Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1266

2018 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1266, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų 1-dekanolio, 6-benziladenino, aliuminio sulfato, azadirachtino, bupirimato, karboksino, kletodimo, cikloksidimo, dazometo, diklofopo, ditianono, dodino, fenazakvino, fluometurono, flutriafolo, heksitiazokso, himeksazolo, indolilsviesto rūgšties, izoksabeno, kalcio polisulfido, metaldehido, paklobutrazolo, pencikurono, sintofeno, tau-fluvalinato ir tebufenozido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/6018

OJ L 238, 21.9.2018, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1266/oj

21.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/81


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1266

2018 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų 1-dekanolio, 6-benziladenino, aliuminio sulfato, azadirachtino, bupirimato, karboksino, kletodimo, cikloksidimo, dazometo, diklofopo, ditianono, dodino, fenazakvino, fluometurono, flutriafolo, heksitiazokso, himeksazolo, indolilsviesto rūgšties, izoksabeno, kalcio polisulfido, metaldehido, paklobutrazolo, pencikurono, sintofeno, tau-fluvalinato ir tebufenozido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

paraiškos pratęsti 1-dekanolio, 6-benziladenino, aliuminio sulfato, azadirachtino, bupirimato, karboksino, kletodimo, cikloksidimo, dazometo, diklofopo, ditianono, dodino, fenazakvino, fluometurono, flutriafolo, heksitiazokso, himeksazolo, indolilsviesto rūgšties, izoksabeno, kalkių ir sieros nuoviro, metaldehido, paklobutrazolo, pencikurono, sintofeno, tau-fluvalinato ir tebufenozido patvirtinimo galiojimą pateiktos remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 844/2012 (3). Tačiau šių medžiagų patvirtinimo galiojimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių veikiausiai baigsis anksčiau, negu bus priimtas sprendimas dėl jų patvirtinimo galiojimo pratęsimo. Todėl būtina pratęsti jų patvirtinimo galiojimo laikotarpį pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnį;

(3)

atsižvelgiant į laiką ir išteklius, reikalingus paraiškų pratęsti daugybės veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi 2019–2021 m., patvirtinimo galiojimą vertinimui užbaigti, Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016) 6104 (4) sudaryta darbo programa, kuria veikliosios medžiagos sugrupuotos pagal jų panašumus, ir nustatyti prioritetai atsižvelgiant į su žmonių bei gyvūnų sveikata ir aplinka susijusius saugos aspektus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 18 straipsnyje;

(4)

kadangi į šį reglamentą įtrauktos veikliosios medžiagos 1-dekanolis, 6-benziladeninas, aliuminio sulfatas, azadirachtinas, bupirimatas, karboksinas, kletodimas, cikloksidimas, dazometas, diklofopas, ditianonas, dodinas, fenazakvinas, fluometuronas, flutriafolas, heksitiazoksas, himeksazolas, indolilsviesto rūgštis, izoksabenas, kalcio polisulfidas, metaldehidas, paklobutrazolas, pencikuronas, sintofenas, tau-fluvalinatas ir tebufenozidas nepriskirtos Įgyvendinimo sprendimu C(2016) 6104 nustatytoms prioritetinėms kategorijoms, jų patvirtinimo galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas dvejiems arba trejiems metams, atsižvelgiant į dabartinę galiojimo pabaigos datą, į tai, kad, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnio 3 dalimi, papildomas veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 30 mėnesių iki patvirtinimo galiojimo pabaigos datos, į poreikį užtikrinti tolygų narėms ataskaitų rengėjoms ir antrosioms tą pačią ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms tenkančių pareigų ir darbo pasiskirstymą ir turimus vertinimui atlikti ir sprendimams priimti būtinus išteklius;

(5)

todėl tikslinga pratęsti veikliųjų medžiagų karboksino, kletodimo, cikloksidimo, dazometo, diklofopo, fenazakvino, himeksazolo, indolilsviesto rūgšties, metaldehido ir paklobutrazolo patvirtinimo laikotarpį dvejiems metams, o 1-dekanolio, 6-benziladenino, aliuminio sulfato, azadirachtino, bupirimato, ditianono, dodino, fluometurono, flutriafolo, heksitiazokso, izoksabeno, kalcio polisulfido, pencikurono, sintofeno, tau-fluvalinato ir tebufenozido – trejiems;

(6)

jei likus ne mažiau kaip 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 nebus pateikta papildomų dokumentų rinkinio, galiojimo pabaigos data turi būti ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba po jos kuo ankstesnė data;

(7)

tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas, nes nesilaikoma patvirtinimo kriterijų, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus arba ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba data, kurią įsigalioja reglamentas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo nepratęsimo, nelygu, kuri iš šių datų bus vėlesnė. Tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriuo pratęsiamas šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas, Komisija stengsis nustatyti, kai tinkama konkrečiomis aplinkybėmis, kuo ankstesnę taikymo datą;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(4)  2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimų, kurie nustoja galioti 2019, 2020 ir 2021 m., atnaujinimo paraiškų vertinimo darbo programos sudarymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (OL C 357, 2016 9 29, p. 9).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje cikloksidimo (316 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

2)

šeštoje skiltyje 6-benziladenino (317 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

3)

šeštoje skiltyje himeksazolo (322 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

4)

šeštoje skiltyje dodino (323 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

5)

šeštoje skiltyje indolilsviesto rūgšties (326 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

6)

šeštoje skiltyje tau-fluvalinato (328 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

7)

šeštoje skiltyje kletodimo (329 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

8)

šeštoje skiltyje bupirimato (330 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

9)

šeštoje skiltyje 1-dekanolio (333 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

10)

šeštoje skiltyje izoksabeno (334 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

11)

šeštoje skiltyje fluometurono (335 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

12)

šeštoje skiltyje karboksino (337 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

13)

šeštoje skiltyje dazometo (339 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

14)

šeštoje skiltyje metaldehido (340 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

15)

šeštoje skiltyje sintofeno (341 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

16)

šeštoje skiltyje fenazakvino (342 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

17)

šeštoje skiltyje azadirachtino (343 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

18)

šeštoje skiltyje diklofopo (344 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

19)

šeštoje skiltyje kalcio polisulfido (345 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

20)

šeštoje skiltyje aliuminio sulfato (346 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

21)

šeštoje skiltyje paklobutrazolo (348 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. gegužės 31 d.“;

22)

šeštoje skiltyje pencikurono (349 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

23)

šeštoje skiltyje tebufenozido (350 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

24)

šeštoje skiltyje ditianono (351 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

25)

šeštoje skiltyje heksitiazokso (352 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“;

26)

šeštoje skiltyje flutriafolo (353 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2024 m. gegužės 31 d.“


Top