EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

2019 m. balandžio 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/685 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. (ECB/2019/10)

OL L 115, 2019 5 2, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/16


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/685

2019 m. balandžio 18 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. (ECB/2019/10)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (2), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai sąnaudos, tiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir sąnaudos, netiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamomis paslaugomis, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, administracines paslaugas, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisines, komunikacijos ir vertimo paslaugas, vidaus audito, statistikos ir informacinių technologijų paslaugas;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2019 m. turėtų būti apskaičiuota sudėjus: a) numatomas 2019 m. su priežiūros uždaviniais susijusias metines sąnaudas, remiantis patvirtintu 2019 m. ECB biudžetu, atsižvelgiant į bet kokius numatomų ECB metinių sąnaudų pokyčius, kurie buvo žinomi priimant šį sprendimą, ir b) 2018 m. perteklių arba deficitą;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2018/667 (ECB/2018/12) (3) priede nustatytų 2018 m. numatomų metinių sąnaudų atėmus 2018 m. patirtas faktines su priežiūros uždaviniais susijusias metines sąnaudas, apibūdintas 2018 m. ECB metinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, nustatant 2019 m. numatomas su priežiūros uždaviniais susijusias metines sąnaudas, taip pat reikėtų atsižvelgti į šias sumas, jei jų yra: su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, pagal to reglamento 14 straipsnį gautas palūkanas ir pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautas arba grąžintas sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2019 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2019 m. yra 576 020 336 EUR, apskaičiuota kaip nurodyta I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a)

svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 524 196 987 EUR;

b)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 51 823 349 EUR.

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos, mokėtinos už 2019 m., padalijimas kiekvienai kategorijai nurodytas II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. balandžio 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(3)  2018 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12) (OL L 111, 2018 5 2, p. 3).

(4)  Paskelbta 2019 m. vasario mėn. ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. apskaičiavimas

(EUR)

Numatomos 2019 m. metinės sąnaudos

559 007 136

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

264 525 116

Nuoma ir pastatų priežiūra

58 866 157

Kitos veiklos išlaidos

235 615 863

2018 m. perteklius/deficitas

15 332 187

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

1 681 013

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 9 626

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

1 690 639

IŠ VISO

576 020 336


II PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. padalijimas

(EUR)

 

Svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės

Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės

Iš viso

Numatomos 2019 m. metinės sąnaudos

508 696 494

50 310 642

559 007 136

2018 m. perteklius/deficitas

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

1 548 203

132 810

1 681 013

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

0

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

1 556 121

134 518

1 690 639

IŠ VISO

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top