EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0794

2019 m. gegužės 15 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/794 dėl koordinuotojo kontrolės plano siekiant nustatyti tam tikrų medžiagų, išsiskiriančių iš medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, paplitimą (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3519) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3519

OJ L 129, 17.5.2019, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/794/oj

17.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/37


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2019/794

2019 m. gegužės 15 d.

dėl koordinuotojo kontrolės plano siekiant nustatyti tam tikrų medžiagų, išsiskiriančių iš medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, paplitimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3519)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 53 straipsnį,

pasikonsultavusi su Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 53 straipsniu Komisija įgaliojama rekomenduoti koordinuotuosius kontrolės planus, kai manoma, kad tai būtina, sudaromus ad hoc pagrindu, visų pirma siekiant nustatyti pavojaus paplitimą pašaruose, maisto produktuose ar gyvūnuose;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 (2) nustatyti bendrieji reikalavimai dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, saugos (toliau – su maistu besiliečiančios medžiagos), ypač dėl su maistu besiliečiančių medžiagų komponentų patekimo į maistą. Be to, pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį nustatytos specialios priemonės, skirtos su maistu besiliečiančių medžiagų grupėms. Visų pirma pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 10/2011 (3) buvo sudarytas leidžiamų naudoti su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų sąrašas. Kai kurioms iš šių leidžiamų naudoti cheminių medžiagų taip pat taikomi apribojimai, įskaitant konkrečias išsiskyrimo ribines vertes (SML), kurios apriboja jų patekimą į maisto produktus arba ant jų;

(3)

per Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF) gauta informacija, kuri teikiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (4) 50 straipsnį, rodo įvairius neatitikties reikalavimams atvejus, susijusius su tam tikrų medžiagų išsiskyrimu iš su maistu besiliečiančių medžiagų. Tačiau šiuo metu neturima pakankamai informacijos, kad būtų galima tinkamai nustatyti šių medžiagų, kurios išsiskiria iš su maistu besiliečiančių medžiagų, paplitimą maiste;

(4)

pirminiai aromatiniai aminai (PAA) yra junginių, iš kurių kai kurie yra kancerogeniniai, kiti – įtariami kancerogenai, šeima. PAA gali atsirasti su maistu besiliečiančiose medžiagose iš leidžiamų naudoti cheminių medžiagų, priemaišų ar skilimo produktų, taip pat dėl azodažiklių naudojimo medžiagų dažymui. Reglamento (ES) Nr. 10/2011 II priede nustatyta, kad tokie PAA negali išsiskirti iš plastikinių medžiagų ir gaminių į maistą ar maistinį modelinį tirpalą. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras ėmėsi veiksmų, kuriais nustatė, kad PAA koncentracija spalvotose popierinėse servetėlėse yra tinkama stebėsenai vykdyti;

(5)

formaldehidas (FCM Nr. 98) yra medžiaga, Sąjungos lygmeniu leidžiama naudoti su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų gamybai. Tačiau jam taikoma 15 mg/kg SML (išreikšta kaip bendras formaldehido ir heksametilentetramino kiekis);

(6)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 284/2011 (5) buvo nustatytos Kinijos Liaudies Respublikos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka, įskaitant valstybių narių atliekamus 10 % siuntų privalomus fizinius patikrinimus. Reglamentas priimtas atsižvelgiant į didelį neatitikties reikalavimams atvejų skaičių, susijusį su dideliu PAA, išsiskiriančių iš su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų, kuriose yra poliamido, kiekiu ir dideliu formaldehido, išsiskiriančio iš su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų, kuriose yra melamino, kiekiu;

(7)

naujausia duomenų, grindžiamų importo į Europos Sąjungą vietoje atliktais patikrinimais ir pateiktų pagal Reglamento (ES) Nr. 284/2011 9 straipsnį, analizė rodo, kad šių produktų neatitiktis sumažėjo. Vis dėlto iš RASFF duomenų matyti, kad, remiantis rinkoje paimtų mėginių analizės rezultatais, kai kurie iš šių produktų vis dar neatitinka reikalavimų. Be to, iš informacijos matyti, kad tokių produktų kilmė neapsiriboja Kinija ir Honkongu. Todėl, be pagal Reglamentą (ES) Nr. 284/2011 vykdomos kontrolės, tikslinga tikrinti PAA ir formaldehido kiekius;

(8)

melaminas (MBM Nr. 239) yra medžiaga, kurią taip pat leidžiama naudoti gaminant su maistu besiliečiančias plastikines medžiagas ir kuriai taikoma 2,5 mg/kg SML. Pranešta, kad iš plastikinių virtuvės reikmenų, kuriuose yra melamino, be formaldehido taip pat išsiskiria ir melaminas. Todėl tikslinga patikrinti, koks melamino kiekis išsiskiria iš tų pačių mėginių;

(9)

fenolis (MBM Nr. 241) yra medžiaga, kurią leidžiama naudoti kaip monomerą su maistu besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms gaminti ir kuri taip pat gali būti naudojama kitų rūšių medžiagoms, kurios liečiasi su maistu, įskaitant lakuose ir dangose naudojamas epoksidines dervas, gaminti. Su maistu besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms taikoma 3 mg/kg SML, nustatyta Komisijos reglamentu (ES) 2015/174 (6) remiantis pakartotiniu Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vertinimu. Savo nuomonėje Tarnyba sumažino leidžiamą paros dozę (LPD) nuo 1,5 mg/kg kūno masės iki 0,5 mg/kg kūno masės, ir pažymėjo, kad be su maistu besiliečiančių medžiagų esama daug fenolio poveikio šaltinių, kurie gali prisidėti prie LPD atitinkančio ar ją viršijančio poveikio lygių. Todėl, atsižvelgiant į galimą LPD viršijimą, tikslinga tikrinti fenolio kiekius;

(10)

medžiaga 2,2-bis(4-hidroksifenil)propanas (MBM Nr. 151), paprastai vadinama bisfenoliu A (BPA), yra medžiaga, kurią leidžiama naudoti kaip monomerą su maistu besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms gaminti, bet ji taip pat naudojama kitų rūšių medžiagoms ir gaminiams, kurie liečiasi su maistu, įskaitant lakuose ir dangose naudojamas epoksidines dervas, gaminti. Neseniai Komisijos reglamentu (ES) 2018/213 (7) buvo nustatyta nauja 0,05 mg/kg SML, skirta su maistu besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms, be to, ši SML taikoma lakams ir dangoms, remiantis pakartotiniu Tarnybos vertinimu – ji nustatė laikiną leidžiamą paros dozę (laikiną LPD), kuri yra mažesnė už ankstesnę LPD. Todėl tikslinga tikrinti šias su maistu besiliečiančias medžiagas siekiant nustatyti, ar, atsižvelgiant į šią naują SML, išsiskiriančio BPA kiekis atitinka reikalavimus;

(11)

su maistu besiliečiančiose medžiagose gali būti naudojami arba iš jų išsiskirti ne tik BPA, bet ir kiti bisfenoliai. Visų pirma 4,4′-dihidroksidifenilsulfonas, kuris paprastai vadinamas bisfenoliu S (BPS, MBM Nr. 154), yra naudojamas kaip monomeras polieterio sulfono plastikui gaminti, jį leidžiama naudoti besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms Sąjungoje gaminti ir jam yra nustatyta 0,05 mg/kg SML. Neturima naujausios informacijos apie galimą jo išsiskyrimą į maistą, o informacija apie galimą jo naudojimą arba išsiskyrimą iš lakuotų arba padengtų su maistu besiliečiančių medžiagų yra nepakankama. Todėl, siekiant patikrinti į maistą išsiskiriančio BPS paplitimą, tikslinga tikrinti medžiagas, iš kurių gali išsiskirti BPS;

(12)

ftalatų esteriai (ftalatai) – tai grupė medžiagų, plačiai naudojamų kaip plastifikatoriai ir techninės pagalbinės medžiagos. Su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose buvo leista naudoti penkis ftalatus: di-butilftalatą (DBP, MBM Nr. 157), butil-benzil-ftalatą (BBP, MBM Nr. 159), bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP, MBM Nr. 283), diizononilftalatą (DINP, MBM Nr. 728) ir diizodecilftalatą (DIDP, MBM Nr. 729). Šiems ftalatams kartu su kitomis cheminėmis medžiagomis taikoma grupinio apribojimo SML (T), siekianti 60 mg/kg. Medžiagoms DBP, BBP ir DEHP taip pat taikomos atskiros SML, o medžiagoms DINP ir DIDP taikoma 9 mg/kg siekianti grupinio apribojimo vertė. Kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (8) XVII priede, šių penkių ftalatų koncentracija maitinimui skirtose vaikų priežiūros prekėse taip pat yra apribota. Be RASFF rezultatų, rodančių neatitiktį SML vertėms, ftalatai, kurių neleidžiama naudoti su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose, vis dar gali būti aptinkami su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose ir išsiskirti į maistą. Todėl, atsižvelgiant į galimą neatitiktį, tikslinga tikrinti ftalatų kiekius;

(13)

be ftalatų, su maistu besiliečiančiose medžiagose kaip plastifikatoriai taip pat naudojamos kitos neftalatų medžiagos. Epoksidintą sojų aliejų (ESBO, MBM Nr. 532), 1,2-cikloheksandikarboksirūgšties diizononilo esterį (DINCH', MBM Nr. 775) ir tereftalio rūgšties bis(2-etilheksil) esterį (DEHTP arba DOTP, MBM Nr. 798) leidžiama naudoti su maistu besiliečiančioms plastikinėms medžiagoms gaminti ir šioms medžiagoms taikoma 60 mg/kg siekianti grupinė SML (T). Be to, medžiagoms DEHTP ir ESBO taikomos atskiros 60 mg/kg SML vertės, išskyrus PVC tarpiklius, naudojamus sandariai uždaryti stiklinius indelius, kuriuose yra kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas maistas – šiuo atveju medžiagai ESBO taikoma SML siekia 30 mg/kg. Valstybės narės ir Šveicarija jau ėmėsi veiksmų ir nustatė atvejų, kai iš indelių dangtelių išsiskiriantis ESBO kiekis neatitiko reikalavimų. Kadangi taip pat esama požymių, kad medžiagos DINCH ir DEHTP gali būti naudojamos kaip ftalatų pakaitalai, o apie jų išsiskyrimą į maistą neturima informacijos arba jos yra mažai, tikslinga patikrinti šių medžiagų išsikyrimo į maistą paplitimą;

(14)

perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS) – tai junginių grupė, kuriai priklauso perfluoroktano rūgštis (PFOA) ir perfluoroktano sulfonatas (PFOS). Šie fluorinti junginiai pasižymi amfifilinėmis savybėmis, tad jie naudojami vandeniui ir riebalams atsparioms dangoms gaminti, pvz., tokioms, kurios naudojamos ant popierinių ir kartoninių maisto pakavimo medžiagų. Kai kurių valstybių narių pateikta informacija rodo, kad šių medžiagų koncentracija ant kreidinio popieriaus ir kartoninių pakavimo medžiagų kelia susirūpinimą. Be to, kaip nustatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1000 (9), nuo 2020 m. liepos 4 d. apribojamas PFOA naudojimas gaminant ir pateikiant rinkai prekes, įskaitant su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius. Todėl tikslinga toliau tirti šių medžiagų paplitimą su maistu besiliečiančiose medžiagose;

(15)

su maistu besiliečiančiose medžiagose ir gaminiuose, įskaitant virtuvės ir stalo reikmenis bei maisto perdirbimo įrangą, naudojami metalai ir lydiniai. Sąjungos lygmeniu nustatytos kelios SML vertės, skirtos iš su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų išsiskiriantiems metalams; tačiau, remiantis rizikos vertinimu arba nacionalinės teisės aktais, RASFF informacija rodo, kad nustatyta keletas atvejų, kai metaliniai virtuvės ir stalo reikmenys neatitiko reikalavimų. Kadangi yra aiškiai apibrėžtas tam tikrų metalų, pvz., švino ir kadmio, pavojus, tikslinga tikrinti į maistą išsiskiriančius metalus ir geriau suprasti išsiskiriančių metalų paplitimą, visų pirma iš importuojamų su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių ir tradicinių bei amatininkų gaminių;

(16)

siekiant užtikrinti su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų inertiškumą ir saugą, suminė išsiskyrimo ribinė vertė (OML) turi būti tokia, kad būtų apribotas nelakiųjų komponentų išsiskyrimas į maistą, įskaitant daleles, pvz., mikropluoštus. Kadangi dėl aplinkosauginių sumetimų daromas spaudimas pakeisti tradicines plastikines medžiagas ir gaminius, kaip užpildai kartu su plastiku yra naudojami iš natūralių šaltinių gauti priedai, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai. Siekiant patikrinti, kad buvo laikomasi geros gamybos praktikos ir kad šios su maistu besiliečiančios plastikinės medžiagos ir gaminiai yra pakankamai inertiški, tikslinga patikrinti suminį išsiskiriantį kiekį;

(17)

siekiant užtikrinti, kad ši rekomendacija būtų taikoma vienodai, ir gauti patikimus bei palyginamus patikrinimų rezultatus, Europos Sąjungos etaloninė su maistu besiliečiančių medžiagų laboratorija prireikus turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti šią rekomendaciją;

(18)

siekiant gauti kuo daugiau informacijos apie cheminių medžiagų, išsiskiriančių iš su maistu besiliečiančių medžiagų, paplitimą, valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos pateikti aktualius duomenis, kurie buvo gauti prieš pat pradedant taikyti šią rekomendaciją. Siekiant užtikrinti, kad šie rezultatai būtų patikimi ir derėtų su rezultatais, gautais vykdant šią kontrolės programą, turėtų būti pateikiami tik tie rezultatai, kurie buvo gauti pagal atitinkamas su maistu besiliečiančių medžiagų mėginių ėmimo ir analizės taisykles bei teisės aktus dėl oficialios kontrolės;

(19)

pagrindinis šios rekomendacijos tikslas – nustatyti cheminių medžiagų, išsiskiriančių iš su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių į maistą, paplitimą arba cheminių medžiagų, esančių su maistu besiliečiančiose medžiagose ar gaminiuose, paplitimą; juo nesiekiama padėti suprasti poveikio lygius. Todėl siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi koordinuotai ir kaupiami nuosekliai, jie turėtų būti teikiami bendru formatu;

(20)

prireikus valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų apsvarstyti vykdymo užtikrinimo veiksmus laikydamosi taikomų teisės aktų ir procedūrų;

(21)

vadovaujantis šia rekomendacija gauta informacija apie šių medžiagų paplitimą turėtų būti naudojama siekiant nustatyti, ar būtina imtis kokių nors tolesnių veiksmų, visų pirma siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų lygį. Prie tokių būsimų veiksmų gali būti priskiriamos papildomos kontrolės priemonės, skirtos plastikinėse medžiagose esančioms cheminėms medžiagoms, kurioms jau yra nustatytos konkrečios ES priemonės. Be to, šie rezultatai gali padėti sukurti informacinę bazę, kuria remiantis būtų galima apsvarstyti būsimus prioritetus, kai vertinami teisės aktai, reglamentuojantys su maistu besiliečiančias medžiagas, ypač tas medžiagas, kurioms nėra nustatyta konkrečių ES priemonių;

(22)

šis koordinuotasis kontrolės planas vykdomas nedarant poveikio kitai valstybių narių vykdomai oficialiai kontrolei pagal nacionalines kontrolės programas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Valstybės narės turėtų įgyvendinti koordinuotąjį medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kontrolės planą, kaip nurodyta šios rekomendacijos priede. Kiek įmanoma, reikėtų vadovautis rekomenduojamu mažiausiu mėginių skaičiumi, kuris nurodytas priede.

2.

Valstybės narės turėtų pateikti vadovaujantis priedu vykdytos oficialios kontrolės rezultatus.

3.

Valstybės narės taip pat turėtų pateikti rezultatus, gautus per ankstesnę kontrolę, vykdytą penkerių metų laikotarpiu iki 2019 m. sausio 1 d. Ši kontrolė turi būti susijusi su į šią rekomendaciją įtrauktomis cheminėmis medžiagomis, esančiomis medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, arba iš jų išsiskiriančiomis; ši kontrolė turi būti vykdoma laikantis atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, ir oficialią kontrolę. Rezultatai turėtų būti pateikiami, kaip nurodyta priede.

4.

Nustačius neatitiktį reikalavimams, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę imtis tolesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 54 straipsnį. Nedarant poveikio kitiems ataskaitų teikimo reikalavimams, pagal šią rekomendaciją Komisijos nereikia informuoti apie tokius vykdymo užtikrinimo veiksmus.

5.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).

(3)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).

(4)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(5)  2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka (OL L 77, 2011 3 23, p. 25).

(6)  2015 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/174, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 30, 2015 2 6, p. 2).

(7)  2018 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/213 dėl bisfenolio A naudojimo lakuose ir dangose, skirtuose liestis su maistu, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 10/2011 nuostatos dėl tos medžiagos naudojimo su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose (OL L 41, 2018 2 14, p. 6).

(8)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(9)  2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1000, kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (OL L 150, 2017 6 14, p. 14).


PRIEDAS

KOORDINUOTOJO KONTROLĖS PLANO VEIKSMAI IR APRĖPTIS

1.   Tikslas

Bendras kontrolės plano tikslas – nustatyti cheminių medžiagų, išsiskiriančių į maistą iš su maistu besiliečiančių medžiagų, paplitimą arba cheminių medžiagų buvimą su maistu besiliečiančiose medžiagose. Todėl valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti oficialią kontrolę, kad nustatytų tokio pobūdžio paplitimą Europos Sąjungos rinkoje:

tikslinių medžiagų išsiskyrimą iš su maistu besiliečiančių medžiagų;

tikslines medžiagas su maistu besiliečiančiose medžiagose;

bendrą plastikinių medžiagų išsiskyrimą iš su maistu besiliečiančių medžiagų.

2.   Mėginių aprašymas ir metodika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti su maistu besiliečiančių medžiagų, kurių mėginius reikia imti, tipai ir cheminės medžiagos, kurių išsiskyrimas iš šių su maistu besiliečiančių medžiagų turėtų būti analizuojamas, išskyrus fluorintus junginius – tuomet turi būti analizuojamas medžiagose esantis jų kiekis.

Mėginiai turėtų būti imami su maistu besiliečiančių medžiagų importo iš trečiųjų šalių vietoje, nors valstybės narės turėtų atsižvelgti į pagal Reglamentą (ES) Nr. 284/2011 jau vykdomą kontrolę. Valstybės narės taip pat turėtų vykdyti rinkos kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą didmeninės prekybos ir platinimo vietose, kad būtų galima paimti pakankamo dydžio konkrečios partijos ar serijos mėginį ir prireikus sudaryti palankesnes sąlygas tolesniems veiksmams.

Mėginiai turėtų būti analizuojami tose laboratorijose, kurios yra paskirtos pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnį ir kurioms padeda nacionalinės etaloninės laboratorijos pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies e punktą. ES etaloninė laboratorija turėtų padėti laikytis šios rekomendacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (1) 94 straipsnio 2 dalies a punktą, jei nacionalinės etaloninės laboratorijos paprašo.

Jeigu išsiskiriančio kiekio neįmanoma nustatyti naudojant maisto produktą ar maisto modelinį tirpalą, turėtų būti nustatomas paplitimas medžiagoje, o siekiant įvertinti didžiausią į maistą išsiskiriantį kiekį turėtų būti atliekami skaičiavimai arba modeliavimas.

Tikrintinos cheminės medžiagos

Su maistu besiliečiančios medžiagos, kurių mėginius reikia imti

Pirminiai aromatiniai aminai (PAA)

Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys, spausdintos su maistu besiliečiančios medžiagos, įskaitant popierių ir kartoną

Formaldehidas ir melaminas

Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys, įskaitant netradicinius plastikinius virtuvės ir stalo reikmenis, pavyzdžiui, daugkartinius kavos puodelius, kurių plastike yra naudojami priedai, gauti iš natūralių šaltinių, pvz., bambuko

Fenolis

Plastikiniai virtuvės ir stalo reikmenys; lakuotos arba dengtos medžiagos; spausdintos plastikinės, popierinės ir kartoninės pakavimo medžiagos

Bisfenoliai, įskaitant BPA ir BPS

Polikarbonato plastikas (BPA) ir polieterio sulfono plastikas (BPS); padengtos metalo pakuotės (pvz., skardinės, dangteliai)

Ftalatai ir neftalatų plastifikatoriai

Plastikinės medžiagos ir gaminiai, visų pirma gaminiai, pagaminti iš polivinilchlorido (PVC), pavyzdžiui, termoforminiai lakštai, lanksčios pakuotės ir vamzdeliai; uždarymo reikmenys ir dangteliai

Fluorinti junginiai

Popierinės ir kartoninės medžiagos ir gaminiai, įskaitant tuos, kurie naudojami greitajam maistui, išsinešti skirtam maistui ir kepiniams supakuoti, ir maišelius, skirtus kukurūzams spraginti mikrobangų krosnelėje

Metalai

Keraminiai, emaliuoti, stikliški ir metaliniai virtuvės ir stalo reikmenys, įskaitant amatininkų ir tradiciškai pagamintas medžiagas ir gaminius

Bendras išsiskyręs kiekis

Netradiciniai plastikiniai virtuvės ir stalo reikmenys, pavyzdžiui, daugkartiniai kavos puodeliai, kurių plastike yra naudojami priedai, gauti iš natūralių šaltinių, pvz., bambuko

3.   Mėginių skaičius

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas orientacinis rekomenduojamas bendras skaičius mėginių, kurie turi būti ištirti kiekvienoje valstybėje narėje, dalyvaujančioje įgyvendinant šį koordinuotąjį kontrolės planą.

Valstybė narė

Rekomenduojamas mažiausias bendras mėginių skaičius

Belgija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė

100

Čekija, Kipras, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija

75

Danija, Airija, Graikija, Kroatija, Lietuva, Austrija, Portugalija, Švedija

50

Bulgarija, Estija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija, Slovakija, Suomija

25

4.   Kontrolės vykdymo laikotarpis

Kontrolė turėtų būti vykdoma nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

5.   Rezultatų pateikimas

Rezultatai Komisijai turėtų būti pateikti iki 2020 m. vasario 29 d. naudojant bendrą formatą.


(1)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).


Top