Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0236

2019 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/236, kuriuo dėl Sąjungos institucijų vidaus saugumo nustatomos informacijos teikimo duomenų subjektams ir tam tikrų jų teisių ribojimo Europos Komisijai tvarkant asmens duomenis vidaus taisyklės

C/2019/761

OJ L 37, 8.2.2019, p. 144–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/236/oj

8.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/144


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2019/236

2019 m. vasario 7 d.

kuriuo dėl Sąjungos institucijų vidaus saugumo nustatomos informacijos teikimo duomenų subjektams ir tam tikrų jų teisių ribojimo Europos Komisijai tvarkant asmens duomenis vidaus taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 249 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija turi veikti saugioje ir patikimoje aplinkoje. Kad pasiektų šį tikslą, jai reikia laikytis nuoseklaus ir integruoto požiūrio į saugumą, pagal kurį, atsižvelgiant į nustatytą riziką, būtų teikiama tinkamo lygio asmenų, turto ir informacijos apsauga ir saugumas būtų užtikrinamas veiksmingai ir laiku. Komisija susiduria su didelėmis grėsmėmis ir išbandymais saugumo srityje, visų pirma dėl terorizmo, kibernetinių išpuolių ir politinio bei komercinio šnipinėjimo;

(2)

siekdama užtikrinti asmenų, turto ir informacijos saugumą, Komisija, visų pirma jos Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato Saugumo direktoratas, imasi su kelių kategorijų asmens duomenų tvarkymu susijusių priemonių, kaip numatyta Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2015/443 (1). Šios priemonės, be kita ko, apima saugumo patikrinimus pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 7 straipsnio 5 dalį, grėsmės vertinimus pagal 12 straipsnį ir saugumo tyrimus pagal 13 straipsnį. Remdamasi jai suteiktais tyrimo vykdymo įgaliojimais, Komisija iš įvairių šaltinių – valdžios institucijų ir fizinių asmenų – renka tyrimui svarbią informaciją, įskaitant asmens duomenis, ir prieš pradėdama tyrimo ar koordinavimo veiklą, tą veiklą vykdydama ar ją pabaigusi šia informacija keičiasi su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, valstybių narių bei trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

(3)

Komisijos tvarkomų kategorijų asmens duomenys yra, be kita ko, tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, profesiniai duomenys ir duomenys, susiję su saugumo patikrinimo, grėsmės vertinimo ar saugumo tyrimo dalyku arba pateikti dėl jų sąsajumo su tuo dalyku. Asmens duomenys saugomi saugioje elektroninėje aplinkoje, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam susipažinimui su duomenimis arba jų perdavimui asmenims už Komisijos ribų. Už tyrimą atsakingos Komisijos tarnybos saugo asmens duomenis tol, kol tyrimas baigiamas. Atsižvelgiant į tyrimo kategoriją, t. y. ar jis vykdomas įtariamų nusikalstamų veikų, kontržvalgybos ar kovos su terorizmu srityje, skirtingai tvarkymo veiklai taikomi skirtingi saugojimo laikotarpiai. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui su byla susijusi informacija, įskaitant asmens duomenis, sunaikinama (2);

(4)

atlikdama savo užduotis Komisija, kaip duomenų valdytoja, privalo paisyti su asmens duomenų tvarkymu susijusių fizinių asmenų teisių, pripažįstamų pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnio 1 dalį, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 (3) numatytų teisių. Be to, Komisija privalo laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių, kaip nustatyta Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 9 straipsnyje;

(5)

tam tikromis aplinkybėmis būtina suderinti Reglamente (ES) 2018/1725 numatytas duomenų subjektų teises ir poreikį Komisijai veiksmingai vykdyti savo užduotis Komisijoje užtikrinant asmenų, turto ir informacijos saugumą pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443, visų pirma atlikti saugumo tyrimus, be kita ko, visapusiškai paisyti kitų duomenų subjektų pagrindinių teisių ir laisvių. Tuo tikslu Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies c, d ir h punktuose numatyta galimybė Komisijai apriboti 14–17, 19, 20 ir 35 straipsnių, taip pat 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto skaidrumo principo taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–17, 19 ir 20 straipsniuose nustatytas teises ir prievoles;

(6)

siekiant užtikrinti, kad Komisija veiksmingai vykdytų savo užduotis Komisijoje užtikrinti asmenų, turto ir informacijos saugumą pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443, visų pirma atliktų saugumo tyrimus, kartu paisydama asmens duomenų apsaugos standartų pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, būtina priimti vidaus taisykles, pagal kurias Komisija galėtų apriboti duomenų subjektų teises pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies c, d ir h punktus;

(7)

tos vidaus taisyklės turėtų apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, kurias atlieka Komisija, vykdydama savo užduotis Komisijoje užtikrinti asmenų, turto ir informacijos saugumą pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443, visų pirma vykdydama tyrimo funkciją saugumo srityje. Jos turėtų būti taikomos duomenų tvarkymo operacijoms, atliekamoms prieš pradedant tyrimą, tyrimo metu ir stebint tyrimo išvadų įgyvendinimą;

(8)

siekdama laikytis Reglamento (ES) 2018/1725 14, 15 ir 16 straipsnių, Komisija turėtų skaidriai ir nuosekliai informuoti visus fizinius asmenis apie savo veiklą, kurią vykdant tvarkomi jų asmens duomenys, ir jų teises, savo interneto svetainėje skelbdama duomenų apsaugos pranešimą;

(9)

be to, Komisija turėtų tinkamu būdu asmeniškai informuoti su saugumo tyrimu susijusius duomenų subjektus, t. y. susijusius asmenis ir liudytojus. Komisija taip pat turėtų asmeniškai informuoti asmenis, kurių duomenys tvarkomi vykdant saugumo priemones pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 7 straipsnio 5 dalį ir 12 straipsnio 1 dalies d ir e punktus, t. y. vykdant Komisijos patalpų kratas ir ryšių bei informacinių sistemų ir įrangos patikras;

(10)

remdamasi Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsniu, Komisijai gali prireikti apriboti informacijos teikimą duomenų subjektams ir jų galimybę naudotis kitomis teisėmis, kad būtų užtikrinta visų pirma saugumo tyrimo, jos tyrimo priemonių ir metodų, kitų valdžios institucijų saugumo tyrimų ir procedūrų apsauga, taip pat su tuo saugumo tyrimu, tyrimais ir (arba) procedūromis susijusių kitų asmenų teisių apsauga;

(11)

kai kuriais atvejais teikti konkrečią informaciją duomenų subjektams arba atskleisti, kad vykdomas tyrimas arba imtasi saugumo priemonių pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 12 straipsnio 1 dalies d ir e punktus, t. y. vykdomos Komisijos patalpų kratos ir ryšių bei informacinių sistemų ir įrangos patikros, galbūt būtų neįmanoma arba tai labai pakenktų tyrimo tikslui ir Komisijos gebėjimui užtikrinti savo saugumą ir visų pirma veiksmingai atlikti saugumo tyrimus ateityje;

(12)

be to, tam, kad Komisija galėtų veiksmingai bendradarbiauti, kaip nurodyta Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse, jai gali prireikti apriboti duomenų subjektų teisių taikymą, kad būtų užtikrinta kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų arba valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamų duomenų tvarkymo operacijų apsauga. Tuo tikslu Komisija turėtų konsultuotis su tomis institucijomis, įstaigomis, organais, agentūromis ir valdžios institucijomis dėl svarbių apribojimų taikymo priežasčių ir apribojimų būtinumo ir proporcingumo;

(13)

be to, kad Komisija galėtų, kaip privalo, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis ir tokiu būdu apsaugoti svarbų bendrą Sąjungos viešąjį interesą, jai taip pat gali reikėti apriboti informacijos teikimą duomenų subjektams ir jų kitų teisių taikymą, kai tai susiję su iš tų šalių arba organizacijų gautais asmens duomenimis. Tačiau kai kuriomis aplinkybėmis duomenų subjekto interesas arba pagrindinės teisės gali būti viršesni už tarptautinio bendradarbiavimo interesą;

(14)

Komisija turėtų visus apribojimus taikyti skaidriai ir atitinkamoje registracijos sistemoje užfiksuoti kiekvieną apribojimų taikymo atvejį;

(15)

pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 8 dalį duomenų valdytojai gali atidėti informacijos teikimą, jos nepateikti arba atsisakyti ją pateikti dėl to, kad duomenų subjektui taikomas apribojimas, jei tos informacijos pateikimas kokiu nors būdu pakenktų apribojimo tikslui. Tai visų pirma taikytina Reglamento (ES) 2018/1725 16 ir 35 straipsniuose nurodytų teisių apribojimams;

(16)

Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti nustatytus apribojimus, norėdama užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės būti informuotam pagal Reglamento (ES) 2018/1725 16 ir 35 straipsnius būtų apribojamos tik tol, kol tai būtina Komisijai savo saugumui užtikrinti ir visų pirma savo saugumo tyrimams vykdyti;

(17)

jei apribojamos kitos duomenų subjektų teisės, duomenų valdytojas turėtų įvertinti kiekvieną atvejį atskirai ir nuspręsti, ar pranešus apie tą apribojimą būtų trukdoma pasiekti jo tikslą;

(18)

siekiant užtikrinti šio sprendimo laikymąsi, Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas turėtų atlikti nepriklausomą apribojimų taikymo patikrinimą;

(19)

2018 m. gruodžio 10 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, kurių turi laikytis Komisija, informuodama duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 14, 15 ir 16 straipsnius, kai vykdo visas savo užduotis pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443.

Juo taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis Komisija gali pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies c, d ir h punktus apriboti to reglamento 4, 14–17, 19, 20 ir 35 straipsnių taikymą.

2.   Šis sprendimas taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį Komisija atlieka veiklos, kuria ji siekia Komisijoje užtikrinti asmenų, turto ir informacijos saugumą pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443, arba su ja susijusiais tikslais.

2 straipsnis

Taikytinos išimtys ir apribojimai

1.   Tais atvejais, kai Komisija vykdo savo funkcijas, susijusias su duomenų subjektų teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, ji įvertina, ar taikoma kuri nors iš tame reglamente nustatytų išimčių.

2.   Pagal šio sprendimo 3–7 straipsnius Komisija gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–17, 19, 20 ir 35 straipsnių, taip pat to reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto skaidrumo principo taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka Reglamento (ES) 2018/1725 14–17, 19 ir 20 straipsniuose nustatytas teises ir prievoles, kai tų teisių ir prievolių įgyvendinimas keltų grėsmę Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, be kita ko, jų elektroninių ryšių tinklų, vidaus saugumui, inter alia, dėl to, kad būtų atskleistos vykdant saugumo tyrimus naudojamos tyrimo priemonės ir metodai, arba darytų neigiamą poveikį kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

3.   Pagal 3–7 straipsnius Komisija gali toliau nurodytomis aplinkybėmis apriboti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises ir prievoles, susijusias su asmens duomenimis, kurie gauti iš kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, agentūrų ir organų, valstybių narių ar trečiųjų šalių kompetentingų institucijų arba tarptautinių organizacijų:

(a)

tais atvejais, kai kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, agentūros ir organai galėtų apriboti tų teisių ir prievolių įgyvendinimą remdamiesi kitais Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnyje nurodytais aktais arba pagal to reglamento IX skyrių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 (4) ar Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 (5);

(b)

tais atvejais, kai valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų apriboti tų teisių ir prievolių įgyvendinimą remdamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (6) 23 straipsnyje nurodytais aktais arba pagal nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 (7) 13 straipsnio 3 dalis, 15 straipsnio 3 dalis arba 16 straipsnio 3 dalis;

(c)

tais atvejais, kai tų teisių ir prievolių įgyvendinimas galėtų kelti grėsmę Komisijos bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis dėl keitimosi informacija apie galimas kontržvalgybos ir kovos su terorizmu grėsmes ir vykdant jos saugumo tyrimus.

Prieš taikydama apribojimus pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytomis aplinkybėmis, Komisija konsultuojasi su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, agentūromis, organais arba valstybių narių kompetentingomis institucijomis, išskyrus atvejus, kai Komisijai yra aišku, kad apribojimo taikymas yra numatytas viename iš tuose punktuose nurodytų aktų, arba kai toks konsultavimasis keltų grėsmę jos veiklos pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443 tikslams.

Šios dalies pirmos pastraipos c punktas netaikomas tais atvejais, kai už Komisijos interesą bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis yra viršesni duomenų subjektų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės.

4.   1, 2 ir 3 dalys nedaro poveikio kitų Komisijos sprendimų, kuriais nustatomos informacijos teikimo duomenų subjektams ir tam tikrų teisių apribojimo pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį ir Komisijos darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnį vidaus taisyklės, taikymui.

3 straipsnis

Informacijos teikimas duomenų subjektams

1.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia duomenų apsaugos pranešimus, kuriais visi duomenų subjektai informuojami apie su jų asmens duomenų tvarkymu susijusią jos veiklą, kurią ji vykdo siekdama įgyvendinti savo užduotis pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443.

2.   Komisija tinkamu būdu asmeniškai informuoja su saugumo tyrimu susijusius liudytojus ir asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą. Ji taip pat asmeniškai informuoja asmenis, kurių duomenys tvarkomi vykdant saugumo priemones pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 7 straipsnio 5 dalį ir 12 straipsnio 1 dalies d ir e punktus, t. y. vykdant Komisijos patalpų kratas ir ryšių bei informacinių sistemų ir įrangos patikras.

3.   Tais atvejais, kai Komisija visiškai ar iš dalies apriboja informacijos teikimą šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems duomenų subjektams, ji pagal šio sprendimo 6 straipsnį užfiksuoja ir užregistruoja apribojimo taikymo priežastis.

4 straipsnis

Duomenų subjektų teisė susipažinti su duomenimis, reikalauti juos ištrinti ir apriboti jų tvarkymą

1.   Tais atvejais, kai Komisija visiškai ar iš dalies apriboja atitinkamai Reglamento (ES) 2018/1725 17, 19 ir 20 straipsniuose nurodytą duomenų subjektų teisę susipažinti su duomenimis, teisę reikalauti juos ištrinti arba teisę apriboti jų tvarkymą, ji atsakyme į prašymą leisti susipažinti su duomenimis, juos ištrinti arba apriboti jų tvarkymą informuoja susijusį duomenų subjektą apie taikomą apribojimą ir pagrindines jo taikymo priežastis, taip pat apie galimybę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

2.   Informacijos apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto apribojimo priežastis teikimas gali būti atidėtas, ji gali būti nepateikiama arba gali būti atsisakyta ją pateikti, jei tai pakenktų apribojimo tikslui.

3.   Komisija pagal šio sprendimo 6 straipsnį užfiksuoja ir užregistruoja apribojimo taikymo priežastis.

4.   Tais atvejais, kai teisė susipažinti su duomenimis yra visiškai ar iš dalies apribota, duomenų subjektas gali savo teisę susipažinti su duomenimis įgyvendinti pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, tarpininkaujant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

5 straipsnis

Pranešimas duomenų subjektams apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

Tais atvejais, kai Komisija apriboja pranešimą duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/1725 35 straipsnyje, ji pagal šio sprendimo 6 straipsnį užfiksuoja ir užregistruoja apribojimo taikymo priežastis.

6 straipsnis

Apribojimų fiksavimas ir registravimas

1.   Komisija fiksuoja bet kokio apribojimo taikymo pagal šį sprendimą priežastis, įskaitant būtinybės taikyti apribojimą ir jo taikymo proporcingumo vertinimą, atsižvelgdama į atitinkamus Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus elementus.

Tuo tikslu įraše nurodoma, kaip teisės įgyvendinimas keltų grėsmę Komisijos užduočių pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/443 arba pagal 2 straipsnio 2 ar 3 dalį taikomų apribojimų tikslui arba darytų neigiamą poveikį kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

2.   Įrašas ir atitinkamais atvejais dokumentai, kuriais grindžiamos pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės, užregistruojami. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašymu jie pateikiami jam susipažinti.

7 straipsnis

Apribojimų trukmė

1.   Šio sprendimo 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodyti apribojimai toliau taikomi tol, kol neišnyksta juos pagrindžiančios priežastys.

2.   Jeigu šio sprendimo 3 arba 5 straipsnyje nurodyto apribojimo taikymo priežastys išnyksta, Komisija panaikina apribojimą ir duomenų subjektui nurodo apribojimo taikymo priežastis. Kartu Komisija informuoja duomenų subjektą apie galimybę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

3.   Komisija peržiūri 4 ir 6 straipsniuose nurodytų apribojimų taikymą kas šešis mėnesius nuo jų nustatymo ir baigdama atitinkamą tyrimą. Vėliau Komisija kasmet įvertina, ar reikia toliau taikyti apribojimą ir (arba) atidėjimą.

8 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno atliekama peržiūra

1.   Kiekvienu atveju, kai pagal šį sprendimą apribojamos duomenų subjektų teisės, apie tai nepagrįstai nedelsiant informuojamas Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno prašymu jam suteikiama galimybė susipažinti su įrašais ir visais dokumentais, kuriais grindžiamos pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės.

2.   Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas gali prašyti peržiūrėti apribojimų taikymą. Duomenų apsaugos pareigūnas informuojamas apie prašomos peržiūros rezultatus.

3.   Keitimasis informacija su duomenų apsaugos pareigūnu procedūros metu registruojamas tinkamu būdu.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(2)  Komisijos bylų saugojimą reglamentuoja Bendrasis bylų saugojimo terminų sąrašas – norminis dokumentas (paskutinė jo versija – SEC(2012) 713), kuriame nustatyti įvairių rūšių Komisijos bylų saugojimo terminai.

(3)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(5)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(6)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(7)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).


Top