EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

2019 m. gegužės 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/976, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14)

OL L 157, 2019 6 14, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/61


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/976

2019 m. gegužės 29 d.

kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 ir 7 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (ES) 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) yra atsakingas už tai, kad bendras priežiūros mechanizmas (BPM) veiktų veiksmingai ir nuosekliai. To reglamento 79 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad veiksmingai priežiūrai vykdyti reikalingi labai motyvuoti, gerai apmokyti ir nešališki darbuotojai;

(2)

vadovaujantis Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) 3–6 straipsniais, ECB yra atsakingas už jungtinių priežiūros grupių, sudarytų iš ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų darbuotojų, sukūrimą ir sandarą. Jungtinės priežiūros grupės (JPG) koordinatorius, kuriam padeda vienas ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) koordinatorių padėjėjų, užtikrina JPG darbo koordinavimą;

(3)

atsižvelgiant į svarbius JPG koordinatorių ir NKI koordinatorių padėjėjų vaidmenis koordinuojant į JPG iš NKI deleguotų narių darbą, būtina ir proporcinga nustatyti vienodą tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu JPG tvarką;

(4)

NKI koordinatorių padėjėjų darbo vertinimas pradiniu bandomuoju laikotarpiu buvo teikiamas pagal Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2016/3 (ECB/2015/36) (3) ir vėliau kitu bandomuoju laikotarpiu vadovaujantis principais, įtvirtintais Europos Centrinio Banko sprendime (ES) 2017/274 (ECB/2017/6) (4). Pasibaigus pastarajam bandomajam laikotarpiui, siekiant teisinio aiškumo, Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2017/6) turėtų būti panaikintas;

(5)

pastaruoju bandomuoju laikotarpiu įgyta patirtis parodė, kad vertinimo mechanizmas JPG gali būti naudingas siekiant užtikrinti veiksmingą jų veiklą, geresnį bendradarbiavimą ir dialogą ir toliau kurti pasitikėjimą ir atvirumą šiose grupėse. Dėl šios priežasties vertinimo mechanizmas turėtų būti tęsiamas ir naudojamas reguliariai. Tačiau siekiant įtraukti pataisymus, kuriuos reikia atlikti dėl vertinimo mechanizmo, būtina priimti naują sprendimą. Todėl reikėtų panaikinti Sprendimą (ES) 2017/274 (ECB/2017/6) ir pakeisti šiuo sprendimu;

(6)

NKI yra atsakingos tik už savo darbuotojų vertinimą, o ECB yra atsakingas tik už savo darbuotojų vertinimą. Darbuotojų valdymo tikslais NKI gali naudoti JPG koordinatorių NKI koordinatorių padėjėjams pateiktą vertinimą, jeigu leidžiama pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, o ECB gali naudoti JPG koordinatoriui pateiktą vertinimą, visais atvejais vadovaujantis šiuo sprendimu;

(7)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. (EB) 45/2001 (5) 27 straipsniu, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2015 m. balandžio 7 d. pateikė savo nuomonę, pripažindamas, kad vertinimas yra būtinas JPG valdymui, ir pritardamas vertinimo mechanizmui, kartu rekomenduodamas, kad konkretus jo veikimas turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje teisinėje priemonėje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnyje pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

Tikslų nustatymas ir dalijimasis vertinimu

1.   Nepažeidžiant išimtinės NKI, kaip NKI koordinatorių padėjėjų darbdavio, atsakomybės, JPG koordinatoriai, pasikonsultavę su kiekvienu NKI koordinatoriaus padėjėju, nustato pagrindinius NKI koordinatoriaus padėjėjo uždavinius ir tikslus.

2.   JPG koordinatoriaus pareigų tikslai ir kompetencijos apibrėžtos ECB darbo valdymo ir vystymo proceso kontekste. Vertinimo JPG tikslais, NKI koordinatorių padėjėjams pranešama apie tas kompetencijas, nustatytas ir apibrėžtas ECB galimybių sistemoje (6), kurios taikomos JPG koordinatoriaus pareigoms.

3.   Vertinimas yra abipusis: JPG koordinatoriai pateikia vertinimą NKI koordinatorių padėjėjams, o NKI koordinatorių padėjėjai pateikia vertinimą JPG koordinatoriams, vadovaujantis I priede nustatytais principais.

4.   Atitinkamas JPG koordinatorius ir atitinkami NKI koordinatorių padėjėjai kartu pateikia vertinimą visai savo JPG apie tai, kaip grupė pasiekė savo tikslus, vadovaujantis I priede nustatytais principais.

5.   JPG koordinatoriai ir NKI koordinatorių padėjėjai siekia pateikti vertinimą tiesiogiai susitikimo su jais metu.

6.   Ataskaitinis laikotarpis, kuriam apibrėžiami tikslai ir už kurį teikiamas vertinimas, yra laikotarpis nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

7.   Tik asmenys, kurie atitinka „būtina žinoti“ kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 (7), turėtų turėti prieigą prie vertinimo, įrašyto į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti. Konkrečios subjektų, kuriems „būtina žinoti“ vertinimą, kategorijos nustatomos atitinkamame apdorojamos operacijos įraše ir duomenų subjektams pateikiamame privatumo pranešime.

3 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas (ES) Nr. 2017/274 (ECB/2017/6) panaikinamas.

4 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, pirmasis ataskaitinis laikotarpis, kuriam apibrėžiami tikslai ir už kurį teikiamas vertinimas, prasideda šio sprendimo įsigaliojimo dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. gegužės 29 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(3)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/3, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse vertinimo teikimo (ECB/2015/36) (OL L 1, 2016 1 5, p. 4).

(4)  2017 m. vasario 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3 (ECB/2017/6) (OL L 40, 2017 2 17, p. 72).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  Žr. dokumentą pavadinimu „ECB galimybių sistema: kompetencijos“, skelbiama https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


I PRIEDAS

Tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse principai

1 principas

Tikslų nustatymas

1.

Nepažeidžiant išimtinės NKI, kaip NKI koordinatorių padėjėjų darbdavio, atsakomybės, kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje arba kai NKI koordinatoriaus padėjėjas prisijungia prie JPG, JPG koordinatorius, pasikonsultavęs su NKI koordinatoriaus padėjėju, nustato pagrindinius NKI koordinatoriaus padėjėjo uždavinius ir tikslus.

2.

JPG koordinatorius ir NKI koordinatoriaus padėjėjas kartu apibrėžia grupės tikslus ir kiekvienais metais apie šiuos tikslus praneša JPG per JPG posėdį, kuris vyksta kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje arba kai sudaroma nauja JPG.

3.

Sutarti NKI koordinatoriaus padėjėjo uždaviniai ir tikslai gali būti įrašomi į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti.

2 principas

Dalijimasis vertinimu

1.

JPG koordinatorius bent kartą per metus, bet kokiu atveju, po atskaitinio laikotarpio pabaigos, pateikia NKI koordinatoriaus padėjėjui tiesiogiai susitikimo su juo metu vertinimą apie tai, kaip jis ir jo grupė pasiekė savo atitinkamus tikslus. Šiame vertinime atsižvelgiama į II priede nustatytas kompetencijas.

2.

Bent kartą per metus, bet kokiu atveju, po atskaitinio laikotarpio pabaigos, NKI koordinatoriaus padėjėjas pateikia JPG koordinatoriui tiesiogiai susitikimo su juo metu vertinimą apie jo vykdytą JPG koordinavimą. Šiame vertinime atsižvelgiama į ECB galimybių sistemoje nustatytas kompetencijas.

3.

Vertinimas, kuriuo pasidalyta tarp JPG koordinatoriaus ir NKI koordinatoriaus padėjėjo, kaip apibrėžta 2.1 ir 2.2 principuose, yra įrašomas, vertinimo gavėjui pateikus prašymą per sistemos priemonę, į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti.

4.

JPG koordinatorius ir NKI koordinatoriaus padėjėjas kartu pateikia vertinimą savo JPG apie tai, kaip grupė pasiekė savo tikslus. Vertinimas teikiamas JPG bent kartą per metus, bet kokiu atveju, po atskaitinio laikotarpio pabaigos, JPG posėdžio metu.

5.

Siekiant užtikrinti nuolatinį dialogą, JPG koordinatorius teikia kiekvienam NKI koordinatoriaus padėjėjui gaires ir nuolatinį vertinimą visus metus.

6.

JPG koordinatorius ir NKI koordinatoriaus padėjėjas teikia savo grupei gaires ir nuolatinį vertinimą visus metus.

3 principas

Prieiga prie vertinimo, įrašyto į sistemos priemonę

1.

Prieiga prie vertinimo, įrašyto į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti, suteikiama JPG koordinatoriui ir NKI koordinatoriaus padėjėjui.

2.

Kitiems ECB darbuotojams, išskyrus JPG koordinatorių ir proceso administratorių, prieiga prie vertinimo, įrašyto į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti, gali būti suteikiama pagal „būtina žinoti“ principą vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/1725.

3.

Gavus atitinkamos NKI prašymą, į sistemos priemonę, kuri naudojama vertinimo procesui valdyti, įrašytą NKI koordinatoriaus padėjėjo vertinimą, jei yra, gali peržiūrėti ir naudoti atitinkama NKI:

a)

siekiant gerinti darbuotojų valdymą, jei leidžiama pagal taikytiną nacionalinę teisę;

b)

kaip papildomus duomenis, siekiant nustatyti JPG koordinatorių padėjėjų profesinio tobulėjimo poreikius, įskaitant mokymų poreikį, vadovaujantis NKI vidinėmis taisyklėmis;

c)

siekiant sukurti ir (ar) parengti įvertinimus, jei leidžiama pagal taikytiną nacionalinę teisę.

4.

Prieiga prie vertinimo, įskaitant galimybę perduoti jo duomenis, NKI suteikiama pagal Reglamento (ES) 2018/1725 9 straipsnio 1 dalies a punktą. Jeigu gautas prašymas dėl vertinimo ir jo duomenys perduodami, apie tai atitinkamai pranešama susijusiam NKI koordinatoriaus padėjėjui.

4 principas

Dalijimosi vertinimu kontekste tvarkomų asmens duomenų apsauga

1.

ECB visus asmens duomenis, susijusius su tikslų nustatymu ir dalijimuisi vertinimu apie tai, kaip pasiekiami šie tikslai, tvarko vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2018/1725.

2.

Asmens duomenys, susiję su tikslų nustatymu ir dalijimuisi vertinimu apie tai, kaip pasiekiami šie tikslai, naudojami tik 3 principe apibrėžtais tikslais ir gali būti saugomi ilgiausiai penkerius metus.

II PRIEDAS

BPM dirbantiems darbuotojams ypač svarbių kompetencijų sąrašas (BPM kompetencijų sąrašas)

 

Profesinės žinios: Žinios apie priežiūros politiką, metodologiją ir taisykles, ypač BPM kontekste, taip pat apie finansų įstaigų veiklą. Žino apie pokyčius šiose srityse ir taiko žinias atitinkamose darbo srityse.

 

Komunikacija: Grupėms arba asmenims žodžiu arba raštu perduoda informaciją aiškiai ir nuosekliai, kad būtų užtikrinta, jog jie supranta informaciją ir perduodamą turinį. Tinkamai klausosi kitų ir jiems atsako.

 

Bendradarbiavimas: Sukuria ir išlaiko tęstinius bendradarbiavimo ryšius su bendradarbiais, kad būtų pasiekti grupės BPM uždaviniai Europos aspektu. Plečia ir išlaiko veiksmingus ryšius su kitais siekdami paskatinti grupės darbą ir prie jo prisidėti. Su grupe aktyviai dalinasi duomenimis, informacija ir žiniomis.

 

Pasiryžimas pasiekti tikslus: Siekdamas sėkmingų sprendimų, uždavinius atlieka su užsispyrimu ir ištverme, savo elgesį priderina prie situacijos, kad rastų tinkamą būdą teigiamam rezultatui pasiekti.

 

Išvadų darymas ir kruopštus tyrimas: Analizuoja ir vertina situacijas, duomenis ir informaciją, tam, kad išvystytų tinkamas strategijas, planus ir politiką. Supranta ir formuluoja skirtingus ir vienas kitam prieštaraujančius požiūrius tam tikru klausimu, jei reikia koreguoja metodus pasikeitus situacijos reikalavimams, apsvarsto problemas pagal naujus požiūrius ir išplečia kitų pasiūlytus svarstymus arba sprendimus. Stengiasi visiškai suprasti problemas prieš teikdamas patarimus arba darydamas išvadas, tuo pat metu surinkdamas visą reikalingą ir tikslią informaciją, priima protingus sprendimus pagarbiai užduodamas būtinus klausimus, nuolat siekia identifikuoti galimas problemas ir ieško įvairios informacijos.

 

Užtikrintumo diapazonas ir perspektyvų ieškojimas: Žvelgia plačiau nei reikalauja užimamos pareigos tam, kad sukurtų platesnį savo veiklos kontekstą, turėdamas išsamų supratimą apie įvairias funkcijas ir veiklos sritis, rodydamas supratimą apie skirtingus kultūrinius kontekstus ir požiūrius bei įvertindamas savo sprendimų poveikį kitiems. Mąsto apie ateitį ir įžvelgia būsimas galimybes bei grėsmes, imasi veiksmų galimybėms sukurti arba užkirsti kelią būsimoms problemoms.

 

Nešališkas elgesys, išlaikant vientisumą ir nepriklausomumą: Veikia nepriklausomai ir nešališkai, vardan visos Sąjungos interesų, remdamasis BPM profesiniais standartais, patikrindamas aplinkybes, kad gautų išsamų ir realų situacijos vaizdą. Siekia sumažinti arba panaikinti išankstinius nusistatymus, prietarus arba subjektyvius vertinimus remdamiesi patikrinamais duomenimis ir faktais.

 

BPM grupių valdymas (taikytina tik vadovams): Vadovavimas grupėms telekomunikacijų ir nuotoliniais būdais ir vadovavimas joms siekiant grupės tikslų. Grupės veiklos koordinavimas tarptautiniu lygiu, nurodant kryptį ir naudojant jos kompetenciją ir įvairovę efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu. Stengiasi sumažinti ir išsklaidyti situacijų dviprasmiškumą ir rasti būdų, kaip vadovauti ir pateikti rezultatus esant neaiškumams.


Top