EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Europos Centrinio Banko Sprendimas (ES) 2019/2195 2019 m. gruodžio 5 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2019/39)

OL L 330, 2019 12 20, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/91


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/2195

2019 m. gruodžio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2019/39)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Ši teisė apima įgaliojimus imtis priemonių eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui apsaugoti. Sprendimas ECB/2010/1 (1) nustato eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą bendras taisykles ir procedūras. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant ir aiškinant Sprendimą ECB/2010/14, reikia atlikti keletą techninių dalinių pakeitimų ir toliau sukonkretinti bei patobulinti tam tikras taisykles, procedūras ir apibrėžtis. Konkrečiai turi būti patikslinti nurodymai ir apibrėžtys, susiję su duomenimis, kurie turi būti teikiami apie apdorotų, išrūšiuotų kaip netinkamų ir pakartotinai į apyvartą išleistų eurų banknotų skaičių;

(2)

šiuo metu 3 kategorijos banknotai turi būti perduodami nacionaliniams centriniams bankams nedelsiant arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų įnešimo į banknotų tvarkymo aparatą. Kadangi 3 kategorijos banknotai kartais būna kartu su 4a ir 4b kategorijų banknotais, tai lemia situaciją, kai didelis autentiškų banknotų skaičius be reikalo yra siunčiami tolesniam tyrimui. Dėl to reikia numatyti 3 kategorijos banknotų pakartotinį apdorojimą tam, kad jie galėtų būti atskirti nuo 4a ir 4b kategorijų banknotų;

(3)

Sprendimo ECB/2010/14 IV priede įtvirtinta, kokie duomenys turi būti renkami iš grynųjų pinigų tvarkytojų. Aiškumo dėlei turėtų būti toliau sukonkretinta, kokie duomenys turi būti teikiami, siekiant užtikrinti, kad jie yra kiek įmanoma išsamūs ir tikslūs;

(4)

Sprendimas ECB/2013/10 (2) nustatė naujas taisykles dėl būsimų eurų banknotų serijų, taip pat patikslino ir patobulino tam tikras procedūras, susijusias su eurų banknotų atkūrimu, keitimu ir išėmimu iš apyvartos. Dėl to kai kurios Sprendimo ECB/2010/14 nuostatos taip pat turi būti iš dalies pakeistos;

(5)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2010/14,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2010/14 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 13 dalis pakeičiama taip:

„13.   Eurų banknotai – banknotai, kurie atitinka Sprendimo ECB/2013/10 (*1) arba bet kurio teisės akto, kuriuo pakeičiamas ar papildomas tas sprendimas, reikalavimus ir Valdančiosios tarybos nustatytas technines specifikacijas.

(*1)  2013 m. balandžio 19 d. Sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 37).“;"

2.

I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu;

3.

IIa priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedu;

4.

IV priedas pakeičiamas šio sprendimo III priedu.

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Valstybės narės, kuri įsives eurą po šio sprendimo priėmimo dienos, grynųjų pinigų tvarkytojai šį sprendimą taiko nuo tos dienos, kai valstybė narė, kurioje jie yra, įsiveda eurą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. gruodžio 5 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2010 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (OL L 267, 2010 10 9, p. 1).

(2)  2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 37).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

BANKNOTŲ TVARKYMO APARATAI

1.   Bendrieji techniniai reikalavimai

1.1.

Kad aparatas būtų pripažintas banknotų tvarkymo aparatu, juo turi būti įmanoma apdoroti eurų banknotus, klasifikuoti atskirus eurų banknotus ir aparato vartotojui neįsikišant atskirti eurų banknotus pagal jų klasifikaciją, kaip nurodyta IIa ir IIb prieduose. Išskyrus monetų išdavimo automatus (CDM), banknotų tvarkymo aparatai turi turėti reikalaujamą patikrintiems banknotams skirtų specialių stalčių skaičių ir (arba) kitas priemones, kad būtų užtikrintas patikimas apdorotų eurų banknotų atskyrimas.

1.2.

Turi būti įmanoma pritaikyti banknotų tvarkymo aparatus, kad būtų užtikrinta, kad jie gali patikimai aptikti naujus padirbtus banknotus. Be to, jei taikytina, turi būti įmanoma juos pritaikyti taip, kad būtų galima nustatyti griežtesnius arba švelnesnius tinkamumo apyvartai rūšiavimo standartus.

2.   Banknotų tvarkymo aparatų rūšys

Banknotų tvarkymo aparatai yra arba klientų valdomi, arba profesionaliems naudotojams skirti aparatai.

1 lentelė

Klientų valdomi aparatai

A.

Klientų valdomi aparatai, kuriuose galima atsekti klientą, įnešusį grynuosius pinigus

1.

Grynųjų pinigų priėmimo automatai (angl. cash-in machines, CIM)

CIM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas, tačiau juose nėra grynųjų pinigų išdavimo funkcijos. CIM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją; tinkamumo apyvartai patikrinimai yra pasirinktini.

2.

Grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatai (angl. cash-recycling machines (CRM))

CRM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas ir išimti eurų banknotus iš savo banko sąskaitų. CRM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją. Išgryninant pinigus CRM gali naudoti tikrus apyvartai tinkamus eurų banknotus, kuriuos ankstesnių operacijų metu įnešė kiti klientai.

3.

Mišrūs grynųjų pinigų priėmimo automatai (angl. combined cash-in machines, CCM)

CCM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas ir išimti eurų banknotus iš savo banko sąskaitų. CCM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją; tinkamumo apyvartai patikrinimai yra pasirinktini. Išgryninant pinigus CCM naudoja ne ankstesnių operacijų metu kitų klientų įneštus eurų banknotus, o tik atskirai į juos pakrautus eurų banknotus.

B.

Grynųjų pinigų išdavimo automatai (angl. cash-out machines, COM)

4.

Grynųjų pinigų išdavimo automatai (angl. cash-out machines, COM)

COM yra pinigų išdavimo automatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai, prieš išduodami juos klientams. COM naudoja eurų banknotus, kuriuos į juos pakrovė grynųjų pinigų tvarkytojai arba kitos automatinės sistemos (pvz., pardavimo automatai).

C.

Monetų išdavimo automatai (angl. coin dispensing machines)

5.

Monetų išdavimo automatai (CDM)

CDM leidžia klientams, įdėjusiems banknotus, gauti monetas. Prieš išduodant monetas, eurų banknotų autentiškumą patikrina CDM. Šie euro banknotai pakartotinai į apyvartą neišleidžiami.

CRM gali būti naudojamas kaip CIM ar CCM, jeigu detektorių sistemos, programinė įranga ir kiti jo pagrindinių funkcijų atlikimo komponentai yra tokie patys kaip išvardinti ECB svetainėje (*1) CRM tipui.

CCM gali būti naudojamas kaip CIM, jeigu detektorių sistemos, programinė įranga ir kiti jo pagrindinių funkcijų atlikimo komponentai yra tokie patys kaip išvardinti ECB svetainėje CCM tipui.

2 lentelė

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai

1.

Banknotų apdorojimo automatai (angl. banknote processing machines, BPM)

BPM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai.

2.

Banknotų autentiškumą tikrinantys automatai (angl. banknote authentication machines, BAM)

BAM tikrina eurų banknotų autentiškumą.

3.

Pakartotinio išleidimo į apyvartą pagalbiniai įrenginiai (angl. teller assistant recycling machines, TARM)

TARM yra grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi grynųjų pinigų pakartotinio išleidimo į apyvartą automatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai. Išgryninant pinigus TARM gali naudoti tikrus apyvartai tinkamus eurų banknotus, kuriuos ankstesnių operacijų metu įnešė kiti klientai. Be to, eurų banknotus jie laiko seife ir grynųjų pinigų tvarkytojams leidžia kredituoti arba debetuoti klientų banko sąskaitas.

4.

Pagalbiniai įrenginiai (angl. teller assistant machines, TAM)

TAM yra grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi aparatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą. Be to, eurų banknotus jie laiko seife ir grynųjų pinigų tvarkytojams leidžia kredituoti arba debetuoti klientų banko sąskaitas.

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai eurų banknotus turi apdoroti paketais.

Automatas, kuris buvo testuotas ir ECB interneto svetainėje nurodytas kaip CRM ar CIM/CCM, gali būti naudojamas kaip atitinkamai TARM ar TAM. Tokiu atveju automatą turi valdyti tik grynųjų pinigų tvarkytojų darbuotojai.

3.   Banknotų tvarkymo aparatų tipai

Eurosistema testuoja banknotų tvarkymo aparatų tipus. Banknotų tvarkymo aparatų tipus vieną nuo kito galima atskirti pagal specialias jų detektorių sistemas, programinę įrangą ir kitus jų pagrindinių funkcijų atlikimo komponentus. Pagrindinės funkcijos yra: a) tikrų eurų banknotų autentiškumo tikrinimas; b) įtariamų padirbtų eurų banknotų aptikimas ir atskyrimas; c) jei taikoma, apyvartai netinkamų eurų banknotų aptikimas ir atskyrimas nuo apyvartai tinkamų eurų banknotų; ir d) jei taikoma, objektų, identifikuotų kaip įtariami padirbti eurų banknotai, ir eurų banknotų, kurių autentiškumas nėra aiškus, atsekimas.


(*1)  www.ecb.europa.eu.;“


II PRIEDAS

„IIA PRIEDAS

KLIENTŲ VALDOMŲ APARATŲ ATLIEKAMAS EURŲ BANKNOTŲ KLASIFIKAVIMAS IR VEIKSMAI SU JAIS

Eurų banknotai priskiriami vienai iš toliau nurodytų klasifikavimo kategorijų ir pagal kategoriją yra atskiriami. Aparatai, kurie netikrina eurų banknotų tinkamumo apyvartai, neprivalo atskirti 4a ir 4b kategorijos eurų banknotų.

1 lentelė

Eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais, atliekami klientų valdomais aparatais, kuriuose galima atsekti klientą, įnešusį grynuosius pinigus

Kategorija

Požymiai

Veiksmai

1.

Objektai, neatpažįstami kaip eurų banknotai

Neatpažįstami kaip eurų banknotai dėl bet kurio iš šių požymių:

aparatas neskirtas eurų banknotams,

ne eurų banknotai,

panašūs į eurų banknotus objektai,

neteisingas atvaizdas arba formatas,

dideli užlenkimai arba trūksta banknoto dalių,

aparato priėmimo arba transportavimo klaida

Aparatas grąžina klientui

2.

Įtariami padirbti eurų banknotai

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau trūksta vieno arba daugiau aparatu tikrinamų autentiškumo požymių arba jie aiškiai nukrypę nuo toleravimo ribų

Išimami iš apyvartos

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, turi būti perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms autentiškumui nustatyti kartu su informacija apie sąskaitos turėtoją Nekredituoti sąskaitos turėtojui.

3.

Eurų banknotai, kurių autentiškumas nėra aiškus

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau ne visi aparatu tikrinami autentiškumo požymiai atpažįstami dėl nukrypimų nuo leistinų kokybės ir (arba) toleravimo ribų. Dažniausiai tai apyvartai netinkami eurų banknotai

Išimami iš apyvartos

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, eurų banknotai perduodami NCB autentiškumui nustatyti.

Informacija apie sąskaitos turėtoją saugoma aštuonias savaites po to, kai aparatas aptiko eurų banknotus. Ši informacija pateikiama NCB jam paprašius. Arba, jei NCB sutinka, informaciją, leidžiančią atsekti sąskaitos turėtoją, tam NCB galima perduoti kartu su eurų banknotais.

Gali būti kredituoti sąskaitos turėtojui

4a.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir tinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimų rezultatai yra teigiami

Gali būti pakartotinai išleidžiami į apyvartą

Kredituojami sąskaitos turėtojui

4b.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir netinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo patikrinimų rezultatai yra teigiami. Neigiamas rezultatas dėl bent vieno patikrinto tinkamumo apyvartai kriterijaus

Negalima pakartotinai išleisti į apyvartą; grąžinami NCB

Kredituojami sąskaitos turėtojui

Specialios 1 lentelės taisyklės:

1.

Banknotų tvarkymo aparatas klientui negrąžina 2 ir 3 kategorijų eurų banknotų, jei tas aparatas leidžia atšaukti įnešimo operaciją. Atšaukus operaciją, tokie eurų banknotai gali būti sulaikomi ir saugomi laikinoje aparato saugyklos zonoje.

2.

3 kategorijos eurų banknotai neturi būti fiziškai atskirti nuo 4a ar 4b kategorijos eurų banknotų. Jei banknotai nėra fiziškai atskiriami, kartu 3, 4a ir 4b kategorijų eurų banknotų perdavimo NCB terminai ir su kliento atsekimu susiję reikalavimai tebetaikomi, kaip nustatyta 3 kategorijos eurų banknotų atveju.

3.

3 kategorijos eurų banknotai, taip pat tais atvejais, kai jie yra kartu su 4a ar 4b kategorijos eurų banknotais, gali būti pakartotinai apdorojami bet kokiu sėkmingai testuotu banknotų tvarkymo aparato tipu. Tolesni veiksmai su šiais banknotais atliekami kaip su banknotais, kurių klasifikavimą atliko antrasis banknotų tvarkymo aparatas, ir turi išlikti galimybė atsekti originalių 3 kategorijos banknotų originalų sąskaitos turėtoją, jei šiuos banknotus antrasis aparatas atmestų kaip eurų banknotus, kurių autentiškumas nėra aiškus.

2 lentelė

Eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais, atliekami grynųjų pinigų išdavimo automatais (COM)

Kategorija

Požymiai

Veiksmai

1.

Objektai, neatpažįstami kaip eurų banknotai

Neatpažįstami kaip eurų banknotai dėl bet kurio iš šių požymių:

aparatas neskirtas eurų banknotams,

ne eurų banknotai,

panašūs į eurų banknotus objektai,

neteisingas atvaizdas arba formatas,

dideli užlenkimai arba trūksta banknoto dalių,

aparato priėmimo arba transportavimo klaida

Klientams negali būti išduodami

2.

Įtariami padirbti eurų banknotai

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau trūksta vieno arba daugiau aparatu tikrinamų autentiškumo požymių arba jie aiškiai nukrypę nuo toleravimo ribų

Klientams negali būti išduodami

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai aparatas juos aptiko, turi būti perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms autentiškumui nustatyti kartu su informacija, jei ji yra, apie sąskaitos turėtoją

3.

Eurų banknotai, kurių autentiškumas nėra aiškus

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau ne visi aparatu tikrinami autentiškumo požymiai atpažįstami dėl nukrypimų nuo leistinų kokybės ir (arba) toleravimo ribų. Dažniausiai tai apyvartai netinkami eurų banknotai

Klientams negali būti išduodami

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, eurų banknotai perduodami NCB autentiškumui nustatyti.

4a.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir tinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimų rezultatai yra teigiami

Gali būti išduodami klientams

4b.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir netinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo patikrinimų rezultatai yra teigiami.

Neigiamas rezultatas dėl bent vieno patikrinto tinkamumo apyvartai kriterijaus

Klientams negali būti išduodami ir yra grąžinami į NCB

Specialios 2 lentelės taisyklės:

1.

1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai neturi būti fiziškai atskirti. Būdamos kartu, visos trys kategorijos turi būti traktuojamos kaip 2 kategorijos eurų banknotai. Jeigu 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai gali būti atskirti naudojant kitą banknotų tvarkymo aparatą arba, jei sutinka NCB, apmokyto personalo, veiksmai su jais turi būti atliekami pagal 2 lentelę.

2.

3 kategorijos eurų banknotai fiziškai neturi būti fiziškai atskirti nuo 4a ir 4b kategorijos eurų banknotų. Jei banknotai nėra fiziškai atskiriami, kartu 3, 4a ir 4b kategorijų eurų banknotų perdavimo NCB terminai tebetaikomi, kaip nustatyta 3 kategorijai.

3.

3 kategorijos eurų banknotai, taip pat tais atvejais, kai jie yra kartu su 4a ar 4b kategorijos eurų banknotais, gali būti pakartotinai apdorojami bet kokiu sėkmingai testuotu banknotų tvarkymo aparato tipu. Tolesni veiksmai su šiais banknotais atliekami kaip su banknotais, kurių klasifikavimą atliko antrasis banknotų tvarkymo aparatas.“;

3 lentelė

Monetų išdavimo automatų atliekamas eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais (CDM)

CDM turi patikrinti gautų banknotų autentiškumą ir sulaikyti įtariamus padirbtus eurų banknotus, tačiau neturi fiziškai jų atskirti pagal kategorijas.

Įtariamai padirbti eurų banknotai nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai aparatas juos aptiko, turi būti perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms autentiškumui nustatyti kartu su informacija, jei ji yra, apie sąskaitos turėtoją.

Arba CDM gauti banknotai gali būti pakartotinai apdorojami bet kokiu sėkmingai testuotu banknotų tvarkymo aparato tipu ir tolesni veiksmai su jais atliekami kaip su banknotais, kurių klasifikavimą atliko šis aparatas. Informacija apie šių vienetų, kurie pakartotinio apdorojimo metu buvo priskirti 2 kategorijai ar 3 kategorijai, sąskaitos turėtoją išsaugoma (jei tokia informacija yra).


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

DUOMENŲ RINKIMAS IŠ GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ

1.   Tikslai

Duomenų rinkimu siekiama suteikti galimybes nacionaliniams centriniams bankams (NCB) ir Europos Centriniam Bankui (ECB) stebėti atitinkamą grynųjų pinigų tvarkytojų veiklą ir prižiūrėti grynųjų pinigų ciklo pokyčius.

2.   Bendrieji principai

2.1.

Duomenys apie banknotų tvarkymo aparatus teikiami tik tuo atveju, jei aparatai naudojami siekiant vykdyti šį sprendimą. Monetų išdavimo automatams (CDM) netaikomi atskaitomybės įsipareigojimai.

2.2.

Grynųjų pinigų tvarkytojai reguliariai teikia savo valstybės narės NCB:

informaciją apie subjektus, kuriuose tvarkomi grynieji pinigai, pavyzdžiui, filialus, ir

informaciją apie banknotų tvarkymo aparatus ir pinigų išdavimo automatus.

2.3.

Be to, grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie eurų banknotus pakartotinai išleidžia į apyvartą per banknotų tvarkymo aparatus ir pinigų išdavimo automatus, reguliariai teikia savo valstybės narės NCB abu nurodytus punktus:

informaciją apie operacijų su grynaisiais pinigais, į kurias įtraukiami banknotų tvarkymo aparatai ir pinigų išdavimo automatai, kiekį (apdorotų eurų banknotų skaičių),

informaciją apie kredito įstaigų tolimus filialus, kuriuose atliekama nedaug operacijų su grynaisiais pinigais ir kuriuose tinkamumo apyvartai patikrinimai atliekami rankiniu būdu.

3.   Duomenų tipas ir atskaitomybės reikalavimai

3.1.

Priklausomai nuo surinktų duomenų pobūdžio, jie yra skirstomi į pagrindinius duomenis ir operacinius duomenis.

Pagrindiniai duomenys

3.2.

Pagrindiniai duomenys apima informaciją apie: a) atskirus grynųjų pinigų tvarkytojus ir jų eksploatuojamus banknotų tvarkymo aparatus ir pinigų išdavimo automatus, ir b) kredito įstaigų tolimus filialus.

3.3.

Pagrindiniai duomenys NCB teikiami šio sprendimo taikymo dieną ir po to – kas šešis mėnesius. 1 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis teikti būtina, nors NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu.

3.4.

Stebėsenos tikslais NCB gali nuspręsti rinkti duomenis vietos lygiu, pavyzdžiui, iš filialų.

3.5.

NCB gali reikalauti, kad grynųjų pinigų tvarkytojai nurodytų grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatus (CRM), kurie naudojami atitinkamai kaip mišrūs grynųjų pinigų priėmimo automatai (CCM) arba grynųjų pinigų priėmimo automatai (CIM), taip pat CCM, kurie naudojami kaip CIM.

3.6.

3 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis apie tolimus filialus teikti būtina, tačiau NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu.

Operaciniai duomenys

3.7.

Duomenys, atsirandantys iš grynųjų pinigų tvarkytojų atliekamo eurų banknotų apdorojimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą, klasifikuojami kaip operaciniai duomenys.

3.8.

NCB gali nuspręsti kitiems ūkio subjektams, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001 (1) 6 straipsnio 1 dalyje, netaikyti įpareigojimo teikti operacinius duomenis, jei eurų banknotų, kuriuos jie pakartotinai išleidžia į apyvartą per pinigų išdavimo automatus, skaičius yra mažesnis nei NCB nustatyta riba.

3.9.

Duomenys teikiami kas šešis mėnesius. Duomenys NCB pateikiami ne vėliau kaip per du mėnesius po atitinkamo ataskaitinio laikotarpio, tai yra, iki vasario mėnesio pabaigos ir rugpjūčio mėnesio pabaigos. Duomenys gali būti teikiami naudojant 2 priedėlyje pateiktą pavyzdį. Pereinamuoju laikotarpiu NCB gali reikalauti teikti duomenis kas mėnesį, jei tokia buvo jų praktika iki šio sprendimo įsigaliojimo, arba kas ketvirtį.

3.10.

Duomenis teikia grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie eurų banknotus tvarko rankiniu būdu. Jei grynųjų pinigų tvarkytojas perdavė autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą kitam grynųjų pinigų tvarkytojui, duomenis teikia pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirtas grynųjų pinigų tvarkytojas.

3.11.

Grynųjų pinigų tvarkytojai teikia duomenis apie vienetus (kiekį), agreguotus nacionaliniu lygiu ir paskirstytus pagal eurų banknotų nominalus. Nereikalaujama paskirstymo pagal banknotų serijas. Kreditų įstaigų tolimų filialų operaciniai duomenys teikiami atskirai.

3.12.

Stebėsenos tikslais NCB gali nuspręsti rinkti duomenis vietos lygiu, pavyzdžiui, iš filialų.

3.13.

Gali būti paprašyta, kad grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą perdavė kitiems grynųjų pinigų tvarkytojams, pateiktų NCB apie juos išsamią informaciją, įskaitant susitarimus dėl perdavimo.

3.14.

3 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis apie tolimus filialus teikti būtina, nors NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu ir su grynųjų pinigų tvarkytojais gali sudaryti susitarimą rinkti išsamesnius duomenis.

4.   Konfidencialumas ir duomenų skelbimas

4.1.

Ir pagrindiniai, ir operaciniai duomenys laikomi konfidencialiais.

4.2.

NCB ir ECB gali nuspręsti skelbti ataskaitas arba statistiką, naudodami pagal šį priedą gautus duomenis. Bet kokia tokia skelbiama informacija yra taip suvedama, kad jokie duomenys negalėtų būti priskiriami atskiriems atskaitingiesiems subjektams.

1 priedėlis

DUOMENŲ TEIKIMO PAVYZDYS

Pagrindiniai duomenys

Ši informacija teikiama [kam]:

[NCB pavadinimas; kontaktiniai duomenys iškilus klausimams; adresas]

1.   Informacija apie grynųjų pinigų tvarkytoją

Grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas:

Pagrindinės būstinės adresas:

Pašto indeksas:

Miestas:

Gatvė:

Bendrovės rūšis:

Kredito įstaiga

Valiutos keitykla

Grynųjų pinigų pervežimo bendrovė, kuri nėra mokėjimo įstaiga

Brokeris (mažmenininkas)

Kazino

Kita, įkaitant mokėjimo įstaigas, jei dar nepriskirta vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų (nurodyti)

Kontaktiniai asmenys:

Vardai, pavardės:

Telefono numeriai:

Fakso numeriai:

El. pašto adresai:

Partneris, kuriam perduodama tam tikra funkcija (jei yra)

Pavadinimas:

Adresas:

Pašto indeksas:

Miestas:

2.   Klientų valdomi aparatai

Aparato kategorija

Identifikacinis numeris (2)

Gamintojas (2)

Aparato pavadinimas (2)

Identifikavimas (2)

(detektorių sistema/programinės įrangos versijos)

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Profesionaliems naudotojams skirti aparatai

Aparato kategorija

Identifikacinis numeris (3)

Gamintojas (3)

Aparato pavadinimas (3)

Identifikavimas (3)

(detektorių sistema/programinės įrangos versijos)

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Pinigų išdavimo automatai, nenurodyti aukščiau esančioje lentelėje „Klientų valdomi aparatai“

 

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

ATM

 

ScoT

 

Kiti

 

2 priedėlis

DUOMENŲ TEIKIMO PAVYZDYS

Operaciniai duomenys

1.   Informacija apie grynųjų pinigų tvarkytoją

Grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas

 

Ataskaitinis laikotarpis

 

2.   Duomenys

Šie duomenys turi būti agreguoti nacionaliniu arba regioniniu lygiu, kaip nusprendė NCB (išskyrus tolimus filialus).

 

Bendras apdorotų eurų banknotų skaičius

Eurų banknotai, išrūšiuoti kaip netinkami apyvartai

Pakartotinai į apyvartą išleisti eurų banknotai

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Aukščiau esančios lentelės skiltyje „Bendras apdorotų eurų banknotų skaičius“ turi būti nurodytas bendras banknotų, kurių autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimą atliko banknotų tvarkymo aparatai, t. y. grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatai (CRM), grynųjų pinigų išdavimo automatai (COM), pakartotinio išleidimo į apyvartą pagalbiniai įrenginiai (TARM) ir banknotų apdorojimo automatai (BPM) ir mišrūs grynųjų pinigų priėmimo ir grynųjų pinigų išdavimo automatai (CCM), skaičius. Į šiuos duomenis neįtraukiami šie banknotai: a) banknotai, kurių autentiškumas ir tinkamumas apyvartai tikrinamas rankiniu būdu, pvz., kasos operacijos ar netiesioginio aptarnavimo padalinio operacijos; b) banknotai, kurių autentiškumą, bet ne tinkamumą apyvartai patikrino banknotų tvarkymo aparatai, pvz., banknotai, kurių autentiškumą patikrino grynųjų pinigų priėmimo automatai (CIM), CCM (be pasirinktinio tinkamumo apyvartai patikrinimo), pagalbiniai įrenginiai (TAM) ir banknotų autentiškumą tikrinantys automatai (BAMs).

Skiltyje „Eurų banknotai išrūšiuoti kaip netinkami apyvartai“ (kuri yra bendro apdorotų eurų banknotų skaičiaus pogrupis) turi būti nurodytas banknotų, kuriuos aparatai klasifikavo kaip tikrus ir netinkamus apyvartai (t. y. 4b kategorija), bendras skaičius. Šis duomenų straipsnis yra susijęs su CRM, COM, TARM ir BPM, taip pat su CCM su pasirinktiniais tinkamumo apyvartai patikrinimais.

Skiltis „Pakartotinai į apyvartą išleisti eurų banknotai“ yra bendro apdorotų eurų banknotų skaičiaus pogrupis ir:

a)

CRM, COM ir TARM atveju joje turi būti nurodytas banknotų, kuriuos aparatai klasifikavo kaip tikrus ir tinkamus apyvartai (t. y. 4a kategorija), ir išdavė klientams, bendras skaičius, nurodytas aparato statistikoje;

b)

BPM ir CCM su pasirinktiniais tinkamumo apyvartai patikrinimais atveju turi būti nurodytas banknotų, kuriuos aparatai klasifikavo kaip tikrus ir tinkamus apyvartai (t. y. 4a kategorija) ir kurie nebuvo grąžinti NCB, bet saugomi turint ketinimą banknotus išleisti pakartotinai į apyvartą, sugrąžinant juos į grynųjų pinigų ciklą, skaičius.

Per klientų valdomus aparatus ir pinigų išdavimo automatus išplatintų eurų banknotų skaičius

 

Jei tolimiems filialams NCB taiko 7 straipsnyje nustatytą išimtį, šie duomenys yra privalomi tos valstybės narės kredito įstaigoms. Kredito įstaigos turi kreiptis į savo NCB, kad pasitikrintų, ar šie duomenys turi būti pateikiami.

3 priedėlis

KREDITO ĮSTAIGŲ TOLIMI FILIALAI

Šią informaciją teikia tik tos kredito įstaigos, kurios turi tolimų filialų, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje.

1.

Informacija apie kredito įstaigą

Kredito įstaigos pavadinimas

 

Ataskaitinis laikotarpis

 


2.

Duomenys

Tolimo filialo pavadinimas

Adresas

Per klientų valdomus aparatus ir pinigų išdavimo automatus išplatintų eurų banknotų skaičius.

 

 

 


(1)  2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo ( OL L 181, 2001 7 4, p. 6).

(2)  Šios eilutės pildomos vadovaujantis ECB interneto svetainėje esančia atitinkama informacija.

(3)  Šios eilutės pildomos vadovaujantis ECB interneto svetainėje esančia atitinkama informacija.


Top