EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1874 dėl 2020 m. teiktinų kintamųjų rodiklių sąrašo ir jų aprašymo duomenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1874

2018 m. lapkričio 29 d.

dėl 2020 m. teiktinų kintamųjų rodiklių sąrašo ir jų aprašymo duomenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2018/1091 nustatoma žemės ūkio valdų lygmens Europos statistikos ir informacijos apie struktūrą, informacijos apie gamybos metodus, kaimo plėtros priemones ir agrarinės aplinkosaugos aspektus ir kitos susijusios informacijos integravimo sistema;

(2)

valstybės narės turėtų rinkti duomenis, atitinkančius Reglamente (ES) 2018/1091 nustatytus pagrindinius duomenis, sąrašo papildymą ir modulių temas bei potemes;

(3)

remiantis Reglamento (ES) 2018/1091 8 straipsnio 2 dalimi, bendras pagrindinių ir modulių kintamųjų rodiklių skaičius neturėtų viršyti 300;

(4)

remiantis Reglamento (ES) 2018/1091 8 straipsnio 5 dalimi, neturėtų būti sukuriama didelių papildomų išlaidų, dėl kurių žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms kiltų neproporcinga ir nepagrįsta našta;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) 2018/1091 III priede išvardytų pagrindinių struktūros duomenų kintamųjų rodiklių aprašymas pateikiamas šio reglamento I priede.

2.   Kiekvieno modulio temų ir potemių kintamųjų rodiklių sąrašas pateikiamas II priede.

3.   Valstybių narių naudotinų kiekvieno modulio temų ir potemių kintamųjų rodiklių, kurių sąrašas pateiktas II priede, aprašymai pateikiami III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 200, 2018 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

Naudotinų Reglamento (ES) 2018/1091 III priede pateiktų pagrindinių struktūros duomenų ir sąrašo papildymo kintamųjų rodiklių aprašymas

I.

BENDRI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Tyrimo informacija

CGNR 001

Žemės ūkio valdos identifikatorius

Žemės ūkio valdos unikalus identifikatorius – unikalus skaitinis identifikatorius, skirtas duomenims perduoti.

Žemės ūkio valdos vieta

Žemės ūkio valda yra toje vietoje, kur ūkis vykdo pagrindinę žemės ūkio veiklą.

CGNR 002

Geografinė vieta

1 km visos Europos mastu naudojamo statistinių vienetų tinklelio INSPIRE (1), kuriame yra ūkis, gardelės kodas. Šis kodas bus naudojamas tik duomenų perdavimo tikslais.

Duomenų sklaidos tikslais, be įprastų lentelių duomenų atskleidimo kontrolės mechanizmų, 1 km tinklelis bus naudojamas, tik jeigu jame yra daugiau nei 10 žemės ūkio valdų; priešingu atveju pagal poreikį bus naudojami 5 km, 10 km ar didesni tinkleliai.

CGNR 003

NUTS 3 lygio regionas

NUTS 3 (2) lygio regiono (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 (3)), kuriame yra valda, kodas.

CGNR 004

Žemės ūkio valdoje yra vietovių, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 priskiriamų prie vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių.

Informacija apie vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), teiktina remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (4) 32 straipsniu.

 

L – žemės ūkio valda yra ne kalnuotoje vietovėje, kurioje esama didelių gamtinių kliūčių

 

M – žemės ūkio valda yra kalnuotoje vietovėje

 

O – žemės ūkio valda yra kitoje vietovėje, kurioje esama specifinių kliūčių

 

N – žemės ūkio valda nėra vietovėje, kurioje esama gamtinių kliūčių

Žemės ūkio valdos juridinis statusas

Žemės ūkio valdos juridinis statusas priklauso nuo turėtojo statuso.

 

Juridinę ir ekonominę žemės ūkio valdos atsakomybę prisiima:

CGNR 005

Fizinis asmuo, kuris yra vienasmenis turėtojas, jeigu žemės ūkio valda nepriklausoma

Atskiras individualus ir fizinis asmuo, kuris yra žemės ūkio valdos turėtojas, o žemės ūkio valda nesusijusi su kitų turėtojų žemės ūkio valdomis nei bendru valdymu, nei kitais panašiais susitarimais.

Žemės ūkio valdos, atitinkančios šią sąlygą, vadinamos vienasmenio turėtojo žemės ūkio valdomis.

CGNR 006

Jei taip, ar turėtojas taip pat yra ir valdytojas?

CGNR 007

Jei ne, ar valdytojas yra turėtojo šeimos narys?

CGNR 008

Jei taip, ar valdytojas yra turėtojo sutuoktinis (-ė)?

CGNR 009

Bendroji nuosavybė

Fiziniai asmenys, kurie yra vienasmeniai su kitų turėtojų žemės ūkio valdomis nesusietos žemės ūkio valdos turėtojai ir kurie dalijasi šios žemės ūkio valdos nuosavybe ir valdymu.

CGNR 010

Du ar daugiau fizinių asmenų, kurie yra partneriai, jeigu žemės ūkio valda yra grupinė

Grupinės valdos partneriai – fiziniai asmenys, kuriems kartu priklauso, kurie kartu nuomoja ar kitaip kartu valdo vieną žemės ūkio valdą arba savo atskiras valdas taip, lyg tai būtų viena valda. Toks bendradarbiavimas turi būti vykdomas laikantis teisės aktų arba raštiško susitarimo.

CGNR 011

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo, išskyrus fizinius asmenis, turintis įprastas asmens teises ir pareigas, kaip antai galimybę pateikti ieškinį arba būti patrauktam atsakomybėn (teisnumas ir veiksnumas).

CGNR 012

Jeigu taip, ar žemės ūkio valda priklauso įmonių grupei?

Įmonių grupė – teisiniais ir (arba) finansiniais ryšiais susietų ir grupės vadovo kontroliuojamų įmonių asociacija.

Įmonė – mažiausias organizacinis juridinių vienetų junginys, gaminantis prekes ar teikiantis paslaugas, turintis tam tikrą savarankiškumą priimant sprendimus, ypač paskirstant savo esamus išteklius. Įmonė vykdo vienos ar daugiau rūšių veiklą vienoje ar keliose vietose. Įmonė gali būti vienasmenis juridinis vienetas.

CGNR 013

Žemės ūkio valda yra bendros žemės ūkio paskirties žemės vienetas

Duomenų rinkimo ir užrašymo tikslais žemės ūkio valda kaip bendros žemės ūkio paskirties žemės vienetas yra žemės sklypas, kurį sudaro naudojamos žemės ūkio naudmenos (NŽŪN), kitų žemės ūkio valdų naudojamos bendromis teisėmis.

CGNR 014

Turėtojas gauna ES paramą už žemę ar gyvūnus žemės ūkio valdoje ir todėl yra įtrauktas į integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS)

Turėtojas yra aktyvus ūkininkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 straipsnyje (5), o paraiška gauti subsidiją buvo priimta.

CGNR 015

Turėtojas yra jaunas ūkininkas arba naujai veiklą pradėjęs ūkininkas, šiuo tikslu per trejus pastaruosius metus gavęs bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansinę paramą

Finansine parama gali būti laikomos tiesioginės išmokos pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 ir 51 straipsnius arba parama, teikiama pagal kaimo plėtros programas, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčiu – parama verslui pradėti, skiriama jauniesiems ūkininkams.

Žemės ūkio valdos valdytojas

Žemės ūkio valdos valdytojas yra fizinis asmuo, atsakingas už įprastos kasdieninės finansinės ir gamybinės veiklos organizavimą žemės ūkio valdoje.

Ūkio darbai – bet kokio pobūdžio darbas žemės ūkio valdoje, kuriuo prisidedama prie:

i)

veiklos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2018/1091 2 straipsnio a punkte;

ii)

gamybos priemonių išlaikymo arba

iii)

veiklos, tiesiogiai susijusios su šia gamybine veikla.

Ūkio darbams žemės ūkio valdoje skirtas laikas – ūkio darbams žemės ūkio valdoje faktiškai skirtas darbo laikas, neįskaitant darbo turėtojo ar valdytojo namų ūkiui.

Metinis darbo vienetas (MDV) – visą darbo dieną atitinkantis užimtumas, t. y. bendras darbo valandų skaičius, padalytas iš per metus visą darbo dieną dirbtų vidutinio valandų skaičiaus toje šalyje.

Visa darbo diena – darbo sutartis reglamentuojančiose nacionalinėse nuostatose nurodytas minimalus valandų skaičius. Jeigu jose nenurodytas per metus dirbamų valandų skaičius, laikoma, kad mažiausias valandų skaičius yra 1 800 valandų (225 darbo dienos po aštuonias valandas kasdien).

CGNR 016

Gimimo metai

Žemės ūkio valdos valdytojo gimimo metai

CGNR 017

Lytis

Žemės ūkio valdos valdytojo lytis

 

V – vyras

 

M – moteris

CGNR 018

Ūkio darbai žemės ūkio valdoje (išskyrus namų ruošą)

Žemės ūkio valdos valdytojo atliktų ūkio darbų metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalas (6).

CGNR 019

Žemės ūkio valdos valdytojo klasifikavimo metai

Metai, kai žemės ūkio valdos valdytojas ėmėsi šių pareigų

CGNR 020

Valdytojo profesinis pasirengimas ūkininkauti

Aukščiausias valdytojo įgytas išsilavinimo žemės ūkio srityje laipsnis:

 

PRACT – tik praktinė patirtis žemės ūkio srityje, jeigu valdytojo patirtis įgyta praktiškai dirbant žemės ūkio valdoje.

 

BASIC – pagrindinis mokymas žemės ūkio srityje, jeigu bet kokie mokymo kursai baigti žemės ūkio mokykloje ir (arba) tam tikros žemės ūkio srities (įskaitant sodininkystę, vynuogininkystę, miškininkystę, žuvininkystę, veterinarijos mokslą, žemės ūkio technologijas ir susijusias sritis) institucijoje; atlikta žemės ūkio gamybinė praktika laikoma pagrindiniu mokymu.

 

FULL – visapusiškas mokymas žemės ūkio srityje, jeigu valdytojas, dieniniame skyriuje įgijęs privalomąjį išsilavinimą, bet kokius mažiausiai dvejų metų dieninio mokymo kursus lankė ir baigė žemės ūkio mokykloje, universitete ar kitoje žemės ūkio, sodininkystės, vynuogininkystės, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarijos mokslo, žemės ūkio technologijų ar kitos susijusios srities aukštojo mokslo įstaigoje.

CGNR 021

Valdytojo profesinis mokymas per pastaruosius 12 mėn.

Jeigu valdytojas dalyvavo profesiniame mokyme – instruktoriaus ar mokymo institucijos teikiama mokymo priemonė arba jų vykdoma veikla, kuria pirmiausia siekiama suteikti naujų gebėjimų, susijusių su ūkio veikla arba su veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio valda, arba ugdyti ir tobulinti turimus gebėjimus.

Teisinis NŽŪN naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju)

Teisinis pagrindas priklauso nuo padėties tyrimo metų ataskaitinę dieną.

CGNR 022

Ūkininkavimas nuosavoje žemėje

Žemės ūkio valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų, kurios yra turėtojo nuosavybė arba kuriose jis ūkininkauja uzufrukto teise arba kaip paveldėtinis ilgalaikis nuomininkas, arba naudodamasis kitu lygiaverčiu teisiniu žemės naudojimo pagrindu, hektarai.

CGNR 023

Ūkininkavimas nuomojamoje žemėje

Žemės ūkio valdos už nustatytą nuomą pagal išankstinį susitarimą (mokant pinigais, natūra ar kitaip) išnuomotų naudojamų žemės ūkio naudmenų, dėl kurių yra sudaryta (raštu ar žodžiu) nuomos sutartis, hektarai. Naudojamos žemės ūkio naudmenos priskiriamos tik vienai žemės ūkio valdai. Jei naudojamos žemės ūkio naudmenos ataskaitiniais metais nuomojamos daugiau nei vienai žemės ūkio valdai, jos paprastai priskiriamos žemės ūkio valdai, su kuria jos susijusios tyrimo ataskaitinę dieną arba kuri jomis ilgiausiai naudojosi per ataskaitinius metus.

CGNR 024

Ūkininkavimas bendrai ar remiantis kitu naudojimosi pagrindu

Naudojamų žemės ūkio naudmenų:

a)

kuriose pusininkaujama, t. y. kuriose ūkininkauja žemvaldys ir pusininkas pagal raštu ar žodžiu sudarytą pusininkavimo sutartį, hektarai. Pusininkaujant iš to ploto gauta produkcija (ekonominė arba fizinė) yra pasidalijama abiejų šalių pagal jų susitarimą;

b)

kurios neįtrauktos į ankstesnius punktus ir jomis naudojamasi kitais pagrindais, hektarai.

CGNR 025

Bendra žemė

Žemės ūkio valdos reikmėms naudojamų žemės ūkio naudmenų, kurios tai valdai tiesiogiai nepriklauso, t. y. teisė jomis naudotis yra bendra, hektarai.

CGNR 026

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valdoje ūkininkaujama pagal tam tikrus standartus ir taisykles, nustatytus i) Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007, (7) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 (8), arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai.

CGNR 027

Žemės ūkio valdos NŽŪN, kuriose taikomi ekologinio ūkininkavimo gamybos metodai, sertifikuoti pagal nacionalines arba Europos Sąjungos taisykles, bendras plotas

Žemės ūkio valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarai, kuriuose gamyba vykdoma visiškai laikantis ekologinės gamybos ūkiuose principų, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse ekologinės gamybos sertifikavimo įgyvendinimo taisyklėse.

CGNR 028

Visos žemės ūkio valdos NŽŪN, kurios pertvarkomos siekiant taikyti ekologinio ūkininkavimo gamybos metodus, kad jas būtų galima sertifikuoti pagal nacionalines arba Europos Sąjungos taisykles

Žemės ūkio valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarai, kuriuose pereinant nuo neekologinės prie ekologinės gamybos per nustatytą laikotarpį taikomi ekologinio ūkininkavimo metodai, nustatyti i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse ekologinės gamybos sertifikavimo įgyvendinimo taisyklėse.

CGNR 029

Dalyvavimas kitose ekologinio sertifikavimo sistemose

Žemės ūkio valda dalyvauja nacionalinėse arba regioninėse ekologinio sertifikavimo sistemose, pvz., minimose Reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, 43 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies b punkte arba IX priede (esamos sertifikavimo sistemos, lygiavertės BŽŪP žalinimo išmokai), o paraiška gauti subsidiją buvo priimta.


II.   ŽEMĖS KINTAMIEJI RODIKLIAI

Bendrą žemės ūkio valdos plotą sudaro naudojamos žemės ūkio naudmenos (ariamoji žemė, daugiamečiai žolynai, daugiamečiai sodiniai ir daržai) ir kita žemė (nenaudojamos žemės ūkio naudmenos, miškingi plotai ir kita, niekur kitur nepriskirta žemė).

Plotas, kuriame nuimamas kiekvienos kultūros derlius, vadinamas pagrindiniu žemės sklypo plotu ir reiškia fizinę žemės sklypo (-ų) vietą, neatsižvelgiant į tai, ar derliaus metais jame buvo auginami tik vienos ar kelių rūšių augalai. Jeigu auginami vienmečiai augalai, pagrindinis žemės sklypo plotas atitinka apsėtą plotą; jeigu auginami daugiamečiai sodiniai, pagrindinis žemės sklypo plotas yra bendras apsodintas plotas; jeigu augalai auginami vienas po kito, jis atitinka plotą, kurį per metus žemės sklype užima pagrindiniai augalai; jeigu kelių rūšių augalai auginami vienu metu, jis atitinka plotą, kuriame kartu auga tokie augalai. Tokiu būdu kiekvienas plotas paminimas tik vieną kartą.

Pagrindiniai augalai – aukščiausią ekonominę vertę turintys augalai. Kai nėra galimybės pagrindinius augalus nustatyti atsižvelgiant į gamybos vertę, pagrindiniais augalais laikomi tie, kurie toje žemėje auginami ilgiausiai.

Naudojamos žemės ūkio naudmenos – visas žemės ūkio valdos naudojamas plotas, kurį užima ariamoji žemė, daugiamečiai žolynai, daugiamečiai sodiniai ir daržai neatsižvelgiant į teisinį žemės naudojimo pagrindą.

Sėjomaina – tam tikrame lauke auginamų augalų keitimas kitais pagal numatytą modelį ar tvarką vienas po kito einančiais derliaus metais, kad tame pačiame lauke be pertraukos nebūtų auginami tos pačios rūšies augalai. Vykdant sėjomainą, augalai paprastai keičiami kas metus, tačiau sėjomainą galima taikyti ir daugiamečiams augalams.

Atviro lauko ir stiklu dengti plotai pateikiami atskirai.

CLND 001

NŽŪN

Naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarai.

CLND 002

Ariamoji žemė

Reguliariai dirbamos (ariamos ar įdirbamos) žemės, paprastai naudojamos sėjomainos sistemoje, hektarai.

CLND 003

Javai grūdams (įskaitant sėklas)

Visų javų, nukuliamų sausų grūdams, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 004

Paprastieji kviečiai ir spelta

Triticum aestivum L. emend. hektarai. Fiori et Paol., Triticum spelta L. ir Triticum monococcum L.

CLND 005

Kietieji kviečiai

Triticum durum Desf. hektarai.

CLND 006

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

Rugių (Secale cereale L.), sėjamų bet kuriuo metu, rugių ir kitų javų mišinių bei kitų javų mišinių, sėjamų prieš žiemą ar žiemos metu (kviečių ir rugių mišinių) hektarai.

CLND 007

Paprastieji miežiai

Paprastųjų miežių (Hordeum vulgare L.) hektarai.

CLND 008

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

Avižų (Avena sativa L.) ir kitų javų, sėjamų pavasarį, auginamų mišiniais ir sausais grūdais nukuliamų, įskaitant sėklas, hektarai.

CLND 009

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

Kukurūzų (Zea mays L.), nuimamų grūdams kaip sėklos arba kukurūzų burbuolių mišinys, hektarai.

CLND 010

Kvietrugiai

Kvietrugių (x Triticosecale Wittmack) hektarai.

CLND 011

Sorgai

Sorgų (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench arba Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) hektarai.

CLND 012

Kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

Ankstesniems punktams nepriskirtų javų, nukuliamų sausų grūdams, pvz., sorų (Panicum miliaceum L.), grikių (Fagopyrum esculentum Mill.), kanarėlių lesalo (Phalaris canariensis L.) ir kitų, niekur kitur nepriskirtų javų hektarai.

CLND 013

Ryžiai

Ryžių (Oryza sativa L.) hektarai.

CLND 014

Ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

Ankštinių augalų ir baltymingų augalų, nuimtų sausų grūdams, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 015

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, pašariniai žirniai, saldieji lubinai

Visų rūšių dirvinių žirnių (Pisum sativum L. convar. sativum arba Pisum sativum L. convar. arvense L. arba convar. speciosum), nuimamų sausų, hektarai, visų rūšių pupų arba pašarinių pupų (Vicia faba L. (partim)), nuimamų sausų, hektarai, visų saldžiųjų lubinų (Lupinus sp.), nuimamų sausų grūdams, įskaitant sėklas, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 016

Šakniavaisiai

Pasėlių, auginamų dėl šakniavaisių, gumbavaisių ar modifikuotų stiebų, hektarai. Be kita ko, tai šakniavaisiai, gumbavaisiai ir svogūninės daržovės, pvz., morkos, burokėliai ar griežčiai.

CLND 017

Bulvės (įskaitant sėklines)

Bulvių (Solanum tuberosum L.) hektarai.

CLND 018

Cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

Cukrinių runkelių (Beta vulgaris L.), skirtų cukraus pramonei ir alkoholio gamybai, hektarai.

CLND 019

Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

Pašarinių runkelių (Beta vulgaris L.) ir Brassicae šeimos augalų, dažniausiai nuimamų pašarams, neatsižvelgiant į tai, ar pašarui naudojamos šaknys, ar stiebai, ir kiti, kitur nenurodyti augalai, daugiausia auginami dėl pašarui naudojamų šaknų, hektarai.

CLND 020

Pramoniniai augalai

Pramoninių augalų, kurie paprastai neparduodami tiesioginiam vartojimui, kadangi prieš galutinį vartojimą juos reikia perdirbti pramoniniu būdu, hektarai.

CLND 021

Aliejiniai augalai

Rapsų (Brassica napus L.) ir aliejinių griežčių (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), saulėgrąžų (Helianthus annus L.), sojų (Glycine max (L.) Merril), linų sėmenų (Linum usitatissimum L.), garstyčių (Sinapis alba L.), aguonų (Papaver somniferum L.), dažinių dygminų (Carthamus tinctorius L.), sezamų sėklų (Sesamum indicum L.), valgomųjų viksvuolių (Cyperus esculentus L.), žemės riešutų (Arachis hypogea L.), paprastųjų moliūgų aliejui (Cucurbita pepo var. styriaca) ir kanapių (Cannabis sativa L.), auginamų aliejaus gamybai ir sausais grūdais nukuliamų, išskyrus vilnamedžių sėklas (Gossypium spp.), hektarai.

CLND 022

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

Rapsų (Brassica napus L.) ir aliejinių griežčių (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), auginamų aliejaus gamybai ir nukuliamų sausais grūdais, hektarai.

CLND 023

Saulėgrąžos

Sausais grūdais nukuliamų saulėgrąžų (Helianthus annuus L.) hektarai.

CLND 024

Sojos

Sausais grūdais nukuliamų sojų (Glycine max L. Merril), naudojamų aliejui ir baltymams, hektarai.

CLND 025

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

Daugiausia aliejaus gamybai naudojamų, sausais grūdais nukuliamų linų sėmenų (Linum usitatissimum L.) hektarai.

CLND 026

Kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

Kitų, daugiausia dėl aliejingumo auginamų, sausais grūdais nukuliamų, niekur kitur nepriskirtų augalų (išskyrus vilnamedžių sėklas) hektarai.

CLND 027

Pluoštiniai augalai

Pluoštinių linų (Linum usitatissimum L), kanapių (Cannabis sativa L.), vilnamedžių (Gossypium spp.), džiuto (Corchorus capsularis L.), abakos, arba pluoštinių bananų (Musa textilis Née), kenafo (Hibiscus cannabinus L.) ir sizalio (Agave sisalana Perrine) hektarai.

CLND 028

Pluoštiniai linai

Daugiausia pluošto gamybai naudojamų pluoštinių linų (Linum usitatissimum L.) hektarai.

CLND 029

Kanapės

Dėl šiaudelių auginamų kanapių (Cannabis sativa L.) hektarai.

CLND 030

Vilnamedis

Pluoštui ir (arba) aliejui naudojamų vilnamedžių (Gossypium spp.) hektarai.

CLND 031

Kiti, niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

Daugiausia dėl pluoštingumo auginamų, niekur kitur nepriskirtų kitų augalų, pvz., džiuto (Corchorus capsularis L.), abakos, arba pluoštinių bananų (Musa textilis Née), sizalio (Agave sisalana Perrine) ir kenafo (Hibiscus cannabinus L.), hektarai.

CLND 032

Tabakas

Dėl lapų auginamo tabako (Nicotiana tabacum L.) hektarai.

CLND 033

Apyniai

Spurgams auginamų apynių (Humulus lupulus L.) hektarai.

CLND 034

Aromatiniai augalai, medicinoje ir kulinarijoje naudojami augalai

Aromatinių, medicinoje ir kulinarijoje naudojamų augalų, auginamų farmacijos tikslais, kvepalams gaminti ar žmonėms vartoti, hektarai.

CLND 035

Niekur kitur nepriskirti energiniai augalai

Niekur kitur nepriskirtų energinių augalų, naudojamų tik atsinaujinančiajai energijai gaminti ir auginamų ariamojoje žemėje, hektarai.

CLND 036

Kiti, niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų pramoninių augalų hektarai.

CLND 037

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Visų ariamojoje žemėje auginamų ir žalių nuimamų augalų, skirtų gyvūnų pašarui, atsinaujinančiajai energijai gaminti, t. y. javų, žolių, ankštinių arba pramoninių augalų ir kitų ariamojoje žemėje auginamų ir žalių nuimamų ir (arba) naudojamų augalų hektarai.

CLND 038

Laikinos žolės ir ganyklos

Dalį įprastos sėjomainos sudarančių žolinių augalų, skirtų ganymui, šienui ar silosui, auginamų bent vienus ir paprastai ne ilgiau kaip penkerius derliaus metus, pasėtų su žole arba žolės mišiniuose, hektarai.

CLND 039

Pupiniai augalai žaliajam pašarui

Pupinių augalų, auginamų ir nuimamų žalių, visą augalą daugiausia naudojant pašarams ar energijai gaminti, hektarai.

Čia įtraukiami daugiausia žalių nuimamų arba sudžiovintų į šieną ankštinių (paprastai > 80 %) ir žolinių augalų mišiniai.

CLND 040

Kukurūzai žaliajam pašarui

Visų daugiausia silosui skirtų ir grūdams nenaudojamų rūšių kukurūzų (Zea mays L.) (sveikos burbuolės, visas augalas arba jo dalys) hektarai.

CLND 041

Kiti javai žaliajam pašarui (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui)

Visų auginamų ir žalių nuimamų javų (išskyrus kukurūzus), kurių visas augalas naudojamas pašarams arba atsinaujinančiajai energijai gaminti (biomasės gamybai), hektarai.

CLND 042

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Kitų žalių nuimamų vienmečių arba daugiamečių (auginamų ne ilgiau kaip penkerius metus) augalų, daugiausia skirtų gyvūnų pašarui, hektarai. Taip pat niekur kitur nepriskirtų augalų likučiai, kai sunaikinus pagrindinį derlių vis tiek galima panaudoti likučius (pašarams arba atsinaujinančiajai energijai gaminti).

CLND 043

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

Visų bastučio šeimos daržovių, lapinių ir stiebinių daržovių, dėl vaisių auginamų daržovių, šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių daržovių, šviežių ankštinių augalų, kitų daržovių, kurios nuimamos šviežios (ne sausos), ir braškių, auginamų ariamojoje žemėje lauke pakaitomis su kitais žemės ūkio ar sodo augalais, hektarai.

CLND 044

Pakaitomis su sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (prekinė daržininkystė)

Pakaitomis su kitais sodo augalais ariamojoje žemėje auginamų šviežių daržovių, melionų ir braškių hektarai.

CLND 045

Pakaitomis su ne sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atviras laukas)

Pakaitomis su kitais žemės ūkio augalais ariamojoje žemėje auginamų šviežių daržovių, melionų ir braškių hektarai.

CLND 046

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus)

Visų parduoti skirtų skintų gėlių ir dekoratyvinių augalų (pvz., rožių, gvazdikų, orchidėjų, kardelių, chrizantemų, skintų žalumynų ir kitų skintų produktų), vazoninių, lysvinių ir balkoninių gėlių ir augalų (pvz., rododendrų, azalijų, chrizantemų, begonijų, snapučių, sprigių, kitų vazoninių, lysvinių ir balkoninių augalų), taip pat svogūninių ir gumbasvogūnių gėlių ir kitų dekoratyvinių augalų (tulpių, hiacintų, orchidėjų, narcizų ir kt.) hektarai.

CLND 047

Sėklos ir sėjinukai

Šakniavaisių sėklų (išskyrus bulves ir kitus augalus, kurių šakniavaisiai taip pat gali būti naudojami sėklai), pašarinių augalų, žolės, pramoninių augalų (išskyrus aliejinius) bei daržovių ir gėlių sėklų ir sėjinukų hektarai.

CLND 048

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai

Niekur kitur nepriskirtų ariamojoje žemėje auginamų augalų hektarai.

CLND 049

Pūdymas

Visos sėjomainos sistemoje naudojamos arba išlaikomos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB (9)), dirbamos arba nedirbamos ariamosios žemės, iš kurios neketinama gauti derliaus visus derliaus metus, hektarai. Pagrindinė pūdymo savybė yra ta, kad žemei leidžiama atsigauti paprastai visus derliaus metus. Pūdymas gali būti:

i)

tuščia žemė be jokių augalų, arba

ii)

žemė su savaimine natūralia augmenija, kurią galima naudoti kaip pašarą arba užarti, arba

iii)

žemė, užsėta išimtinai žaliosios trąšos gamybai (žaliasis pūdymas).

CLND 050

Daugiamečiai žolynai

Žoliniams pašariniams arba energiniams augalams nuolat (keletą metų iš eilės, paprastai penkerius metus ir ilgiau) auginti skirtų plotų, dirbant žemę (sėjant) ar natūraliai (savaiminė sėja), nenaudojamų žemės ūkio valdos sėjomainoje, hektarai.

Žolynai gali būti naudojami gyvūnams ganyti, šienaujami silosui ir šienui arba naudojami atsinaujinančiajai energijai gaminti.

CLND 051

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

Daugiametės ganyklos gerose ar vidutinės kokybės dirvose, kurią paprastai galima naudoti intensyviam ganymui, hektarai.

CLND 052

Nesukultūrintos ganyklos

Mažai derlingų daugiamečių žolynų, dažniausiai prastos kokybės dirvoje, pavyzdžiui, kalvotoje vietovėje ir aukštai virš jūros lygio, paprastai negerintų trąšomis, įdirbimu, atsėjimu ar drenažu, hektarai. Paprastai tokius plotus galima naudoti tik ekstensyviam ganymui ir jie dažniausiai nešienaujami arba šienaujami ekstensyviai; juose negali būti ganoma daug gyvūnų.

CLND 053

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

Gamybos tikslais nebenaudojamų daugiamečių žolynų ir pievų hektarai, kurie laikantis Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 arba, jei taikoma, naujausių teisės aktų yra išlaikomi tokios būklės, kad būtų tinkami ganymui arba kultivavimui nesiimant kitokių nei įprasti žemės ūkio metodai ir mašinos parengiamųjų priemonių ir atitiktų finansinės paramos reikalavimus.

CLND 054

Daugiamečiai sodiniai (įskaitant jaunuolynus ir laikinai užleistas plantacijas, išskyrus žemės plotus, skirtus tik asmeniniam vartojimui skirtiems produktams gauti)

Visų vaismedžių, visų citrusinių vaismedžių visų riešutmedžių, visų uogų plantacijų, visų vynuogynų, visų alyvmedžių ir kitų daugiamečių sodinių, skirtų žmonėms (pvz., arbatos, kavos arba saldžiųjų ceratonijų) ir kitais tikslais (pvz., daigynų, Kalėdų eglučių ar pynimui ir audimui skirtų augalų, pvz., rotango ar bambuko) hektarai.

CLND 055

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

Sėklavaisių, kaulavaisių, uogų, riešutų bei atogrąžų ir paatogrąžių klimato zonų sodų hektarai.

CLND 056

Sėklavaisiai

Sėklavaisių, pvz., obuolių (Malus spp.), kriaušių (Pyrus spp.), svarainių (Cydonia oblonga Mill.) ar baltažiedės šliandros (Mespilus germanica, L.), sodų hektarai.

CLND 057

Kaulavaisiai

Kaulavaisių, pvz., persikų ir nektarinų (Prunus persica (L.) Batch), abrikosų (Prunus armeniaca L. ir kt.), trešnių ir vyšnių (Prunus avium L., P. cerasus), slyvų (Prunus domestica L. ir kt.) bei kitų, niekur kitur nepriskirtų kaulavaisių, pvz., dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.) arba japoninių lokvų (Eriobotrya japonica (Thunb.), sodų hektarai. Lindl.).

CLND 058

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

Visų paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisių, pvz., kivių (Actinidia chinensis Planch.), avokadų (Persea americana Mill.) ar bananų (Musa spp.), hektarai.

CLND 059

Uogos (išskyrus braškes)

Visų auginamų uogų, pvz., juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.), raudonųjų serbentų (Ribes rubrum L.), aviečių (Rubus idaeus L.) ar šilauogių (Vaccinium corymbosum L.), hektarai.

CLND 060

Riešutai

Visų riešutmedžių hektarai: graikinių riešutų, lazdyno riešutų, migdolų, kaštainių ir kt.

CLND 061

Citrusiniai vaisiai

Citrusinių vaisių (Citrus spp.) hektarai: apelsinų, smulkių citrusinių vaisių, citrinų. žaliųjų citrinų, didžiųjų greipfrutų, greipfrutų ir kt.

CLND 062

Vynuogės

Vynmedžių (Vitis vinifera L.) hektarai.

CLND 063

Vynams gaminti skirtos vynuogės

Paprastai sulčių, misos ir (arba) vyno gamybai skirtų vynuogių rūšių vynuogynų hektarai.

CLND 064

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), kuris atitinka i) Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009 (10) arba, kai tinkama, naujausių teisės aktų reikalavimus ir ii) atitinkamas nacionalines nuostatas, gamybai, hektarai.

CLND 065

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno su saugoma geografine nuoroda (SGN), kuris atitinka i) Reglamento (EB) Nr. 491/2009 arba, kai tinkama, naujausių teisės aktų reikalavimus ir ii) atitinkamas nacionalines nuostatas, gamybai, hektarai.

CLND 066

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno, išskyrus vyno su SKVN ir SGN, gamybai, hektarai.

CLND 067

Valgomosios vynuogės

Paprastai šviežių vynuogių derliui auginamų vynuogių veislių hektarai.

CLND 068

Razinoms skirtos vynuogės

Paprastai razinų gamybai naudojamų vynuogių veislių hektarai.

CLND 069

Alyvuogės

Alyvuogių gamybai auginamų alyvmedžių (Olea europea L.) hektarai.

CLND 070

Daigynai

Daigynų, kuriuose atvirame lauke auginami jauni (sumedėję) augalai, skirti vėliau persodinti, hektarai.

CLND 071

Kiti daugiamečiai sodiniai, įskaitant kitus daugiamečius sodinius, kurių produktai skirti žmonėms vartoti

Niekur kitur nepriskirtų daugiamečių sodinių, kurių produktai skirti žmonėms vartoti, ir naudojamose žemės ūkio naudmenose pasodintų Kalėdų eglučių hektarai.

CLND 072

Kalėdų eglutės

Komerciniais tikslais ne miške, naudojamose žemės ūkio naudmenose pasodintų Kalėdų eglučių hektarai. Nebeprižiūrimi ir miškingiems plotams priklausantys Kalėdų eglučių sodinukai neįtraukti.

CLND 073

Daržai

Žemės, kurioje įprastai, be kita ko, auginamos daržovės, šakniastiebiai ir daugiamečiai sodiniai, skirti asmeninėms turėtojo ir jo namų ūkio reikmėms, paprastai atskirtos nuo likusių žemės ūkio naudmenų ir registruojamos kaip daržai, hektarai.

CLND 074

Kitos žemės naudmenos

Nenaudojamų žemės ūkio naudmenų (žemės ūkio naudmenos, kuriose daugiau neūkininkaujama dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių ir kurios nenaudojamos sėjomainos sistemoje), miškingų plotų ir kitos žemės, kurioje yra pastatų, sodybų kiemų, kelių, tvenkinių, karjerų, nederlingų plotų, uolų ir t. t., hektarai.

CLND 075

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos

Anksčiau žemės ūkio tikslais naudojamos žemės, tyrimo ataskaitiniais metais daugiau nedirbamos ir nenaudojamos sėjomainos sistemoje, t. y. žemės, kurios neketinama naudoti žemės ūkiui, hektarai.

Ši žemė vėl gali būti dirbama naudojant paprastai pačioje žemės ūkio valdoje esančius išteklius.

CLND 076

Miškingi plotai

Medžiais arba miško krūmais apželdintos žemės, įskaitant tuopų sodinukus ir kitus panašius medžius miške ir už miško ribų, ir miškingoje vietovėje pačios žemės ūkio valdos poreikiams auginamų miško medžių medelynų, taip pat miško infrastruktūros (miško keliai, medienos laikymo sandėliai ir t. t.) hektarai.

CLND 077

Trumpos rotacijos želdiniai

Prižiūrimų miškingų plotų, kuriuose auginami miško augalai ir kurių sėjomainos laikotarpis yra 20 ar mažiau metų, hektarai.

Sėjomainos laikotarpis – laikotarpis nuo pirmo medžių pasėjimo ir (arba) pasodinimo iki galutinio produkto nuėmimo, kuriam nepriskiriami įprasti priežiūros darbai, kaip antai retinimas.

CLND 078

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai ar tvenkiniai ir kita žemės ūkio produkcijai neskirta žemė)

Visos žemės ūkio valdai priklausančios žemės, kurioje nėra nei naudojamų ar nenaudojamų žemės ūkio naudmenų, nei miškingų plotų, pvz., žemės, kurioje yra pastatų (išskyrus naudojamus grybams auginti), sodybų kiemų, kelių, tvenkinių, karjerų, nederlingų plotų ar uolų, hektarai.

 

 

Specialios paskirties žemės ūkio valdos

CLND 079

Auginami grybai

Specialiai pastatytuose arba grybams auginti pritaikytuose statiniuose, taip pat požeminėse patalpose, urvuose ir rūsiuose auginamų grybų hektarai.

CLND 080

NŽŪN po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Augalų, kurie visą augimo laikotarpį arba didžiąją jo dalį auginami šiltnamiuose arba po stacionaria ar nuimama aukšta danga (stiklu arba standžia ar lanksčia plastikine plėvele), hektarai. Šių plotų negalima įtraukti į pirmiau minėtus kintamuosius rodiklius.

CLND 081

Daržovės, įskaitant melionus ir braškes, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų bastučio šeimos daržovių, lapinių ir stiebinių daržovių, dėl vaisių auginamų daržovių, šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių daržovių, šviežių ankštinių augalų, kitų daržovių, kurios nuimamos šviežios (ne sausos), ir braškių, auginamų po stiklo ar kita aukšta prieinama danga, hektarai.

CLND 082

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų parduoti skirtų skintų gėlių ir dekoratyvinių augalų (pvz., rožių, gvazdikų, orchidėjų, kardelių, chrizantemų, skintų žalumynų ir kitų skintų produktų), vazoninių, lysvinių ir balkoninių gėlių ir augalų (pvz., rododendrų, azalijų, chrizantemų, begonijų, snapučių, sprigių, kitų vazoninių, lysvinių ir balkoninių augalų), taip pat svogūninių ir gumbasvogūnių gėlių ir kitų dekoratyvinių augalų (tulpių, hiacintų, orchidėjų, narcizų ir kt.), auginamų po stiklo ar kita aukšta prieinama danga, hektarai.

CLND 083

Kiti ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami augalai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamų augalų hektarai.

CLND 084

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamų daugiamečių sodinių hektarai.

CLND 085

Kitos, niekur kitur nepriskirtos NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Kitų, niekur kitur nepriskirtų NŽŪN po stiklo ar kita aukšta prieinama danga hektarai.

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valdos naudojamos žemės ūkio naudmenose taikomi sertifikuoti ekologinio ūkininkavimo gamybos metodai laikantis tam tikrų standartų ir taisyklių, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai, be kita ko, pertvarkymo laikotarpiu.

Augalai apibrėžti II pagrindiniame skirsnyje „ŽEMĖS KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

CLND 086

Ekologiniam ūkininkavimui naudojamos žemės ūkio naudmenos

CLND 087

Ekologiniam ūkininkavimui naudojama ariamoji žemė

CLND 088

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus grūdams auginami javai (įskaitant sėklas)

CLND 089

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami paprastieji kviečiai ir spelta

CLND 090

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami kietieji kviečiai

CLND 091

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus grūdams auginami ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

CLND 092

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami šakniavaisiai

CLND 093

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos bulvės (įskaitant sėklines)

CLND 094

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

CLND 095

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami pramoniniai augalai

CLND 096

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami aliejiniai augalai

CLND 097

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginama soja

CLND 098

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

CLND 099

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos laikinos žolės ir ganyklos

CLND 100

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami pupiniai augalai žaliajam pašarui

CLND 101

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

CLND 102

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos sėklos ir sėjinukai

CLND 103

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami daugiamečiai žolynai

CLND 104

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos daugiametės ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

CLND 105

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus prižiūrimos nesukultūrintos ganyklos

CLND 106

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami daugiamečiai sodiniai (įskaitant jaunuolynus ir laikinai užleistas plantacijas, išskyrus žemės plotus, skirtus tik asmeniniam vartojimui skirtiems produktams gauti)

CLND 107

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

CLND 108

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami citrusiniai vaisiai

CLND 109

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos vynuogės, skirtos vynų gamybai

CLND 110

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos alyvuogės

CLND 111

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamos daržovės, įskaitant melionus ir braškes

Lauko pasėlio plotų drėkinimas

CLND 112

Bendras drėkinamos žemės plotas

Bendras didžiausias žemės ūkio naudmenų, kurias galima drėkinti ataskaitiniais metais naudojant žemės ūkio valdoje paprastai turimus įrenginius ir vandens kiekį, plotas hektarais.


III.   ŪKINIŲ GYVŪNŲ KINTAMIEJI RODIKLIAI

Gyvūnai nebūtinai yra turėtojo nuosavybė. Šie gyvūnai gali būti žemės ūkio valdoje (naudojamose žemės ūkio naudmenose arba gyvūnams laikyti skirtose žemės ūkio valdos patalpose) arba už valdos ribų (bendruomenės ganyklose arba migruojantys ir t. t.).

 

 

Galvijai

Galvijai (Bos taurus L.) ir azijiniai buivolai (Bubalus bubalis L.), įskaitant hibridines, pvz., Beefalo, rūšis.

CLVS 001

Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

Galvijų patinų ir patelių, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai, vienetai.

CLVS 002

Galvijai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

CLVS 003

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų patinų, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

CLVS 004

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų patelių, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

 

 

 

Galvijai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

CLVS 005

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Galvijų patinų, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 006

Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Galvijų patelių, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 007

Telyčios, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Dar neapsiveršiavusių galvijų patelių, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 008

Karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 009

Melžiamos karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), kurios dėl savo veislės ar ypatingų savybių yra laikomos išskirtinai arba daugiausia žmonėms vartoti skirto pieno ir pieno produktų gamybai, vienetai.

CLVS 010

Nemelžiamos karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), kurios dėl savo veislės ar ypatingų savybių yra laikomos išskirtinai arba daugiausia veršelių veisimui ir kurių pienas neskirtas žmonėms vartoti arba perdirbtiems pieno produktams gaminti, vienetai.

CLVS 011

Buivolės

Apsiveršiavusių buivolių (Bubalus bubalis, L. veislės patelės) (įskaitant jaunesnes nei 2 metų) vienetai.

CLVS 012

Avys (įvairaus amžiaus)

Ovis aries L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 013

Veislinės avys

Su avinu sukergtų ėriavedžių ir avelių, neatsižvelgiant į jų paskirtį (pienui ar mėsai), vienetai.

CLVS 014

Kitos avys

Visų kitų avių, išskyrus veislines pateles, vienetai.

CLVS 015

Ožkos (įvairaus amžiaus)

Capra aegagrus hircus L. porūšio naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 016

Veislinės ožkos

Ožkų, kurios jau turėjo jauniklių, ir ožkų, kurios buvo sukergtos, vienetai.

CLVS 017

Kitos ožkos

Visų kitų ožkų, išskyrus veislines pateles, vienetai.

 

 

Kiaulės

Tai Sus scrofa domesticus Erxleben rūšies naminiai gyvūnai.

CLVS 018

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kilogramų

Paršelių, kurių gyvasis svoris iki 20 kilogramų, vienetai.

CLVS 019

Veislinės paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

Veisimui skirtų 50 kilogramų ir daugiau sveriančių kiaulių patelių, neatsižvelgiant į tai, ar jos paršiavosi, ar ne, vienetai.

CLVS 020

Kitos kiaulės

Niekur kitur nepriskirtų kiaulių vienetai.

 

 

Naminiai paukščiai

Tai naminės vištos ir viščiukai (Gallus gallus L.), kalakutai (Meleagris spp.), antys (Anas spp. ir Cairina moschata L.), žąsys (Anser anser domesticus L.), stručiai (Struthio camelus L.) ir kiti, niekur kitur nepriskirti naminiai paukščiai, pvz., putpelės (Coturnix spp.), fazanai (Phasianus spp.), patarškos (Numida meleagris domestica L.) ir karveliai (Columbinae spp.). Tačiau neįtraukiami paukščiai, užauginti nelaisvėje medžioklės tikslais, o ne dėl mėsos ir (arba) kiaušinių.

CLVS 021

Broileriai

Mėsai laikomų Gallus gallus L. rūšies naminių paukščių vienetai.

CLVS 022

Vištos dedeklės

Kiaušiniams dėti laikomų Gallus gallus L. rūšies naminių paukščių, kurie yra pakankamai subrendę, kad galėtų dėti kiaušinius, vienetai.

CLVS 023

Kiti naminiai paukščiai

Prie broilerių arba vištų dedeklių nepriskirti naminių paukščių vienetai. Viščiukai neįtraukti.

CLVS 024

Kalakutai

Meleagris L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 025

Antys

Anas genties ir Cairina moschata L. rūšies naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 026

Žąsys

Anser anser domesticus L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 027

Stručiai

Stručių (Struthio camelus L.) vienetai.

CLVS 028

Kiti, niekur kitur nepriskirti naminiai paukščiai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų naminių paukščių vienetai.

 

 

Triušiai

Oryctolagus genties naminiai gyvūnai.

CLVS 029

Veislinės triušių patelės

Mėsai skirtiems triušiams veisti laikomų triušių patelių (Oryctolagus spp.), kurios jau turėjo jauniklių, vienetai.

CLVS 030

Bitės

Medui nešti laikomomis bitėmis (Apis mellifera L.) apgyvendintų avilių skaičius.

CLVS 031

Elniai

Tokie mėsai skirti gyvūnai kaip taurieji elniai (Cervus elaphus L.), dėmėtieji elniai (Cervus nippon Temminck), šiauriniai elniai (Rangifer tarandus L.) ar danieliai (Dama dama L.).

CLVS 032

Kailiniai gyvūnai

Tokie kailiams auginami gyvūnai kaip kanadinės audinės (Neovison vison Schreber), tamsieji šeškai (Mustela putorius L.), lapės (Vulpes spp. ir kt.), usūriniai šunys (Nyctereutes spp.) ar šinšilos (Chinchilla spp.).

CLVS 033

Niekur kitur nepriskirti ūkiniai gyvūnai

Visi niekur kitur šiame skirsnyje nepriskirti gyvūnai.

Ekologinės gamybos metodai, taikomi gyvulininkystei

Žemės ūkio valdoje laikomiems gyvūnams taikomi ūkininkavimo metodai laikantis tam tikrų standartų ir taisyklių, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai, be kita ko, pertvarkymo laikotarpiu.

Gyvūnai apibrėžti III pagrindiniame skirsnyje „ŪKINIŲ GYVŪNŲ KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

CLVS 034

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami galvijai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų galvijų vienetai

CLVS 035

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos melžiamos karvės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų melžiamų karvių vienetai

CLVS 036

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos nemelžiamos karvės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų nemelžiamų karvių vienetai

CLVS 037

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos buivolės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos buivolės

CLVS 038

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos avys (įvairaus amžiaus)

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų avių vienetai

CLVS 039

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos ožkos (įvairaus amžiaus)

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų ožkų vienetai

CLVS 040

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos kiaulės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų kiaulių vienetai

CLVS 041

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami naminiai paukščiai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų naminių paukščių vienetai

CLVS 042

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami broileriai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų broilerių vienetai

CLVS 043

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos vištos dedeklės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų vištų dedeklių vienetai


(1)  2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (OL L 323, 2010 12 8, p. 11).

(2)  NUTS: Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra.

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(6)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(7)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(8)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(10)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 154, 2009 6 17, p. 1).


II PRIEDAS

Kintamųjų rodiklių sąrašas pagal modulius

1 MODULIS. DARBO JĖGA IR KITA PELNINGA VEIKLA

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: ūkio valdymas

 

 

Potemės: turėtojas ir lyčių pusiausvyra

 

MLFO 001

Turėtojo lytis

Vyras / Moteris

MLFO 002

Gimimo metai

Metai

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 003

Turėtojo žemės ūkio valdoje atliekami ūkio darbai

MDV intervalų grupė Nr. 1 (1)

 

Potemė: saugos priemonės, įskaitant ūkio saugos planą

 

MLFO 004

Ūkio saugos planas

Taip / ne

Tema: šeimai priklausanti darbo jėga

 

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

MLFO 005

Ūkio darbus atliekantys šeimos vyrai

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

MLFO 006

Ūkio darbus atliekančios šeimos moterys

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

Tema: šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

 

 

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

MLFO 007

Nuolat ūkyje dirbantys šeimai nepriklausantys vyrai

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

MLFO 008

Nuolat ūkyje dirbančios šeimai nepriklausančios moterys

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

 

Potemė: ūkyje nereguliariai įdarbinama darbo jėga

 

MLFO 009

Nenuolatinė įdarbinama šeimai nepriklausanti darbo jėga: vyrai ir moterys

Visa darbo diena

 

Potemė: rangovų darbo sąnaudos

 

MLFO 010

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbinti asmenys, nepriskirti ankstesnėms kategorijoms.

Visa darbo diena

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla (KPV)

 

 

Potemė: veiklos rūšys

 

MLFO 011

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

Taip / ne

MLFO 012

Turizmas, apgyvendinimas ir kita laisvalaikio veikla

Taip / ne

MLFO 013

Amatai

Taip / ne

MLFO 014

Žemės ūkio produktų perdirbimas

Taip / ne

MLFO 015

Atsinaujinančiosios energijos gamyba

Taip / ne

MLFO 016

Maisto perdirbimas

Taip / ne

MLFO 017

Akvakultūra

Taip / ne

 

 

Darbas pagal sutartį (naudojant žemės ūkio valdos gamybos priemones):

 

MLFO 018

Žemės ūkio rangos darbai

Taip / ne

MLFO 019

Ne žemės ūkio rangos darbai

Taip / ne

MLFO 020

Miškininkystė

Taip / ne

MLFO 021

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla

Taip / ne

 

Potemė: svarba žemės ūkio valdai

 

MLFO 022

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinė dalis, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija.

Procentinės dalies intervalai (3)

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 023

Turėtojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (susijusią su žemės ūkio valda).

M / S / N (4)

MLFO 024

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 025

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 026

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 027

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla

 

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 028

Vienasmenis turėtojas, kuris taip pat yra vienasmenės žemės ūkio valdos valdytojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (nesusijusią su žemės ūkio valda).

M / S / N (4)

MLFO 029

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 030

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

2 MODULIS. KAIMO PLĖTRA

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: kaimo plėtros priemonėmis remiamos žemės ūkio valdos

 

MRDV 001

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

Taip / ne

MRDV 002

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Taip / ne

MRDV 003

Investicijos į materialųjį turtą

Taip / ne

MRDV 004

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

Taip / ne

 

 

Ūkio ir verslo plėtra

 

MRDV 005

Jauniesiems ūkininkams skirta parama verslui pradėti

Taip / ne

MRDV 006

Parama verslui pradėti mažų ūkių plėtrai

Taip / ne

MRDV 007

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos Kroatijoje

Taip / ne

MRDV 008

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Taip / ne

 

 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos (klimatas)

 

MRDV 009

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Taip / ne

MRDV 010

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

Taip / ne

MRDV 011

Ekologinis ūkininkavimas

Taip / ne

MRDV 012

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

Taip / ne

MRDV 013

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

Taip / ne

MRDV 014

Gyvūnų gerovė

Taip / ne

MRDV 015

Rizikos valdymas

Taip / ne

3 MODULIS. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR MĖŠLO TVARKYMAS

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: gyvūnų laikymas

 

 

Potemė: galvijų laikymo būdas

 

MAHM 001

Melžiamos karvės

Vidutinis skaičius

MAHM 002

Melžiamos karvės, laikomos saitiniuose tvartuose (srutos)

Vietos

MAHM 003

Melžiamos karvės, laikomos saitiniuose tvartuose (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 004

Melžiamos karvės, laikomos besaičiuose tvartuose / tvartuose su pertvaromis (srutos)

Vietos

MAHM 005

Melžiamos karvės, laikomos besaičiuose tvartuose / tvartuose su pertvaromis (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 006

Melžiamos karvės, laikomos kito tipo patalpose (srutos)

Vietos

MAHM 007

Melžiamos karvės, laikomos kito tipo patalpose (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 008

Nuolat lauke laikomos melžiamos karvės

Vietos

MAHM 009

Iš dalies lauke (ganyklose) laikomos melžiamos karvės

Mėnesiai

MAHM 010

Melžiamos karvės, galinčios išeiti į aptvarą

Taip / ne

MAHM 011

Kiti galvijai

Vidutinis skaičius

MAHM 012

Kiti galvijai, laikomi saitiniuose tvartuose (srutos)

Vietos

MAHM 013

Kiti galvijai, laikomi saitiniuose tvartuose (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 014

Kiti galvijai, laikomi besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (srutos)

Vietos

MAHM 015

Kiti galvijai, laikomi besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 016

Kiti galvijai, laikomi kito tipo patalpose (srutos)

Vietos

MAHM 017

Kiti galvijai, laikomi kito tipo patalpose (kietasis mėšlas)

Vietos

MAHM 018

Nuolat lauke laikomi kiti galvijai

Vietos

MAHM 019

Iš dalies lauke (ganyklose) laikomi kiti galvijai

Mėnesiai

MAHM 020

Kiti galvijai, galintys išeiti į aptvarą

Taip / ne

 

Potemė: kiaulių laikymo būdas

 

MAHM 021

Veislinės paršavedės

Vidutinis skaičius

MAHM 022

Veislinės paršavedės, laikomos ant ištisai grotelėmis dengtų grindų

Vietos

MAHM 023

Veislinės paršavedės, laikomos ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų

Vietos

MAHM 024

Veislinės paršavedės, laikomos patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką)

Vietos

MAHM 025

Veislinės paršavedės, laikomos patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku

Vietos

MAHM 026

Veislinės paršavedės, laikomos kito tipo patalpose

Vietos

MAHM 027

Lauke (laisvai) laikomos veislinės paršavedės

Vietos

MAHM 028

Lauke (laisvai) laikomos veislinės paršavedės

Mėnesiai

MAHM 029

Kitos kiaulės

Vidutinis skaičius

MAHM 030

Kitos kiaulės, laikomos ant ištisai grotelėmis dengtų grindų

Vietos

MAHM 031

Kitos kiaulės, laikomos ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų

Vietos

MAHM 032

Kitos kiaulės, laikomos patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką)

Vietos

MAHM 033

Kitos kiaulės, laikomos patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku

Vietos

MAHM 034

Kitos kiaulės, laikomos kito tipo patalpose

Vietos

MAHM 035

Lauke (laisvai) laikomos kitos kiaulės

Vietos

MAHM 036

Kitos kiaulės, galinčios išeiti į aptvarą

Taip / ne

 

Potemė: vištų dedeklių laikymo būdas

 

MAHM 037

Vištos dedeklės

Vidutinis skaičius

MAHM 038

Vištos dedeklės, laikomos giliame kraike

Vietos

MAHM 039

Vištos dedeklės, laikomos voljere (be kraiko)

Vietos

MAHM 040

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su išmatų konvejeriu

Vietos

MAHM 041

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su gilia duobe

Vietos

MAHM 042

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su aukštais mėšlo surinktuvais

Vietos

MAHM 043

Vištos dedeklės, laikomos kito tipo patalpose

Vietos

MAHM 044

Lauke (laisvai) laikomos vištos dedeklės

Vietos

Tema: maistinių medžiagų naudojimas ir mėšlo gavyba ūkyje

 

 

Potemė: tręšiamos NŽŪN

 

MAHM 045

Iš viso NŽŪN, tręšiamų mineralinėmis trąšomis

ha

MAHM 046

Iš viso NŽŪN, tręšiamų mėšlu

ha

 

Potemė: iš žemės ūkio valdos išvežamas ir į ją įvežamas mėšlas

 

 

 

Grynasis iš ūkio išvežto mėšlo kiekis

 

MAHM 047

Grynasis iš ūkio išvežtų srutų / skysto mėšlo kiekis

m3

MAHM 048

Grynasis iš ūkio išvežto kietojo mėšlo kiekis

tonos

 

Potemė: organinės ir iš atliekų gautos trąšos, išskyrus mėšlą

 

MAHM 049

Žemės ūkio valdoje naudojamos organinės ir iš atliekų gautos trąšos, išskyrus mėšlą

tonos

Tema: tręšimo mėšlu būdai

 

 

Potemė: įterpimo laikas pagal paskleidimo būdą

 

 

 

Platus skleidimas

 

MAHM 050

Įterpimas per 4 valandas

% intervalas (5)

MAHM 051

Įterpimas po 4 valandų

% intervalas (5)

MAHM 052

Be įterpimo

% intervalas (5)

 

 

Paskirstymas

 

MAHM 053

Išleidžiamoji žarna

% intervalas (5)

MAHM 054

Išleidžiamasis antgalis

% intervalas (5)

 

 

Įpurškimas

 

MAHM 055

Negilus / atvirojo griovelio

% intervalas (5)

MAHM 056

Gilus / uždarojo griovelio

% intervalas (5)

Tema: mėšlo apdorojimo ir laikymo infrastruktūra

 

 

Potemė: mėšlo saugojimo įrenginiai ir talpa

 

MAHM 057

Kietasis mėšlas, saugomas krūvomis

%

MAHM 058

Mėšlas, saugomas komposto krūvomis

%

MAHM 059

Mėšlas, saugomas duobėse, esančiose po gyvūnų laikymo patalpomis

%

MAHM 060

Mėšlas, saugomas gilaus kraiko sistemose

%

MAHM 061

Skystas mėšlas / srutos, saugomos be dangos

%

MAHM 062

Skystas mėšlas / srutos, saugomos po pralaidžia danga

%

MAHM 063

Skystas mėšlas / srutos, saugomos po nepralaidžia danga

%

MAHM 064

Mėšlas, saugomas kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose

%

MAHM 065

Kasdien paskleidžiamas kiekis

%

MAHM 066

Mėšlas, saugomas komposto krūvomis

Mėnesiai

MAHM 067

Mėšlo saugojimas duobėse, esančiose po gyvūnų laikymo patalpomis

Mėnesiai

MAHM 068

Mėšlo saugojimas gilaus kraiko sistemose

Mėnesiai

MAHM 069

Skysto mėšlo / srutų saugojimas

Mėnesiai

MAHM 070

Mėšlas, saugomas kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose

Mėnesiai


(1)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(2)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(3)  Galutinės valdos produkcijos procentinės dalies intervalai: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).

(4)  M – pagrindinė veikla, S – antrinė veikla, N – nedalyvauja.

(5)  Taikant konkretų būdą tręšimui panaudoto mėšlo procentinės dalies intervalai: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).


III PRIEDAS

Naudotinų šio įgyvendinimo reglamento II priede pateiktų ūkio duomenų modulių kintamųjų rodiklių aprašymas

1 MODULIS. DARBO JĖGA IR KITA PELNINGA VEIKLA

DARBO JĖGOS KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Turėtojas

Turėtojas yra fizinis asmuo (arba atrinktas fizinis asmuo, jeigu valda yra grupinė), kurio sąskaita ir kurio vardu valdoma valda ir kuris juridiškai ir ekonomiškai už ją atsakingas. Jeigu turėtojas yra juridinis asmuo, jo duomenys nerenkami.

Ūkio darbai apibrėžti I priede „PAGRINDINIAI BENDRI KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

Tema: ūkio valdymas

 

Potemės: turėtojas ir lyčių pusiausvyra

MLFO 001

Turėtojo lytis

Turėtojo lytis

 

V – vyras

 

M – moteris

MLFO 002

Gimimo metai

Turėtojo gimimo metai

 

Potemė: darbo sąnaudos

MLFO 003

Turėtojo žemės ūkio valdoje atliekami ūkio darbai

Turėtojui žemės ūkio valdoje atliktų ūkio darbų, išskyrus namų ruošą, metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalas.

 

Potemė: saugos priemonės, įskaitant ūkio saugos planą

MLFO 004

Ūkio saugos planas

Ūkis atliko darbo vietos rizikos vertinimą, siekdamas sumažinti su darbu susijusius pavojus, ir jį parengė raštu (pvz., parengė „ūkio saugos planą“).

Tema: šeimai priklausanti darbo jėga

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

Ūkio darbus atliekantys šeimos nariai

Šis punktas taikomas tik vienasmenėms valdoms, nes laikoma, kad grupinės valdos ir juridiniai asmenys neturi šeimai priklausančios darbo jėgos.

Ūkio darbus (išskyrus namų ruošą) atliekantys šeimos nariai yra sutuoktiniai, aukštutinės ir žemutinės linijos giminaičiai, turėtojo broliai ir seserys bei turėtojo sutuoktinis (-ė) vienasmenėse valdose. Kai tinkama, prie jų priskiriamas ir valdytojas, kuris yra valdos turėtojo šeimos narys.

MLFO 005

Ūkio darbus atliekantys šeimos vyrai

Šeimos vyrų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą

MLFO 006

Ūkio darbus atliekančios šeimos moterys

Šeimos moterų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą

Tema: šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

 

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga

Nuolat dirbanti darbo jėga – kiekvieną savaitę, neatsižvelgiant į darbo savaitės trukmę, per 12 mėnesių iki tyrimo ataskaitinės dienos ūkio darbus žemės ūkio valdoje dirbę asmenys, išskyrus valdos turėtoją ir jo šeimos narius, neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo bet kokios rūšies atlygį (atlyginimą, darbo užmokestį, pelną ar kitokias išmokas, įskaitant mokėjimą natūra). Jiems taip pat priskiriami asmenys, viso laikotarpio išdirbti negalėję dėl toliau minimų priežasčių:

i)

dėl ypatingų gamybos sąlygų specializuotose žemės ūkio valdose arba

ii)

dėl švenčių, karinės tarnybos, ligos, nelaimingo atsitikimo ar mirties arba

iii)

dėl darbo žemės ūkio valdoje pradžios arba nutraukimo arba

iv)

dėl visiško darbo žemės ūkio valdoje nutraukimo dėl nenumatytų priežasčių (potvynio, gaisro ir t. t.).

MLFO 007

Nuolat ūkyje dirbantys šeimai nepriklausantys vyrai

Šeimai nepriklausančių vyrų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

MLFO 008

Nuolat ūkyje dirbančios šeimai nepriklausančios moterys

Šeimai nepriklausančių moterų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

 

Potemė: ūkyje nereguliariai įdarbinama darbo jėga

 

 

Nereguliariai įdarbinama šeimai nepriklausanti darbo jėga – tai 12 mėnesių iki tyrimo ataskaitinės dienos žemės ūkio valdoje kiekvieną savaitę dėl priežasčių, nepaminėtų skirsnyje „Šeimai nepriklausanti nuolatinė darbo jėga“, nedirbę darbuotojai.

Nenuolatinės šeimai nepriklausančios darbo jėgos darbo dienos – tai bet kuri diena, trunkanti tiek, kad darbuotojui mokamas atlygis (darbo užmokestis, pelnas ar kitos išmokos, įskaitant mokėjimą natūra) už visos dienos darbą, kurios metu atliekamas paprastai visą darbo dieną dirbančio žemės ūkio darbuotojo darbas. Atostogos ir ligos dienos nelaikomos darbo dienomis.

MLFO 009

Nenuolatinė šeimai nepriklausanti darbo jėga: vyrai ir moterys

Nereguliariai žemės ūkio valdoje įdarbintų asmenų bendras darbo dienų skaičius, kai dirbama visą darbo dieną.

 

Potemė: rangovų darbo sąnaudos

MLFO 010

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbinti asmenys, nepriskirti ankstesnėms kategorijoms

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbintų asmenų (pvz., trečiųjų šalių įdarbintų subrangovų) bendras darbo dienų skaičius, kai dirbama visą darbo dieną.

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla (KPV)

Registruojama informacija apie kitą pelningą veiklą , kurią vykdo:

i)

vienasmenių valdų ir grupinių valdų turėtojai,

ii)

vienasmenės valdos turėtojo šeimos nariai,

o kai kita pelninga veikla yra susijusi su žemės ūkio valda:

iii)

nuolat ūkyje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga.

Informacija apie juridinio asmens statusą turinčių valdų kitą pelningą veiklą nerenkama.

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla – kita pelninga veikla, vykdoma:

a)

žemės ūkio valdoje arba

b)

ne žemės ūkio valdoje.

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla – veikla, kurią atliekant naudojami valdos ištekliai (plotas, pastatai, mašinos ir t. t.) arba produktai. Įtraukiami kitoms žemės ūkio valdoms atlikti žemės ūkio ir ne žemės ūkio darbai. Vien finansinės investicijos nėra įtrauktos. Taip pat neįtraukiama žemės nuoma įvairiai veiklai, kurioje nuomojantis asmuo nedalyvauja, vykdyti.

 

Potemė: veiklos rūšys

MLFO 011

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

Bet kokia veikla, susijusi su sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimu, ir (arba) su socialinėmis paslaugomis susijusi verslo veikla, kurioje naudojami žemės ūkio valdos ištekliai arba pirminiai produktai.

MLFO 012

Turizmas, apgyvendinimas ir kita laisvalaikio veikla

Bet kokia turizmo veikla, apgyvendinimo paslaugos, turistų ar kitų grupių supažindinimas su valda, sporto, rekreacinė veikla ir t. t., kai naudojama žemės ūkio valdos žemė, pastatai ar kiti ištekliai.

MLFO 013

Amatai

Rankų darbo gaminiai, kuriuos žemės ūkio valdoje pagamina valdos turėtojas, jo šeimos nariai ar šeimai nepriklausanti darbo jėga, neatsižvelgiant į tai, kaip produktai parduodami.

MLFO 014

Žemės ūkio produktų perdirbimas

Bet koks pirminio žemės ūkio produkto perdirbimas į antrinį produktą žemės ūkio valdoje, neatsižvelgiant į tai, ar žaliava gaminama žemės ūkio valdoje, ar perkama kitur.

MLFO 015

Atsinaujinančiosios energijos gamyba

Rinkai skirtos atsinaujinančiosios energijos, įskaitant biodujas, biodegalus arba elektrą, gamyba vėjo turbinomis, kita įranga ar iš žemės ūkio žaliavų. Čia neįtraukiama vien tik pačios žemės ūkio valdos vartojimui gaminama atsinaujinančioji energija.

MLFO 016

Maisto perdirbimas

Rinkai skirtas medienos žaliavos perdirbimas žemės ūkio valdoje (medienos pjovimas ir t. t.).

MLFO 017

Akvakultūra

Žuvų, vėžių ir t. t. gamyba žemės ūkio valdoje. Vien tik su žvejyba susijusi veikla neįtraukiama.

 

 

Darbas pagal sutartį (naudojant žemės ūkio valdos gamybos priemones)

Darbas pagal sutartį naudojant valdai priklausančią įrangą, atliekamas žemės ūkio sektoriuje ar už jo ribų.

MLFO 018

Žemės ūkio rangos darbai

Žemės ūkio sektoriuje atliekami darbai.

MLFO 019

Ne žemės ūkio rangos darbai

Darbas pagal sutartį, atliekamas už žemės ūkio sektoriaus ribų, pvz., sniego valymas, krovinių vežimas, kraštovaizdžio priežiūra, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos paslaugos ir t. t.

MLFO 020

Miškininkystė

Miškininkystės darbai, atliekami naudojant žemės ūkio valdos darbo jėgą, mašinas ir įrangą, paprastai naudojamas žemės ūkio tikslais.

MLFO 021

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla.

 

Potemė: svarba žemės ūkio valdai

MLFO 022

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinė dalis, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinės dalies intervalas, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija. Kitos pelningos veiklos, tiesiogiai susijusios su žemės ūkio valda, dalis (palyginti su žemės ūkio valdos produkcija) apskaičiuojama kaip kitos pelningos veiklos, tiesiogiai susijusios su žemės ūkio valda, apyvartos ir bendros žemės ūkio valdos apyvartos bei tos valdos tiesioginių išmokų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 ar naujesnius teisės aktus sumos santykis.

Formula

 

Potemė: darbo sąnaudos

Šis punktas taikomas:

i)

vienasmenių valdų ir grupinių valdų turėtojams,

ii)

vienasmenės valdos turėtojo šeimos nariams ir

iii)

nuolat ūkyje dirbančiai šeimai nepriklausančiai darbo jėgai.

Informacija apie juridinio asmens statusą turinčias valdas nerenkama.

MLFO 023

Turėtojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (susijusią su žemės ūkio valda)

Vienasmenių valdų arba grupinių valdų turėtojas vykdo tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra:

 

M – pagrindinė veikla

 

S – antrinė veikla

 

N – veikloje nedalyvauja

Veikla gali būti vykdoma pačioje žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba už jos ribų.

MLFO 024

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 025

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

MLFO 026

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Ne šeimos narių, vienasmenėse valdose arba grupinėse valdose vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 027

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Ne šeimos narių, vienasmenėse valdose arba grupinėse valdose vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla

Tai ne ūkio darbai, atliekami žemės ūkio valdoje ir už jos ribų. Jie apima kiekvieną už atlygį (atlyginimą, darbo užmokestį, pelną ar kitokį mokėjimą, įskaitant mokėjimą natūra) atliekamą veiklą, išskyrus:

i)

žemės ūkio valdoje atliekamus ūkio darbus ir

ii)

tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusią turėtojo vykdomą kitą pelningą veiklą.

Su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla – kita pelninga veikla, vykdoma:

a)

žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba

b)

ne žemės ūkio valdoje.

 

Potemė: darbo sąnaudos

MLFO 028

Vienasmenis turėtojas, kuris taip pat yra vienasmenės žemės ūkio valdos valdytojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (nesusijusią su žemės ūkio valda)

Turėtojas vykdo tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra:

 

M – pagrindinė veikla

 

S – antrinė veikla

 

N – veikloje nedalyvauja

Veikla gali būti vykdoma pačioje žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba už jos ribų.

MLFO 029

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda nesusijusią pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 030

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda nesusijusią pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

2 MODULIS. KAIMO PLĖTRA

KAIMO PLĖTROS KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Tema: kaimo plėtros priemonėmis remiamos žemės ūkio valdos

Laikoma, kad žemės ūkio valda per pastaruosius 3 metus pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis, nurodytomis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 1 skyriaus III antraštinėje dalyje, remiantis tam tikrais nustatytais standartais ir taisyklėmis, išdėstytomis naujausiuose teisės aktuose, neatsižvelgiant į tai, ar išmoka buvo gauta ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu buvo priimtas sprendimas skirti tokias priemones (pvz., priimta paraiška gauti subsidiją).

MRDV 001

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 15 straipsnį.

MRDV 002

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnį.

MRDV 003

Investicijos į materialųjį turtą

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnį.

MRDV 004

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 18 straipsnį.

 

 

Ūkio ir verslo plėtra

Žemės plėtros priemonės, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnyje, o Kroatijos atveju – ir to paties reglamento 40 straipsnyje.

MRDV 005

Jauniesiems ūkininkams skirta parama verslui pradėti

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio a punkto i papunktį.

MRDV 006

Parama verslui pradėti mažų ūkių plėtrai

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio a punkto iii papunktį.

MRDV 007

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos Kroatijoje

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 40 straipsnį.

MRDV 008

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnį.

 

 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos (klimatas)

MRDV 009

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnį.

MRDV 010

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 34 straipsnį.

MRDV 011

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 29 straipsnį.

MRDV 012

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 30 straipsnį.

MRDV 013

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnį.

MRDV 014

Gyvūnų gerovė

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 33 straipsnį.

MRDV 015

Rizikos valdymas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnį.

3 MODULIS. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR MĖŠLO TVARKYMAS

GYVŪNŲ LAIKYMO IR MĖŠLO TVARKYMO KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Tema: gyvūnų laikymas

Vietos galvijų, kiaulių ir naminių paukščių laikymo patalpose. Terminas „vietos“ reiškia įprastą gyvūnų laikymo patalpose esančių gyvūnų skaičių per ataskaitinius metus. Tai reiškia, kad gyvūnų skaičius turi būti pakoreguotas ataskaitinę dieną, jeigu sąlygos nėra įprastos (perpildytos patalpos, per mažai gyvūnų, sanitarinis valymas, specialios gamybos sistemos ir t. t.). Registruojamos tik per ataskaitinį laikotarpį naudojamos gyvūnų laikymo patalpos. Laikinai tuščių vietų gyvūnų laikymo patalpose skaičius per ataskaitinį laikotarpį taip pat registruojamas.

Gyvūnai apibrėžti III pagrindiniame skirsnyje „ŪKINIŲ GYVŪNŲ KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

 

Potemė: galvijų laikymo būdas

MAHM 001

Melžiamos karvės

Melžiamų karvių vidutinis skaičius ataskaitiniais metais.

MAHM 002

Melžiamos karvės, laikomos saitiniuose tvartuose (srutos)

Melžiamų karvių vietų skaičius saitiniuose tvartuose, kuriuose tvarkomos srutos.

MAHM 003

Melžiamos karvės, laikomos saitiniuose tvartuose (kietasis mėšlas)

Melžiamų karvių vietų skaičius saitiniuose tvartuose, kuriuose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 004

Melžiamos karvės, laikomos besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (srutos)

Melžiamų karvių vietų skaičius besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis, kuriuose tvarkomos srutos.

MAHM 005

Melžiamos karvės, laikomos besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (kietasis mėšlas)

Melžiamų karvių vietų skaičius besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis, kuriuose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 006

Melžiamos karvės, laikomos kito tipo patalpose (srutos)

Melžiamų karvių vietų skaičius niekur kitur nepriskiriamose kito tipo patalpose, kuriose tvarkomos srutos.

MAHM 007

Melžiamos karvės, laikomos kito tipo patalpose (kietasis mėšlas)

Melžiamų karvių vietų skaičius niekur kitur nepriskiriamose kito tipo patalpose, kuriose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 008

Nuolat lauke laikomos melžiamos karvės

Nuolat lauke laikomų melžiamų karvių vietų skaičius.

MAHM 009

Iš dalies lauke (ganyklose) laikomos melžiamos karvės

Mėnesių, kuriuos melžiamos karvės praleidžia besiganydamos lauke, skaičius.

MAHM 010

Melžiamos karvės, galinčios išeiti į aptvarą

Melžiamoms karvėms skirti aptvarai.

MAHM 011

Kiti galvijai

Kitų galvijų vidutinis skaičius ataskaitiniais metais.

MAHM 012

Kiti galvijai, laikomi saitiniuose tvartuose (srutos)

Kitų galvijų vietų skaičius saitiniuose tvartuose, kuriuose tvarkomos srutos.

MAHM 013

Kiti galvijai, laikomi saitiniuose tvartuose (kietasis mėšlas)

Kitų galvijų vietų skaičius saitiniuose tvartuose, kuriuose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 014

Kiti galvijai, laikomi besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (srutos)

Kitų galvijų vietų skaičius besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis, kuriuose tvarkomos srutos.

MAHM 015

Kiti galvijai, laikomi besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis (kietasis mėšlas)

Kitų galvijų vietų skaičius besaičiuose tvartuose/tvartuose su pertvaromis, kuriuose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 016

Kiti galvijai, laikomi kito tipo patalpose (srutos)

Kitų galvijų vietų skaičius niekur kitur nepriskiriamose kito tipo patalpose, kuriose tvarkomos srutos.

MAHM 017

Kiti galvijai, laikomi kito tipo patalpose (kietasis mėšlas)

Kitų galvijų vietų skaičius niekur kitur nepriskiriamose kito tipo patalpose, kuriose tvarkomas kietasis mėšlas.

MAHM 018

Nuolat lauke laikomi kiti galvijai

Nuolat lauke laikomų kitų galvijų vietų skaičius.

MAHM 019

Iš dalies lauke (ganyklose) laikomi kiti galvijai

Mėnesių, kuriuos kiti galvijai praleidžia besiganydami lauke, skaičius.

MAHM 020

Kiti galvijai, galintys išeiti į aptvarą

Kitiems galvijams skirti aptvarai.

 

Potemė: kiaulių laikymo būdas

MAHM 021

Veislinės paršavedės

Veislinių paršavedžių vidutinis skaičius ataskaitiniais metais.

MAHM 022

Veislinės paršavedės, laikomos ant ištisai grotelėmis dengtų grindų

Veislinių paršavedžių, laikomų ant ištisai grotelėmis dengtų grindų, vietų skaičius.

MAHM 023

Veislinės paršavedės, laikomos ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų

Veislinių paršavedžių, laikomų ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų, vietų skaičius.

MAHM 024

Veislinės paršavedės, laikomos patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką)

Veislinių paršavedžių, laikomų patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką), vietų skaičius.

MAHM 025

Veislinės paršavedės, laikomos patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku

Veislinių paršavedžių, laikomų patalpose su giliu kraiku, vietų skaičius.

MAHM 026

Veislinės paršavedės, laikomos kito tipo patalpose

Veislinių paršavedžių, laikomų kito tipo patalpose, vietų skaičius.

MAHM 027

Lauke (laisvai) laikomos veislinės paršavedės

Laisvai laikomų veislinių paršavedžių vietų skaičius.

MAHM 028

Lauke (laisvai) laikomos veislinės paršavedės

Mėnesių, kuriuos laisvai laikomos veislinės paršavedės praleidžia besiganydamos lauke, skaičius.

MAHM 029

Kitos kiaulės

Kitų kiaulių vidutinis skaičius ataskaitiniais metais.

MAHM 030

Kitos kiaulės, laikomos ant ištisai grotelėmis dengtų grindų

Kitų kiaulių, laikomų ant ištisai grotelėmis dengtų grindų, vietų skaičius.

MAHM 031

Kitos kiaulės, laikomos ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų

Kitų kiaulių, laikomų ant iš dalies grotelėmis dengtų grindų, vietų skaičius.

MAHM 032

Kitos kiaulės, laikomos patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką)

Kitų kiaulių, laikomų patalpose su kieta grindų danga (išskyrus gilų kraiką), vietų skaičius.

MAHM 033

Kitos kiaulės, laikomos patalpose, kuriose visas paviršius padengtas giliu kraiku

Kitų kiaulių, laikomų patalpose su giliu kraiku, vietų skaičius.

MAHM 034

Kitos kiaulės, laikomos kito tipo patalpose

Kitų kiaulių, laikomų kito tipo patalpose, vietų skaičius.

MAHM 035

Lauke (laisvai) laikomos kitos kiaulės

Laisvai laikomų kitų kiaulių vietų skaičius.

MAHM 036

Kitos kiaulės, galinčios išeiti į aptvarą

Kitoms kiaulėms skirti aptvarai (išskyrus laisvai laikomas kiaules).

 

Potemė: vištų dedeklių laikymo būdas

MAHM 037

Vištos dedeklės

Vištų dedeklių vidutinis skaičius ataskaitiniais metais.

MAHM 038

Vištos dedeklės, laikomos giliame kraike

Vištų dedeklių, laikomų patalpose su giliu kraiku, vietų skaičius.

MAHM 039

Vištos dedeklės, laikomos voljere (be kraiko)

Vištų dedeklių, laikomų voljere, vietų skaičius.

MAHM 040

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su išmatų konvejeriu

Vištų dedeklių, laikomų narvuose su išmatų konvejeriu, vietų skaičius.

MAHM 041

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su gilia duobe

Vištų dedeklių, laikomų narvuose su gilia duobe, vietų skaičius.

MAHM 042

Vištos dedeklės, laikomos narvuose su aukštais mėšlo surinktuvais

Vištų dedeklių, laikomų narvuose su aukštais mėšlo surinktuvais, vietų skaičius.

MAHM 043

Vištos dedeklės, laikomos kito tipo patalpose

Vištų dedeklių, laikomų kito tipo patalpose, vietų skaičius.

MAHM 044

Lauke (laisvai) laikomos vištos dedeklės

Laisvai laikomų vištų dedeklių vietų skaičius.

Tema: maistinių medžiagų naudojimas ir mėšlo gavyba ūkyje

 

Potemė: tręšiamos NŽŪN

MAHM 045

Iš viso NŽŪN, tręšiamų mineralinėmis trąšomis

Naudojamų žemės ūkio naudmenų, tręšiamų mineralinėmis trąšomis, hektarai.

MAHM 046

Iš viso NŽŪN, tręšiamų mėšlu

Naudojamų žemės ūkio naudmenų, tręšiamų ūkinių gyvūnų mėšlu, hektarai.

 

Potemė: iš žemės ūkio valdos išvežamas ir į ją įvežamas mėšlas

Grynasis iš ūkio išvežamo arba į jį įvežamo ūkinių gyvūnų mėšlo kiekis

 

 

Grynasis iš ūkio išvežto mėšlo kiekis

Grynasis iš žemės ūkio valdos išvežamo arba į ją atvežamo ūkinių gyvūnų mėšlo kiekis.

MAHM 047

Grynasis iš ūkio išvežtų srutų / skysto mėšlo kiekis

Į žemės ūkio valdą įvežamų ar iš jos išvežamų srutų / skysto mėšlo, skirtų tiesiogiai naudoti trąšoms arba pramoniniam apdorojimui, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra parduodami, perkami ar nemokamai mainomi, kubiniai metrai. Taip pat įtrauktos srutos / skystas mėšlas, kurie buvo naudojami energijai gaminti ir vėliau yra pakartotinai panaudojami žemės ūkyje.

MAHM 048

Grynasis iš ūkio išvežto kietojo mėšlo kiekis

Į žemės ūkio valdą įvežamo ar iš jos išvežamo kietojo mėšlo, skirto tiesiogiai naudoti trąšoms arba pramoniniam apdorojimui, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra parduodamas, perkamas ar nemokamai mainomas, tonos. Taip pat įtrauktas kietasis mėšlas, kuris buvo naudojamas energijai gaminti ir vėliau yra pakartotinai panaudojamas žemės ūkyje.

 

Potemė: organinės ir iš atliekų gautos trąšos, išskyrus mėšlą

MAHM 049

Žemės ūkio valdoje naudojamos organinės ir iš atliekų gautos trąšos, išskyrus mėšlą

Žemės ūkio tikslais žemės ūkio valdoje naudojamų organinių ir iš atliekų gautų trąšų, išskyrus ūkinių gyvūnų mėšlą, tonos.

Tema: tręšimo mėšlu būdai

Tręšimo mėšlu būdai

 

Potemė: įterpimo laikas pagal paskleidimo būdą

 

 

Platus skleidimas

Mėšlas paskleidžiamas žemės ar augalų ploto paviršiuje, nenaudojant paskirstymo ar įpurškimo technikos.

MAHM 050

Įterpimas per 4 valandas

Viso tręšimui panaudoto mėšlo, kuris buvo mechaniškai įterptas į dirvą per 4 valandas nuo plataus skleidimo, procentinės dalies intervalas.

MAHM 051

Įterpimas po 4 valandų

Viso tręšimui panaudoto mėšlo, kuris buvo mechaniškai įterptas į dirvą per 4–24 valandas nuo patręšimo, procentinės dalies intervalas.

MAHM 052

Be įterpimo

Viso tręšimui panaudoto mėšlo, kuris nebuvo įterptas į dirvą arba nebuvo įterptas per 24 valandas nuo plataus skleidimo, procentinės dalies intervalas.

 

 

Paskirstymas

Skystas mėšlas arba srutos paskleidžiami lygiagrečiomis juostomis neskleidžiant mėšlo tarp tų juostų ir naudojant prie cisternos ar traktoriaus pritvirtintą aparatą (skirstytuvą) skystam mėšlui arba srutoms išpilti ant žemės.

MAHM 053

Išleidžiamoji žarna

Skysto mėšlo arba srutų, paskleidžiamų naudojant išleidžiamąją žarną, procentinės dalies intervalas.

MAHM 054

Išleidžiamasis antgalis

Skysto mėšlo arba srutų, paskleidžiamų naudojant išleidžiamąjį antgalį, procentinės dalies intervalas.

 

 

Įpurškimas

Skystas mėšlas arba srutos išleidžiami juos įpurškiant į dirvoje padarytus įvairaus gylio griovelius, atsižvelgiant į purškiklio tipą.

MAHM 055

Negilus / atvirojo griovelio

Skysto mėšlo arba srutų, išleidžiamų negiliuose grioveliuose (paprastai apie 50 mm gylio), neatsižvelgiant į tai, ar grioveliai po tręšimo paliekami neužpilti ar užpilami, procentinės dalies intervalas.

MAHM 056

Gilus / uždarojo griovelio

Skysto mėšlo arba srutų, išleidžiamų giliuose grioveliuose (paprastai apie 150 mm gylio), kurie po tręšimo užpilami, procentinės dalies intervalas.

Tema: mėšlo apdorojimo ir laikymo infrastruktūra

 

Potemė: mėšlo saugojimo įrenginiai ir talpa

Mėšlo saugojimo įrenginiai

Mėšlo saugojimo įrenginių talpa apibrėžta mėnesiais, per kuriuos saugojimo įrenginiuose telpa žemės ūkio valdoje gautas mėšlas nekylant nutekėjimo pavojaus ir jų retkarčiais neištuštinant.

MAHM 057

Kietasis mėšlas, saugomas krūvomis

Mėšlo, kuris paprastai keletą mėnesių saugomas atviromis krūvomis arba atviroje tam skirtoje vietoje, procentinė dalis.

MAHM 058

Mėšlas, saugomas komposto krūvomis

Mėšlo, kuris saugomas uždaromis aeruotomis ir (arba) mišraus tipo komposto krūvomis, procentinė dalis.

MAHM 059

Mėšlas, saugomas duobėse, esančiose po gyvūnų laikymo patalpomis

Mėšlo, kuris mažiau nei 1 metus saugomas su nedideliu vandens kiekiu arba be jo, paprastai po grotelėmis dengtomis grindimis uždaroje gyvūnų laikymo patalpoje, procentinė dalis.

MAHM 060

Mėšlas, saugomas gilaus kraiko sistemose

Mėšlo, kaupiamo per 6 arba 12 mėnesių gamybos ciklą, procentinė dalis.

MAHM 061

Skystas mėšlas / srutos, saugomos be dangos

Mėšlo, kuris mažiau nei 1 metus saugomas nedengtuose konteineriuose arba tvenkiniuose, procentinė dalis.

MAHM 062

Skystas mėšlas / srutos, saugomos po pralaidžia danga

Mėšlo, kuris mažiau nei 1 metus saugomas konteineriuose arba tvenkiniuose po pralaidžia danga (pvz., molio, šiaudų ar natūraliai susiformavusios plutos), procentinė dalis.

MAHM 063

Skystas mėšlas / srutos, saugomos po nepralaidžia danga

Mėšlo, kuris mažiau nei 1 metus saugomas konteineriuose arba tvenkiniuose po nepralaidžia danga (pvz., didelio tankio polietileno ar neigiamo slėgio danga), procentinė dalis.

MAHM 064

Mėšlas, saugomas kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose

Mėšlo (kietojo arba skysto / srutų), saugomo kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose, procentinė dalis.

MAHM 065

Kasdien paskleidžiamas kiekis

Mėšlo, kuris kasdien pašalinamas iš uždaros patalpos ir per 24 valandas nuo išskyrimo panaudojamas pasėliams arba ganykloms tręšti, procentinė dalis.

MAHM 066

Mėšlas, saugomas komposto krūvomis

Mėnesių, per kuriuos kietasis mėšlas gali būti saugomas uždaromis komposto krūvomis, skaičius.

MAHM 067

Mėšlo saugojimas duobėse, esančiose po gyvūnų laikymo patalpomis

Mėnesių, per kuriuos ūkyje esančiose srutų duobėse gali būti saugomas mėšlas, skaičius.

MAHM 068

Mėšlo saugojimas gilaus kraiko sistemose

Mėnesių, per kuriuos mėšlas gali būti saugomas gilaus kraiko sistemose, skaičius.

MAHM 069

Skysto mėšlo / srutų saugojimas

Mėnesių, per kuriuos mėšlas gali būti saugomas skysto mėšlo / srutų saugojimo įrenginiuose, neatsižvelgiant į jų dangą, skaičius.

MAHM 070

Mėšlas, saugomas kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose

Mėnesių, per kuriuos mėšlas (kietasis arba skystas / srutos) gali būti saugojamas kituose, niekur kitur nepriskirtuose įrenginiuose, skaičius.


Top