EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1936

2018 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1936, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetilaminoetanolio (DMAE) koncentracijos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/8218

OJ L 314, 11.12.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1936/oj

11.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1936

2018 m. gruodžio 10 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetilaminoetanolio (DMAE) koncentracijos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 371/2011 (2) leista dešimt metų naudoti dimetilglicino natrio druską kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį kartu su jo 7 straipsniu leidimo turėtojas pasiūlė pakeisti leidimo sąlygas pakeičiant šios medžiagos gamybos procesą. Kartu su prašymu pateikti atitinkami jį pagrindžiantys duomenys. Komisija šį prašymą perdavė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(4)

2018 m. balandžio 17 d. nuomonėje (3) Tarnyba padarė išvadą, kad taikant naują gamybos procesą pagamintas priedas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Be to, Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad dimetilaminoetanolis (DMAE), jei jo koncentracija priede yra lygi 0,1 % arba mažesnė, nedaro poveikio priedo veiksmingumui. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašaro priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

dimetilglicino natrio druskos, gautos taikant naują gamybos procesą, vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šiame reglamente, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 371/2011 priedo ketvirtoje skiltyje „Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas“, paantraštėje „Veiklioji medžiaga“ po paskutinės eilutės įterpiama: „Dimetilaminoetanolis (DMAE) ≤ 0,1 %“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 dėl leidimo dimetilglicino natrio druską naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Taminco N.V.“) (OL L 102, 2011 4 16, p. 6).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(5):5268.


Top