąjungos akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus sektorius ar dalykas, nuostatai, to kito Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią direktyvą.

8.   Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisė taikoma visiems asmens duomenims, tvarkomiems 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu.

Visų pirma, ši direktyva nedaro poveikio Reglamentui (ES) 2016/679 ir Direktyvai 2002/58/EB. Tuo atveju, jeigu ši direktyva prieštarauja Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisei, viršenybę turi pastaroji.

9.   Ši direktyva nedaro poveikio Sąjungos ir nacionalinei teisei dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB (23).

10.   Ši direktyva nedaro poveikio valstybių narių laisvei reglamentuoti sutarčių teisės bendruosius aspektus, pavyzdžiui, taisykles dėl sutarčių sudarymo, galiojimo, negaliojimo ar poveikio, įskaitant sutarties nutraukimo pasekmes, ta apimtimi, kuria jos nėra reglamentuojamos šioje direktyvoje, arba teisę į žalos atlyginimą.

4 straipsnis

Suderinimo lygis

Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje neturi palikti galioti ar priimti nuostatų, nukrypstančių nuo šioje direktyvoje įtvirtintų nuostatų, įskaitant griežtesnes ar švelnesnes nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo lygio vartotojų apsauga, nebent šioje direktyvoje būtų numatyta kitaip.

5 straipsnis

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas

1.   Prekiautojas skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą teikia vartotojui. Išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip, prekiautojas pateikia skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą nepagrįstai nedelsdamas po to, kai sudaroma sutartis.

2.   Prekiautojas laikosi savo pareigos pateikti turinį ar paslaugą, kai:

a)

vartotojui arba vartotojo tuo tikslu pasirinktam fiziniam arba virtualiam įrenginiui pateikiamas ar padaromas prieinamu skaitmeninis turinys ar bet kokios priemonės, tinkamos prieigai prie skaitmeninio turinio gauti arba jam atsisiųsti;

b)

vartotojui arba vartotojo tuo tikslu pasirinktam fiziniam arba virtualiam įrenginiui yra suteikta prieiga prie skaitmeninės paslaugos.

6 straipsnis

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis

Prekiautojas teikia vartotojui skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, kurie atitinka 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kai taikoma, nedarant poveikio 10 straipsniui.

7 straipsnis

Subjektyvieji atitikties reikalavimai

Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, visų pirma, kai taikytina, turi:

a)

atitikti aprašymą, kiekį ir kokybę ir turėti funkcijas, suderinamumą, sąveikumą ir kitas savybes, kaip reikalaujama pagal sutartį;

b)

atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šio turinio ar paslaugos, apie kurią vartotojas pranešė prekiautojui vėliausiai sutarties sudarymo metu ir dėl kurios prekiautojas davė sutikimą;

c)

būti pateikti su visais priedais, instrukcijomis, įskaitant įdiegimo instrukcijas, ir pagalba vartotojui, kaip reikalaujama pagal sutartį, ir

d)

būti atnaujinti, kaip numatyta sutartimi.

8 straipsnis

Objektyvieji atitikties reikalavimai

1.   Be subjektyviųjų atitikties sutarčiai reikalavimų skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga turi:

a)

atitikti paskirtį, kuriai tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos paprastai būtų naudojamos, atsižvelgiant, kai taikytina, į visą esamą Sąjungos ir nacionalinę teisę, techninius standartus arba, jei tokių techninių standartų nėra, taikytinus elgesio kodeksus, skirtus konkrečiam pramonės sektoriui;

b)

būti tokio kiekio bei pasižymėti tokiomis kokybės ir veikimo savybėmis, įskaitant su funkcionalumu, suderinamumu, prieinamumu, nuoseklumu ir saugumu susijusias savybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį ir į bet kokius prekiautojo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma reklamuojant turinį ar paslaugas arba juos ženklinant, nebent prekiautojas įrodytų, kad:

i)

prekiautojas nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie aptariamą viešą pareiškimą;

ii)

iki sutarties sudarymo momento viešas pareiškimas buvo ištaisytas tokiu pat ar panašiu būdu, kaip buvo pateiktas, arba

iii)

viešas pareiškimas negalėjo daryti įtakos sprendimui įsigyti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą;

c)

kai taikytina, būti pateikti kartu su visais priedais ir instrukcijomis, kuriuos vartotojas gali pagrįstai tikėtis gauti, ir

d)

atitikti prekiautojo iki sutarties sudarymo pateiktas naudotis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos bandomąsias arba demonstracines versijas.

2.   Prekiautojas užtikrina, kad vartotojas būtų informuotas apie naujinius, įskaitant saugumo naujinius, kurie yra būtini siekiant užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, ir kad jie vartotojui būtų teikiami laikotarpiu:

a)

per kurį pagal sutartį privaloma pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, kai sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį, arba

b)

kurio vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos rūšį ir paskirtį bei atsižvelgiant į sutarties aplinkybes ir pobūdį, kai sutartyje nustatytas vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka.

3.   Tais atvejais, kai vartotojas per pagrįstą laikotarpį neįdiegia prekiautojo pagal 2 dalį pateiktų naujinių, prekiautojas nėra atsakingas už bet kokią neatitiktį, kurią lemia vien tik atitinkamo naujinio trūkumas, jei:

a)

prekiautojas informavo vartotoją apie naujinio prieinamumą ir pasekmes vartotojui neįdiegus naujinio ir

b)

vartotojas neįdiegia naujinio arba neteisingai jį įdiegia ne dėl prekiautojo pateiktų įdiegimo instrukcijų trūkumų.

4.   Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikru laikotarpiu, skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis užtikrinama tuo laikotarpiu.

5.   Laikoma, kad atitiktis 1 ar 2 dalies prasme yra užtikrinta, jei sutarties sudarymo metu vartotojas buvo konkrečiai informuotas apie tai, kad konkreti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos charakteristika nukrypsta nuo 1 ar 2 dalyje nustatytų objektyviųjų atitikties reikalavimų, o vartotojas, sudarydamas sutartį, aiškiai ir atskirai sutiko su tuo nukrypimu.

6.   Jeigu šalys nesusitarė kitaip, pateikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi atitikti naujausią versiją, kuri buvo prieinama sutarties sudarymo metu.

9 straipsnis

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neteisingas integravimas

Bet kokia dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neteisingo integravimo atsiradusi neatitiktis laikoma skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktimi, jeigu:

a)

skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą integravo prekiautojas arba už tai atsakomybė tenka prekiautojui arba

b)

skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą turėjo integruoti vartotojas ir neteisingą integravimą lėmė prekiautojo pateiktų integravimo instrukcijų trūkumai.

10 straipsnis

Trečiosios šalies teisės

Jeigu apribojimas dėl trečiosios šalies teisių, visų pirma intelektinės nuosavybės teisių, pažeidimo užkerta kelią naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga arba apriboja jų naudojimą, kaip nustatyta 7 ir 8 straipsniuose, valstybės narės užtikrina, kad vartotojas turėtų teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis dėl neatitikties, kaip numatyta 14 straipsnyje, nebent nacionalinėje teisėje būtų numatyta, kad tokiais atvejais skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo sutartis yra niekinė arba nuginčijama.

11 straipsnis

Prekiautojo atsakomybė

1.   Prekiautojas yra atsakingas už bet kokį skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepateikimą pagal 5 straipsnį.

2.   Tais atvejais, kai sutartyje numatytas vienkartinis teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka, prekiautojas yra atsakingas už bet kokią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį pagal 7, 8 ir 9 straipsnius, kuri buvo teikimo metu, nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalies b punktui.

Jei pagal nacionalinę teisę prekiautojas yra atsakingas tik už neatitiktį, kuri paaiškėja per tam tikrą laikotarpį po teikimo, tas laikotarpis yra ne trumpesnis nei dveji metai nuo teikimo, nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalies b punktui.

Jei pagal nacionalinę teisę 14 straipsnyje nustatytoms teisėms taip pat taikomas senaties terminas arba joms taikomas tik senaties terminas, valstybės narės užtikrina, kad toks laikotarpis suteiktų vartotojams galimybę naudotis 14 straipsnyje numatytomis teisių gynimo priemonėmis neatitikties atvejais, kai ta neatitiktis jau egzistuoja pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu ir kai ji paaiškėja antroje pastraipoje nurodytu laikotarpiu.

3.   Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį, prekiautojas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį pagal 7, 8 ir 9 straipsnius, kuri atsiranda ar paaiškėja per laikotarpį, per kurį pagal sutartį turi būti teikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga.

Jei pagal nacionalinę teisę 14 straipsnyje nustatytoms teisėms taip pat taikomas senaties terminas arba joms taikomas tik senaties terminas, valstybės narės užtikrina, kad toks ribotas laikotarpis vartotojams leistų pasinaudoti 14 straipsnyje numatytomis teisių gynimo priemonėmis neatitikties atvejais, kai ta neatitiktis atsiranda arba paaiškėja pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu.

12 straipsnis

Pareiga įrodyti

1.   Pareiga įrodyti, ar skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga buvo pateikti laikantis 5 straipsnio, tenka prekiautojui.

2.   11 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais prekiautojui tenka pareiga įrodyti, ar teikimo metu buvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, kai neatitiktis paaiškėja per vienus metus nuo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pateikimo momento.

3.   11 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais prekiautojui tenka pareiga įrodyti, ar laikotarpiu, per kurį pagal sutartį turėjo būti teikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, buvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, kai neatitiktis paaiškėja per tą laikotarpį.

4.   2 ir 3 dalys netaikomos, jeigu prekiautojas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos techniniais reikalavimais ir jeigu prekiautojas aiškiai ir suprantamai informavo vartotoją apie tokius reikalavimus iki sutarties sudarymo.

5.   Vartotojas bendradarbiauja su prekiautoju tiek, kiek tai yra pagrįstai įmanoma ir būtina siekiant išsiaiškinti, ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitikties 11 straipsnio 2 ar 3 dalyje, priklausomai nuo to, kas taikytina, nurodytais laikotarpiais priežastis yra susijusi su vartotojo skaitmenine aplinka. Pareiga bendradarbiauti apima bendradarbiavimą tik techniškai prieinamomis priemonėmis, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, o prekiautojas iki sutarties sudarymo aiškiai ir suprantamai informavo vartotoją apie tokį reikalavimą, pareiga įrodyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį 11 straipsnio 2 ar 3 dalyje, priklausomai nuo to, kas taikytina, nurodytais laikotarpiais tenka vartotojui.

13 straipsnis

Teisių gynimo priemonė nepateikimo atveju

1.   Jeigu prekiautojas nepateikė skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pagal 5 straipsnį, vartotojas prekiautojui pateikia reikalavimą pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Jei po to prekiautojas nepateikia skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepagrįstai nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą laikotarpį, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį.

2.   1 dalis netaikoma ir vartotojas turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį, jei:

a)

prekiautojas pareiškė arba, atsižvelgiant į aplinkybes, taip pat yra aišku, kad prekiautojas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepateiks;

b)

vartotojas ir prekiautojas susitarė arba, atsižvelgiant į su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, yra aišku, kad tam tikras konkretus skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pateikimo laikas yra itin svarbus vartotojui, o prekiautojas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos iki to laiko ar tuo laiku nepateikė.

3.   Tais atvejais, kai vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį, atitinkamai taikomi 15–18 straipsniai.

14 straipsnis

Teisių gynimo priemonės neatitikties atveju

1.   Neatitikties atveju vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis arba kad būtų proporcingai sumažinta kaina, arba nutraukti sutartį šiame straipsnyje išdėstytomis sąlygomis.

2.   Vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, nebent tai būtų neįmanoma padaryti arba dėl to prekiautojas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas atvejo aplinkybes, įskaitant:

a)

vertę, kurią skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turėtų, jeigu nebūtų neatitikties, ir

b)

neatitikties reikšmingumą.

3.   Per pagrįstą laiką nuo tada, kai vartotojas pranešė prekiautojui apie neatitiktį, prekiautojas užtikrina skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį pagal 2 dalį, tai padarydamas nemokamai ir nesukeldamas didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį ir paskirtį, dėl kurios vartotojui reikėjo to skaitmeninio turinio ar tos skaitmeninės paslaugos.

4.   Vartotojas turi teisę į proporcingą kainos sumažinimą pagal 5 dalį, jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga pateikiami sumokėjus tam tikrą kainą, arba turi teisę nutraukti sutartį pagal 6 dalį bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

neįmanoma pasinaudoti teisių gynimo priemone, kuria užtikrinama skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, arba ji yra neproporcinga, kaip nurodyta 2 dalyje;

b)

prekiautojas neužtikrino skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties pagal 3 dalį;

c)

neatitiktis atsirado nepaisant prekiautojo pastangų užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį;

d)

neatitiktis yra tokia didelė, kad yra pagrįsta nedelsiant sumažinti kainą arba nutraukti sutartį, arba

e)

prekiautojas pareiškė arba iš aplinkybių yra aišku, kad prekiautojas neužtikrins skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitikties per pagrįstą laikotarpį arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

5.   Kainos sumažinimas yra proporcingas vartotojui pateiktų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos vertės sumažėjimui, palyginti su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos verte, kurią jie turėtų, jei būtų užtikrinta atitiktis.

Tais atvejais, kai sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiami per tam tikrą laikotarpį už tam tikrą kainą, kainos sumažinimas taikomas tam laikotarpiui, per kurį nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis.

6.   Tais atvejais, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiami už tam tikrą kainą, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, jeigu neatitiktis nėra nedidelė. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis yra nedidelė, tenka prekiautojui.

15 straipsnis

Naudojimasis teise nutraukti sutartį

Vartotojas naudojasi teise nutraukti sutartį pateikdamas pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškiamas sprendimas nutraukti sutartį.

16 straipsnis

Prekiautojo pareigos sutarties nutraukimo atveju

1.   Sutarties nutraukimo atveju prekiautojas vartotojui kompensuoja visas pagal sutartį sumokėtas sumas.

Tačiau tais atvejais, kai pagal sutartį numatyta teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą už kainą tam tikrą laikotarpį, o prieš nutraukiant sutartį tam tikrą laikotarpį buvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, prekiautojas vartotojui kompensuoja tik tą proporcingą sumokėtos kainos dalį, kuri atitinka laikotarpį, per kurį nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis, ir visas kitas vartotojo iš anksto sumokėtas kainos dalis už likusį sutarties, jeigu sutartis nebūtų buvusi nutraukta, laikotarpį.

2.   Kiek tai susiję su vartotojo asmens duomenimis, prekiautojas laikosi pagal Reglamentą (ES) 2016/679 taikytinų pareigų.

3.   Prekiautojas nenaudoja bet kokio turinio, išskyrus asmens duomenis, kurį pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas prekiautojo pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, išskyrus atvejus, kai toks turinys:

a)

negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei prekiautojo suteiktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga;

b)

susijęs tik su vartotojo veikla naudojantis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga;

c)

yra susietas su kitais prekiautojo duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik įdėjus neproporcingas pastangas arba

d)

buvo sukurtas vartotojo kartu su kitais asmenimis ir kiti vartotojai gali toliau naudotis turiniu.

4.   Išskyrus 3 dalies a, b ar c punkte nurodytą atvejį, prekiautojas, vartotojui paprašius, pateikia vartotojui naudotis bet kokį turinį, išskyrus asmens duomenis, kurį pateikė arba sukūrė vartotojas, naudodamasis prekiautojo pateiktais skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga.

Vartotojas turi teisę atgauti tą skaitmeninį turinį nemokamai, prekiautojui nesudarant kliūčių, per pagrįstą laikotarpį ir įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu.

5.   Prekiautojas gali užkirsti galimybę vartotojui toliau naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, visų pirma, nebesuteikdamas vartotojui prieigos prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba deaktyvuodamas vartotojo paskyrą, nedarant poveikio 4 daliai.

17 straipsnis

Vartotojo pareigos sutarties nutraukimo atveju

1.   Nutraukus sutartį vartotojas nesinaudoja skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga ir nesuteikia galimybės jais naudotis trečiosioms šalims.

2.   Jeigu skaitmeninis turinys buvo pateiktas fizinėje laikmenoje, vartotojas prekiautojo prašymu ir jo sąskaita nepagrįstai nedelsdamas grąžina fizinę laikmeną prekiautojui. Jeigu prekiautojas nusprendžia prašyti grąžinti fizinę laikmeną, tas prašymas turi būti pateiktas per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekiautojas informuojamas apie vartotojo sprendimą nutraukti sutartį.

3.   Vartotojas neprivalo sumokėti už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos naudojimą laikotarpiu iki sutarties nutraukimo, per kurį nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis.

18 straipsnis

Prekiautojui taikomi terminai ir kompensavimo priemonės

1.   Sumos, kurias dėl kainos sumažinimo arba sutarties nutraukimo prekiautojas turi kompensuoti vartotojui pagal 14 straipsnio 4 ir 5 dalis arba 16 straipsnio 1 dalį, grąžinamos nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo dienos, kurią prekiautojas informuojamas apie vartotojo sprendimą pasinaudoti vartotojo teise prašyti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį.

2.   Prekiautojas vykdo kompensavimą tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį, mokėdamas už skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, naudojo vartotojas, nebent vartotojas būtų aiškiai sutikęs su kitu būdu ir su sąlyga, kad vartotojas dėl tokio kompensavimo neturės sumokėti jokių mokesčių.

3.   Prekiautojas už kompensavimą iš vartotojo neima jokio mokesčio.

19 straipsnis

Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimas

1.   Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi būti pateikiami ar padaromi prieinamais vartotojui per tam tikrą laikotarpį, prekiautojas gali pakeisti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą daugiau, nei to reikia siekiant išlaikyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, kaip nustatyta 7 ir 8 straipsniuose, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

sutartyje leidžiama tai daryti ir yra nurodyta tokio pakeitimo svari priežastis;

b)

toks pakeitimas atliekamas nesukeliant papildomų išlaidų vartotojui;

c)

vartotojui aiškiai ir suprantamai pranešama apie pakeitimą ir

d)

2 dalyje nurodytais atvejais vartotojui patvariojoje laikmenoje pakankamai iš anksto suteikiama informacija apie pakeitimo savybes ir laiką ir apie jo teisę nutraukti sutartį vadovaujantis 2 dalimi arba apie galimybę palikti galioti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą be pakeitimų laikantis 4 dalies.

2.   Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu pakeitimas daro neigiamą poveikį vartotojo prieigai prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba jo naudojimuisi jais, nebent toks neigiamas poveikis būtų tik nedidelis. Tuo atveju vartotojas turi teisę nutraukti sutartį nemokamai per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos arba nuo to momento, kai prekiautojas pakeitė skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau.

3.   Tais atvejais, kai vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 2 dalį, atitinkamai taikomi 15–18 straipsniai.

4.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos, jeigu prekiautojas suteikė vartotojui galimybę be papildomo mokesčio palikti galioti nepakeistą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą ir toliau yra užtikrinama skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktis.

20 straipsnis

Teisė į teisinę gynybą

Jeigu prekiautojas yra atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nepateikimą arba neatitiktį, atsiradusią dėl asmens veiksmų ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, prekiautojas turi teisę imtis teisių gynimo priemonių prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje komercinių sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Asmuo, prieš kurį prekiautojas gali imtis teisių gynimo priemonių, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionaline teise.

21 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.   Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones užtikrinti šios direktyvos laikymąsi.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės apima nuostatas, pagal kurias viena ar daugiau toliau nurodytų įstaigų, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę, remdamosi nacionaline teise gali imtis veiksmų teismuose ar kompetentingose administracinėse institucijose, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę:

a)

viešosios įstaigos arba jų atstovai;

b)

vartotojų organizacijos, turinčios teisėtą interesą ginti vartotojus;

c)

profesinės organizacijos, turinčios teisėtą interesą imtis veiksmų;

d)

ne pelno įstaigos, organizacijos arba asociacijos, kurių veikla susijusi su duomenų subjektų teisių ir laisvių apsauga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnyje.

22 straipsnis

Privalomasis pobūdis

1.   Jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, jokia sutarties nuostata, pagal kurią vartotojo nenaudai ir prieš tai, kai vartotojas praneša prekiautojui apie nepateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą arba apie neatitiktį, arba prieš tai, kai prekiautojas praneša vartotojui apie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimą pagal 19 straipsnį, draudžiama taikyti nacionalines šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nukrypstama nuo šių priemonių arba pakeičiamas jų poveikis, vartotojui nėra privaloma.

2.   Šia direktyva prekiautojui nedraudžiama siūlyti vartotojui didesnę jo apsaugą užtikrinančių sutarčių sąlygų, nei numatytosios šioje direktyvoje.

23 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2394 ir Direktyvos 2009/22/EB daliniai pakeitimai

1)   Reglamento (ES) 2017/2394 priedas papildomas šiuo punktu:

„28.

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).“;

2)   Direktyvos 2009/22/EB I priedas papildomas šiuo punktu:

„17.

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1)“.

24 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. liepos 1 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas priemones jos taiko nuo 2022 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2.   Šios direktyvos nuostatos taikomos skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimui, kuris atliekamas nuo 2022 m. sausio 1 d., išskyrus šios direktyvos 19 ir 20 straipsnius, kurie taikomi tik sutartims, sudarytoms nuo tos datos.

25 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip 2024 m. birželio 12 d. peržiūri šios direktyvos taikymą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, inter alia, taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutartims, kurioms netaikoma ši direktyva, įskaitant atvejus, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos teikiamos už reklamą, suderinimo tikslingumas.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

27 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 264, 2016 7 20, p. 57.

(2)  2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28).

(4)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

(5)  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

(6)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).

(7)  1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).

(8)  1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).

(9)  2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 16).

(10)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).

(11)  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).

(12)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(13)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(14)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

(15)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(16)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).

(17)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (OL L 110, 2009 5 1, p. 30).

(18)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(19)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(20)  OL C 200, 2017 6 23, p. 10.

(21)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).

(22)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga ir mažmeninėmis reguliuojamų ryšio paslaugų ES viduje kainomis, ir kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 (OL L 310, 2015 11 26, p. 1).

(23)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10).


Top