EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1326

2019 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1326 dėl darniųjų elektromagnetinio suderinamumo standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES

C/2019/5759

OJ L 206, 6.8.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1326/oj

6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1326

2019 m. rugpjūčio 5 d.

dėl darniųjų elektromagnetinio suderinamumo standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES (2) 13 straipsniu, daroma prielaida, kad elektros įrenginiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka esminius reikalavimus, kuriuos apima minėti standartai arba jų dalys, kaip nustatyta tos direktyvos I priede;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016) 7641 (3) Komisija pateikė prašymą Europos standartizacijos komitetui (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) parengti ir peržiūrėti darniuosius elektromagnetinio suderinamumo standartus ir užbaigti su jais susijusį darbą, kad būtų užtikrintas Direktyvos 2014/30/ES įgyvendinimas;

(3)

remdamiesi Įgyvendinimo sprendimu C(2016) 7641, CEN ir CENELEC parengė darniuosius standartus EN IEC 61058-1:2018 dėl prietaisų jungiklių ir EN 55035:2017 dėl multimedijos įrangos. Remdamiesi tuo sprendimu CEN ir CENELEC peržiūrėjo darniuosius standartus EN 13309:2010 dėl mašinų su vidiniu elektros maitinimo šaltiniu ir EN 50557:2011 dėl jungtuvų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (4), siekiant juos suderinti su technikos pažanga;

(4)

Komisija kartu su CEN ir CENELEC įvertino, ar standartai EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 ir EN 63024:2018 atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2016) 7641 pateiktą prašymą;

(5)

standartai EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 ir EN 63024:2018 atitinka apimamus reikalavimus, kurie nustatyti Direktyvoje 2014/30/ES. Todėl nuorodas į tuos standartus tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

CENELEC parengė standarto EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 klaidų ištaisymą, kuriuo ištaisomas darnusis standartas EN 61000-6-5:2015, kurio nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (5). Kadangi klaidų ištaisyme pateiktos esminės techninės pataisos ir siekiant užtikrinti teisingą ir nuoseklų standarto EN 61000-6-5:2015 taikymą, tikslinga paskelbti darniojo standarto nuorodą kartu su klaidų ištaisymo nuoroda Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

standartai EN 13309:2010 ir EN 50557:2011 yra peržiūrėti, o standartas EN 61000-6-5:2015 yra ištaisytas. Todėl reikėtų panaikinti šių standartų nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pasirengti taikyti peržiūrėtus ir ištaisytus standartus, būtina atidėti nuorodų į tuos standartus panaikinimą;

(8)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos to standarto laikymasis leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardytos elektromagnetinio suderinamumo darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/30/ES, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šio sprendimo II priede išvardytos elektromagnetinio suderinamumo darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/30/ES, nuorodos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje panaikinamos nuo tame priede nurodytų datų.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

(3)  2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2016) 7641 dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos komitetui, Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartų institutui darniųjų standartų, kad būtų užtikrintas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo įgyvendinimas.

(4)  OL C 246, 2018 7 13, p. 1.

(5)  OL C 246, 2018 7 13, p. 1.


I PRIEDAS

Nr.

Standarto nuoroda

1.

EN ISO 13766-1:2018

Žemės darbų ir pastatų statybos mašinos. Mašinų su vidiniu elektros tiekimo šaltiniu elektromagnetinis suderinamumas. 1 dalis. Bendrieji EMS reikalavimai esant tipinėms EMS aplinkos sąlygoms (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetinis multimedijos įrangos suderinamumas. Atsparumo reikalavimai

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5 dalis. Bendrieji standartai. Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Prietaisų jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

5.

EN 63024:2018

Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos (IEC 63024:2017, su pakeitimais)


II PRIEDAS

Nr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

1.

EN 13309:2010 Statybos mašinos. Mašinų su vidiniu elektros maitinimo šaltiniu elektromagnetinis suderinamumas

2021 m. birželio 30 d.

2.

EN 50557:2011 Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos

2021 m. sausio 17 d.

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5 dalis. Bendrieji standartai. Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams

2020 m. sausio 31 d.


Top