EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

2019 m. sausio 25 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166

2019 m. sausio 25 d.

dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2019/3)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 18 d. Gaires ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (1),

kadangi:

(1)

Eurosistema teikia rinkos infrastruktūras, platformas, taikomąsias programas, taip pat susijusias paslaugas atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse, šios paslaugos apima TARGET paslaugas, įskaitant TARGET2, T2S ir TIPS paslaugas;

(2)

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos, valdymo organo, atsakingo už techninio ir operacinio valdymo uždavinius rinkos infrastruktūros ir platformų srityje, sudarymą;

(3)

praeityje Rinkos infrastruktūros valdyba posėdžiavo įvairiomis specialiomis formomis priklausomai nuo skirtingų rinkos infrastruktūrų, platformų ir projektų, už kuriuos ji atsakinga. Sudarius Rinkos infrastruktūros valdybą, T2S valdyba, sudaryta pagal Sprendimą ECB/2012/6 (2), buvo speciali Rinkos infrastruktūros valdybos forma, kaip numatyta Europos Centrinio Banko sprendime (ES) 2017/1403 (ECB/2017/20) (3);

(4)

T2S valdyba buvo ne tik sudaryta pagal Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/2012/6, bet taip pat yra grindžiama Eurosistemos centrinių bankų pasirašytu T2S protokolu;

(5)

peržiūrėjus Rinkos infrastruktūros valdybos veiklą, paaiškėjo, kad tam, kai ji veiksmingai veiktų, specialios formos nėra reikalingos. Dėl to Sprendimas ECB/2012/6 turėtų būti panaikintas, o Rinkos infrastruktūros valdybos forma turėtų būti peržiūrėta, kad Rinkos infrastruktūros valdybos struktūra ir funkcijos atitiktų šį sprendimą;

(6)

peržiūrėjus jos formą, Rinkos infrastruktūros valdyba teikia pagalbą Valdančiajai tarybai užtikrinant, kad Eurosistemos rinkos infrastruktūros, platformos, taikomosios programos ir susijusios paslaugos atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse yra palaikomos ir toliau tobulinamos, taip pat kad projektai minėtose srityse yra kuriami, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, ECBS veiklos poreikius, technologinę pažangą, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kurie turėtų būti taikytini;

(7)

suprantama, kad šio sprendimo III priedo („Elgesio kodeksas“) teisinė galia priklauso nuo MIB nario pasirašytų III priedo 1 ir 2 priedėlyje esančių deklaracijų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Visos nuorodos į T2S valdybą gairėse ECB/2012/13, sprendimuose ECB/2011/20 (4) ir ECB/2011/05 (5) laikomos nuorodomis į Rinkos infrastruktūros valdybą. Visi kiti šiame Sprendime vartojami terminai turi tokią pačią reikšmę, kaip gairėse ECB/2012/27 (6) ir ECB/2012/13.

2 straipsnis

Rinkos infrastruktūros valdyba

1.   Rinkos infrastruktūros valdybos (MIB) įgaliojimai, įskaitant jos tikslus, atsakomybę ir uždavinius, yra išdėstyti šio sprendimo I priede.

2.   MIB darbo reglamentas, įskaitant jos sudėtį ir darbo tvarką, išdėstytas šio sprendimo II priede.

3.   MIB narių elgesio kodeksą, išdėstytą šio sprendimo III priede, tvirtina Valdančioji taryba.

4.   MIB narių, kurie nėra iš centrinių bankų, atrankos, paskyrimo ir pakeitimo tvarka bei reikalavimai išdėstyti šio sprendimo IV priede.

5.   Suprantama, kad šiame sprendime neįtvirtinta prezumpcija, kad kiekvienas naujas rinkos infrastruktūrų projektas, patenkantis į šiame sprendime numatytą Eurosistemos infrastruktūros projekto apibrėžtį, turėtų būti automatiškai patikėtas MIB. MIB valdo tik tuos projektus, kuriuos Valdančioji taryba aiškiai patikėjo MIB.

3 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas ECB/2012/6 panaikinamas.

4 straipsnis

Pereinamosios nuostatos

Siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie MIB, sudarytos pagal šį sprendimą, būtų sklandus, įskaitant jos narių paskyrimą, dabartinių MIB narių kadencijos trukmė šio sprendimo įsigaliojimo metu laikoma pratęsta keturiais mėnesiais.

5 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. sausio 25 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 215, 2012 8 11, p. 19.

(2)  2012 m. kovo 29 d. Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo (OL L 117, 2012 5 1, p. 13).

(3)  2017 m. birželio 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20) (OL L 199, 2017 7 29, p. 24).

(4)  2011 m. lapkričio 16 d. Sprendimas ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka (OL L 319, 2011 12 2, p. 117).

(5)  2011 m. balandžio 20 d. Sprendimas ECB/2011/5 dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos (OL L 134, 2011 5 21, p. 22).

(6)  2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).


I PRIEDAS

RINKOS INFRASTRUKTŪROS VALDYBA

ĮGALIOJIMAI

ĮŽANGA

Eurosistema teikia rinkos infrastruktūras, platformas ir taikomąsias programas, taip pat susijusias paslaugas atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse, šios paslaugos apima TARGET paslaugas, įskaitant TARGET2, T2S ir TIPS paslaugas, ateityje taip pat ir ECMS (toliau – Eurosistemos infrastruktūros paslaugos)

Rinkos infrastruktūros valdyba (MIB) yra valdymo organas, kuris teikia pagalbą Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiajai tarybai (toliau – Valdančioji taryba) užtikrinant, kad Eurosistemos infrastruktūros paslaugos yra palaikomos ir toliau tobulinamos, taip pat kad projektai, susiję su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis (toliau – Eurosistemos infrastruktūros projektai ar projektai) yra valdomi, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, veiklos poreikius, technologinę pažangą, taip pat teisės aktus, taikytinus Eurosistemos infrastruktūros paslaugoms ir projektams, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, visiškai laikantis ECBS komitetų, įsteigtų pagal ECB darbo reglamento 9 straipsnį, įgaliojimų. MIB atsiskaito ECB sprendimų priėmimo organams.

Šiame sprendime neįtvirtinta prezumpcija, kad kiekvienas naujas rinkos infrastruktūrų projektas, patenkantis į šiame sprendime numatytą Eurosistemos infrastruktūros projekto apibrėžtį, turėtų būti automatiškai patikėtas MIB. MIB valdo tik tuos projektus, kuriuos Valdančioji taryba aiškiai patikėjo MIB.

1.   Rinkos infrastruktūros valdybos vaidmuo

Šiuo sprendimu Valdančioji taryba patiki MIB vykdyti šiais įgaliojimais apibrėžtus uždavinius.

Nepažeidžiant Valdančiosios tarybos galutinės sprendimų priėmimo galios, Valdančioji taryba patikėjo MIB vykdyti aiškiai apibrėžtus uždavinius, susijusius su Eurosistemos infrastruktūros paslaugų teikimu ir su Eurosistemos infrastruktūros projektais. Greta 2 dalyje nurodytų uždavinių ir nepažeidžiant NCB įgaliojimų pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Valdančioji taryba gali paskirti MIB papildomus aiškiai apibrėžtus uždavinius, už kurių vykdymą kitu atveju būtų atsakinga Valdančioji taryba. Atsižvelgiant į tai, kad galutinė kompetencija Eurosistemos infrastruktūrų klausimais tenka Valdančiajai tarybai, bet kuriuos jos uždavinius, patikėtus MIB, Valdančioji taryba vis tiek gali perimti ir vykdyti pati.

2.   Rinkos infrastruktūros valdybos pareigos ir uždaviniai

2.1.   Pasiūlymų dėl Valdančiosios tarybos sprendimų dėl Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų rengimas

Nepažeidžiant Vykdomosios valdybos atsakomybės rengti Valdančiosios tarybos posėdžius ir būti atsakingai už ECB einamąją veiklą, MIB rengia pasiūlymus Valdančiajai tarybai spręsti dėl šių klausimų ta apimtimi, kiek Valdančioji taryba yra patikėjusi MIB konkretų projektą ar infrastruktūrą, ir visiškai laikantis ECBS komitetų, įsteigtų pagal ECB darbo reglamento 9 straipsnį, įgaliojimų:

a)

bendrosios strategijos, įskaitant paslaugų apimties apibrėžimą ir paslaugų aprašymą;

b)

projektų valdymo klausimų;

c)

finansų klausimų, įskaitant:

i)

pagrindinių finansinio režimo elementų nustatymo (ypač biudžeto, sumos, apimamo laikotarpio, finansavimo);

ii)

reguliarios finansinių grėsmių, kurias patiria Eurosistema, analizės;

iii)

sąskaitų, įtrauktų į ECB apskaitos sistemą ir MIB valdomų Eurosistemos vardu, valdymo taisyklių;

iv)

išlaidų metodikos;

v)

kainodaros politikos ir

vi)

atsakomybės režimo analizės;

d)

bendrojo planavimo;

e)

teisinės sistemos su nacionaliniais centriniais bankais (NCB), kurie teikia rinkos infrastruktūros paslaugas Eurosistemai arba vykdo Eurosistemos rinkos infrastruktūros projektus su Eurosistema (teikiantys NCB), ir su klientais, taip pat dėl bet kokios sutartinės tvarkos ar sąlygų, kurios turi būti pasirašomos tarp Eurosistemos ir išorės suinteresuotųjų subjektų;

f)

rizikos valdymo sistemos;

g)

su atitinkamomis šalimis sudarytų susitarimų dėl paslaugų lygio;

h)

prašymų dėl pakeitimų ir testavimo ir (arba) perėjimo strategijų patvirtinimo ir prioritetų nustatymo;

i)

tinklo junglumo strategijos;

j)

krizių valdymo strategijos;

k)

kibernetinio atsparumo ir informacijos apsaugos strategijos ir sistemos;

l)

atsakomybės ir kitų reikalavimų; ir

m)

Eurosistemos infrastruktūros paslaugų dalyvių atitikimo taikytiniems tinkamumo kriterijams.

2.2.   Valdymo veikla, susijusi Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis ir projektais

2.2.1.   Valdymas ir nukreipimas

MIB atlieka bendrąjį Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų valdymą tiek, kiek Valdančioji taryba patikėjo MIB konkrečią infrastruktūrą (projektą), ir visiškai laikantis ECBS komitetų, įsteigtų pagal ECB darbo reglamento 9 straipsnį, įgaliojimų. Šiame kontekste MIB:

a)

užtikrina, kad Eurosistemos infrastruktūros paslaugos ir projektai atitinka rinkos poreikius;

b)

įgyvendina ir (arba) valdo bendrąsias strategijas, įskaitant paslaugos (paslaugų) apimties apibrėžimą ir (arba) paslaugų aprašymą;

c)

įgyvendina ir (arba) valdo valdymo susitarimus;

d)

įgyvendina ir (arba) valdo finansinę tvarką ir strategijas;

e)

valdo atitinkamus pokyčius ir valdymo veiklos vykdymą;

f)

laikydamasi Valdančiosios tarybos nustatytų parametrų, valdo imitavimo priemonių kūrimą, valdymą ir priežiūrą, taip pat, pasikonsultavusi su Eurosistemos Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetu (MIPC) ir, kai taikytina, su kitais atitinkamais ECBS komitetais, ir laikydamasi Valdančiosios tarybos sprendimo, valdo galimybių studijas;

g)

koordinuoja pokyčių valdymo procesus ir nustato prioritetus patvirtintiems pokyčiams, susijusiems su naujomis versijomis, sudaro Eurosistemos priėmimo testų testavimo scenarijus ir koordinuoja testus, kuriuose dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai, ir koordinuoja vartotojų testavimo procesus;

h)

valdo Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų detalųjį planą, pagrįstą bendruoju programos planu ir patvirtintą Valdančiosios tarybos;

i)

pagal Valdančiosios tarybos nustatytus parametrus įgyvendina ir (arba) valdo atitinkamas rizikos valdymo sistemas;

j)

įgyvendina ir (arba) valdo atitinkamas perkėlimo strategijas pagal Valdančiosios tarybos nustatytus parametrus;

k)

įgyvendina ir (arba) valdo atitinkamas veikimo sistemas, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją pagal Valdančiosios tarybos nustatytus parametrus;

l)

užtikrina tinkamą Eurosistemos infrastruktūros paslaugų veikimą ir kokybę;

m)

įgyvendina ir (arba) valdo tinklo junglumo strategijas;

n)

įgyvendina ir (arba) valdo krizių valdymo strategijas;

o)

įgyvendina ir (arba) valdo kibernetinio atsparumo ir informacijos apsaugos strategijas ir sistemas; ir

p)

užtikrina atitiktį reguliavimo ir priežiūros reikalavimams.

2.2.2   Finansinis režimas

MIB tvirtina ir (arba) inicijuoja:

a)

mokėjimą dalimis teikiantiems NCB pagal Valdančiosios tarybos patvirtintą sutartą mokėjimų tvarkaraštį, kai MIB priima teikiančių NCB produktus;

b)

išlaidų, susijusių su papildoma teikiančių NCB parama Eurosistemos centriniams bankams, pagal atitinkamą 2 lygio–3 lygio susitarimo ar bet kuriuos kitus susijusius susitarimus, atlyginimą;

c)

mokėjimą dalimis ECB pagal jo patirtas išlaidas, susijusias su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis ir projektais; ir

d)

mokesčių rinkimą iš klientų, kai taikytina, ir šių mokesčių grąžinimą Eurosistemos centriniams bankams. Kiek tai reikalinga, ECB teikia MIB tinkamą paramą.

2.2.3.   Santykiai su teikiančiais NCB

MIB:

a)

užtikrina teikiančių NCB dalyvavimą visose reikiamose srityse;

b)

derasi dėl visų atitinkamai 2 lygio–3 lygio susitarimo ir bet kurių kitų susijusių susitarimų tarp teikiančių NCB ir Eurosistemos centrinių bankų pakeitimų ir teikia tokius pakeitimus Valdančiajai tarybai tvirtinti;

c)

užmezga ir palaiko reguliarius kontaktus su teikiančiais NCB, kad gautų visą informaciją, reikalingą jos uždaviniams vykdyti pagal tokius susitarimus;

d)

tvirtina teikiančių NCB pasiūlymus ir tvirtina produktus, susijusius su techniniu ir funkciniu dizainu (kurį sukūrė teikiantys NCB); ir

e)

padeda Valdančiajai tarybai valdyti santykius su tinklo junglumo paslaugų teikėjais, kai šios paslaugos yra Eurosistemos infrastruktūros paslaugų dalis.

2.2.4.   Santykiai su Eurosistemos valdymo organais ir išorės suinteresuotaisiais subjektais

MIB:

a)

kai tai tinkama, valdo santykius su ECBS komitetais, reguliavimo ir priežiūros institucijomis, taip pat kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis dėl Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų;

b)

palaiko santykius su klientais ir ECBS centriniais bankais, kad palengvintų jų perkėlimą, ir, pagal taikytiną teisinę sistemą ir neperžengdama savo įgaliojimų svarsto, derina veiksmus ir siekia rasti galimus ginčų sprendimus, kuriuos turi tvirtinti atsakingi organai;

c)

derasi dėl dalyvavimo susitarimų projektų (kartu su Eurosistemos centriniais bankais, kai taikytina) su Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų dalyviais ir ne euro zonos centriniais bankais, kurie pasirašė dalyvavimo susitarimus, įskaitant dėl šių susitarimų dalinių pakeitimų;

d)

derina veiksmus su kitais Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų valdymo organais;

e)

kai tinkama, pasikonsultavusi su atitinkamais valdymo organais, skiria techninių grupių pirmininkus ir gauna techninių grupių ataskaitas;

f)

palaiko santykius su tinklo junglumo paslaugų teikėjais, kai tai yra Eurosistemos infrastruktūros paslaugų dalis;

g)

Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ir projektų atžvilgiu apibrėžia techninės komunikacijos politiką; ir

h)

užtikrina skaidrumą, laiku ir nuosekliai skelbdama atitinkamus su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis ir projektais susijusius techninius dokumentus, laikantis Elgesio kodekse nustatytų konfidencialumo įpareigojimų.


II PRIEDAS

RINKOS INFRASTRUKTŪROS VALDYBA

DARBO REGLAMENTAS

1 SKYRIUS

Paskyrimas ir narystė

ĮŽANGA

Eurosistema teikia rinkos infrastruktūras, platformas ir taikomąsias programas, taip pat susijusias paslaugas atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse, šios paslaugos apima TARGET paslaugas, įskaitant TARGET2, T2S ir TIPS paslaugas, ateityje taip pat ir ECMS (toliau – Eurosistemos infrastruktūros paslaugos)

Rinkos infrastruktūros valdyba (MIB) yra valdymo organas, kuris teikia pagalbą Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiajai tarybai (toliau – Valdančioji taryba) užtikrinant, kad Eurosistemos infrastruktūros paslaugos yra palaikomos ir toliau tobulinamos, taip pat kad projektai, susiję su dabartinėmis ar naujomis Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis (toliau – Eurosistemos infrastruktūros projektai ar projektai), yra valdomi, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, veiklos poreikius, technologinę pažangą, taip pat teisės aktus, taikytinus Eurosistemos infrastruktūros paslaugoms ir projektams, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, visiškai laikantis ECBS komitetų, įsteigtų pagal ECB darbo reglamento 9 straipsnį, įgaliojimų. MIB atsiskaito ECB sprendimų priėmimo organams.

Šiame sprendime neįtvirtinta prezumpcija, kad kiekvienas naujas rinkos infrastruktūrų projektas, patenkantis į šiame sprendime numatytą Eurosistemos infrastruktūros projekto apibrėžtį, turėtų būti automatiškai patikėtas MIB. MIB valdo tik tuos projektus, kuriuos Valdančioji taryba aiškiai patikėjo MIB.

1.   Parinkimas ir paskyrimas

MIB narius skiria Valdančioji taryba remdamasi ECB vykdomosios valdybos (toliau – Vykdomoji valdyba) siūlymu.

Paraiškas Vykdomajai valdybai pateikia atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) valdytojas ar prezidentas, kaip taikytina. Teikdama pasiūlymą Valdančiajai tarybai, Vykdomoji valdyba teikia pirmenybę kandidatams, kurie atsiskaito tiesiogiai aukščiausiajam jų centrinio banko valdymo organui. Vykdomoji valdyba užtikrina, kad jos siūlymas atitinka šio II priedo 3 skirsnyje įtvirtintus principus.

MIB narių, kurie nėra iš centrinių bankų, paraiškas Vykdomoji valdyba priima vadovaudamasi tokių narių atrankos procedūra pagal šio sprendimo IV priedą.

2.   Narystė ir kadencijos trukmė – Stebėtojų dalyvavimas

Paskirti MIB nariai veikia nepriklausomai ir vadovaudamiesi Eurosistemos interesais. Jiems neprivalomi jokie viešojo ar privataus subjekto nurodymai. Vykdydami savo kaip MIB narių pareigas, MIB nariai atsiskaito kolektyviai ir išimtinai ECB sprendimų priėmimo organams. MIB nariai iš centrinių bankų savo iniciatyva ir savo nuožiūra gali prašyti, kai tai yra tinkama, kitų jų centrinio banko personalo narių nuomonės, tačiau jokiomis aplinkybėmis jie negali prašyti nei priimti nurodymų iš savo centrinio banko arba įsipareigoti laikytis tam tikros pozicijos svarstymo ar balsavimo MIB metu.

MIB vadovauja pirmininkas, einantis aukštas vadovo pareigas ECB.

MIB sudaro trylika (13) narių tokia tvarka:

a)

devyni nariai iš Eurosistemos NCB, įskaitant po vieną narį iš NCB, teikiančio rinkos infrastruktūros paslaugas Eurosistemai arba vykdančio Eurosistemos infrastruktūros projektus su Eurosistema (teikiantis NCB);

b)

du nariai iš ne Eurosistemos NCB, dalyvaujančių teikiant Eurosistemos infrastruktūros paslaugas (pvz., pasirašę T2S Valiutos dalyvavimo susitarimą arba dalyvaujantys TARGET2);

c)

du nariai, kurie nėra iš centrinių bankų (neturintys balso teisės): vienas, turintis aukšto pareigūno patirties mokėjimų sektoriuje, ir vienas, turintis aukšto pareigūno patirties vertybinių popierių sektoriuje.

Pirmininkui padeda pirmininko pavaduotojas, kurį iš MIB narių skiria Valdančioji taryba. Išimtinis pirmininko pavaduotojo uždavinys – pirmininkauti MIB posėdžiams, jeigu pirmininko laikinai nėra posėdžio metu, vadovaujantis iš anksto nustatyta konkretaus MIB posėdžio darbotvarke.

MIB nario kadencija trunka 36 mėnesius ir gali būti atnaujinta. Valdančioji taryba gali nuspręsti dėl trumpesnio įgaliojimų termino, įskaitant tuos atvejus, kai nariai atsistatydina arba išeina į pensiją nepasibaigus jų įgaliojimams.

Siekiant užtikrinti, kad visi NCB (Eurosistema ir NCB, dalyvaujantys atitinkamose Eurosistemos infrastruktūros paslaugose ir projektuose) turėtų galimybę siųsti atstovą į MIB, NCB, kurie nėra teikiantys NCB, nariai turėtų būti rotuojami, paprastai tuo metu, kai pasibaigia MIB narių pradinė 36 mėnesių trukmės kadencija. Suprantama, kad aukščiau paminėta rotacijos schema nelemia tokios situacijos, kad tas pats NCB, kuris nėra teikiantis NCB, nedalyvauja daugiau nei du rotacijos laikotarpius.

Turi būti išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp narių, turinčių projektų valdymo patirties, patirties Eurosistemos rinkos infrastruktūros veikloje ir IT patirties.

Pirmininkas kviečia balso teisės neturinčius stebėtojus iš atitinkamų ECBS komitetų, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritis, diskutuoti dėl Eurosistemos infrastruktūros paslaugų ar projektų. MIB klausimams MIB nariai turėtų skirti nemažiau kaip 30 % savo darbo laiko.

MIB nariai tiesiogiai nedalyvauja vykdant Eurosistemos infrastruktūros paslaugų arba jose dalyvaujančių subjektų (pvz., centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kurie perduoda atsiskaitymų operacijas T2S), priežiūrą, tokia apimtimi, kiek toks dalyvavimas galėtų sukelti realius ar potencialius konfliktus su jų, kaip MIB narių, funkcijomis. Nustatomos atitinkamos priemonės, skirtos tokiems konfliktams nustatyti ir jų išvengti. Nariai nedalyvauja Eurosistemos Vidaus auditorių komitete (Internal Auditors Committee, IAC), jie taip pat nedalyvauja ir kasdieninėje 3 lygio veikloje.

2 SKYRIUS

Darbo tvarka

1.   Sprendimų priėmimas

Vadovaudamiesi gero valdymo principais, nariai reguliariai dalyvauja MIB posėdžiuose. Dalyvavimas yra griežtai asmeniškas, narių negali pakeisti kiti asmenys.

Kad MIB posėdžiai būtų teisėti, turi būti bent septynių narių, turinčių balso teisę, kvorumas. Jei kvorumo nėra, pirmininkas gali sušaukti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai gali būti priimami nepriklausomai nuo to, ar kvorumas yra.

Kiek įmanoma, MIB sprendimai priimami bendru sutarimu. Nepasiekus bendro sutarimo ir pirmininko prašymu, MIB sprendimus gali priimti paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

MIB balsuoja pirmininko prašymu. Pirmininkas taip pat inicijuoja balsavimo procedūrą, jeigu to prašo nemažiau kaip 3 nariai, turintys balso teisę. Narys susilaiko nuo balsavimo, jeigu, remiantis Elgesio kodeksu, jis patiria interesų konfliktą. Nedalyvaujantys balso teisę turintys nariai gali deleguoti savo balso teisę konkrečios balsavimo procedūros atveju kitam balso teisę turinčiam nariui su sąlyga, kad nei vienas balso teisę turintis narys konkrečiu klausimu nepanaudoja daugiau nei dviejų balsų.

Sprendimai taip pat gali būti priimami rašytinės procedūros būdu, išskyrus atvejus, kai tam prieštarauja trys ar daugiau narių, turinčių balso teisę. Taikant rašytinę procedūrą reikalaujama: a) įspėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas (išskyrus esant išimtinėms aplinkybėms, kurias konstatuoja MIB pirmininkas); ir b) įrašą apie kiekvieną tokį sprendimą įtraukti į kito MIB posėdžio išvadas.

MIB nariai, kurie nėra iš centrinių bankų, paskiriami asmeniškai. Jie neturi balso teisių ir negali perduoti savo pareigų kitam MIB nariui ar trečiajai šaliai.

2.   MIB posėdžių tvarka

Pirmininkui pateikus pasiūlymą, MIB sprendžia dėl savo posėdžių datų. MIB turėtų posėdžiauti reguliariai, pagal prieš pakankamą laiką iki kiekvienų metų pradžios jos parengtą tvarkaraštį.

Kai mano esant reikalinga, pirmininkas gali sušaukti neeilinius MIB posėdžius. Pirmininkas sušauks neeilinį posėdį, jei prašymą dėl tokio posėdžio pateiks bent trys nariai.

MIB posėdžiai paprastai vyksta ECB patalpose.

Posėdžiai taip pat gali vykti telekonferencijos būdu, išskyrus atvejus, kai tam prieštarauja trys ar daugiau narių.

MIB priima kiekvieno posėdžio darbotvarkę.

Dalyvauti MIB posėdžiuose gali tik MIB nariai ir kiti pirmininko pakviesti asmenys.

3.   Atsiskaitymas ECB sprendimų priėmimo organams

MIB reguliariai atsiskaito ECB sprendimų priėmimo organams. Šiuo tikslu prireikus ji rengia ataskaitas ECB sprendimų priėmimo organams.

4.   Vidinis informacijos srautas ir skaidrumas

MIB nariai, kurie nėra iš centrinių bankų, laikantis griežto konfidencialumo sąlygų, gauna visus Valdančiajai tarybai pateiktus dokumentus apie Eurosistemos infrastruktūros paslaugas ir projektus.

Eurosistemos NCB, kuriems nėra atstovaujama MIB, automatiškai turi prieigą prie visų MIB dokumentų, įskaitant MIB darbotvarkes ir protokolus, tuo pat metu kaip ir MIB nariai ir gali teikti rašytinius paaiškinimus prieš MIB posėdžius, kad MIB galėtų tinkamai atsižvelgti į jų nuomonę. Jie taip pat gali teikti prašymą pirmininkui dalyvauti MIB, jei jie turi ypatingą su tam tikra tema susijusį interesą. Pirmininkas yra atsakingas už tokių Eurosistemos NCB informavimą, jei manoma, kad jie galėtų turėti ypatingą interesą ir taip pat jis gali MIB pateikti kiekvieną tokio Eurosistemos NCB iškeltą klausimą.

Siekiant užtikrinti, kad Eurosistemos Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetas (angl. Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) yra informuotas apie MIB darbą, kiekvienoje MIPC darbotvarkėje bus numatytas punktas dėl reguliarios informacijos apie MIB temas. Jei tinkama, gali būti rengiami bendri MIPC ir MIB posėdžiai.

MIB ir ECBS komitetų tarpusavio sąveika vyksta rašytinių konsultacijų forma.

MIB veiklą peržiūri IAC.

5.   Išorinis informacijos srautas, skaidrumas ir atstovavimas

Pirmininkas reguliariai informuoja atitinkamus suinteresuotuosius subjektus apie visus klausimus, susijusius su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis ir projektais, už kuriuos atsakinga MIB. Pirmininkas užtikrina skaidrumą, laiku ir nuosekliai paskelbdamas atitinkamus su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis ir projektais susijusius techninius dokumentus MIB skirtoje ECB interneto svetainės dalyje.

Nariai privalo iš anksto informuoti pirmininką apie prisiimtą reikšmingą ir svarią veiklą (pranešimus) išorėje, susijusią su MIB pareigomis ir uždaviniais, pavyzdžiui pasisakant apie Eurosistemos infrastruktūros paslaugas ir projektus, už kuriuos atsako MIB, konferencijose ar susitikimuose su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, ir privalo pateikti MIB rašytinę santrauką per penkias darbo dienas po renginio. Bet kokia svari veikla (pranešimai) išorėje privalo atitikti Eurosistemos interesus ir privalo nuosekliai derėti su Valdančiosios tarybos politikos sprendimais.

6.   Parama

ECB teikia MIB organizacinę paramą, inter alia, rengiant MIB posėdžius, įskaitant posėdžių dokumentus.

Paprastai ECB išsiunčia diskusijų dokumentus nariams likus penkioms darbo dienoms iki posėdžio. Tačiau trumpi dokumentai gali būti išsiunčiami likus vienai darbo dienai. Dokumentai, išsiųsti likus mažiau nei dviem darbo dienoms, laikomi posėdyje pateiktais dokumentais (angl. table documents), dėl kurių MIB negali priimti sprendimo, išskyrus atvejus, kai visi nariai sutaria kitaip.

Po kiekvieno MIB posėdžio ECB parengia posėdžio protokolo projektą, kuriame surašomi aptarti klausimai ir diskusijų rezultatai, taip pat sutarti tolesni veiksmai. Kai to prašoma, posėdžio protokolo projekte taip pat nurodomos posėdžio metu atskirų narių išsakytos nuomonės. Posėdžio protokolo projektas išsiunčiamas nariams per penkias darbo dienas nuo posėdžio.

Po kiekvieno MIB posėdžio ECB parengia tolesnių veiksmų projektą, kuriame surašomi visi uždaviniai ir įvykdymo terminai, kurie buvo paskirti ir dėl kurių susitarta tame posėdyje; jis išsiunčiamas nariams per penkias darbo dienas nuo posėdžio.

Posėdžio protokolo ir tolesnių veiksmų projektai pateikiami MIB tvirtinti kitame posėdyje (arba, jei reikia, anksčiau rašytinės procedūros būdu); juos pasirašo pirmininkas.

MIB paskiria kontrolierių, kuris gali būti vienas iš jos narių, ir gauna indėlį iš jo.

MIB, pritarus ECB, gali sukurti struktūrinius darinius. Struktūrinio darinio sudėtis gali skirtis nuo MIB sudėties, ir jame galėtų dalyvauti visi Eurosistemos NCB ir, kai tinkama, ne Eurosistemos NCB.

7.   Įgaliojimų peržiūra

MIB įgaliojimai gali būti peržiūrėti kas penkerius metus atsižvelgiant į įgytą patirtį.


III PRIEDAS

RINKOS INFRASTRUKTŪROS VALDYBA

ELGESIO KODEKSAS

ĮŽANGA

Rinkos infrastruktūros valdybą (MIB) sudaro Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos (toliau – Valdančioji taryba) paskirti nariai. Nariai privalo veikti tik Eurosistemos interesais ir turi skirti pakankamai laiko aktyviai dalyvauti MIB darbe.

MIB yra valdymo organas, kuris teikia pagalbą Valdančiajai tarybai užtikrinant, kad Eurosistemos rinkos infrastruktūros paslaugos, platformos, taikomosios programos ir susijusios paslaugos atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse (Eurosistemos infrastruktūros paslaugos) yra palaikomos ir toliau tobulinamos, taip pat kad projektai, susiję su dabartinėmis ar naujomis Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis (Eurosistemos infrastruktūros projektai arba projektai) yra valdomi, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, veiklos poreikius, technologinę pažangą, taip pat teisės aktus, taikytinus Eurosistemos infrastruktūros paslaugoms ir projektams, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, visiškai laikantis ECBS komitetų, įsteigtų pagal ECB darbo reglamento 9 straipsnį, įgaliojimų. MIB atsiskaito ECB sprendimų priėmimo organams.

Kad Valdančioji taryba galėtų priimti informacija pagrįstus ir nepriklausomus sprendimus, labai svarbu, kad MIB darbui nedarytų poveikio jokios aplinkybės, galinčios sukelti bet kurio iš jos narių interesų konfliktą. Siekiant apsaugoti Eurosistemos ir ECBS reputaciją ir patikimumą, taip pat, kad Eurosistemos infrastruktūros paslaugos ir projektai veiktų tinkamai, MIB nariai turi vadovautis bendruoju Eurosistemos interesu, ir jie turi būti matomi, kaip juo besivadovaujantys. Dėl to nariai: a) vengia situacijų, kuriose gali kilti realūs ar numanomi interesų konfliktai; b) veikti tik geriausiais Eurosistemos interesais, kai jie bendrauja su valdžios institucijomis, centriniais bankais, sektoriaus atstovais ir kitais išorės suinteresuotaisiais subjektais, dalyvaujančiais kuriant, plėtojant ir valdant rinkos infrastruktūras, platformas, taikomąsias programas ir susijusias paslaugas, kurias teikia Eurosistema; ir c) užtikrina objektyvumą, neutralumą ir sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, turinčių interesą dėl rinkos infrastruktūrų, platformų, taikomųjų programų ir susijusių paslaugų, kurias teikia Eurosistema.

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 37 straipsnio 1 dalyje numatyta profesinės paslapties pareiga taikoma tiek ECB personalui, tiek ir ECBS uždavinius vykdančiam nacionalinių centrinių bankų (NCB) personalui ir apima, be kita ko, konfidencialią informaciją, susijusią su profesinėmis paslaptimis, ar kitą informaciją, turinčią komercinę vertę. Lygiavertis įpareigojimas taikomas MIB nariams, kurie nėra iš centrinių bankų. Nariai, kurie nėra iš centrinių bankų, taip pat turi laikytis visų papildomų elgesio taisyklių, kurios gali būti numatytos jų paskyrimo rašte ir jų sutartyje su ECB.

Yra tinkama ir tai atitinka gero administravimo praktiką, kad MIB pirmininkui taikytinos įdarbinimo sąlygos ir nuostatos, taikytinos MIB nariams, kurie yra NCB personalo nariai, turėtų numatytų teisinį sankcionavimą už šio Elgesio kodekso (toliau – kodeksas) pažeidimus. Lygiavertė nuostata taikoma MIB nariams, kurie nėra iš centrinių bankų, kaip numatyta IV priede.

Šis kodeksas nepažeidžia jokių reikalavimų, kylančių iš kitų etikos nuostatų, galimai taikytinų MIB nariams dėl to, kad jie veikia kaip ECB ar NCB personalo nariai.

1.   Apibrėžtys

Šiame kodekse:

a)

pirmininkas – Valdančiosios tarybos paskirtas asmuo pirmininkauti MIB;

b)

pirmininko pavaduotojas – pirmininkui padedantis asmuo, kurį iš MIB narių paskiria Valdančioji taryba. Išimtinis pirmininko pavaduotojo uždavinys – pirmininkauti MIB posėdžiams, jeigu pirmininko laikinai nėra posėdžio metu, vadovaujantis iš anksto nustatyta konkretaus MIB posėdžio darbotvarke;

c)

nepažeidžiant ECBS statuto 37 straipsnio 1 dalyje nustatyto profesinės paslapties įpareigojimo ar kiekvienam MIB nariui teikiamų dokumentų klasifikavimo pagal ECB konfidencialumo režimą, konfidenciali informacija yra: i) Eurosistemos ar trečiųjų šalių profesinės paslaptys ir bet kokia komercinę vertę turinti informacija, išskyrus skirtą MIB darbui; ii) bet kokia informacija, kurios nesankcionuotas atskleidimas galėtų pakenkti esminiams Eurosistemos interesams, ir iii) bet kokia informacija, kurią protingas žmogus laikytų konfidencialia; konfidenciali informacija neapima informacijos, kuri: i) yra ar tampa visuotinai prieinama visuomenei, išskyrus atvejus, kai taip atsitinka dėl šio kodekso pažeidimo, arba ii) yra nepriklausomai sukuriama trečiosios šalies, neturint prieigos prie konfidencialios informacijos, arba iii) laikantis 3 skirsnio nuostatų turi būti atskleista, nes to reikalauja teisės normos;

d)

narys, kuris nėra iš centrinio banko – MIB narys, kuris nėra ECB arba NCB personalo narys;

e)

įgaliojimai – I priede išdėstyti įgaliojimai;

f)

narys – MIB narys, įskaitant pirmininką;

g)

tiekėjai – komerciniai subjektai ir profesinės organizacijos šiuo metu teikiančios arba turinčios interesą teikti prekes ir (arba) paslaugas, susijusias su rinkos infrastruktūromis, platformomis, taikomosiomis programomis ir susijusiomis paslaugomis, kurias teikia Eurosistema.

2.   Interesų konfliktų vengimas

a)

Laikoma, kad dėl su MIB įgaliojimais susijusių prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo, interesų konfliktas kyla aplinkybėmis, apibūdintomis ECB personalo taisyklių 0.2.1.2 straipsnyje, ir konkrečiai, kai narys turi komercinį, profesinį ar nuosavybės interesą, susijusį su tiekėju, ar tai būtų dalis jame nuosavybės, kontrolės, investicijų ar kitu būdu, kuris daro ar galėtų daryti poveikį nešališkam ir objektyviam jo, kaip nario, pareigų vykdymui.

b)

Nariai privalo veikti Eurosistemos bendro intereso labui ir vykdyti MIB atsakomybę ir uždavinius. Jie privalo vengti situacijų, kuriose, tikėtina, kiltų interesų konfliktas.

c)

Jei kyla ar yra tikėtina, kad kils, interesų konfliktas, susijęs su MIB uždaviniais, atitinkamas narys privalo pranešti apie tokį esamą ar potencialų interesų konfliktą savo centrinio banko elgesio taisyklių laikymąsi užtikrinančiam organui (arba, jei tai narys, kuris nėra iš centrinio banko – ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybai), naudodamasis 2 priedėlyje pateikta forma, ir tuo pat metu apie tai praneša pirmininkui. Jei elgesio taisyklių laikymąsi užtikrinantis organas (arba, jei tai narys, kuris nėra iš centrinio banko – ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba) nusprendžia, kad interesų konfliktas yra, jis pateikia atitinkamo centrinio banko valdytojui arba prezidentui, kaip taikytina (arba, jei tai narys, kuris nėra iš centrinio banko – ECB pirmininkui) rekomendaciją, kaip tinkamai spręsti interesų konfliktą.

d)

Jeigu MIB posėdžio metu narys turi priežasčių manyti, kad kito nario dalyvavimas MIB diskusijoje, balsavime ar rašytinėje procedūroje galėtų sukelti interesų konfliktą, tas narys apie tai tuoj pat privalo informuoti pirmininką.

e)

Pirmininkas pakviečia narį, dėl kurio interesų konflikto buvo išreikštas susirūpinimas pagal c ir d punktus, pareikšti, ar esamas arba potencialus interesų konfliktas yra. Pirmininkas be nepateisinamo delsimo apie kiekvieną tokį atvejį informuoja atitinkamo centrinio banko elgesio taisyklių laikymąsi užtikrinantį organą (arba, jei tai narys, kuris nėra iš centrinio banko – ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybą) ir, jei mano esant reikalinga, taip pat ir Valdančiąją tarybą.

f)

Jei c, d ar e dalys yra susijusios su pirmininku, pirmininkas informuoja ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybą.

g)

Narys privalo nedelsdamas susilaikyti nuo dalyvavimo diskusijose, pasitarimuose ar balsavimuose dėl tokio klausimo, dėl kurio jis patiria interesų konfliktą, ir jam nepateikiami jokie susiję dokumentai.

3.   Tinkamas konfidencialios informacijos naudojimas

a)

Nariai privalo naudoti konfidencialią informaciją tik Eurosistemos tikslams ir jos interesais ir tik MIB tikslams pasiekti ir laikantis MIB įgaliojimų.

b)

Nariai jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti, viršydami savo įgaliojimus, konfidencialios informacijos trečiosioms šalims ir (arba) subjektams Eurosistemoje ar už jos ribų. MIB pirmininkas ir NCB personalo nariai gali atskleisti konfidencialią informaciją jų centrinio banko personalo nariams tik griežtai vadovaudamiesi „reikia žinoti“ (angl. need to know) taisykle, ir tik tam, kad suteiktų patarimą, reikalingą nuomonei tam tikru konkrečiu klausimu parengti. Konfidenciali informacija su žyma „tik nariams“ iš principo negali būti narių atskleista jų centrinio banko personalo nariams, jei MIB nenusprendžia kitaip.

c)

Nariai privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią atsitiktiniam konfidencialios informacijos atskleidimui ar nesankcionuotai prieigai prie jos.

d)

Nariams draudžiama naudoti konfidencialią informaciją savo naudai arba bet kurio kito asmens naudai pagal ECB etikos kodekso 4.1.3 straipsnį ir nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinama Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/855 (1) 7 straipsnio 2 dalis. Konkrečiai jiems draudžiama pasinaudoti konfidencialia informacija bet kokiuose asmeniniuose finansiniuose sandoriuose arba rekomenduojant tokius sandorius ar patariant jų nesudaryti.

e)

Kai nariui atskleisti ar pateikti konfidencialią informaciją nurodo teismas ar reguliavimo, priežiūros ar kita kompetentinga institucija, turinti jurisdikciją to nario atžvilgiu, jis privalo:

i)

jei tai leidžia teisės normos, skubiai raštu pranešti apie tokį nurodymą pirmininkui ir savo centrinio banko elgesio taisyklių laikymąsi užtikrinančiam organui (arba, jei tai narys, kuris nėra iš centrinio banko – ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybai) ir pateikti kiek galima išsamesnę informaciją;

ii)

jei pirmininkas mano esant reikalinga, gauti profesionalią teisinę konsultaciją apie tokio nurodymo teisėtumą ir įgyvendinamumą;

iii)

bendradarbiauti su visais susijusiais centriniais bankais ir teikti tokią pagalbą, kokios pirmininkas gali pagrįstai paprašyti, kad MIB ar atitinkamo nario NCB galėtų siekti pasinaudoti teisinėmis gynybos priemonėmis konfidencialiai informacijai apsaugoti;

iv)

pranešti atitinkamam teismui ar institucijai apie konfidencialų informacijos pobūdį ir prašyti teismo ar institucijos išsaugoti informacijos konfidencialumą, kiek tai leidžia teisės normos.

Jei šis skirsnis yra susijęs su pirmininku, jis (ji) privalo informuoti ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybą.

4.   Bendravimo su išorės šalimis principai

a)

Laikydamiesi reikalavimų dėl konfidencialios informacijos, bendraudami su tiekėjais ir profesinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis tiekėjams, nariai siekia išlaikyti sąžiningą konkurenciją ir koordinuotai bei nediskriminuodami suteikti objektyvią ir reikšmingą informaciją visiems tokiems tiekėjams ar atstovams. Priklausomai nuo teiktinos informacijos, šis tikslas gali būti pasiektas užmezgant su jais konstruktyvų dialogą ir pateikiant jiems dokumentus konsultacinėse grupėse.

b)

Nariai tinkamai apsvarsto visus jiems adresuotus tiekėjų ar profesinių organizacijų, atstovaujančių tiekėjams, rašytinius pranešimus. Nariai tokius pranešimus laiko konfidencialiais, išskyrus atvejus, kai tiekėjas ar atstovas aiškiai nurodo kitaip.

c)

4 dalies a punktas ir 4 dalies b punktas neturi būti aiškinami kaip trukdantys MIB bendrauti su tiekėjais ar profesinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis tiekėjams.

5.   Patarimai etikos klausimais

Jei nariui kyla klausimų dėl šio kodekso taikymo, jis turėtų kreiptis patarimo į ECB atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybą.

6.   Sankcijos ir baigiamosios nuostatos

a)

Nepažeidžiant taisyklių dėl drausminių procedūrų, numatytų jo įdarbinimo sąlygose, ar bet kokių taikytinų baudžiamųjų, drausminių, administracinių ar sutartinių nuobaudų, šį kodeksą pažeidęs narys laikomas atitinkančiu pašalinimo iš MIB ir pakeitimo sąlygas.

b)

NET ir pasibaigus jo, kaip MIB nario, pareigoms, jam ir toliau lieka privalomi 2 ir 3 skirsniai.

c)

Buvusiam nariui draudžiama naudoti konfidencialią informaciją tam, kad būtų įdarbintas tiekėjo, ar atskleisti ar naudoti konfidencialią informaciją, gautą dėl jo, kaip tiekėjo darbuotojo dalyvavimo MIB.

d)

Per pirmuosius metus po to, kai jų pareigos baigėsi, nariai ir toliau privalo vengti interesų konflikto, kuris galėtų kilti dėl bet kokios naujos profesinės veiklos ar paskyrimo. Konkrečiai jie privalo raštu informuoti pirmininką, kai ketina pradėti profesinę veiklą ar priimti paskyrimą, ir privalo kreiptis į MIB patarimo, prieš prisiimdami įsipareigojimus. Kai tinkama, MIB perduoda klausimą spręsti Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybai.

e)

Jeigu buvęs narys nesilaiko c ir d punktuose įtvirtintų reikalavimų, MIB gali informuoti to buvusio nario darbdavį, kad kyla arba gali kilti interesų konfliktas tarp to buvusio nario naujų ir buvusių pareigų.

7.   Adresatai ir platinimas

Šis kodeksas skirtas nariams. Kiekvienam dabartiniam nariui ir naujai paskirtiems nariams įteikiama jo kopija. Reikalaujama, kad, prieš dalyvaudami savo pirmajame MIB posėdyje, nariai pasirašytų 1 ir 2 priedėlius.


(1)  2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos Centrinio Banko užsienio atsargomis ir valdant Europos Centrinio Banko užsienio atsargas (ECB/2015/11) (OL L 135, 2015 6 2, p. 23).

1 priedėlis

ELGESIO KODEKSO LAIKYMOSI DEKLARACIJA

Pateikdamas šią deklaraciją, aš sutinku su pridedamu Elgesio kodeksu ir pripažįstu savo pareigas pagal jį, ypač savo pareigą: a) laikyti mano gautą informaciją griežtai konfidencialia ir jos neatskleisti, taip pat ir vadovaujantis ECB konfidencialumo režimu; b) vengti situacijų, kuriose, man vykdant savo kaip Rinkos infrastruktūros valdybos (MIB) nario pareigas, susijusias su MIB kompetencija, kiltų interesų konfliktas, ir deklaruoti tokias situacijas; ir c) nenaudoti konfidencialios informacijos savo naudai ar bet kurio kito asmens naudai; konkrečiai įsipareigoju nesinaudoti konfidencialia informacija bet kokiuose asmeniniuose finansiniuose sandoriuose arba rekomenduojant tokius sandorius ar patariant jų nesudaryti.

(Parašas ir data)

(Visi vardai ir pavardės)

(Adresas)

2 priedėlis

INTERESŲ DEKLARACIJA (1)

(Visi vardai ir pavardės)

(Adresas)

(Užsiėmimas)

Rinkos infrastruktūros valdybos (MIB) kompetencijai tiesioginį arba netiesioginį (pvz., per šeimos narį) poveikį daro šie turtiniai ir (ar) neturtiniai interesai, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą šio kodekso prasme (2):

Investicijos (pvz., tiesioginės arba netiesioginės komerciniame subjekte, įskaitant patronuojamąsias bendroves ar kitus tai pačiai įmonių grupei priklausančius subjektus, turinčiame tiekėjo interesą, išskyrus turimas per investicijų ar pensijų fondus, ar pan.):

Pareigos (pvz., dabartinės arba buvusios, apmokamos arba neapmokamos, komerciniame subjekte, turinčiame tiekėjo interesą):

Pajamos ar dovanos (pvz., dabartinis, ankstesnis ar laukiamas atlyginimas, įskaitant atidėtas pašalpas, vėliau panaudotinus opcionus ir pensinių teisių perdavimus, ar dovanos, gautos iš komercinio subjekto, turinčio tiekėjo interesą):

Kita:

Deklaruoju, duodamas garbės žodį, kad čia nurodyta informacija yra, kiek man žinoma, teisinga ir išsami.

(Parašas ir data)

(Visi vardai ir pavardės)


(1)  Jei narys neturi reikšmingų interesų, tai turėtų būti nurodyta parašant „nėra“ atitinkamame (-uose) lauke (-uose).

(2)  Turintis reikšmingą interesą narys turėtų aprašyti visus reikšmingus faktus ir aplinkybes, jei reikia, naudodamas papildomą erdvę.


IV PRIEDAS

RINKOS INFRASTRUKTŪROS VALDYBOS NARIŲ, KURIE NĖRA IŠ CENTRINIŲ BANKŲ, ATRANKOS, PASKYRIMO IR PAKEITIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI

1.   Skelbimas apie konkursą

1.1.

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbia skelbimą apie konkursą ekspertams būti paskirtiems Rinkos infrastruktūros valdybos (MIB) nariais, kurie nėra iš centrinių bankų, ir rezervo sąrašo sudarymą. Apie konkursą skelbiama vadovaujantis Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) (1). Tačiau nukrypstama nuo Sprendimo ECB/2016/2 22 straipsnio. Skelbimas apie konkursą privalo atitikti bent jau pagrindinius viešųjų pirkimų principus bei užtikrinti tikrą ir skaidrią konkurenciją.

1.2.

Skelbime apie konkursą, inter alia, nurodoma: a) MIB vaidmuo; b) MIB narių, kurie nėra iš centrinių bankų, vaidmuo; c) atrankos kriterijai; d) atitinkami finansiniai aspektai ir e) paraiškos pateikimo tvarka, įskaitant terminą, iki kada paraiškos turi būti gautos.

1.3.

Skelbimas apie konkursą tuo pat metu skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje. Prireikus ECB gali naudoti papildomas priemones skelbimui apie konkursą viešinti. Nesutapimų atveju Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbta versija turi pirmenybę prieš kitas.

1.4.

Terminas kandidatams pateikti paraiškas turi būti ne trumpesnis nei 35 kalendorinės dienos po skelbimo apie konkursą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Atrankos tvarka

2.1.

ECB valdančioji taryba (toliau – Valdančioji taryba), gavusi ECB vykdomosios valdybos (toliau – Vykdomoji valdyba) pasiūlymą, užbaigus atitinkamą pirkimo procedūrą, paskiria MIB narius, kurie nėra iš centrinių bankų.

2.2.

Vykdomoji valdyba vertina kandidatus pagal šio IV priedo 3 skirsnyje išdėstytus atrankos kriterijus.

2.3.

MIB pirmininkas, Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų atstovai ir ECB personalas gali padėti Vykdomajai valdybai užpildyti kandidatų vertinimo formas, kuriose yra nurodyta kandidatų privalumų ir trūkumų santrauka, vertinant pagal atrankos kriterijus pareigoms, bei rekomendacija dėl paskyrimo atsižvelgiant į kandidato tinkamumą.

2.4.

Kitaip nei numatyta Sprendimo (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) 22 straipsnio 6 dalyje, du kandidatai paskiriami tiesiogiai ir sudaromas kandidatų rezervo sąrašas, naudojamas užpildyti ateityje atsilaisvinsiančias vietas.

3.   Atrankos kriterijai

Atrankos kriterijai yra:

a)

aukšto pareigūno mokėjimų sektoriuje ekspertinės žinios arba ekspertinės žinios vertybinių popierių sektoriuje, įgytos būnant šios srities paslaugų teikėju arba paslaugų vartotoju, taip pat platesnės ekspertinės žinios, susijusios su Sąjungos finansiniu sektoriumi;

b)

mažiausiai 10 metų bendravimo su pagrindiniais rinkos veikėjais Sąjungos finansinėse rinkose patirtis;

c)

reikiama patirtis, pageidautina projektų valdymo srityje; ir

d)

gebėjimas veiksmingai bendrauti anglų kalba.

4.   Rezervo sąrašas

4.1.

ECB stengiasi visuomet turėti kandidatų rezervo sąrašą, skirtą užpildyti MIB narių, kurie nėra iš centrinių bankų, pozicijas.

4.2.

Atsilaisvinus nario, kuris nėra iš centrinio banko, pozicijai MIB, Vykdomoji valdyba gali atrinkti kandidatą iš rezervo sąrašo pagal jo eiliškumą šiame rezervo sąraše ir siūlyti jį Valdančiajai tarybai kaip MIB narį, kuris nėra iš centrinio banko, 36 mėnesių ar trumpesnei įgaliojimų trukmei. Įgaliojimai gali būti atnaujinti terminui, ne ilgesniam kaip 36 mėnesiai, kad bendra įgaliojimų trukmė neviršytų maksimalaus [šešerių] metų termino, leidžiamo nariams, kurie nėra iš centrinio banko.

4.3.

Valdančiajai tarybai patvirtinus rezervo sąrašą, jis galioja trisdešimt šešis mėnesius. Prireikus Valdančioji taryba gali pratęsti šio rezervo sąrašo galiojimą dar 36 mėnesiams.

4.4.

Nukrypstant nuo Sprendimo (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) 22 straipsnio 7 dalies, į rezervo sąrašą negali pretenduoti nauji pareiškėjai.

4.5.

Nukrypstant nuo Sprendimo (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) 22 straipsnio 8 dalies, kandidatai gali turėti prieigą prie savo duomenų, juos atnaujinti ar ištaisyti, bet, pasibaigus skelbime apie konkursą nurodytam laikui, negali atnaujinti ar ištaisyti informacijos, susijusios su jų atitikimu atrankos kriterijams.

5.   Paskyrimas

5.1.

MIB nariai, kurie nėra iš centrinių bankų, paskiriami asmeniškai. Jie negali perduoti savo pareigų kitam nariui ar trečiajai šaliai.

5.2.

Visiems paskyrimams privalo būti taikoma sąlyga, kad paskirtasis asmuo turi pasirašyti paskyrimo sutartį, kurią pasirašo MIB pirmininkas, taip pat sutartį su ECB dėl taikytino atlyginimo ir išlaidų kompensavimo, ir 6.1 skirsnyje nurodytas deklaracijas.

5.3.

Valdančioji taryba paskiria MIB narius, kurie nėra iš centrinių bankų, MIB nariais, neturinčiais balso teisės, 36 mėnesių trukmės kadencijai, kuri gali būti vieną kartą atnaujinta ne ilgiau kaip 36 mėnesiams, kad bendra kadencijos trukmė neviršytų maksimalios 6 metų ne centrinio banko nariui leidžiamos kadencijos trukmės.

6.   Deklaracijos

6.1.

MIB nariai, kurie nėra iš centrinių bankų, įsipareigoja laikytis MIB elgesio kodekso. Todėl reikalaujama, kad jie pasirašytų Elgesio kodekso laikymosi deklaraciją, pateiktą III priedo 1 priedėlyje, ir užpildyti bei pasirašyti Interesų deklaraciją, pateiktą III priedo 2 priedėlyje.

6.2.

Iš MIB narių, kurie nėra iš centrinių bankų, taip pat reikalaujama, kad jie pasirašytų skelbime apie konkursą nurodytas deklaracijas.

7.   Nutraukimas (pasibaigimas) ir pakeitimas

7.1.

Valdančioji taryba gali nutraukti MIB nario, kuris nėra iš centrinio banko, įgaliojimus bet kuriuo iš šių atvejų: interesų konflikto, pareigų nesilaikymo, negalėjimo atlikti savo pareigų, Elgesio kodekso pažeidimo ir (arba) sunkaus elgesio pažeidimo atveju.

7.2.

Laikoma, kad nario, kuris nėra iš centrinio banko, įgaliojimai pasibaigė, kai tas narys, kuris nėra iš centrinio banko, atsistatydina arba jo įgaliojimų laikas baigėsi ir nebuvo pratęstas.

7.3.

Jei įgaliojimai pasibaigia prieš sueinant 36 mėnesių terminui, taikomi 4.2 ir 4.3 skirsniai.

(1)  2016 m. vasario 9 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2) (OL L 45, 2016 2 20, p. 15).


Top