EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1389

2019 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1389, kuriuo dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su žalinimo išmoka už 2019 paraiškų teikimo metus, vykdymo Belgijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 nuostatų (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6438)

C/2019/6438

OJ L 230, 6.9.2019, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1389/oj

6.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1389

2019 m. rugsėjo 4 d.

kuriuo dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su žalinimo išmoka už 2019 paraiškų teikimo metus, vykdymo Belgijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 nuostatų

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6438)

(Tekstas autentiškas tik ispanų, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, ir prancūzų kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 69 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies 3 skyriuje numatyta išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką (toliau – žalinimo išmoka). Ta praktika apima pasėlių įvairinimą ir ekologiniu požiūriu svarbios vietovės turėjimą. Papildomos tokios praktikos taisyklės nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 (2) 3 skyriuje;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnio 4 dalį pasėlių įvairinimo tikslais pūdymui palikta žemė yra skaičiuojama atskirai nuo žolei ar kitiems žoliniams pašarams skirtos žemės. Tai reiškia, kad žemė, kurioje buvo ganoma arba kurioje nuimamas derlius gamybos tikslais, negali būti skaičiuojama kaip pūdymui palikta žemė;

(3)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 2 dalį pūdymui palikta žemė Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto taikymo tikslais gali būti laikoma ekologiniu požiūriu svarbia vietove, jei joje nevykdoma jokia žemės ūkio gamyba;

(4)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 9 dalį tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos plotai gali būti laikomi ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio tikslais su sąlyga, kad jie apsėti įvairių rūšių pasėlių sėklų mišiniu ir jeigu laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnyje nurodytų sąlygų. Valstybės narės turi sudaryti naudotinų pasėlių rūšių mišinių sąrašą ir nacionaliniu, regionų, paregionių arba ūkių lygmeniu nustatyti laikotarpį, per kurį tarpiniai pasėliai ar žalioji danga turi būti apsėti vietovėse, kurios yra deklaruotos kaip ekologiniu požiūriu svarbios vietovės. Tas laikotarpis negali būti trumpesnis kaip aštuonios savaitės. Be to, tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos plotai neapima plotų, apsėtų žieminiais pasėliais, kurie sėjami rudenį paprastai derliaus arba ganymo tikslu;

(5)

Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija nusprendė, kad vietovės su pūdymui palikta žeme, atitinkančios Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir vietovės su tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos plotais, atitinkančios to reglamento 45 straipsnio 9 dalį, gali būti laikomos ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir i punktus;

(6)

Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija pranešė Komisijai, kad dėl pavasarį ir vasarą patirtos sausros žemės ūkio veiklai buvo padarytas bendras neigiamas poveikis, sumažinęs augalų, skirtų gyvūnų pašarams, visų pirma, augančių pievose ir ganyklose, derlių;

(7)

dėl didelės sausros išseko gyvulininkystės sektoriaus pašarų ištekliai, taip pat nepavyko sukaupti atsargų. Tie pokyčiai sukėlė susirūpinimą visų pirma dėl augančių išlaidų, kai nepakankami vykdoma gamyba, ir tam tikrų ūkių gyvybingumui kylančio pavojaus;

(8)

siekdamos suteikti galimybę nukentėjusių vietovių ūkininkams kiek įmanoma geriau pasinaudoti savo turimomis teritorijomis gyvūnų šėrimo tikslais Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija paprašė leidimo nesilaikyti tam tikrų su žalinimo išmoka susijusių sąlygų dėl pūdymui paliktos žemės, kuri buvo deklaruota kaip atitinkanti pasėlių įvairinimo arba ekologiniu požiūriu svarbių vietovių reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 atitinkamai 44 straipsnio 4 dalį ir 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą;

(9)

dėl tų pačių priežasčių Belgija, Lenkija, Lietuva ir Prancūzija paprašė leidimo nukrypti nuo tam tikrų sąlygų, susijusių su žalinimo išmoka, vietovėse, apsėtose tarpiniais pasėliais arba žaliąja danga, kurie buvo deklaruoti kaip atitinkantys ekologiniu požiūriu svarbių vietovių reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos i punktą;

(10)

be to, kai kurie Lenkijos, Lietuvos ir Prancūzijos ūkininkai negalėjo laiku užsėti tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos dėl ekstremalių oro sąlygų, kurios padarė dirvą netinkamą paruošimo darbams. Todėl nesutrumpinus tarpinių pasėlių užsėjimo laikotarpio trukmės ūkininkams bus sunku įgyvendinti pasėlių planą, ypač jei jie vėliau planuoja sėti žieminius pasėlius. Praleidę šį optimalų laiką, ūkininkai gali būti priversti sėti žieminius pasėlius blogomis sąlygomis ir taip rizikuoti tokių pasėlių būsimu derliumi;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. nuo sausros nukentėjusioms vietovėms buvo padaryta didelė žala, ir tokios žalos pasekmes, reikėtų numatyti nuo Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnio 4 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas dėl pūdymui paliktos žemės pasėlių įvairinimo tikslais, nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas dėl pūdymui paliktos žemės siekiant priskirti ją ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą, ir nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 9 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas dėl tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos plotų, kad juos būtų galima priskirti ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos i punktą;

(12)

vis dėlto, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 69 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, šiame sprendime reikėtų leisti nukrypti nuo prievolių, susijusių su pasėlių įvairinimu ir su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, tik tiek, kiek tikrai būtina ir tik būtinam laikotarpiui.. Todėl šiame sprendime nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurias atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos oficialiai pripažino nukentėjusiomis nuo minėtos sausros, dėl kurios patiriamas didelis pašarų išteklių trūkumas. Turėtų būti nustatytos papildomos su nukrypti leidžiančia nuostata susijusios sąlygos;

(13)

atsižvelgiant į kitų priemonių buvimą ir specifinius nukentėjusių vietovių ypatumus, įskaitant taikomas ūkininkavimo sistemas ir žemės naudojimą, Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija turėtų turėti galimybę nuspręsti, kurią iš šių nukrypti leidžiančių nuostatų ir kokiu mastu reikėtų taikyti nuo sausros nukentėjusiose vietovėse, jei laikomasi šiame sprendime nustatytų sąlygų; priimdamos sprendimą dėl leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo nukentėjusiose vietovėse tos valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos tikslus ir, visų pirma, į poreikį tinkamai apsaugoti dirvožemio, gamtos išteklių ir biologinės įvairovės kokybę, visų pirma, jautriausiais augalų žydėjimo ir paukščių perėjimo laikotarpiais;

(14)

siekdamos užtikrinti, kad šiuo sprendimu leidžiamos taikyti nukrypti leidžiančios nuostatos būtų veiksmingos, Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija turėtų priimti savo sprendimus per 14 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, ir pranešti Komisijai apie savo sprendimą per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

(15)

siekdamos suteikti galimybę Komisijai stebėti, ar atitinkamos taisyklės yra taikomos tinkamai ir koks yra nukrypti leidžiančių nuostatų poveikis, Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija turėtų suteikti informaciją apie hektarų, kuriuose taikomos tokios nuostatos, skaičių, kad būtų galima įvertinti tų nuostatų poveikį Reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 nustatytiems pasėlių įvairinimo ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių aplinkosaugos tikslams. Tokia informacija, pasinaudojant esamomis valdymo priemonėmis, turėtų būti pateikta Komisijai iki 2019 m. gruodžio 15 d. Iki tos pačios datos Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija turėtų pateikti Komisijai nukrypti leidžiančios nuostatos poveikio aplinkai, biologinei įvairovei ir klimato tikslams, susijusiems su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, tarpiniais pasėliais ir pasėlių įvairinimu, įvertinimą, o prireikus priemonių, skirtų sušvelninti nustatytą neigiamą poveikį, apibūdinimą;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sritis

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnio 4 dalies, Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija 2019 m. paraiškų teikimo metais gali nuspręsti, kad pūdymui palikta žemė laikoma atskiram pasėliui skirta žeme, net jei tokioje žemėje buvo ganoma arba buvo nuimamas derlius gamybos tikslais.

2.   Nukrypdamos nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 2 dalies, Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija gali nuspręsti, kad 2019 paraiškų teikimo metais pūdymui palikta žemė laikoma ekologiniu požiūriu svarbia vietove pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą, net jei tokioje žemėje buvo ganoma arba buvo nuimamas derlius gamybos tikslais.

3.   Nukrypdamos nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 9 dalies, Belgija, Lenkija, Lietuva ir Prancūzija gali nuspręsti, kad 2019 paraiškų teikimo metais dėl žemės laikymo ekologiniu požiūriu svarbia vietove pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos i punktą:

a)

tarpiniais pasėliais arba žaliąja danga apsėti plotai būtų nustatyti jų neapsėjant įvairių rūšių pasėlių sėklų mišinio, jei sėjami pasėliai yra žolė ar kiti žoliniai pašarai;

b)

tarpinių pasėlių arba žaliosios dangos plotai apimtų plotus, apsėtus žieminiais pasėliais, kurie įprastai sėjami rudenį derliaus arba ganymo tikslais.

4.   Nukrypdamos nuo Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 9 dalies antros pastraipos, Lenkija, Lietuva ir Prancūzija 2019 paraiškų teikimo metais gali sutrumpinti trumpiausią privalomą laikotarpį, kuriuo tarpiniais pasėliais arba žaliąja danga sėjami plotai turi būti pasėti, kaip nurodyta toje nuostatoje, su sąlyga, kad vėliau bus sėjami žieminiai pasėliai.

2 straipsnis

Vietovės, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos

1 straipsnyje nurodyti sprendimai taikomi tik vietovėms, kuriose yra nuo sausros nukentėjusių galvijų, arba 1 straipsnio 4 dalies atveju, kuriose dirvožemio būklė reikiamu laiku tapo netinkama sėjos paruošimo darbams ir todėl nebuvo galima laikytis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 45 straipsnio 9 dalies, ir kurias Belgijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Prancūzijos kompetentingos institucijos oficialiai pripažino 2019 m. nukentėjusiomis nuo didelės sausros.

3 straipsnis

Terminas

1 straipsnyje nurodyti sprendimai priimami per 14 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

4 straipsnis

Notifikavimas

1.   Per 7 dienas nuo 1 straipsnyje nurodytų sprendimų priėmimo dienos Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija praneša Komisijai apie:

a)

vietoves, kurias jų kompetentingos institucijos oficialiai pripažino 2019 m. nukentėjusiomis nuo didelės sausros;

b)

pagal 1 straipsnį priimtus sprendimus, įskaitant NUTS 3 lygmeniu taikomų nukrypti leidžiančių nuostatų pobūdį ir tokių nuostatų taikymo atitinkamose vietovėse pagrindimą.

2.   Ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15 d. Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija praneša Komisijai apie ūkių, kuriose buvo taikoma 1 straipsnyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, skaičių ir hektarų, kuriuose buvo taikomos 1 straipsnyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos, skaičių. Ta informacija turi būti pateikta NUTS 3 lygmeniu. Iki tos pačios datos Belgija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Portugalija ir Prancūzija pateikia Komisijai nukrypti leidžiančios nuostatos poveikio aplinkai, biologinei įvairovei ir klimato tikslams, susijusiems su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, tarpiniais pasėliais ir pasėlių įvairinimu, įvertinimą, o prireikus priemonių, skirtų sušvelninti nustatytą neigiamą poveikį, apibūdinimą.

5 straipsnis

Adresatai

Sprendimas skiriamas Belgijos Karalystei, Ispanijos Karalystei, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Portugalijos Respublikai ir Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 4 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL L 181, 2014 6 20, p. 1).


Top