EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0217

2019 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/217 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo

ST/10593/2018/INIT

OJ L 34, 6.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/217/oj

Related international agreement

6.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/217

2019 m. sausio 28 d.

dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2000 m. kovo 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją (2) (toliau – Asociacijos susitarimas);

(2)

įsigaliojus Asociacijos susitarimui Sąjunga toliau stiprino dvišalius santykius su Maroko Karalyste ir jam suteikė aukštesnio lygio statusą;

(3)

Sąjunga nepažeidžia Jungtinių Tautų politinio proceso dėl Vakarų Sacharos galutinio statuso rezultatų ir ji nuolat pabrėžė savo siekį, kad būtų išspręstas konfliktas Vakarų Sacharoje, kurišiuo metu Juntinių Tautų išvardyta tarp priklausomų teritorijų, kurios didžiąją dalį šiandien administruoja Maroko Karalystė. Sąjunga visapusiškai remia Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus ir jo asmeninio pasiuntinio pastangas padėti konflikto šalims surasti teisingą, tvarų ir visoms šalims priimtiną politinį sprendimą, kuris suteiktų Vakarų Sacharos gyventojams apsisprendimo teisę pagal susitarimus, atitinkančius Jungtinių Tautų Chartijoje nustatytus tikslus bei principus, išdėstytus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose, visų pirma jos rezoliucijose 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) ir 2414 (2018);

(4)

įsigaliojus Asociacijos susitarimui Vakarų Sacharos produktai, kurie buvo patvirtinti esantys Maroko kilmės, į Sąjungą buvo importuojami taikant atitinkamas to susitarimo nuostatas dėl muitų tarifų lengvatų;

(5)

tačiau savo sprendime byloje C-104/16 P (3) Teisingumo Teismas nurodė, kad Asociacijos susitarimas taikomas tik Maroko Karalystės teritorijoje, bet netaikomas Vakarų Sacharoje, kuri yra priklausoma teritorija;

(6)

svarbu užtikrinti, kad nebūtų sutrikdyti per daugelį metų nusistovėję prekybos srautai, ir kartu nustatyti tinkamas tarpautinės teisės, įskaitant žmogaus teisių, apsaugos ir darnaus atitinkamų teritorijų vystymosi priemones. Todėl 2017 m. gegužės 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Maroko Karalyste siekiant nustatyti, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą, teisinį Asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų suteikimo Vakarų Sacharos kilmės produktams pagrindą. Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas yra vienintelė priemonė užtikrinti, kad importuojamiems Vakarų Sacharos kilmės produktams būtų suteikiamas lengvatinės kilmės statusas, atsižvelgiant į tai, kad tik Maroko institucijos gali užtikrinti taisyklių, būtinų suteikiant tokias lengvatas, laikymąsi;

(7)

Komisija įvertino galimą susitarimo poveikį darniam vystymuisi, visų pirma naudą, kurią vietos gyventojai gautų Vakarų Sacharos produktams suteikus muitų tarifų lengvatas, ir tokio suteikimo trūkumus, ir poveikį susijusių teritorijų gamtos išteklių naudojimui. Muitų tarifų lengvatų naudą užimtumui, žmogaus teisėms ir gamtos išteklių naudojimui labai sunku įvertinti, nes ji yra netiesioginio pobūdžio. Be to, nelengva gauti objektyvios su tuo susijusios informacijos;

(8)

tačiau iš šio vertinimo matyti, kad Asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų suteikimas Vakarų Sacharos kilmės produktams apskritai yra naudingas Vakarų Sacharos ekonomikai, visų pirma tai yra stiprus ekonominis (taigi ir socialinio vystymosi) svertas, ir kad jo nauda yra didesnė už vykstant konsultacijoms nurodytus trūkumus, tarp kurių – didelio masto gamtos išteklių, visų pirma gruntinio vandens atsargų, naudojimas, su kuriuo susijusių priemonių jau imtasi;

(9)

buvo įvertinta, kad muitų tarifų lengvatų suteikimas Vakarų Sacharos kilmės produktams iš esmės turės teigiamą poveikį atitinkamiems gyventojams. Galima tikėtis, kad ateityje tas poveikis turėtų išlikti ar net gali didėti. Vertinime nurodoma, kad pradėjus taikyti muitų tarifų lengvatas Vakarų Sacharos produktams galėtų būti skatinamos saugesnės investavimo sąlygos ir paskatintas spartus bei vietos užimtumui naudingas jų augimas. Vakarų Sacharoje vykdoma ekonominė ir gamybos veikla, kurioms tikrai vertėtų suteikti Asociacijos susitarime numatytas muitų tarifų lengvatas, rodo, kad nesuteikus muitų tarifų lengvatų labai nukentėtų Vakarų Sacharos eksportas, visų pirma žvejybos ir žemės ūkio produktų eksportas. Buvo įvertinta, kad muitų tarifų lengvatų suteikimas turėtų padaryti teigiamą poveikį Vakarų Sacharos ekonomikos plėtrai, paskatindamas investicijas;

(10)

atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimo svarstymus dėl pritarimo, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba Komisija ėmėsi visų protingų ir įmanomų priemonių dabartinėje situacijoje tam, kad būtų tinkamai įtraukti su susitarimu susiję gyventojai, kad būtų užtikrintas jų pritarimas susitarimui. Buvo įvykdytos plataus masto konsultacijos, ir didžioji dalis socialinių, ekonominių ir politinių suinteresuotų subjektų, kurie dalyvavo konsultacijose, nurodė, kad jie pritarė tam, kad Vakarų Sacharai būtų suteiktos Asociacijos susitarime numatytos muitų tarifų lengvatos. Prieštaraujantieji idėjai iš esmės laikėsi nuomonės, kad šis susitarimas patvirtintų Maroko poziciją dėl Vakarų Sacharos teritorijos. Tačiau nė viena susitarimo nuostata neleidžia manyti, kad juo pripažįstamos Maroko suverenios teisės į Vakarų Sacharą. Beje, Sąjunga ir toliau aktyviai palaikys remiant Juntinių Tautų pradėtą ir vykdomą taikų konflikto sprendimo procesą;

(11)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/1893 (4), Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, (toliau – Susitarimas) 1 ir 4 protokolų pakeitimo buvo pasirašytas 2018 m. spalio 25 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(12)

Susitarimas padeda siekti Sąjungos tikslų pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį;

(13)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją (toliau – Susitarimas), 1 ir 4 protokolų pakeitimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarime numatytą pranešimą kaip numatyta Susitarime (5).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  2019 m. sausio 16 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 70, 2000 3 18, p. 2.

(3)  2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Taryba/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(4)  2018 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1893 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 310, 2018 12 6, p. 1).

(5)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Top