Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1031(01)

2018 m. spalio 23 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sprendimas (ES) 2018/1636, kuriuo pratęsiamas ir iš dalies pakeičiamas Sprendime (ES) 2018/796 numatytas apribojimas reklamuoti, platinti ar pardavinėti sandorius dėl kainų skirtumo neprofesionaliems klientams

OJ L 272, 31.10.2018, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1636/oj

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/62


EUROPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR RINKŲ INSTITUCIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1636

2018 m. spalio 23 d.

kuriuo pratęsiamas ir iš dalies pakeičiamas Sprendime (ES) 2018/796 numatytas apribojimas reklamuoti, platinti ar pardavinėti sandorius dėl kainų skirtumo neprofesionaliems klientams

EUROPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR RINKŲ INSTITUCIJOS PRIEŽIŪROS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (1), ypač jo 9 straipsnio 5 dalį, 43 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač jo 40 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/567, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos dėl apibrėžčių, skaidrumo, portfelio suspaudimo ir su produktais susijusių intervencinių priemonių ir pozicijų priežiūros priemonių (3), ypač jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Savo Sprendimu (ES) 2018/796 (4) apribojo sandorių dėl kainų skirtumo reklamavimą, platinimą ir pardavimą neprofesionaliems klientams. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. trijų mėnesių laikotarpiui.

(2)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnio 6 dalį ESMA turi peržiūrėti laikiną produktui taikomą intervencinę priemonę periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

(3)

ESMA persvarstė reikalavimą apriboti sandorius dėl kainų skirtumo remdamasi, inter alia, nacionalinių kompetentingų institucijų (5) (NKI) apklausa apie produkto intervencijos priemonės praktinį taikymą ir poveikį, taip pat papildoma NKI ir suinteresuotųjų subjektų pateikta informacija.

(4)

NKI nustatė, kad reikalavimo taikyti ESMA produkto intervencinę priemonę nesilaikoma vos keliais atvejais, kurie dažniausiai buvo susiję su įspėjimais apie riziką.

(5)

NKI pranešė, kad sandorius dėl kainų skirtumo turinčių neprofesionalių klientų sąskaitų skaičius, prekybos apimtis ir bendra neprofesionalių klientų nuosavo kapitalo suma 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo mažesnė nei 2017 m. rugpjūčio mėn. Neprofesionalių klientų pelningų sąskaitų dalis šiek tiek sumažėjo, bet panašu, kad tai daugiausia lėmė 2017 m. rugpjūčio mėn. sparčiai didėjusios kriptovaliutų kainos. (6) Lyginant tam tikro laikotarpio klientų veiklos rezultatus, įtakos turi ne tik produkto intervencinės priemonės, bet, pavyzdžiui, ir rinkos sąlygos. 2017 m. rugpjūčio mėn. rinkos sąlygos buvo palankesnės nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Be to, kito neprofesionalių klientų skaičius (7). Galiausiai, NKI pranešė, kad sumažėjo automatinių uždarymų skaičius ir atvejų, kai sąskaitose esantis nuosavas kapitalas tapo neigiamas (8).

(6)

NKI pranešė, kad, palyginti su 2017 m. rugpjūčio mėn., 2018 m. rugpjūčio mėn. padaugėjo klientų, pripažintų profesionaliaisiais, remiantis jų pačių prašymu. ESMA žino, kad kai kurie sandorių dėl kainų skirtumo teikėjai neprofesionaliems klientams reklamuoja galimybę pateikus prašymą tapti profesionaliais klientais. Tačiau neprofesionalus klientas gali prašyti būti laikomas profesionaliu klientu: visų pirma klientas turi pateikti raštišką prašymą, laikydamasis visų taikomuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad tų reikalavimų visada būtų laikomasi (9). ESMA taip pat žino, kad kai kurios trečiųjų šalių įmonės aktyviai stengiasi pritraukti Sąjungos klientus arba kad kai kurie Sąjungos sandorių dėl kainų skirtumo teikėjai neprofesionaliems klientams siūlo galimybę savo sąskaitas perkelti į trečiosios šalies grupei priklausantį subjektą. Tačiau, neturėdamos leidimo Europos Sąjungoje vykdyti veiklą ir nebūdamos čia registruotos, trečiųjų šalių įmonės turi teisę siūlyti savo paslaugas Sąjungoje įsisteigusiems arba esantiems klientams tik pačių klientų iniciatyva. ESMA žino, kad įmonės pradeda siūlyti kitus spekuliacinius investicinius produktus. ESMA toliau stebės šių kitų produktų pasiūlą, kad nustatytų, ar būtina imtis naujų priemonių ES lygmeniu.

(7)

Peržiūros laikotarpiu ESMA negavo jokių įrodymų, paneigiančių jos bendrą išvadą, kad investuotojų apsauga kelia didelį susirūpinimą, kaip nurodyta Sprendime (ES) 2018/796. Todėl ESMA padarė išvadą, kad nepratęsus sprendimo apriboti sandorių dėl kainų skirtumo reklamą, platinimą ir pardavimą neprofesionaliems klientams, investuotojų apsauga ir toliau keltų didžiulį susirūpinimą, kaip nurodyta Sprendime (ES) 2018/796.

(8)

Nuo tada, kai buvo priimtas tas sprendimas, šiuo metu taikomi reguliavimo reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisę nepasikeitė ir jais nesprendžiama ESMA nustatytos grėsmės problema. Be to, NKI nesiėmė veiksmų šiai grėsmei šalinti arba veiksmais, kurių imtasi, šios grėsmės problema nesprendžiama tinkamai. Iš tiesų, nuo Sprendimo priėmimo nei viena NKI nepriėmė jokios nacionalinės produktų intervencijos priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 42 straipsnį (10).

(9)

Pratęsiant apribojimą, nustatytą Sprendime (ES) 2018/796, finansų rinkų veiksmingumui ar investuotojams nebus neigiamo poveikio, kuris nusvertų tų veiksmų naudą ir sukeltų reglamentavimo arbitražo riziką dėl tų pačių, minėtame sprendime nurodytų priežasčių.

(10)

ESMA mano, kad jei laikinas apribojimas nebus pratęstas, sandoriai dėl kainų skirtumo bus vėl pradėti siūlyti nesiimant reikiamų priemonių tinkamai apsaugoti neprofesionalius klientus nuo rizikos, susijusios su produktais, kurie galėjo pakenkti vartotojams, kaip nurodyta Sprendime (ES) 2018/796.

(11)

Atsižvelgdama į šias ir Sprendime (ES) 2018/796 nurodytas priežastis ir siekdama pažaboti didelę grėsmę investuotojų apsaugai, ESMA nusprendė pratęsti apribojimą dar trijų mėnesių laikotarpiui.

(12)

Prieš pratęsdama apribojimą, ESMA atidžiai išnagrinėjo visą naują, peržiūros laikotarpiu atsiradusią aktualią informaciją. Šio proceso metu ESMA gavo informacijos, kad kai kada sandorių dėl kainų skirtumo teikėjai dėl techninių priežasčių negali pateikti sutrumpinto įspėjimo apie riziką, nes trečiųjų šalių rinkodaros paslaugų teikėjai yra nustatę maksimalų pranešimo teksto simbolių skaičių, kai pranešimas skelbiamas ne fizinėje medijoje ar interneto svetainėje. Todėl pratęsiant apribojimą reikėtų įspėti apie sumažintą simbolių skaičių.

(13)

Įspėjimas apie sumažintą simbolių skaičių nepakeis sutrumpinto įspėjimo apie riziką. Naują įspėjimą numatoma naudoti tik tais atvejais, kai trečioji šalis, kuriai sandorių dėl kainų skirtumo teikėjas paveda parduoti produktą, taiko ribotą simbolių skaičių, kuris yra mažesnis nei įspėjimo apie riziką simbolių skaičius.

(14)

Mažiau simbolių apimantis įspėjimas apie riziką neprofesionalius klientus informuoja apie neprofesionalių klientų nuostolingų sandorių dėl kainų skirtumo prekybos sąskaitų procentinę dalį. Vis dėlto, siekiant, kad klientai visapusiškai įvertintų, ar investuojant į sandorius dėl kainų skirtumo didelė nuostolių rizika jiems priimtina, pratęsiant šį apribojimą reikalaujama, kad bet kokiame pranešime, įspėjančiame apie sumažintą simbolių skaičių, būtų pateikta tiesioginė nuoroda į sandorio dėl kainų skirtumo teikėjo interneto puslapį, kuriame rodomas fizinei medijai ar interneto puslapiams taikomas įspėjimas.

(15)

Kadangi siūlomos priemonės gali būti šiek tiek susijusios su žemės ūkio prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ESMA konsultavosi su viešosiomis įstaigomis, atsakingomis už fizinių žemės ūkio rinkų priežiūrą, administravimą ir reguliavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 (11). Nė viena iš šių įstaigų neprieštaravo, kad priemonės būtų atnaujintos, kaip siūloma.

(16)

Apie siūlomą sprendimo atnaujinimą ESMA pranešė NKI,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokos

Šiame sprendime:

a)   „sandoris dėl kainų skirtumo“ arba „CFD– išvestinė finansinė priemonė, kuri nėra pasirinkimo sandoris, ateities sandoris, apsikeitimo sandoris arba išankstinis palūkanų normų sandoris, kurio tikslas yra užtikrinti priemonės turėtojo poziciją teigiamo arba neigiamo bazinės finansinės priemonės kainos, lygio arba vertės svyravimo atžvilgiu, neatsižvelgiant į tai, ar prekyba vyksta prekybos vietoje, ir už kurią turi būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais vienos iš šalių pageidavimu tais atvejais, kai nėra nevykdomi įsipareigojimai arba neįvyksta koks nors kitas įvykis, dėl kurio reikia nutraukti sutartį;

b)   „nepiniginė nauda, kuriai taikoma išimtis“– bet kokia nepiniginė nauda, kuri nėra su CFD susijusios informacinės ir tiriamosios priemonės;

c)   „pirminė garantinė įmoka“– bet kokia įmoka, mokama siekiant sudaryti CFD, išskyrus komisinius mokesčius, sandorio mokesčius ir bet kokias kitas susijusias sąnaudas;

d)   „pirminės garantinės įmokos apsauga“pirminė garantinė įmoka, nustatyta I priede;

e)   „garantinės įmokos uždarymo apsauga“– vieno arba kelių neprofesionaliojo investuotojo sudarytų CFD uždarymas klientui palankiausiomis sąlygomis, kaip numatyta Direktyvos 2014/65/ES 24 ir 27 straipsniuose, kai lėšų suma CFD prekybos sąskaitoje ir visų su ta sąskaita susijusių aktyvių CFD nerealizuotas grynasis pelnas sumažėja iki pusės visų tų atvirų CFD pirminės garantinės įmokos apsaugos sumos;

f)   „apsauga nuo neigiamo sąskaitos likučio“– bendrojo neprofesionaliojo investuotojo įsipareigojimo riba, susijusi su visais CFD, susietais su CFD teikėjo CFD prekybos sąskaita, ir toje CFD prekybos sąskaitoje esančiomis lėšomis.

2 straipsnis

Laikinas CFD neprofesionaliesiems investuotojams apribojimas

CFD reklama, jų platinimas ar pardavimas neprofesionaliesiems investuotojams ribojami ir gali būti vykdomi tik tokiomis aplinkybėmis, kai yra tenkinamos visos toliau išvardintos sąlygos:

a)

CFD teikėjas reikalauja, kad neprofesionalusis investuotojas sumokėtų pirminės garantinės įmokos apsaugos sumą;

b)

CFD teikėjas suteikia neprofesionaliajam investuotojui garantinės įmokos uždarymo apsaugą;

c)

CFD teikėjas suteikia neprofesionaliajam investuotojui apsaugą nuo neigiamo sąskaitos likučio;

d)

CFD teikėjas tiesiogiai arba netiesiogiai neskiria neprofesionaliajam investuotojui išmokos, piniginės naudos arba nepiniginės naudos, kuriai taikoma išimtis, susijusios su CFD reklama, jų platinimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai tai su sudarytu CFD susijęs realizuotas pelnas; ir

e)

CFD teikėjas tiesiogiai arba netiesiogiai nesiunčia pranešimo arba neskelbia informacijos, su kuria neprofesionalusis investuotojas gali susipažinti ir kuri yra susijusi su CFD reklama, jų platinimu ar pardavimu, nebent būtų paskelbiamas tinkamas perspėjimas apie riziką, patikslintas pagal II priede nustatytas sąlygas ir jas atitinkantis.

3 straipsnis

Draudimas dalyvauti veiksmuose, kuriais siekiama apeiti priemones

Draudžiama žinant ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų apėjimas, įskaitant CFD teikėjo pakaitinio subjekto veiklą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d. 3 mėnesių laikotarpiui.

Priimta Paryžiuje 2018 m. spalio 23 d.

Priežiūros tarybos vardu

Steven MAIJOOR

Pirmininkas


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(2)  OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(3)  OL L 87, 2017 3 31, p. 90.

(4)  2018 m. gegužės 22 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sprendimas (ES) 2018/796 laikinai apriboti Sąjungoje sandorius dėl kainų skirtumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnį (OL L 136, 2018 6 1, p. 50).

(5)  Atsakymus pateikė 23 NKI: Finansinių paslaugų ir rinkų institucija (BE – FSMA), Čekijos nacionalinis bankas (CZ – CNB), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Airijos Centrinis Bankas (IE – CBI), Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV - FKTK), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Maltos finansinių paslaugų institucija (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Finansinės rinkos institucija (AT – FMA), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Rumunijos finansinės priežiūros institucija (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Suomijos finansinės priežiūros institucija (FI – FSA), Finansinio elgesio priežiūros institucija (UK – FCA), Fjármálaeftirlitið (IS – FME).

(6)  Pavyzdžiui, bitkoinų kainos procentinis pokytis nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo + 65,8 %, palyginti su – 9,3 % per tą patį 2018 m. laikotarpį (informacija pateikiama svetainėje Coindesk.com, https://www.coindesk.com/).

(7)  Taip pat ir dėl to, kad neprofesionalūs klientai jų prašymu buvo pripažinti profesionaliaisiais, o kai kurie aktyvūs neprofesionalūs klientai savo sąskaitas galėjo perkelti į trečiųjų šalių finansines paslaugas teikiančias institucijas.

(8)  2018 m. rugpjūčio mėn. buvo taikoma apsauga nuo neigiamo balanso. Tačiau dėl rinkų skirtumų kliento sąskaita iš pradžių gali būti uždaryta esant kainai, dėl kurios atsiranda neigiamas kapitalas, o tada vėl papildoma produkto teikėjo, kad kapitalas vėl būtų nulinis ir nebūtų nusižengta apsaugos nuo neigiamo balanso reikalavimui. Tokią sistemą taikė ir tie paslaugų teikėjai, kurie apsaugą nuo neigiamo balanso siūlė 2017 m. rugpjūčio mėn.

(9)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, II priedo II skirsnis (OL L 173, 2014 6 12, p. 349). Taip pat žr. ESMA klausimų ir atsakymų apie FPRD II ir FPRR investuotojų apsaugą ir tarpininkus (ESMA35–43–349) 11 skirsnį, kuriame ESMA nustatė veiklos rūšis, kurių investicinės įmonės neturėtų imtis pagal teisinius reikalavimus priskirdamos klientus profesionalių klientų kategorijai jų pačių prašymu. Paskutinį kartą 11 skirsnis atnaujintas 2018 m. gegužės 25 d.

(10)  2018 m. birželio 4 d. vienos EEE nare esančios ELPA valstybės kompetentinga institucija NO-Finanstilsynet patvirtino nacionalines produktų intervencijos priemones, kurių sąlygos ir taikymo datos atitinka ESMA priemonių.

(11)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


I PRIEDAS

PIRMINĖS GARANTINĖS ĮMOKOS PROCENTINIS DYDIS PAGAL PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RŪŠIS

a)

3,33 % nominaliosios CFD vertės, kai pagrindinės priemonės valiutų pora yra dvi iš toliau išvardytų valiutų: JAV doleris, euras, Japonijos jena, svaras sterlingų, Kanados doleris arba Šveicarijos frankas;

b)

5 % nominaliosios CFD vertės, kai pagrindinės priemonės indeksas, valiutų pora arba biržos prekė yra:

i)

bet kuris iš toliau išvardytų akcijų indeksų: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

ii)

valiutos pora, į kurią įtraukta bent viena valiuta, kuri nėra nurodyta a punkte esančiame sąraše; arba

iii)

auksas;

c)

10 % nominaliosios CFD vertės, kai pagrindinės priemonės biržos prekė arba akcijų indeksas yra biržos prekė arba akcijų indeksas, kurie nėra įtraukti į b punkte pateiktą sąrašą;

d)

50 % nominaliosios CFD vertės, kai pagrindinė priemonė yra virtualioji valiuta; arba

e)

20 % nominaliosios CFD vertės, kai pagrindinė priemonė yra:

i)

akcija arba

ii)

priemonė, kuri nėra įtraukta į šiame priede pateiktą sąrašą.


II PRIEDAS

PERSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ

A SKIRSNIS

Perspėjimų apie riziką sąlygos

1.

Perspėjimas apie riziką pateikiamas taip, kad jis būtų gerai matomas, jo šriftas yra bent tokio pat dydžio, kaip pagrindinio pranešimo šriftas, ir jis yra ta pačia kalba, kaip pranešimas arba skelbiama informacija.

2.

Jeigu pranešimas arba skelbiama informacija pateikiama patvariojoje laikmenoje arba interneto svetainėje, perspėjimas apie riziką pateikiamas B skirsnyje nurodytu formatu.

3.

Jeigu pranešimas arba paskelbta informacija pateikiama ne fizinėje medijoje arba ne interneto svetainėje, įspėjimas apie riziką pateikiamas C skirsnyje nurodytu formatu.

4.

Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, jei B arba C skirsnyje nurodytu formatu pateiktame įspėjime apie riziką nurodytas simbolių skaičius viršija trečiosios šalies rinkodaros paslaugų teikėjo standartinį leidžiamą simbolių skaičių, įspėjimas apie riziką gali būti pateikiamas D skirsnyje nurodytu formatu.

5.

Jei įspėjimas apie riziką pateikiamas D skirsnyje nurodytu formatu, pranešime arba skelbiamoje informacijoje taip pat pateikiama tiesioginė nuoroda į sandorių dėl kainų skirtumo teikėjo interneto svetainę, kurioje įspėjimas apie riziką pateikiamas B skirsnyje nurodytu formatu.

6.

Perspėjimo apie riziką tekste nurodomas aktualus su konkrečiu teikėju susijęs nuostolių procentinis dydis, atspindintis procentą CFD teikėjo atidarytų neprofesionaliųjų investuotojų CFD prekybos sąskaitų, kurios prarado pinigus. Nuostolių procentinis dydis apskaičiuojamas už pastaruosius 12 mėnesių (toliau – 12 mėnesių skaičiavimo laikotarpis) ir yra tikslinamas kas tris mėnesius. Nuostolių procentinis dydis skaičiuojamas pagal šias taisykles:

a.

tam tikro neprofesionaliojo investuotojo CFD prekybos sąskaita laikoma praradusia pinigus, jeigu viso realizuoto ir nerealizuoto su CFD prekybos sąskaita susietų CFD grynojo pelno suma per 12 mėnesių skaičiavimo laikotarpį yra neigiama;

b.

į skaičiavimą įtraukiamos visos sąnaudos, susijusios su CFD, susietais su CFD prekybos sąskaita, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir komisinius mokesčius;

c.

apskaičiuojant neatsižvelgiama į šias sumas:

i.

bet kokias CFD prekybos sąskaitas, kuriose per skaičiavimo laikotarpį nėra jokių su jomis susietų aktyvių CFD;

ii.

bet kokį pelną arba nuostolį, susijusius su produktais, kurie nėra su CFD prekybos sąskaita susieti CFD;

iii.

bet kokius indėlius arba iš CFD prekybos sąskaitas išimtas lėšas;

7.

Nukrypstant nuo 2–6 dalių, jeigu per pastarųjų 12 mėnesių skaičiavimo laikotarpį sandorių dėl kainų skirtumo teikėjas nepasiūlė atviro sandorio dėl kainų skirtumo, susieto su neprofesionalaus kliento sandorio dėl kainų skirtumo prekybos sąskaita, minėtasis sandorio dėl kainų skirtumo teikėjas standartinį įspėjimą apie riziką skelbia atitinkamai E–G skirsniuose nurodytu formatu.

B SKIRSNIS

Su konkrečiu teikėju susijęs perspėjimas apie riziką patvariojoje laikmenoje ir interneto svetainėje

 

CFD yra sudėtingos priemonės, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą.

 

[įrašyti su konkrečiu teikėju susijusį procentinį dydį] proc. neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju.

 

Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

C SKIRSNIS

Sutrumpintas su konkrečiu teikėju susijęs perspėjimas apie riziką

 

[įrašyti su konkrečiu teikėju susijusį procentinį dydį] proc. neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju.

 

Turėtumėte pagalvoti, ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

D SKIRSNIS

Įspėjimas apie konkretaus teikėjo nustatytą sumažintą simbolių skaičių

[Įrašyti teikėjo procentinę dalį] neprofesionalių klientų nuostolingų sandorių dėl kainų skirtumo sąskaitų procentinė dalis.

E SKIRSNIS

Standartinis perspėjimas apie riziką patvariojoje laikmenoje ir interneto svetainėje

 

CFD yra sudėtingos priemonės, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą.

 

74–89 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų praranda pinigus prekiaujant CFD.

 

Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

F SKIRSNIS

Sutrumpintas standartinis perspėjimas apie riziką

 

74–89 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų praranda pinigus prekiaujant CFD.

 

Turėtumėte pagalvoti, ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

G SKIRSNIS

Standartinis įspėjimas apie sumažintą simbolių skaičių

74–89 % neprofesionalių klientų sandorių dėl kainų skirtumo sąskaitų yra nuostolingos.


Top