EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Europos Centrinio Banko Sprendimas (ES) 2019/1743 2019 m. spalio 15 d. dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/12


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1743

2019 m. spalio 15 d.

dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 17–19 straipsnius,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2014/23 (1) buvo iš esmės pakeistas (2). Kadangi reikalingi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo šis sprendimas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Valdančioji taryba gali pakeisti atlyginimą už visą įstaigų laikomą atsargų perteklių ar jo dalį. 2019 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba nusprendė nustatyti dviejų pakopų atlyginimo už atsargų perteklių sistemą. Pagal šią sistemą daliai įstaigos laikomo likvidumo pertekliaus, t. y. privalomųjų atsargų reikalavimus viršijančioms atsargoms netaikomas neigiamas atlyginimas, lygus palūkanų normai, taikomai už naudojimąsi indėlių galimybe. Konkrečiai Valdančioji taryba nusprendė, kad išimtis gali būti taikoma įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų kartotiniam skaičiui. Valdančioji taryba nusprendė, kad visų tinkamų įstaigų atveju pradinis įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų daugiklis „m“, naudojamas apskaičiuoti, kuriai įstaigų atsargų pertekliaus daliai taikytina išimtis, yra lygus šešiems, o pradinė palūkanų norma, taikytina atsargų pertekliui, kuriam taikoma išimtis, yra lygi nuliui procentų. Laikui bėgant Valdančioji taryba gali pakeisti šį daugiklį „m“ ir palūkanų normą, taikytiną atsargų pertekliui, kuriam taikoma išimtis;

(3)

sprendimas nustatyti dviejų pakopų sistemą, taikomą atlyginimui už atsargų perteklių, skirtas paremti bankų atliekamą pinigų politikos perdavimą, tuo pat metu išsaugant teigiamą poveikį, kurį neigiamos palūkanų normos turi skatinamajai pinigų politikai ir tam, kad infliacija tvariai artėtų prie Europos Centrinio Banko (ECB) siekiamo tikslo. Tokiu būdu dviejų pakopų sistema užtikrina, kad dėl neigiamų palūkanų normų įstaigų patiriami kaštai netrukdytų sklandžiam, daugiausia bankų atliekamam pinigų politikos perdavimui visoje euro zonoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlyginimas už laikomą atsargų perteklių

1.   Už įstaigų, kurioms taikomas Europos Centrinio Banko reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) 2 straipsnis, laikomas atsargas, viršijančias atsargas, kurias privaloma laikyti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2531/98 (4) ir Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (toliau – atsargų perteklius), atlyginama taikant nulinę palūkanų normą arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, taikant dydį, kuris yra mažesnis.

2.   1 dalyje įtvirtinta atlyginimo taisyklė netaikoma įstaigos laikomų atsargų pertekliaus daliai įstaigos atsargų sąskaitose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1 ir 6 straipsniuose, neviršijant įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimų kartotinio skaičiaus (toliau – atleidžiama suma). Valdančioji taryba nustato ir ECB interneto svetainėje paskelbia daugiklį „m“, naudojamą atleidžiamai sumai apskaičiuoti, ir palūkanų normą, taikytiną atsargų pertekliui, kuriam taikoma išimtis. Bet koks daugiklio „m“ ir (arba) palūkanų normos, taikytinos atsargų pertekliui, kuriam taikoma išimtis, pakeitimai taikomi, jeigu nenumatyta kitaip, nuo privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio, einančio po to, kai paskelbiamas Valdančiosios tarybos sprendimas. Atsargų perteklius, kuriam taikoma išimtis, nustatomas remiantis galutiniu kalendorinės dienos likučiu įstaigos atsargų sąskaitose per laikymo laikotarpį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1 ir 6 straipsniuose. Eurosistemos indėlių galimybės sąskaitose laikomos atsargos nelaikomos atsargų pertekliumi.

3.   Palūkanos, mokėtinos ar gautos už privalomųjų atsargų perteklių, kuriam taikoma išimtis ir kuriam netaikoma išimtis, atskaitomos debetuojant atitinkamos įstaigos atsargų sąskaitas arba, jei taikytina, mokamos antrą NCB darbo dieną po laikymo laikotarpio, už kurį buvo apskaičiuotos palūkanos, pabaigos.

4.   Tais atvejais, kai įstaigos privalomąsias atsargas laiko per tarpininką, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10 ar 11 straipsnyje, atleidžiama suma apskaičiuojama šioje dalyje nurodyta tvarka. Atleidžiamai sumai apskaičiuoti naudojamas daugiklis „m“, padauginamas iš susumuotos privalomųjų atsargų sumos, kurią turi laikyti atitinkama tarpininkavimo institucija savo vardu ir visų įstaigų, kurių privalomąsias atsargas ji laiko pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10 ar 11 straipsnį, vardu. Palūkanų norma, taikoma atsargų pertekliui, kuriam taikoma išimtis, taikoma tik atsargų pertekliui, laikomam atitinkamo tarpininko atsargų sąskaitose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1 ir 6 straipsniuose.

2 straipsnis

Atlyginimas už ECB laikomus tam tikrus indėlius

Už sąskaitas, tvarkomas ECB pagal Sprendimą ECB/2003/14 (5), Sprendimą ECB/2010/31 (6) ir Sprendimą ECB/2010/17 (7), ir toliau atlyginama taikant palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe. Tačiau kai indėlius tose sąskaitose reikia laikyti iš anksto, iki dienos, kurią privalo būti atliktas mokėjimas pagal atitinkamai galimybei taikomas teisės aktuose arba sutartyse nustatytas taisykles, už tokius indėlius šiuo išankstiniu laikotarpiu atlyginama taikant 0 % palūkanų normą arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, taikant tą dydį, kuris yra didesnis.

3 straipsnis

Panaikinimas

1.   Sprendimas ECB/2014/23 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos vadovaujantis II priede pateikta atitikties lentele.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2019 m. septintojo privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio, kurio pradžia 2019 m. spalio 30 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. spalio 15 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. birželio 5 d. Sprendimas ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių (OL L 168, 2014 6 7, p. 115).

(2)  Žr. I priedą.

(3)  2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).

(4)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (OL L 318, 1998 11 27, p. 1).

(5)  2003 m. lapkričio 7 d. Sprendimas ECB/2003/14 dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo (OL L 297, 2003 11 15, p. 35).

(6)  2010 m. gruodžio 20 d. Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (OL L 10, 2011 1 14, p. 7).

(7)  2010 m. spalio 14 d. Sprendimas ECB/2010/17 dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo (OL L 275, 2010 10 20, p. 10).


I PRIEDAS

Panaikintas sprendimas ir jo daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/23

OL L 168, 2014 6 7, p. 115.

Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/509 (ECB/2015/9)

OL L 91, 2015 4 2, p. 1.


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Sprendimas ECB/2014/23

Šis sprendimas

1 straipsnis

2 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

 

2 straipsnis

3 straipsnis

 

4 straipsnis

I priedas

II priedas


Top