Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B0991

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2019/991 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

OJ L 160, 18.6.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/991/oj

18.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/23


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS (ES) 2019/991

2019 m. sausio 16 d.

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu (1),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (2),

atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0087/2018),

atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą (3), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymą,

atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 24 d. sprendimą (4), kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui atsisakoma patvirtinti, kad Biuro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (5), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (6), ypač į jo 36 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedo 5 straipsnio 2 dalies a punkto antrą pastraipą,

1.   

pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.   

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Antonio TAJANI

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  OL L 248, 2018 10 3, p. 195.

(4)  OL L 331, 2018 12 28, p. 213.

(5)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)  OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


Top