EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1975

2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1975, kuriuo dėl skrydžių sklandytuvais vykdymo ir elektroninių laikmenų naudojimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

C/2018/8477

OL L 326, 2018 12 20, p. 53–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1975/oj

20.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1975

2018 m. gruodžio 14 d.

kuriuo dėl skrydžių sklandytuvais vykdymo ir elektroninių laikmenų naudojimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

įvairių tipų skrydžių skirtingų kategorijų orlaiviais, įskaitant sklandytuvus, vykdymo saugos sąlygos nustatytos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (2);

(2)

Reglamento (ES) 2018/1139 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojai privalo laikytis to reglamento V priede nustatytų atitinkamų esminių reikalavimų;

(3)

konkrečios skrydžių vykdymo sklandytuvais taisyklės nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1976 (3). Nuo jo taikymo dienos tokiam skrydžių vykdymui nebeturėtų būti taikomos Reglamentu (ES) Nr. 965/2012 nustatytos bendrosios skrydžių vykdymo taisyklės. Tačiau Reglamento (ES) Nr. 965/2012 3 straipsnyje ir II priede nustatytos taisyklės, kurių laikydamosi valstybių narių kompetentingos institucijos stebi skrydžių vykdymą, turėtų būti ir toliau taikomos skrydžiams sklandytuvais, nes tie reikalavimai taikomi ne konkrečiai skrydžių vykdymo veiklai, o galioja horizontaliai visai tokiai veiklai;

(4)

todėl, siekiant atsižvelgti į skrydžiams sklandytuvais taikomas naująsias taisykles ir geriau išaiškinti, kurios Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos ir toliau taikomos skrydžiams sklandytuvais, tas reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 ir šio reglamento nuostatos glaudžiai susijusios, todėl reikėtų suderinti jų taikymo datas;

(6)

2014 m. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) į 6 priedo I dalį ir III dalies II skirsnį įtraukė nuostatas dėl elektroninių laikmenų (EFB) naudojimo vykdant komercinius skrydžius. Tos nuostatos apima bendruosius elektroninių laikmenų naudojimo reikalavimus, taip pat reikalavimą dėl skrydžių, kuriuos vykdant naudojamasi saugiam orlaivio naudojimui užtikrinti skirtomis elektroninių laikmenų taikomosiomis programomis, patvirtinimo. Todėl Reglamentą (ES) Nr. 965/2012 būtina suderinti su ICAO nuostatomis – įtraukti naują taisyklę, kuria nustatomi bendrieji elektroninių laikmenų naudojimo vykdant komercinius skrydžius reikalavimai, ir naujas nuostatas dėl skrydžių, kuriuos vykdant naudojamasi elektroninių laikmenų taikomosiomis programomis, kurių triktis laikoma nedidele arba dar mažesne, patvirtinimo;

(7)

2014 m. ICAO į 6 priedo II dalį ir III dalies III skirsnį taip pat įtraukė nuostatas dėl elektroninių laikmenų naudojimo vykdant bendrosios aviacijos skrydžius. Tos nuostatos apima bendruosius elektroninių laikmenų naudojimo reikalavimus, taip pat reikalavimą susitariančiosioms šalims nustatyti elektroninių laikmenų taikomųjų programų, skirtų saugiam orlaivio naudojimui užtikrinti, naudojimo kriterijus. Todėl Reglamentą (ES) Nr. 965/2012 būtina suderinti su ICAO nuostatomis – įtraukti naujas nekomercinių skrydžių sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir specialiųjų skrydžių sudėtingais varikliu varomais orlaiviais vykdymo taisykles, kuriomis nustatomi bendrieji elektroninių laikmenų ir jų taikomųjų programų, kurių triktis laikoma nedidele arba dar mažesne, naudojimo reikalavimai. Be to, Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 šiuo reglamentu iš dalies keičiamas siekiant suderinti reikalavimus, taikomus nešiojamiesiems elektroniniams prietaisams, naudojamiems vykdant nekomercinius skrydžius kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, su bendrosiomis ICAO nuostatomis dėl elektroninių laikmenų įrangos;

(8)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktais ir 76 straipsnio 1 dalimi, parengė įgyvendinimo taisyklių, susijusių su specialiosiomis skrydžių sklandytuvais vykdymo taisyklėmis, projektą ir pateikė jį Komisijai kaip nuomonę (4);

(9)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktais ir 76 straipsnio 1 dalimi, parengė įgyvendinimo taisyklių, susijusių su elektroninių laikmenų naudojimu, projektą ir pateikė jį Komisijai kaip nuomonę (5);

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios skrydžių lėktuvais ir sraigtasparniais vykdymo taisyklės, įskaitant vežėjų, kurių saugos priežiūrą vykdo kita valstybė, orlaivių patikrinimus perone, kai tie orlaiviai nutupia teritorijoje, kurioje taikomos Sutarties nuostatos, esančiuose aerodromuose.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos išsamios vežėjų, vykdančių komercinius skrydžius Reglamento (ES) 2018/1139 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nurodytais orlaiviais, išskyrus oro balionus ir sklandytuvus, pažymėjimų išdavimo, išlaikymo, pakeitimo, apribojimo, jų galiojimo sustabdymo ir jų panaikinimo taisyklės, tokių pažymėjimų turėtojų teisės ir pareigos, taip pat sąlygos, kuriomis skrydžiai saugos sumetimais draudžiami, ribojami ar jiems taikomos tam tikros sąlygos.

3.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos išsamios taisyklės dėl sąlygų ir procedūrų, pagal kurias vežėjai, vykdantys komercinius specialiuosius skrydžius lėktuvais ir sraigtasparniais arba nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, taip pat nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, deklaruoja savo gebėjimą vykdyti su tų orlaivių naudojimu susijusias pareigas ir tai, kad turi priemonių tam daryti, ir pagal kurias vykdoma tokių vežėjų priežiūra.“;

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Šis reglamentas netaikomas skrydžiams oro balionais ir sklandytuvais. Tačiau skrydžiams oro balionais, išskyrus pririšamuosius dujomis pildomus oro balionus, ir sklandytuvais taikomi 3 straipsnyje nustatyti priežiūros reikalavimai.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 1a ir 1b punktai pakeičiami taip:

„1.

lėktuvas – jėgainės varomas sunkesnis už orą orlaivis su fiksuotais sparnais, kurio keliamoji galia skrendant susidaro dėl aerodinaminių reakcijų su sparnais;

1a)

sraigtasparnis – sunkesnis už orą orlaivis, kuris skrisdamas iš esmės laikosi dėl oro sąveikos su vienu ar keliais jėgainės ant daugiau ar mažiau vertikalių ašių sukamais keliamaisiais sraigtais;

1b)

oro balionas – už orą lengvesnis pilotuojamasis bevariklis orlaivis, kurį ore išlaiko arba jo viduje esančios už orą lengvesnės dujos, arba degikliais įšildytas jo viduje esantis oras; prie tokių orlaivių priskiriami dujomis pildomi oro balionai, karšto oro balionai, mišrūs oro balionai ir karšto oro dirižabliai, nors pastarieji ir turi variklius;“;

b)

įterpiami šie 1c, 1d ir 1e punktai:

„1c)

sklandytuvas – sunkesnis už orą orlaivis, kurio keliamoji jėga skrendant susidaro dėl aerodinaminių reakcijų su fiksuotais keliamaisiais paviršiais ir kurio laisvasis skridimas nepriklauso nuo jėgainės;

1d)

naudojimas komerciniais tikslais – skrydis sklandytuvu už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, prieinamas visuomenei, arba, jei visuomenei neprieinamas, – vykdomas pagal sklandytuvo naudotojo ir kliento sudarytą sutartį, klientui nekontroliuojant naudotojo;

1e)

pririšamasis dujomis pildomas oro balionas – dujinis oro balionas, kurį pakilusį toje pačioje vietoje išlaiko pririšamųjų lynų sistema;“;

c)

9 punktas pakeičiamas taip:

„9.

įvadinis skrydis – skrydis už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, t. y. trumpa kelionė oru, kurią rengia Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (*1) 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, kad pritrauktų naujų mokinių arba narių;

(*1)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).“;"

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Vežėjai lėktuvus arba sraigtasparnius naudoja komerciniams skrydžiams tik kaip nurodyta III ir IV prieduose.“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

lėktuvus ir sraigtasparnius pavojingiesiems kroviniams pervežti;“;

c)

4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Vežėjai, vykdantys nekomercinius skrydžius, įskaitant nekomercinius specialiuosius skrydžius, kitais nei sudėtingais varikliu varomais lėktuvais ir sraigtasparniais, naudojasi jais pagal VII priedo nuostatas.

5.   Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodytos mokymo organizacijos, kurių pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių, vykdydamos mokomuosius skrydžius į Sąjungą, joje arba už jos ribų:

a)

sudėtingus varikliu varomus lėktuvus ir sraigtasparnius skrydžiams naudoja pagal VI priedo nuostatas;

b)

kitus lėktuvus ir sraigtasparnius naudoja pagal VII priedo nuostatas.

6.   Vežėjai lėktuvus arba sraigtasparnius naudoja komerciniams specialiesiems skrydžiams tik pagal III ir VIII priedų reikalavimus.“;

4)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo šio reglamento 5 straipsnio ir nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1139 18 straipsnio 2 dalies b punkto ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (*2) I priedo P poskyrio „Skrydžio leidimas“ taikymui, čia išvardyti skrydžiai ir toliau vykdomi pagal valstybės narės, kurioje yra pagrindinė vežėjo verslo vieta arba kurioje vežėjas yra įsisteigęs arba įsikūręs, jeigu jis neturi pagrindinės verslo vietos, nacionalinės teisės aktų reikalavimus:

a)

su naujo lėktuvų arba sraigtasparnių tipo diegimu ar esamo tipo modifikavimu susiję skrydžiai, kuriuos naudodamosi savo teisėmis vykdo projektavimo arba gamybos organizacijos;

b)

skrydžiai be keleivių arba krovinio, kuriuos vykdant lėktuvas arba sraigtasparnis perskraidinamas atnaujinimo, remonto, techninės priežiūros patikrinimų, apžiūros, pristatymo, eksporto ar panašiais tikslais.

(*2)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).“;"

b)

4a dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„4a.

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 6 dalių, pagal VII priedą gali būti vykdomi šie skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais lėktuvais ir sraigtasparniais:“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

įvadiniai skrydžiai, parašiutininkų išmetimo skrydžiai, sklandytuvų vilkimo skrydžiai arba akrobatiniai skrydžiai, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija orlaivį naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį, iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir jei tuo atveju, kai vykdant skrydį dalyvauja organizacijai nepriklausantys asmenys, tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį.“;

5)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies numeris panaikinamas, o antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2012 m. spalio 28 d.“;

b)

2–6 dalys išbraukiamos;

6)

I, II, III, IV, V, VI, VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(3)  2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių sklandytuvais vykdymo taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 64).

(4)  2017 m. rugpjūčio 23 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė Nr. 07/2017 dėl Komisijos reglamento, pagal kurį būtų persvarstytos skrydžių sklandytuvais taisyklės, projekto.

(5)  2017 m. gruodžio 18 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė Nr. 10/2017 dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, projekto.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 I, II, III, IV, V, VI, VII ir VIII priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

6 punktas išbraukiamas;

b)

11a punktas išbraukiamas;

c)

įterpiami 42a, 42b ir 42c punktai:

„42a)

EFB taikomoji programa – EFB prieglobos platformoje įdiegta taikomoji programinė įranga, kurios viena ar kelios konkrečios operacinės funkcijos padeda vykdyti skrydžius;

42b)

EFB prieglobos platforma – aparatinė įranga, kurioje įdiegta duomenų apdorojimo ir bazinė programinė įranga, įskaitant operacinę sistemą ir įvedimo bei išvedimo programinę įrangą;

42c)

EFB sistema – aparatinė įranga (įskaitant bateriją, jungiamuosius elementus, įvedimo ir išvedimo komponentus) ir programinė įranga (įskaitant duomenų bazes ir operacinę sistemą), reikalingos numatytai (-oms) EFB taikomajai (-osioms) programai (-oms) palaikyti;“;

d)

įterpiamas 44a punktas:

„44a)

elektroninė laikmena (EFB) – elektroninė informacinė sistema, kurią sudaro skrydžio įgulai skirta įranga ir taikomosios programos ir kurioje saugomos, atnaujinamos, rodomos bei apdorojamos EFB funkcijos, padedančios vykdyti skrydžius ar pareigas;“;

e)

57 punktas išbraukiamas;

f)

įterpiamas 69a punktas:

„69a)

žmogaus ir mašinos sąsaja – tam tikrų prietaisų komponentas, galintis užtikrinti žmogaus ir mašinos sąveiką. Šią sąsają sudaro aparatinė ir programinė įranga, leidžianti naudotojo įvestus duomenis interpretuoti ir apdoroti mašinoms arba sistemoms, kurios naudotojui pateikia reikiamus rezultatus;“;

g)

78a punktas pakeičiamas taip:

„78a)

nedidelė triktis – triktis, dėl kurios orlaivio sauga labai nesumažėja, o veiksmai, kurių dėl jos imamasi, neviršija skrydžio įgulos galimybių;“;

h)

įterpiamas 78b punktas:

„78b)

piktnaudžiavimas medžiagomis – skrydžio įgulos narių, keleivių salono įgulos narių ir kito saugai svarbaus personalo vienos arba daugiau psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas taip, kad:

a)

tai kelia tiesioginę grėsmę tų medžiagų vartotojui arba kelia pavojų kitų asmenų gyvybei, sveikatai ar gerovei ir (arba)

b)

kyla arba paaštrinama profesinė, socialinė, psichinė arba fizinė problema arba sutrikimas;“;

i)

įterpiami 96a ir 96b punktai:

„96a)

nešiojamoji EFB – pilotų kabinoje naudojama nešiojamoji EFB prieglobos platforma, neįtraukta į sertifikuoto orlaivio konfigūraciją;

96b)

nešiojamasis elektroninis prietaisas – elektroninis prietaisas (paprastai skirtas vartotojams), kurį orlaivio įgulos nariai ar keleiviai įsineša į orlaivį arba kuris įnešamas kaip krovinio dalis ir kuris nėra įtrauktas į sertifikuoto orlaivio konfigūraciją. Tai yra bet koks įrenginys, galintis vartoti elektros energiją. Tokie prietaisai elektros energija gali būti maitinami iš vidinių šaltinių, pvz., baterijų (įkraunamų arba neįkraunamų), arba gali būti prijungti prie tam tikrų orlaivio elektros energijos šaltinių;“;

j)

įterpiami 120a ir 120b punktai:

„120a)

A tipo EFB taikomoji programa – EFB taikomoji programa, kurios sutrikimas arba netinkamas naudojimas nedaro poveikio saugai;

120b)

B tipo EFB taikomoji programa – EFB taikomoji programa:

a)

kurios sutrikimas arba netinkamas naudojimas laikomas nedidele arba dar mažesne triktimi ir

b)

kuri nepakeičia ir nedubliuoja jokios sistemos ar funkcijos, būtinos laikantis tinkamumo skraidyti reikalavimų, oro erdvės reikalavimų arba skrydžių vykdymo taisyklių;“;

2.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

ARO.GEN.120 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Kompetentinga institucija visas organizacijos pasiūlytas alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones vertina pagal:

1.

šio reglamento III priedo (ORO dalies) ORO.GEN.120 dalies b punktą;

2.

jei tai oro balionams taikomos priemonės – pagal Komisijos reglamento (ES) 2018/395 (*1) II priedo (BOP dalies) BOP.ADD.010 dalį arba

3.

jei tai sklandytuvams taikomos priemonės – pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 (*2) II priedo (SAO dalies) SAO.DEC.100 dalies c punktą,

analizuodama pateiktus dokumentus ir, jei manoma, kad reikia, atlikdama organizacijos patikrinimą.

Nustačiusi, kad alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės atitinka įgyvendinimo taisykles, kompetentinga institucija be reikalo nedelsdama:

1.

praneša prašymo teikėjui, kad galima įgyvendinti alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones, ir, jei taikoma, atitinkamai iš dalies pakeičia prašymo teikėjui suteiktą patvirtinimą, specialiųjų skrydžių leidimą arba išduotą pažymėjimą ir

2.

praneša agentūrai apie jų turinį ir prideda visų susijusių dokumentų kopijas;

3.

praneša kitoms valstybėms narėms apie alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones, kurioms pritarta.

(*1)  2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL L 71, 2018 3 14, p. 10)."

(*2)  2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių sklandytuvais vykdymo taisyklės (OL L 326, 2018 12 20, p. 64);“"

b)

ARO.GEN.345 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Gavusi deklaraciją iš organizacijos, kuri vykdo arba ketina vykdyti veiklą, kuriai būtina deklaracija, kompetentinga institucija patikrina, ar deklaracijoje yra visa informacija, kurios reikalaujama:

1.

pagal šio reglamento III priedo (ORO dalies) ORO.DEC.100 dalį;

2.

oro balionų naudotojų atveju – pagal Reglamento (ES) 2018/395 II priedo (BOP dalies) BOP.ADD.100 dalį arba

3.

sklandytuvų naudotojų atveju – pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 II priedo (SAO dalies) SAO.DEC.100 dalį.

Patikrinusi reikalaujamą informaciją, kompetentinga institucija organizacijai patvirtina, kad deklaraciją gavo.“;

c)

II priedėlio lentelė (EASA 139 FORMA) pakeičiama taip:

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio “;

3.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

ORO.GEN.110 dalies k punktas pakeičiamas taip:

„k)

Nepaisant j punkto, vežėjai, vykdantys komercinius skrydžius kuriais nors iš toliau išvardytų orlaivių, užtikrina, kad skrydžio įgula būtų išklausiusi atitinkamą mokymą arba instruktažą apie pavojinguosius krovinius, kad galėtų atpažinti nedeklaruotus pavojinguosius krovinius, kuriuos į orlaivį įneša keleiviai arba kurie į orlaivį patenka kaip kroviniai:

1.

sraigtiniais vieno variklio lėktuvais, kurių MCTOM neviršija 5 700 kg, o MOPSC neviršija 5 krėslų ir kuriais skrydžiai vykdomi dieną pagal VFR, pakylant ir nutupiant tame pačiame aerodrome arba skrydžių erdvės dalyje;

2.

kitais vieno variklio sraigtasparniais (išskyrus sudėtingus varikliu varomus sraigtasparnius), kurių MOPSC neviršija 5 krėslų ir kuriais skrydžiai vykdomi dieną pagal VFR, pakylant ir nutupiant tame pačiame aerodrome arba skrydžių erdvės dalyje.“;

b)

ORO.MLR.101 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagrindinė skrydžių (išskyrus skrydžius sraigtiniais vieno variklio lėktuvais, kurių MOPSC neviršija 5 krėslų, arba nesudėtingais vieno variklio sraigtasparniais, kurių MOPSC neviršija 5 krėslų, kai kylama ir tupiama tame pačiame aerodrome arba skrydžių erdvės dalyje pagal VFR dieną) vykdymo vadovo struktūra turi būti tokia:“;

c)

ORO.FC.005 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

2 SKIRSNIS, kuriame nustatyti papildomi reikalavimai, taikomi komerciniams skrydžiams, išskyrus keleivinius komercinius skrydžius pagal VFR dieną, pradedamiems ir baigiamiems tame pačiame aerodrome ar skrydžių erdvės dalyje ir vykdomiems kompetentingos institucijos nustatytoje vietinėje zonoje:

1.

sraigtiniais vieno variklio lėktuvais, kurių MCTOM neviršija 5 700 kg, o MOPSC neviršija 5 krėslų, arba

2.

kitais vieno variklio sraigtasparniais (išskyrus sudėtingus varikliu varomus sraigtasparnius), kurių MOPSC neviršija 5 krėslų.“;

d)

ORO.FTL.105 dalies 13 punktas pakeičiamas taip:

„13.

skrydžio laikas – skrydžio lėktuvu laikas, skaičiuojamas nuo jo pajudėjimo iš stovėjimo vietos pakilti iki sustojimo jam paskirtoje stovėjimo vietoje ir visų variklių arba oro sraigtų išjungimo.“;

4.

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

CAT.GEN.105 dalis išbraukiama;

b)

įterpiama CAT.GEN.MPA.141 dalis:

CAT.GEN.MPA.141. Elektroninių laikmenų (EFB) naudojimas

a)

Jei EFB naudojama orlaivyje, vežėjas užtikrina, kad ji nedarytų neigiamo poveikio orlaivio sistemų ar įrangos veikimui arba skrydžio įgulos nario gebėjimui naudoti orlaivį.

b)

Vežėjas naudojasi tik pagal V priedo (SPA dalies) M skyrių patvirtintomis B tipo EFB taikomosiomis programomis.“;

c)

A skyriaus 2 skirsnis išbraukiamas;

d)

B skyriaus 2 skirsnis išbraukiamas;

e)

CAT.POL.MAB.105 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kai masės ir centruotės duomenis ir dokumentus rengia kompiuterizuota masės ir centruotės sistema, vežėjas:

1.

patikrina pateikiamų duomenų patikimumą, siekdamas įsitikinti, kad tie duomenys atitinka AFM numatytus apribojimus, ir

2.

savo skrydžių vykdymo vadove nustato naudojimo instrukcijas ir procedūras.“;

f)

CAT.POL.MAB.105 dalies e punktas išbraukiamas;

g)

C skyriaus 4 skirsnis išbraukiamas;

h)

D skyriaus 3 skirsnis išbraukiamas;

5.

V priede įterpiamas M skyrius:

„M SKYRIUS

ELEKTRONINĖS LAIKMENOS (EFB)

SPA.EFB.100 Skrydžių, per kuriuos naudojamos elektroninės laikmenos (EFB), patvirtinimas

a)

Komercinis oro vežėjas naudojasi B tipo EFB taikomąja programa tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija vežėjui suteikė patvirtinimą, kad toks naudojimas galimas.

b)

Norėdamas gauti kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad jam galima vykdyti skrydžius, per kuriuos naudojama B tipo EFB taikomoji programa, vežėjas pateikia įrodymus, kad:

1.

atliktas EFB prietaiso, kuriame įdiegta taikomoji programa, naudojimo ir EFB taikomosios programos bei jos funkcijos (-ų) keliamos rizikos vertinimas, per kurį nustatyta susijusi rizika ir užtikrinta, kad ji būtų tinkamai valdoma ir mažinama;

2.

EFB prietaiso žmogaus ir mašinos sąsajos ir EFB taikomoji programa įvertintos atsižvelgiant į žmogiškojo veiksnio principus;

3.

jis įdiegė EFB administravimo sistemą ir nustatė bei taiko EFB prietaiso ir EFB taikomosios programos administravimo bei naudojimo tvarką ir susijusius mokymo reikalavimus, apimančius:

i)

EFB naudojimą;

ii)

EFB pakeitimų valdymą;

iii)

EFB duomenų tvarkymą;

iv)

EFB techninę priežiūrą ir

v)

EFB saugumą;

4.

EFB prieglobos platforma yra tinkama naudoti pagal numatytą EFB taikomosios programos paskirtį.

Šie įrodymai turi būti konkrečiai siejami su EFB taikomąja programa ir EFB prieglobos platforma, kurioje ta taikomoji programa įdiegta.“;

6.

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama NCC.GEN.131 dalis:

NCC.GEN.131. Elektroninių laikmenų (EFB) naudojimas

a)

Jei EFB naudojama orlaivyje, vežėjas užtikrina, kad ji nedarytų neigiamo poveikio orlaivio sistemų ar įrangos veikimui arba skrydžio įgulos nario gebėjimui naudoti orlaivį.

b)

Prieš pradėdamas naudotis B tipo EFB taikomąja programa, vežėjas:

1.

atlieka EFB prietaiso, kuriame įdiegta taikomoji programa, naudojimo ir atitinkamos EFB taikomosios programos bei jos funkcijos (-ų) keliamos rizikos vertinimą, per kurį nustato susijusią riziką ir užtikrina, kad ji būtų tinkamai valdoma ir mažinama; atliekant vertinimą išnagrinėjama su EFB prietaiso ir atitinkamos EFB taikomosios programos žmogaus ir mašinos sąsaja susijusi rizika; ir

2.

sukuria EFB administravimo sistemą, įskaitant to prietaiso ir EFB taikomosios programos administravimo bei naudojimo tvarką ir susijusius mokymo reikalavimus.“;

b)

NCC.OP.200 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

nepaisant a punkto, kai mokomuosius skrydžius vykdo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, tokias situacijas galima imituoti orlaivyje esant pilotams mokiniams.“;

7.

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

NCO.GEN.102 dalis išbraukiama;

b)

NCO.GEN.103 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pradedami ir baigiami tame pačiame aerodrome arba skrydžių erdvės dalyje;“;

c)

NCO.GEN.105 dalies a punkto 4 papunkčio iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

šiam skrydžiui vykdyti reikalingi prietaisai ir įranga, kaip reikalaujama NCO.IDE.A.105 arba NCO.IDE.H.105 dalyje, įmontuoti orlaivyje ir veikia, nebent vykdyti skrydį neveikiant įrangai leidžiama vadovaujantis būtiniausios įrangos sąrašu (MEL) arba, jei taikoma, lygiaverčiu dokumentu;“;

d)

NCO.GEN.125 dalis pakeičiama taip:

NCO.GEN.125. Nešiojamieji elektroniniai prietaisai

Įgulos vadas nė vienam asmeniui neleidžia orlaivyje naudotis nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais, įskaitant elektroninę laikmeną (EFB), galinčiais daryti neigiamą poveikį orlaivio sistemų ir įrangos veikimui arba skrydžio įgulos nario gebėjimui naudoti orlaivį.“;

e)

NCO.GEN.135 dalies c punktas išbraukiamas;

f)

NCO.OP.120 dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

NCO.OP.120. Triukšmo mažinimo procedūros. Lėktuvai ir sraigtasparniai“;

g)

NCO.OP.156 dalis išbraukiama;

h)

NCO.OP.180 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

nepaisant a punkto, kai mokomuosius skrydžius vykdo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, tokias situacijas galima imituoti orlaivyje esant pilotams mokiniams.“;

i)

NCO.POL.105 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Svėrimą atlieka orlaivio gamintojas arba patvirtinta techninės priežiūros organizacija.“;

j)

NCO.IDE.A.160 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Lėktuvuose, išskyrus ELA1 lėktuvus, turi būti bent vienas rankinis gesintuvas:

1.

skrydžio įgulos kabinoje ir

2.

kiekviename nuo skrydžio įgulos kabinos atskirtame keleivių skyriuje, nebent į jį skrydžio įgulos nariai gali lengvai patekti.“;

k)

D skyriaus 3 skirsnis išbraukiamas;

8.

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

SPO.GEN.005 dalies c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

parašiutininkų išmetimas, sklandytuvų vilkimas lėktuvu arba akrobatiniai skrydžiai, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija orlaivį skrydžiams naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį, iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir jei tuo atveju, kai vykdant skrydį dalyvauja organizacijai nepriklausantys asmenys, tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį.“;

b)

SPO.GEN.102 dalis išbraukiama;

c)

SPO.GEN.107 dalies a punkto 4 papunkčio iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

šiam skrydžiui vykdyti reikalingi prietaisai ir įranga, kaip reikalaujama SPO.IDE.A.105 arba SPO.IDE.H.105 dalyje, yra įmontuoti orlaivyje ir veikia, nebent vykdyti skrydį neveikiant įrangai leidžiama vadovaujantis minimalios įrangos sąrašu (MEL) arba, jei taikoma, lygiaverčiu dokumentu;“

d)

įterpiama SPO.GEN.131 dalis:

SPO.GEN.131. Elektroninių laikmenų (EFB) naudojimas

a)

Jei EFB naudojama orlaivyje, vežėjas užtikrina, kad ji nedarytų neigiamo poveikio orlaivio sistemų ar įrangos veikimui arba skrydžio įgulos nario gebėjimui naudoti orlaivį.

b)

Prieš pradėdamas naudotis B tipo EFB taikomąja programa, vežėjas:

1.

atlieka EFB prietaiso, kuriame įdiegta taikomoji programa, naudojimo ir atitinkamos EFB taikomosios programos bei jos funkcijos (-ų) keliamos rizikos vertinimą, per kurį nustato susijusią riziką ir užtikrina, kad ji būtų tinkamai mažinama; atliekant vertinimą išnagrinėjama su EFB prietaiso ir atitinkamos EFB taikomosios programos žmogaus ir mašinos sąsaja susijusi rizika; ir

2.

sukuria EFB administravimo sistemą, įskaitant EFB prietaiso ir EFB taikomosios programos administravimo bei naudojimo tvarką ir susijusius mokymo reikalavimus.“;

e)

SPO.GEN.140 dalies c punktas išbraukiamas;

f)

SPO.POL.105 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Svėrimą atlieka orlaivio gamintojas arba patvirtinta techninės priežiūros organizacija.“;

g)

SPO.IDE.A.180 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Lėktuvuose, išskyrus ELA1 lėktuvus, turi būti bent vienas rankinis gesintuvas:

1.

skrydžio įgulos kabinoje ir

2.

kiekviename nuo skrydžio įgulos kabinos atskirtame keleivių salone, nebent į jį skrydžio įgulos nariai gali lengvai patekti.“;

h)

D skyriaus 3 skirsnis išbraukiamas.


(*1)  2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL L 71, 2018 3 14, p. 10).

(*2)  2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių sklandytuvais vykdymo taisyklės (OL L 326, 2018 12 20, p. 64);““


Top