EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/570, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės dėl „rescEU“ pajėgumų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/762/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2644) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/570

2019 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės dėl „rescEU“ pajėgumų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/762/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2644)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies g punktą,

kadangi:

(1)

Sprendime Nr. 1313/2013/ES nustatytu Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas) sustiprinamas Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir palengvinamas veiksmų derinimas civilinės saugos srityje, siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes;

(2)

Sprendime Nr. 1313/2013/ES apibrėžiama teisinė „rescEU“ sistema. „rescEU“ siekiama suteikti pagalbą itin didelio masto situacijų atveju, kai nacionaliniu lygmeniu turimais pajėgumais ir Europos civilinės saugos rezervui valstybių narių skirtais pajėgumais neįmanoma užtikrinti veiksmingo reagavimo;

(3)

pastaraisiais metais Europoje labai padaugėjo didelio masto miškų gaisrų, o tai turi rimtų padarinių ekonomikai, aplinkai ir socialiniam gyvenimui. 2017 m. ir 2018 m. miškų gaisrų sezonai parodė, kad būtina pasirengti tiems atvejams, kai didelė nelaimė vienu metu ištinka kelias valstybes nares;

(4)

kintantis miško gaisrų rizikos pobūdis lėmė patikimų Sąjungos lygmens reagavimo į nelaimes pajėgumų trūkumą. Šis trūkumas buvo ypač akivaizdus 2017 m. miškų gaisrų gesinimo sezono metu, kai pagal Sąjungos mechanizmą suteiktų pajėgumų neužteko, kad būtų patenkinti pagalbos prašiusių šalių poreikiai;

(5)

todėl, remiantis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 2 dalimi, reikėtų kuo skubiau apibrėžti pradinę „rescEU“ sudėtį ir į pirmąjį įgyvendinimo sprendimą reikėtų įtraukti miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumus, kad būtų galima reaguoti į laukinės augmenijos gaisrus. Dėl būtino lankstumo pereinamuoju laikotarpiu pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnį, „rescEU“ pajėgumų skaičius turėtų būti preliminariai nustatytas tolesniuose įgyvendinimo sprendimuose;

(6)

pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 4 dalį „rescEU“ miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumams keliami kokybės reikalavimai turėtų būti išdėstyti pasikonsultavus su valstybėmis narėmis; jie turėtų būti grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, jei tokių standartų jau yra. Kadangi miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumams taikomų nusistovėjusių tarptautinių standartų nėra, miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumams taikomi kokybės reikalavimai turėtų būti grindžiami esamais bendro pobūdžio reikalavimais, taikomais Europos civilinės saugos rezervo moduliams, ir geriausia patirtimi taikant Sąjungos mechanizmą. Šie kokybės reikalavimai turėtų būti išdėstyti šio sprendimo priede;

(7)

biudžetinės drausmės tikslais šiame sprendime būtina nustatyti sąnaudas, susijusias su Sąjungos finansine parama pagal „rescEU“ pereinamuoju laikotarpiu;

(8)

siekiant patikimai valdyti finansus, tiesioginės dotacijos „rescEU“ pajėgumams pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti skiriamos remiantis metine darbo programa;

(9)

2019 m. kovo 21 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos sprendimui (ES) 2019/420 (2), laikino trūkumo pašalinimo įvykus išskirtinėms nelaimėms taisyklės, išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/762/ES (3), tapo nebeaktualios. Siekiant nuoseklumo, Įgyvendinimo sprendimo 2014/762/ES 7 skyrių reikėtų išbraukti;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 33 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime nustatytos Sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės, susijusios su:

a)

pradine „rescEU“ sudėtimi – pajėgumais ir kokybės reikalavimais;

b)

pajėgumų finansavimu Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu.

2 straipsnis

Pradinė „rescEU“ sudėtis

1.   „rescEU“ sudaro miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai.

2.   1 dalyje nurodytus miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumus sudaro:

a)

miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai naudojant lėktuvus;

b)

miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai naudojant sraigtasparnius.

3.   2 dalyje nurodytiems pajėgumams taikomi kokybės reikalavimai išdėstyti priede.

3 straipsnis

„rescEU“ pajėgumams taikomos finansinės priemonės, nurodytos Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnyje

1.   Komisija metinėje darbo programoje apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos skiriamos tiesioginės dotacijos Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnyje nurodytoms sąnaudoms, reikalingoms siekiant užtikrinti skubią prieigą prie 2 straipsnyje nurodytų pajėgumų, padengti.

2.   Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnyje nurodytos sąnaudos apima parengties sąnaudas, įskaitant, jei taikoma, su technine priežiūra, personalu, mokymu (įskaitant įgulos narių ir techninių darbuotojų mokymą), sandėliavimu, draudimu susijusias sąnaudas, taip pat kitas sąnaudas, būtinas užtikrinti faktinį tokių pajėgumų prieinamumą.

4 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/762/ES dalinis pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimo 2014/762/ES 7 skyrius išbraukiamas.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Christos STYLIANIDES

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 924.

(2)  2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77 I, 2019 3 20, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/762/ES, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo įgyvendinimo taisyklės ir panaikinami Komisijos sprendimai 2004/277/EB, Euratomas ir 2007/606/EB, Euratomas (OL L 320, 2014 11 6, p. 1).


PRIEDAS

„RESCEU“ PAJĖGUMAMS TAIKOMI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

1.   Miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai naudojant lėktuvus

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo vykdant operacijas iš oro.

Pajėgumai

2 lėktuvai, kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 3 000 litrų, arba 1 lėktuvas, kurio talpa ne mažesnė kaip 8 000 litrų (1).

Gebėjimas nepertraukiamai vykdyti operacijas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Lėktuvas.

Ne mažiau kaip dvi įgulos.

Techniniai darbuotojai.

Mobilus techninės priežiūros komplektas.

Ryšių įranga, leidžianti palaikyti ryšį „oras–oras“ ir „oras–žemė“.

Savarankiškas apsirūpinimas

Įrangos saugojimas ir modulio įrangos techninė priežiūra.

Įranga ryšiui su atitinkamais partneriais, ypač su atsakingais už veiklos koordinavimą įvykio vietoje, užtikrinti.

Dislokavimas

Prireikus skubaus reagavimo (2) – parengtis išvykti ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

Galimybė dislokuoti 2 000 km spinduliu per ne daugiau kaip 24 valandas.

2.   Miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai naudojant sraigtasparnius

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo vykdant operacijas iš oro.

Pajėgumai

1 sraigtasparnis, kurio talpa ne mažesnė kaip 3 000 litrų (3).

Gebėjimas nepertraukiamai vykdyti operacijas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Sraigtasparnis su ne mažiau kaip dviem įgulomis.

Techniniai darbuotojai.

Vandens talpa arba purškimo rinkinys.

1 techninės priežiūros komplektas.

1 atsarginių dalių komplektas.

Gelbėjimo keltuvai.

Ryšių įranga, leidžianti palaikyti ryšį „oras-oras“ ir „oras-žemė“.

Savarankiškas apsirūpinimas

Įrangos saugojimas ir modulio įrangos techninė priežiūra.

Įranga ryšiui su atitinkamais partneriais, ypač su atsakingais už veiklos koordinavimą įvykio vietoje, užtikrinti.

Dislokavimas

Prireikus skubaus reagavimo (4) – parengtis išvykti ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

Galimybė dislokuoti 2 000 km spinduliu per ne daugiau kaip 24 valandas.


(1)  Šie reikalavimai gali būti peržiūrėti, atsižvelgiant į galimą miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumų rinkos pokyčius, įskaitant pokyčius, susijusius su galimybe įsigyti atsarginių dalių.

(2)  Skubus reagavimas – reagavimo operacija, trunkanti ne ilgiau kaip vieną dieną, įskaitant skrydį iš vietos, kurioje yra „rescEU“ pajėgumai, ir į ją.

(3)  Įgyvendinant Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnį ir pagrįstais atvejais remiantis regiono pažeidžiamumo vertinimu, miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumus naudojant sraigtasparnius gali sudaryti ne daugiau kaip 3 sraigtasparniai, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 3 000 litrų.

(4)  Skubus reagavimas – reagavimo operacija, trunkanti ne ilgiau kaip vieną dieną, įskaitant skrydį iš vietos, kurioje yra „rescEU“ pajėgumai, ir į ją.


Top